Sunteți pe pagina 1din 5

Olimpiada la Științe pentru Juniori, etapa raională/municipală, 18 aprilie 2017

Numele, Prenumele elevului

Data, anul

nașterii, clasa

Instituția, Localitatea

Proba TEST

Citește cu atenție următoarele instrucțiuni:

1. Timpul pe care-l ai la dispoziție este de 3 ore (180 de minute).

2. Verifica dacă ai complet Setul de Întrebări și Foaia de Răspunsuri.

3. Utilizează numai pix de culoare albastră / violetă.

4. Completează datele personale și instituția de învățământ în tabelul rezervat.

5. Citește cu atenție fiecare item, determină și alege răspunsul corect bifând una dintre

literele în foaia de răspuns. Exista un singur răspuns corect pentru fiecare problema. Exemplu:

1

a
a

b

c

d

6. Dacă dorești sa schimbi răspunsul trebuie sa încercuiești primul răspuns si apoi sa bifezi

o noua litera ca răspuns corect. Poți sa corectezi o singura data.

Exemplu: a este primul răspuns și d este răspunsul corectat

1

a
a

b

c

d
d

7. La itemii 16-20 completați foaia de răspuns cu informația necesară.

8. După completarea răspunsurilor primele două pagini se transmit supraveghetorului.

9. Reguli de punctare:

Răspuns corect:

Răspuns incorect:

Fără răspuns:

+ 1,00 puncte - 0,25 puncte 0,00 puncte

FOAIE DE RĂSPUNSURI Proba TEST

Nr. itemului

 

RASPUNS

 

1.

a

b

c

d

2.

a

b

c

d

3.

a

b

c

d

4.

a

b

c

d

5.

a

b

c

d

6.

a

b

c

d

7.

a

b

c

d

8.

a

b

c

d

9.

a

b

c

d

10.

a

b

c

d

11.

a

b

c

d

12.

a

b

c

d

13.

a

b

c

d

14.

a

b

c

d

15.

a

b

c

d

 

Reagent -

;

Ecuaţiile -

16.

1)

2)

 

3)

17.

1)

2)

 

a)

18.

b)

c)

 

a)

19.

b)

c)

 

a)

20.

b)

c)

21.

a

b

c

d

22.

a

b

c

d

23.

a

b

c

d

24.

a

b

c

d

25.

a

b

c

d

26.

a

b

c

d

27.

a

b

c

d

28.

a

b

c

d

29.

a

b

c

d

30.

a

b

c

d

1. Lumina roşie are lungimea de undă:

b) 0,6 µm,

а) 0,5 µm,

c) 0,7 µm,

TEST

d) 0,8 µm

2. Spectrul energetic al atomului de hidrogen se determină din formula

Energia de ionizare a atomului de litiu este egală cu:

а) 2,15

10

19

J,

b) 4,30

10

19

J,

c) 8,60

10

19

J,

d) 17,20

10

19

J.

E

n

 

13, 6

n

2

eV, n=1, 2, 3

.

3. Un proiectil a explodat în trei părţi egale în punctul maxim de sus О al traiectoriei. O parte din

proiectil a căzut sub punctul О la distanța L de la locul lansării, o altă parte din proiectil s-a întors înapoi în locul lansării după aceiași traiectorie. Primele două părți au căzut pe pământ simultan. A treia parte din proiectil a căzut de la locul lansării la distanţa:

а) 2L,

b) 3L,

c) 4L,

d) 5L.

4. O placă de formă pătrată are un orificiu de formă pătrată cu latura d. La încălzirea plăcii mărimea

laturii pătratului d:

а) nu se va schimba, b) va deveni mai mare, c) va deveni mai mică, d) va schimba forma şi va deveni mai mare

5. Un condensator de capacitate C, încărcat până la tensiunea V, a fost conectat la un rezistor

termoizolat, temperatura căruia s-a mărit cu

T

. Capacitatea termică a rezistorului este egală cu

а)

CV

2

T

,

b)

CV

2

2

T

,

c)

CV

2

m

T

,

d)

RV

2

C

T

6. O broască ţestoasă se deplasează cu viteză constantă de 2 m/min. Primele 40 min a fiecărei ore, ea

se deplasează rectliniu, apoi 10 min se odihneşte după care 10 min se deplasează înapoi . Distanţa de 300 m va fi parcursă de broasca ţestoasă în:

а) 4,0 ore, b) 4,5 ore, c) 5,0 ore, d) 5,5 ore.

7. Cinci rezistori cu rezistenţa de 1 sunt conectaţi într-un circuit prezentat în figură. Rezistenţa între

punctele А şi В este egală cu:

Rezistenţa între punctele А şi В este egală cu: а) 0,25  , b) 0,50 

а) 0,25 , b) 0,50 , c) 0,75 , d) 1,00

8. Un magnet permanent este apropiat de un disc confecţionat din aluminiu ce se află în mişcare de

rotaţie. Viteza de rotaţie a discului

а) nu se va schimba,

b) se va mări,

c) se va micşora,

d) va oscila.

9. O minge de tenis este aruncată în jos de la înălţimea h astfel că, mingea a sărit în sus la înălţimea 2h.

Mingea a fost aruncată cu viteza, mărimea căreia este mai mare de

а)

1,5 gh
1,5 gh

,

b)

2 gh
2
gh

,

c)

mărimea căreia este mai mare de а) 1,5 gh , b) 2 gh , c) 2,5
mărimea căreia este mai mare de а) 1,5 gh , b) 2 gh , c) 2,5

2,5 gh 3 gh

,

d)

10. Mărimea imaginii, obţinute de lentila convergentă, este de patru ori mai mare decât mărimea

obiectului. Imaginea se află la distanţa de 20 cm de lentilă. Distanţa focală a lentilei este egală cu

а) 3 сm,

b) 4 сm,

c) 5 сm,

d) 6 сm

11. Numărul atomilor de fosfor, care se află în tetrafosforul P 4 cu masa 155 g este egală cu :

a) 6,02 10 23 ;

b) 3,01

10 23 ;

c) 3

10 24 ;

d) 1,25 10 24

12. Ce cantitate (mol) de substanţă oxid de sulf (IV) conţine acelaşi număr de atomi de

pirita FeS 2 cu masa 24 g?

a) 0,2 ;

b) 0,4 ;

c) 0,6 ;

d) 0,8;

sulf, ca şi

13. Suma coeficienţilor din partea dreaptă a ecuaţiei reacţiei : NH3 + O2 = N2 + H2O este egală cu:

a) 4 ;

b) 3;

c) 6 ;

d) 8.

14. Densitatea în raport cu hidrogenul a unui amestec de gaze care constă din hidrogen cu volumul

11,2 L (c. n.) şi oxigen cu volumul 5,6 L (c. n) este egală cu:

a) 11,2; b) 22,4; c) 5,6; d) 6;

15. Determinaţi masa soluţiei de nitrat de potasiu cu partea de masă 40 %, care trebuie de adăugat la

0,5 L de apă, pentru ca partea de masă a KNO 3 să devină egală cu 15 % ?

a) 100 g ;

b) 200 g;

c) 300 g; d) 400 g

16. În trei eprubete neetichetate să găsesc soluţii apoase de hidroxid de potasiu, fluorură de sodiu şi

clorură de amoniu. Propuneţi o metodă de identificare a acestor soluţii, folosind un singur reagent suplimentar. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor.

17. Scrieţi două ecuaţii ale reacţiilor dintre un oxid şi o sare, în urma cărora se formează un alt oxid şi

o altă sare.

18. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice, care corespund următoarei scheme :

FeSO4 → X → Fe(NO3)3

a). ambele reacţii sunt redox; b) doar prima reacţie este redox; c ) doar a doua reacţie este redox.

respectând următoarele trei condiţii :

19. Se consideră următoarele elemente : Na, Mg, Al, Si, P, S şi Cl. Se cere:

a) arătaţi elementele cu caracter metalic şi elementele cu caracter nemetalic;

b) scrieţi formulele chimice ale hidroxizilor formaţi de elementele cu caracter metalic şi formulele acizilor oxigenaţi superiori formaţi de elementele cu caracter nemetalic;

c)

aranjaţi hidroxizii şi acizii în ordinea creşterii tăriei acestora.

20.

Unsprezece elemente (H, C, O, Na, N, Mg, P, S, Cl, K, Ca) constituie majoritatea (99,99%) din

atomii corpului uman. Folosind aceste elemente şi combinaţiile dintre ele scrieţi:

a)

formula unei substanţe ce formează legătura covalentă polară;

 

b)

formula unei substanţe ce formează legătura ionică;

c)

formula unei substanţe ce formează legătura covalentă nepolară;

d)

formula unei substanţe ce formează reţea cristalină atomică.

21.

La râmă sistemul circulator este de tip:

a)

deschis, inimă bicamerală

închis, inimă bicamerală

b) închis, vase inelare

c)

d) deschis, inimă tubulară

22.

Eritrocitele umane plasate în soluție de NaCl de 0,9%:

 

a)

nu suportă nici o modificare

c)

se distrug

b) se zbârcesc d) își modifică culoarea

23.

În imaginea de mai jos este reprezentată afecțiunea oculară numită:

 
 
 
 

a)

emetropie

b) hipermetropie

c) miopie

d) astigmatism

24.

Selectează din structurile enumerate mai jos cele care se referă la țesutul vegetal conducător:

1.

colenchimul

2. xilemul

3. sclerenchimul

4.

parenchim

5. cambiul

6. floemul

a)

4, 6

b) 1, 3

c) 2, 6

d) 4, 5

25. Selectează din structurile de mai jos pe cele care se referă la celula animală:

1.

centrioli

2. tonoplast

3. amidon

4. glicocalix

5. glicogen

6. desmodesme

7.

perete celular

8. lizozom

9. plasmodesme

10. mezozomi

a)

2, 4, 5, 8, 9

b) 1, 4, 5, 6, 8

c) 2, 3, 4, 7, 8

d) 1, 2, 5, 6, 10

26. Un copil a fost diagnosticat cu patologia pielii Xeroderma pigmentosum, afecțiune transmisă

autozomal recesiv, manifestată prin sensibilitate ridicată la lumina solară. Care este cauza cea mai

probabilă a acestei afecțiuni?

a)

dereglarea replicării ADN

b) dereglarea transcrierii

c)

dereglarea translației

d) dereglarea reparației ADN

27. În lipsa surselor de azot precum amoniacul sau nitrații cianobacteria Anabaena sp. formează

heterociști. Care din afirmațiile de mai jos despre heterociști sunt corecte?

1.

Azotul atmosferic este fixat în heterociști.

 

2.

În heterociști este degradat fotosistemul I.

3.

În heterociști este degradat fotosistemul II.

a)

1, 2

b) 1, 3

c) 2, 3

d) 1, 2, 3

28.

Mișcarea citoplasmei în celula plantei de elodee poate fi observată după deplasarea:

a)

cloroplastidelor

b) nucleului

c) mitocondriilor

d) vacuolei

29.

Comun pentru moluște și viermii plați este:

 

a) sunt animale cu cavitate primară a corpului

 

b) spațiul între organe este umplut țesut conjunctiv

c) respirația este realizată prin toată suprafața corpului

d) majoritatea reprezentanților sunt hermafrodiți

30.

Care combinație de enunțuri ce ține de sistemul reproducător feminin este corectă?

1.

Estrogenul în cantități mici este necesar pentru desfășurarea procesului de ovulație.

2.

Estrogenul inhibă secreția hormonului foliculostimulator (FSH).

 

3.

Fecundația ovulului are loc de regulă în vagin.

4.

Secreția progesteronului este determinată de hormonul luteinizant (LH).

5.

În perioada după ovulație are loc creșterea ușoară a temperaturii corpului.

a) 2, 4, 5

b) 1, 2, 5

c)1, 4, 5

d) 1, 2, 3