Sunteți pe pagina 1din 11
femlia™ doqin urmstoarele : 1, BUNURI IMOBILE 4. Terenuri {@scand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in dectarati, declar pe propria raspundere c4 Impreund cu YL UL. SFANTA MARIA" ECLARATIE DE AVERE BIA ack se af in 2.Cladiri t Nota: se vor declara inclusiv cele aflate In at fat if Sategerite nscte sunt (1) sorte (2) (2) forestier (3) intravilan; (4) uciu apa; (5) alte categori de wi Prin fame so tologo sofua/sofa 9 opl ae! n rainree spas copilu), ie (Dantetr in coproptetate colepare 9 humo copropetark. “cxearie ate sn (1 apatarnt 2 esd Gesu (cach de vecart: (0) spp comers / ? La "ular se menjoneazi, in eazal bunuror prop, numele propiotaruui(ituarut sofulsofa, [COPIE CONF. CU ORIGINALUL NEAMTU DANIELA JOANA RESPONSABILA | Il, BUNURI MOBILE 4. Autovehicule / autoturisme, tractoare, masini agricole, galupe, iahturi gi alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularil, potri 2 Bunurl sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cdror valoare insumaté depasegte 5.000 Euro Nota: se vor menjiona toate’ bunurile afate In propretat, indiferant dacé ele se affé sau nu pe teitorial Roméniel la momentul deca [ENATURABUNULOT SVRSFINSTRAINAT = lll, BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 3000 EURO FIECARE, $1 BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI eee = IV. ACTIVE FINANCIARE. 4. Conturi gi depozite bancare, fonduri de Investifil, forme echivalen investite, inclusiv carduri de credit, daca valoarea insumata a tuturor ace: 5.000 Euro ite de economisire $i ‘Nota: se vor declera inclusiv cole affate In bénci sau instufi financiare din straindtate NEAMTU DANIELA JANA RESPONSABILA = *T Categorie indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau ‘echivalente; (3) Fonduri de investiti sau echivalente, inclusiv fonduni private de pensii sau alte sisteme cu ‘acumulare (se vor declara cele aferente anulul fiscal anterior) 2. Plasamente, investitil directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata Insumata a tuturor acestora depageste 5.000 Euro s a $8 vor declare incusv investi partie In ———~ “7 Categorie indicate sunt: (1) Harti de valoare definute (tiluri de stat, certificate, obligafiun); (2) Acfiuni + saupai sociale In society comercial; (3) Imprumuturt acordate In ume personal 3. Alte active produc&toare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul 5.000 Euro pe an: e Nota: se ver declre Incusi cole alate In srinstate INALUL NEAMTU DANIELA PERSOANA RESPONSABILA by V. DATORI Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui ter, bunuri achizitionate in sistem leasing i alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depageste 5.000 Euro Nota: se vor declare inclusiv pasivele financiare acumulate In strn8tate Er a eee ee { —_— Fs VI. Cadouri, servicll sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societa{i comerciale, regil autonome, companii/societati nationale sau institufii publice romanesti s: strdine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorulul, a céror valoare Individuala depagegte 500 Euro 1.2, Sopsotie jet 4.3, Copit ‘Se excepteaz’ de la declarare cadourle $i tratafile uzuale primite din partea rudelor de gradul | gi al II fea. VIL. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate tn ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 — Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare) Nota: s@ vor declara inclusiv venture provenite din stréindtate “GRE K REALIZAT — | SURSR VERTULUT WOME, | ~SERVICULPRESTAT/ [VENT ANUAT ‘OBIECTUL GENERATOR |COPIE CONF. CU ORIGINALUL, NEAMTU DANIELA PERSOANA RESPONSABILA ARC 4.2. Soysotie, etc. Venton ain in 4.4. Titular 42. RRP 44. Thaler 42. 6: Venturi ain actin 4.4. Titular 42. [COPIE CONF. CU ORIGINALUL, NEAMTU DANIELA PERSOANA RESPONSABILA, Prezenta declaratie constituie act public ¢i raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menfionate. Data completarii: (0.06, 206 [COPIE CONF. CU ORIGINALUL NEAMTU DANIELA BLA 2005 VIL. Venituri ale dectarantului si ale membrilor siti de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Coda! fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare) 1A. Titular COPE 1S | UTE 4 CARST BAYA SAL ARIU copea NARGIS PRTALE GEN SACARTO 3007 1.2, Sovsotie CORA WRELA COREDAMA. DN. CRESTIVF nD SACHA RES 18934 Ron 1.3. Copii CANTETIR é Titular 2.2. Sopsotie 3.1. Titular f 3.2. Sof/sotie 4.1. Titular 14.2. Soysotie | EE | 5.1, Titular 5.2. Soysotie | inane ee Sa as (6.1. Titular (6.2, Soysotie 5 , a CUORIGINALUL NEAMTU DANIELA ERSOANA a SKE Bos 1.2 So /sofie " | ; ORI, CREST Minece | D.cawiene!| — SALARIC 19346 1.3 Copit 2. Venituri din activitafi independente 2.1 Titular D ee 3. Venituri din cedarea folosinjei bunurilor 3.1 Titular ‘GN A REATIZAT | ~SURSR VENTTULUT NOME, | — SERVICIOL PRESTATOMIECTOL ‘VENITUL [ADRESA. ‘GENERATOR DE VENIT Ee ieee, 3.2 Sof /sofie ete. 4. Venituri din investigii 4.1 Titular COPTE CONF. CU ORIGINAL, NEAMTUDANIELA |g PERSOANARESPONSABILA yyy ft TS ——= 1.3. Copii VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea mr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare) enituri din sari Li Tiwer So QO Moare Bac Qhoso CST TS MER hal onde Puc. SFT 23 G3F Conkenn \estsc Risse Oa eatin as Tow | 1.3. Copii _ ~S '2. Venituri din activitati independente } 12.1. Titular f 2.2. Soy/sotie |3. Venituri din cedarea folasinei bunurilor 13.1. Titular e- Soy/sotie : 7 14. Venituri din investitii 4.1. Titular |4.2. Soy/sotie |5. Venituri din pensit 5.1. Titular 5.2. Soy/sotie 6. Venituri din activirayi agricole 6.1. Titular NEAMTU DANIELA | PERSOANA RESEONSABILA peep LH [ee ‘CONF.CU “me | Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, dacd valoarea insumaté a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro. Contractatin anul Scadentla Vaioare: VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regi autonome, companii/societati nationale Sau institutii publice romanesti sau strdine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltui altele decat cele ale angajatorului, a cdror valoare individuala depageste 500 de euro” Cine @ realizat venitul ~~ Sursa venitului: Serviciul presta/ Obiectul | Venitul anual incasat numele, adresa generator de venit ee 7.1. Titular i 12. Soysotie — _ im 4.3. Copii - _ * Se excepteaza de la declarare cadourile gi ratafile uzuale primite din partea rudelor de gradul | gi al VIL. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscaPineiveiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 57/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare) Cine a realizat venitul Sursa venitului ~ | Serviciul prestat/ Obiectul | Venitul anual incasat numele, adresa generator de venit 1. Ve 7.1, Titular Tee Tc Youagsy, SaHT [| IOCeR = Worle ee | mst tT Pie i 1.2_Soffsotie Reet Gt Re ~ Bren 1.3. Copit — oe — 2. Venituri din activitafi independente 2.4, Titular [ 22. Soysotie I 3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 3.4, Titular 32, Soysotie 4. Venituri din investiti 4.4, Titular 42. Sofsolie 2011 ‘VIL. Venituri ale declarantului si ale membrilor sAi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiseal, cu modificdrile si completarile ulterioare) ork Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. \1. Venturi din ht. Titular 5 (236 Gen Uvrerdit] Corel bonds | Bue | carat sgh T Dob Olde 1.2, Sef/sofie = Re Ses Contd Cede 25 264 Gor 1.3. Copit Bre |2. Ventturi din aciyitiii independente 12.1, Titular 4.2. Sof/sotie |S. Venitiri din pensii 5.1. Titular HL 5.2. Sof/sofie |é Veniturt din activity agricole 6.1. Titular [6.2. Sosorie PoP ncanryu DANIELA PERSOANA RESPONSABL| -c PERSOANA RESP