Sunteți pe pagina 1din 1

MD- 2 003, mun Chisindu, or, DurleSti, str.$tefan Vo dd,3 teUfax.

02 2- 5 8-0 7-00
Cod TVA 0507058 df 1013600038202 dd MD07EN000000222487408845 BC "Energbanh"SA
cod ENEGMD22

Din 07 n,n; ^eaf


Nr.

D-ei Alina RADU


Director Ziarul de Gardd SRL
mun. Chiqindu, str. A. Puqkin, 22,bir.314

Stimali parteneri,
SRL Moldpresa Grup este o companie specializatd in difuzarea unui spectru
larg de edilii periodice editate atit in R. Moldova cit qi peste hotare.
La moment, SRL Moldpresa G*p, are incheiate contracte, reciproc
avantajoase, cu compania Dvs., de difuzare a ziarului.

Cu pdrere de rdu in data de 03 mai 2017, in legdturd cu lichidarea a mai multor

chioqcuri de pe bd. $tefan cel Mare aI Capitalei la decizaia Primarului General, qi


excluderea 1or din sitemul informalional unic de eviden!6, a avut loc o eroare tehnicd

in SI, qi o parte din tirajul "Ziarului de Gard6" nu a fost distribuit in reteaua noastrd
de chio;curi qi unor abonafi. Ne asumdm eroarea dat6, qi Vd garandm c6, cel tirziu,
mdine diminea!6, 05 mai 2017, restul tirajului vafirepafiizat.
Ne cerem scuze pentru situa{ia creatd, qi v-om depune toate eforturile ca

asemenea cazuri sd nu s6 se mai intimple.

Cu stimd Si considerafie,

Director General ffiW Viorel FILIMON

Ex.: Sef DPR Vladimir IFTODI


Tel.: (+373) 78 80 10 26