Sunteți pe pagina 1din 2

) axt C623 ( l) - Ocupafii -

La concursul de admitere nu sunt supuse pl5{ii taxelor


LIMBA $I LITERATAR,,{
)rneniul de licent > profesor in invSl6mdntul gimnazial; de inscriere urmitoarele categorii:
:

> consilier inv[{6m6nt; o orfanii de ambii p6rinli, cei provenili din casele de
Pb 0 teraru (ROMANA) > copii sau plasament familial;
secretar institut, facultate;
lrsu ) > referent relalii externe; documentarist; o copiii personalului didactic aflat in activitate sau
m rlocu (cursun zi): bugetate: 25 > referent difuzare carte; pensionat dupd cel pulin 10 ani de activitate;
-cu tax : 15 > lector carte; filolog; . copiii personalului nedidactic incadrat la
ecializareal > referent literar; secretar literar; Universitatea din Craiova.
m a, rerarura rOmanJ_ :im , > traducltor; comentator publicist;
erarutt mOderrPa rfrancezar engrez
> corespondent special ({ard qi strdindtate); La inscriere se depun actele in copie legalizati
> corespondent radio; editorialist; La inmatriculare se depun actele in original si nu se ridicd
> publicist comentator; redactor; pe perioada scolarizf,rii (vi recomandlm sI plstra(i la
Drneniul de licent :

> scriitor; secretar de redaclie; domiciliu copii legalizate)


(PIPP) > copywriter publicitate (studii superioare);
""are
educarlie
rsutt zi) > asistent de cercetare in filologie o Acte necesare:
m rlocun(cursurl zi): bugetate:20 $TTINTE ALE EDUCATIEI PENTRU ADMITERE FACULTATE

Taxa de inscriere: 100 LEI
cu tax : 40 profesor in invdldmdntul primar;
l. Dosar maptr;
ecializarea: profesor in invS!6mdntu1 pregcolar; 2. Cerere de inscriere tip (se ia de la sal6 in momentul inscrierii);
,dagog am manfuru pFrmar, asistent de cercetare in pedagogie;
consilier inv5lamant; expert invS!6m6nt;
3. Diploma de bacalaureat - copie legalizattr;
4. Foaia matricoltr - copie legalizattr;
e,cOrar 5. Certificatul de nastere - copie legalizattr;
inspector invS!5m6nt; 6. Buletin de identitate / Carte de identitate - copie;
referent de specialitate invS!5m6nt; mentor; 7. Adeverin{[ medicald eliberatd de cabinetele medicale scolare sau
medicul de familie (cu specifica{ia medicului "apt pentru facultate") -
consilier .scolar
original;
)rneniul de rnasterat: 8. Acte doveditoare pentru candidalii care solicita scutirea de platd a taxei
d de inscriere la concursul de admitere (scutirea se aprobd doar pentru o
singurd universitate, facultate, sectie) - original;
"re
rsuare
) educare 9. Chitanla doveditoare a achitarii taxei de inscriere la concursul de
Au drept de inscere la concurs
mar10cun(cursu zi): bugetate:20 abso:venlli de!ioeu cu dipioma de bacaiaureat sau adeverint admitere;
10. Candida{ii care sunt studenli prezint[ la inscriere adeverin{a de student
-cu tax : 30 de abso!vire pentru promotia 2015i
studentii Care doresc s urneze o a doua specializare; cu situafia scolarf, incheiatf, (studenji integralisti), adeverin{a (de student
)gramu:: persoaneie cu studl superioare care doresc sa Oblin O a doua sau absolvent) privind forma de scolarizare (buget sau taxtr) - original;

)ns
ere educa Ona dezvorrarea p fesie specifica specializarilor Facult tii de Litere
I l. Candidafii care sunt absolventi de o alt6 facultate prezinttr [a inscriere
copie legalizatd duptr diploma de licenfd, copie legalizat[ dupd foaia
ereffra Drobera rurnJ_seve matricola sau
nscrierea la concursul de admitere se face numai pe
o PERIOADA DE INSCRIERE LA suplimentul la diplomi
baza diplomei ce rlnalizeaztt ciclul l de studii
LITFRAT R4:20 25.07.20 5 12. Procurl notarialtr pentru imputemicit (in cazul in care candidatul nu

universitare. PER10ADA DE INSCRIERE LA STIINTf [ se prezinta personal la inscriere) - original.

ED C Tfff:20 23.07.20 5
imiterea la ciclul masteral se face prin DrOb Scns .

PROBA ELIMINATORIE la PIPP:24.07.2015


cu no ,din bibliograna si tematica masterului. AFIsAREA REZULttATELOR:
Criterii de departaiare Sunt media anilor de studiu, 28.07.2015
nedia de la examenul de licen, /nota la lucrarea de 1NMATRICULARE:28 29.07.20 5
licen, . o PER10ADA DE INSCRIERE LA MASTER4 :

4 5 seDtembrle 20 5
o CONCURS ADMITERE:17 seDtembrie 2015
xt C 52 31 I)1) - Ocupafii -

LrMBi $r LTTERATAR { La concursul de admitere nu sunt supuse pl5{ii taxelor


)rneniul de licent > profesor in inv6!6mdntul gimnazial; de inscriere urmitoarele categorii:
:

> consilier invS!f,mdnt; o orfanii de ambii p6rin1i, cei proveni{i din casele de
Pb rerafJ (ROMANA) > secretar institut, facultate; copii sau plasament familial;
lrsu ) > referent relalii externe; documentarist; o copiii personalului didactic aflat in activitate sau
mar10cu (cursun zi): bugetate: 25 > referent difuzare carte; pensionat dup[ cel pu]in l0 ani de activitate;
cu tax : 15 > lector carte; filolog; . copiii personalului nedidactic incadrat la
ecializarea: > referent literar; secretar literar; Universitatea din Craiova.
m a, rerarura rOmana m a, > traducdtor; comentator publicist;
erartJtt mOderrP rfra ce engrez
> corespondent special (Fra li strdin6tate); Lainscriere se depun actele in copie legalizati
> corespondent radio; editorialist; La inmatriculare se depun actele in original si nu se ridicd
> publicist comentator; redactor; pe perioada scolarizdrii (vI recomanddm sI pistrafi la
Drneniul de licent :

> scriitor; secretar de redac{ie; domiciliu copii legalizate)


(PIPP) > copywriter publicitate (studii superioare);
""are
JrsuH zi)educaJe > asistent de cercetare tn filologie . Acte necesare:
m riocun(cursuri zi): bugetate:20 STTTNTE ALE EDUCATIEI PENTRU ADMITERE FACULTATE

Taxa de inscriere: 100 LEI
cu tax : 40 profesor in invSldmdntul primar;
l. Dosar map6;
ecializarea: profesor in invSldm6ntuI preqcolar; 2. Cerere de inscriere tip (se ia de la sal6 in momentul inscrierii);
,dagog am manfuru prrmar, asistent de cercetare in pedagogie;
consilier invSldm6nt; expert invSldmdnt;
3. Diploma de bacalaureat - copie legalizattr;
4. Foaia matrioold - copie legalizattr;
e,00rar 5. Certificatul de nastere - copie legalizattr;
inspector inv6!5mdnt; 6. Buletin de identitate / Carte de identitate - copie;
referent de specialitate invS!5m6nt; mentor; 7. Adeverin{tr medicalI eliberat[ de cabinetele medicale scolare sau
medicul de familie (cu specificalia medicului "apt pentru facultate") -
consilier qcolar
original;
)rrleniul de rnasterati 8. Acte doveditoare pentru candidalii care solicitf, scutirea de plattr a taxei
bre are educare de inscriere la concursul de admitere (scutirea se aprobl doar pentru o
singurd universitate, facultate, seclie) - original;

rsu ) 9. Chitanla doveditoare a achit[rii taxei de inscriere la concursul de


o Au drept de inscriere ia concurs
mar10cun(cursuH z : bugetate:20 absoivenili de!iceu cu dip!oml de bacaiaureat sau adeverintl admitere;
-cu tax : 30 de absolvire pentru promotia 201 5i
I 0. Candida{ii care sunt studenli prezintA la inscriere adeverin}a de student

studentii Care doresc s urrneze o a doua specia:izare; cu situaJia scolarf, incheiatl (studenli integralisti), adeverinla (de student
)gramul: persoanele cu studn superioare care doresc sa Obtin O a dOua sau absolvent) privind forma de scolarizare (buget sau taxtr) - original;
),s
ere educa" a dezvorfarea profesie specifica specia!iz rilor Facult tn de Litere
I L Candidatii care sunt absolvenli de o alta facultate prezint[ [a inscriere
copie legalizatd dupd diploma de licenld, copie legalizatd dupd foaia
ereF rra Drobera Turn
Seve matricol6 sau
nscrierea la concursul de adnlitere se face numai pe PERIOADA DE INSCRIERE LA suplimentul la diplom[
baza diplomei ce rlnalizeaztt ciclull de studii
LITER4Tt/R :20 25.07.20 5 12. Procurl notarialtr pentru imputemicit (in cazul in care candidatul nu
PERIOADA DE INSCRIERE LA STffN f
o se prezintd personal la inscriere) - original,
universitare.
fD C TIEI:20 23.0 .20 5
lmiterea la ciclul masteral se face prin DrObtt scns .

PROBA ELIMINATORIE!a PIPP:24.07.2015


cu no ,din bibliograna,itemadca masterului. AFIsAREA REZULttATELOR:
Criter de departajare sunt media anilor de studiu 28.0 .2015
nedia de la examenul de licen, /nota la lucrarea de 1NMATRICULARE:28-29.07.20 5
licen, .
o PERIOADA DE INSCRIERE LA MASTERA :

4 5 seDtembrie 20 5
o CONCURS ADMITERE:17 seDtembrie 2015