Sunteți pe pagina 1din 3
UNIVERSITATEA ,BABE$-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICA $I INFORMATICA, EXAMEN DE LICENTA SPECIALIZAREA MATEMATICA Septembrie, 2015 Subiectul I. Algebra 1. Definiti grupul gi subgrupul. Enuntati gi demonstrati teorema lui Lagrange. 2. Gasiti toate perechile de numere intregi pozitive (m,n) pentru care numérul 23" are 10 divizori pozitivi. 3. Aritati cd funetille f, IR + R, ful) =e", n € {1,2,3} sunt liniar independente in R—spagiul vectorial B®. Subiectul II. Analizi Matematica 1. Definiti polinomul Taylor atasat unei funcfii tntr-un punet fixat. Enuntagi si demonstrati teorema Taylor- Young, 2. Seriei o suma Riemann avand puncte echidistante ale diviziunii pentru o functie f : [0,1] + R. 1 1 1 eee T+na* 2+na Pentru a > 0 caleulati limita siruhti a, = n+na 3. Gasifi o primitiva definita pe (0, 27] a fimetiei f [0,28] R, f(x) a>1 a+ cose Subiectul III. Geometrie. 1. Scrieti ecuatia vectorial a unei drepte in spatiu si deduceti ecuatiile carteziene ale dreptei in raport cu un reper ortonormat, 2. In reperul cartezian rOy se considera punclele A, B,C avand coordonatele (a0), (0,3) gi (a, 9) unde 8 €R\ {0}, a +3 = 1. Se noteazi cu P proiectia punctului C' pe dreapta AB (a) Scriefi ecuafia dreptei PC. (b) Aritafi ci dreapta PC trece printr-un punct fix (care mu depinde de @, 8) Nota. ‘Timp de lucru: 3 ore Toate subiectele sunt obligatorii Pentru fiecare subiect se acordé o nota de la 1 la 10. 1 UNIVERSITATEA ,BABES-BOLYAT” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATE! EXAMEN DE LICEN’ {ATICA SI INFORMATICA SPECIALIZAREA MATEMATICA Barem de corectare Subiectul L ven Oficin Ts L (a) Definitiile (>) Emmng (c) Demonstratia (a) Numarul divizorilor (rm + 1)(n +1) (b) Rezolvarea (in + 1)(n +1) = 10 (0) Fimalizare: (1,4), (4,1) (a) Serierea ay fi + a2f2+ asf =0 (b) Alegerea a 3 puncte e.g. 2 0,1,2 si serierea sistenmului £2015 vaultat (c) Determinantul sistemului # (Vandermonde) deci ay = a2 = a3 = Subiectul II. Analiz& Matematica Oficiu eee i (a) (b) (°) Definitia Enunf .. Demonstratie Schimbarea de variabild tan(r/2) = ¢ Primitiva F pe (0,2n] \ {r}: 35 arctan — +102 (c) Alegerea constantelor c.g. C, = 0, Cz = 2n/ Va? —1, F(r) Subiectul III. Geometrie. Oficiu ... 1 (a) Ecuatia vectorial (b) Deducerea ecuajiilor parametrice (c) Ecuapiile carteziene .. =n/Ve@—1 - Ip - Ip -Ip . Ip ip Ip Ip Ip Ip Ip lp Ip -ip Ip Ip Ip Ip - Ip - Ip 2. (a) Determinarea pantei dreptei AB : 1 Bla : 1p (b) Determinarea pantei dreptei CP : m! = a/3 (c) Ecuatia dreptei PC . (a) Un punct (19,40) € CP verific’ a(to + yo —2) +1 — - Ip (©) Punet fix: 29 +4 —2=0, 1 Yo =O... eeiaeeeent cece Ip (8) Finalizare: (1,1) Pr aati tt : Ip NOTA: Orice alta solutie corectit se va puncta corespunzator. Libs DWacauhs Sah

S-ar putea să vă placă și