Sunteți pe pagina 1din 15
i Parlamentul Romaniei : Camera Deputatilor GRUPUL PARLAMENTAR U.D.M.R. Palatul Parlamentului, Str. Izvor 2-4, Sector V, Of. postal 3, RO-70550 Bucuresti Tel/fax: 004021-3142049; Tel: 004021-4021066, 4021067, e-mail: udmr@cdep.ro. nriSC!#/166 [25 Citre Biroul Permanent al Camerei Deputatilor in conformitate cu prevederile art. 74 alin, (1) din Constitutia Roménici, Va inaintim alaturat Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/201 2 administratici publice locale. fn temeiul articolului 115 din Regulamentul Camerei Deputatilor solicitam aprobarea procedurii de urgenti. Initiatori, Deputati ‘Semntura ‘Kelemen Hunor Korodi Attila Marton Arpad-Francise Szabé Odo Antal Istvan Janos Ambrus Izabella-Agnes- \ ‘Apjok Norbert YZ Bende Sandor Benedek Zacharie __ [Bek Erika Bird Rozalia-Ibolya Bird Zeoltlswvan Csép Eva-Andrea Csoma Botond Erdei-Doléczki Istvan Farago Petru jRe PEPE ee e-Terza JozseF- Gyorgy Magyar Lordnd-Balint | Sebestyén Csaba-Tstvan | Seres Dénes Vass Levente [od SPREE EEE e Senatori Semniturh Cseke Attila-Zoltan Ténezos Barna ' Csaszar Karoly Zsolt Derzsi Akos Fejer Laszlé-Od6n Laszlé Attila Novak Csaba Zoltan Verestéy Attila Turos Lorand [ Expunere de motive Subieet: propunere privind imbundtétirea cadrului legislativ pentru a asigura utlizarea imbii materne in administratia publica locala si in institutille serviciilor publiee deconcentrate. potrivit art. 120 din Constituyia Roméniei si a Cartel limbilor regionale si minoritare a Consiliului Europei, ratifieata de Romania, Legea administtatied publice locale nr-215/2001 reglementea7& regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea administratei publice locale, inclusiv dreptul de utlizare a limbii mateme in administratia public local Prin ratificarea Convene cadnu privind protectia minoritajiior nationale, si a Cartel europene a limbilor regionale sau tinoritare, statu roman si-a insugit obligatia de a asigura un cadru legal optim pentru utilizarea limbii materne in administragia publica localé. Dupii ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minortare, legea administrate’ publice locale nu a mai fost modificatt si nu au fost adoptate noi acte normative in sensul obligatilor asumate, statl rom find eritcat at&t pentru lipsa unor reglementiri conforme cat i pentru Tipsa informatilor privind aplicarea drepturilor lingvistice, inctusiv in administrate La elaboratea prezentei propuneri legislative s-au avut in vedere obligatiile asumate de statul roman atét prin Carta europeand a limbilor regionale si minoritare eat si prin Legea nr. 33/1995 pentru ratificarea Conventiei-cadru privind protectia minoritifilor nationale, respectiy sriticile formulate de Comitetul de experti in primul raport privind implementarea Cartei europene a limbilor regionale gi minoritare. Legislatia privind utilizarea limbii materne in administratia publics locala a fost adoptaté in anul 2001 tn cadeul Legii nr. 215/2001 a administrate publice locale, ulterior ‘acordandu-se un temei constitutional acestui drept prin revizuirea legii fundamentale in anul 2003. Romania a ratificat Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale si Carta feuropeand a limbilor regionale sau minoritare fra a adopta ins legislatia intern’ pentru implementarea tratatelor internationale. Practica dezvoltatd tn ultimii 15 ani araté 0 aplicare deficitard a dreptului de a utiliza limba materna in administratia publici locala si serviciile deconcentate, rezultats din: lipsa unei legistatii clare, precise si predictibile; interpretiri neconforme cu standardele internationale; lipsa vointei politice si administrative; lipsa de resurse umane gi materiale; interpretari restrictive ale institutilor gi instangelor de judecata; gradul extrem de redus @ aplicdrii legistatiei in domeniu; {ipsa unor sanctiuni efective, disuasive si proportionale; pasivitatea insttutiilor de a aplica sancfiuni tn cazul refuzu limbii matemne; vvvvvVvy sem transparent gi ecient de monitorizare si raportare privind aplicarea > ipsa un oméni apartinand unei cadrului legal privind folosirea limbii materne de cetate tninoritafi nationale in administrafia publicd local si servicile deconcentrat® De asemenea, in perioada mentionata, mijloacele de comunicare publica a institutiilor au cunoseut 0 dezvoltare dinamicd, proces ce mu a fos insoit de reglementari legal Priv a asigurarea utilizar limbii mateme. Evolutile si practica in domeniu, raportele insttutilor internationale s\@ organizatiilor apaitinnd minorittilor nationale din Romnia impun o revizuire gt imbunds f legislatie privind asigurarea utili efective a limb materne in administratia publics local si servieti vmoneentrate, pentru a exercitadreptl Ia pastrarea, dezvottares si exprimare identi etnice, culturale, lingvistice si religioase. Cu privire la subiectii de drept, proiectul urmareste: > reglomentarea cle, precist si predictiila a subieetilor de drept care au obligatia de 2 asigura folosirea limbii materne: autorittile administrate! publice locale, institute pubtice aflate in subornea svestora, organismele prestatoare de servili publce si de utiitate publics de interes local sau judetean; = prefecturile; 1 avciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratieipublice centrale din unitile adminstrative-teritoriale (outta de exemplu: inspectoratele scolare judetene). > scdderea pragului de 20% la 10% al numtrului persoanelor apartinand minorititii nationale din totalul populate’ unitagii administrativ teritoriales > jntroducerea unui prag alternativ exprimat prin rumarul persoanelor apartindnd Tminortatit nationale din totalul populatiei care si reflecte exprimarea “numar cemnifieativisubstanfal de cetieni apartinand minortiti nationale din Constitatia Roméniei dar si din tratatele internationale; > stipularea dreptului de a utiliza limba materné tn unite teritoriale lovale cate indeplinese pragul legal side cdtre persoanele aparfnind minoritaui nationale care nu au domiciliul sau resedin(a pe teritoriul unitatii Locale respective; reglementarea posibiliiii de a utiliza Timbe matema si in unitiile teritoriale administrative locale si servicli deconcentrate in care nu se atinge pragul Tegal da tare, autoitaile adopt o hotdrea in acest sens, prin factorii de decizie local. Aste), Trcavul atingerit pragului exist o obligatie de a asigura uiizarea limbii mateme iar in ‘aval neatingerit pragului existé 0 optiune @ autortii locales asigure sau nu folosirea limbii materne; > interziverea orieérei modifiefri a limitelor teritoriale ale comunelor, oraselor municipiilor si judefelor care are ca scop sau efect schimbarea ponderit cetatenilor apartinind minoritati nafonale in unitate administrativ-teritoriald in eauza, precunt si ectarea drepturilor si libertitilor acestora decurgand din Constitute, tatatele si conventiile internationale la care Romania este parte. ar Cu privire la domeniul de aplicare, proiectul de lege reglementeaza: } folosizea limbii mateme, in sors gi oral, in relafia cu entitatilejuridiee care au obligs asigurdrii acestui drept, inclusiv prin punetea la dispozitia cet&enilor apartindnd uni tminoritati nationale formulare si texte administrative de uz curent si in limba lor materna; > asigurarea obligatorie de cAtre entitaile juridiee in cauzd, a accesulul ta informatii de interes public si in limba minorittii nationale, posiblitatea finantarii de publicatit in limba minoritatii nationale; > comunicarea ordinii de zi a autoritatilor publice locale in limba minoritatii nationale, folosirea limbii minoritatii nationale la sedintele de consiliu local si judefean: aducerea la cunostint& publica in limba minoritatii nationale a hotérarilor cu caracter normativ ale consiliului local sau judefean, precum si a hotdrdrilor cu caracter individuals, > inscripfionarea gi in limba cetafenilor minorititi respective a denurniri localitatilor, a strazilor, a spatiilor publice, a indicatoarelor rutiere si a altor indicatii topogratice destinate publiculuis > inseriptionarea denumiriiinstitutiilor publice; > posibilitatea de a folosi in corespondenta sau documentele oficiale @ denumicii localititilor sau a institutiilor publice gi in limba minoritatii nationale; adoptarea si folosirea, alaturi de insemnele oficiale ale Romaniei si alte insemmne, simboluri care sa exprime identtatea etnic,istoriea, culturala si economica a cetatenilor aparjin dnd minoritfii nationale, locutori ai unititii administrativ-teritoriale in cauzis v > utilizarea limbii minoritatii nationale Ia ceremoniile oficiale organizate de autoritatile publice locale si serviciile deconcentrate; > posibilitatea de a folosi limba minorititii nationale la ceremonia de oficiere a csitoriilor, eliberarea actelor si certficatelor de stare civila gi in limba minoritatii nationale; Cu privire sistemul de monitorizare a implementiri dreptului de a fotosi limba rinoritati nationale in administratia publica locala si servicii deconcentrate, legea reglementeazi: > obligatia de a asigura resurse materiale si umane; > obligatia de a colecta si raporta date cu privire la gradul de fotosire a limbii minoritii nationale; > obligatia dea publica un raport anual cu privire la exercitarea dreptului de. folosii limba ‘minoritatii nationale; v sistem de sanctionare in cazul neaplicarii prevederilor legale. Proiectul de lege propune termene de aplicare, avand in vedere cele de mai sus, propunem adoptarea prezente initiative legislative: Inifiatori, Deputaji Semnatura Kelemen Hunor Korodi Attila Marton Arpad-Francise Szabo Odin ‘Antal Istvan Janos | Ambnis Tabella-Agnes I Apjok Norbert Bende Sandor Benedek Zacharie PES ‘Benk6 Erika iré Rézalia-Ibolya Bird Zsolt-Istvan Csép Eva-Andrea iSezki Istvan Farago Petru Kulesdr-Terza JozseF-Gyéray ‘Magyar Lordnd-Balint Sebestyén Csaba-Tstvan Seres Dénes ‘Vass Levente L EEE eeeeeeeeeeeeeEEEL er Senatori | Cseke Attila-Zoltin po ‘Tanezos Barna | Csaszar Karoly Zsolt JERE SSE EEE Eee | Derzsi Akos Fejér Laszlé-Odin j Laszlé Attila ) Novak Csaba Zoltén C Verestoy Attila >) ~ Turos Lérand PARLAMENTUL ROMANIEL CAMERA DEPUTATILOR SENATUL LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/201 a administratiei publice locale Parlamentul Romdniei adopts prezenta lege. Art. L Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, mr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificirile si completirile ulterioare, se modificd si se completeazii dup cum urmeaza: 1. Alineatul (1) al articolului 19 se modificd si va avea urmiitorul cuprins: Art. 19. - (1) in unitatite administrativ-teritoriale, in care cetaijenii apartinand minoritiilor najionsle au o pondere de peste 10% din numirul total al si-au declarat apartenenta etnicd sau tn care exist un numar ‘organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publicd de interes local sau judefean, precum si prefecturile, serviciile publice deconcentrate ale ministereior si ale celorlalte organe ale administrafiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale au obligatia sé asigure tn raporturile cu a limbii matemne, in conformitate cu prevederile Constituset, ale prezentei legi si ale tratatelor intemafionale la care Roménia este parte. 2, Dupa alineatul (1) al articolului 19, se introduce un nou alineat, alin, (2), cu urmitorul euprins: Art. 19. — (2) Prin numar semnificativ de cetéfeni apartinand minoritatii nationale se intelege: a) 10.000 de cetifeni apartinand minoritatii nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care numérul locuitorilor este mai mare de 100.000; ) 2.000 de cetafeni apartindnd minoritafii nationale in unitatile administrativ- teritoriale in care numcul locuitorilor este intre 50.001 - 100.000; ©) 1.000 de cetateni aparfinand minoritaqii nationale in unitajile administrativ- teritoriale in care numérul locuitorilor este intre 25.001 - 50.000; 4) 500 de cetateni apartinand minoritatii nationale in unitaqile administrativ- teritoriale in care numarul locuitorilor este intre 10.000 si 25.000; €) 300 de cetéteni apartinand minoritatii nationale in unitatile administrativ- teritoriale in care numarul locuitorilor este sub 10.000. 3, Dupa alineatul (2) al articolului 19, se introduce un now alineat, alin. (3) ‘cu urmatorul cuprins: ‘Art. 19. - (3) Prin exceptic, in unitafile administrativ-teritoriale in care se tinge doar ponderea sau numarul cetifenilor apartinand minortiior rationale previzut la art 19 alin, (2), autorittite publice si entitatile stabifte fe art, 19 alin, (1) au obligatia si asigure excreitarea drepturilor prevazute la art. 1173, art. 117%, art. 117%, art. 117%. 19 se introduce un now alineat, alin. (4), 4, Dupé alineatul (3) al articol cu urmatorul cuprins: ‘Art, 19. - (4) In unitatile administrativ-teritoriale in care cetaenti apartinand minoritailor nationale nu ating ponderea sau numarul cetifenilor apartinind tninoritailor nationale prevazut la alin, (1) sau (2), autortaile administratici publice locale, institutile publice aflate in subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitte publica de interes local stu judefean, precum gi prefecturile, servicile publice devoncentrate ale iministerelor si ale celorlalte organe ale administratiet publice centrale din unititile administrative-teritoriale, pot asigura, in temelul _decizie reprezentantului legal sau, dup caz, a organelor de conducere, fotosirealimbii mateme, in raporturile cu acestia, in conformitate cu prevederile Constitutici ale prezentei legi gi ale tratatelor internationale Ia care Roménia este parte. 5, Dupi alineatul (4) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul cuprins: Art, 19. - (5) in cazul in care in satele componente ale comunelor, precum si in satele apartinand oragelorsi/sau municipiilor cetafenti apartinand minoritétilor rationale ating ponderea sau numérul cetéfenilor apartinand minortatitor rationale stabilit la art. 19 alin, (1) sau (2), prevederile prezentei legi se aplicd jn mod corespunziitor. 6. Dupa alineatul (5) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alin. (6), cu urmitorul cuprins: Art. 19. — (6) Exercitarea dreptului de a folosi limba maternd in condi 19 (1) - @) siart, 117P-117? se realizeazd prin aceleasi mijloace gi in acelasi termen ca $i in cazul folosirii limbii romaine. roduce un now alineat, alin. (2), 7, Dupé alineatul (1) al articolului 22, se cu urmitorul cuprins: ‘Art, 22. ~ (2) Se interzice orice modificare a limitelor teritoriale ale judetelor, oraselor, comunelor gi satelor care are ca scop sau efect diminuarea ponderti cetitenilor apartinand minoritaqii nationale in unitatea administrativ-teritoriala in cauza, precum si afectarea drepturilor gi libertatilor acestora decurgand din Constitute, tratatele si conventiite internationale la care Romania este parte. 8, Alineatul (7) al articolului 39 se abrogi. 9. Alineatul (2) al articolului 42 se abroga. 10. Articotul 50 se abroga. LL, Alineatele (2), (4) si (5) ale articolului 76 se abroga. 12, Alineatul (8) al articolului 94 se abrogi. 13, Dupa Capitolul X se introduce un nou capitol X', ,Folosirea timbii minoritifilor nationale in relafiile cu autoritifile administratiei publice locale si cu serviciile publice deconcentrate,, cuprinziind articolele 117? 117", cu urmatorul cupri »CAPITOLUL X! FOLOSIREA LIMBII MINORITATILOR NATIONALE IN RELATIILE CU AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI CU SERVICIILE PUBLICE DECONCENTRATE Act. 1172, ~ (1) in conditiile prevazute la art. 19 cetéfenii aparfinand unei minoritati nationale au dreptul s& se adreseze autoritatitor publice si entitatilor prevaizute ia art. 19 alin, (1), oral sau in ses, si in Limba materna, precum si de a primi rispuns atat in limba roman, cdt si in limba maternd, in termen legal. Actele oficiale se intoemese in mod obligatoriu in limba romana gi in limba minoritagi nationale, (2) in scopul exercitarii dreptului prevazut la alin. (1), autorititile publice si entititile previzute la art. 19 alin, (1) au obligatia s& pund la dispozitia cetatenilor apartinand unei minoritati najionale formulare si texte administrative de uz curent gi in limba lor matern’. (3) Lista formularelor sia textelor administrative de uz curent este stabilita prin hotirdre a Guvernului Roméniei, la propunerea Departamentului pentru Relafii Interetnice elaborata in parteneriat cu [SPMN. {4) De prevederile alin. (1)-(3) beneficiaza si organizatiile cetatenilor romani apartinand minoritafilor nationale, precum si organizariile neguvernamentale care au ca Scop promovarea sau protectia identitaqii etice a minorita nationale in relatile cu entitle publice prevazute la art. 19 alin. (1). Art. 117°. ~(1) in conditiite art. 19, autorititile publice si entitatile prevazute la art, 19 alin, (1) au obligatia s& asigure accesul la informatiile de interes public si in limba minorititii nationale respective, prin afisarea acestora la sediul 3 autoritatii sau al entitayii ori in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si pe pagina de internet propre, respectiv prin consultarea lor Ja sediul autoritatii sau al entitatii in spatii special destinate acestui scop. (2) in scopul asigurarii accesului la informatii de interes public in limba materna a cetitenilor apartinand minoritatii nationale, autoritagile publice si centitagile stabilite in art. 19 alin. (1) pot s& realizeze gi s& finanteze editarea si fiparirea de publicatii in limba minoritatit nationale respective, fara a face obiectul Legii nr, 50/2004 privind folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice, ‘Ast. 117°, = (1) in conditile art. 19, in raporturile cu autoritatile publice locale cetétenii apartinind unei minoritati nationale au dreptul si ti se aducd la cunostint&, in limba materna, ordinea de zi a sedinfelor consiliului local sau judetean, precum si hotararile adoptate de acestea, (2) in conditiile art. 19 in consiliile locale sau judefene in care consilieri ‘aparjinand unei minoritati nafionale reprezinté cel putin o zecime din numarul total, la sedinjele de consiliu, consilierii respectivi pot folosi si limba matern 3) in cazurile prevazute la alin, (2) se asigura, prin grija primarului sau a presedintelui consiliului judefean, traducerea in limba romani. in toate cazurile, documentele sedinjelor de consitiu se intocmese in limba romana si in limba minoritafii nationale in cauza. Art. 1175. (1) in conditiile art. 19, hotdrarile cu caracter normativ se aduc, in mod obligatoriu, la cunostinfa publica gi in limba matema a cetajenilor apartindnd minoritayii respective, iar cele cu caracter individual se comunicd, la cerere, si in limba matema. (2) Aducerea la cunostint® publica, tn limba matemnd, a hotérarilor cu caracter normativ ale consiliului local sau judetean, precum si comunicarea cétre cetatenii apartinand unei minoritéti nationale a hotirdrilor cu caracter individual si in limba materna se realizeaza prin aceleasi mijloace si in acelasi termen cu cele ale difuzarii n limba romén’. An. 1178, — (1) Autoritifile publice gi entititile prevazute la art. 19 si in conditiile stabilite de art. 19, asiguré in mod obligatoriu inscriptionarea gi in limba cetatenilor minoritatii respective a denumirii localitatilor, a strazilor, a spatiilor publice, a indicatoarelor rutiere si a altor indicafii topografice destinate publicului. Autoritifile publice centrale sau unitatile administrativ teritoriale, care au in administrare drumuri de interes national, judefean sau local au obiigatia sa asigure inscriptionarea indicatoarelor rutiere de pe aceste cdi de comunicare terestra si in limba minoritatii nationale respective, pe segmentul care traverseazi unitati administrativ teritoriale in care se indeplinese conditiile art. 19. (2) Obligatia inseriptionaii bilingve revine in sarcina si pe cheltuiala autoritatilor si entitatilor care au in administrare locurile publice, caile rutiere prevazute in alin. (1). (3) Traducerea denumirit locurilor publice prevazute in alin. (1) al prezentului articol se realizeaza cu respectarea elementelor specifice ale limbii minoritati nationale respective, istoria, tradifiile acestora si cultura localé, dupa consultarea obligatorie a organizatiei care reprezinti in Parlament cetétenti apartindnd minorititilor nationale. (4) Traducerea denumirii localitstilor prevazute la art. 19 se stabifeste prin hotardre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Relat Interetnice. Art. 1177. — (1) in conditiile art, 19, autoritatile publice si entititile au obligatia s& asigure inscriptionarea denumiriiinstitutilor publice de sub autoritatea lor si in limba maternd a minorititii nationale respective. (2) Confectionarea si montarea tablitelor prevazute la alin, (1) se realizeazl prin grija conducdtorulul autoritiqit publice in cauz8, costul acestora fiind suportat din bugetele institutiilor respective. (3) Denumirea localititilor sau a institutilor publice in limba minoritayi nationale, poate fi folosita in corespondenté sau in documentele oficiale, aléturi de denumirea in limba oficialé a statului. (4) in conditiile art. 19, autoritaile administratie’ publice locale gi enti temeiul hotirdrii sau decizii exclusive a acestora, pot adopta si folosi, aléturi de insemnele oficiale ale Roméniei si ale unitijit_administrativ-teritoriale respective gi alte insemne, simboluri care s& exprime identitatea etnics, istoricd, culturala si economicd a cetéfenilor apartinand minoritafii nationale, locuitori ai unitatii administrativ-teritoriale in cauzi. (5) Traducerea denumirii institutiilor publice trebuie si aibé in vedere elementele specifice ale limbii minoritatii nationale respective si se adopt, pe baza consultirii Departamentului pentru Relatii Intereinice, prin act administrativ al autoritiilor publice si ontititilor sub a c&ror autoritate functioneaz’ institutia publica respectiva. (6 Autoritatile publice si entitatile previzute la art, 19 alin. (1) au dreptul de a inscriptiona ciddirile si anexele cladirilor aflate in administrare denumirea autoritatii publice sau a entitatii de Ia art. 19 in limba minoritatii nationale in cau, conform traditiei locului $i specificului limbii minoritare. (7) Autoritatile publice gi entitifile prevazute la art. 19 alin, (1) au dreptul de a denumi clidirile in care isi desfagoara activitatea si in limba minorititit nationale potrivit specificiului cultural local. le in — (1) In conditiile art. 19, 1a ceremoniile oficiale organizate de publice si de entitatile in cauza, aldturi de limba romana, se poate folosi si limba minoritaii nationale respective, (2) Ceremonia de oficiere a casitoriilor se poate desfasura, la cerere, gi in limba materna a ambelor sau a uneia dintre persoanele care urmeazit si se casitoreasca. (3) Actele si certificatele de stare civil se vor redacta in limba romana gi la cerere i in limba minorititii nationale de care apartin ambele sau una persoanele in cauz’.” VArt. 117%, = (1) Ponderea eetafenilor apartindnd unei minoritati nationale, provizute la art. 19, se stabileste pe baza datelor recensimantului populatiei organizat potrivit legit, disponibile la data intririi in vigoare @ Legii nr. 7215/2001 i raportat fa numtirul cetétenilor care si-au declarat apartenenta la o anumité etnie. (2) in temeiul principiului drepturilor cdstigate, se pastreaza dreptul de a utiliza limba materna gi in cazul in care ponderea sau numdrul cetitenilor apartinand deplinesc conditile prevazute la art. 19 alin. minoritatifor nationale nu mai (1) sau Q). ‘Art, 11719, — (1) Autoritatile publice si entitatile prevazute la art, 19 alin, (1), prin reprezentantul legal, au obligatia s& asigure resursele umane gi materiale necesare utilizar limbii minoritatii nafionale. Q) Asigurarea folositii limbii materne in conditiile art. 19 si a preved prezentei legi, se realizeaza de citre angajatii autoritatilor pul juridice in cauza, precum si de catre colaboratori externi. (3) Autoritatile publice gi entititile prevazute la art. 19 au obli incadreze in posturile care au atributii privind relaia cu publicul gi persoane care cunose limba materna a cetifenilor apartindnd minoritafii respective, (4) Cheltuielile efectuate de autoritatie publice gi entitiyile prevazute la art, 19 in asigurarea folositii fimbii minoritatii nationale se suport din bugetele proprii ale acestora, precum si din fondul constituit in acest scop in cadrul Departamentului pentru Relajii Interetnice. Autorititile publice si entitétile juridice prevazute la art. 19 pot accepta donatii realizate in scopul asigurarii utilizarii limbii minoritatii nationale. Art. 117", — (1) Agentia National a Functionarilor Publici i entitatile previzute la art. 19 alin, (1) au obligatia si intocmeasca o bazi de date a funetionarilor publici care cunosc limba materné a cetifenilor apartinand unei minoritagi nationale, cu respectarea protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. (2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici si entitatile prevazute la art. 19 alin, (1) au obligatia si organizeze anual cursuri de formare continua pentru functionarii publici care au atributii tn domeniul asigurdrit folosirii limbii minoritatilor nationale. G) in cazul redistribuirii de cdtre Agentia National a Functionarilor Publici a functionarilor publict din corpul de rezerva, in entitatile prevazute la art. 19 6 alin, (1), vor fi redistribuiti eu prioritate functionarii publici eare eunose limba matemé a cetétenilor apartindnd minorii nagionale din entitatea respectiv’. ‘Art, 117! — (1) Guvernul prezint& Parlamentului anual, pané la data de 15 ‘marti, un raport privind gradul de implementare e prevederitor legate privind dreptul cetdtenilor apartindnd minoritatilor nationale de a folosi limba materna. Raportul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I-a (2) Colectarea datelor necesare intocmirii raportului se realizeaz prin completarea de cftse autorititile publice si entititile prevazute la art. 19 alin (1) a unui formular elaborat de cétre Departamentul pentru Relat Interetnice Formularele se centralizeaza la nivel judetean de institutia prefectului, far la nivel national de autoritatea publicd centralé care raspunde de administratia publica. 117, — (1) Constituie contraventie refuzul asigurdrii exereitarii in 2 egalitate seu impiedicarea asiguririi exercitirii drepturitor si a indepliniei obligatitor prevzute la at. 19 si de la art, 117° pans la art, 117!" daca fapta nu constituie infractiune potrivt legit penale. (2) Contraventia prevazuta la alin, (1) se sanefioneazi: 2) cu amend’ contraventionalé de la 3.000 de lei la 30.000 de lei dacd fapta vizeaza o persoand fizick; b) cu amend contraventionala de la 5.000 de lei ta 50.000 de lei dac& fapta vizeazi un grup de persoane sau comunitate. (3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzit se face de etre: (a) persoane imputernicite de ministrul administratiei publice, de cate prefect sau imputernicifii acestuia; (b) de c&tre Consilial National pentru Combateres Discrimindrit potrivit procedurii gi termenelor reglementate de O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. (4) Persoana care se considerd vitimati de refuzul asiguréri folosirii dreptului de a utiliza limba minorititii nationale in condifiile art, 19, are dreptul sa solicite inliturarea consecinfelor faptei, remedierea situatiei, restabilirea situatiei anterioare faptei si obfinerea de remedii, despagubiri ‘morale si materiale efective, disuasive gi proportionale cu prejudiciul suferit. Art. 14, Articolul 131 se abrogi. ‘Art IL. (1) Guvernul Romaniei adopta in termen de 90 de zile de la intrarea {in vigoare a prezentei legi, normele de aplicare ale prevederilor privind folosirea limbii minoritatii nationale potrivit art. 19 si art. 117 art. 1179. 2) Lista unitatilor administrativ-teitoriale in care se indeplinese conditiile prevazute la art. 19 alin, (1) sau (2) se intocmeste ca anexé Ia hotdrarea provazutd la alin. (1). (3) Unitatile administratiy-teritoriale aduc le tndeplinire prevederile prezentei legi in termen de maximum 6 luni de la publicarea hotérarii Guvernalui prevazute ta alin. (1). ‘cu. respectarea Aceasti lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, prevederilor art. 75 gi ale art. 76 alin, (1) din Constituyia Roméniei, republicata. PRESEDINTELE PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR SENATULUI