Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA CONSILIUL LOCAL PREJMER Judetul Bragov ‘Strada Mare Nr. 565, £07165, Projmer, Roménla ‘Tok: +40 268 362003 Web: ww prmariaprejmer ro -40 268 362303 E-mait: primara prejmer@yahoo.com NT HOTARAREA ne hd Din 31.10.2016 OBIECT: aprobare act aditional nr, 2:1 contractul de concesiune nr. 5741/22.12,2004 incheiat intre Consiliul Local Prejmer si doctor Popdan Maria. Consiliul cal al comunei Prejmer, intrunit azi 31.10.2016 in sedinta ordinara, vazand prevederile Contractului de concesiune nr. 5741/22.12.2004 incheiat intre Consiliul Local Prejmer si cabinet medicina \de familie doctor Popdan Maria, ale actului aditional nr. 1 la contractul de concesiune, se solicita, prel Maria si Consitiu familie, domiciliat >a contractului de concesiune nr. 5741/22.12.2004 incheiat intre doctor Popdan Local Prejmer de catre PFI doctor Mihai Silvia, medic specialist medicina de in municipiul Brasov, str, Carpenului, nr. 4, bl, A13, sc. A, ap. Tinand ms de cererea numitelor Popdan Maria si Mihai Silvia nr. 9882/04.10.2016 prin care ‘iydetul Brasov, Avand in vedere Conventia de vanzare-cumparare praxis autentificat cu nr. 1631/26.09.2016 de catre Ghimbasan Maria, Notar Public, referatul nr. 10712/25.10.2016 intocmit de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului, raportu! nr. 10833/27.10.2016 al comisiei de specialitate a consiliului local, dezbaterile in plenul sedintei, In temeiul art. 36 alin, 2, lit. (¢) si art, 45: din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata; Art. 1. Sel incheiat intre Cons HOTARASTE aproba actul aditional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 5741/22.12.2004, iliul Local Prejmer in calitate de concedent si Cabinet medical de medicina de familie doctor Popdan Maria in calitate de concesionar, conform anexei parte integranta din prezenta. Art, 2, Primarul comunei Prejmer va asigura aducerea la indeplinire a prezentei. Presedinte de sedinta, Avizat secretar, Gain} Numar consilieri ‘Numar de consilie Hotararea a fost. en wt pu in functie- 15 i prezenti la sedinta -12 Vasilica Balascau Bianca plata : unanimitate. Difizare(1) Colectie, 2-Institutia Prefectului, 3-DosarA4/2016, 4-Primar, 5-Biroul Juridic, 6 — Dr. Popdan Maria, 7- 1. Mihai Silvia. Avand CNP 252060800; ‘Anexa la HCL owwd Los ACT ADITIONAL NR. 2 la Contractul de Concesiune nr. 5741/22.12.2004 in vedere cererea nr. 882 din 04.10.2016 a numitelor: Doctor Popdan Maria, avand 4 domiciliata in Brasov, str. Zorilor, nr 16, sc. D, ap. 9, medic titular al Cabinetului Medical de Medicina de Familie, Doctor Popdan Maria, cu sediul in comuna Prejmer, str. Ludwig Roth, nr 565, si 281122017016 Tin 26.09.2016 , de Contractul de doamnei Doctor Mihai Silvia, medic specialist in Medicina de Familie, avand CNP miciliata in Brasov, str. Carpenului, nr. 4, bl. A13, sc A, ap. 2. cont de conventia de vanzare-cumparare a praxisului autentificat cu nr. 1631 din fatre Notar Public Ghimbasan Maria, joncesiune nr. 5741/22.12.2004, se modifica dupa cum urmeaza Cap 1. PARTILE CONTRACTANTE 1.1 CONSILIUL LOCAL PREJMER, cu sediul in Comuna Prejmer, str. Mare, nr 565, Teprezentata prin| Primar Serban Todorica Constantin , in calitate de concedent, ST 1.2 DOCTOR MIHAI SILVIA, medic specialist in Medicina de familie, avand CNP 2811220170016 al Cabinetului Medical de Mé domicitiata in Brasov, str. Carpenului, nr. 4, bl. A13, sc A, ap. 2., reprezentant legal fedical de Medicina de Familie Mihai Silvia (proprietar al praxisului Cabinetului icina de Familie, Doctor Popdan Maria, cu sediul in comuna Prejmer, str. Ludwig Roth, nr 565, infegistrat la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Brasov, sub nr, 4878/90/49 din 12.07.1999, in calitate de concesionar Restull de preve deri ale contractului de concesiune nr. 5741/22.12.2004, inelusiv ale actului Aditional 1, raman neschimbate. Presedinte de sedinta, SHilk MAKCE