Sunteți pe pagina 1din 3

Fia disciplinei

FIA DISCIPLINEI: Practic de specialitate


1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Bogdan Vod din Cluj-Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de tiine Economice
1.3 Departamentul Management-Economie
1.4 Domeniul de studii Economic
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Specializarea / Programul de studii Management

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Economia ntreprinderii
Codul disciplinei EC2207
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar/proiect Prof. dr. Purdea Dumitru, Prof.dr.Srbu Janetta
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn - din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator -
3.4 Total ore din planul de
90 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 90
nvmnt
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 5
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 70
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 5
Tutoriat 5
Examinri 5
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu individual 90
3.8 Total ore pe semestru 90
3.9 Numrul de credite 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Nu este cazul
4.2 de competene Nu este cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
cursului
5.2. de desfurare a Participarea activ la stagiul de practic, ndeplinirea structurii fiei disciplinei,
seminarului/proiectului prezentarea proiectului la colocviu
6. Competenele specifice acumulate
Competene C3. Elaborarea i implementarea sistemului managerial i a subsistemelor sale (alocare i
profesionale realocare de resurse i activiti):
-Descrierea conceptelor de baz i a metodelor specifice sistemului managerial i a subsistemelor
sale
-Explicarea conceptelor de baz i a metodelor specifice sistemului managerial i a subsistemelor
sale
-Aplicarea principiilor i metodelor de baz pentru eficientizarea sistemului managerial i a
subsistemelor sale
-Evaluarea critic-constructiv a funcionrii a sistemului managerial i a subsistemelor sale
-Realizarea de studii/lucrri privind funcionarea sistemului managerial i a subsistemelor sale

C6. Utilizarea bazelor de date, informaii i cunotine n aplicarea metodelor, tehnicilor i


procedurilor manageriale
-Definirea conceptelor i metodelor privind utilizarea bazelor de date, informaii i cunotine n
procesul managerial
-Explicarea conceptelor i metodelor privind utilizarea bazelor de date, informaii i cunotine n
procesul managerial
-Aplicarea de metode, tehnici i proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informaii i
cunotine n procesul managerial
-Selectarea metodelor, tehnicilor i procedurilor pentru utilizarea bazelor de date, informaii i
cunotine n procesul managerial
-Realizarea de studii/lucrri de fundamentare a procesului managerial, utiliznd baze de date,
informaii i cunotine
Competene CT2. Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea
transversale de tehnici de relaionare i munc eficient n cadrul echipei

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general - nsuirea cunotinelor de practic i a metodelor de organizare din unitile economice
al disciplinei

7.2 Obiectivele - nelegerea i implicarea n activitatea ntreprinderilor prin stagiul de practic profesional
specifice - Formarea abilitailor practice i ntocmirea dosarului de practic profesional

8. Coninuturi
Metode de
8.1 Curs Observaii
predare
Metode de
8. 2 Seminar/laborator/proiect Observaii
predare
Cap. I PREZENTAREA GENERAL A UNITII
1.1. Modul de constituire. Patrimoniul unitii. Profil de producie
(activitate)
1.2. Principalii furnizori, beneficiari i concureni
1.3. Abordarea sistemic sub form de schem concret a unitilor
(intrri, procese, ieiri, informaii, perturbaii etc.)
1.4. Prezentarea i comentarea organigramei
Cap. II PREZENTAREA STRUCTURII DE PRODUCIE I CONCEPIE
2.1. Prezentarea elementelor componente
2.2. Prezentarea regimului de lucru i a personalului aferent
Cap. III ORGANIZAREA ACTIVITAILOR DE SERVIRE I
AUXILIARE
(la alegere o singur activitate - obligatoriu; dou sau mai multe opional)
3.1. Activitatea de asigurare cu diferite tipuri de energii
3.2. Activitatea de reparatii i ntreineri ale utilajelor
3.3. Activitatea de modernizare a utilajelor
3.4. Activitatea de asigurare cu SDV-uri
3.5. Activitatea de depozitare
3.6. Activitatea de transport intern
3.7. Alte activiti de servire sau anexe
Cap. IV STUDIUL ERGONOMIC AL METODELOR DE FABRICAIE
I DE MUNC
4.1. Alegerea locului de munc pentru studiul metodei de munc a
executantului individual sau colectiv
4.2. Alegerea i studiu pentru micrile n munc, pe baza zonelor de
munc ale executantului individual
4.3. Eficiena economic a studiului de metod efectuat
Cap. V ORGANIZAREA PE BAZE ERGONOMICE A LOCULUI DE
MUNC
5.1. Alegerea i abordarea sistemic a locului de munc
5.2. Concepere i organizare funcional ergonomic
5.3. Analiza organizrii ergonomice folosind metoda RNUR i metoda
LEST.
Cap. VI MSURARE I NORMARE A TIMPULUI DE MUNC
6.1. Fotografierea individual la un loc de munc cu executant
muncitor sau funcionar
6.2. Fotografierea individual la un post de conducere (manager, ef
direcie, ef, ef compartiment)
6.3. Cronometrare simpl pentru o operaie de munc reprezentativ
6.4. Calculul normei de timp (NT) pentru dou situaii (procese de
munc manuale i mecanizate)
Bibliografie:
1. Achim M. I., Hinescu A., Popa D., Managementul serviciilor, Ed. RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2005.
2. Bgu C., Badea Florica s.a., Sisteme de organizare a produciei, Ed. TRIBUNA ECONOMIC, Bucureti, 2002.
3. Cazan E., coordonator, Managementul produciei, vol. I, Ed. UNIVERSITII DE VEST, Timioara, 2002.
4. Cornescu V., Managementul organizaiei, Ed. Beck, Bucureti, 2004.-
5. Ionescu Gh., Cazan E., Negrua Adina, Management organizaional, Ed. TRIBUNA ECONOMIC, Bucureti,
2001.
6. Gavril Tatiana, Lefter V., Managementul general al firmei, Ed. ECONOMIC, Bucureti, 2004.
7. Lazr D., Cercetri de marketing, Ed. UNIVERSITII DIN ORADEA, Oradea, 2003.
8. Manolescu A., Ergonomie, Ed. Economica, Bucureti, 2010.
9. Militaru Gh., Managementul produciei i al operaiunilor, Ed. ALL, Bucureti, 2008.
10. Pricop M., Bgu C., Prvu F., Managementul ntreprinderii, Ed. TRIBUNA ECONOMIC, Bucureti, 2003.
11. Purdea D., Organizarea ergonomic a muncii, Ed. RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2003.
12. Samochi B., Purdea D., coordonatori, Economia ntreprinderii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2010.
9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu ceea ce se preda si n alte centre universitare din ar i din
strintate. Pentru o mai bun adaptare la cerinele pieei muncii a coninutului disciplinei au loc ntlniri
periodice cu specialiti ai mediului de afaceri.

10. Evaluare
10.3 Pondere n
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota final
10.4 Curs
10.5 Participarea la stagiul de practic Observarea efecturii stagiului de 60%
Seminar/laborator/ profesional practic profesional
proiect Intocmirea adecvat a dosarului de practic
profesional Evaluarea prezentrii dosarului de 40%
Colocviu - prezentarea dosarului de practic practic
profesional
10.6 Standard minim de performan
- Cunoaterea structurii fiei disciplinei de practic profesional
- Participarea la stagiul de practic profesional
- Prezentarea dosarului de practic la colocviu

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar-proiect


29.09.2015 Prof. dr. Purdea Dumitru
Prof.dr. Srbu Janetta
Data avizrii n departament Semntura directorului de departament
Conf.dr. Vlad Daniel