Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI al REPUBLICII MOLDOVA DIRECŢIA RAIONALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET și SPORT UNGHENI

IP LT „Ion Creangă”, or. Ungheni

(instituţia)

APROBAT

,

directorul liceului

„COORDONAT”

,

diretor adjunct

 

2014

2014

Proiect didactic de lungă durată

La Geografie , clasa a VII-a „A”, Anul de studii 2014-2015 Professor: Beschieru Vadim

 

Semestrul I

Semestrul II

Anual

Numărul de ore

16

19

35

Evaluări

1

2

3

Aplicații practice

1

1

2

Proiectul este elaborate conform Curriculum-ului modernizat, 2010 Material de bază: Natalia Odoleanu,Vitalie Sochircă, Larisa Ungurean, Camelia Marian „Geografia continentelor și oceanelor” clasa a VII-a, Ed.ARC,2012

Discutat și aprobat la ședința catedrei

septembrie 2014

Proces-verbal nr Șef de catedră

din

Standarde la geografie

Domeniu: Limbaj geografic

Nr

Standardul

 

Învățămînt Gimnazial

1.

Elevul:

Elevul:

Cunoaşterea şi utilizarea noțiunilor geografice.

1.1. Defineşte principalele noțiuni geografice (50 de noțiuni);

1.2. Recunoaşte termenii geografici în textele din manual şi din alte surse de informare;

 

1.3. Utilizează termenii specifici în comunicările geografice orale şi scrise;

1.4. Utilizează 3-4 noțiuni geografice în diverse situații de comunicare cu colegii şi membrii comunității;

1.5. Evaluează particularitățile fenomenelor şi proceselor din natură şi societate, utilizând 6-8 termeni geografici specifici.

2.

Analiza şi explicarea caracteristicilor componentelor naturale şi umane ale învelişului geografic, utilizând limbajul geografic.

2.1.

Descrie unele obiecte, procese, fenomene geografice, utilizând limbajul geografic adecvat;

2.2. Selectează elementele naturale şi umane dintr-o listă de caracteristici;

2.3. Aplică informații din 2-3 surse, inclusiv utilizând tehnologiile informaționale, pentru analiza şi compararea componentelor

naturale şi umane;

 

2.4. Argumentează fenomenele şi procesele specifice mediului geografic la nivel local, regional şi global.

2.5. Deduce consecințele unor procese şi fenomene geografice;

 

Domeniul: Sistematizarea şi interpretarea organizatorilor statistici, grafici şi cartografici

3

Elaborarea şi interpretarea materialelor statistice, grafice şi cartografice.

3.1.

Citeşte elementele organizatorilor grafici şi cartografici;

3.2. Utilizează elementele matematice ale hărții în rezolvarea exercițiilor;

3.3. Localizează corect pe hartă obiectele, procesele şi fenomenele geografice;

 

3.4. Realizează reprezentări grafice şi cartografice simple, pe baza unor date oferite;

3.5. Utilizează diverse mijloace pentru orientarea în spațiu;

3.6. Evaluează o situație geografică pornind de la un suport statistic, grafic sau cartografic.

4

Sistematizarea şi aplicarea în activitatea cotidiană a diferitor surse de informare geografice (texte, suporturi grafice şi cartografice, materiale statistice, modele)

4.1.

Selectează informații geografice din diferite surse de informare;

4.2.

Utilizează tabele, hărți, modele, scheme, desene şi alte materiale grafice în descrierea unor componente ale mediului

geografic;

4.3.

Analizează organizatori statistici, grafici şi cartografici pentru explicarea proceselor şi fenomenelor din natură şi societate.

 

Domeniul: Relaţii cauzale dintre componentele mediului geografic

5.

Argumentarea relațiilor cauzale dintre diferite componente, procese şi fenomene naturale şi umane sub aspect spațial.

5.1. Recunoaşte relațiile cauzale dintre componentele naturale şi umane ale mediului geografic;

5.2. Demonstrează legătura cauzală dintre elementele naturale şi umane;

5.3. Argumentează relațiile cauză-efect dintre componentele mediului geografic;

 

5.4. Sintetizează, prin intermediul tehnologiilor informaționale, cauzele şi efectele proceselor şi fenomenelor geografice.

 

Domeniul: Atitudine şi comportament privind mediul geografic

6.

Demonstrarea şi analiza proble- melor mediului geografic şi apli- carea cunoştințelor geografice în proiectarea măsurilor de soluți- onare la nivel local, regional şi global.

6.1. Identifică principalele probleme ale mediului geografic la etapa actuală;

6.2. Realizează un portofoliu în care sunt structurate materialele ce reflectă problemele mediului geografic;

6.3. Demonstrează capacități de autoinstruire şi de autoperfecționare în rezolvarea problemelor mediului geografic la nivel local;

6.4. Realizează observații privind componentele, procesele şi fenomenele geografice;

6.5. Implică, individual sau în grup, în acțiuni de protecție a patrimoniului natural şi uman din localitate;

6.6. Manifestă o atitudine responsabilă față de valorificarea şi protecția naturii;

 

6.7. Manifestă dragoste față de baştină, respect pentru simbolurile naționale, a toleranței, a interesului şi respectului pentru alte

etnii şi culturi din spațiul național şi din lume

Competenţele specifice ale disciplinei Geografie:

1.

Utilizarea termenilor specifici în prezentarea şi explicarea informaţiei geografice;

2.

Formarea abilităţilor de comunicare corectă, constructivă în limba maternă;

3.

Utilizarea corectă a termenilor geografici, a numelor proprii geografice în limbi străine;

4.

Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivel local, regional şi global;

5.

Identificarea relaţiilor dintre componente, fenomene şi procese naturale. Formarea comportamentului în raport cu

natura pe baza cunoaşterii relaţiei cauză – efect;

6. Aplicarea unor elemente din matematică, ştiinţe, tehnologie în studierea mediilor locale, regionale şi globale, în

rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian;

7. Raportarea conţinuturilor geografice la un suport cartografic şi grafic. Citirea şi interpretarea hărţii geografice;

8. Aprecierea aspectelor sociale, civice şi culturale ale spaţiului geografic la nivel local, regional şi mondial;

9. Obţinerea unor tehnici şi deprinderi de învăţare pentru pregătirea sistematică, pentru autoformare;

10. Accesarea informaţiilor cu caracter geografic prin intermediul serviciilor electronice de bază

Repartizarea temelor pe clase şi pe unităţi de timp

Clasa

 

Temele

Nr. de ore

 

1.

Caracterizarea continentelor.

29

- America de Nord.

-

11

VII

- Eurasia.

-

18

 

Caracterizarea oceanelor (Arctic, Atlantic,

Pacific)

5

2.

1 ore

profesorului

Nr.

Subiectul lecţiei

Subcompetenţe Eleva/elevul va fi capabilă/capabil:

Metode/mijloace de instruire și evaluare

Eșalonarea

Observații

în timp

 
 

Nr. de

 

Săptă-

ore

mîna

 

Capitolul I

Caracterizarea continentelor.

(29 ore)

1.

America de Nord. Poziția fizico-geografică. Din istoria cunoașterii și explotării continentului.

să caracterizeze poziţia fizico –geografică a continentelor conform unui algoritm;

Utilizarea algoritmului la caracterizarea poziţiei fizico-geografice a continentului; Completarea tabelului Particularităţi, consecinţe; Tehnica Haicul; Tabelul Avantaje- dezavantaje; Tabelul comparativ.

1.

     

să explice relaţia cauzală dintre poziţia geografică şi condiţiile naturale ale continentelor;

2.

Evaluare inițiala

să compare poziţia geografică a continentelor.

 

1.

     
   

să selecteze informaţii geografice noi din

         

3.

Structura scoarței terestre, substanțele minerale utile

Compararea hărţilor tematice la stabilirea relaţiilor cauzale dintre unităţile structurale tectonice unităţile mari de relief şi substanţele minerale utile; Citirea şi interpretarea hărţii fizice în identificarea particularităţilor fizice ale reliefului; Utilizarea tabelelor, schemelor, organizatorilor grafici la caracterizarea reliefului;

1.

     
 

diferite surse de literatură, din internet pentru caracterizarea componentelor naturii;

4.

5

Relieful.

Lucrare practică nr.1 Descrierea unei unităţi de relief.

2

     

să caracterizeze particularităţile componentelor naturii;

să compare particularităţile componentelor naturii;

   
 

să citească /interpreteze hărţile tematice, materialele grafice şi imaginile din manual şi din alte surse;.

6.

Caracterizarea generală a climei.

Utilizarea hărţii tematice la identificarea particularităţilor climatice; Analiza climogramelor,materialelor grafice, deducerea concluziilor de rigoare; Utilizarea algoritmului la caracterizarea unei zone climatice; Compararea a două regiuni climatice;

1.

     

să exprime corect denumirile geografice, numele proprii;

7.

Zonele climatice.

1.

     

să arate corect pe harta murală denumirile geografice;

să caracterizeze zonele climatice;

8.

Apele de suprafață.

să compare două regiuni climatice;

Utilizarea hărţii fizice la descrierea particularităţilor reţelei hidrografice. Completarea schemelor, tabelelor; Reprezentarea grafică şi explicarea dependenţei rîurilor de relief şi climă;

1.

     

să descrie zonele naturale conform algoritmului;

să utilizeze posterul şi alte metode complexe la caracterizarea

9

Zonele naturale.

să explice procesele, fenomenele naturii, relaţiile cauză-efect;

Explicaţia relaţiilor cauzale; Descrierea componentelor zonei naturale conform unui algoritm;Demonstrarea imaginilor, care reflectă peisaje din diferite zone naturale.

1

     

să exploreze informaţii ştiinţifice noi pentru completarea portofoliului;

sa aprecieze rolul componentelor naturii pentru natură şi viaţa omului.

 

10

Populația și statele.

Examinarea hărţii tematice, a materialelor grafice la caracterizarea populaţiei; Interpretarea hărţii populaţiei; Compararea hărţilor tematice în explicarea factorilor repartiţiei spaţiale a populaţiei; Demonstrarea

2.

     

să caracterizeze populaţia continentelor;

să diferenţieze statele continentelor după regiunile geografice;

   

să aprecieze aspectele sociale, civice şi culturale ale spaţiilor geografice ale continentelor;

imaginilor cu obiceiuri, tradiţii ale popoarelor;

 

11

Evaluare sumativă

Utilizarea hărţii politice la diferenţierea statelor conform regiunilor geografice.

1.

.

să numească cele mai dezvoltate state din punct de vedere economic ale continentelor şi capitalele lor;

 

să selecteze informaţii din diferite surse despre tradiţiile, obiceiurile popoarelor.

12

Eurasia Poziția fizico-geografică .

să caracterizeze poziţia fizico –geografică a continentelor conform unui algoritm;

Utilizarea algoritmului la caracterizarea poziţiei fizico-geografice a continentului; Completarea tabelului Particularităţi, consecinţe; Tehnica Haicul; Tabelul Avantaje- dezavantaje; Tabelul comparativ.

1.

13

Evoluția cunoașterii

să explice relaţia cauzală dintre poziţia geografică şi condiţiile naturale ale continentelor;

1

continentului.

14

Structura scoarței terestre și evoluția geologică a teritoriului Eurasiei.

să compare poziţia geografică a continentelor.

Compararea hărţilor tematice la stabilirea relaţiilor cauzale dintre unităţile structurale tectonice unităţile mari de relief şi substanţele minerale utile; Citirea şi interpretarea hărţii fizice în identificarea particularităţilor fizice ale reliefului; Utilizarea tabelelor, schemelor, organizatorilor grafici la caracterizarea reliefului

1.

să selecteze informaţii geografice noi din diferite surse de literatură, din internet pentru caracterizarea componentelor naturii;

 

să caracterizeze particularităţile componentelor naturii;

să compare particularităţile componentelor naturii;

să citească /interpreteze hărţile tematice,

15.

16.

Relieful

Completarea schemei radiare ”Particularităţile reliefului”; Utilizarea algoritmului la descrierea formelor de relief; Interpretarea imaginilor din manual, din alte surse de literatură;Utilizarea calculatorului;

2.

 
   

materialele grafice şi imaginile din manual şi din alte surse;.

să exprime corect denumirile geografice, numele proprii;

 

să arate corect pe harta murală denumirile geografice;

17

Clima. Zonele climatice.

Utilizarea hărţii tematice la identificarea particularităţilor climatice; Analiza climogramelor,materialelor grafice, deducerea concluziilor de rigoare; Utilizarea algoritmului la caracterizarea unei zone climatice; Compararea a două regiuni climatice.

4.

/

Lucrare practică nr.2

să caracterizeze zonele climatice;

20

Descrierea unei zone climatice

să compare două regiuni climatice;

să descrie zonele naturale conform algoritmului;

 

să utilizeze posterul şi alte metode complexe la caracterizarea

21

Rîurile și lacurile Europei.

să explice procesele, fenomenele naturii, relaţiile cauză-efect;

Utilizarea hărţii fizice la descrierea particularităţilor reţelei hidrografice. Completarea schemelor, tabelelor; Reprezentarea grafică şi explicarea dependenţei rîurilor de relief şi climă;

2.

22

să exploreze informaţii ştiinţifice noi pentru completarea portofoliului;

23

Zonele naturale ale Europei.

sa aprecieze rolul componentelor naturii pentru natură şi viaţa omului.

să identifice pe hartă fizică repartiţia substanţelor minerale utile;

Explicaţia relaţiilor cauzale; Descrierea componentelor zonei naturale conform unui algoritm; Demonstrarea imaginilor, care reflectă peisaje din diferite zone naturale.

3

/

25

26

Populația

să caracterizeze populaţia continentelor;

Examinarea hărţii tematice, a materialelor grafice la caracterizarea populaţiei; Interpretarea hărţii populaţiei; Compararea hărţilor tematice în explicarea factorilor repartiţiei spaţiale a populaţiei;

1.

să diferenţieze statele continentelor după regiunile geografice;

să aprecieze aspectele sociale, civice şi culturale ale spaţiilor geografice ale continentelor;

27

Statele și activitățile populației.

Utilizarea hărţii politice la diferenţierea statelor conform regiunilor geografice. Utilizarea hărţii politice la diferenţierea statelor conform regiunilor geografice. Demonstrarea imaginilor cu obiceiuri, tradiţii ale popoarelor; Evaluarea în formă scrisă

1.

să numească cele mai dezvoltate state din

28

Recapitulare

punct de vedere economic ale continentelor şi capitalele lor;

1.

 

Evaluare sumativă

1

29

să selecteze informaţii din diferite surse despre tradiţiile, obiceiurile popoarelor.

 

Capitolul II

Caracterizarea oceanelor

 

30

Oceanul Artic

să descrie poziţia fizico-geografică a oceanelor;

 

Utilizarea tabelului simbolic la caracterizarea oceanelor; Completarea portofoliului. Haicul; La evaluare poate fi utilizat hexagonul, portofoliul.Utilizarea tabelului simbolic la caracterizarea oceanelor; Descrierea condiţiilor naturale ale oceanelor; Completarea portofoliului. Haicul; La evaluare poate fi utilizat hexagonul, portofoliul.Utilizarea tabelului simbolic la caracterizarea oceanelor; Descrierea condiţiilor naturale ale oceanelor; Completarea portofoliului. La evaluare poate fi utilizat hexagonul, portofoliul. Evaluarea în formă scrisă

1.

31

Oceanul Atlantic

1.

32.

Oceanul Pacific

 

1.

33

Evaluare sumativă

să caracterizeze componentele naturii oceanelor;

1.

34

Importanța economică și problemele ecologice ale oceanelor.

1.

să aplice suportul cartografic al hărţii la măsurarea distanţelor, ladeterminarea coordonatelor geografice;

 

aprecieze resursele naturale ale oceanelor.

35

Lectie de asimilare a cunoștințelor

   

1