Sunteți pe pagina 1din 2

PROMISIUNE SINALAGMATICA DE VANZARE-CUMPARARE

Incheiat intre:

1. Subscrisa: S.C. I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.R.L., cu sediul n


Turda, str. Mihai Viteazu nr. 45, CUI RO 14276317, inregistrata la Registrul
Romertului Cluj cu nr. J12/1432/2001, cont RO79BTRL05101202W69110XX,
deschis la Banca Transilvania Turda, reprezentat prin asociat si administrator
CALUGAR DANIEL CONSTANTIN, cetatean roman, nascut la data de
28.12.1972, in Lupsa, jud. Alba, domiciliat in sat. Luna nr. 120, jud. Cluj,
identificat prin C.I. seria K.X. nr. 889582, eliberata de SPCLEP Campia Turzii,
la data de 07.06.2012, CNP 1721228126207 in calitate de promitent-vanzator,
pe de o parte si
2. Subsemnatul POP DANIEL, cetatean roman, domiciliat in mun.
Bistrita C str. Ion Slavici nr. 7, jud. Bistrita-Nasaud, identificat cu C.I seria
XB, nr. 215834, CNP 1730228062965, in calitate de promitent-cumparator,
in urmatoarele conditiii :
Subscrisa promitent-vanzator ma oblig sa vind prin contract autentic de
vanzare cumparare promitentului-cumparator indicat mai sus, dreptul meu de
proprietate asupra imobilului imobilului inscris in C.F. nr. 271268-C1-U405
Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 271268-C1-U405, apartament nr. 54, tip
C4, situat la etajul 4, compus din living, dormitor, bucatarie+loc de luat masa,
baie, hol cu suprafata utila de 67.50 m.p. si terasa cu suprafata de 21,70 m.p.,
cu parti comune indivize aferente in cota de 0,61/100 parte din C.F. colectiva
teren atribuit in proprietate in cota de 21/3505 parte, precum si a imobilului
inscris in C.F. nr. 271268-C1-U693 Cluj -Napoca, nr. cadastral 271268-C1-
U693, cu destinatia garaj situat la subsol 3, compus din parcare cu suprafata
utila de 17, 3 m.p., cu parti comune indivize aferente in cota de 0,12/100-a
parte din C.F. colectiva, teren atribuit in proprietate in cota de 4/3505 parte,
ambele imobile situate din punct de vedere administrativ in Cluj Napoca, str.
Aleea Prof. Valeriu Bologa nr. 3, jud. Cluj
Subscrisele parti ne obligam ca, in vederea incheierii antecontractului de
vanzare cumparare in forma autentica sa ne prezentam la Biroul Notarului
Public pana la data de 25.07.2013.
Subscrisa promitent-vanzator declar ca am dobandit imobilul descris mai
sus prin vanzare-cumparare, conform contractului cu nr. 1804/09.07.2012, ca
suntem proprietarii actuali ai acestuia, ca imobilul se afla in circuitul civil, nu
este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunei promisiuni de instrainare catre
terte persoane, iar impozitele si taxele aferente imobilului ce face obiectul
vanzarii sunt achitate la zi.
De asemenea, subscrisa promitent-vanzator, declar ca imobilul ce face
obiectul vanzarii nu este revendicat si nu face obiectul vreunei cereri de
retrocedare in natura, conform legislatiei in vigoare in Romania in acest
moment.
Totodata subsemnatul promitent-cumparator, declar prin reprezentantii mei
ca am cunostinta de inexistenta vreunei actiuni in revendicare, in conditiile
dreptului comun.

1
Subsemnatele parti consimtim ca, in cazul opunerii oricarei dintre parti la
incheierea contractului de vanzare cumparare in forma autentica, cealalta parte
sa fie indreptatita sa solicite in instanta pronuntarea unei hotarari care sa tina
loc de contract autentic de vanzare-cumparare in temeiul art. 1669 din Noul
Codul civil
Pretul de vanzare-cumparare este de 300.000 (treisutemii) lei, pret care s-a
achitat la data incheierii prezentului contract.
Acesta este intregul pret al vanzarii care se va perfecta intre parti in forma
autentica
Toate spezele incheierii in forma autentica a prezentului contract vor fi
suportate de catre promitentul cumparator.
Subscrisa promitent-vanzator ma oblig, sa nu grevez cu sarcini de nici un fel
si sa nu inchei alte promisiuni de vanzare cu terte persoane privind imobilul
obiect al prezentei promisiuni.
Subsemnatele parti convenim ca intrarea in posesie a promitentului-
cumparator asupra imobilului promis sa se realizeze la data de 15.09.2012.
Incheiat in trei exemplare azi 25.07.2012, cate unul pentru fiecare parte

Promitent-vanzator
SC I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII SRL, prin
CALUGAR DANIEL CONSTANTIN

Promitent-cumparator
POP DANIEL

UCCJR - CCJ Bucuresti

Consilier juridic Constantinescu Simion, in conformitate cu dispoz.


art.4 din L 514/2003 si art 10 din Stratutul profesiei de consilier juridic
atest data, identitatea partilor si continutul prezentului act.

nr. 1 data 25.07.2012 semnatura____________