Sunteți pe pagina 1din 9

LEGE 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

22/2014 pentru modificarea


si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 din 6 mai 2014 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 353 din 14 mai 2014, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul"
2. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc sase noi puncte, cu urmatorul cuprins:
"- La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare,
precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la toate categoriile de
monumente istorice prevazute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora,
identificate in acelasi imobil - teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a
monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau
istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;
- La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) de primarul general al municipiului Bucuresti, pentru:
1. investitii ce se realizeaza pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si cele care
se realizeaza in extravilan;
2. la constructiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b);
3. lucrari de modernizare, reabilitare, extindere de retele edilitare municipale, de transport urban subteran sau
de suprafata, de transport si distributie, pentru: apa/canal, gaze, electrice termoficare, comunicatii - inclusiv
fibra optica, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucuresti, precum si lucrari de
modernizare si/sau reabilitare de strazi, care sunt in administrarea municipiului Bucuresti.
- La articolul 4, alineatele (2) si (3) se abroga.
- La articolul 6, dupa alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu urmatorul cuprins:
(1^2) In cazul vanzarii sau cumpararii de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informatiile privind
consecintele urbanistice ale operatiunii juridice.
- La articolul 6 alineatul (6), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, atunci cand operatiunile
respective au ca obiect:
- comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/in cel putin 3 parcele;
- imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii si de infrastructura;
- constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil.
Operatiunile juridice mentionate, efectuate in lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea
certificatului de urbanism este facultativa atunci cand operatiunile de imparteli ori comasari de parcele fac
obiectul iesirii din indiviziune, cu exceptia situatiei in care solicitarea este facuta in scopul realizarii de lucrari de
constructii si/sau de lucrari de infrastructura.
- La articolul 7, dupa alineatul (1^5) se introduce un nou alineat, alineatul (1^6), cu urmatorul cuprins:
(1^6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificata a beneficiarilor, autorizatiile de
construire se emit in regim de urgenta in termen de pana la 15 zile."
3. La articolul I punctul 1, articolul 7^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7^1. - (1) In vederea eliberarii certificatului de urbanism, precum si a autorizatiei de construire pentru
executarea lucrarilor de constructii necesare derularii operatiunilor de exploatare/prospectare geologica si
exploatare a petrolului si gazelor naturale, precum si pentru executarea lucrarilor de constructii care privesc
realizarea, dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea si revizia sistemelor nationale/ retelelor
de transport al energiei electrice, al gazelor naturale si al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului, la
solicitarea titularilor de licente/permise/autorizatii:
a) prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (4) si art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile care nu sunt inscrise in
evidentele de cadastru si carte funciara se pot identifica prin numarul de tarla si de parcela, prin titlu de
proprietate si proces-verbal de punere in posesie, precum si prin orice alta modalitate de identificare prevazuta
de lege;
b) prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), autorizatia de construire se elibereaza, cu notificarea si
acordarea de despagubiri/indemnizatii proprietarilor, in conditiile legii, pe baza oricaruia dintre urmatoarele
documente: contractul de inchiriere, licenta, acordul de concesiune sau acordul petrolier.
(2) Pentru executarea lucrarilor de constructii necesare derularii operatiunilor de exploatare/prospectare
geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, precum si pentru executarea lucrarilor de constructii
care privesc realizarea, dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea si revizia sistemelor
nationale/retelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale si al titeiului, gazolinei, etanului,
condensatului realizate de catre titularii de licente, autorizatii si acorduri petroliere, pentru care oricare dintre
urmatoarele documente: contractul de inchiriere, licenta, acordul de concesiune sau acordul petrolier tine loc
de titlu asupra imobilului pentru obtinerea autorizatiei de construire, este necesara depunerea de catre
beneficiar a urmatoarelor dovezi privind indeplinirea obligatiilor de notificare si acordare de indemnizatii /
despagubiri, dupa cum urmeaza:
a) contractul de inchiriere/conventie intre parti, termenul de plata al indemnizatiilor/despagubirilor fiind de 30 de
zile de la incheierea contractului de inchiriere/conventiei, in cazul in care proprietarii sunt identificati;
b) dovada consemnarii prealabile, in conturi deschise pe numele titularilor de licente, autorizatii si acorduri
petroliere, a sumelor de bani aferente despagubirilor, indemnizatiilor, dupa caz, pentru respectivele imobile, in
cazul in care proprietarii nu sunt identificati;
c) dovada consemnarii prealabile, la dispozitia acestora, in termen de 60 de zile de la data la care au fost
notificati sa se prezinte in vederea semnarii conventiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat incheierea
conventiei, a sumelor aferente despagubirilor/indemnizatiilor, in cazul in care proprietarii sunt identificati, dar
nu se prezinta sau refuza sa incheie conventia.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in situatia in care este necesara, pentru realizarea proiectelor de
infrastructura de transport, relocarea retelelor de utilitati (retele de distributie a energiei electrice, a gazelor
naturale, apa, canal) si a sistemelor nationale/retelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale si
al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului.

(4) La incetarea contractelor de inchiriere, titularii de licente/permise/autorizatii prevazuti la alin. (2) au obligatia
repunerii in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul acestor contracte, daca partile nu au convenit
altfel."
4. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. La articolul 11 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
n) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de
constructie pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire."
5. La articolul I punctul 2, litera e^1) a alineatului (1) al articolului 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e^1) neindeplinirea obligatiei de repunere in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul contractelor
de inchiriere de catre titularii de licente/permise/autorizatii, prevazuti la art. 7^1 alin. (2), la desfiintarea
acestora."
6. La articolul I punctul 3, liniuta a patra a alineatului (2) al articolului 26 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"- de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele prevazute la lit. b), d), e) si e^1);".
7. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc sase noi puncte, punctele 3^1 - 3^6, cu urmatorul cuprins:
"3^1 . La articolul 37, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul
cuprins:
(2^1) Pana la terminarea lucrarilor se pot intocmi procese-verbale de receptie partiala, care sa ateste stadiul
fizic de executie, la solicitarea investitorului si cu participarea obligatorie a reprezentantilor Inspectoratului de
Stat in Constructii in cazul investitiilor finantate din fonduri publice.
(2^2) Se pot receptiona ca fiind terminate lucrari executate in baza unor contracte de executie diferite, dar
avand ca obiect lucrari autorizate prin aceeasi autorizatie de construire/desfiintare.
3^2. La articolul 37, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum
si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate.

3^3. La articolul 37, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
(6) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza unui certificat de atestare,
care sa confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiei de construire si ca exista proces-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau, dupa caz, a unui certificat de atestare a edificarii constructiei,
eliberate de autoritatea administratiei publice locale competenta, care sa confirme situatia juridica actuala a
constructiilor si respectarea dispozitiilor in materie si a unei documentatii cadastrale.

3^4. La articolul 41 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:


(2) Dreptul de concesiune asupra terenului se inscrie in cartea funciara in temeiul actului juridic prin care a
fost transmis dreptul de proprietate asupra constructiei conform art. 40 alin. (1) si prezentului articol, chiar si in
situatiile in care nu a fost emis un act administrativ cu acest obiect, iar in actul juridic de transfer al dreptului de
proprietate nu s-a stipulat in mod expres transmiterea concesiunii.

3^5. La anexa nr. 2, punctul 1 al definitiei Drept de executie a lucrarilor de constructii se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
1. drept real principal: drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit
prin act autentic notarial, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca,
lege).

3^6. La anexa nr. 2, dupa punctul 1 al definitiei Drept de executie a lucrarilor de constructii se introduce un
nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
1^1. drept de concesiune avand ca obiect terenuri aflate in domeniul public sau privat al statului sau unitatilor
administrativ-teritoriale."

8. La articolul I punctul 4, punctul 2 al definitiei "Drept de executie a lucrarilor de constructii" din anexa nr. 2 se
modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. drept de creanta dobandit prin: contract de cesiune, comodat, locatiune. Emiterea autorizatiei de construire
in baza unui contract de comodat/locatiune se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu si
acordul expres al proprietarului de drept. Prin exceptie, in baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile
legislatiei specifice din domeniul petrolului si gazelor naturale, de catre titularii de licente/ permise/autorizatii cu
proprietarii terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrarilor de
constructii necesare pentru derularea operatiunilor de explorare/prospectare geologica si exploatare a
petrolului si gazelor naturale, altele decat constructiile cu caracter provizoriu, daca respectivele contracte
cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de constructii pe aceste terenuri."

9. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu urmatorul cuprins:


"Art. III. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 29, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Certificatul de urbanism trebuie emis pentru adjudecarea prin licitatie a lucrarilor de proiectare si de
executie a lucrarilor publice, precum si pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de dezmembrare a
terenurilor situate in intravilanul localitatilor, in cel putin 3 parcele, atunci cand operatiunile respective au ca
obiect realizarea de lucrari de constructii si de infrastructura. In cazul vanzarii sau cumpararii de imobile,
oricare dintre partile actului juridic are posibilitatea, conform dispozitiilor alin. (3), de a solicita emiterea
certificatului de urbanism.
2. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
(2^1) In scopul asigurarii opozabilitatii fata de terti a regulilor de urbanism, dupa aprobarea prin hotararea
consiliului local a PUG si PUZ, primariile sunt obligate sa transmita hotararea insotita de documentatie, in
vederea notarii in cartea funciara a faptului ca imobilul face obiectul respectivelor reglementari urbanistice."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin.
(1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
FLORIN IORDACHE CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU
Bucuresti, 31 octombrie 2016.
Nr. 197.

http://www.universuljuridic.ro/lege-50-1991
n M. Of. nr. 874 din 1 noiembrie 2016, a fost publicat Legea nr. 197/2016 privind aprobarea O.U.G. nr.
22/2014 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii.
n continuare, vom prezenta modificrile aduse Legii nr. 50/1991 prin Legea nr. 197/2016.
Actul
Actul modificat Sumar
modificator
modific: art. 3 alin. (1) lit. b); art. 4 alin. (1) lit. c); art. 6 alin. (6) lit.
c); art. 7^1; art. 26 alin. (1) lit. e^1); art. 26 alin. (2) liniua a patra; art.
Legea nr. 50/1991 Legea nr.
37 alin. (5); anexa nr. 2 pct. 1; pct. 2 al definiiei (Drept de execuie a
(M. Of. nr. 933 din 197/2016
lucrrilor de construcii) din anexa nr. 2
13 octombrie 2004; (M. Of. nr. 874 din
introduce: art. 6 alin. (1^2); art. 7 alin. (1^6); art. 11 alin. (11) lit. n);
cu modif. ult.) 1 noiembrie 2016)
art. 37 alin. (2^1) i (2^2); art. 37 alin. (6); art. 41 alin. (2)
abrog: art. 4 alin. (2) i (3)

art. 3 alin. (1) lit. b)


din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)
Vechea reglementare b) lucrri de construire, reconstruire, extindere,
n vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. b) reparare, consolidare, protejare, restaurare,
prevedea faptul c construciile civile, industriale, conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent
agricole, cele pentru susinerea instalaiilor i de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la
utilajelor tehnologice, pentru infrastructur de orice toate categoriile de monumente istorice prevzute
fel sau de oricare alt natur se pot realiza numai de Legea nr. 422/2001 privind protejarea
cu respectarea autorizaiei de construire, precum i monumentelor istorice, republicat, cu modificrile
a reglementrilor privind proiectarea i executarea i completrile ulterioare, inclusiv la anexele
construciilor, pentru: () acestora, identificate n acelai imobil teren i/sau
construcii, la construcii amplasate n zone de
protecie a monumentelor i n zone construite b) lucrri de construire, reconstruire, extindere,
protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcii cu reparare, consolidare, protejare, restaurare,
valoare arhitectural sau istoric deosebit, conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent
stabilite prin documentaii de urbanism aprobate; de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la
(). toate categoriile de monumente istorice prevzute
de lege monumente, ansambluri, situri inclusiv
Noua reglementare la anexele acestora, identificate n acelai imobil
Potrivit noii reglementri, art. 3 alin. (1) lit. b) teren i/sau construcii, la construcii amplasate n
dispune urmtoarele: construciile civile, industriale, zone de protecie a monumentelor i n zone
agricole, cele pentru susinerea instalaiilor i construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la
utilajelor tehnologice, pentru infrastructur de orice construcii cu valoare arhitectural sau istoric
fel sau de oricare alt natur se pot realiza numai deosebit, stabilite prin documentaii de urbanism
cu respectarea autorizaiei de construire, precum i aprobate;.
a reglementrilor privind proiectarea i executarea
construciilor, pentru: ()

Art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 50/1991 Noua reglementare
(modificat prin Legea nr. 197/2016) Potrivit noii reglementri, art. 4 alin. (1) lit. c)
Vechea reglementare prevede urmtoarele: autorizaiile de construire se
n vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. c) emit de preedinii consiliilor judeene, de primarul
stabilea faptul c autorizaiile de construire se emit general al municipiului Bucureti, de primarii
de preedinii consiliilor judeene, de primarul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, ai
general al municipiului Bucureti, de primarii oraelor i comunelor pentru executarea lucrrilor
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, ai definite la art. 3, dup cum urmeaz:
oraelor i comunelor pentru executarea lucrrilor c) de primarul general al municipiului Bucureti,
definite la art. 3, dup cum urmeaz: pentru:
c) de primarul general al municipiului Bucureti, cu 1. investiii ce se realizeaz pe terenuri care
avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureti, depesc limita administrativ-teritorial a unui
pentru lucrrile care se execut: sector i cele care se realizeaz n extravilan;
1. pe terenuri care depesc limita administrativ- 2. la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
teritorial a unui sector i cele din extravilan; 3. lucrri de modernizare, reabilitare, extindere de
2. la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b); reele edilitare municipale, de transport urban
3. lucrri de modernizri, reabilitri, extinderi de subteran sau de suprafa, de transport i
reele edilitare municipale, de transport urban distribuie, pentru: ap/canal, gaze, electrice
subteran sau de suprafa, de transport i de termoficare, comunicaii inclusiv fibra optic,
distribuie, pentru: ap/canal, gaze, electrice, executate pe domeniul public sau privat al
termoficare, precum i lucrri i/sau reabilitri municipiului Bucureti, precum i lucrri de
pentru strzile care sunt n administrarea Primriei modernizare i/sau reabilitare de strzi, care sunt
Municipiului Bucureti. n administrarea municipiului Bucureti.

Art. 4 alin. (2) i (3) din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)
Vechea reglementare primarul general al municipiului Bucureti, dup
n vechea reglementare, art. 4 alin. (2) i (3) caz, vor emite autorizaii de construire pentru
stabilea faptul c pentru investiiile care se executarea lucrrilor aferente prilor din investiie
realizeaz pe amplasamente ce depesc limita amplasate n unitile administrativ-teritoriale din
administrativ-teritorial a judeului, respectiv a aria lor de competen.
municipiului Bucureti, n uniti administrativ- De asemenea, autorizaiile de construire prevzute
teritoriale limitrofe, n vederea armonizrii condiiilor la alin. (2) i (21) produc efecte de la data intrrii n
de autorizare pentru ntreaga investiie, autoritatea vigoare a ultimei autorizaii de construire emise n
administraiei publice centrale competente cu condiiile respectivei legi.
atribuii de reglementare, potrivit legii, n domeniul
din care face parte investiia supus autorizrii, va Noua reglementare
emite un aviz coordonator, n baza cruia Potrivit noii reglementri, art. 4 alin. (2) i (3)
preedinii consiliilor judeene implicate, respectiv Abrogate.

Art. 6 alin. (1^2) din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)
Noua reglementare
La art. 6, dup alin. (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2).
Potrivit noii reglementri, art. 6 alin. (1^2) dispune urmtoarele:
(1^2 ) n cazul vnzrii sau cumprrii de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaiile privind
consecinele urbanistice ale operaiunii juridice.

Art. 6 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)
Vechea reglementare c) pentru cereri n justiie i operaiuni notariale
n vechea reglementare, art. 6 alin. (6) lit. c) privind circulaia imobiliar, atunci cnd operaiunile
prevedea faptul c certificatul de urbanism se emite respective au ca obiect:
i n urmtoarele situaii: comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor
() din/n cel puin 3 parcele;
c) pentru cereri n justiie i operaiuni notariale mpreli ori comasri de parcele solicitate n
privind circulaia imobiliar atunci cnd operaiunile scopul realizrii de lucrri de construcii i de
respective au ca obiect mpreli ori comasri de infrastructur;
parcele solicitate n scopul realizrii de lucrri de constituirea unei servitui de trecere cu privire la
construcii, precum i constituirea unei servitui de un imobil.
trecere cu privire la un imobil. Operaiunile juridice Operaiunile juridice menionate, efectuate n lipsa
menionate, efectuate n lipsa certificatului de certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.
urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea certificatului de urbanism este
facultativ atunci cnd operaiunile de mpreli ori
Noua reglementare comasri de parcele fac obiectul ieirii din
Potrivit noii reglementri, art. 6 alin. (6) lit. c) indiviziune, cu excepia situaiei n care solicitarea
stabilete urmtoarele: certificatul de urbanism se este fcut n scopul realizrii de lucrri de
emite i n urmtoarele situaii: construcii i/sau de lucrri de infrastructur.
Potrivit noii reglementri, art. 7 alin. (1^6) prevede
Art. 7 alin. (1^6) din Legea nr. 50/1991 (modificat urmtoarele:
prin Legea nr. 197/2016) (1^6 ) Prin excepie de la prevederile alin. (1), la
Noua reglementare solicitarea justificat a beneficiarilor, autorizaiile de
La art. 7, dup alin. (1^5) se introduce un nou construire se emit n regim de urgen n termen de
alineat, alin. (1^6). pn la 15 zile.

Art. 7^1 din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)
exploatare constituie titluri pentru emiterea
Vechea reglementare autorizaiei de construire, dac respectivele
n vechea reglementare, art. 7^1 prevedea faptul contracte cuprind explicit acordul proprietarilor
c n vederea eliberrii certificatului de urbanism, pentru executarea lucrrilor de construcii pe
precum i a autorizaiei de construire pentru aceste terenuri.
executarea de lucrri de construcii necesare La ncetarea contractelor de nchiriere, titularii de
derulrii operaiunilor de explorare/prospectare licene/permise/autorizaii prevzui la alin. (1) lit. b)
geologic i exploatare a petrolului i gazelor au obligaia repunerii n starea anterioar a
naturale, la solicitarea titularilor de terenurilor care au fcut obiectul acestor contracte,
licene/permise/autorizaii: dac prile nu au convenit altfel.
a) prin excepie de la prevederile art. 6 alin. (4) i
art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile cuprinse n Noua reglementare
perimetrul de explorare/ prospectare/exploatare, Potrivit noii reglementri, art. 7^1 dispune
care nu sunt nscrise n evidenele de cadastru i urmtoarele:
carte funciar, se pot identifica prin numrul de Art. 7^1
tarla i de parcel, prin titlu de proprietate i (1) n vederea eliberrii certificatului de urbanism,
proces-verbal de punere n posesie, precum i prin precum i a autorizaiei de construire pentru
orice alt modalitate de identificare prevzut de executarea lucrrilor de construcii necesare
lege; derulrii operaiunilor de exploatare/prospectare
b) prin excepie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. geologic i exploatare a petrolului i gazelor
b), contractele de nchiriere ncheiate, n condiiile naturale, precum i pentru executarea lucrrilor de
legii, de ctre titularii de licene/permise/autorizaii construcii care privesc realizarea, dezvoltarea,
cu proprietarii terenurilor din perimetrele de modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea i
revizia sistemelor naionale/ reelelor de transport al de notificare i acordare de
energiei electrice, al gazelor naturale i al ieiului, indemnizaii/despgubiri, dup cum urmeaz:
gazolinei, etanului, condensatului, la solicitarea a) contractul de nchiriere/convenie ntre pri,
titularilor de licene/permise/autorizaii: termenul de plat al indemnizaiilor/despgubirilor
a) prin excepie de la prevederile art. 6 alin. (4) i fiind de 30 de zile de la ncheierea contractului de
art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile care nu sunt nscrise nchiriere/conveniei, n cazul n care proprietarii
n evidenele de cadastru i carte funciar se pot sunt identificai;
identifica prin numrul de tarla i de parcel, prin b) dovada consemnrii prealabile, n conturi
titlu de proprietate i proces-verbal de punere n deschise pe numele titularilor de licene, autorizaii
posesie, precum i prin orice alt modalitate de i acorduri petroliere, a sumelor de bani aferente
identificare prevzut de lege; despgubirilor, indemnizaiilor, dup caz, pentru
b) prin excepie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. respectivele imobile, n cazul n care proprietarii nu
b), autorizaia de construire se elibereaz, cu sunt identificai;
notificarea i acordarea de despgubiri/indemnizaii c) dovada consemnrii prealabile, la dispoziia
proprietarilor, n condiiile legii, pe baza oricruia acestora, n termen de 60 de zile de la data la care
dintre urmtoarele documente: contractul de au fost notificai s se prezinte n vederea semnrii
nchiriere, licena, acordul de concesiune sau conveniilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat
acordul petrolier. ncheierea conveniei, a sumelor aferente
(2) Pentru executarea lucrrilor de construcii despgubirilor/indemnizaiilor, n cazul n care
necesare derulrii operaiunilor de proprietarii sunt identificai, dar nu se prezint sau
exploatare/prospectare geologic i exploatare a refuz s ncheie convenia.
petrolului i gazelor naturale, precum i pentru (3) Prevederile alin. (1) i (2) se aplic i n situaia
executarea lucrrilor de construcii care privesc n care este necesar, pentru realizarea proiectelor
realizarea, dezvoltarea, modernizarea, de infrastructur de transport, relocarea reelelor de
retehnologizarea, reabilitarea i revizia sistemelor utiliti (reele de distribuie a energiei electrice, a
naionale/reelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale, ap, canal) i a sistemelor
al gazelor naturale i al ieiului, gazolinei, etanului, naionale/reelelor de transport al energiei electrice,
condensatului realizate de ctre titularii de licene, al gazelor naturale i al ieiului, gazolinei, etanului,
autorizaii i acorduri petroliere, pentru care oricare condensatului.
dintre urmtoarele documente: contractul de (4) La ncetarea contractelor de nchiriere, titularii
nchiriere, licena, acordul de concesiune sau de licene/permise/autorizaii prevzui la alin. (2)
acordul petrolier ine loc de titlu asupra imobilului au obligaia repunerii n starea anterioar a
pentru obinerea autorizaiei de construire, este terenurilor care au fcut obiectul acestor contracte,
necesar depunerea de ctre beneficiar a dac prile nu au convenit altfel.
urmtoarelor dovezi privind ndeplinirea obligaiilor

Art. 11 alin. (11) lit. n) din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)
Noua reglementare
La art. 11 alin. (1), dup lit. m) se introduce o nou liter, lit. n).
Potrivit noii reglementri, art. 11 alin. (11) lit. n) prevede urmtoarele:
n) schimbarea de destinaie, numai n situaia n care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrri de
construcie pentru care legea prevede emiterea autorizaiei de construire.

Art. 26 alin. (1) lit. e^1) din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)

Vechea reglementare Noua reglementare


n vechea reglementare, art. 26 alin. (1) lit. e^1) Potrivit noii reglementri, art. 26 alin. (1) lit. e^1)
prevedea faptul c constituie contravenii dispune urmtoarele: constituie contravenii
urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n
astfel de condiii nct, potrivit legii, s fie astfel de condiii nct, potrivit legii, s fie
considerate infraciuni: considerate infraciuni:
e1) nendeplinirea obligaiei de repunere n starea e^1) nendeplinirea obligaiei de repunere n starea
anterioar a terenurilor care au fcut obiectul anterioar a terenurilor care au fcut obiectul
contractelor de nchiriere de ctre titularii de contractelor de nchiriere de ctre titularii de
licene/permise/autorizaii, prevzui la art. 71alin. licene/permise/autorizaii, prevzui la art. 7^1 alin.
(1) lit. b), la desfiinarea acestora; (). (2), la desfiinarea acestora.
Art. 26 alin. (2) liniua a patra din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)
Vechea reglementare Potrivit noii reglementri, art. 26 alin. (2) liniua a
n vechea reglementare, art. 26 alin. (2) liniua a patra dispune urmtoarele: contraveniile
patra stabilea faptul c contraveniile prevzute la prevzute la alin. (1), svrite de persoanele fizice
alin. (1), svrite de persoanele fizice sau juridice, sau juridice, se sancioneaz cu amend dup cum
se sancioneaz cu amend dup cum urmeaz: urmeaz:
de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele prevzute la
b), d), e) i e1); (). lit. b), d), e) i e^1);.
Noua reglementare

Art. 37 alin. (2^1) i (2^2) din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)
Noua reglementare
La art. 37, dup alin. (2) se introduc dou noi alineate, alin. (2^1) i (2^2).
Potrivit noii reglementri, art. 37 alin. (2^1) i (2^2) dispun urmtoarele:
(2^1) Pn la terminarea lucrrilor se pot ntocmi procese-verbale de recepie parial, care s ateste stadiul
fizic de execuie, la solicitarea investitorului i cu participarea obligatorie a reprezentanilor Inspectoratului de
Stat n Construcii n cazul investiiilor finanate din fonduri publice.
(2^2) Se pot recepiona ca fiind terminate lucrri executate n baza unor contracte de execuie diferite, dar
avnd ca obiect lucrri autorizate prin aceeai autorizaie de construire/ desfiinare.

Art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)
Vechea reglementare datorate autoritii administraiei publice locale n a
n vechea reglementare, art. 37 alin. (5) prevedea crei raz se afl situat construcia, precum i a
faptul c construciile executate fr autorizaie de documentaiei cadastrale. n cazul n care
construire sau cu nerespectarea prevederilor construciile nu sunt nregistrate la autoritatea
acesteia, precum i cele care nu au efectuat administraiei publice locale competente, acestea
recepia la terminarea lucrrilor, potrivit legii, nu se se nregistreaz dac se achit impozitul aferent pe
consider finalizate i nu pot fi intabulate n cartea ultimii 5 ani anteriori depunerii declaraiei fiscale,
funciar. n aceast situaie se aplic n continuare inclusiv pentru anul n curs.
sanciunile prevzute de lege. Construciile
realizate nainte de 1 august 2001, care este data Noua reglementare
intrrii n vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru Potrivit noii reglementri, art. 37 alin. (5) dispune
modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind urmtoarele:
autorizarea executrii lucrrilor de construcii i (5) Construciile executate fr autorizaie de
unele msuri pentru realizarea locuinelor, se construire sau cu nerespectarea prevederilor
intabuleaz, n lipsa autorizaiei de construire, n acesteia, precum i cele care nu au efectuat
baza certificatului de atestare fiscal prin care se recepia la terminarea lucrrilor, potrivit legii, nu se
atest achitarea tuturor obligaiilor fiscale de plat consider finalizate.

Art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)
Noua reglementare
La art. 37, dup alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6).
Potrivit noii reglementri, art. 37 alin. (6) prevede urmtoarele:
(6) Dreptul de proprietate asupra construciilor se nscrie n cartea funciar n baza unui certificat de atestare,
care s confirme c edificarea construciilor s-a efectuat conform autorizaiei de construire i c exist proces-
verbal de recepie la terminarea lucrrilor, sau, dup caz, a unui certificat de atestare a edificrii construciei,
eliberate de autoritatea administraiei publice locale competent, care s confirme situaia juridic actual a
construciilor i respectarea dispoziiilor n materie i a unei documentaii cadastrale.

Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)
Noua reglementare
La art. 41 se introduce un nou alineat, alin. (2).
Potrivit noii reglementri, art. 41 alin. (2) dispune urmtoarele:
(2) Dreptul de concesiune asupra terenului se nscrie n cartea funciar n temeiul actului juridic prin care a
fost transmis dreptul de proprietate asupra construciei conform art. 40 alin. (1) i prezentului articol, chiar i n
situaiile n care nu a fost emis un act administrativ cu acest obiect, iar n actul juridic de transfer al dreptului de
proprietate nu s-a stipulat n mod expres transmiterea concesiunii.

Anexa nr. 2 pct. 1 al definiiei Drept de execuie a lucrrilor de construcii din Legea nr. 50/1991 (modificat
prin Legea nr. 197/2016)
Vechea reglementare donaie, certificat de motenitor, act administrativ
n vechea reglementare, anexa nr. 2 pct. 1 de restituire, hotrre judectoreasc); ().
prevedea faptul c Dreptul asupra construciei Noua reglementare
i/sau terenului care confer titularului dreptul de a Potrivit noii reglementri, anexa nr. 2 pct. 1
obine, potrivit legii, din partea autoritii prevede urmtoarele:
competente, autorizaia de construire/desfiinare: 1. drept real principal: drept de proprietate, drept
1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute
uzufruct, superficie, servitute (dobndit prin: (dobndit prin act autentic notarial, certificat de
contract de vnzare-cumprare, de schimb, de motenitor, act administrativ de restituire, hotrre
judectoreasc, lege).

Anexa nr. 2 pct. 1^1 din Legea nr. 50/1991 (modificat prin Legea nr. 197/2016)
Noua reglementare
La anexa nr. 2, dup pct. 1 al definiiei Drept de execuie a lucrrilor de construcii se introduce un nou
punct, pct. 1^1.
Potrivit noii reglementri, anexa nr. 2 pct. 1^1 prevede urmtoarele:
1^1. drept de concesiune avnd ca obiect terenuri aflate n domeniul public sau privat al statului sau unitilor
administrativ-teritoriale.

Pct. 2 al definiiei (Drept de execuie a lucrrilor de construcii) din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991
(modificat prin Legea nr. 197/2016)
Vechea reglementare Noua reglementare
n vechea reglementare, pct. 2 al definiiei (Drept Potrivit noii reglementri, pct. 2 al definiiei
de execuie a lucrrilor de construcii) din (Drept de execuie a lucrrilor de construcii)
anexa nr. 2 stabilea faptul c drept de crean din anexa nr. 2 stabilete urmtoarele:
dobndit prin: contract de cesiune, concesiune, 2. drept de crean dobndit prin: contract de
comodat, locaiune. Emiterea autorizaiei de cesiune, comodat, locaiune. Emiterea autorizaiei
construire n baza unui contract de de construire n baza unui contract de
comodat/locaiune se poate face numai pentru comodat/locaiune se poate face numai pentru
construcii cu caracter provizoriu i acordul expres construcii cu caracter provizoriu i acordul expres
al proprietarului de drept. Prin excepie, n baza al proprietarului de drept. Prin excepie, n baza
unui contract de nchiriere ncheiat n condiiile unui contract de nchiriere ncheiat n condiiile
legislaiei specifice din domeniul petrolului i legislaiei specifice din domeniul petrolului i
gazelor naturale, de ctre titularii de gazelor naturale, de ctre titularii de licene/
licene/permise/autorizaii cu proprietarii terenurilor permise/autorizaii cu proprietarii terenurilor din
din perimetrul de exploatare, se poate autoriza perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv
inclusiv executarea lucrrilor de construcii executarea lucrrilor de construcii necesare pentru
necesare pentru derularea operaiunilor de derularea operaiunilor de explorare/prospectare
explorare/prospectare geologic i exploatare a geologic i exploatare a petrolului i gazelor
petrolului i gazelor naturale, altele dect naturale, altele dect construciile cu caracter
construciile cu caracter provizoriu, dac provizoriu, dac respectivele contracte cuprind
respectivele contracte cuprind explicit acordul explicit acordul proprietarilor pentru executarea
proprietarilor pentru executarea lucrrilor de lucrrilor de construcii pe aceste terenuri.
construcii pe aceste terenuri.