Sunteți pe pagina 1din 12
ROMANIA MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE $I FONDURILOR EUROPENE CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTI AVIZ TEHNIC PRELUNGIRE Conform procesului verbal nr, 2-129, din data de 06.06.2017 al Comisiei de avizare nr. 2 a agrementelor tehnice in constructii, aceasta a constatat ca titularul a facut dovada menfinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor menfionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic. CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIL prelungeste AVIZUL TEHNIC al agrementului tehnic nr, 017-05/2381-2015, referitor la: TUBURI $I COLOANE FILTRANTE DIN PVC-U PENTRU PUTURI DE APA FORATE, produse de VALPLAST INDUSTRIE SRL, Bucuresti, pana la data de 31.03.2018. in baza prezentului aviz tehnic de prelungire, produsul agrementat: Tubs coloane filtrante din PVC-U, poate fi utilizat pentru destinatia preconizata in contact cu apa potabila, numai insofit de avizul sanitar conform gi prealabil. PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII Ciprian Lucian ROSCA Sef Secretariat Tehnic CTPC. Gheorghe HASCAU AN ROMANIA MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $1 ADMINISTRATIEI PUBLICE CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII AVIZ TEHNIC {in baza procesului verbal nr. 2-113, din data de 05.03.2015 al Comisiei de avizare nr. 2a agrementelor tehnice in constructii CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII AVIZEAZA FAVORABIL: agrementul tehnic nr. 017-05/2381-2015, claborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI, pentru TUBURI SI COLOANE FILTRANTE DIN PVC-U PENTRU PUTURI DE APA FORATE, al cirui producitor este VALPLAST INDUSTRIE SRL Bucuresti. Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pan 1a data de 05.03.2017 si se poate prefungi in situafia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor mentionate la cap. ,.conditii” din agrementul tehnic. Pentru wtilizarea preconiatét in contact cu apa potabilé, TUBURI SI COLOANE FILTRANTE DIN PVC-U PENTRU PUTURI DE APA FORATE vor detine aviz sanitar, eliberat in conformitate cu reglementirile emise de Ministerul Sanita. ‘Agrementul tehnic este valabil pana la data de 31.03.2018, pentru titular, producdtor si distribuitorii din anexa Ia agrementul tehnic. PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII SECRETAR DE STAT SEVIL S} HHAIDEH J IN b Sef Secretariat Tehnic CTPC Gheorghe HASCAU awe MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE I ADMINISTRATIEL PUBLICE CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII ‘Sgrement Agrement Tehnic 017-05/2381-2015 TUBURI SI COLOANE FILTRANTE DIN PVC-U PENTRU PUTURI DE APA FORATE PVC-U PIPES AND FILTRATION COLUMN FOR DRILLED WATER WELLS TUBES ET COLONNES DE FILTRATION PVC-U POUR PUITS D'EAU ROHRE UND PVC-U-FILTRATIONSSAULE FUR BRUNNE GEBOHRT COD - 2.37 PRODUCATOR: VALPAST INDUSTRIE SRL B-dul Preci nr. 9, sector 6, Bucuresti tel: 021 317 91 72, fax:021 317 91 71 ‘TITULAR VALPAST INDUSTRIE SRL, B-dul Preciziei nr. 9, sector 6, Bucuresti tel: 021 317 91 72, fax:021 317 91 71 ELABORATOR INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU §TIUNTE TERMICE AGREMENT B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti TEHNIC: ROMANIA tel/fax: 0040-21/2521157 Grupa specializati nr. 5 - ,Produse, procedee gi echipamente pentru instal constructiilor” Prezentul agrement (ehuie este valabil pana la data de 31 martie 2018 numal insotll de | AYIZUL. TEHNIC al iului Tehnie Permanent pentru Construct si nw fine loc de _ certificat de calitate a ll CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII rupa specializatet nr |,Produse, procedee si echipamente pentru instalajii aferente constructiior” din cadrul Instinuului European de Stine Termice din Bucuresti, analizdnd documentatia de solicitare de agrement telmic, prezentatdi de VALPLAST INDUSTRIE SRL, din Sector 6, Bucuresti si inregistratd cw nr. 120506 di filtrante din PVC-U pentru puturi de apit forate ‘SRL elabore in 20.05.2012, referitoare la, Tuburi prezentul Agrement Telnie nr, 017-05 tehnice romdnesti aferente domeniului de referinjd SR coloane ” yealizate de firma VALPLAST INDUSTRIE 5/2381 - 2015, in conformitate cu documentele EN 1404-1:2003 Standard romanesc standardizat ,,Sisteme de canalizare ingropate cu curgere gravitationala din PVC-U. Partea I: Specificatit pentru tevi, ftinguri si sistem” NP 133-2013 ,Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa s i canalizare a localitatilor din mediul rural”, 'P]18-1999 ,, Normativ de siguranta Ia foe a constructiilor”, C 300-1994 ,, Normativ de prevenire a incendiilor pe durata execudrii Iuerdirilor de construciii si instalapti aferente acestora” si eu verifictrile efectuate de Laboratorul INSIST din Bucuresti, toate valabile ta data elabordrt prezentului agrement. 1. Definirea succinta. 1.1, Deserierea suceintit, ‘Tuburile si coloanele filtrante din PVC- U pentru puturi de ap’ forate sunt utilizate pentru tubarea puturilor in scopul extragerii de apa potabili ‘Aceste tuburi si coloane filtrante din PVC-U sunt fabricate de catre VALPLAST INDUSTRIE SRI Materia primi utilizat% este PVC-U (policlorura de vinil neplastefiata ~ PVC rigid). imbinarea fevilor se poate realiza prin filet ‘Tevile din PVC pentru tubare pufuri au culoarea albastra ‘Avanatajele acestor tuburi si coloane filtrante din PVC-U Springline Valplast sunt: = gama dimensional este cu 42,..630 mm, reusind s4 acopere un domeniu larg de aplicatii atét pentru foraje de monitorizare cu diametre mici sau foraje casnice pentru alimentarea cu api cit si foraje cu destinatie industrial sau pentru alimentarea cu apa a localita fs = adancimea de tubare poate fi de pana la 300 m. Astfel se poate acoperi mai multe aplicatii intalnite in practié in cazul adincimilor maxime de forare pentru captarea apei din straturile panyelor freatice; = aceste produse se adapteaz’ _usor aplicatiei, avand 3 clase de rezistenté (R8, R10 AT 017-05/2381-2015 STRT6) 51 implicit 5 clase de adancime maxima de montaj pentru a ofeti solutia optima din punct de vedere tehnico-economic pentru fiecare aplicatie in parte; = pfodusele sunt usor de manevrat si de pus in oper. Un tub din PVC pentru realizarea tubariiputurilor SpringLine Valplast cu diametrul de 180 mm clasa R8 are o greutate de 5.48 kg/m in timp ce o teavai metalica are 0 greuate de cel putin 21 kg; = se poate realiza o imbinare rapida si cetansi cu filete trapezoidale, care asigural 0 centrare buna si o rezistenfi a spirei filetului ridicatd; se pot realiza imbindti prin lipire, filet gaz. sau filet in grosimea peretelui fevii. Acest tip de imbinare asigurd rezistenta la tractiune. ‘in executarea de canale in mufa tevii respectiv canal corespondent in zona de imbinare a cepului. Produsele sunt avizate sanitar; materialul care sunt executate este un material inert si cu o rezistenfa foarte bun’ Ia actiunea agentilor corozivi. VALPLAST utilizeaza in exclusivitate stabilizatori CaZn in tocul celor pe baza de Pb, rezultind un produs final care indeplineste normele de igien’ din Europa - Produsele nu corodeaza si durata de viafi te mai mare (50 de ani) comparativ eu un tub din metal care poate rezista pana Ia 20 de ani. O alternativa. sunt tuburile din INOX, dar presupune un cost ridicat, Tuburile sunt Pagina 2 din 9 rezistente la materialele corozive prezente panza freatica; = PVC-ul find un bun izolator tuburile nu sunt influentate de curentii de dispersie Gyvagabonzi”) si este climinat& coroziunea electroliticl care apare in cazul tubulaturii din metal, Nu mai trebuie prevazute masuri de protectie costisitoare si cu eficient’ pe termen seurt; = Produsele pot fi livrate la cerere pentru diferite lungimi pentru tubulaturd; lungimea utili de 5 m determin o manevrare usoard a acestora la utilizare orietiru tip de fora) Caracteristicile geometrice: tuburile si coloane filtrante se executd pentru diametrel DN42, DN&8; DN60, DN88, DN90, DNI13, DN 114, DN 125, DN 140, DN 160, DN 165, DN 180, DN195, DN 200, DN 225, DN 250, DN 280, DN 330, DN 400, DN450, DNS00, DN630. ‘Vedere general tuburi din PVC-U. ‘Tuburile sunt fabricate pentru cele 3 clase de rezistenja: R8, R10 si R16. © caraeteristica important a tuburilor din PVC pentru tubare puturi este rezistenti la colaps (presiunea la colaps pe (kg/em’)). Valorile nominale prezentate in catalogul producstorului VALPLAST trebuie corelate cu parametrii din teren: densitatea si structura solului, temperatura, coeficientii de siguranta, consti specifice locale etc. Coloanele filtrante sunt produse de VALPLAST in 3 variante: 1. coloane filtrante prin prelucrarea pe utilaje speciale a tevilor pline conform DIN 4925. Pentru acest tip de coloane filtrante fantele se executi in gama de tipodimensiuni: 0.5 mm, 0.75 mm, 1mm, 1.5 mm si 3 mm, Domeniul diametrelor nominale acoperite de aceste produse este cuprins intre DN114...N400 mm; 2. coloane filtrante extrudate special cu canelur Canelurile sunt executate paralel cu axa fevii si AT 017-05/2381-2015 au rolul de a mentine o anumit& distanfa intre jeava de drenaj si materialul granular din jurul {evii cu rol de evitare a blocajului fantelor ales de imbundtatire a caracteristicilor hidraulice cu pana la 25%; aceste caneluri nu afecteazi rigiditatea inelara a tubului de drenaj_ find executata peste grosimea standard a teviis 3. Coloane filtrante cu fanta continua din INOX »Bestflow”, Domeniul diametrelor nominale acoperite de aceste produse este cuprins intre DNI14...N400 mm si clasa de grosime feava ‘in PVC este R10 (DN 114) si R16 (pentru restul diametrelor). Filtrul cu fant continua ,,Bestflow” se realizeazi pe un profil din ofel inoxidabil cu sectiune triunghiulart, Rigidizarea ansamblului se realizeaza prin sudare in punetele de contact. Prin modificarea pasului infasuraii se realizeazi fante de diverse latimi, respectiv permeabiligti ale filtrului. Latimea standard a fantelor filtrului este de 0.5, 0.7 si 1 mm, Lungimea standard a fevii din PVC dotate cu filtre ,,Bestflow” este de 3 m, Corpul filetului este fixat la capete pe teava suport prin intermediul a 2 inele din PVC. Teava din PVC are fante pe toati lungimea activa a filtrului i are un capat cu mufi. Cele 2 capete filetate sunt identice cu tevile din PVC tip Springline. ll Vedere filtru Bestflow. Avantajele filtrelor tip ,Bestflow” - pret redus comparativ cu produsele sin fant continua realizate exclusiv din ofel inox; ~ greutate sctizuta in comparatie cu produsele din metal datorita densititii reduse @ materialului, Pvc; ~ asigura 0 suprafa activa mare, respectiv un debit de apa mare in unitatea de tiny = secfiunea triunghiulard a infigurdrii elimina riscul de obturare a fantei cu particule solide si sigur viteze minime de intrare a apei in Pagina 3 din 9 coloana —putului, _favorizand particulelor solide sub laimea fanteis + feava — suport din PVC nu poate coroda pentru toate tipurile de ape freatice si are o rezistenti mecanicd suficient& pentru a prelua fortele radiale ce actioneazi in straturile inferioare asupra filtrului; Filtrele sunt compatibile cu fevile de tubare tip Springline. Accesoriile pentru gama de tuburi din PVC-U pentru puturi sunt urmatoarele: reduct din PVC, varfuri de coloana din PVC si dopuri de coloana din PVC. depunerea 1.2 Identificarea produselor Reductie capac dop Produsele sunt mareate la fabricatie cu © culoare diferita decét cea a produsului cu urmatorul Spring Line VALPLAST PVC-U; D., 3 LOT...... [DATA] In care: - SpringLine este marca de fabricatie, VALPLAST este denumirea _firmei producdtoare, PVC sau PVC-U, materialul din care sunt confectionate, respectiv PVC neplastifiat, = D este diametrul nominal, R este clasa de rezistent; - LOT numarul lotului; - DATA este data si ora fabric Exemplu: Springline VALPLAST PVC-U D250 RE LOT 0214 31.03.2014 14:00 Este feava cu diametrul de 250mm in clasa de rezistenti 8. lotul 0214 produs in data de 31.03.2014 la ora 14. 2. Agrementul Tehnic. 2.1 Dome aeceptate, ‘Tuburile si colanele filtrante din PVC-U pentru puturi de apa forate fabricate de citre VALPLAST INDUSTRIE SRL sunt utilizate in scopul extragerii apei potabile. Pentru utilizarea preconizata in contact cu apa potabila, tuburile si coloanele filtrante din PVC-U trebuie sa detina aviz_ sanitar cliberat in conformitate cu reglementarile emise de Ministerul Sanatatii. le de utilizare in construetii, 2 rs Aprecierea asupra produsului. 11 Aptitudinea in exploatare, Tuburile si colanele filtrante din PVC-U Pentru pujuri de api forate fabricate de catre AT 017-05/2381-2015 VALPLAST INDUSTRIE SRL au calitatea de a fi utilizate in constructii deoarece indeplinesc cerintele esentiale ale Legii 10 din 1995 privind calitatea in construct * Rezisten{& mecaniea si stabilitate ‘Tuburile si colanele filtrante din PVC-U Pentru puturi de apa forate fabricate de catre VALPLAST INDUSTRIE SRL au elementele componente din PVC-U. Materialele utilizate la fabricarea tuburilor din PVC-U prezintirezistenti, flexibilitate si stabilitate pentru toate aplicatiile intalnite in Romania, ‘Aceste tuburi si coloane din PVC-U rezist& la actiunea coroziva a mediului din panza Pagina 4 din 9 freatict (durata de viata de cel putin 50 de ani) Utilizarea PVC-ului determina o rezistenta la coroziunea electrolitica, Produsele sunt ugoare si prezint 0 rezistenfi mecanicé si chimicd, nu sunt biodegradabile si sunt rezistente la coroziune. *Securitate la incendiu Pentru produsele realizate din polietilent reticular’ nu au fost efectuate verificari specifice pentru determinarea clasei de reactie la foe. *Igiend, sinitatea si mediu Tuburile gi coloanele filtrante din PVC-U pentru: puturile de apa forate nu confin elemente cancerigene, substanfe radioactive, deseuri industriale, degeuri toxice ori alte substanfe daundtoare sén3ta{ii oamenilor sau integrititi mediului inconjuritor, ele corespunzénd integral conditiilor impuse prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea si stindtatea in mune’, Legea nr, 265/2006 privind protectia mediului, cu modificirile si completarile ulterioare. intrucat —materialele = mu sunt biodegradabile, ele vor fi reciclate dupa terminarea duratei de utilizare. *Siguranta in exploatare Tuburile si coloanele filtrante de PVC-U fabricate de VALPAST INDUSTRIE SRL sunt astfel concepute si fabricate incét prezinta o bund sigurant& in exploatare, sunt rezistente la actiunea agresiva a sarurilor, a substantelor ustice si a solutillor acide cu concentratii diferite, Produsele nu prezinta riscul de accidente la utilizarea lor in conditii normale, *Protectia impotriva zgomotului Tuburile si coloanele filtrante din PVC-U ‘nu au influenta asupra acestei exigente. “Economia de energie si izolare termicd Tuburile si coloanele filtrante din PVC- U nu fac obiectul unor cerinte speciale de tuburilor sia coloanelor de filtrare din PVC-U se realizeazi cu costuri reduse, datorité greutatii mici a elementelor AT 017-05/2381-2015 componente si a rapidititi imbinarii lor cu filete trapezoidale care asigurd o centrare bund si 0 rezistentta a spirei filetului ridicata, 2.2.2 Durabilitatea (fiabilitatea) si intretinerea produsului. Calititile materialelor —utilizate si controful fabricatiei, efectuat_ in scopul menfinerii constante a calitiii, permit realizarea unor produse cu o durabilitate ridicata Durata de viaji medie, precizati de producdtor, este de $0 ani, in conditii normale de exploatare. Producttorul acorda o garantie de de 48 uni de la data livrarii, daca se respect conditiile de manipulare, transport, depozitare si punerea in opera. 2.3. Caietul de preserip(ii tehnice 2.3.1. Condifii de conceptie La elaborarea tehnologiei de fabricatie s- a avut in vedere obtinerea si pistrarea proprietiilor si caracteristicilor produselor. Pentru aceasta se vor respecta regulile de verificare a calitatii declarate in Sistemul de Management al Calitiii si in politica de calitate proprii produestorului Produsele sunt astfel concepute incat respect exigentele —legislatiei europene in domeniu precum si cerinjele esentiale ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, acestea flind prezentate tn subcapitolul 2.2.1. al agrementului tehr 2.3.2. Conditii de fabrieare Tuburile si coloanele filtrante din PVC- U_ sunt fabricate la firma SC VALPLAST INDUSTRIE SRL cu respectarea prevederilor din Sistemul de Mangement al prevaizute in Manualul de Asigurare a Calititi, intocmit conform recomandarilor normei SR EN ISO 9001/2008, 2.3.3. Conditii de livrare Depozitarea se realizeaza in spatii si ‘ineaperi_ ventilate, ferite de radiatiile ultraviolete. Produsele trebuie depozitate pe suprafete netede lipsite de parti ttioase si substante care ar modifica structura acestora. Tuburile cu mu trebuie stivuite pe traverse de lemn astfel incat sti nu se product deformarea mufelor. Se va Pagina 5 din 9 avea in vedere ca la paletarea pachetului de conducte cu mufi, plasarea mufelor se va face alternativ de o parte si de alta a pachetului cu mufele iesite in afar’. Temperatura maxima a mediului ambiant la depozitare nu trebuie sa depaseasca temperatura maxima de lucru a produselor din PVC, de 40°C pe o perioada mai lungi de timp si ferit de actiunea directé a razelor solare. La depozitare trebuie evitati depozitarea tuburilor in mai mult de dows pachete suprapuse si se tecomanda ca temperatura minima a mediului ambiant si nu fie mai setizuti de 5°C, temperatura care se refer la restrictiile referitoare la montajul ‘materialele din PVC, Dac& aceastt cerinti nu este respectati va aptireafenomenul de ovalizate a tuburilor amplasate la partea inferioara a pachetului Pentru transport si depozitare de lung durat& producatorul va furniza date privind conditiile de transport si depozitare La livrare produsele trebuie si fie ‘nsofite de Agrementul ‘Tehnic, de Declaratia de Conformitate cu acesta (data de producitor sau de reprezentantul acestuia in Romania), de Certificate de Calitate pentru materiile prime si materialele utilizate si de instrucfiuni de alegere, montaj, utilizare gi exploatare in limba roméni elaborate de producator. Tuburile se livreaz uzual ta tungimi de Sm sau alte lungimi solicitate de utilizator, maxim 6m. Coloanele filtrante si filtrele cu fant continu se livreaz’ in functie de proiectul putului forat, dar la lungimi nu mai mari de 6m. 2.3.4. Condifii de punere in oper Documente de referinta Punerea in operti se efectueazi conform — instructiunilor elaborate de producdtor si prevederilor normativelor in vigoare in Roménia: © 1 91994 Normativ privind proiectarea si execufia instalafiilor sanitare * — NP-084/2003 Normatiy pentru proiectarea executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare_utilizaind conducte din materiale plastice © NP 133-2013 Normativ pentru proiectarea si executarea lucririlor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural © GP 043-1999 Ghid _ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizsind conduete din PVC, polietilend si polipropilend © AC-1998 Ghid de proiectare si executie a refelelor 51 instalatiilor exterioare de alimentare cu api si canalizare. Mapa proiectantulu © P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor # C 300-1994 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executirii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ¢ ISO 3126 — fevi din materiale plastice. Componete din materiale plastice. Determinarea dimensiunilor. ¢ ISO 3127 — tevi din materiale plastice, Rezistenta la soe. Coneluzii Aprecierea globalit © Tuburile si coloanele filtrante din PVC-U pentru pujurile de apa forate fabricate de catre VALPLAST INDUSTRIE SRL au calitatea de a fi wilizate in domeniile de wilizare acceptate este apreciatt_favorabil, in conditiile specifice din Roménia, daet se respect prevederile prezentului agrement. Pentru uilizarea preconizata in contact cu apa potabila, tuburile si coloanele filtrante din PVC-U trebuie sa | detina aviz sanitar eliberat in conformitate cu reglementarile emise de Ministerul Sanatati. : Conditi ¢ Tuburile si coloanele filtrante din PVC-U pentru puturile de api forate fabricate de catre VALPLAST INDUSTRIE SRL au fost examinate si gitsite corespunzitoare conform procesului verbal de omologare interna sia rapoartelor de incereare nr. 961 si 962. din 21.11.2014 si 311 din 12.05.2014 si trebuie Pagina 6 din 9 mentinute Ia acest nivel pe toati durata de valabilitate a acestui agrement. © Acordand acest agrement, Con: ‘Tehnic Permanent pentru Constructii, nu se implic& in prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau ‘ntretine produsele. # Orice recomandare relativ la folosirea in conditii de siguranti a acestor produse, care este confinutii sau se referd la acest agrement tehnic, reprezinti cerinfe minime necesare la punerea sa in opera. © Institutul European pentru Stiinte Termice din Bucuresti rispunde de exactitatea datelor inscrise in Agrementul Tebnic si de incercarile sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu ii absolvi. pe furnizori si/sau utilizatori de responsabili ce le revin conform reglementitilor tehnice legale in vigoare. © Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizati de catre producitor, conform programului stabilit de tre Institutul European pentru $tiinge Termice din Bucuresti, program care const in: + verificarea constante a materi asigurarii — mentiner prime gi a produsulu finit; Verificdtile se vor efectua la un interval de 24 luni si vor fi consemnate prin procese verbale semnate de titular si elaboratorul de agrement tehnic. De asemenea se va verifica valabili-tatea Sistemului de Management al Calitatii al producdtorulu. Actiunile cuprinse in program si modul lor de realizare vor respecta actele normative si reglementarile tehnice in vigoare. © Orice modificare a tuburilor si coloanelor filtrante din PVC-U pentru pufuri de apa freatica fabricate de citre VALPLAST INDUSTRIE, SRL si/sau introducere de noi tipuri contructive se va aduce la cumostinfé claboratorului de agrement tehnic pentru a fi Iuaté in considerare sia se proceda la extinderea/modificarea agrementului tehnic ¢ Institutul European pentru $tiinfe Termice d Bucuresti. va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru. Construcfii despre rezultatul verificdrilor, iar dact acestea nu AT 017-05/2381-2015 dovedese mentinerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declasarea actiunii de suspendare a Agrementului Tehnic, © Suspendarea se declangeazi si in cazul constatirii prin controale, de catre organisme abilitate, a nerespectarii menfinerii constante a conditiilor de fabricatie si de utilizare ale produsului © In cazul in care titularul de Agrement Tehnic nu se conformeazi acestor prevederi, se va declanga procedura de retragere a Agrementului Tehnic. Valabilitate:_31 martie 2018 Prelungirea valabilititii sau revizuirea prezentului agrement tehnic —trebuie solicitata cu cel putin trei luni tnainte de data expiririi, in cazul neprelungiri valabilitatii, agrementul tehnic se anuleazé de la sine, Pregedinte grupi speciatizat8 ur. § Dr. ing. Daniela toporrscu Institutul European pentru Stiinfe Termice Siontont Pagina 7 din 9 3. Remarci complementare ale grupei specializate La baza intocmiri cAtre solicitant, prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusi la dispozitie de S-a constatat cd firma producitoare are certificat Sistemul de Management al Calitatii, in conformitate cu recomandarile din standardului CSN EN ISO 9001:2008 valabil la data elaborarii agrementului tehnic. TUBURILE $1 COLOANELOR FILTRANTE DIN PVC-U PENTRU PUTURI DE APA FORATE FABRICATE DE CATRE VALPLAST INDUSTRIE SRL sunt certificate nr. RO19683Q/19.02.2004, de catre organismul BUREAU VERITAS din Cehia pentru produetie si comercializare. Produsele igi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul exploatarii, cu conditia respectirii indicatiilor de utilizare ale producdtorului sia reglementérilor normativelor I,9-1994, 1.9/1-1996, NP 133-2013, P118-2/2013, Pentru verificarea comportirii in exploatare se va urmari, observa si analiza, pe intreaga durati de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a tuburilor si coloanelor filtrante din PVC-U pentru puturi de api forate fabricate de citre VALPLASTT INDUSTRIE SRL Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fata de producator. SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE Centralizator cu testele de laborator efectuate de cdtre firma VALPAST in laboratorul intern in preyenta unui repreyentant EITS si de catre VALROM in laboratorul de incercari acreditat RENAR. SR EN ISO/CET 17025:2005, numar laborator LI 616/2012 pentru o teava din PVC pentru puturi cu diametrul nominal de 200 mm gi clasa de rezisten{a R10. Verificarea | Verificator | Metoda Ceringe Rewultate ‘Determinare la temperatura de 23%, inalfimea de cddere suri Laborator fate paren Numar de spargeri eadranuins | PALPTAST de lovituri aplicate 24 Corespunzator Probabilitatea de spargere: TIR<10% (true impact rate) Variatia hangin Determinare pe o epruvetd cu L =| weicion 3 Ime 27 mm Laborator 200 mm, la 0 temperatura de Contacte | stew so [22° 2.6 mm me intern 150, timp de 60 min.Mediu de , 2 titelacld | yaxptasr | 280%! \iedive crn enna vrmastra, | Comat dina Rane = 5% Corespunzétor SRENISO | Determinarea la o temperatura |Alungire la rupere 142.6% Determiner | taborator | 6250.1:2002 | 23% timp de 6 orm pentru Resistend la imi de caracterisici- | intern SREN ISO | inceredri cu 5 epruvete si o vitest | curgere 49.5 Mpa for la tractiume | VALPLAST | 659.2-1997 | de 5 mininin Corespunzittor AT 017-05/2381-2015 Pagina 8 din 9 /) Specialistii din grupa specializata nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Stiinge ‘Termice din Bucuresti tsi insusesc rezultatele obtinute de: = Laboratorul intern VALPLAST si Laboratorul acreditat VALROM (buletine de incercare fit, 311/12,05.2014, 961/21.11.2014 si 962/21.11.2014);, ~ Laboratorul Centrului Regional de Sanatate Publica Bucuresti (Aviz Sanitar Nr. 12 CRSPB/06.10.201 1 valabil la data curenta prin pastrarea neschimbata a materialelor gi produselor). 4, Anexe © Extrase semificative din procesul verbal 150101 din 29.01.2015 al sedinei de deliberare a grupei specializate, in sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcdtuiti din dr. ing, Daniela Teodoreseu, dr. ing. Anica Ilie, dr. ing, Teodora-Madalina Nichita, dr. ing. Alina Girip, s-a analizat Dosarul agrementului tehnic (017-05/2381-2015 referitor la: ¢ TUBURILE SI COLOANELE FILTRANTE DIN PVC-U PENTRU PUTURI DE APA FORATE FABRICATE DE CATRE VALPLAST INDUSTRIE SRL iN CADRUL SEDINTEI S-AU EVIDENTIAT URMATOARELE ASPECTE: © Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile PAT 01 si PAT 03/2004, © tuburile ssi coloanele filtrante din PVC-U pentru puturi de api forate fabricate de catre ST INDUSTRIE SRL corespunde cerinfelor esenfiale stabilite tn cadrul art. 5 al Legit —Legea nr, 10/1995, Constatind cele de mai sus, Grupa Specializat’ aprobi agrementul tehnic in forma elaborati, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 31 martie 2018. Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita elaboratorului urmarirea comportérii in timp a produsului pus in opera, rezultatele acestor verificiri urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitaqi Agrementului Tehnic, Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/2381-2015 contindnd 20 file face parte integrant& din prezentul agrement tehnic. Raportorul grupei specializate nr. $ d 1g. Alina GIRIP Membrii grupei specializate: dr. ing, Daniela TEODORESCU, ~~ - presedinte dr.ing, Alina GIRIP = raportor dr.ing, Anica [LIE bly dr.ing, Madalina NICHITA ( Nel lc AT 017-05/2381-2015