Sunteți pe pagina 1din 12
MINISTERUL ADMINISTRATIEL $I NTERNELOR NESECRET Nr ALAR in 09. 08.2012 Exemplar unic DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT OPERATIONAL APROB imputernicit DIRECTOR GENERAL AL DIRECTIEL GENERALE MANAGEMENT OPERATIONAL GHID DE IMPLEMENTARE A STANDARDULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Nr.7 ,,OBIECTIVE” Bucuresti 2012 CUPRINS GLOSAR TERMENI.. CAPITOLUL 1: Scop.. CAPITOLUL 2: Descrierea standardului. Cerinte generale Criteriile generale de evaluare a stadiului implementarii standardului.. Descrierea standardului 7 “Obiective’ Cerinte generale... Criterii generale de evaluare a stadiulut implementirii standardalu CAPITOLUL 3. Referinte principale... CAPITOLUL 4. Activitatile, responsabilitatile si termenele generice de implementare a cerintelor generale ale standardului... 4.1. Stabilirea obiectivelor 4.1.1. Stabilirea unei ierarhii a obiectivelor. Diagrama obiectivelor.. 4.1.2. Etape in stabilitea obiectivelor specifice. APregitirea... B. Analiza situatiei C. Formularea obiectivelor. Operatiunile de stabilire a obiectivelor. welooleefa)a[afufal a falefalal = fale! GLOSAR DE TERMENI {in infelesul prezentului ghid, termenii si expresiile urmatoare, se definese astfel: Entitate publie4 — autoritate publica, institutie publica, companie/societate national, Tegie autonoma, societate comercial la care statul sau o unitate administrativ- teritoriala este actionar_—majoritar, cu personalitate juridicd, care utilizeazi/administreazi fonduri publice si/sau patrimoniu public; Compartiment’ — acea structura a entititii publice care, conform organigramei aprobate prin actul normativ de organizare gi functionare al entitatii sau un alt act administrativ, avand ca obiect inclusiv reglementarea structurii organizatorice a acesteia, nu intra in componenta unei structuri de rang superior; Obiective generale ~ formulari_ a cea ce trebuie si faci entitatea publica pentru a-gi realiza misiunea; sunt scopuri majore pe termen lung sau mediu — ele afecteazi intreaga entitate publica. Sunt finte exprimate descriptiv sub forma de efect, fixate pe termen mediu sau lung, la nivelul global al entitatii publice si/sau al functiunilor acesteia. Obiectivele generale sunt prevazute in documente programatice de nivel superior ~ Program de Guvemare, CSAT, Plan Strategic Institutional, actul normativ de infiintare si organizare a entitatii publice ete.; Obiective specifice — sunt derivate din cele generale si stabilesc tinte realizabile, niveluri ale rezultatelor pentru fiecare compartiment, din cadrul entititii publice. Acestea operationalizeaza obiectivul general ficdndu-l accesibil si masurabil: Analiza SWOT — SWOT = Strengths (Puncte forte), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunitaji) si Threats (Ameninjari) — metoda de evaluare calitativa folosita la identificarea argumentelor pro si contra, a impactului mediului extern, precum gsi a factorilor de risc. Analiza SWOT urmireste s& identifice posibilele misuri ce ar putea reduce sau elimina problemele si punctele slabe, reducand la minim amenintarile si maximiznd oportunitatile, Manager — persoana cu functie de conducere a unei entititi publice sau a unui compartiment din cadrul unei entitati publice, care indeplineste, integral sau partial, functiile de previziune si organizare a activitalii, de coordonare si antrenare a personalului subordonat, si de control asupra indeplinirii obiectivelor propuse. ' Conform Conceptici nr. 366.235/06.03.2012 privind dezvoltarea sisterului de control intern/managemvial in cadrul Ministerului Administraiei gi Internelor,