Sunteți pe pagina 1din 6

FILIALA SALAJ,OVOIEVODULGELU'O

MILITANNiN REZERVA$I
A ASoCIATIEINATIoNALEA CADRBLOR
RETRAGERE,OALEXANDRU IOAN CUZA"
Str. SimionBlrnufiuo nr.27,mun. Zaliluriud. SIlaj

in temeiutdispozi{iilorart.51din Constitu{iaRomffnieiadreslm

SCRISOAREDESCHISA
DOMNILOR:
l.Klaus Iohannis,Preqedintele RomdnieiEiComandantul ForlelorArmate
2.C1lin-Popescu, Tdriceanu,Preqedinteal Senatului.
3.Liviu Dragnea,Preqedinte al CamereiDeputalilor.
4.MihaiTudose,Prim Ministru.
5.Lia-OlgulaVasilescu,ministruMuncii qi al JustilieiSociale
6.AdrianJuluianu,ministrual ApdrdriiNafionale
T.General NicolaeCiuc6,gefal StatuluiMajor General.
8.General Mihai lliescu,preqedinte
al A.N.C.M.R.R.

MOTTO:
l, ,,Cadrelemilitare au urmdtoareletndatoriri principale:
"il) ...si luptepentru apirareaRomffniei,...pflni la sacrificiulviefii...o'
privind StatutulCadrelorMilitare)
(art. 8 alin. (I) lit. a) din Legeanr. B0/1995

2.,,CONFIIZIAiN ANMATA DUCE LA VICTORIA ADVERSARULUIOO


SunTzu-generalEiautor chinez

Adunarea Generall a Cadrelor Mititare in Rezervi qi Retrageredin Filiah Snlaj


,,VOIEVODUL GELU", din datade 29 iunie 2017,analizdndsitualiapensiilormilitareale
membrilorFilialei, recalculatein baza Legii nr.22312015 qi comunicateprin Deciziile de
recalculareemisede Casade Pensii Sestorialadin Ministerul Apdrdrii Na{ionalepdnain
o/o
prezerrt,constatdcd aproape50 dintrepensiiau fost amputatein procentede pdndla 54%
t4aa" drepturilefinanciarestabiliteprin Legeanr.26312010 privind sistemulunitarde pensii
publice..
Ludndact de faptul c6:
l.Legea rr.22312015, prin cele 5 principii enunlatela art.2,a generato ,lare de
teptatdde pensionariimilitarii ai Armatei Rom4ne,supuEila cdte3-8 decizu
de revizuire Ei recalculare, fiecare cu reducerea semnificativd a cuantumului pensiei, pe
parcursulultimilor 7 ani, ceeace ne-a obligat sd ne apdrdmdrepturile patrimoniale in justilie,
in 3-5 dosare,procesecostisitoareqi stresante,desfbquratepe parcursulapeste 6 ani, speranfd
care s-a dovedit a fi deEartS,intre vorb6, chiar scris6,Ei fapt6, s-a creat o prdpastie.Aceastane
indreptdleqtes[ afirmdm cd indiferent c6t sunt de generoaseprincipiile qi prevederile legii,
aplicarealor devine un iad pentru pensionariimilitari, inc6t am devenit temdtori cd orice noud
lege care se adoptdin domeniu va generapierdereaunor drepturi. Am ajuns sd deschidem,cu
teamauneiveqti triste, plicurile expediatede C.P.Sa M.Ap.N.
2.Procentulde amputarea pensiilor noastreil poate face invidios pe un premler
specialistin tdieri de salarii qi pensii, carenu a reuqito astfelde performanld.Suntemtotal
sirprinqi de asprireaprogramuluide amputareapensiilor militarilor in rezervdqi retragere
preluat de \a guvernul ,,pribeag",prin care pensiile noastreau devenit o enigm[ Ei o
n.r,rnorcut6,fiind impredictibileEi doar reduse,in contradicliecu ProgramulP.S.D.qi cu
entuziasmul cu care sunt receptate
receptatemdsurile
mdsur gi u.1iunit. de creqtereasalariilor qi pensiilor in
a. .':.'u"
mtreagasocretate.
3'Am.depus plAngeri la filialele Sdlaj ale tuturor partidelor, rdmase
fbrd urmdri, ceea
ce ne determini sd afirmdm cd partidele politice nu cred in lacrimile
pensionarilor militari.
Mai mult, opozi[iane-a persiflat, suspectandsimpatiile noastre
rit.. uutr,it partid. Iar noi am
refinut lecfia pentru viitor, mai ales cl suntemla a cinceaoperalie
de amputare.prima datd se
poate acceptaci este o intdmplare, a doua oard cd este
o-gregeald,,dai atreia, a patra qi a
cincea oatd nu poate fi explic atd"ftrd a lua in calcul acliunea
calculata, dirijat6 qi cu lintd
precisd.
4'O'U'G'nr'57/2015, preluatd de actuala guvernare, care
Ei modific6 radical Legea
nt'22312015'a fost elaboratiin laboratoareleanumeJesemnate,
inainte ca guvernul ,,pribeag,,
s[ calce prima tteaptda scdrii avionului de Bucureqti,sub conducere
unei persoane care,prin
intdmpindrile depusein dosarelenoastre, a determinat un judecdtor
cu multd experienfasa
consemnezein scris cd:,,Apreciez prin lecturarea scriselor un cinism
rar tntdlnit, o detaEare
fald de problematica existen(iald a carierei de mititaF, cum rar am int1lnit la civili, darmite
la militarii""Omul nostru din interior este ireversibiiTormat,
Grea mi-afost dat sd vdd un
om la care ,,spiritul de corp" este affit de afectat. Md incearcd o
mare pdrere de rdu. Aceste
cuvinte dor'" AEa se explicd demagogiaqi cinismul motivafiilor de
modificare a unei legi abia
promulgateprecum cd:oo...existiriscul aparifiei unui nou
val de litigii de anvergura celui
din anii 2010'2012"' ' sau ,,. . . existl prevederi arbitrare in
interpretare care pot
determina diferenfieri de tratament aplicabil pensionarilor
in etapa de stabilire,
recalculare qi/sau actualizarea a pensiilor miliiare de
stat.ot, rezult6nd cd efectele
catastrofalesunt ptezentatedemagogicca acte benefice. Iar astfel
de oameni consiliazd,incd
demnitari, impun formule sofisticate qi qmechereqtide calcul a pensiei,
prin aplicareaunui
coeficientV:R'S' de 3,5 ori mai redusdecdtcel de caream benenciat
in activitateEi amdgirea
cu ,,actualizarea"unui coeficient de funcfie cu 30% mai mare, desftgurate
intr-o decizie in
carenofiunile de ,,cuantum" qi ,,actualizarle"sunt repetatede cate
7 oridoar pe prima pagin6,
in mod absolutamefitor,pentlu a mascapsihologic deposedareade
drepturi patrimoniale.
Cele 5 motive din o.U.G. nr. 5712015invocatein amputareapensiiloi
militarilor fin de
asigurarearesurselor financiare pentru inzestrareaArmatei, milit*ii
in rczewd qi retragere
devenindastfel creditori ai statului Romdn carenu a gdsit alte sursede
finanlare dec6tpensiile
militarilor, qi nu a oricdrui militar, ci proporlional cu lnul pensionarii,
cu cdt mai indepdrtatcu
atdt procentul de reducerea pensiei recalculateestemai mare, spre a grdbi
ieEireanaturaladin
sistema unor militari epuizafide anii de serviciu in slujba patriei, obosili
de proceselepurtate
in justifie, lipsili de posibilitatea angajdriiunor avoca[i,resemnafisub
loviturile aplicatede cei
cate ar trebui s[-i apere. Aqteptdm clarificdri asupra naturii statului
de drepi in care se
incalecdputerile, guvernul modificd radical legile promulgate,pe caretot
el le-a promovat..
5'DegiLegea nr.223/2015se intemeiazdrpeprincipiul
,igalitnfii de tratament...intre
persoanele aflate in aceeaqi.situafie juridicn, in ...u
ce privegte drepturileo, Ei al
fa[d de loaialitatea, sacrificiile privafiunile suierite d; militpri...qi
"recunoEtin{ei ;i
familiile acestorape timpul carierei.", cel al egallafi fiind preluat qi de o.U.G.nr.57l20I5,
in motivafia de modificare a ar1.28din Lege, acestedispozilii sunt grav
incdlcate in practic6,
fiind cinici qi mincinoasdconsemnareaC.P.S. din M.Ap.N.pe oeciiii ,,actualizatela data de
01'01 2016". Altfel nu se explicd cum, prin recalculare,pensiile scad
cu 20-60% fald, de
Legea 26312010,qi cu 50-70 % fafa de colegii pensiona{iin anii 2016-2017
de pe funclii
similare. Discrepanlele cresc prin raportare la militarii din alte structuri
ale Sistemului
Nafional de Apdrare. S-a ajuns astfel in situalia anacronicdin care un
colonel, comandantde
regimentmecanizatsd aibdpensiarecalculatdde 2.400Iei, mai micd cu
aproape 50o/ofa1a de
subofilerul pe carel-a pregdtit gi ieEit recent la pensie. pensia u"ui piut;;;, ;Oi**,
_educat,
principal de transmisiuni, specialist clasa i-u, ,ornandant de pluton,
cu 35 de ani vechime
t

efectivd,a fost recalculatdla nivelul salariului minim pe economieqi a devenit pufin mai mare
decdt a colegului cu sub 15 ani vechime. Cu pulin mai mult primeEte un maistru militar
principal, Eef de atelier de reparafii tancuri qi auto de nivel regiment mecanizat,tot cu 35 de
ani vechime efectivd. Pensia unui comandantde corp de armatd, apreciatca,,excepfional"
prin notdrile de serviciu, a devenit mai micd decdta unui maior pensionatrecentdin Armatd,
qi infeti oard unui subofiler din alte sisteme.in acest fel s-au inversat valorile qi ierarhiile
militare, a fost afectatdcoeziunea,unitatea, spiritul de co{p Ei intrajutorarea care a caracterizat
OEtireaRomdn6,adept[ a principiului ,,Noi nu ne pdrdsim camarazii!',
Lovituri nedreptesunt date militarilor ieqili la pensieanterior anului 2005, care,qi prin
prestalia lor, au asigurat Romdniei peste 70 de ani de pace deplind pentru o dezvoltare
armonioasd,contribuind la prevenireaagresiunilor,gestionareain mod favorabil a situaliilor
complexede securitateqi protejareavalorile supremeale tdrii, au participatla salvareade viefi
omeneqti,la inldturarea efectelor calamitdfilor naturale,la realizareaunor mari obiective ale
economiei nafionale, la campaniile de strdngerearecoltelor, au fost mutali de peste 10 ori
dintr-o garnizoand,in alta in raport de nevoile Armatei, fiind azi dependenli strict de pensie.
Chiar dacd incd sunt voci care incd contesti rolul Armatei RomAne in Revolufia din
Decembrie I 989, aceastanu ar fi reuqit fbrd aportul qi sacrificiile Armatei, axiomd cu putere
de lege in toate revolufiile.
Dintre toate instituliile statului, armata a fost cel mai constant, deschis Ei loial
ambasadoral integrdrii inNATO. Generalii USA care auvizitat comandamenteledin zona de
N-V a Romdniei, cu mul1i ani inainte de admiterea in NATO, fost impresionali de
entuziasmul,deschidereaqi seriozitateanoastr6,de valoareacombativd a comandamentelor,
marilor unitafl qi unit61ilor, qi indeosebi de Forla de Reacfie Rapidd, qi nu au ezitat sd aEtearnd
pe hArtie emoliile qi impresiile trdite, scrisori pe care le pdstrdm la loc de cinste in Muzeul
Corpului 7 ATmatA,,GENERALNICOLAE $OVA"
Reamintim cd militarii cu pensiile cele mai diminuate au fost cei care, sigur aldturi de
colegii mai tineri, au constituit Ei operafionalizat unitdlile de menfinere a pdcii, cele pentru
misiuni de luptdin teatrelede rdzboi,unii am participat la acestemisiuni, brigdzile qi unitdfile
din noua structurd organizatorica, construcfia noil or cazdrmi qi au servit ani de zile lara
departe de familii dat fiind imposibilitatea asigurdrii condifiilor de mutare a acestora.Iar
acesteain condiliile in care nu am cerut plata orelor Ei zilelor suplimentare,sporuri pentru
privaliunile suportate,inclusiv faptul cd arn fost la dispozilie, non-stop, la nivelul maxim al
capacitdgiiftzice, psihice, intelectuale qi profesionale, iar in perioadele de criz6, am fost
consemnali in unitali timp indelungat. Oare toate aceste sacrificii nu merita o mai atentd
proiectarea legii celei noi a pensiilor militare, astfel incdt statul sd nu produc6, cu intenfie,
discrimindri.?
Chiar dacd s-a redus ponderea soldei de funcfie qi au crescut qi s-au multiplicat
sporurile qi indemnizfiiile inexistente pe cdnd eram in activitate, rebotezate periodic Ei
ascunsein cotloaneleunor dispozilii la care nu avem acces,pentru a elimina unii beneficiari,
principiul nediscrimin[rii Ei al egalitafii de tratamentobligala actualizareapensiilor strict la
drepturilecare revin funcfiei similare in actualitateaanului 2016, deoareceexercitareafuncliei
reclama acelaqi nivel de competenld profesiona\d, aceeaEimuncd, aceleaqi sacrificii Ei
privaliuni.
Respingem categoric capcanaopliunii pentru pensia calculatd in sistemul public de
pensii, deoarece suntem Ei rdmdnem militari, cu jurdmAnt depus Frii, pe care noi l-am
respectatqi il respectim ;i pretindemacela;i lucru qi din parte guvernanlilor.
6.Contrarprincipiului legalitAfli care impun ca orice normd aplicabild dreptului intern
sd fie suficient de predictibild, clard,precisd Ei accesibilA,condilii minime impuse de CEDO,
iar guvernul recunoaEtecd acesteanu sunt indeplinite de Legea nr.22312015,de peste 16 ani
suntem bombardali cu legi, ordonanle Ei hotdrdri de toate felurile, nofine, ordine ;i
instrucfiuni,croite de cdtre specialiqtiiin amputdride pensii militare gi de
drepturi legal
cdqtigate,chiar prin incdlcareaConstitufieiRomdniei,a 5 TratateIniernalionul.
la care
Romdniaeste parte, a Codului Civil, a Codului Muncii qi a peste 6 Decizii
ale Curlii
Constitufionale.i1 absenlaintenfiei adoptdriiunor legi careproducinechitdli,inl6turate
dupd
ani de modificiri, completdriqi bdjbdieli legislative,exilicalia nu poate fi
dec6t lipsa
profesionalismuluisau reaua intentie.Numai aqa se
lustfficl de ce au fost necesare15
modificdri qi completd'ri,operatepe parcursul a g uni, 7 numai in 2003, pentru
ca de
prevederileLegii w,164/2001sd beneficiezetofi pensionariimilitari, evideni,
mai pulin cei
decedafiintre timp. Iar atuncicdnda devenitectritabild, afost abrogatFt.
In stufiriqul legislativprivind drepturilefinanciareale militarilor in activitate,
fald de
caretrebuiesd se tealizezeactualizarea, sepierd qi unii specialiqtii,nevoifi s6 fac1arheologie
legislativdcomplexdpentrua descoperireglementarea necesariacorddriiunui spor sauunei
gradalii.
PdnI 9i semnificafiacuvintelor din Diclionarul Explicativ al Limbii Rom6ne
s'nr
schimbateprin ordin, astfel incdt prin ,,actaalizaFe"se tn(elegepi anul 2016,
dar Ei
teleportareai_n2009, iar prin ,pensie suplimentard" Ae l6bk it tigtttgt o
,,bonffica(ie
acordatd"selectiv,calculatd discriminatoriu conJiscatdde Ia cei cu vechime
Ei maie, deqi
prevederiledin Contractulnostru cu Tarc sunt clar stipulatein DecretulConsiliului
de Stat
nr'14111967, astfel:,,Art.6l, alin' (2) Cuantumulp.niiri suplimentare,pentru cel care
a
contribuit Ia
_fondulde pensii cel pufin 20 de ani, estede 160/odin soldacare a stat Ia
baza calculului pensiei militare de stat" gi Art'.63,alin.
'saupensia suplimentaril se
@
pliteqte deosebitde pensiamilitari de stat...t' nu inclusa amputatdprin plafonare,
$i
adicdserestituieunui numdrredusde pensionarimilitari, un procentde 3, 6 ,uu 9%
dinces-a
confiscat.in acestmod nici vechimeamarenu mai poatefi valorificatadatorit6plafon6filor
impusede lege.Iar aceasta in condiliileunei obligatii asumatea Statuluipentruun pilon de
pensiivalabildoarpentrumilitari.
Cele5 legi 9i o OAJ.G.prin cares-a dispusrecalcularca/rcvizufueapensiilor militare
aunecesitatcheltuielimari de fonduricu angaj*"upersonalului suplimentar pentruscotocirea
periodicda arhivelor, intocmireasituafiilor, tranimitereadatelor, calcului reducerilor
de
pensii,apdtatea in justilie contrarezerviqtilorArmatei, ftrd,ca factorii deciden{is6 realizeze
cd acfiunileau catacteristicile unei afaceriperpetue,probabilcu aproapeaceleaqipersonaje,
catede altfel le qi proiecteazd,iar apoi sunt aduqiae ta pensie,pi rontracteb6nour.,
s6 le
pun6in aplicare,nefiind exclussd fie qi stimulaliqi in raportde sumeleluatecu japca
de la
pensionariimilitari.
C.P.S./M.Ap.N.emite sporadic decizii pe judefe, pentru a ingreuna gruparea
pensionarilormilitari in vedereaangajdriiapdrdtoiitor,iar avocafiiiqi freac6m6inile
afldnd,
pentrua cinceaoatdin ultimii 17 ani, pradace le esteservitdpe tavd,inc6t ne intreb
dm.dacd
nu esteun aranjament.
Militarii activi, avantaia[ide dispoziliile Legii, cum am fost qi noi la apaigiaLegii
nt.16412001, nu ar trebui sd se amdgeascd cu vegnlcialegii, experimentulaplicatnou6pe
parcursula peste 16 ani nu esteexcluss[ devini practic[curentd,la car. ,a fie supus
un
organismlipsit de reacfie,mai alesla nivelul superioral conducerii.Reamintimcd numaiin
acestan s-auaplicatmilitarilor 3 lovituri, dintrecareuna activilor,demonstrdndu-se cd este
Ei
o continuitatecarenu poatefi explicatddec6tpe bazaunuiplan existent,deoarece
,,Nimic nu
seproduceintfrmpldtor,'(TheodoreRoosevett)
7.De furia amputdrilornu au scdpatnici drepturilede pensiestabiliteprin hotdr6ri
judecdtoreqti irevocabile.Astfel, au fost amputatecu peste2l% ciiar qi drepturipatrimoniale
Stabiliteprin Decizieirevocabilda Cu{ii de Apel Ciuj, in completcu judecdtoride maximd
probitateprofesionaldqi integritatemora16,recunosculinu numai in plan intern, dovedind,
incd odatd,cd legea,justifia qi autoritatealucruluijudecat,nu suntpieiici in caleaamputdrii
pensiilor. Pe timpul apdr[rii in justi]ie, cu surprindeream constatatcd H.G nr.7294 Ei a H.G.
S-1.019, clasificatd in mod nepermis la secret deEi reglementa drepturi patrimoniale ale
militarilor, nu a fost aplicatdin M.Ap.N. la cei pensionafiinainte de2010, spredeosebirede
celelalte structuri similare in care aplicareas-a fbcut frrd discriminare. Se pare c5 situafia se
repet[ aproape identic qi in aplicarea noii legi, grfiie qi apdrdtorilor fermi ai drepturilor
personaluluidin alte structuri, mai alesM.I..
8.Suntemunici in N.A.T.O. in privinla modului in care sunt trata\i militari, indiferent
de pozilia lor, obligali de peste 16 ani sd-Eiapere drepturile contractului cu Ja1a, denunlat
periodic, in mod unilateral Ei de nepermisintr-un stat care se considerdde drept. In loc sd ne
apereinfa[a abuzurilor, M.Ap.N. trimite in teritoriu echipe de aburire care sd ne explice cdt
de bine ne va fi cu pensiile amputate,sfiddnd capacitateanoastrdde infelegere,inteligenfaqi
bunul sim!. Iar noi am aqteptatca,odatd cu numirea noului qef al S.M.G., sdngeleoltenescsd
clocoteasc[ la orice acliune care aduce atingere valorilor, normelor qi principiilor care
caracterizeazdArmata Rom6.niei, Ei incd mai sperdm ca reaclia sd fie vizibild, mai ales cd
suntempersiflali inclusiv prin rdspunsurileextraterestrela sesizdriletrimise la toate forurile
de decizieale statului.
Se infdptuieqte astfel, programat gi in domeniul de bazd al statului, armata, ac{iunea
celor trei cupluri ale caracteristicilorsociale,excelent concretizatede cdtre sociologii Nicolae
Grosut,Ionel Ddnciuc Si Vasile Gogoneain cartea ,,DEZBINAREA ROMANEASC{", care I-a
determinatpe regretatulAcademician Florin Constantiniusd scrie: ,Dacd ar exista un Pr
-Nobel pentru sociologie, dr.Nicolue Grosu l-ar merita pentru acest alinigi"
,,ASadar, societateu romfrneascdJiind caracterizatd de dezbinare, specfficd stadiului
de populalie, nu de unitate, speciJicd stadiului de popor, relaliile sociale dintre romhni,
sunt-inclusiv la nivelul elitelor (autoritdli, manager| medici, profesori, preoli) sau in raport
cu acestea-de renulsie, de bat
tocmai din cauzg romhnibr o ryecurmatdsuferinld si cd deci, ce,imai tnversunati dasmani
ai romdnului sunt chiar romfrnii si cd cel mai antiromdnesc comnortament il manifestd
romfrnii tnsi$i."
Un fost Preqedinteal Romdniei recunogteac6" libertatea cost| Cuvintele sunt
sdpatein piatrd in Cimitirul National Arlington din S.U.A.. Pe cale de consecintdgi cei care o
mentin costd, au o valoare. Valoarea unui militar al S.U.A. stabiliti de citre Justi{ia
S.IJ.A. in anii 80, era in medie la 37,344,398$. Aqa se explicd respectulqi apreciereala
adresamilitarilor gi a ceeace acegtiareprezintd,elocventeJiind aplauzeleadresateunai grup
de militari USA tntr-un aeroport, sau gestul frumos al anei uctrile celebre la adresa unui
militar aSA. Ne intrebdm care este valo areaunui militar romdn in ochii guvernanlilor care
stabilesccd solda funcliei militare supreme este egal6 cu salariul mdnuitorului de papuqi-
marionete?Situalie estegreu de explicat in lipsa unor justificdri Ei reaclii, iar noi nu credemin
decadenfavalorilor militare, cum apreciazdunii cdrcotaEi,deoareceaprecierile externe ale
Armatei Romdne sunt deosebit de elogioase.Se uitd deseori,in timp de pace prelungitd, cd
Armataestecea dintdi qi ultima institulie a existenlei unui stat.
Ne intrigS faptul cd nici competenfelemilitarilor pensionali nu sunt valorificate in
dezvoltareasocietdlii a$a cum sunt, de exemplu, in S.U.A. Simpla raportare la numdrul
specialiqtilor militari in rezervd din cele doud administrafii spune totul despre tratamentul
aplicat militarilor.
Bancs Nomura a stabilit cd pragul minim al clasei de mtjloc este de 30.000 Euro
venit anaa[ iar noi credem ca a venit vremea ca cel pulin de la gradul de plutonier, sd
acceaddreal in clasa de mijloc a societ[lii. in mediul online circuld o anexd a Tratatului de
Integrarea Romdniei in N.A.T.O. in care sunt prevdzutesoldele gi pensiile pe care Romdnia
se obligd sd le pldteascdmilitarilor. Din cdte cunoaqtem,nici,un oficial gi nici o institulie nu a
negat autenticitateadocumentului.Or, prin aplicareaacestuias-ar recunoaqteEi in plan intern
+

valoarea profesionald a militarilor romdni, apreciatdde generalii S.U.A., pentru misiunile


indeplinite in comun.
9. Nu ne plhngem, nu ne umilim Ei nu ne inclindm, privim situalia cu onoare,
demnitate qi bdrbifie. Ne vrem doar drepturile legale, calculate corect qi nediscriminatoriu.
Am invdfat sd ne apirdm drepturile in justiJie, dacd altfel nu se poate, ceea ce ne-a intdrit
mentalitateade invingdtori qi incredereain fo4ele proprii, chiar dicltunii ne apropiem de 90
de ani.
De data aceastane vom lupta gi cu Comisia de Contestalii a M.Ap.N., devenitdanexa
C.P.S., care emite, uneori dup6 ani de zile, doar hotdrdri de respingere,in cauzeadmise
ulterior in justilie, ceea ce naqte suspiciuni asupra competenlei piofesionale, obiectivit6lii,
verticalitdfii morale qi exercitdrii corectea funcfiei publice.
Fafade cele prezentatesolicitdm:
l Actualizarea pensiei militare de stat sd se
facd tn mod real tncepdnd cu 01.01
2016' la nivelul venitarilor cadrelor militare uctive tncudrste pe aceeaEifuni(ie, cu aceea;i
vechime ;i drepturi salariale, deoareceindeplinirea funcfiei a reclamat aceeaqicompetenla
profesionall, efort qi sacrificii. La muncd egald reclamdm drepturi egule.
2.Pensia suplimentard sd sepldteascd strict in conformitate iu actele normative care
au reglementat-o, respectiv in procent de 16% din solda care a stat la baza calculului
pensiei militare de stat Ei deosebit de pensia militard. in acest
fet Statul Romfrn tsi
indepline;te obliga(iile contractuale.
3.Urgentarea adoptirii O.U.G. nr.5712015de modificare a Legii nr.22j12015de
citre Camera Deputafilor, astfel incflt si produci efectejuridice, strict in conformitate
cu principiile enunfateo spre liniqtea pensionarilor militari, care qi-au cflgtigat acest
drept.
4.Constituirea Secretariatului de Stat pentru Problemele Pensionarilor Militario
in subordinea directi a Premierului, condus de un general care a indeplinit anterior
funcfia de ;ef al S.M.G.' ales prin vot direct de pensionarii militario care si coaguleze
toate structurile asociativeale cadrelor, sI reprezinte intereselepensionarilor militari, si
valorifi_ceexperienfa, cunoqtinfeleEi aptitudinile acestorain interesul
{irii.
5.In cazul in care nu se glsesc surse de finan[are aleinzestrir'ii Armatei, suntem
de acord si sponsorltr;dm,cu pf,nfl la l0o/odin pensiile corect recalculate, egalecu a celor
ieqifi Ia pensie in 2017 de pe funcfii similare, ach rzi{ionareade armamenttin producfie
interni, pe care si se inscrie ,,Donat de csdrele militare pensionari din jude(ul Silai,,.

Redactatd de gl.bg,(r) Florian Caba ^pi asumatd de Biroul Permanent Sdlaj


,,voIEVoDUL GELU" a 0.J.C.M.R.R., tn ;edin{a din 20 iunie 2017.

VOTATA iN UNANIMITATE
DE ADUNAREAGENERALAA CADRELoRMILITAnn iN REZERvA
ET
RETRAGEREFILIALA JUDETEANASAL.q,."I,,VOIEVSDUL
GELU,
29 iunie 2017 PRE$EDINTEDE $EDINTA
Generalde brigada(r)
FLORIAN CABA