Sunteți pe pagina 1din 61

:j

l
Oficiul de Informare Publici[

~
l

CAR TA
NATIUNILOR UNITE
~l
STATUTU L
CURTII INTERNATIONALE
DE JUSTITIE
:~:~_;l~; :~-\;'~~-: ~
t}~ y~ L '".: t. ,_, t T
U;\l!SA COLLECTIOf\
JAN 2 6 1995
(:-~&
~
~ ~
if?

Na(iunile U nite, New York


NOTA INTRODUCTIVA

Carla Najiunilor Unite a fost semnatii la San Francisco


!a 26 iunie 1945, la incheierea Conferintei Natiunilor Unite
pentru OrganiLajia lnternajionalii ~i a intra! in vigoarc
la 24 octombrie 1945. Statutu! Curlii Tnternajionale de
Justitic face parte integrantii din Cartii.
Amcndamentclc la Articolele 23, 27 ~i 61 ale Cartei
au fost adoptatc dc Adunarea Generalii la 17 deccmbrie
1963 ~i au intrat in vigoare la 31 august 1965. Un alt amen
dament la Articolul 61 a fost adoptat la 20 decembrie 1971
~i a intrat in vigoarc la 24 septembrie 1973. Amendamentul
Ja Articolul 109, adoptat dc Adunarea Generalii la 20 de-
ccmbrie 1965, a intrat in vigoare la 12 iunie 1968.
Amendamt:ntul la Articolul 23 spore~te dt: la unsprc
zece la cinci&prezece numiirul membrilor Consiliului de
Versiunea ronulnU edita/J sub ingrijirl'a Centrului de
Securitate. Amendamentul la Articolul 27 dispune ea ho
ln/ormare ONU pentru Romdnia
-=--- tiiririlc Consiliului de Securitatc in probleme de procedura
&ii. fie luate cu votul afirmativ a nouii membri (anterior
~apte), iar hotiiriri!e sale asupra oriciiror alte chcstiuni
sii fie iuate cu votul afirmativ a nouii membri (anterior
~apte), cuprinzind ~i voturile concordante ale celor cinci
mcmbri permanen(i ai Consiliului.
Amendamentul la Articolul 61, care a intral in vigoan::
la 31 august 1965, spore~te de la optsprezcce la douii.zeci
~~ ~aptc numiirul membrilor Consiliului Economic ~i Social.
Urmiitorul amendament Ja acest articol, care a intrat in
vigoare la 24 septembric 1973, spore~te de la douiiLeci ~i
~apte la cinci7eci ~i patru numiirul membrilor Consiliului.

Amendamcntul la Articolul 109, care privqtc paragra-


fu! 1 al articolului, prevede ea o conferin!il. generalii a Mem-
brilor Na(iunilor Unite avind drept scop reviLuirea Cartei
Tipflrit in atclierc1c poligraficc ale va putea fi reunit<'i la Iocu! ~~ data care vor fi fixate prin
Edit<1rii lnstitului<1i International de Tchno1ogic volu! a douii treimi din mcmbrii Aduniirii Generale ~~ prin
~i Economie Apicolii al AP1MO::-ID1A
votul oricaror nouii (antcrior ~apte) membri ai Consiliului
Bucure~ti I. str. Pilar Mo:;; 20

iii
"-
NOTA INTRODUCTIVA

Carla Najiunilor Unite a fost semnatii la San Francisco


!a 26 iunie 1945, la incheierea Conferintei Natiunilor Unite
pentru OrganiLajia lnternajionalii ~i a intra! in vigoarc
la 24 octombrie 1945. Statutu! Curlii Tnternajionale de
Justitic face parte integrantii din Cartii.
Amcndamentclc la Articolele 23, 27 ~i 61 ale Cartei
au fost adoptatc dc Adunarea Generalii la 17 deccmbrie
1963 ~i au intrat in vigoare la 31 august 1965. Un alt amen
dament la Articolul 61 a fost adoptat la 20 decembrie 1971
~i a intrat in vigoarc la 24 septembrie 1973. Amendamentul
Ja Articolul 109, adoptat dc Adunarea Generalii la 20 de-
ccmbrie 1965, a intrat in vigoare la 12 iunie 1968.
Amendamt:ntul la Articolul 23 spore~te dt: la unsprc
zece la cinci&prezece numiirul membrilor Consiliului de
Versiunea ronulnU edita/J sub ingrijirl'a Centrului de
Securitate. Amendamentul la Articolul 27 dispune ea ho
ln/ormare ONU pentru Romdnia
-=--- tiiririlc Consiliului de Securitatc in probleme de procedura
&ii. fie luate cu votul afirmativ a nouii membri (anterior
~apte), iar hotiiriri!e sale asupra oriciiror alte chcstiuni
sii fie iuate cu votul afirmativ a nouii membri (anterior
~apte), cuprinzind ~i voturile concordante ale celor cinci
mcmbri permanen(i ai Consiliului.
Amendamentul la Articolul 61, care a intral in vigoan::
la 31 august 1965, spore~te de la optsprezcce la douii.zeci
~~ ~aptc numiirul membrilor Consiliului Economic ~i Social.
Urmiitorul amendament Ja acest articol, care a intrat in
vigoare la 24 septembric 1973, spore~te de la douiiLeci ~i
~apte la cinci7eci ~i patru numiirul membrilor Consiliului.

Amendamcntul la Articolul 109, care privqtc paragra-


fu! 1 al articolului, prevede ea o conferin!il. generalii a Mem-
brilor Na(iunilor Unite avind drept scop reviLuirea Cartei
Tipflrit in atclierc1c poligraficc ale va putea fi reunit<'i la Iocu! ~~ data care vor fi fixate prin
Edit<1rii lnstitului<1i International de Tchno1ogic volu! a douii treimi din mcmbrii Aduniirii Generale ~~ prin
~i Economie Apicolii al AP1MO::-ID1A
votul oricaror nouii (antcrior ~apte) membri ai Consiliului
Bucure~ti I. str. Pilar Mo:;; 20

iii
"
de Securitatc. Paragrafu! 3 al Articolului 109, potrivit CARTA NATIUNILOR UNITE
ciiruia Adunarea Generala trebuia, la cea de a zecca sesiune
ordinar;l, sii examineze chestiunea convocarii unei con-
ferinte de revizuire a Cartei, a fost piistrat in forma sa ori-
ginalii, dqi mentioncazii ((Un vot al oriciiror ~apte membri
ai Consiliului de Sccuritate>>, intrucit Adunarea Generalii
~i Consiliul de S.ecuritate au dat urmare disPozi~iei acestui
paragraf la cca de a zecca sesiune ordinarii a Aduniirii
NOI, POPOARELE
hot<lrite
NATIUNILOR UNITE,

sii izbi'i.vim generatiile viitoare de flagelul nizboiului care,


Generale, in 1955. de doui'i. ori in cursul unci vieti de om, a provocat omenirii
suferin~e de nespus, .,a ne reafirmiim credinta in drepturile
fundamentale ale omului, in demnitatea ~i vaJoarea persoa-
nei umane, in egalitatea in drepturi a biirbatilor ~i a femei-
lor, precum ~i a natiunilor mari ~i mici,
si!. cream conditiile necesare mentinerii justitiei ~i respec-
tiirii obliga~iilor decurgind din tratate ~i alte izvoare ale
dreptului international, sii promoviim progresul social ~i
conditii rnai bune de trai intr-o rnai mare libertate,
~i in aceste scopuri
sii practkiim tolcranta ~i sa traim in pace unul cu celalalt,
ea buni vecini,
sii ne unim fortele pentru mentinerea pacii ~i securitatii
internationale, sii acceptam principii ~~ sa instituim metode
care sa garanteze ea forta armatii nu va fi folositii decit
in interesu! comun,
si'!. folosim institutiile internationale pentru promovarea
progresului economic ~i social al tuturor popoarelor,
am hotiirit sii ne unim eforturile
pentru infiiptuirea acestor obiective
Drept urmare, guvernele noastre, prin reprezentanti[ !or,
reuni~i in ora~ul San Francisco ~i avind depline puteri,
recunoscute ea valabile ~i date in forma cuvenit4, au adop-
tat prezenta Carti!. a Na~iunilor Unite ~i infiinteaz4 prin
aceasta o organizatie interna~ionalii care .se va numi Na-
tiunile Unite.

iv
de Securitatc. Paragrafu! 3 al Articolului 109, potrivit CARTA NATIUNILOR UNITE
ciiruia Adunarea Generala trebuia, la cea de a zecca sesiune
ordinar;l, sii examineze chestiunea convocarii unei con-
ferinte de revizuire a Cartei, a fost piistrat in forma sa ori-
ginalii, dqi mentioncazii ((Un vot al oriciiror ~apte membri
ai Consiliului de Sccuritate>>, intrucit Adunarea Generalii
~i Consiliul de S.ecuritate au dat urmare disPozi~iei acestui
paragraf la cca de a zecca sesiune ordinarii a Aduniirii
NOI, POPOARELE
hot<lrite
NATIUNILOR UNITE,

sii izbi'i.vim generatiile viitoare de flagelul nizboiului care,


Generale, in 1955. de doui'i. ori in cursul unci vieti de om, a provocat omenirii
suferin~e de nespus, .,a ne reafirmiim credinta in drepturile
fundamentale ale omului, in demnitatea ~i vaJoarea persoa-
nei umane, in egalitatea in drepturi a biirbatilor ~i a femei-
lor, precum ~i a natiunilor mari ~i mici,
si!. cream conditiile necesare mentinerii justitiei ~i respec-
tiirii obliga~iilor decurgind din tratate ~i alte izvoare ale
dreptului international, sii promoviim progresul social ~i
conditii rnai bune de trai intr-o rnai mare libertate,
~i in aceste scopuri
sii practkiim tolcranta ~i sa traim in pace unul cu celalalt,
ea buni vecini,
sii ne unim fortele pentru mentinerea pacii ~i securitatii
internationale, sii acceptam principii ~~ sa instituim metode
care sa garanteze ea forta armatii nu va fi folositii decit
in interesu! comun,
si'!. folosim institutiile internationale pentru promovarea
progresului economic ~i social al tuturor popoarelor,
am hotiirit sii ne unim eforturile
pentru infiiptuirea acestor obiective
Drept urmare, guvernele noastre, prin reprezentanti[ !or,
reuni~i in ora~ul San Francisco ~i avind depline puteri,
recunoscute ea valabile ~i date in forma cuvenit4, au adop-
tat prezenta Carti!. a Na~iunilor Unite ~i infiinteaz4 prin
aceasta o organizatie interna~ionalii care .se va numi Na-
tiunile Unite.

iv
CAPITOLUL T
SCOPURI $! PRINC!PII
ARTICOLUL

S copurile Natlunilor Unite slnt urmiitoarele:


l. Sii mentinii pacea ~i securltatea intcrna(ionalii, ~1,
in acest scop: sii la miisuri colcctive eflcacc pentru pre-
vcnirea ~i inliiturarea amenintiirilor impotriva piicil ~~
pcntru reprimarea orlciiror acte dc agresiunc sau altor
inciilciiri ale piicii ~~ sa infiiptuiascii, prin mijloacc pa~nice
~i in conformitate cu prlncipiile ju<;tl!lci ~i dreptului inter-
national, aplanarea ori rezolvarea difcrcndelor sau situa-
!iilor cu caracter international care ar putca ducc la o in-
ciilcarc a piicii;
2. Sii dezvolte rclatii prietenqti intre natiuni, interne-
late pe respcctarea principiului egalitii!ii in drepturi a po-
poarelor ~i dreptului lor de a dispunc de ele inscle, ~i sa
ia oricare alte miisuri potrivile pentru consolidarca piicii
mondiale;
3. Sii reallzeze cooperarea internationala in rc;:olva-
rea problemelor internationale cu caracter economic, social,
cultural sau umanitar, in promovarea ~i incurajarea rcs-
pectiirii drepturilor omului ~i libertiitilor fundamentalc
pentru to(i, fiirii deosebire de rasii, sex, limbii sau religie;
4. Sii fie un centru in care sii sc armonizeze cforturile
natiunilor cil.trc atingerca ace~tor scopuri comunc,
ARTICOLUL 2
ln urmiirirea scopurilor enun(ate in Articolul l, Orga-
niLa)ia Na!iunilor Unite ~i Mcmbrii siii trcbuie sii aqloneze
in conformitate cu urmiitoarclc Principii:
L Organizatia este intemelatii pe principlul cgalitii!ii
suvcrane a tuturor Mcmbrilor el.
2. To!i Membrii Organiza(iei, spre a asigura tuturor
drepturi!e ~i avantaje[e ce decurg din calit:~tc:t [or de Mcmbru,

3
trcbuie si'i-~i indeplincascii cu bunii-credin~ii obliga~iilc nalii sau scrnnind rnai inainte Declaratia Najiunilor Unite
asumatc potrivit prezcntei Carte. din l ianuaric 1942, semneazii prezenta Carlii ~i o ratifica
3. Toti Membrii Organizatiei vor re70lva difercndele in conformitate cu Articolul 110.
lor internationale prin mijloace pa~nice, in a~a fcl incil
ARTICOLUL 4
pacca ~i sccuritatca internationala, precum ~i justitia ~a
nu fie pusc in primejdic. l. Pot deveni Membri ai Natiunilor Unite toate cele-
4. Toli Membrii Organiza!ici se vor ab!inc, in rela(iilc lalte State iubitoare de pace care acceptii obligatiile din
]or internationale, de a recurgc la amenin~area cu foqa prezenta Cartii ~i care, dupa aprecierea Organizajiei, sint
sau la folosirea ci, fie impotriva inlegritiijii tcritoriale ori capabile ~~ dispusc sa Je indep!incasca.
independentei politke a vreunui stat, fie in orice alt mod 2. Adrniterea ea Membru al Na~iunilor Unite a ori-
incompatibil cu scopurile Na~iunilor Unite. carui Stat care indepline~te aceste conditii se va face printr-o
5. Toti Mcmbrii OrganLmtiei NaJiunilor Unite vor da hotiirire a Adunihii Generale, la recomandarea Consiliului
acesteia intreg ajutorul in oricc acJiune intrcprinsii dc ea de Securitatc.
in conformitatc cu prevederilc prezcntei Carte ~i se vor ARTICOLUL 5
abtinc de a da ajutor vreunui stat impotriva ciiruia Orga-
nizatia intreprinde o actiune preventiva sa u de comtringere. Un Mcmbru al Na~iunilor Unite impotriva ciiruia
6. Organiza!ia va asigura ea Statcle care nu sint Mem- Consiliul de Sccuritate a intreprins o actiune preventiva
bre ale Natiunilor Unite sii aqioneze in conformitate cu sau dc constringcre poatc fi suspcndat de cAtre Adunarea
aceste principii, in miisura neccsarii mcnJinerii pilcii ~~ Generala, la rccornandarea Consiliului de Sccuritate, din
sccuritiilii internationale. exercitiul drepturilor ~i privilegiilor decurgind din cali-
7. Nici o di~pozitie din prczcnta Cartii nu va autoriza tatea dc Membru. Exercitiul acestor drepturi ~i privilegii
Natiunile Unite sii intcrvinii in chbtiuni care apaqin e~en poate fi restabilit de Consiliul de Sccuritate.
tial competentci interne a unui Stal ~i nici nu va obliga pc ARTICOLUL 6
Membrii sai sii supunii asemcnea chcstiuni spre rezolvare
pe baza prcvederilor prezentei Carte; acest principiu nu va lJn Mernbru a! Na~iunilor Unite care incalcii in mod
aduce insii intru nimic atingere apliciirii miisurilor dc con- persistent principii!e cuprinse in prezenta Cartii poate fi
stringcrc previizute in Capitolul VII. exclus din Organi7a(ie dc Adunarea Generala, la recoman-
darea Consi!iu!ui de Securitate.

CAPITOLUL Il
CAPlTOLUL Ill
MEM BR! ORGANE
ARTlCOLUL 3
ARTICOLUL 7
int Mernbri originari ai Organi:l:atiei Na!iunilor Unite l. Se infiintca7a ea organe principale ale Organiza~iei
S Statele care, participind la Conferin!a Natiunilor
Unite de Ja San Francisco pentru Organizajia Intcrnafio-
Na!iunilor Unite: o Adunare Generala, un Consiliu de
Secmitate, un Consiliu Economic $i Socia!, un Consiliu

4 5
_
trcbuie si'i-~i indeplincascii cu bunii-credin~ii obliga~iilc nalii sau scrnnind rnai inainte Declaratia Najiunilor Unite
asumatc potrivit prezcntei Carte. din l ianuaric 1942, semneazii prezenta Carlii ~i o ratifica
3. Toti Membrii Organizatiei vor re70lva difercndele in conformitate cu Articolul 110.
lor internationale prin mijloace pa~nice, in a~a fcl incil
ARTICOLUL 4
pacca ~i sccuritatca internationala, precum ~i justitia ~a
nu fie pusc in primejdic. l. Pot deveni Membri ai Natiunilor Unite toate cele-
4. Toli Membrii Organiza!ici se vor ab!inc, in rela(iilc lalte State iubitoare de pace care acceptii obligatiile din
]or internationale, de a recurgc la amenin~area cu foqa prezenta Cartii ~i care, dupa aprecierea Organizajiei, sint
sau la folosirea ci, fie impotriva inlegritiijii tcritoriale ori capabile ~~ dispusc sa Je indep!incasca.
independentei politke a vreunui stat, fie in orice alt mod 2. Adrniterea ea Membru al Na~iunilor Unite a ori-
incompatibil cu scopurile Na~iunilor Unite. carui Stat care indepline~te aceste conditii se va face printr-o
5. Toti Mcmbrii OrganLmtiei NaJiunilor Unite vor da hotiirire a Adunihii Generale, la recomandarea Consiliului
acesteia intreg ajutorul in oricc acJiune intrcprinsii dc ea de Securitatc.
in conformitatc cu prevederilc prezcntei Carte ~i se vor ARTICOLUL 5
abtinc de a da ajutor vreunui stat impotriva ciiruia Orga-
nizatia intreprinde o actiune preventiva sa u de comtringere. Un Mcmbru al Na~iunilor Unite impotriva ciiruia
6. Organiza!ia va asigura ea Statcle care nu sint Mem- Consiliul de Sccuritate a intreprins o actiune preventiva
bre ale Natiunilor Unite sii aqioneze in conformitate cu sau dc constringcre poatc fi suspcndat de cAtre Adunarea
aceste principii, in miisura neccsarii mcnJinerii pilcii ~~ Generala, la rccornandarea Consiliului de Sccuritate, din
sccuritiilii internationale. exercitiul drepturilor ~i privilegiilor decurgind din cali-
7. Nici o di~pozitie din prczcnta Cartii nu va autoriza tatea dc Membru. Exercitiul acestor drepturi ~i privilegii
Natiunile Unite sii intcrvinii in chbtiuni care apaqin e~en poate fi restabilit de Consiliul de Sccuritate.
tial competentci interne a unui Stal ~i nici nu va obliga pc ARTICOLUL 6
Membrii sai sii supunii asemcnea chcstiuni spre rezolvare
pe baza prcvederilor prezentei Carte; acest principiu nu va lJn Mernbru a! Na~iunilor Unite care incalcii in mod
aduce insii intru nimic atingere apliciirii miisurilor dc con- persistent principii!e cuprinse in prezenta Cartii poate fi
stringcrc previizute in Capitolul VII. exclus din Organi7a(ie dc Adunarea Generala, la recoman-
darea Consi!iu!ui de Securitate.

CAPITOLUL Il
CAPlTOLUL Ill
MEM BR! ORGANE
ARTlCOLUL 3
ARTICOLUL 7
int Mernbri originari ai Organi:l:atiei Na!iunilor Unite l. Se infiintca7a ea organe principale ale Organiza~iei
S Statele care, participind la Conferin!a Natiunilor
Unite de Ja San Francisco pentru Organizajia Intcrnafio-
Na!iunilor Unite: o Adunare Generala, un Consiliu de
Secmitate, un Consiliu Economic $i Socia!, un Consiliu

4 5
..
de Tutelii, o Curte Interna(ionalii de Justitie ~i un Secre- marea ~i rcglcmcntarea inarmiirilor, ~~ poate face recoman-
tariat. diiri cu privire la asemenea principii Membrilor Organi..:a-
2. Organele sub~idiare care s-ar invedera neccsare '0' tici NaJiunilor Unite sau Consiliului Je Securitate.
putea fi infiinJatc in conformitate cu prezenta Cartii. 2. Adunarea Generalii poate cliscuta orice probleme
ARTICOLUL 8 privitoare la mentinerea piicii ~i securitii{ii intcrnalionale,
care ii vor fi fost ~u pu se Je catre oricarc Mcmbru al Na)iu-
Najiunile Unite nu vor impune nici o restricfie partici-
nilor Unite sau Je ciitre Con~iliul dc Sccuritate ori, in con-
piirii, in condilii egale, a barbatilor ~i femeilor la orice formitate cu Articolul 35, paragrafu! 2, de catre un Stat
funqie Uin cadrul organelor ei priocipale ~i subsidiare.
care nu este Membru al Natiunilor L'nite ~i, sub rezerva
dispozitiilor Articolului 12, poate face n:comandiiri in
CAPITOLUL IV privin(a oriciirci ascmcnca probleme, fit: Statului ori
Statelor intcrcsate, fie Consiliului de Securitate ~au atit
ADUNAREA GENERALA Consiliului de Securitatc cit ~j Statului ori Statclor inte-
Componenta rcsate. Orice asemenca problema care reclama sa ~e intre-
prinda o aqiune va fi deferita de Adunarea Generala Con-
ARTICOLUL 9
siliului de Securitate inainte sau dupii discutarea ei.
l. Adunarea Generala va fi alcatuita din toli Membrii 3. Adunarea Gt:nerala poate atragt: atentia Consiliu-
NaJiunilor Unite. lui de Securitate a~upra situatiilor care ar putea pune in
2. Fiecare Membru va avea ce! mu lt ci nei reprezentanti primejdie pacea ~i securitatea internationala.
in Adunarea Generalii. 4. Puterile Adunarii Generale, preva.wte in ace~t
Funqii ~i puteri Articol, nu lirniteaza domcniul general de aplicarc al Arti-
colului JO.
ARTICOLUL JO
Adunarea Generala poate dbcuta orice chestiuni sau ARTICOLUL !2
cauze care intrii in cadrul prezentei Carte sau care se re-
l. Cit timp Consiliul de Secudtate exercitii, in privin(a
ferii la puterile ~i func(iile vreunuia din organele prevazute
unui diferend sau a unci situatii, funqiile care ii sint atri-
in prezenta Carta ~i, &ub relerva dispoziJiilor Articolului 12,
buite prin prezenta Carta, Adunarca Generala nu va face
poate face recomanUari Mcmbrilor Najiunilor Unite sau
nici o recomandare cu privire la accl diferend sau situa{ie,
Consiliului de Securitate, ori Membrilor Organi7atiei ~i
afara daea Consiliul de Securitate ii cere aceasta.
Consiliului de Securitate in oricare asemenea chestiuni
2. Secretarul general, cu asentimentul Consiliului de
sau cauze.
Seeuritatc, va aduce la cuno~tinta Adun<'i.rii Generale, Ja
ARTICOLUL 11
fiecare sesiunc, toate problemele referitoare la menJinerea
1. Adunarca Generalii poatc examina principiile gene- piicii $i securit<'i!ii internationale de c.:tre se ocupii Con~iliul
rale de coopcrare pentru menjinerca pacii ~i ~ecuritatii de Securitate; de asemenca, cl va in~tiinta Adunarea Gene-
internationale, inclusiv principiile care guverneal:ii de?.ar- rala, iar daea Adunarea Generala nu este in sesiune, pe

6 7
de Tutelii, o Curte Interna(ionalii de Justitie ~i un Secre- marea ~i rcglcmcntarea inarmiirilor, ~~ poate face recoman-
tariat. diiri cu privire la asemenea principii Membrilor Organi..:a-
2. Organele sub~idiare care s-ar invedera neccsare '0' tici NaJiunilor Unite sau Consiliului Je Securitate.
putea fi infiinJatc in conformitate cu prezenta Cartii. 2. Adunarea Generalii poate cliscuta orice probleme
ARTICOLUL 8 privitoare la mentinerea piicii ~i securitii{ii intcrnalionale,
care ii vor fi fost ~u pu se Je catre oricarc Mcmbru al Na)iu-
Najiunile Unite nu vor impune nici o restricfie partici-
nilor Unite sau Je ciitre Con~iliul dc Sccuritate ori, in con-
piirii, in condilii egale, a barbatilor ~i femeilor la orice formitate cu Articolul 35, paragrafu! 2, de catre un Stat
funqie Uin cadrul organelor ei priocipale ~i subsidiare.
care nu este Membru al Natiunilor L'nite ~i, sub rezerva
dispozitiilor Articolului 12, poate face n:comandiiri in
CAPITOLUL IV privin(a oriciirci ascmcnca probleme, fit: Statului ori
Statelor intcrcsate, fie Consiliului de Securitate ~au atit
ADUNAREA GENERALA Consiliului de Securitatc cit ~j Statului ori Statclor inte-
Componenta rcsate. Orice asemenca problema care reclama sa ~e intre-
prinda o aqiune va fi deferita de Adunarea Generala Con-
ARTICOLUL 9
siliului de Securitate inainte sau dupii discutarea ei.
l. Adunarea Generala va fi alcatuita din toli Membrii 3. Adunarea Gt:nerala poate atragt: atentia Consiliu-
NaJiunilor Unite. lui de Securitate a~upra situatiilor care ar putea pune in
2. Fiecare Membru va avea ce! mu lt ci nei reprezentanti primejdie pacea ~i securitatea internationala.
in Adunarea Generalii. 4. Puterile Adunarii Generale, preva.wte in ace~t
Funqii ~i puteri Articol, nu lirniteaza domcniul general de aplicarc al Arti-
colului JO.
ARTICOLUL JO
Adunarea Generala poate dbcuta orice chestiuni sau ARTICOLUL !2
cauze care intrii in cadrul prezentei Carte sau care se re-
l. Cit timp Consiliul de Secudtate exercitii, in privin(a
ferii la puterile ~i func(iile vreunuia din organele prevazute
unui diferend sau a unci situatii, funqiile care ii sint atri-
in prezenta Carta ~i, &ub relerva dispoziJiilor Articolului 12,
buite prin prezenta Carta, Adunarca Generala nu va face
poate face recomanUari Mcmbrilor Najiunilor Unite sau
nici o recomandare cu privire la accl diferend sau situa{ie,
Consiliului de Securitate, ori Membrilor Organi7atiei ~i
afara daea Consiliul de Securitate ii cere aceasta.
Consiliului de Securitate in oricare asemenea chestiuni
2. Secretarul general, cu asentimentul Consiliului de
sau cauze.
Seeuritatc, va aduce la cuno~tinta Adun<'i.rii Generale, Ja
ARTICOLUL 11
fiecare sesiunc, toate problemele referitoare la menJinerea
1. Adunarca Generalii poatc examina principiile gene- piicii $i securit<'i!ii internationale de c.:tre se ocupii Con~iliul
rale de coopcrare pentru menjinerca pacii ~i ~ecuritatii de Securitate; de asemenca, cl va in~tiinta Adunarea Gene-
internationale, inclusiv principiile care guverneal:ii de?.ar- rala, iar daea Adunarea Generala nu este in sesiune, pe

6 7
<
o

<
o

ARTICOLUL 25
2. Consiliul de Securitate va ine edine periodice, la
Membrii Naiunilor Unite sint de acord s accepte care fiecare dintre membrii si poate, dac dorete, s fie
i s execute hotrrile Consiliului de Securitate, n con- reprezentat de un membru al guvernului su ori de un alt
formitate cu prezenta Cart. reprezentant special desemnat.
ARTICOLUL 26 3. Consiliul de Securitate poate ine edine n alte
n scopul de a promova stabilirea i meninerea pcii locuri dect Sedjul Organizaiei, pe care le socotete cele
i se~;uritii internaionale, fr a folosi pentru narmri ma1 indicate pentru a-i nlesni lucrrile.
dedt un minimum din resursele umane i economice ale
ARTICOLUL 29
lumii, Consiliul de Securitate are sarcina de a elabora, cu
ajutorul Comitetului de Stat-Major, prevzut n Articolul Consiliul de Securitate poate nfiina organele sub-
47, planuri care vor f supuse Membrilor Naiunilor Unite sidiare pe care le consider necesare pentru indeplinirea
in vederea stabilirii unui sistem de reglementare a nar- funciilor sale.

mrilor.
ARTICOLUL 30
Votare
ARTICOLUL 27 Consiliul de Securitate va stabili propriile sale reguli
de procedur, inclu~iv modul de desemnare a Preedin
1. Fiecare membru al Consiliului de Securitate va
telui su.
dispune de un vot.
2. Hotrrile Consiliului de Securitate n probleme ARTICOLUL 31
de procedur vor fi adoptate cu votul afirmativ a nou
membri. Orice Membru al Naiunilor Unite care nu este mem-
3. Hotrrile Consiliului de Securitate n toate cele- bru al Consiliului de Securitate poate participa, fr drept
lalte probleme vor fi adoptate cu votul afirmativ a nou de vot, la discutarea oricrei probleme supuse Consiliului
membri, cuprinzind i voturile concordante ale tuturor de Securitate, ori de cte ori acesta consider c interesele
membrilor permaneni, cu condiia ca, n cazul hotrirlor acelui Membru snt afectate n mod special.
care se adopt in temeiul Capitolului VI i al Articolului
ARTICOLUL 32
52, paragraful 3, o parte la un diferend s se abin de la
votare. Orice Membru al Naiunilor Unite care nu este mem-
Procedur bru al Consiliului de Securitate sau orice Stat care nu este
Membru al Naiunilor Unite, dac este parte ntr-un dife-
ARTICOLUL 28
rend examinat de Consiliul de Securitate, va fi invitat s
1. Consiliul de securitate va fi astfel organizat nct participe, fr drept de vot, la discuiile cu privire la acel
s-i poat exercita funciile fr ntrerupere. n acest scop, diferend. Consiliul Je Securitate va determina condiiile
fiecare membru al Consiliului de Securitate trebuie s aib pe care le consider juste pentru participarea unui Stat
oricnd un reprezentant la Sediul Organizaiei. care nu este Membru al Naiunilor Unite.

12 13
ARTICOLUL 25
2. Consiliul de Securitate va ine edine periodice, la
Membrii Naiunilor Unite sint de acord s accepte care fiecare dintre membrii si poate, dac dorete, s fie
i s execute hotrrile Consiliului de Securitate, n con- reprezentat de un membru al guvernului su ori de un alt
formitate cu prezenta Cart. reprezentant special desemnat.
ARTICOLUL 26 3. Consiliul de Securitate poate ine edine n alte
n scopul de a promova stabilirea i meninerea pcii locuri dect Sedjul Organizaiei, pe care le socotete cele
i se~;uritii internaionale, fr a folosi pentru narmri ma1 indicate pentru a-i nlesni lucrrile.
dedt un minimum din resursele umane i economice ale
ARTICOLUL 29
lumii, Consiliul de Securitate are sarcina de a elabora, cu
ajutorul Comitetului de Stat-Major, prevzut n Articolul Consiliul de Securitate poate nfiina organele sub-
47, planuri care vor f supuse Membrilor Naiunilor Unite sidiare pe care le consider necesare pentru indeplinirea
in vederea stabilirii unui sistem de reglementare a nar- funciilor sale.

mrilor.
ARTICOLUL 30
Votare
ARTICOLUL 27 Consiliul de Securitate va stabili propriile sale reguli
de procedur, inclu~iv modul de desemnare a Preedin
1. Fiecare membru al Consiliului de Securitate va
telui su.
dispune de un vot.
2. Hotrrile Consiliului de Securitate n probleme ARTICOLUL 31
de procedur vor fi adoptate cu votul afirmativ a nou
membri. Orice Membru al Naiunilor Unite care nu este mem-
3. Hotrrile Consiliului de Securitate n toate cele- bru al Consiliului de Securitate poate participa, fr drept
lalte probleme vor fi adoptate cu votul afirmativ a nou de vot, la discutarea oricrei probleme supuse Consiliului
membri, cuprinzind i voturile concordante ale tuturor de Securitate, ori de cte ori acesta consider c interesele
membrilor permaneni, cu condiia ca, n cazul hotrirlor acelui Membru snt afectate n mod special.
care se adopt in temeiul Capitolului VI i al Articolului
ARTICOLUL 32
52, paragraful 3, o parte la un diferend s se abin de la
votare. Orice Membru al Naiunilor Unite care nu este mem-
Procedur bru al Consiliului de Securitate sau orice Stat care nu este
Membru al Naiunilor Unite, dac este parte ntr-un dife-
ARTICOLUL 28
rend examinat de Consiliul de Securitate, va fi invitat s
1. Consiliul de securitate va fi astfel organizat nct participe, fr drept de vot, la discuiile cu privire la acel
s-i poat exercita funciile fr ntrerupere. n acest scop, diferend. Consiliul Je Securitate va determina condiiile
fiecare membru al Consiliului de Securitate trebuie s aib pe care le consider juste pentru participarea unui Stat
oricnd un reprezentant la Sediul Organizaiei. care nu este Membru al Naiunilor Unite.

12 13
3. Aciunile ntreprinse de Adunarea General in ches-
CAPITOLUL VI
tiunile asupra crora i se atrage atenia n temeiul Artico-
REZOLVAREA PASNIC A lului de fa vor fi supuse dispoziiilor Articolelor 11 i 12.
DIFERENDELOR . ART[COLUL 36

ARTICOLUL 33 1. Consiliul de Securitate poate, n orice stadiu al unui


diferend de natura celor menionate n Articolul 33 ori
1. Prile in orice diferend a crui prelungire ar putea al unei situaii similare, s recomande procedurile sau
pune n primejdie meninerea pcii i securitii internaio metodele de aplanare hotrte.
nale trebuie s caute s-I rezolve, nainte de toate, prin tra- 2. Consiliul de Securitate va lua n considerare orice
tative, anchet, mediaie, conciliere, arbitraj, pe cale judi- proceduri de rezolvare a diferendului deja adoptate de
ciar, recurgerea la organizaii sau acorduri regionale sau pri.
prin alte mijloace panice, la alegerea lor.
3. Fcnd recomandri n temeiul prezentului Articol,
2. Consiliul de Securitate, cnd socotete necesar, Consiliul de Securitate va ine seama i de faptul c, n re-
invit prile s-i rezolve diferendul prin asemenea mij- gul general, diferendele de ordin juridic trebuie ~ fie
loace. supuse de pri Curii Internaionale de Justiie, n confor-
mitate cu dispoziiile Statutului Curii.
ARTICOLGL 34
ARTICOLUL 37
Consiliul de Securitate poate ancheta orice diferend
sau orice situaie care ar putea duce la friciuni internaio 1. n cazul n care prile la un diferend de natura
nale sau ar putea da natere unui diferend, n scopul de a celor menionate n Articolul 33 nu reuesc s-I rc.wlve
stabili dac prelungirea diferendului sau situaiei ar putea prin mijloacele indicate in acel Articol, ele l vor supune
pune in primejdie meninerea pcii i securitii internaio Con&iliului de Securitate.
nale. 2. n cazul n care Consiliul de Securitate socotete
c prelungirea diferendului ar putea, n fapt, s pun in
ARTICOLUL 35
primejdie meninerea pcii i securitii internaionale, el
1. Orice Membru al Naiunilor Unite poate atrage va hotr dac trebuie s acioneze n temeiul Articolului 36
atenia Consiliului de Securitate sau Adunrii Generale sau s recomande condiiile de rezolvare pe care le va con-
asupra oricrui diferend sau situaii de natura celor men- sidera potrivite.
ionate n Articolul 34.
ARTTCOLUL 38
2. Un Stat care nu este Membru al Naiunilor Unite
poate atrage atenia Consiliului de Securitate sau Adunrii Fr a se aduce atingere dispo.dii!or Articolelor 33-
Generale asupra oricrui diferend la care este parte dac 37, Con~iliu[ de Securitate poate, dac toate prile la un
accept n prealabil, n privina acelui diferend, obligaiile diferend cer aceasta, s fac recomandri prilor in scopul
rezolvrii panice a diferendului.
de rezolvare panic prevzute n prezenta Cart.

14 15
3. Aciunile ntreprinse de Adunarea General in ches-
CAPITOLUL VI
tiunile asupra crora i se atrage atenia n temeiul Artico-
REZOLVAREA PASNIC A lului de fa vor fi supuse dispoziiilor Articolelor 11 i 12.
DIFERENDELOR . ART[COLUL 36

ARTICOLUL 33 1. Consiliul de Securitate poate, n orice stadiu al unui


diferend de natura celor menionate n Articolul 33 ori
1. Prile in orice diferend a crui prelungire ar putea al unei situaii similare, s recomande procedurile sau
pune n primejdie meninerea pcii i securitii internaio metodele de aplanare hotrte.
nale trebuie s caute s-I rezolve, nainte de toate, prin tra- 2. Consiliul de Securitate va lua n considerare orice
tative, anchet, mediaie, conciliere, arbitraj, pe cale judi- proceduri de rezolvare a diferendului deja adoptate de
ciar, recurgerea la organizaii sau acorduri regionale sau pri.
prin alte mijloace panice, la alegerea lor.
3. Fcnd recomandri n temeiul prezentului Articol,
2. Consiliul de Securitate, cnd socotete necesar, Consiliul de Securitate va ine seama i de faptul c, n re-
invit prile s-i rezolve diferendul prin asemenea mij- gul general, diferendele de ordin juridic trebuie ~ fie
loace. supuse de pri Curii Internaionale de Justiie, n confor-
mitate cu dispoziiile Statutului Curii.
ARTICOLGL 34
ARTICOLUL 37
Consiliul de Securitate poate ancheta orice diferend
sau orice situaie care ar putea duce la friciuni internaio 1. n cazul n care prile la un diferend de natura
nale sau ar putea da natere unui diferend, n scopul de a celor menionate n Articolul 33 nu reuesc s-I rc.wlve
stabili dac prelungirea diferendului sau situaiei ar putea prin mijloacele indicate in acel Articol, ele l vor supune
pune in primejdie meninerea pcii i securitii internaio Con&iliului de Securitate.
nale. 2. n cazul n care Consiliul de Securitate socotete
c prelungirea diferendului ar putea, n fapt, s pun in
ARTICOLUL 35
primejdie meninerea pcii i securitii internaionale, el
1. Orice Membru al Naiunilor Unite poate atrage va hotr dac trebuie s acioneze n temeiul Articolului 36
atenia Consiliului de Securitate sau Adunrii Generale sau s recomande condiiile de rezolvare pe care le va con-
asupra oricrui diferend sau situaii de natura celor men- sidera potrivite.
ionate n Articolul 34.
ARTTCOLUL 38
2. Un Stat care nu este Membru al Naiunilor Unite
poate atrage atenia Consiliului de Securitate sau Adunrii Fr a se aduce atingere dispo.dii!or Articolelor 33-
Generale asupra oricrui diferend la care este parte dac 37, Con~iliu[ de Securitate poate, dac toate prile la un
accept n prealabil, n privina acelui diferend, obligaiile diferend cer aceasta, s fac recomandri prilor in scopul
rezolvrii panice a diferendului.
de rezolvare panic prevzute n prezenta Cart.

14 15
CAPITOLUL Vll aeriene, navale sau terestre, orice aciune pe care o consi-
ACIUNEA N CAZ DE AMENINRI der necesar pentru meninerea sau restabilirea pcii i

MPOTRIVA PCII, DE NCLCRI ALE securitii internaionale. Aceast aciune poate cuprinde
PCII I DE ACTE DE AGRESIUNE demonstraii, msuri de blocad i alte operaiuni execu

ARTICOLUL 39 tate de fore aeriene, maritime sau terestre ale Membrilor


Naiunilor Unite.
onsiliul de Securitate va constata existena unei ame
C ninri mpotriva pcii, a unei nclcri a pcii sau a ARTICOLUL 43
unui act de agresiune i va face recomandri ori va hotr 1. Toi Membrii Naiunilor
Unite, spre a contribui la
ce msuri vor fi luate, n conformitate cu Articolele 41 meninerea pcii i se oblig s
securitii internaionale,

i 42, pentru meninerea sau restabilirea pcii i securitii pun la dispoziia Consiliului de Securitate, la cererea sa

internaionale. ~i n conformitate cu un acord sau acorduri speciale, for


ARTICOLUL 40 cle armate, asistena i nlesnirile, inclusiv dreptul de tre-

Pentru a prentmpina o agravare a situaiei, Consiliul cere, necesare pentru meninerea pcii i securitii inter
naionale.
de Securitate poate ca, nainte de a face recomandri sau
a hotr asupra mhurilor care trebuie luate n conformi 2. Acordul sau acordurile menionate mai sus vor
tate cu Articolul 39, s invite piir(ile interesate s se confor stabili efectivele i natura acestor fore, gradul lor de pre
meze msurilor provizorii pe care le consider necesare gtJre i amplasarea lor general, precum i natura nlesni-

sau de dorit. A~emenca msuri provizorii nu vor prejudicia rilor i asistenei care urmeaz s fie acordate.
ntru nimic drepturile, preteniile >au poziia prilor inte 3. Acordul sau acordurile vor fi negociate cit mai cu
rcsate. Consiliul de Securitate va ine seama n modul cu rind posibil, la iniiativa Consiliului de Securitate. Ele se
venit de m:executarca acestor msuri provizorii. vor ncheia ntre Consiliul de Securitate i Membri ai Or
ganizaiei i vor fi supuse ratificrii statelor semnatarc, n
ARTICOLUL 41
conformitate cu procedura lor constituional.
Consiliul de Securitate poate hotr ce msuri, care nu
ARTICOLUL 44
implic folosirea forei armate, trebuie luate spre a se da
urmare lwtririlor sale i poate cerc Membrilor Naiunilor Atunci cind Consiliul de Securitate a hotrt s recurg
Unite s aplice aceste msuri. Ele pot s cuprind ntreru la for, el trebuie, nainte de a cere unui Membru nerepre
perea total sau parial a relaiilor economice i a comu zentat n Consiliu s pun la dispoziie fore armate, n exe
nicaiilor feroviare, maritime, aeriene, potale, telegrafice, cutarea obligaiilor luate de acesta n temeiul Articolului
prin radio i a altor mijloace de comunicaie, precum si 43, s invite pe acel Membru ca, dac dorete, s participe
ruperea relaiilor diplomatice. la luarea hotrrilor Consiliului de Securitate privind fo
losirca contingentelor de fore armate ale acelui Membru.
ARTICOLUL 42
n cazul in care Consiliul de Securitate va socoti c ARTICOLUL 45
msurile prevzute in Articolul 41 nu ar fi adecvate ori c Spre a permite Organizaiei posibilitatea de a lua m
saU dovedit a nu fi adecvate, el poate intreprinde, cu fore suri urgente de ordin militar, Membrii Naiunilor Unite

16 17
CAPITOLUL Vll aeriene, navale sau terestre, orice aciune pe care o consi-
ACIUNEA N CAZ DE AMENINRI der necesar pentru meninerea sau restabilirea pcii i

MPOTRIVA PCII, DE NCLCRI ALE securitii internaionale. Aceast aciune poate cuprinde
PCII I DE ACTE DE AGRESIUNE demonstraii, msuri de blocad i alte operaiuni execu

ARTICOLUL 39 tate de fore aeriene, maritime sau terestre ale Membrilor


Naiunilor Unite.
onsiliul de Securitate va constata existena unei ame
C ninri mpotriva pcii, a unei nclcri a pcii sau a ARTICOLUL 43
unui act de agresiune i va face recomandri ori va hotr 1. Toi Membrii Naiunilor
Unite, spre a contribui la
ce msuri vor fi luate, n conformitate cu Articolele 41 meninerea pcii i se oblig s
securitii internaionale,

i 42, pentru meninerea sau restabilirea pcii i securitii pun la dispoziia Consiliului de Securitate, la cererea sa

internaionale. ~i n conformitate cu un acord sau acorduri speciale, for


ARTICOLUL 40 cle armate, asistena i nlesnirile, inclusiv dreptul de tre-

Pentru a prentmpina o agravare a situaiei, Consiliul cere, necesare pentru meninerea pcii i securitii inter
naionale.
de Securitate poate ca, nainte de a face recomandri sau
a hotr asupra mhurilor care trebuie luate n conformi 2. Acordul sau acordurile menionate mai sus vor
tate cu Articolul 39, s invite piir(ile interesate s se confor stabili efectivele i natura acestor fore, gradul lor de pre
meze msurilor provizorii pe care le consider necesare gtJre i amplasarea lor general, precum i natura nlesni-

sau de dorit. A~emenca msuri provizorii nu vor prejudicia rilor i asistenei care urmeaz s fie acordate.
ntru nimic drepturile, preteniile >au poziia prilor inte 3. Acordul sau acordurile vor fi negociate cit mai cu
rcsate. Consiliul de Securitate va ine seama n modul cu rind posibil, la iniiativa Consiliului de Securitate. Ele se
venit de m:executarca acestor msuri provizorii. vor ncheia ntre Consiliul de Securitate i Membri ai Or
ganizaiei i vor fi supuse ratificrii statelor semnatarc, n
ARTICOLUL 41
conformitate cu procedura lor constituional.
Consiliul de Securitate poate hotr ce msuri, care nu
ARTICOLUL 44
implic folosirea forei armate, trebuie luate spre a se da
urmare lwtririlor sale i poate cerc Membrilor Naiunilor Atunci cind Consiliul de Securitate a hotrt s recurg
Unite s aplice aceste msuri. Ele pot s cuprind ntreru la for, el trebuie, nainte de a cere unui Membru nerepre
perea total sau parial a relaiilor economice i a comu zentat n Consiliu s pun la dispoziie fore armate, n exe
nicaiilor feroviare, maritime, aeriene, potale, telegrafice, cutarea obligaiilor luate de acesta n temeiul Articolului
prin radio i a altor mijloace de comunicaie, precum si 43, s invite pe acel Membru ca, dac dorete, s participe
ruperea relaiilor diplomatice. la luarea hotrrilor Consiliului de Securitate privind fo
losirca contingentelor de fore armate ale acelui Membru.
ARTICOLUL 42
n cazul in care Consiliul de Securitate va socoti c ARTICOLUL 45
msurile prevzute in Articolul 41 nu ar fi adecvate ori c Spre a permite Organizaiei posibilitatea de a lua m
saU dovedit a nu fi adecvate, el poate intreprinde, cu fore suri urgente de ordin militar, Membrii Naiunilor Unite

16 17
11
:j:
vor menine contingente naionale de fore aeriene imediat Comitetul de Stat-Major poate nfiina ~ubcomitetc re-
utilizabile pentru o aciune combinat de constrngere in- gionale.
ternaional. Efectivele i gradul de pregtire ale acestor ARTICOLUL 48
contingente, precum i planurile pentru aciunea lor combi- 1. Msurile necesare executrii hotrrilor Consiliului
nat vor fi stabilite de ctre Consiliul de Securitate, cu aju- de Securitate n scopul meninerii pcii i securitii inter-
torul Comitetului de Stat-Major, n limitele indicate prin naionale vor fi luate de toi Membrii Naiunilor Unite
acordul sau acordurile speciale, menionate n Articolul 43. sau de unii dintre ei, dup cum va stabili Consiliul de Secu-
ritate.
ARTICOLUL 46
2. Aceste hotrri vor fi executate de Membrii Naiu
Planurile pentru folosirea forelor armate vor fi stabi- nilor Unite att direct ct i prin aciunea lor n cadrul or-
lite de Consiliul de Securitate cu ajutorul Comitetului de ganismelor internaionale corespunltoare din care fac
Stat-Major. parte.
ARTICOLUL 47
ARTICOLUL 49
1. Se va nfiina un Comitet de Stat-Major pentru :< Membrii Naiunilor Unite se vor asocia spre a-i da
sftui i asista Consiliul de Securitate n toate problemde asisten mutual n executarea msurilor hotrte de Con-
referitoare la mijloacele de ordin militar necesare Consi- siliul de Securitate.
liului de Securitate pentru meninerea pcii i securitii in-
ARTICOLUL 50
ternaionale, la folosirea i comanda forelor puse la dispo-
zitia sa, la reglementarea narmrilor i la eventuala dez- Dac Consiliul de Securitate ia msuri preventive sau
armare. de constrngere mpotriva unui Stat, orice alt Stat, indife-
rent dac este sau nu Membru al Naiunilor Unite, care
2. Comitetul de Stat-Major va fi alctuit din efii
ntmpin dificulti economice deosebite, ivite ca urmare
Statelor-Majore ale membrilor permaneni ai Consiliului
a executrii acelor msuri, va avea dreptul s consulte
de Securitate sau din reprezentanii lor. Orice Membru al
Consiliul de Securitate cu privire la rezolvarea acelor
Naiunilor Unite care nu este repre;;:cntat permanent in
dificulti.
Comitet va fi invitat de ctre Comitet s i se asocieze cind
participarea acelui Membru la lucrrile lui este necesar ARTICOLUL 51
pentru buna ndeplinire a ndatoririlor Comitetului. Nici o dispoziie din prezenta Cart nu va aduce atin
3. Comitetul de Stat-Major va rspunde, sub autori- gere dreptului inerent de autoaprare individual sau co
tatea Consiliului de Sccuritate, de conducerea strategic Jectiv n cazul n care se produce un atac armat mpotriva
a oricror fore armate puse la dispoziia Consiliului de unui Membru al Naiunilor Unite, pn cnd Consiliul
Securitate. Problemele privind comanda unor asemenea de Securitate va fi luat msurile necesare pentru meninerea
fore vor fi reglementate ulterior. pcii i securitii internaionale. Msurile luate de Membri

4. Cu autorizaia Consiliului de Securitate i dup n exercitarea acestui drept de autoaprare vor fi aduse
consultarea cu organizaiile regionale corespun7toare, imediat la cunotina Consiliului de Securitate i nu vor

18 19
11
:j:
vor menine contingente naionale de fore aeriene imediat Comitetul de Stat-Major poate nfiina ~ubcomitetc re-
utilizabile pentru o aciune combinat de constrngere in- gionale.
ternaional. Efectivele i gradul de pregtire ale acestor ARTICOLUL 48
contingente, precum i planurile pentru aciunea lor combi- 1. Msurile necesare executrii hotrrilor Consiliului
nat vor fi stabilite de ctre Consiliul de Securitate, cu aju- de Securitate n scopul meninerii pcii i securitii inter-
torul Comitetului de Stat-Major, n limitele indicate prin naionale vor fi luate de toi Membrii Naiunilor Unite
acordul sau acordurile speciale, menionate n Articolul 43. sau de unii dintre ei, dup cum va stabili Consiliul de Secu-
ritate.
ARTICOLUL 46
2. Aceste hotrri vor fi executate de Membrii Naiu
Planurile pentru folosirea forelor armate vor fi stabi- nilor Unite att direct ct i prin aciunea lor n cadrul or-
lite de Consiliul de Securitate cu ajutorul Comitetului de ganismelor internaionale corespunltoare din care fac
Stat-Major. parte.
ARTICOLUL 47 ARTICOLUL 49
1. Se va nfiina un Comitet de Stat-Major pentru :< Membrii Naiunilor Unite se vor asocia spre a-i da
sftui i asista Consiliul de Securitate n toate problemde asisten mutual n executarea msurilor hotrte de Con-
referitoare la mijloacele de ordin militar necesare Consi- siliul de Securitate.
liului de Securitate pentru meninerea pcii i securitii in-
ARTICOLUL 50
ternaionale, la folosirea i comanda forelor puse la dispo-
zitia sa, la reglementarea narmrilor i la eventuala dez- Dac Consiliul de Securitate ia msuri preventive sau
armare. de constrngere mpotriva unui Stat, orice alt Stat, indife-
rent dac este sau nu Membru al Naiunilor Unite, care
2. Comitetul de Stat-Major va fi alctuit din efii
ntmpin dificulti economice deosebite, ivite ca urmare
Statelor-Majore ale membrilor permaneni ai Consiliului
a executrii acelor msuri, va avea dreptul s consulte
de Securitate sau din reprezentanii lor. Orice Membru al
Consiliul de Securitate cu privire la rezolvarea acelor
Naiunilor Unite care nu este repre;;:cntat permanent in
dificulti.
Comitet va fi invitat de ctre Comitet s i se asocieze cind
participarea acelui Membru la lucrrile lui este necesar ARTICOLUL 51
pentru buna ndeplinire a ndatoririlor Comitetului. Nici o dispoziie din prezenta Cart nu va aduce atin
3. Comitetul de Stat-Major va rspunde, sub autori- gere dreptului inerent de autoaprare individual sau co
tatea Consiliului de Sccuritate, de conducerea strategic Jectiv n cazul n care se produce un atac armat mpotriva
a oricror fore armate puse la dispoziia Consiliului de unui Membru al Naiunilor Unite, pn cnd Consiliul
Securitate. Problemele privind comanda unor asemenea de Securitate va fi luat msurile necesare pentru meninerea
fore vor fi reglementate ulterior. pcii i securitii internaionale. Msurile luate de Membri

4. Cu autorizaia Consiliului de Securitate i dup n exercitarea acestui drept de autoaprare vor fi aduse
consultarea cu organizaiile regionale corespun7toare, imediat la cunotina Consiliului de Securitate i nu vor

18 19
afecta in nici un fel puterea i ndatorirea Consiliului de regionale, fr autori7aia Consiliului de Securitate; snt
Securitate, n temeiul prezentei Carte, de a ntreprinde ori exccptate msurile mpotriva oricrui Stat inamic, n sensul
cnd aciunile pe care le va socoti necesare pentru meni definiiei paragrafului 2 din Articolul de fa, prevzute
nerea sau restabilirea pcii i securitii internaionale. n Articolul 107 sau n acordurile regionale, ndreptate
mpotriva relurii unei politici agresive de ctre un asemenea
Stat, pn cnd se va putea ncredina Organizaiei, la cere-
CAPITOLUL VIII
rea guvernelor interesate, ~arcina de a preintimpina orice
ACORDURI REGIONALE nou agresiune tiin partea unui asemenea Stat.
2. Termenul de ((Stat inamic, aa cum este folosit
ARTICOLUL 52
n paragraful 1 din Articolul de fa, se apl1c oricrui Stat
t' 1. Nici o dispoziie din prezenta Cart nu se opune
existenei
care, n timpul celui de-al doilea rzboi mondial, a fost
unor acorduri sau unor organisme regionale inamicul oricruia dintre semnatarii prezentei Carte.
destinate a se ocupa cu problemele privind meninerea
ARTlCOLUL 54
pcii i securitii internaionale care snt susceptibile de
1 aciuni cu caracter regional, cu condiia ca asemenea acor Consiliul de Securitate trebuie s fie n permanen
duri sau organisme, precum i activitatea lor, s fie compa. deplin informat asupra aciunilor ntreprinse &au preconi-
tibile cu Scopurile i Principiile Organizaiei. zate n temeiul acordurilor regionale sau de ctre organis-
2. Membrii Naiunilor Unite care ncheie asemenea mele regionale n scopul meninerii pcii i securitii in-
acorduri sau constituie asemenea organisme trebuie s ternaionale.
depun toate eforturile pentru rezolvarea panic a dife
rendclor locale prin intermediul unor astfel de acorduri
CAPITOLUL IX
sau organisme regionale nainte de a le supune Consiliului
de Securitate. COOPERAREA ECONOMIC SI SOCIAL
3. Consiliul de Securitate va ncuraja dezvoltarea re- INTERNAIONAL .
zolvrii panice a diferendelor locale prin intermediul
ARTICOLUL 55
acestor acorduri sau organisme regionale, fie din iniiativa
Statelor interesate, fie din propria sa iniiativ. ' n scopul de a crea condiiile de stabilitate i bunstare
4. Articolul de fa nu aduce ntru nimic atingere apli- 1 necesare unor relaii panice i prieteneti ntre naiuni,

,, crii Articolelor 34 i 35. ntemeiate pe respectarea principiului egalitii n drepturi


a popoarelor i al dreptului lor de a dispune de ele nsele,
ARTICOLUL 53 Naiunile Unite vor promova;
L Consiliul de Securitate va folosi, dac este cazul, a. ridicarea nivelului de trai, deplina folosire a forei
asemenea acorduri sau organisme regionale pentru apli- de munc i condiii de progres i dezvoltare economic
carea aciunilor de constrngere sub autoritatea sa. Nici i social;
o aciune de constrngere nu va fi ns ntreprins, n te. b. rezolvarea problemelor internaionale n domeniile
meiul acestor acorduri regionale sau de ctre organismele economic, social, al sntii i al altor probleme co-

20 21
afecta in nici un fel puterea i ndatorirea Consiliului de regionale, fr autori7aia Consiliului de Securitate; snt
Securitate, n temeiul prezentei Carte, de a ntreprinde ori exccptate msurile mpotriva oricrui Stat inamic, n sensul
cnd aciunile pe care le va socoti necesare pentru meni definiiei paragrafului 2 din Articolul de fa, prevzute
nerea sau restabilirea pcii i securitii internaionale. n Articolul 107 sau n acordurile regionale, ndreptate
mpotriva relurii unei politici agresive de ctre un asemenea
Stat, pn cnd se va putea ncredina Organizaiei, la cere-
CAPITOLUL VIII
rea guvernelor interesate, ~arcina de a preintimpina orice
ACORDURI REGIONALE nou agresiune tiin partea unui asemenea Stat.
2. Termenul de ((Stat inamic, aa cum este folosit
ARTICOLUL 52
n paragraful 1 din Articolul de fa, se apl1c oricrui Stat
t' 1. Nici o dispoziie din prezenta Cart nu se opune
existenei
care, n timpul celui de-al doilea rzboi mondial, a fost
unor acorduri sau unor organisme regionale inamicul oricruia dintre semnatarii prezentei Carte.
destinate a se ocupa cu problemele privind meninerea
ARTlCOLUL 54
pcii i securitii internaionale care snt susceptibile de
1 aciuni cu caracter regional, cu condiia ca asemenea acor Consiliul de Securitate trebuie s fie n permanen
duri sau organisme, precum i activitatea lor, s fie compa. deplin informat asupra aciunilor ntreprinse &au preconi-
tibile cu Scopurile i Principiile Organizaiei. zate n temeiul acordurilor regionale sau de ctre organis-
2. Membrii Naiunilor Unite care ncheie asemenea mele regionale n scopul meninerii pcii i securitii in-
acorduri sau constituie asemenea organisme trebuie s ternaionale.
depun toate eforturile pentru rezolvarea panic a dife
rendclor locale prin intermediul unor astfel de acorduri
CAPITOLUL IX
sau organisme regionale nainte de a le supune Consiliului
de Securitate. COOPERAREA ECONOMIC SI SOCIAL
3. Consiliul de Securitate va ncuraja dezvoltarea re- INTERNAIONAL .
zolvrii panice a diferendelor locale prin intermediul
ARTICOLUL 55
acestor acorduri sau organisme regionale, fie din iniiativa
Statelor interesate, fie din propria sa iniiativ. ' n scopul de a crea condiiile de stabilitate i bunstare
4. Articolul de fa nu aduce ntru nimic atingere apli- 1 necesare unor relaii panice i prieteneti ntre naiuni,

,, crii Articolelor 34 i 35. ntemeiate pe respectarea principiului egalitii n drepturi


a popoarelor i al dreptului lor de a dispune de ele nsele,
ARTICOLUL 53 Naiunile Unite vor promova;
L Consiliul de Securitate va folosi, dac este cazul, a. ridicarea nivelului de trai, deplina folosire a forei
asemenea acorduri sau organisme regionale pentru apli- de munc i condiii de progres i dezvoltare economic
carea aciunilor de constrngere sub autoritatea sa. Nici i social;
o aciune de constrngere nu va fi ns ntreprins, n te. b. rezolvarea problemelor internaionale n domeniile
meiul acestor acorduri regionale sau de ctre organismele economic, social, al sntii i al altor probleme co-

20 21
;!li
nexe; cooperarea internaional n domeniile culturii
CAPITOLUL X
i nvmntului; i
c. respectarea universal i efectiv a drepturilor CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL
omului i libertilor fundamentale pentru toi, fr Component
deosebire de ras, sex, limb sau religie.
ARTICOLUL 61
ARTICOLUL 56
l. Consiliul Economic i Social va fi alctuit din cinci-
ToiMembrii se oblig s ntrcprind aciuni n co- :~:eci tpatru de Membri ai Naiunilor Unite ale' de Adu-
mun i separat, in cooperare cu Organizaia, pentru reali- narea General.
zarea scopurilor enunate n Articolul 55. 2. Sub rezerva di~poziiilor paragrafului 3, optspre-
ARTICOLUL 57 zece membri a' Consiliului Economic i Social vor fi alei
in fiecare an pentru o period de trei ani. Un membru al
l. Diferitele instituii specializate, nfiinate prin acor-
crui mandat expir va putea fi reales imediat.
duri interguvernamentale i avnd, potrivit statutelor lor,
~ 3. La prima alegere dup sporirea numrului de mem-
largi atribuii internaionale n domeniile economic, social,
bri ai Consiliului Economic i Social de la doun:ci i apte
cultural, al nvmntului, ~ntiii alte domenii conexe,
la cincizeci i patru, pe lng membrii alei n Jocul celor
vor fi puse in legtur cu Naiunile Unite n conformitate
nou membri ale cror mandate expir la sfritul acelui
cu dispozii;je Articolului 63.
an vor fi ale nc douLec i apte membri. Mandatul
2. Instituiile astfel puse n legtur cu Naiunile
a nou dintre aceti douLeei i apte membri adugai va
Unite sint desemnate mai jos prin expresia <\instituii &pe-
expira dup un an, iar al altor nou membri dup doi ani,
cializate)).
potrivit dispoziiilor Adunrii Generale.
ARTICOLUL 58 4. Fiecare membru al Consiliului Economic i Social
Organizaia va face recomandri pentru coordonarea va avea un reprezentant n Consiliu.
programelor i activitilor instituiilor specializate.
Funcii i puteri
ARTICOLUL 59
Organizaia va iniia, cnd este ca.wl, tratative ntre ARTICOLUL 62
1. Consiliul Economic i Social poate face sau iniia
statele interesate in vederea nfiinrii oricror noi instituii
studii i rapoarte privind pmbleme internaionale n do-
specializate necesare pentru ndeplinirea scopurilor enun-
meniile economic, social, cultural, al nvmntului, al
ate n Articolul 55.

ARTICOLUL 60
. sntii i in alte domenii conexe i poate face recoman-
dri n privina oricror probleme Adunrii Generale,
Rspunderea pentru ndeplinirea funciilor Organi- Membrilor Naiunilor Unite in~tituiilor specializate
zaiei, enunate n Capitolul de fa, va reveni Adunrii interesate.
Generale i, sub autoritatea Adunrii Generale, Consiliu- 2. El poate face recomandri n scopul de a promova
lui Economic i Social, care va avea n acest scop puterile respectarea efectiv a drepturilor omului i libertilor
stabilite n Capitolul X. fundamentale pentru toi.

22
~li 23
;!li
nexe; cooperarea internaional n domeniile culturii
CAPITOLUL X
i nvmntului; i
c. respectarea universal i efectiv a drepturilor CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL
omului i libertilor fundamentale pentru toi, fr Component
deosebire de ras, sex, limb sau religie.
ARTICOLUL 61
ARTICOLUL 56
l. Consiliul Economic i Social va fi alctuit din cinci-
ToiMembrii se oblig s ntrcprind aciuni n co- :~:eci tpatru de Membri ai Naiunilor Unite ale' de Adu-
mun i separat, in cooperare cu Organizaia, pentru reali- narea General.
zarea scopurilor enunate n Articolul 55. 2. Sub rezerva di~poziiilor paragrafului 3, optspre-
ARTICOLUL 57 zece membri a' Consiliului Economic i Social vor fi alei
in fiecare an pentru o period de trei ani. Un membru al
l. Diferitele instituii specializate, nfiinate prin acor-
crui mandat expir va putea fi reales imediat.
duri interguvernamentale i avnd, potrivit statutelor lor,
3. La prima alegere dup sporirea numrului de mem-
largi atribuii internaionale n domeniile economic, social,
bri ai Consiliului Economic i Social de la doun:ci i apte
cultural, al nvmntului, ~ntiii alte domenii conexe,
la cincizeci i patru, pe lng membrii alei n Jocul celor
vor fi puse in legtur cu Naiunile Unite n conformitate
nou membri ale cror mandate expir la sfritul acelui
cu dispozii;je Articolului 63.
an vor fi ale nc douLec i apte membri. Mandatul
2. Instituiile astfel puse n legtur cu Naiunile
a nou dintre aceti douLeei i apte membri adugai va
Unite sint desemnate mai jos prin expresia <\instituii &pe-
expira dup un an, iar al altor nou membri dup doi ani,
cializate)).
potrivit dispoziiilor Adunrii Generale.
ARTICOLUL 58 4. Fiecare membru al Consiliului Economic i Social
Organizaia va face recomandri pentru coordonarea va avea un reprezentant n Consiliu.
programelor i activitilor instituiilor specializate.
Funcii i puteri
ARTICOLUL 59
ARTICOLUL 62
Organizaia va iniia, cnd este ca.wl, tratative ntre
1. Consiliul Economic i Social poate face sau iniia
statele interesate in vederea nfiinrii oricror noi instituii
studii i rapoarte privind pmbleme internaionale n do-
specializate necesare pentru ndeplinirea scopurilor enun-
meniile economic, social, cultural, al nvmntului, al
ate n Articolul 55.
sntii i in alte domenii conexe i poate face recoman-
ARTICOLUL 60 dri n privina oricror probleme Adunrii Generale,
Rspunderea pentru ndeplinirea funciilor Organi- Membrilor Naiunilor Unite in~tituiilor specializate
zaiei, enunate n Capitolul de fa, va reveni Adunrii interesate.
Generale i, sub autoritatea Adunrii Generale, Consiliu- 2. El poate face recomandri n scopul de a promova
lui Economic i Social, care va avea n acest scop puterile respectarea efectiv a drepturilor omului i libertilor
stabilite n Capitolul X. fundamentale pentru toi.

22
~li 23
3. EI poate pregti, spre a fi ~upuse Adunrii Generale, 2. El poate, cu aprobarea Adunrii Generale, & n~
deplineasc serviciile pe care i le-ar cere Membri ai Naiu~
proiecte de convenii n probleme de competena sa.
4. El poate convoca, n conformitate cu regulile fixate nilor Unite sau instituii specializate.
de Naiunile Unite, conferine internaionale n probleme 3. El va ndeplini celelalte funcii specificate n alte
pri din prezenta Cart sau care ii pot fi atribuite de Adu-
de competena sa.
narea General.
ARTICOLUL 63 Votare
1. Consiliu :Economic i Social poate ncheia cu ori- ARTICOLUL 67
care dintre instituiile la care se refer Articolul 57 acorduri 1. Fiecare membru al Consiliului Economic i Social
stabilind condiiile n care instituia respectiv va fi pus n dispune de un vot.
legtur cu Naiunile Unite. Aceste acorduri vor fi supuse 2. Hotrrile Con&i!iului Economic i Social se vor
aprobrii Adunrii Generale. adopta cu majoritatea de voturi a membrilor prezeni i
2. El poate coordona activitatea instituiilor speciali- votan!i.
7ate prin consultri cu ele i prin recomandri adresate Procedur
acestor instituii, precum i prin recomandri adre<;ate ARTICOLUL 68
Adunrii Generale i Mcmbr lor Naiunilor Unite. Con&iliul Economic i Social va nfiina comisii pentru
ARTICOLUL 64 problemele economice i sociale i pentru promovarea
drepturilor omului, precum i orice alte comisii necesare
1. Consiliul Economic i Social poate lua msurile pentru ndeplinirea funCiilor sale.
potrivite spre a obine rapoarte regulate din partea insti-
ARTICOLUL 69
tuiilor specializate. El poate conveni cu membrii Naiu
Consiliul Economic i Social va invita orice Membru
nilor Unite i cu instituiile specializate spre a obine ra-
al Natiunilor Unite s participe, fr drept de vot, la dezba-
poarte privind msurile luate n executarea propriilor sale
terile sale asupra oricror probleme care prezint un inte-
recomandri i a recomandrilor Adunrii Generale n
res special pentru acel Membru.
probleme de competenta Consiliului.
2, El poate comunica Adunrii Generale observaiile ARTICOLUL 70
sale asupra acestor rapoarte. Consiliul Economic i Social poate lua msuri pentru
participarea, fr drept de vot, a reprezentanlor institu-
ARTICOLUL 65
iilor speciali?Ute la dezbaterile sale sau ale comisiilor n-
Consiliul Economic i Social poate da informaii Con- ~ fiinate de el, precum i pentru participarea propriilor si
siliului de Securitate i li va da asisten, la cererea acestuia. reprezentani la dezbaterile instituiilor specializate.

ARTICOLUL 66 ARTICOLUL 71
Consiliul Economic i Social va putea lua orice msuri
1. Consiliul Economic i Social va indeplini, n exe-
potrivite pentru consultarea organizaiilor neguvernamen-
cutarea recomandrlor Adunrii Generale, funciile care
tale care se ocup cu probleme de competena sa. Aceste
intr in competena sa.

24 25
'li
3. EI poate pregti, spre a fi ~upuse Adunrii Generale, 2. El poate, cu aprobarea Adunrii Generale, & n~
deplineasc serviciile pe care i le-ar cere Membri ai Naiu~
proiecte de convenii n probleme de competena sa.
4. El poate convoca, n conformitate cu regulile fixate nilor Unite sau instituii specializate.
de Naiunile Unite, conferine internaionale n probleme 3. El va ndeplini celelalte funcii specificate n alte
pri din prezenta Cart sau care ii pot fi atribuite de Adu-
de competena sa.
narea General.
ARTICOLUL 63 Votare
1. Consiliu :Economic i Social poate ncheia cu ori- ARTICOLUL 67
care dintre instituiile la care se refer Articolul 57 acorduri 1. Fiecare membru al Consiliului Economic i Social
stabilind condiiile n care instituia respectiv va fi pus n dispune de un vot.
legtur cu Naiunile Unite. Aceste acorduri vor fi supuse 2. Hotrrile Con&i!iului Economic i Social se vor
aprobrii Adunrii Generale. adopta cu majoritatea de voturi a membrilor prezeni i
2. El poate coordona activitatea instituiilor speciali- votan!i.
7ate prin consultri cu ele i prin recomandri adresate Procedur
acestor instituii, precum i prin recomandri adre<;ate ARTICOLUL 68
Adunrii Generale i Mcmbr lor Naiunilor Unite. Con&iliul Economic i Social va nfiina comisii pentru
ARTICOLUL 64 problemele economice i sociale i pentru promovarea
drepturilor omului, precum i orice alte comisii necesare
1. Consiliul Economic i Social poate lua msurile pentru ndeplinirea funCiilor sale.
potrivite spre a obine rapoarte regulate din partea insti-
ARTICOLUL 69
tuiilor specializate. El poate conveni cu membrii Naiu
Consiliul Economic i Social va invita orice Membru
nilor Unite i cu instituiile specializate spre a obine ra-
al Natiunilor Unite s participe, fr drept de vot, la dezba-
poarte privind msurile luate n executarea propriilor sale
terile sale asupra oricror probleme care prezint un inte-
recomandri i a recomandrilor Adunrii Generale n
res special pentru acel Membru.
probleme de competenta Consiliului.
2, El poate comunica Adunrii Generale observaiile ARTICOLUL 70
sale asupra acestor rapoarte. Consiliul Economic i Social poate lua msuri pentru
participarea, fr drept de vot, a reprezentanlor institu-
ARTICOLUL 65
iilor speciali?Ute la dezbaterile sale sau ale comisiilor n-
Consiliul Economic i Social poate da informaii Con- fiinate de el, precum i pentru participarea propriilor si
siliului de Securitate i li va da asisten, la cererea acestuia. reprezentani la dezbaterile instituiilor specializate.

ARTICOLUL 66 ARTICOLUL 71
Consiliul Economic i Social va putea lua orice msuri
1. Consiliul Economic i Social va indeplini, n exe-
potrivite pentru consultarea organizaiilor neguvernamen-
cutarea recomandrlor Adunrii Generale, funciile care
tale care se ocup cu probleme de competena sa. Aceste
intr in competena sa.

24 25
'li
msuri se pot aplica unor organizaii internaionale i, diiile specifice fiecrui teritoriu i popoarelor sale
dac este cazul, unor organizaii naionale, dup consul- i cu gradul lor diferit de dezvoltare;
tare cu Membrul Naiunilor Unite interesat in aceasta. c. de a ntri pacea i securitatea internaional;
d. de a promova msuri constructive de dezvoltare,
ARTICOLUL 72
de a ncuraja lucrri de cercetare, de a coopera unul
1. Consiliul Economic i Social va stabili propriile
cu altul i, n cazurile potrivite, cu organisme inter-
sale reguli de procedur, inclusiv modul de desemnare a naionale specializate, spre a realiza efectiv scopurile
Preedintelui su. sociale, economice i tiinifice enunate n prezentul
2. Consiliul Economic i Social se va intruni dup Articol;
necesiti, potrivit cu regulile sale de procedur, care vor c. de a transmite regulat spre informare Secreta-
cuprinde dispoziii pentru convocarea Comiliului la cererea rului general, sub rezerva limitrilor pc care le-ar putea
majontii membrilor si. impune exigene de securitate i considerente de ori.lin
constituional, informaii statistice i altele de natur
tehnic privind condiiile economice, sociale i de
CAPITOLUL XI nvmnt din teritoriile de care rspuni.l, altele i.lect
teritoriile crora li se aplic Capitolele XII i Xlrl.
gr~~A~'il'~E P!L\I~guJ~~:Jt?ARilLE ARTICOLUL 74

ARTICOLUL 73 Membrii Naiunilor Unite recunosc, de asemenea, c


politica lor fa de teritoriile crora li se aplic act:~t Capitol,
embrii Naiunilor Unite care au sau care i asum
M rspunderea pentru administrarea unor tt:ritorii ale
ca i fa de teritoriile lor metropolitane, trebuie s se in-
temeieze pe principiul general al bunei vecinti in do-
cror popoare nu au atins inc un grad deplin de auto-
meniile social, economic i comercial, innd seama, n mod
guvernare recunosc principiul c interesele locuitorilor cuvenit, de interesele i bunhtarea re~tului lumii.
acestor teritorii au ntietate. Ei accept ca o misiune sacr
obligaia de a promova la maximum bun~tarea locuitori-
lor acestor teritorii, n cadrul sistemului de pace i securitate CAPITOLUL Xll
internaional stabilit prin prezenta Cart, i n acest scop: SISTEMUL INTERNAIONAL DE TUTEL
a. de a a:;igura, cu respectarea cuvenit a culturii ARTICOLUL 75
populaiJor n cauz, progresul lor politic, economic,

O sa, un sistem
social i n domeniul educaiei, tratamentul lor echi- rganizaia Naiunilor Unite va stabili, sub autoritatea
tabil i protecia lor mpotriva abuzurilor; internaionalde tutel pentru adminis-
trarea i supravegherea teritoriilor care vor putea fi supuse
b. de a dezvolt:\ capacitatea lor de a se autoguverna,
acestui sistem, prin acorduri individuale ulterioare. Aceste
de a ine seama n modul cuvenit de nzuinele politice
teritorii snt desemnate in cele de mai jos prin expresia
ale ace~tor popoare i de a le ajuta in dezvoltarea pro-
gresiv a instituiilor lor politice libere, potrivit cu con-
\<teritorii sub tutel.

26 27
msuri se pot aplica unor organizaii internaionale i, diiile specifice fiecrui teritoriu i popoarelor sale
dac este cazul, unor organizaii naionale, dup consul- i cu gradul lor diferit de dezvoltare;
tare cu Membrul Naiunilor Unite interesat in aceasta. c. de a ntri pacea i securitatea internaional;
d. de a promova msuri constructive de dezvoltare,
ARTICOLUL 72
de a ncuraja lucrri de cercetare, de a coopera unul
1. Consiliul Economic i Social va stabili propriile
cu altul i, n cazurile potrivite, cu organisme inter-
sale reguli de procedur, inclusiv modul de desemnare a naionale specializate, spre a realiza efectiv scopurile
Preedintelui su. sociale, economice i tiinifice enunate n prezentul
2. Consiliul Economic i Social se va intruni dup Articol;
necesiti, potrivit cu regulile sale de procedur, care vor c. de a transmite regulat spre informare Secreta-
cuprinde dispoziii pentru convocarea Comiliului la cererea rului general, sub rezerva limitrilor pc care le-ar putea
majontii membrilor si. impune exigene de securitate i considerente de ori.lin
constituional, informaii statistice i altele de natur
tehnic privind condiiile economice, sociale i de
CAPITOLUL XI nvmnt din teritoriile de care rspuni.l, altele i.lect
teritoriile crora li se aplic Capitolele XII i Xlrl.
gr~~A~'il'~E P!L\I~guJ~~:Jt?ARilLE ARTICOLUL 74

ARTICOLUL 73 Membrii Naiunilor Unite recunosc, de asemenea, c


politica lor fa de teritoriile crora li se aplic act:~t Capitol,
embrii Naiunilor Unite care au sau care i asum
M rspunderea pentru administrarea unor tt:ritorii ale
ca i fa de teritoriile lor metropolitane, trebuie s se in-
temeieze pe principiul general al bunei vecinti in do-
cror popoare nu au atins inc un grad deplin de auto-
meniile social, economic i comercial, innd seama, n mod
guvernare recunosc principiul c interesele locuitorilor cuvenit, de interesele i bunhtarea re~tului lumii.
acestor teritorii au ntietate. Ei accept ca o misiune sacr
obligaia de a promova la maximum bun~tarea locuitori-
lor acestor teritorii, n cadrul sistemului de pace i securitate CAPITOLUL Xll
internaional stabilit prin prezenta Cart, i n acest scop: SISTEMUL INTERNAIONAL DE TUTEL
a. de a a:;igura, cu respectarea cuvenit a culturii ARTICOLUL 75
populaiJor n cauz, progresul lor politic, economic,

O sa, un sistem
social i n domeniul educaiei, tratamentul lor echi- rganizaia Naiunilor Unite va stabili, sub autoritatea
tabil i protecia lor mpotriva abuzurilor; internaionalde tutel pentru adminis-
trarea i supravegherea teritoriilor care vor putea fi supuse
b. de a dezvolt:\ capacitatea lor de a se autoguverna,
acestui sistem, prin acorduri individuale ulterioare. Aceste
de a ine seama n modul cuvenit de nzuinele politice
teritorii snt desemnate in cele de mai jos prin expresia
ale ace~tor popoare i de a le ajuta in dezvoltarea pro-
gresiv a instituiilor lor politice libere, potrivit cu con-
\<teritorii sub tutel.

26 27
ARTICOLUL 76 2. Printr-un acord ulterior se va stabili care teritorii
,'1 Obiectivele fundamentale ale sistemului de tutel, n
din categoriile menionate mai sus vor fi supuse sistemului
de tutel i n ce condiii.
'1 conformitate cu scopurile Naiunilor Unite enunate n Arti-
colul 1 din prezenta Cart, vor fi urmtoarele; ARTICOLUL 78
f! a. de a ntri pacea i securitatea internaional; Sistemul de tutel nu se va aplica rilor care au de-
b. de a promova progresul politic, economic i social venit Membri ai Naiunilor Unite, relaiile dintre ele tre-
i n domeniul educaiei al populaiilor din teritoriile buind s se intemeieze pe respectarea principiului egalitii
sub tutel i evoluia lor progresiv spre autoguvernare suverane.
sau independen, innd seama de condiiile specifice ARTICOLUL 79
fiecrui teritoriu i popoarelor sale i de n.wincle
Condiiile sistemului de tutel pentru fiecare teritoriu
liber exprimate ale popoarelor interesate i de dispozi-
care urmeaz s fie supus acestui sistem,_ precum i orice
iile care vor putea fi prev.-:ute prin fiecare acord de
tutel.
modificri sau amendamente, vor face obiectul unui acord
ntre statele direct interesate, inclusiv puterea mandatar
c. de a ncuraja respectarea drepturilor omului i n cazul teritoriilor sub mandatul unui Membru al Naiu
libertilor fundamentale pentru toi, fr deosebire nilor Unite, i vor fi aprobate in conformitate cu preve-
de ras, sex, limb sau religie, i de a dezvolta senti- derile Articolelor 83 i 85,
mentul de interdependen! a popoarelor lumii;
ARTICOLUL 80
d. de a asigura egalitatea de tratament n domeniile
1. Cu excepia celor ce s-ar putea conveni prin acor-
social, economic i comercial tuturor Membrilor Na-
durile individuale de tutel, ncheiate n conformitate cu
iunilor Unite i cetenilor lor, de a a&igura, de ase-
Articolele 77, 79 i 81, prin care fiecare teritoriu este supus
menea, acestora din urm egalitate de tratament in
sistemului de tutel, i pn la incheierea unor asemenea
administrarea justiiei, fr a se aduce atingere reali-
acorduri, nici o dispoziie din prezentul Capitol nu trebuie
zrii obiectivelor menionate mai su~ i sub rezerva
s fie interpretat ca modificnd n vreun fel. direct sau
di&poziiilor Articolului 80.
indirect, orice drepturi ale oricror state sau popoare, ori
ARTICOLUL 77 dispoziiile unor acte internaionale n vigoare la care pot
fi pri Membri ai Naiunilor Unite.
1. Si~temul de tutel se va aplica teritoriilor din cate- 2. Paragraful 1 din prezentul Articol nu trebuie inter-
goriile enumerate mai jos i care vor fi supuse acestui sis- pretat ca dnd temeiuri pentru ntrzierea sau aminarea
tem prin acorduri de tutel; negocierii i ncheierii de acorduri destinate s supun sis-
a. teritorii n prezent sub mandat; temului de tutel teritorii sub mandat i alte teritorii, potri-
b. teritorii care pot fi desprinse din statele inamice vit prevederilor Articolului 77.
ca urmare a celui de-al doilea rzboi mondial; ARTICOLUL 81
c. teritorii supuse n mod voluntar acestui sistem Acordul de tutel va cuprinde, n fiecare caz, condiiile
de ctre statele care rspund de administrarea lor. n care va fi administrat teritoriul sub tutel i va desemna

28 29
ARTICOLUL 76 2. Printr-un acord ulterior se va stabili care teritorii
,'1 Obiectivele fundamentale ale sistemului de tutel, n
din categoriile menionate mai sus vor fi supuse sistemului
de tutel i n ce condiii.
'1 conformitate cu scopurile Naiunilor Unite enunate n Arti-
colul 1 din prezenta Cart, vor fi urmtoarele; ARTICOLUL 78
f! a. de a ntri pacea i securitatea internaional; Sistemul de tutel nu se va aplica rilor care au de-
b. de a promova progresul politic, economic i social venit Membri ai Naiunilor Unite, relaiile dintre ele tre-
i n domeniul educaiei al populaiilor din teritoriile buind s se intemeieze pe respectarea principiului egalitii
sub tutel i evoluia lor progresiv spre autoguvernare suverane.
sau independen, innd seama de condiiile specifice ARTICOLUL 79
fiecrui teritoriu i popoarelor sale i de n.wincle
Condiiile sistemului de tutel pentru fiecare teritoriu
liber exprimate ale popoarelor interesate i de dispozi-
care urmeaz s fie supus acestui sistem,_ precum i orice
iile care vor putea fi prev.-:ute prin fiecare acord de
tutel.
modificri sau amendamente, vor face obiectul unui acord
ntre statele direct interesate, inclusiv puterea mandatar
c. de a ncuraja respectarea drepturilor omului i n cazul teritoriilor sub mandatul unui Membru al Naiu
libertilor fundamentale pentru toi, fr deosebire nilor Unite, i vor fi aprobate in conformitate cu preve-
de ras, sex, limb sau religie, i de a dezvolta senti- derile Articolelor 83 i 85,
mentul de interdependen! a popoarelor lumii;
ARTICOLUL 80
d. de a asigura egalitatea de tratament n domeniile
1. Cu excepia celor ce s-ar putea conveni prin acor-
social, economic i comercial tuturor Membrilor Na-
durile individuale de tutel, ncheiate n conformitate cu
iunilor Unite i cetenilor lor, de a a&igura, de ase-
Articolele 77, 79 i 81, prin care fiecare teritoriu este supus
menea, acestora din urm egalitate de tratament in
sistemului de tutel, i pn la incheierea unor asemenea
administrarea justiiei, fr a se aduce atingere reali-
acorduri, nici o dispoziie din prezentul Capitol nu trebuie
zrii obiectivelor menionate mai su~ i sub rezerva
s fie interpretat ca modificnd n vreun fel. direct sau
di&poziiilor Articolului 80.
indirect, orice drepturi ale oricror state sau popoare, ori
ARTICOLUL 77 dispoziiile unor acte internaionale n vigoare la care pot
fi pri Membri ai Naiunilor Unite.
1. Si~temul de tutel se va aplica teritoriilor din cate- 2. Paragraful 1 din prezentul Articol nu trebuie inter-
goriile enumerate mai jos i care vor fi supuse acestui sis- pretat ca dnd temeiuri pentru ntrzierea sau aminarea
tem prin acorduri de tutel; negocierii i ncheierii de acorduri destinate s supun sis-
a. teritorii n prezent sub mandat; temului de tutel teritorii sub mandat i alte teritorii, potri-
b. teritorii care pot fi desprinse din statele inamice vit prevederilor Articolului 77.
ca urmare a celui de-al doilea rzboi mondial; ARTICOLUL 81
c. teritorii supuse n mod voluntar acestui sistem Acordul de tutel va cuprinde, n fiecare caz, condiiile
de ctre statele care rspund de administrarea lor. n care va fi administrat teritoriul sub tutel i va desemna

28 29
w
o

w
-
w
o

w
-
b. s primeasc petiii i s le examineze, n consul CAPITOLUL XIV
tare cu autoritatea administrant;
c. s organizeze vizite periodice n teritoriile respec CURTEA INTERNAIONAL DE JUSTIIE
tive sub tutel, la date fixate de acord cu autoritatea ARTICOLUL 92
administrant, i
d. s ntreprind aceste aciuni i altele n confor urtea Internaional de Justiie va fi organul judiciar
mitate cu dispoziiile acordurilor de tutel. C principal al Naiunilor Unite. Ea va funciona in con
formitate cu Statutul anexat, care este stabilit pc baza sta
ARTICOLUL 88
tutului Curii Permanente de Justiie Internaional, i face
Consiliul de Tutel va elabora un chestionar privitor parte integrant din prezenta Cart.
la progresul locuitorilor din fiecare teritoriu sub tutel n
domeniile politic, economic, social i al educaiei; autori- ARTICOLUL 93
tatea administrant a fiecrui teritoriu sub tutel care intr 1. Toi Membrii Naiunilor Unite snt ipso facto pri
n competena Adunrii Generale va nainta acesteia un la Statutul Curii Internaionale de Justiie.
raport anual pe ba.-:a acestui chestionar. 2. Un Stat care nu este Membru al Naiunilor Unite
Votare poate deveni parte la statutul Curii Internaionale de Jus
ARTICOLUL 89 tiie in condiii care urmeaz a fi determinate, pentru fie-

], Fiecare membru al Consiliului de Tutel dispune care caz n parte, de ctre Adunarea General, la recoman-
de un vot. darea Consiliului de Securitate.
2. Hotrrile Consiliului de Tutel vor fi adoptate cu ARTICOLUL 94
majoritatea membrilor prezeni i votani,
1. Fiecare Membru al Naiunilor Unite se oblig s
Procedur se conformeze hotrrii Curii Internaionale de Justiie
ARTICOLUL 90 n orice cauz la care este parte.
1. Consiliul de Tutel va stabili propriile sale reguli 2. Dac oricare dintre prile la o cauz nu va executa
de procedur, inclusiv modul de desemnare a Preedin. obligaiilecei revin n temeiul unei hotrri a Curii, cealalt
telui su. parte se va putea adresa Consiliului de Securitate care poate,
2, Consiliul de Tutel se va ntruni dup necesiti, n caz c socotete necesar, s fac recomandri sau s
potrivit cu regulile sale de procedur, care vor prevedea hotrasc msurile de luat pentru aducerea la ndeplinire

convocarea Consiliului la cererea majoritii membrilor si. a hotrrii.

ARTICOLUL 91 ARTICOLUL 95
Consiliul de Tutel va recurge, cnd este cazul, la asis- Nici o dispoziie din prezenta Cart nu va mpiedica
tenta Consiliului Economic i Social i a instituiilor specia- pe Membrii Naiunilor Unite s ncredineze rezolvarea
lizate in problemele care intr in respectivele lor compe- diferendelor lor altor tribunale, in temeiul unor acorduri
1 tene. deja n vigoare sau care ar putea fi ncheiate in viitor.

:.11 32 33
~ 1
b. s primeasc petiii i s le examineze, n consul CAPITOLUL XIV
tare cu autoritatea administrant;
c. s organizeze vizite periodice n teritoriile respec CURTEA INTERNAIONAL DE JUSTIIE
tive sub tutel, la date fixate de acord cu autoritatea ARTICOLUL 92
administrant, i
d. s ntreprind aceste aciuni i altele n confor urtea Internaional de Justiie va fi organul judiciar
mitate cu dispoziiile acordurilor de tutel. C principal al Naiunilor Unite. Ea va funciona in con
formitate cu Statutul anexat, care este stabilit pc baza sta
ARTICOLUL 88
tutului Curii Permanente de Justiie Internaional, i face
Consiliul de Tutel va elabora un chestionar privitor parte integrant din prezenta Cart.
la progresul locuitorilor din fiecare teritoriu sub tutel n
domeniile politic, economic, social i al educaiei; autori- ARTICOLUL 93
tatea administrant a fiecrui teritoriu sub tutel care intr 1. Toi Membrii Naiunilor Unite snt ipso facto pri
n competena Adunrii Generale va nainta acesteia un la Statutul Curii Internaionale de Justiie.
raport anual pe ba.-:a acestui chestionar. 2. Un Stat care nu este Membru al Naiunilor Unite
Votare poate deveni parte la statutul Curii Internaionale de Jus
ARTICOLUL 89 tiie in condiii care urmeaz a fi determinate, pentru fie-

], Fiecare membru al Consiliului de Tutel dispune care caz n parte, de ctre Adunarea General, la recoman-
de un vot. darea Consiliului de Securitate.
2. Hotrrile Consiliului de Tutel vor fi adoptate cu ARTICOLUL 94
majoritatea membrilor prezeni i votani,
1. Fiecare Membru al Naiunilor Unite se oblig s
Procedur se conformeze hotrrii Curii Internaionale de Justiie
ARTICOLUL 90 n orice cauz la care este parte.
1. Consiliul de Tutel va stabili propriile sale reguli 2. Dac oricare dintre prile la o cauz nu va executa
de procedur, inclusiv modul de desemnare a Preedin. obligaiilecei revin n temeiul unei hotrri a Curii, cealalt
telui su. parte se va putea adresa Consiliului de Securitate care poate,
2, Consiliul de Tutel se va ntruni dup necesiti, n caz c socotete necesar, s fac recomandri sau s
potrivit cu regulile sale de procedur, care vor prevedea hotrasc msurile de luat pentru aducerea la ndeplinire

convocarea Consiliului la cererea majoritii membrilor si. a hotrrii.

ARTICOLUL 91 ARTICOLUL 95
Consiliul de Tutel va recurge, cnd este cazul, la asis- Nici o dispoziie din prezenta Cart nu va mpiedica
tenta Consiliului Economic i Social i a instituiilor specia- pe Membrii Naiunilor Unite s ncredineze rezolvarea
lizate in problemele care intr in respectivele lor compe- diferendelor lor altor tribunale, in temeiul unor acorduri
1 tene. deja n vigoare sau care ar putea fi ncheiate in viitor.

:.11 32 33
~ 1
,,
ARTICOLUL 96 ARTICOLUL 100
i! 1. Adunarea General sau Consiliul de Securitate pot 1. n ndeplinirea ndatoririlor lor, Secretarul Gene-
cere Curii Internaionale de Justiie un aviz consultativ ral i personalul nu vor solicita i nici nu vor primi instruc-
n orice problem juridic. iuni de la vreun guvern sau de la vreo autoritate exteri-
2. Alte organe ale Naiunilor Unite i instituiilor ~pe oar Organizaiei. Ei se vor abine de la orice act incom-
cialiLate, crora Adunarea General le poate da oricind patibil cu situaia lor de funCionari internaionali, rs-
o autoriLaie n acest scop, au, de asemenea, dreptul de punLtori numai fa de Organizaie.
a cere avi.-:e consu!tative Curii in problemele juridice care 2. Fiecare Membru al Naiunilor Unite se oblig s
se ivesc n sfera lor de activitate. respecte caracterul exclusiv internaional al funciilor Se-
cretarului General i ale personalului i s nu caute s-i
influeneze n e;..ecutarea sarcinilor.
CAPITOLUL XV
ARTICOLUL 101
SECRETARIATUL 1. Personalul va fi numit de Secretarul General, po-
trivit regulilor stabilite de Adunarea General.
ARTICOLUL 97
2. Un personal core~punztor va fi afectat n mod
ecretariatul va cuprinde un Secretar General i per- permanent Consiliului Economic i Social, Consiliului de
S sonalul de care Organizaia va avea nevoie. Secretarul Tutel, i, dac este cazul, altor organe ale NaiLmilor Unite.
Ace~t personal va face parte din Secretariat.
General va fi numit de Adunarea General la recoman-
darea Consiliului de Securitate, El va fi cel mai nalt func- 3. Considercntul precumpnitor la recrutarea i sta-
ionar administrativ al Organizaiei. bilirea condiiilor de serviciu ale personalului trebuie s
fie necesitatea de a se asigura Organizaiei serviciile unui
ARTICOLUL 98
personal care s posede cele mai nalte caliti de munc.
Secretarul General va aciona n aceast calitate la de competen i de integritate. Se va ine seama n modul
toate edinele Adunrii Generale, ale Consiliului de Secu- cuvenit de importana recrutrii personalului pe cea mai
ritate, ale Consiliului Economic i Social i ale Consiliului larg baz geografic posibil.
de Tutel. El va ndeplini orice alte functii ce-i snt ncre-
dinate de aceste organe. Secretarul General va prezenta
Adunrii Generale un raport anual asupra activitii Or-
CAPITOLUL XVI
ganizaiei. DISPOZIII DIVERSE
ARTICOLUL 99 ARTICOLCL 102

Secretarul General poate atrage aten{ia Consiliului 1. Orice tratat sau acord internaional ncheiat de
de Securitate asupra oricrei probleme care dup prerea orice Membru al Naiunilor Unite, dup intrarea n vigoare
sa ar putea pune n primejdie meninerea pcii i securitii a preLentei Carte, va fi ct mai curnd po~ibil nregistrat
internaionale. la Secretariat i publicat de acesta.

34 35
,,
ARTICOLUL 96 ARTICOLUL 100
i! 1. Adunarea General sau Consiliul de Securitate pot 1. n ndeplinirea ndatoririlor lor, Secretarul Gene-
cere Curii Internaionale de Justiie un aviz consultativ ral i personalul nu vor solicita i nici nu vor primi instruc-
n orice problem juridic. iuni de la vreun guvern sau de la vreo autoritate exteri-
2. Alte organe ale Naiunilor Unite i instituiilor ~pe oar Organizaiei. Ei se vor abine de la orice act incom-
cialiLate, crora Adunarea General le poate da oricind patibil cu situaia lor de funCionari internaionali, rs-
o autoriLaie n acest scop, au, de asemenea, dreptul de punLtori numai fa de Organizaie.
a cere avi.-:e consu!tative Curii in problemele juridice care 2. Fiecare Membru al Naiunilor Unite se oblig s
se ivesc n sfera lor de activitate. respecte caracterul exclusiv internaional al funciilor Se-
cretarului General i ale personalului i s nu caute s-i
influeneze n e;..ecutarea sarcinilor.
CAPITOLUL XV
ARTICOLUL 101
SECRETARIATUL 1. Personalul va fi numit de Secretarul General, po-
trivit regulilor stabilite de Adunarea General.
ARTICOLUL 97
2. Un personal core~punztor va fi afectat n mod
ecretariatul va cuprinde un Secretar General i per- permanent Consiliului Economic i Social, Consiliului de
S sonalul de care Organizaia va avea nevoie. Secretarul Tutel, i, dac este cazul, altor organe ale NaiLmilor Unite.
Ace~t personal va face parte din Secretariat.
General va fi numit de Adunarea General la recoman-
darea Consiliului de Securitate, El va fi cel mai nalt func- 3. Considercntul precumpnitor la recrutarea i sta-
ionar administrativ al Organizaiei. bilirea condiiilor de serviciu ale personalului trebuie s
fie necesitatea de a se asigura Organizaiei serviciile unui
ARTICOLUL 98
personal care s posede cele mai nalte caliti de munc.
Secretarul General va aciona n aceast calitate la de competen i de integritate. Se va ine seama n modul
toate edinele Adunrii Generale, ale Consiliului de Secu- cuvenit de importana recrutrii personalului pe cea mai
ritate, ale Consiliului Economic i Social i ale Consiliului larg baz geografic posibil.
de Tutel. El va ndeplini orice alte functii ce-i snt ncre-
dinate de aceste organe. Secretarul General va prezenta
Adunrii Generale un raport anual asupra activitii Or-
CAPITOLUL XVI
ganizaiei. DISPOZIII DIVERSE
ARTICOLUL 99 ARTICOLCL 102

Secretarul General poate atrage aten{ia Consiliului 1. Orice tratat sau acord internaional ncheiat de
de Securitate asupra oricrei probleme care dup prerea orice Membru al Naiunilor Unite, dup intrarea n vigoare
sa ar putea pune n primejdie meninerea pcii i securitii a preLentei Carte, va fi ct mai curnd po~ibil nregistrat
internaionale. la Secretariat i publicat de acesta.

34 35
2. Nici o parte la un tratat sau acord internaional derile ce i incumb potrivit Articolului 42, prile la Decla-
care nu a fost lnregistnlt in conformitate cu dispoziiile raia celor Patru Naiuni semnat la Moscova la 30 octom-
paragrafului 1 din prezentul Articol nu va putea invoca brie 1943 i Frana se vor consulta ntre ele i, la nevoie,
acel trat<~t sau acord n faa vreunui organ al Naiunilor cu ali Membri ai Naiunilor Unite, in conformitate cu
Unite. dispoziiile paragrafulu 5 din acea Declaraie, spre a n-

ARTICOLUL 103 treprinde in numele Organizaiei orice aciuni comune


care ar putea fi necesare pentru meninerea pcii i secu-
n caL de conflict intre obligaiile Membrilor Naiu
ritii internaionale.
nilor Unite decurgnd din prezenta Cart i obligaiile lor
decurgind din orice alt acord internaional vor prevala ARTICOLUL 107
obligaiile decurgnd din prezenta Cart.
Nici o dispoziie din prezenta Cart nu va afecta sau
ARTICOLUL 104 interzice, fa de un Stat care in cursul celui de-al doilea
Organizaia se va bucura pc teritoriul fiecruia dintre rLboi mondial a fost inamicul vreunuia dintre semnatarii
Membrii si de capacitatea juridic necesar pentru ndepli- prezentei Carte, o aciune intreprins sau autorizatA, ca
nirea funciilor i realzarca scopurilor sale. urmare a acestui rzboi, de ctre guvernele care poart
rspunderea acestei aciuni.
ARTICOLUL 105
1. Organizaia se va bucura pe teritoriul fiecruia
dintre Membrii si de privilegiJie I imunitile necesare CAPITOLUL XVTIT
pentru realizarea scopurilor sale.
AMENDAMENTE
2. Reprezentantii Membrilor Naiunilor Unite i func-
ionarii Organizaiei se vor bucura, de asemenea, de privi- ARTICOLUL 108
legiile i imunitile necesare pentru ndeplinirea. in mod
cu totul independent, a funciilor lor legate de OrganiLaie.
Amendamentele la prezenta Cart vor intra n vigoare
pentru toi Membrii Naiunilor Unite cnd vor fi fost
3. Adunarea General poate f<Jce recomandri in sco-
adoptate cu o majoritate de dou treimi din membrii Adu-
pul de a stabil detaliile aplicrii paragrafelor l i 2 din acest
nrii Generale i ratificate, n conformitate cu respectiva
Articol sau poate propune Membrilor Naiunilor Unite
lor procedur constitutional, de dou treimi din Membrii
convenii n acest scop.
Naiunilor Unite, inclusiv toi membrii permaneni ai Con-

CAPITOLUL XVII siliului de Securitate.

DISPOZIII
OE SECURITATE ARTICOLUL 109
TRANZITORil 1. O Conferin General a Membrilor Naiunilor
ARTICOLUL 106 Unite cu scopul revizuirii preLentei Carte va putea fi tinut
n la intrarea in "\-igoare a acordurilor speciale men- la data i la Jocul care vor fi stabilite cu votul unei majo-
P ionate in Articolul 43 care, dup prerea Consiliului riti de dou treimi din membrii Adunrii Generale i

III de Securitate, ii vor permite s nceap a-i asuma rspun- cu voturile a oricror apte membri ai Consiliului de Secu-
!
36 37
2. Nici o parte la un tratat sau acord internaional derile ce i incumb potrivit Articolului 42, prile la Decla-
care nu a fost lnregistnlt in conformitate cu dispoziiile raia celor Patru Naiuni semnat la Moscova la 30 octom-
paragrafului 1 din prezentul Articol nu va putea invoca brie 1943 i Frana se vor consulta ntre ele i, la nevoie,
acel trat<~t sau acord n faa vreunui organ al Naiunilor cu ali Membri ai Naiunilor Unite, in conformitate cu
Unite. dispoziiile paragrafulu 5 din acea Declaraie, spre a n-

ARTICOLUL 103 treprinde in numele Organizaiei orice aciuni comune


care ar putea fi necesare pentru meninerea pcii i secu-
n caL de conflict intre obligaiile Membrilor Naiu
ritii internaionale.
nilor Unite decurgnd din prezenta Cart i obligaiile lor
decurgind din orice alt acord internaional vor prevala ARTICOLUL 107
obligaiile decurgnd din prezenta Cart.
Nici o dispoziie din prezenta Cart nu va afecta sau
ARTICOLUL 104 interzice, fa de un Stat care in cursul celui de-al doilea
Organizaia se va bucura pc teritoriul fiecruia dintre rLboi mondial a fost inamicul vreunuia dintre semnatarii
Membrii si de capacitatea juridic necesar pentru ndepli- prezentei Carte, o aciune intreprins sau autorizatA, ca
nirea funciilor i realzarca scopurilor sale. urmare a acestui rzboi, de ctre guvernele care poart
rspunderea acestei aciuni.
ARTICOLUL 105
1. Organizaia se va bucura pe teritoriul fiecruia
dintre Membrii si de privilegiJie I imunitile necesare CAPITOLUL XVTIT
pentru realizarea scopurilor sale.
AMENDAMENTE
2. Reprezentantii Membrilor Naiunilor Unite i func-
ionarii Organizaiei se vor bucura, de asemenea, de privi- ARTICOLUL 108
legiile i imunitile necesare pentru ndeplinirea. in mod
cu totul independent, a funciilor lor legate de OrganiLaie.
Amendamentele la prezenta Cart vor intra n vigoare
pentru toi Membrii Naiunilor Unite cnd vor fi fost
3. Adunarea General poate f<Jce recomandri in sco-
adoptate cu o majoritate de dou treimi din membrii Adu-
pul de a stabil detaliile aplicrii paragrafelor l i 2 din acest
nrii Generale i ratificate, n conformitate cu respectiva
Articol sau poate propune Membrilor Naiunilor Unite
lor procedur constitutional, de dou treimi din Membrii
convenii n acest scop.
Naiunilor Unite, inclusiv toi membrii permaneni ai Con-

CAPITOLUL XVII siliului de Securitate.

DISPOZIII
OE SECURITATE ARTICOLUL 109
TRANZITORil 1. O Conferin General a Membrilor Naiunilor
ARTICOLUL 106 Unite cu scopul revizuirii preLentei Carte va putea fi tinut
n la intrarea in "\-igoare a acordurilor speciale men- la data i la Jocul care vor fi stabilite cu votul unei majo-
P ionate in Articolul 43 care, dup prerea Consiliului riti de dou treimi din membrii Adunrii Generale i

III de Securitate, ii vor permite s nceap a-i asuma rspun- cu voturile a oricror apte membri ai Consiliului de Secu-
!
36 37
ntate. Fiecare Membru a! Organizaiei va dispune la confe- tificare, de pe care va trimite copii tuturor Statelor semna
rin de un vot.
tare.
2. Orice modificare a preLentei Carte, recomandat 4. Statele semnatare ale preLentei Carle, care o rati-
de conferin prin votul majorit:'iii de dou treimi, va intra fic dup intrarea ei n vigoare, vor deveni Membri origi
n vigoare ia ratificarea ei, in conformitate cu respectiva nari ai Naiunilor Unite la data depunerii instrumentelor
lor procedur constituional, de ctre dou treimi din de ratificare respective.
Membrii Naiunilor Unite, inclusiv toi membrii permaneni ARTICOLUL III
ai Consiliului de Securitctte.
Prezenta Cart, ale crei
texte n limbile chinez, fran
3. Dac o a~emenca conferin nu va fi fo~t inut cez, rus, englez i spaniol snt n mod egal autentice,
pn la cea de-a zecea ~esiune anual a Adunrii Generale va fi depus n arhivele Guvernului Statelor Unite ale Ame-
urmtoare intrrii n vigoare a prezentei Carte, propune-
ricii. Acest Guvern va trimite copii certificate n modul cu-
rea de a se convoca o asemenea conferin va fi mcri~ venit Guvernelor celorlalte State semnatare,
pe ordinea de zi a acelei sesiuni a Adunrii Generale iar DREPT CARE reprezentanii Guvernelor Naiunilor
conferina se va reuni dac acca>la se va decide prin votul
Unite au semnat prezenta Cart.
majoritii membrilor Adunrii Generale i cu voturile NTOCMIT n oraul San Francisco, la dou7.eci i
a oricror apte membri ai Consiliului de Securitate. ase iunie una mie nou sute patruzeci i cinci.

CAPITOLUL XIX
RATIFICARE I SEMNARE

ARTfCOLL'L l10
1. Prezenta Cart<t va fi ratificat de statele semnatare
n conformitate cu re~pectiva lor procedur constituional.
2. In~trumentele de ratifican: vor fi depuse Guver-
nului Statelor L'nite ale Americii, care va notifica fiecare
depunere tuturor Statelor semnatare precum i Secretarului
General al Organizaiei, dup ce acesta va fi fost numit.
3. Pre7enta Cart va intra in vigoare dup depunerea
in~lrumente!or de ratificare de ctre Republica China,
Frana, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul
Unit al Marii Britanii i Trlandei de Nord i Statele Unite
ale Americii i de ctre majoritatea celorlalte state semna-
tare. Guvernul Statelor Unite ale Americii va ntocmi apoi
un proces-verbal pr\nd depunerea instrumentelor de ra-

38 39
ntate. Fiecare Membru a! Organizaiei va dispune la confe- tificare, de pe care va trimite copii tuturor Statelor semna
rin de un vot.
tare.
2. Orice modificare a preLentei Carte, recomandat 4. Statele semnatare ale preLentei Carle, care o rati-
de conferin prin votul majorit:'iii de dou treimi, va intra fic dup intrarea ei n vigoare, vor deveni Membri origi
n vigoare ia ratificarea ei, in conformitate cu respectiva nari ai Naiunilor Unite la data depunerii instrumentelor
lor procedur constituional, de ctre dou treimi din de ratificare respective.
Membrii Naiunilor Unite, inclusiv toi membrii permaneni ARTICOLUL III
ai Consiliului de Securitctte.
Prezenta Cart, ale crei
texte n limbile chinez, fran
3. Dac o a~emenca conferin nu va fi fo~t inut cez, rus, englez i spaniol snt n mod egal autentice,
pn la cea de-a zecea ~esiune anual a Adunrii Generale va fi depus n arhivele Guvernului Statelor Unite ale Ame-
urmtoare intrrii n vigoare a prezentei Carte, propune-
ricii. Acest Guvern va trimite copii certificate n modul cu-
rea de a se convoca o asemenea conferin va fi mcri~ venit Guvernelor celorlalte State semnatare,
pe ordinea de zi a acelei sesiuni a Adunrii Generale iar DREPT CARE reprezentanii Guvernelor Naiunilor
conferina se va reuni dac acca>la se va decide prin votul
Unite au semnat prezenta Cart.
majoritii membrilor Adunrii Generale i cu voturile NTOCMIT n oraul San Francisco, la dou7.eci i
a oricror apte membri ai Consiliului de Securitate. ase iunie una mie nou sute patruzeci i cinci.

CAPITOLUL XIX
RATIFICARE I SEMNARE

ARTfCOLL'L l10
1. Prezenta Cart<t va fi ratificat de statele semnatare
n conformitate cu re~pectiva lor procedur constituional.
2. In~trumentele de ratifican: vor fi depuse Guver-
nului Statelor L'nite ale Americii, care va notifica fiecare
depunere tuturor Statelor semnatare precum i Secretarului
General al Organizaiei, dup ce acesta va fi fost numit.
3. Pre7enta Cart va intra in vigoare dup depunerea
in~lrumente!or de ratificare de ctre Republica China,
Frana, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul
Unit al Marii Britanii i Trlandei de Nord i Statele Unite
ale Americii i de ctre majoritatea celorlalte state semna-
tare. Guvernul Statelor Unite ale Americii va ntocmi apoi
un proces-verbal pr\nd depunerea instrumentelor de ra-

38 39
STATUTUL CURII INTERNAIONALE DE JUSTIIE
scop de guvernele lor n condiiile stipulatc pentru membrii
Curii Permanente de Arbitraj prin Articolul 44 al Conven-
iei de la Haga din 1907 privind soluionarea panic a di-
ARTICOLUL 1 fercndelor internaionale.
3. n lipsa unui acord ~pecial, condiiile n care un
Curtea internaional de Justiie instituit prin Carta
~tat parte la prezentul Statut, dar nu i Membru al Na-
Naiunilor Unite ca organ judiciar principal al Organizaiei
iunilor Unite, poate s participe la alegerea membrilor
va fi constituit i va funciona n conformitate ~;u dispo-
Curii vor fi stabilite de Adunarea General, la recoman-
ziiile prezentului Statut.
darea Consiliului de Securitate.

CAPITOLUL l ARTICOLUL 5
1. Cu cel puin trei luni naintea datei alegerilor, Se-
ORGANIZAREA CURII
cretarul General al Naiunilor Unite se va adresa n scris
ARTICOLUL 2 membrilor Curii Permanente de Arbitraj aparinnd sta-
telor care snt pri la prezentul Statut, precum i mem
urtea va fi ~;ompus dintr-un corp de judectori inde-
C pendeni, alei, indiferent de cetenia lor, dintre per-
brilor grupurilor naionale desemnate conform Articolului
4, paragraful 2, cu invitaia ca ntr-un anumit termen fie-
soane cu nalte caliti morale, ~;arc ndeplinesc condiiile
care grup naional s procedeze la propunerea drept can-
cerute n ara lor pentru numirea n cele mai nalte funcii
didai a unor persoane care sint n situaia de a ndeplini
judiciare ~au care snt juriti cu o competen recunos~;ut
funcia de membru al Curii.
n materie de drept internaional.
2. Nici un grup nu poate propune mai mult de patru
ARTICOLUL 3 candidai, dintre care ~;el mult doi pot fi ceteni ai statului
1. Curtea va fi aktuit din cincispreLe~;e membri, cruia i aparine grupul. n nici un caz numrul candida-
printre care nu pot fi doi ceteni ai aceluiai stat. ilor propui de un grup nu poate depi dublul locurilor
2. Persoana care n legtur cu aktuirea Curii ar ce urmeaz a fi completate.
putea fi considerat ca cetean a mai mult decit un singur
ARTICOLUL 6
stat va fi socotit ca cetean al statului n care i exercit
n mod obinuit drepturile civile i politke. Inainte de a propune aceste candidaturi, ~e recomand
ARTICOLUL 4 ca fiecare grup naional s ~;onsulte cea mai nalt curte
1. Membrii Curii vor fi alei de Adunarea General de justiie, facultilc i ~;oli!e de drept din ara sa, aca-
i de Consiliul de Securitate dintr-o list de candidai pro- demiile naionale i seciile naionale ale academiilor inter-
pui de grupurile naionale ale Curii Permanente de Ar- naionale dedicate studierii dreptului.

bitraj, n conformitate ~;u dispoziiile de mai jos. ARTICOLUL 7


2. n cazul Membrilor Naiunilor Unite care nu snt
reprezentai n Curtea Permanent de Arbitraj, candidaii 1. Secretarul General va ntocmi o list n ordine alfa-
vor fi propui de grupuri naionale, desemnate n acest betic a tuturor candidailor astfel propui. Aceste per-

tii
40 41

~
STATUTUL CURII INTERNAIONALE DE JUSTIIE
scop de guvernele lor n condiiile stipulatc pentru membrii
Curii Permanente de Arbitraj prin Articolul 44 al Conven-
iei de la Haga din 1907 privind soluionarea panic a di-
ARTICOLUL 1 fercndelor internaionale.
3. n lipsa unui acord ~pecial, condiiile n care un
Curtea internaional de Justiie instituit prin Carta
~tat parte la prezentul Statut, dar nu i Membru al Na-
Naiunilor Unite ca organ judiciar principal al Organizaiei
iunilor Unite, poate s participe la alegerea membrilor
va fi constituit i va funciona n conformitate ~;u dispo-
Curii vor fi stabilite de Adunarea General, la recoman-
ziiile prezentului Statut.
darea Consiliului de Securitate.

CAPITOLUL l ARTICOLUL 5
1. Cu cel puin trei luni naintea datei alegerilor, Se-
ORGANIZAREA CURII
cretarul General al Naiunilor Unite se va adresa n scris
ARTICOLUL 2 membrilor Curii Permanente de Arbitraj aparinnd sta-
telor care snt pri la prezentul Statut, precum i mem
urtea va fi ~;ompus dintr-un corp de judectori inde-
C pendeni, alei, indiferent de cetenia lor, dintre per-
brilor grupurilor naionale desemnate conform Articolului
4, paragraful 2, cu invitaia ca ntr-un anumit termen fie-
soane cu nalte caliti morale, ~;arc ndeplinesc condiiile
care grup naional s procedeze la propunerea drept can-
cerute n ara lor pentru numirea n cele mai nalte funcii
didai a unor persoane care sint n situaia de a ndeplini
judiciare ~au care snt juriti cu o competen recunos~;ut
funcia de membru al Curii.
n materie de drept internaional.
2. Nici un grup nu poate propune mai mult de patru
ARTICOLUL 3 candidai, dintre care ~;el mult doi pot fi ceteni ai statului
1. Curtea va fi aktuit din cincispreLe~;e membri, cruia i aparine grupul. n nici un caz numrul candida-
printre care nu pot fi doi ceteni ai aceluiai stat. ilor propui de un grup nu poate depi dublul locurilor
2. Persoana care n legtur cu aktuirea Curii ar ce urmeaz a fi completate.
putea fi considerat ca cetean a mai mult decit un singur
ARTICOLUL 6
stat va fi socotit ca cetean al statului n care i exercit
n mod obinuit drepturile civile i politke. Inainte de a propune aceste candidaturi, ~e recomand
ARTICOLUL 4 ca fiecare grup naional s ~;onsulte cea mai nalt curte
1. Membrii Curii vor fi alei de Adunarea General de justiie, facultilc i ~;oli!e de drept din ara sa, aca-
i de Consiliul de Securitate dintr-o list de candidai pro- demiile naionale i seciile naionale ale academiilor inter-
pui de grupurile naionale ale Curii Permanente de Ar- naionale dedicate studierii dreptului.

bitraj, n conformitate ~;u dispoziiile de mai jos. ARTICOLUL 7


2. n cazul Membrilor Naiunilor Unite care nu snt
reprezentai n Curtea Permanent de Arbitraj, candidaii 1. Secretarul General va ntocmi o list n ordine alfa-
vor fi propui de grupuri naionale, desemnate n acest betic a tuturor candidailor astfel propui. Aceste per-

tii
40 41
el'
soane vor fi singurele e!igible, n afara cazului prevzut
ARTICOLUL 12
n Articolul 12, paragraful 2.
1. Dac dup a treia edin mai rmn nccomplctatc
2. Secretarul general va supune aceast list Adunrii
unul sau mai multe Jocuri, se poate oricnd forma, la cere-
Generale i Consiliului de Securitate.
rea fie a Adunrii Generale, fie a Consiliului de Securitate,
ARTLCOLUL 8 o Comisie de mcdiaie alctuit din ase membri, dintre
care trei numii de Adunarea General i trei de Consiliul
Adunarea General i Consiliul de Securitate vor
de Securitate, avnd scopul de a desemna, cu majoritatea
proceda, independent unul de altul, la alegerea membrilor
absolut a voturilor, cte o persoan pentru fiecare Joc
Curtii.
nc vacant, a crei candidatur s fie supus acceptrii

ARTICOLUL 9 separate a Adunrii Generale i a Con~iliului de Securitate.


2. Dac este de acord n unanimitate asupra oricrei
La fiecare alegere, alegtorii vor avea n vedere nu
persoane care ndeplinete condiiile cerute, Comisia de
numai ca per~oanele care urmeaz a alctui Curtea ~ n-
mediaie o poate include pe lista sa chiar dac persoana
deplinea~c individual condiiile cerute, ci i ca n ansam-
nu figura pe lista de candidaturi menionat n Articolul 7.
blul lor s fie a~igurat reprezentarea marilor forme de
civiliLa!ie i a principalelor ~isteme juridice ale lumii. 3. Atunci cnd Comisia de media ie constat c nu por.-
te reui s asigure o alegere, membrii Curii deja alei vor
ARTICOLCL 10 proceda, ntr-un termen care urmeaz a fi fixat de Consi-
1. Vor fi considerai alei candidaii care au obinut liul de Securitate, la completarea locurilor vacante, alegind
majoritatea absolut a voturilor in Adunarea General dintre candidaii care au obinut voturi fie n Adunarea
i n Consiliul de Securitate. General, fie n Consiliul de Securitate.

2. La votarea n Consiliul de Securitate, fie pentru ale- 4. Dac voturile judectorilor snt mprite n mod
gerea judectorilor, fie pentru desemnarea membrilor co- egal, va precumpni votul judectorului celui mai vrstnic.
misiei prevzute n Articolul 12, nu se va face nici o dis-
ARTICOLUL 13
tincie ntre membrii permaneni i membrii nepermaneni
ai Consiliului de Securitate. 1. Membrii Curii vor fi alei pc nou ani i vor fi
3. n cazul n care mai muli ceteni ai aceluiai stat reeligibili; totui, n ceea ce privc5te pe judectorii alei
a1 obine
o majoritate absolut de voturi atit n Adunarea la prima alegere, funcia a cinci dintre ei va nceta dup
General, ct i n Con~iliul de Securitate, numai ce! mai trei ani, iar funcia altor cinci judectori va nceta dup
vrstnic dintre ei va fi considerat ales. ase ani.

2. Judectorii
ale cror funcii urmca? s incete?e
ARTICOLUL 11
la sfritul
perioadelor iniiale de trei i de ase ani sus-
Dac dup prima edin de alegeri unul sau mai multe menionate vor fi desemnai prin tragere la sori, efectuat
locuri rmn necompletate, se va ine o a doua i, dac va de Secretarul General imediat dup terminarea primei
fi necesar, o a treia edin. alegeri.

42 43
el'
soane vor fi singurele e!igible, n afara cazului prevzut
ARTICOLUL 12
n Articolul 12, paragraful 2.
1. Dac dup a treia edin mai rmn nccomplctatc
2. Secretarul general va supune aceast list Adunrii
unul sau mai multe Jocuri, se poate oricnd forma, la cere-
Generale i Consiliului de Securitate.
rea fie a Adunrii Generale, fie a Consiliului de Securitate,
ARTLCOLUL 8 o Comisie de mcdiaie alctuit din ase membri, dintre
care trei numii de Adunarea General i trei de Consiliul
Adunarea General i Consiliul de Securitate vor
de Securitate, avnd scopul de a desemna, cu majoritatea
proceda, independent unul de altul, la alegerea membrilor
absolut a voturilor, cte o persoan pentru fiecare Joc
Curtii.
nc vacant, a crei candidatur s fie supus acceptrii

ARTICOLUL 9 separate a Adunrii Generale i a Con~iliului de Securitate.


2. Dac este de acord n unanimitate asupra oricrei
La fiecare alegere, alegtorii vor avea n vedere nu
persoane care ndeplinete condiiile cerute, Comisia de
numai ca per~oanele care urmeaz a alctui Curtea ~ n-
mediaie o poate include pe lista sa chiar dac persoana
deplinea~c individual condiiile cerute, ci i ca n ansam-
nu figura pe lista de candidaturi menionat n Articolul 7.
blul lor s fie a~igurat reprezentarea marilor forme de
civiliLa!ie i a principalelor ~isteme juridice ale lumii. 3. Atunci cnd Comisia de media ie constat c nu por.-
te reui s asigure o alegere, membrii Curii deja alei vor
ARTICOLCL 10 proceda, ntr-un termen care urmeaz a fi fixat de Consi-
1. Vor fi considerai alei candidaii care au obinut liul de Securitate, la completarea locurilor vacante, alegind
majoritatea absolut a voturilor in Adunarea General dintre candidaii care au obinut voturi fie n Adunarea
i n Consiliul de Securitate. General, fie n Consiliul de Securitate.

2. La votarea n Consiliul de Securitate, fie pentru ale- 4. Dac voturile judectorilor snt mprite n mod
gerea judectorilor, fie pentru desemnarea membrilor co- egal, va precumpni votul judectorului celui mai vrstnic.
misiei prevzute n Articolul 12, nu se va face nici o dis-
ARTICOLUL 13
tincie ntre membrii permaneni i membrii nepermaneni
ai Consiliului de Securitate. 1. Membrii Curii vor fi alei pc nou ani i vor fi
3. n cazul n care mai muli ceteni ai aceluiai stat reeligibili; totui, n ceea ce privc5te pe judectorii alei
a1 obine
o majoritate absolut de voturi atit n Adunarea la prima alegere, funcia a cinci dintre ei va nceta dup
General, ct i n Con~iliul de Securitate, numai ce! mai trei ani, iar funcia altor cinci judectori va nceta dup
vrstnic dintre ei va fi considerat ales. ase ani.

2. Judectorii
ale cror funcii urmca? s incete?e
ARTICOLUL 11
la sfritul
perioadelor iniiale de trei i de ase ani sus-
Dac dup prima edin de alegeri unul sau mai multe menionate vor fi desemnai prin tragere la sori, efectuat
locuri rmn necompletate, se va ine o a doua i, dac va de Secretarul General imediat dup terminarea primei
fi necesar, o a treia edin. alegeri.

42 43
'1
! J. Membrii Curii vor rmne n funcie pn cnd ARTICOLUL 18
locurile lor \Of fi completate. Chiar dupa completare, ci
1. Nici un membru al Curii nu poate fi ndeprtat
1! vor soluiona cauzele cu care snt deja sesizai.
din funcie dect dac, dup prerea unanim a celorlali
rl 4. n cazul n care un membru al Curii demisioneaz,
demisia va fi adrbat Preedintelui Curii spre a fi trans-
membri, el a ncet<~.! de a mai ndeplini condiiile cerute.
2. Grefierul va ntiina n mod oficial despre aceasta
mis Secretarului General. n urma acestei notificri, locul
pc Secretarul General.
devine vacant.
3. n urma acestei notificri, locul devine vacant.
ARTICOLUL 14
ARTICOLUL 19
Locurile \acante vor fi completate prin metoda pre-
vwt pentru prima alegere, cu respectarea urmtoarei
Membrii Curii se vor bucura in exerciiu! funciei lor
dispoziii; in rstimp de o lun de la ivirea vacanei, Secre- de privilegiile i imunitile diplomatice.
tarul General va proceda la trimiterea invitaiilor prev ARTICOLUL 20
zute n Articolul 5, iar data alegerilor va fi fixat de Con- nainte de intrarea in funcit:, fiecare membru al Curii
siliul de Securitate. va face in edin public a Curii o declaraie solemn
ARTICOLUL 15 c i va exercita atribuiile n mod impaqial i contiincios.

Un membru al Cuqii ales ~prc a nlocui pc un membru ARTICOLUL 21


al crui mandat nu a expirat va rmne in funcie pe restul 1. Curtea i va alege Preedintele ~i Vicepreedintele
duratei mandatului predecesorului su. pe trei ani; ei vor putea fi realei.
ARTICOLUL 16 2. Curtea i va numi Grefierul i va putea proceda
1. Nici un membru al Curii nu poate exercita vreo la numirea altor funcionari care ar fi necesari.
funcie politic sau admini~trativ i nici nu se poate dedica ARTICOLUL 22
vreunei alte ocupaii cu caracter profesionaL 1. Sediul va fi stabilit la Haga. Curtea va putea
Curii
2. n caz de dubiu in acea~t privin, Curtea va totui s in edine i s-i exercite funciile in alt Joc,
decide. ori de cite ori consider c este de dorit.
ARTICOLUL 17 2. Preedintele i Grefierul i vor avea reedina la
1. Nici un membru al Curii nu poate exercita n nici sediul Curii.
o cauz funcia de repre..:entant, consilier sau avocat. ARTICOLUL 23
2. Nici un membru al Curii nu poate participa la 1. Curtea va funciona permanent, cu excepia vacan-
soluionarea vreunei cauze la care a luat parte anterior clor judiciare, a cror dat i durat le va fixa Curtea.
ca rcpre7entant, con~ilier sau avocat al uneia din pri, 2. Membrii Curii au dreptul la concedii periodice, ._
ca membru al unui tribunal naional sau internaional, cror dat i durat le va fixa Curtea, innd seama de
al unei comisii de anchet sau n orice alt calitate. distana dintre Haga i domiciliul fiecrui judector.
3. n caz de Jubiu n aceast privin, Curtea va de- 3. Membrii Curii snt obligai s fie permanent la
cide. di~poziia Curii, dac nu snt n concediu sau mpiedicai

44 45
'1
! J. Membrii Curii vor rmne n funcie pn cnd ARTICOLUL 18
locurile lor \Of fi completate. Chiar dupa completare, ci
1. Nici un membru al Curii nu poate fi ndeprtat
1! vor soluiona cauzele cu care snt deja sesizai.
din funcie dect dac, dup prerea unanim a celorlali
rl 4. n cazul n care un membru al Curii demisioneaz,
demisia va fi adrbat Preedintelui Curii spre a fi trans-
membri, el a ncet<~.! de a mai ndeplini condiiile cerute.
2. Grefierul va ntiina n mod oficial despre aceasta
mis Secretarului General. n urma acestei notificri, locul
pc Secretarul General.
devine vacant.
3. n urma acestei notificri, locul devine vacant.
ARTICOLUL 14
ARTICOLUL 19
Locurile \acante vor fi completate prin metoda pre-
vwt pentru prima alegere, cu respectarea urmtoarei
Membrii Curii se vor bucura in exerciiu! funciei lor
dispoziii; in rstimp de o lun de la ivirea vacanei, Secre- de privilegiile i imunitile diplomatice.
tarul General va proceda la trimiterea invitaiilor prev ARTICOLUL 20
zute n Articolul 5, iar data alegerilor va fi fixat de Con- nainte de intrarea in funcit:, fiecare membru al Curii
siliul de Securitate. va face in edin public a Curii o declaraie solemn
ARTICOLUL 15 c i va exercita atribuiile n mod impaqial i contiincios.

Un membru al Cuqii ales ~prc a nlocui pc un membru ARTICOLUL 21


al crui mandat nu a expirat va rmne in funcie pe restul 1. Curtea i va alege Preedintele ~i Vicepreedintele
duratei mandatului predecesorului su. pe trei ani; ei vor putea fi realei.
ARTICOLUL 16 2. Curtea i va numi Grefierul i va putea proceda
1. Nici un membru al Curii nu poate exercita vreo la numirea altor funcionari care ar fi necesari.
funcie politic sau admini~trativ i nici nu se poate dedica ARTICOLUL 22
vreunei alte ocupaii cu caracter profesionaL 1. Sediul va fi stabilit la Haga. Curtea va putea
Curii
2. n caz de dubiu in acea~t privin, Curtea va totui s in edine i s-i exercite funciile in alt Joc,
decide. ori de cite ori consider c este de dorit.
ARTICOLUL 17 2. Preedintele i Grefierul i vor avea reedina la
1. Nici un membru al Curii nu poate exercita n nici sediul Curii.
o cauz funcia de repre..:entant, consilier sau avocat. ARTICOLUL 23
2. Nici un membru al Curii nu poate participa la 1. Curtea va funciona permanent, cu excepia vacan-
soluionarea vreunei cauze la care a luat parte anterior clor judiciare, a cror dat i durat le va fixa Curtea.
ca rcpre7entant, con~ilier sau avocat al uneia din pri, 2. Membrii Curii au dreptul la concedii periodice, ._
ca membru al unui tribunal naional sau internaional, cror dat i durat le va fixa Curtea, innd seama de
al unei comisii de anchet sau n orice alt calitate. distana dintre Haga i domiciliul fiecrui judector.
3. n caz de Jubiu n aceast privin, Curtea va de- 3. Membrii Curii snt obligai s fie permanent la
cide. di~poziia Curii, dac nu snt n concediu sau mpiedicai

44 45
1

~ ~
t:;, 'O
~.,

~ 2
el 8
~: 7
~ ~
t:;, 'O
~.,

~ 2
el 8
~: 7
3. Dac n completul Curii nu este inclus nici un ju- 7. Adunarea General va fixa printr-un regulament
dector avind cetenia prilor, fiecare dintre pri poate condiiile n care se pot acorda pensii membrilor Curii
s procedeze la desemnarea unui judector n modul pre- i Grefierului, precum i condiiile n care membrilor Curii
vzut n paragraful 2 al prezentului Articol. i Grefierului li se vor rambursa cheltuielile de cltorie.

4. Dispoziiile prezentului Articol se vor aplica n !l. Salariile, alocaiile ~i indemnizaiile prevzute mai
cazurile prevwte in Articolele 26 i 29. n asemenea ca- sus vor fi scutite de orice impozit.
zuri, Preedintele va cere ca unul sau, dac este necesar, ARTICOLUL 33
doi dintre membrii Curii care alctuiesc camera s-i ce- Cheltuielile Curii vor fi suportate de Naiunile Unite
deze locul membrilor Curii care au cetenia prlor in-
n modul care va fi stabilit de Adunarea General.
teresate, iar n lips de asemenea judectori sau dac ei
sint n impo~ibilitate de a n prezeni, judectorilor special
desemnai de ctre pri. CAPITOLUL Il
5. Dac mai multe pri au interese comune, ele vor COMPETENTA CURII
fi considerate, in ce privete aplicarea dispoziiilor prece- ARTICOLUL 34
dente, drept o singur parte. n caL de dubiu, Curtea va
decide. 1. Numai statele pot fi pri n cauzele supuse Curii.
2. Curtea va putea, n condiiile prevzute de Regu-
6. Judectorii alei potrivit dispoziiilor din paragra-
lamentul su, s cear organizaiilor internaionale publice
fele 2, 3 i 4 ale prezentului Articol trebuie s indcplineasc
informaii referitoare la cauzele supuse ei, i totodat va
condiiile cerute de Articolele 2, 7 (paragraful 2), 20 i 24
primi asemenea informaii prezentate de aceste organi-
din prezentul Statut. Ei vor lua parte la adoptarea dcci.ilor
zaii din proprie iniiativ.
in deplin egalitate cu colegii lor.
3. Ori de cte ori ntr-o cau? supus Curii ~e ia n
ARTICOLUL 32 discuie interpretarea actului constitutiv al unei organizaii
internaionale publice sau interpretarea unei convenii
1. Fiecare membru al Curii va primi un salariu anual.
internaionale adoptate in virtutea acestui act, Grefierul
2. Preedintele va primi o alocaie special anual.
va in~tiina organizaia respectiv i li va comunica n
3. Vicepreedintele va primi o alocaic ~pecial pentru
copie ntreaga procedur scris.
fiecare zi n care ndeplinete funciile de Preedinte.
4. Judectorii desemnai conform Articolului 31, alii ARTICOLUL 35
declt membrii Curii, vor primi o indemnizaie pentru fie- 1. Curtea va fi deschi~ statelor pri la pre~:entul
care 7i n care i exercit funciile.
Statut.
5. Aceste salarii, alocaii i indemni7aii vor fi fixate 2. Cond(iile n care Curtea va fi deschis altor state
de Adunarea General. Ele nu pot fi micorate ct timp
vor fi stabilite de Cono;iliul de Securitate, sub rezerva dis-
dureaz funeiile.
poziiilor speciale cuprinse in tratate in vigoare, dar n nici
6. Salariul Grefierului va fi fixat de Adunarea Gene- un ca/. acc<;tc condiii nu vor pune prile intr-o po/iie de
ral la propunerea Curii. inegalitate in faa Curii.

48 49
3. Dac n completul Curii nu este inclus nici un ju- 7. Adunarea General va fixa printr-un regulament
dector avind cetenia prilor, fiecare dintre pri poate condiiile n care se pot acorda pensii membrilor Curii
s procedeze la desemnarea unui judector n modul pre- i Grefierului, precum i condiiile n care membrilor Curii
vzut n paragraful 2 al prezentului Articol. i Grefierului li se vor rambursa cheltuielile de cltorie.

4. Dispoziiile prezentului Articol se vor aplica n !l. Salariile, alocaiile ~i indemnizaiile prevzute mai
cazurile prevwte in Articolele 26 i 29. n asemenea ca- sus vor fi scutite de orice impozit.
zuri, Preedintele va cere ca unul sau, dac este necesar, ARTICOLUL 33
doi dintre membrii Curii care alctuiesc camera s-i ce- Cheltuielile Curii vor fi suportate de Naiunile Unite
deze locul membrilor Curii care au cetenia prlor in-
n modul care va fi stabilit de Adunarea General.
teresate, iar n lips de asemenea judectori sau dac ei
sint n impo~ibilitate de a n prezeni, judectorilor special
desemnai de ctre pri. CAPITOLUL Il
5. Dac mai multe pri au interese comune, ele vor COMPETENTA CURII
fi considerate, in ce privete aplicarea dispoziiilor prece- ARTICOLUL 34
dente, drept o singur parte. n caL de dubiu, Curtea va
decide. 1. Numai statele pot fi pri n cauzele supuse Curii.
2. Curtea va putea, n condiiile prevzute de Regu-
6. Judectorii alei potrivit dispoziiilor din paragra-
lamentul su, s cear organizaiilor internaionale publice
fele 2, 3 i 4 ale prezentului Articol trebuie s indcplineasc
informaii referitoare la cauzele supuse ei, i totodat va
condiiile cerute de Articolele 2, 7 (paragraful 2), 20 i 24
primi asemenea informaii prezentate de aceste organi-
din prezentul Statut. Ei vor lua parte la adoptarea dcci.ilor
zaii din proprie iniiativ.
in deplin egalitate cu colegii lor.
3. Ori de cte ori ntr-o cau? supus Curii ~e ia n
ARTICOLUL 32 discuie interpretarea actului constitutiv al unei organizaii
internaionale publice sau interpretarea unei convenii
1. Fiecare membru al Curii va primi un salariu anual.
internaionale adoptate in virtutea acestui act, Grefierul
2. Preedintele va primi o alocaie special anual.
va in~tiina organizaia respectiv i li va comunica n
3. Vicepreedintele va primi o alocaic ~pecial pentru
copie ntreaga procedur scris.
fiecare zi n care ndeplinete funciile de Preedinte.
4. Judectorii desemnai conform Articolului 31, alii ARTICOLUL 35
declt membrii Curii, vor primi o indemnizaie pentru fie- 1. Curtea va fi deschi~ statelor pri la pre~:entul
care 7i n care i exercit funciile.
Statut.
5. Aceste salarii, alocaii i indemni7aii vor fi fixate 2. Cond(iile n care Curtea va fi deschis altor state
de Adunarea General. Ele nu pot fi micorate ct timp
vor fi stabilite de Cono;iliul de Securitate, sub rezerva dis-
dureaz funeiile.
poziiilor speciale cuprinse in tratate in vigoare, dar n nici
6. Salariul Grefierului va fi fixat de Adunarea Gene- un ca/. acc<;tc condiii nu vor pune prile intr-o po/iie de
ral la propunerea Curii. inegalitate in faa Curii.

48 49
V.
o

V.

-
V.
o

V.

-
s se desfoare n limba englez, hotrrea se va pronuna ARTICOLUL 43
in limba englez. 1. Procedura va fi alctuit din dou pri; cea scris
2. n lipsa unui acord asupra limbii care s fie folosit, i cea oral.
fiecare parte va putea ntrebuina n pledoarii limba pe care 2. Procedura scris va consta din comunicarea ctre
o prefer, iar hotrrea Curii va fi dat n francez i en Curte i ctre pri a memoriilor, contramemoriilor i, dac
glez. n acest caz, Curtea va stabili totodat care dintre este necesar, a replicilor, precum i a tuturor pieselor i
cele dou texte va fi considerat ca autentic. documentelor in sprijinul lor.
3. La cererea oricreia dintre pri, Curtea o va auto 3. Aceste comunicri se vor face prin Grefier, n or
riza s foloseasc alt limb dect franceza sau engleza. dinea i in termenele fixate de Curte.
4. Orice document prezentat de una din pri va fi
ARTICOLUL 40
comunicat n copie certificat celeilalte pri.
1. Cauzele snt aduse n faa Curii, dup caz, fie prin 5. Procedura oral va consta din audierea de ctre
notificarea conveniei speciale, fie printro cerere adresat Curte a martorilor, experilor, reprezentanilor, consilie
Grefierului. n ambele cazuri trebuie s se indice obiectul rilor i avocailor.
diferendului i prile.
ARTICOLUL 44
2. Grefierul va comunica cererea imediat tuturor celor
l. Pentru orice notificri ctre alte persoane decit
interesai.
ctre reprezentani,consilieri i avocai, Curtea se va adresa
3. De asemenea, el o va notifica Membrilor Naiuni direct guvernului statului pe al crui teritoriu trebuie trans
lor Unite, prin intermediul Secretarului General, precum
mis notificarea.
i oricror alte state care au dreptul de a sta n justiie n
2. Aceeai dispoziie se va aplica ori de cte ori trebuie
faa Curii.
luate msuri pentru obinerea de probe la faa locului.
ARTICOLUL 41 ARTICOLUL 45
1. Curtea va avea dreptul s indice, dac socotete Dezbaterile vor fi conduse de Preedinte, iar n lipsa
c mprejurrile cer aceasta, ce msuri provizorii trebuie
acestuia de Vicepreedinte; dac nici unul dintre ei nu
luate pentru conservarea drepturilor fiecrei pri. poate prezida, va prezida cel mai vechi dintre judectorii
2. Pn la hotrrea definitiv, msurile indicate vor
prezeni.
fi notificate imediat prilor i Consiliului de Securitate.
ARTICOLUL 46
ARTICOLUL 42
Dezbaterile vor fi publice, afar de cazul n care
l. Pr(ile se vor nfia prin reprezentani. Curtea ar decide altfel sau prile ar cere ca publicul s
2. Ele pot fi asistate in faa Curtii de consilieri sau nu fie admis.
de avocai.
ARTICOLUL 47
3. Reprezentanii,
consilierii i avocaii prilor n
faa Curii se vor bucura de privilegiile i imunitile nece 1. Pentru fiecare edin de dezbateri se va ncheia
sare exercitrii independente a funciilor lor. un proces-verbal semnat de Grefier i de Preedinte.

52 53
s se desfoare n limba englez, hotrrea se va pronuna ARTICOLUL 43
in limba englez. 1. Procedura va fi alctuit din dou pri; cea scris
2. n lipsa unui acord asupra limbii care s fie folosit, i cea oral.
fiecare parte va putea ntrebuina n pledoarii limba pe care 2. Procedura scris va consta din comunicarea ctre
o prefer, iar hotrrea Curii va fi dat n francez i en Curte i ctre pri a memoriilor, contramemoriilor i, dac
glez. n acest caz, Curtea va stabili totodat care dintre este necesar, a replicilor, precum i a tuturor pieselor i
cele dou texte va fi considerat ca autentic. documentelor in sprijinul lor.
3. La cererea oricreia dintre pri, Curtea o va auto 3. Aceste comunicri se vor face prin Grefier, n or
riza s foloseasc alt limb dect franceza sau engleza. dinea i in termenele fixate de Curte.
4. Orice document prezentat de una din pri va fi
ARTICOLUL 40
comunicat n copie certificat celeilalte pri.
1. Cauzele snt aduse n faa Curii, dup caz, fie prin 5. Procedura oral va consta din audierea de ctre
notificarea conveniei speciale, fie printro cerere adresat Curte a martorilor, experilor, reprezentanilor, consilie
Grefierului. n ambele cazuri trebuie s se indice obiectul rilor i avocailor.
diferendului i prile.
ARTICOLUL 44
2. Grefierul va comunica cererea imediat tuturor celor
l. Pentru orice notificri ctre alte persoane decit
interesai.
ctre reprezentani,consilieri i avocai, Curtea se va adresa
3. De asemenea, el o va notifica Membrilor Naiuni direct guvernului statului pe al crui teritoriu trebuie trans
lor Unite, prin intermediul Secretarului General, precum
mis notificarea.
i oricror alte state care au dreptul de a sta n justiie n
2. Aceeai dispoziie se va aplica ori de cte ori trebuie
faa Curii.
luate msuri pentru obinerea de probe la faa locului.
ARTICOLUL 41 ARTICOLUL 45
1. Curtea va avea dreptul s indice, dac socotete Dezbaterile vor fi conduse de Preedinte, iar n lipsa
c mprejurrile cer aceasta, ce msuri provizorii trebuie
acestuia de Vicepreedinte; dac nici unul dintre ei nu
luate pentru conservarea drepturilor fiecrei pri. poate prezida, va prezida cel mai vechi dintre judectorii
2. Pn la hotrrea definitiv, msurile indicate vor
prezeni.
fi notificate imediat prilor i Consiliului de Securitate.
ARTICOLUL 46
ARTICOLUL 42
Dezbaterile vor fi publice, afar de cazul n care
l. Pr(ile se vor nfia prin reprezentani. Curtea ar decide altfel sau prile ar cere ca publicul s
2. Ele pot fi asistate in faa Curtii de consilieri sau nu fie admis.
de avocai.
ARTICOLUL 47
3. Reprezentanii,
consilierii i avocaii prilor n
faa Curii se vor bucura de privilegiile i imunitile nece 1. Pentru fiecare edin de dezbateri se va ncheia
sare exercitrii independente a funciilor lor. un proces-verbal semnat de Grefier i de Preedinte.

52 53
2. Acest proccs"verbal este singurul autentic.
ARTICOLUL 54
ARTICOLUL 48
L Dup ce reprewntanii prilor, consilierii i avo-
Cmtea va da ordonane privind de~f~urarea proce-
catii vor fi prezentat, sub controlul Curii, toate susincrile
sului, va hotr forma i termenele n care fiecare parte
lor, Preedintele va declara nchise de?baterilc.
trebuie s pun ultimele concluzii i va lua toate miisurilc
2. Curtea se va retrage pentru dcliberare.
legate de administrarea probelor.
3. Dcliberrile Curii \-Or decurge n secret i vor r
ARTICOLLL 49 mne secrete.
Curtea poate ccrc rcpretenlan[ilor, chiar nainte de ARTICOLUL 55
inceperea detbaterilor. s preLinle orice document sau &
1. Toate deciziile Curii se vor lua cu majoritatea de
dea orice explicaii. n caz de refu~:, ea va lua act.
voturi a judectorilor prezeni.
ARTICOLUL 50 2. n caz de paritate de voturi, va preeumpni votul
Curtea poate oricind s ncrcdine~e sarcina de a efec- Preedintelui sau al judectorului care ii ine locul.
tua o anchet &au o expertiz oricrei per~oane, colegiu, ARTICOLUL 56
birou, comisii sau oricrei alte organi1.aii la alegerea sa.
1. Hotrrea va fi motivat.
ARTICOLUL 51 2. Ea va cuprinde numele judectorilor care au parti-
n cursul dc1baterilor, orice intrcbri pertinente tre- cipat la luarea hotrrii.
buie ~ fie pu<;c martorilor ;.i experilor n condiiile ~tabi ARTICOLUL 57
lite de Curte prin regulamentul de procedur menionat Dac hotrrea, in ntregime sau n parte, nu exprim
in Articolul 30.
opinia unanim a judectorilor, oricare judector va avea
ARTICOLUL 52 dreptul s alture opinia sa separat.
Dup primitea probelor in tcnncnele fixate de ca n ARHCOLUL 58
acest scop, Curtea va putea re~pingc orice noi probe orale
Hotrrea va fi semnat de Preedinte i de Grefier.
sau scrise pc care una din pri ar voi s le prezinte fr
Ea va fi citit in edinj public, dup ce reprezentanii
ascntimcntul celeilalte pri.
prilor vor fi fost ntiinai n modul cuvenit.
ARTICOLUL 53 ARTICOLUL 59
1. Dac una din pri nu se nfeai sau nu i pre- Decizia Curii nu are for obligatorie decit ntre pr
zint susinerile, cealalt parte poate cere Curii s dea ile n litigiu i numai pentru cauza pc care o soluioneaz.
o soluie n favoarea sa.
ARHCOLUL 60
2. nainte de a da aceast soluie, Curtea trebuie s
Hotrrea este definitiv i nu poate fi atacat. n caz
se ncredineze nu numai c e~te competent, n conformi-
de diferend asupra nelesului sau a ntinderii dispnzi(iilor
tate cu Articolele 36 i 37, ci i c;l. aCiunea este ntemeiat
hotrrii, Curtea o va interpreta la cererea oricfucia dintre
n fapt i n drept.
pri.

54 55
._____
2. Acest proccs"verbal este singurul autentic.
ARTICOLUL 54
ARTICOLUL 48
L Dup ce reprewntanii prilor, consilierii i avo-
Cmtea va da ordonane privind de~f~urarea proce-
catii vor fi prezentat, sub controlul Curii, toate susincrile
sului, va hotr forma i termenele n care fiecare parte
lor, Preedintele va declara nchise de?baterilc.
trebuie s pun ultimele concluzii i va lua toate miisurilc
2. Curtea se va retrage pentru dcliberare.
legate de administrarea probelor.
3. Dcliberrile Curii \-Or decurge n secret i vor r
ARTICOLLL 49 mne secrete.
Curtea poate ccrc rcpretenlan[ilor, chiar nainte de ARTICOLUL 55
inceperea detbaterilor. s preLinle orice document sau &
1. Toate deciziile Curii se vor lua cu majoritatea de
dea orice explicaii. n caz de refu~:, ea va lua act.
voturi a judectorilor prezeni.
ARTICOLUL 50 2. n caz de paritate de voturi, va preeumpni votul
Curtea poate oricind s ncrcdine~e sarcina de a efec- Preedintelui sau al judectorului care ii ine locul.
tua o anchet &au o expertiz oricrei per~oane, colegiu, ARTICOLUL 56
birou, comisii sau oricrei alte organi1.aii la alegerea sa.
1. Hotrrea va fi motivat.
ARTICOLUL 51 2. Ea va cuprinde numele judectorilor care au parti-
n cursul dc1baterilor, orice intrcbri pertinente tre- cipat la luarea hotrrii.
buie ~ fie pu<;c martorilor ;.i experilor n condiiile ~tabi ARTICOLUL 57
lite de Curte prin regulamentul de procedur menionat Dac hotrrea, in ntregime sau n parte, nu exprim
in Articolul 30.
opinia unanim a judectorilor, oricare judector va avea
ARTICOLUL 52 dreptul s alture opinia sa separat.
Dup primitea probelor in tcnncnele fixate de ca n ARHCOLUL 58
acest scop, Curtea va putea re~pingc orice noi probe orale
Hotrrea va fi semnat de Preedinte i de Grefier.
sau scrise pc care una din pri ar voi s le prezinte fr
Ea va fi citit in edinj public, dup ce reprezentanii
ascntimcntul celeilalte pri.
prilor vor fi fost ntiinai n modul cuvenit.
ARTICOLUL 53 ARTICOLUL 59
1. Dac una din pri nu se nfeai sau nu i pre- Decizia Curii nu are for obligatorie decit ntre pr
zint susinerile, cealalt parte poate cere Curii s dea ile n litigiu i numai pentru cauza pc care o soluioneaz.
o soluie n favoarea sa.
ARHCOLUL 60
2. nainte de a da aceast soluie, Curtea trebuie s
Hotrrea este definitiv i nu poate fi atacat. n caz
se ncredineze nu numai c e~te competent, n conformi-
de diferend asupra nelesului sau a ntinderii dispnzi(iilor
tate cu Articolele 36 i 37, ci i c;l. aCiunea este ntemeiat
hotrrii, Curtea o va interpreta la cererea oricfucia dintre
n fapt i n drept.
pri.

54 55
el'
mcnclc fixate, pentru fiecare caz n parte, de Curte sau,
dac ca nu este ntrunit, tk Pre~edinte. n acest scop,
Grefierul va comunica n timp util expunerile scrise sta-
tt:lor i organizaiilor care au preLentat ele nsele aseme-
nea expuneri.
ARTICOLUL 67
Curtea va pronuna avi7(~1e sale comultative n e
din public, dup ce va fi ntiinat pc Secretarul General
i pe reprezentanii Membrilor Naiunilor Unite, ai altor
state i ai organizaiilor internaionale care sint direct in-
teresai.

ARTICOLUL 68
n e""ercitarea funciilor sale consultative. Curtea se
va cluzi i dup dispoziiile prezentului Statut care ~e a-
plic n materie contencioas, n msura n care le va con-
sidaa aplicabile.

CAPITOLL'L V

AMENDAMENTE
ARTTCOLUL 69
mendamentele la prezentul Statut vor fi efectuate prin
A procei.lum prevzut de Carta Naiunilor Unite pentru
amcndamentele la acea Cart, dar sub rezerva dispoziiilor
pe care Ic-ar putea adopta Adunan:a General, la recoman-
darea Consiliului de Securitate, in privina participrii la
aceast procedur a statelor care snt pri la pre?entul
Statut fr a fi Membri ai Naiunilor Unite.

ARTICOLUL 70

Curtea va avea dn:ptul s propun amendamentelc


la prezentul Statut pe care le va socoti nccemre comunicn-
du-le in scris Secretarului General ~pre a fi cxamin.:tte n
conformitate cu di.'>poziiilc Articolului 69.

58 L _ _ __