Sunteți pe pagina 1din 16

Ii 1C.XU n r .

/</ In ili'n irc n ii i i . j J <// / /(/<// 2u/5

Raportul privind veniturile i cheltuielile din cam pania electoral hi damtic___28JJ!.2oio.


C om partim ent I. Dim1generale. . . V s; ( ,.(


Concurent electoral Si|\i;i Radu OireclaflnaHciar-economlc
Dala nregistrrii ca concurent electoral ()(>.l 0,2016
Dale bancare ale contului "I nud electoral": ft .

Dala deschiderii 02.10,2016

'/ / &
valuta l.ci. M DI.
denumirea bncii IU "\lolditnlcoiibank" S. \. Iii. ( enlru
codul bncii VIOI .OM 1)2X304

Com partim ent II. Utilajul m ijloacelor bneti (lei)


Perioada de rap ortare
X r.crt. Articol data data dala data Total
Spt. 1 - 2 Spt. 3 - 4 Spt. 5 - 6 Spt. 7 - 8
1 Soldul m ijloacelor bneti la nceputul perioadei 0,00 10700,11 449,54 449,54 0,00
2 V e n itu ri n campania electoral -total (2.1+2.2+2.3), inclusiv: 1890650,00 2788339,91 (),()() 0,00 4678989,91
2.1 Mijloace bneti primite din donaiile persoanelor fizice 1890650.00 2779000.00 0.00 0.00 4669650.00
2 1 M ijloace bneti primite clin donaiile persoanelor juridice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Alte mijloace bneti primite 0.00 9339.91 0.00 0.00 9359.91
Cheltuieli n campania electoral - total (3.I+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+
3 1879949,89 2798590.48 0,00 0,00 4678540,37
3.7+3.8+3.9), inclusiv pentru:
3.1 Costul ntrunirilor i evenimentelor electorale - total (3.1. H ...< 3.1.8). inclusiv: 40000.00 0.00 0.00 0.00 40000.00
3.1.1 chirie, inclusiv cheltuielile aferente (energie electric, salubri/are) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2 scen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 prestaii scenice (inclusiv onorariilei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.4 sonorizare 0.00 o.oo 0,00 0.00 0.00
3.1.5 standuri, al.e ele. 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00
3.1.6 cheltuieli de protocol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.7 securitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.8 reflectarea evenimentului n mass-media 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00
3.2 Cheltuieli de publicitate - total (3.2.1 ... 3.2.6). inclusiv: 1759574.00 2787789,10 0.00 0.00 4547163.10
3.2.1 lelcv iziune 1541591.00 2168510.05 0.00 0.00 5709901.05
3.2.2 radio 19000.00 47807.84 0.00 0.00 66807.84
3.2.3 mijloace de informare electronice 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00
3.2.4 presa scris 86450.00 56450.00 O.tll) 0.0(1 142860.00
3.2.5 panouri 62555.00 515241.21 0.00 0.00 577594.21
5.2.6 alte platforme stradale sau mobile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1
. Cheltuieli pentru materialele prnnioiionalc - total (3.3.1 3.3.2). inclusiv: 13303.99 0.00 0.00 0.00 13303.99
3.3.1 programul electoral al panidului li.tll) 0.00 0.(10 0.00 0.00
allc articole protuoionalc (posterc. stogulcc. tricouri. chipiuri. carneele, pixuri,
3.3.2 13303.99 0.00 0.00 11.00 13303.99
allc. Iluiurai. ele.I
3.4 Cheltuieli pentru Iranspori de persoane si bunuri - total (3.4.1 ... 3.4.4) 0.00 10152.10 0.00 0.00 10152.10
.4.1 servieii de transport ().()() 0.00 0.00 o.oo ().()()
.4.2 combustibil 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00
.4.3 ntreinerea mijloacelor de transport (l.llfl 10152.10 0.00 0.00 10152.
3.4.4 remunerare;) oferilor angajai temporar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Costul serviciilor de sondare a opiniei publice 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.6 Costurile suplimentare de ntreinere - total (3.6.1 -3.6.2). inclusiv: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

nchirierea unor bunuri in scop electoral (locuiunea ncperilor temporare,


3.6.1 inclusiv teritoriale, locuiunea mijloacelor de transport, locuiunea altor mijloace 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
fixe si obiecte de mic valoare i scurt durat)
3.6.2 salariile personalului angajat temporar in scop electoral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costuri de delegare sau detaare a persoanelor (inclusiv recompensele diurnele
3.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
observatorilor i voluntarilor)
3.8 Cheltuieli de consultan electoral i politic 66123.90 0.00 0.00 0.00 66123.90
3.8.1 consultan electoral i politic (elaborarea strategiilor electorale ele.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.2 serv icii asisten juridic i notariale 66123.90 0.00 0.00 O.OO 66123.90
3.9 Alte cheltuieli, inclusiv: 1148.00 649.28 0.00 0.00 1797.28
3.9.1 serv icii bancare 698.00 649.28 0.00 0.00 1347.28
3.9.2 servicii de comunicaii (telefonie lix. telefonie mobil. Internet ele.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
materiale l()\ l\ S I), rcchi/ile de birou. etc.. necesare activitii in campanie
3.9.3 450.00 0.00 0.00 ().()() 450.00
electoral)

locuiunea ncperilor permanente, inclusiv teritoriale, serv iciile comunale


3.9.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aferente ncperilor inchiriaic
3.9.5 remunerarea personalului din slalTul electoral central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.9.6 remunerarea personalului din stalTul electoral local (teritorial) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.9.7 remunerarea consultanilor media strategie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Soldul m ijloacelor bneti la sfiritul perioadei (1+2-3) 10700.11 449,54 449,54 449,54 449,54

( onductorul Radu Silvia


:ujUk*U\ JM'cn'lllUi'lc

I rc/oricrul Radu \ ergiliu


picittmvle

2
Lista donaiilor rambursate ca urm are a depirii plafoanelor stabile n conformitate eu
prevederile Codului electoral

Nr.ci'l. \um ele. prenumele personelor deponente Cod liscal Suma. lei
1.

3.
4.
5.
6.
~j

S.
0.
10.
1. 0.00
I .ista donaiilor n m rfuri, obiecte, lucrri sau servicii pe perioada electoral

Hr. Denumirea i specificarea mrfurilor, Nr. i dala contractului de


Perioada Valoarea bunului donat
ord. obiectelor, lucrrilor sau sen iciilor comodat

-
( imipiirlinu-ni 111. \ cn ilu ri.

IV l. . \ i' nil ri in c:i in |>;i is< clcclnraln Sa p i. .! - -1 dala 2S. 111.2(1 .


.1 M ijlo ace bucli prim ite din dnna(iile persoanelor li/.ice
\l
1)nl.i Suinele. prenumele ds'l'oncnliilin Cod lscnl 11)41* \niil naterii 1lo n iiiilin l 1 ck' i i I de munca Sursele de Suma 1lei i
III

1 17 III 2l4(> A\do\ Ala 1iii u ii ni no

1 I') III 2n|n Vame Sadejdn 144(11lll.llll

\ 14 III 2(H(' 1 iniUn Ion 17(11lll.llll

_ 1 27 Hi 2d In (IK O / W W A S I A SI \ 17(1111111.111)

27 Hi 211H> HI .11 V \l 1 S I I S A 1<II II1nil

(l 27 in 2nl<> Kl SI I )A \ 2lii hi .nil

7 27 In 2 n 1 (i . M S \ III IK IS 201111011 nil

X 27 In ,2()|(> Kl \ A 1A 1 1 V I A S K I IXnill lll.llll

>i 2<> In 2uiii H IK S A SO I IA Ini lll.llll

III 2X in 2 (il(i Horodinel llllia 2'iniinn no


11 2X III 2 iilo ( taina 1liana 2ll( IIII N1.111.1

12 2X in 2 d l(< ( im/u\ Vtbilo 27iiiiiin,iin

17 2X In 2(11<
Kadu i H idiu 2X7(11111.111)
11 1 L 1
1Olili .1 1 27741)1)11.011
2.2 M ijlo ace hnneli p rin iilr din di>na(iik- persoanelor juridice
I
Numele prenumele
i liii.i 1Viiuiinic.t ilcponciltfliui 1 Oil ll'C.ll II )\ 1 Mlicsi iiiiu Iic.i Sin . !.: Un.lip.ik' Stima lien
cit Colllllll,llniulul
1
2
'
1
5
Il
7
x
0
III
1Olul 2,2 0.00
l . i Alic mijloace lumeti primite

Numele prenumele Sursa iiii |Ii lan li


\i 1>;11.1 1toiiumirea doponcniului t ml liscal ( mu hnneni Atlrcsa piritllca Suma (lei i
coiuluclnrtiliii bneti

restituire suma
achitata iii plus eoni
ilcmcrs I N tini
Ml )2?K4lino222 IN In IO Inclusiv
1 |o 1 2lll(i ICS l*R( i DK.I IM s I 1nn 'o<uoo-IXil2S 10IHHMI1011211 1\ A XXI (>5 52X0.01

I\ IOARCI Kl
SI Ml IO N I ( (KM
( At 1 \ R
02-1 l> 10 l)l\
07. III l(>
MDM'NH 1222 IA I V I 1 SIV 1V \
2<i Hi. 11( \ \A l II Ml Dl \-tiKI l>SA |2 151 IX S\ 122122710 201'RC 675 1 1 1 llisll IUI
'
-1
\
i nuii: o;,o.o i

( oililucaloml .ulii Sil\ i ;i

2
'ir .
*. : '! =
3-

Borderou cumulativ privind donaiile n numerar

(Ici)
Nr. ord. Nume. prenume Cod personal (ID N P) Data Suma
1 Aydov Ala 17.10.2016 400000.00
0 Vame Nadcjda 19. 10.2016 499000.00
A Untilov Ion 19. 10.2016 15000.00
4 G R O Z A V A N A S T A S IA 25. 10.2016 150000.00
5 B l UI ? V A L F N T IN A 25.10.2016 100000.00
6 R U S H DAN 25.10.2016 200000.00
7 G A IN A B O R IS 25.10.2016 200000.00
8 RH N ATA I.F V O V S K l 25. 10.2016 180000.00
9 B IR S A SO FIA 26. 10.2016 100000.00
10 Borodinct lulia 28. 10.2016 200000.00
11 Gaina Diana 28.10.2016 200000.00
12 Grozav Vasile 28.10.2016 250000.00
13 Radu Ovidiu 28.10.2016 285000.00

r o i'M . 2779000.00

Conductorul _Radu Silvia


numele, prenumele

rezoner Radu Vergi li u


numele, prenumele
Borderou cumulativ privind donaiile n numerar

(Ici)
Nr. ord. Nume. prenume Cod personal (ID N P ) Data Suma
1 Avdov Ala 17.10.2016 400000.00
0 Vame Nadcjda 19. 10.2016 499000.00
Untilov Ion 19. 10.2016 15000.00
4 G R O Z A V A N A S T A S IA 25. 10.2016 150000.00
5 BUJ.U V A L F N T IN A 25. 10.2016 OOOOO.OO
6 R U S H DAN 25. 10.2016 200000.00
7 GA IN A B O R IS 25.10.2016 200000.00
8 R F N A T A I.IV O V S K I 25. 10.2016 180000.00
9 B IR S A SO FIA 26. 10.2016 100000.00
10 Borodinct lulia 28.10.2016 200000.00
11 Gaina Diana 28.10.2016 200000.00
12 Grozav Vasile 28.10.2016 250000.00
13 Radu Ovidiu 28.10.2016 285000.00

lO lA J. 2779000.00

Conductorul _Radu Silvia


numele, prenumele

rc/oricr Radu Vergiliu


numele prenumele

t
I
( <>ni|>arliim'iit l\ . < h e ll ti i d i.

Pel. 3. Cheltuieli n perioada electoral Spt. 3 - 4 data 28. 10.21) Hi

N r. i datti Nr. i data documentul


Kindul Destinaia plii Dala Beneficiar Cod fiscal ordinului de justificativ (facturii Sum a
plat fiscale, contractului )
C heltuieli n campania electoral 2798590,48
Costul n tru n irilo r i evenimentelor electorale - total
3.1
(3.1.14-...+3.1.8), inclusiv: T O T A L 3.1 0,00
5.1.1 chirie, inclusiv cheltuielile aferente (energic electric, salubri/are) T O T A L 5.1.1: 11.00

3.1.2 scen 1. 5.1.2: 0.00

5.1.5 prestaii scenice (inclusiv onorariile) T O T A L 5.1.5: 0.00

5.1.4 sonori/are I C) TAL 5.1.4: 0.00

5.1.5 standuri, afie ele. ) 1A L 5.1.5: 0.00

5.1 . cheltuieli de protocol T O T A I 5.1.6: 0.00

5.1.7 securitate K ) l Al 5.1.7: 0.00


|..._.

5.1.8 reflectarea evenimentului in mass-media K ) l A l 3.1.8: 0.0(1

3. 2 Cheltuieli de publicitate - total (3.2.1+...+3.2.6), inclusiv: T O T A L 3.2 2787789,10


3.2.1 lelcv i/iune M l A l. 3.2.1: 2168510.05
() P 02 din Cuntr. Nr. 60 din
1 Servicii dc publicitate l.lecluralc Postul 14 1\
17.1(1.21116 Privesc.Id SRI 1010600010011 17.10.2016 07.10.2016 4445.55
O P 0 I din Cuntr. Nr. 60 slin
Servicii de publicitate 1 lectura le. Postul 14 1\
17.1(1.2(116 Privesc.14 S R I. 101060001001| 17.10.2016 07.10.2016 5556.80
>
> O P 05 din
Servicii de publicitate 1 Iccturaic 1ostul lrimc 1\
17.10.2(116 ( icncral Media (iruup Corp S R I 1015600037472 17.10.2016 Cuntr. Nr. 05 h 2016 400000.00
O P 04 din Cuntr. Nr. 60 din
4 Servicii de publicitate 1 leetoralc Postal 14 1V
25. io.2(116 Privesc. 14 SRI 1010600010011 25.10.2016 07.10.2016 16207.70

5 ( ) P0 3 slin Cum sie Plat nr. 155


Serv ieii de publicitate 1 fcelorale Postul 1\ '( ' 21
25.10.2016 Cotidian SA 1003600040308 25.10.2016 slin 25.10.2016 78478.20
() P 05 slin Cum sie Plat l'ara nr.
0 Servicii de publicitate 1 leetoralc
25.10.2016 Analitic Media (irup S A 1002600013148 25.10.2016 slin 25.10.2016 115000.00
O P 06 din Cuntr. bara nr. slin
7 Servicii de publicitate 1 leetoralc I N I B R O V O
25.10.2016 B R A V O I V SR I 1011600022168 25.10.2016 07.10.2016 1484 45.50
o P 07 din
8 Serv icii de publicitate 1 leetoralc Postal Prime 1V
25. .2016 ( icncral Media ( iruup ( orp S R I 1015600037472 25.10.2016 ( 'ontr. Nr. 05 1. 2016 36i tooo.oo
P0 3 din ( 'untr. Nr. 60 slin
9 Serv ieii dc publicitate 1 leetoralc Postal 14 "I V
26.lo.2ol6 Privesc. 14 S R I. 10600001 I 25.10.2016 07.10.2016 6278.50
O P 02 din Cuntr. Nr. 4101 slin
HI Serv ieii de creare a spotului
26..2016 Pro-.Mcdia S R I. 1004605002747 26.1(1.2016 25.10.2016 8640.00
O P o l din
11 Servicii de publicitate 1 lectorate Postul Prime I V
26.10.20 (icncral Media (iruup (o rp SR I 1015600037472 26.10.2016 Cuntr. Nr. 05 L 2016 88oi m.oo
O P O I din
12 Servicii sic publicitate l.kvloralc Postul Prime 1V
28.10.2016 ( icncral Media ( iruup Corp S R I 1015600037472 28.10.2016 Cuntr. Nr. 05 1 2016 939200.00
3.2.2 radio T O T A L 3.2.2: 47807.84
O 1' 08 din Cuntr. Nr. 3 10 slin
1 Servicii de publicitate 1.leetoralc
10.10.2016 Basaradio SRI 1004600022250 10.10.2016 08.10.2016 4 105.25
A o P 07 din Cuntr. De Publicitate
Servicii de publicitate 1 leetoralc
io. .2016 Radio Plai SRI | o 10600030586 10.10.2016 din 10.10.2016 7077.07
() P 06 din Cuntr. Nr. 4 2016 din
% Serv ieii de publicitate 1 leetoralc
lo .io .2 o j6 Radio Maximum SR I 1005600102705 lo.io.2 oi6 07.10.2016 9110.00
O P0 0 dill Cuntr. Nr. 4 16 1 slin
4 Serv ieii de publicitate 1 leetoralc Postul 1I I 1 IM . R A D IO \ 1 1 \
10.10.2016 l)i\ i Media SRI 1002600040187 . 10.2016 10.10.2016 25 127.-2
------ 1 -
Ii () P III dil! 1.iotulii-W \02872
5 Son ii Jo publicitate 1 loolnl'.ilo
25. H).2ul<> MovliaRoeion.il \< 1 I onoom 1 1026 25.10.2016 din 2o.l0.20l6 4500.00

3 .2.3 mijloace Jo informare electronice 1. 3.2.3: 0.00

3.2.4 presa scris TO I A l. 3.2.4: 56430.00


O P 01 din ( ontr. \ r. 23 din
1 Plasarea informaie in presa local
14.1 (1.2016 Media Pro Business S R I 1008602007163 10.10.2016 01.10.2016 56430.00

3.2.5 panouri T O T A L 3.2.5: 51524 1.2 1


O P 04 din ( ontr. \r. I)N - 175 1 din
1 Servicii Jo publicitate Stradala
10.10.2016 Varo - Inform SR I 10036001581122 10.10.2016 15.00.2016 42305.60


O P 05 din ( niitr. \r. I)\-0 I5 5 din
Servicii vio publicitate Stradala
10.10.2016 Media ( iallerv SR I 1015600016012 10.10.2016 15.00.2016 43730.40
O P 02 din ( ontr. Nr. 245 16 din
Serv ioii vie publicitate Stradala
lo. .2016 Standuri sR I 1003(100007068 10.10.2016 16.00.2016 266878.82
() P 03 din ( ontr. Nr. 245 16 din
4 Servicii vie publicitate Stradala
io. 10.2016 Standuri sR I 1003600007068 10.10.2016 16..2016 37620.30
( ontr. Nr. 2X2-1 1-
5 Serv ioii do publicitate pe O P 02 din O O II 2016 din
25.10.2016 1remiselor SR I 1000600010478 25.10.2016 lo.oo.20 l 6 124706.00

3.2.6 alte platforme stradale sau mobile ) 1A l. 3.2.6: 0.00

Cheltuieli pentru materialele promoiunale - total (3.3.1+3.3.2),


3.3
inclusiv: T O T A L 3.3 0,00
3.3.1 programul electoral al partidului ) 1A l . 3.3.1: 0.00
osturi do delegare s;iu (Irliia rr :i persoanelor (inclusiv
3.7
recompensele/diurnele observatorilor i voluntarilor) T O T A L 3.7 0,00
3.8 Cheltuieli de consultan electoral i politic T O T A L 3.8 0,00
consultan electoral i politic (elaborarea strategiilor electorale
3.8.1
ele.) 10 'l A l. 3.8.1: 0.00

3.8.2 servicii asisten juridic i notariale IO T A I. 3.8.2: 0.00

3.9 Alte cheltuieli, inclusiv: T O T A L 3.9 649,28


3.9.1 serv icii bancare T O T A L 3.9.1: 649.28
O l nr.
1 Comision bancar 153833731
-..in, r-f.-nv . 17.io.2oin I U 1Moldindconbank SA l()(l2Mioo 280% din 17.Io.Iti 7.00
1 nr.
Comision bancar 153836421
17.10.201b IU ' Moldindconbank SA I002b0002809b din I7.I0.U 7.00
O l> nr.
*
.3 Comision bancar I338370b7
17 10.201b B C Moldindconbank SA I002(>0002809b din 17.10.lb 7.00
() 1 nr. 01 slin
t ntocmirea ordenclor de plata
18.10.20 lb I U ' Moldindconbank S \ I002(t 102809b 18.10.1b 60,00
O l ' nr.
5 ( 'omision bancar 1541 (>9978
19.111.201 b lit Moldindconbank SA I002b0002809b din 19.10. lb 1.00
O 1' nr.
(> ( 'omision bancar 13-110-1173
|9.|(.2t)|b IU Moldindconbank S \ I(l02b00(l28ll9b din 19.10.lb 3.1hi
O l nr.
7 Comision bancar 134082338
l9 .lo.2 tiU IU Moldindconbank SA I002b00t 12809b din 19 .|(l.lb 7.00
nr.
8 ( 'omision bancar 13 1084329
19.1o.2o lb IU M oldindconbank S \ I002b0002809b din 19.10. lb 7.00

O 1 nr.
9 ( omision bancar 134093022
|9.|0.2O |b IU M oldindconbank S \ |002(>ooo28o9() din 19.1(1. lb 7.00
t 1 1' nr
ID ( iintisinn bancar 1 5-loD-i ;i5
1o. 10.2 *1 1o IU Nluldindcnnbank x \ K>2oi )2 Nooo din 10. Io, 1(1 7.00

o 1 nr.
11 ( omision bancar 15-1007700
ID .I0 .2 u I0 IU Moldindconbank S \ lo o 2 oooo 2 Xoo(. dill 10.10.10 7.00

O l nr.
12 ( omision bancar 15-100X007
ID. 10.2010 IU ' Moldindconbank S \ i()()20<)( >02X000 din 10.10. 7.00

O l ' nr.
1 Com ision bancar 154100107
ID .I0 .2 0 I0 I U ' Moldindconbank S A I00200002X0D0 din 10.10.10 7.00

O 1* nr.
N Com ision bancar 15411 2 M I
ID. 10.2010 IU ' Moldindconbank S A 1002011002X0D0 din 10.10. Io 7.00
O l> nr. 01 din
15 ntocmirea ordcnclor de plata
ID. 10.2010 IU ' M oldindconbank S A I002W XX >2X000 .10. 100.00

O l nr.
ID Com ision bancar I5400.4N7
* . " ... ...
.. igfoi . 25.10.2010 I U ' M oldindconbank S A 100200002X000 din 25.10.10 7.00

(> l> nr.


17 ( 'omision bancar 154000547
2 5 .lo .2 o io IU Moldindconbank S A l()02OO(Xl2XOD() din 25.10.10 7.00

O l nr.
IN Com ision bancar 154070054
25.10.2010 IU M oldindconbank S A l(X >200002X000 .lin 25.10.1(> 7.00

(> nr.
IS) ( omision bancar 15407.i84X
2 5 .10.20 IU ' Moldindconbank S A l()0200002X0o() din 25.10.10 7.00
OI> nr.
20 Com ision bancar 15407X012
2 5 . .2 0 IU Moldindconbank SA IO020(XX)2NII00 din 25.10.10 7.00

O r nr.
21 Com ision bancar 154070205
2 5 .lo .2 o lo IU ' M oldindconbank S A 100200002X000 din 25.10.10 7.00

nr.
-> Com ision bancar 1540X2074
25.10.20 Io IU M oldindconbank S \ 1(20001 >2X000 din 25.10.10 7.00

*>> ( > nr. 01 din


ntocmirea ordcnclor de plata
25.10.2010 I U ' M oldindconbank S A 100200002X000 2 5 .lo .lo 70.00

nr.
2-1 ( omision bancar la eliberarea numerarului 154057070
25.10.2010 IU Moldindconbank S \ 100200002X000 slin 25.10.Io I52.2X
1' nr.
25 ( (uniMoii bancar 1551 19.14
2b ,|n . 2o |b l(( M oldindconbank s \ |oo 2(>( 1002800b slin 2b Io .I(i l.oo

( ) I nr.
2b ( ( bancar 155245812
26 . 10.2016 IU M oMindconbaitk S A 1002b0002809b din 2(1. 10 . lb 1.00
O l> nr.
27 ( omision bancar 155167542
. .'.'-' 2 b.ltt.2 0U i H( M oldim lconbank S A 1002b()( 102809b slin 2 b. 10.16 7.00
o 1* nr.
28 Com ision bancar I55lb9888
2b. 10 .20 1 b HC M oldindconlxtnk S A 1002b0( 102809b slin 2b. 10.1 b 7.00

. 3- *. O l 1 nr.
29 C omision bancar 155172026
2 b. 10.20 lb I U ' M oldindconbank S A 100260002809b slin 2 b . .lb 7.00

O l nr.
20 Com ision bancar 155172755
2 b. .20 lb IU M oldindconbank S A I002b00028096 din 2(i. 10.16 7.00
i ) 1 nr. 01 slill
21 Iniocm irca ordcnclor sic plata
*** 25. lo . 2 o lb 1it M oldindconbank SA 100260002809b 2(1.10.16 80.00
( ) 1 nr. o l slin
22 ( omision bancar
28. lo . 2 0 Ui IU M oldindconbank SA 100260002809b 2 8 .IO .lb 7.00
<) 1 nr. o l slin
33 ntocmirea ordcnclor de plata
28.10.20 lb IU M oldindconbank S A 100260002809b 28..16 20.00

SC'H IWII UC (ILIV.IUIIIL- II \il. ILlClOIIIC' lllUIH III. inxt'l I1L4


2.9.2 T O T A L 2.9.2: 0.0(1

materiale ( O M V S I) . rechi/ite de birou. ele., necesare activ itii in


2.9.2
cam pan i e e lecliira 1 ) T O T A L 2.9.2: 0.00

locapunea ncperilor permanente, inclusiv teritoriale, serviciile


2.9.4
comunale aferente ncperilor nchiriate T O T A L 2.9.4: 0.00
' > remunerarea personalului din stallnl electoral central IO I M ,i.O.s: (l.ntt

.1.0.0 remunerarea personalului din slallui electoral local (teritorial) IO I M . ,.0.(: ().()()

.1.0.7 remunerarea consultanilor media, strategic 1. .1.0.7: ().()()

W .'

--------- _. . . .. y 0 OiNl; t

Conductorul $ A .c u
numele, prenumele
S lL V l

r A .D u
I IV/ori 11 Hex j L C e n a A
iiiiinele prenumele v

( n v o <