Sunteți pe pagina 1din 40
‘Aoclata de Standarzare cn Romania, AECOM NGENIERIA SRL 17110201, Ics 91.100.15, SR EN 13242+A1 STANDARD ROMAN Decembvie 2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila gi in constructii de drumuri Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction, Granulats pour matériaux jrdités aux iants hydrauliques et matériaux non tratés les travaux de génie civil et pour la construc ussées Standardul european EN 13242:2002+A1:2007 ae statutul ay APROBARE -Aorobat de Dracut General 8 ASRO fa 30 unio 2008 Unui standard roman CORESPONDENTA | Acest standard este identic cu standardul european EN 13242:2002+A1:2007 ‘This standard is identical with the European Standard EN 13242:2002+A1:2007 La présente norme est identique & la Norme européenne EN 13242:2002+A1:2007 AS OCTATIA DE STANDARDIZARE DIN ROWANIA (SRO) ‘Asta potas st. Mendeleev 21-25, 010962, Bucuegh Diwcia generals: To. +4021 211 32 96, Fax 24021 21008 33 Dec Stands Fel sO 10 905,40 21370 2.00 ansesd at 47 4 Fax 4021 BEB 70 Directs Publcall- Serv. VanearVAbonamonte: Tel. *40:2% 212 77 25, 4021 212 7020, 40:21 312 $288 +40.21 9120460, Fax 740.21 210-25 14, 24021 212 76.20 SRSRO Resear ey uloaes ogni su paral a rsaraia sncara hone RTCA FA cx win (eran mace, cia, nave ens Sack exe Rel:SREN 122¢2¢A1-2008 Eaijat Asoc de Standrtzae dn Romania, AECOM INGENERIA SRL. 17402011 ‘Aceat standard reprecits verekunes romin# a texul in imbe englezd a stander european EN 15242:2002+At 2007 Standard 9 fost rads de ASRO, ate cela! situ ca gi versiunle ofl gia fost pubicat cu pormitunes CEN. ‘Standerdul european EN 13242:2002+A:2007 a fost adopt ca standard roman pin noid do ‘onfare ta data de 30 ke 2006; pezenia vaducere Inocuegte mola de conimae pasties sata adore ‘Standercul roman SR EN 19242+A1:2008 nlcuigle standardul SR EN 152422008 gl orate ea 'SR EN 18242-2003 [AC-2004 Fala de standarcl Inout. In prezontul standard a fos inredusa erat [AC sl amendamentl Ai Inlcurle marcate corespunciiot prin Sigel 9 8 fost revi radveerea tena de baz a sandal Corespondenia dre standardele europene la care se face refer si standardle romaine este prevents n sexe nafonais NA Pent apicaree acest standard so ubizeazastandardele eropene gl ntematonal la care se face relosa (neluivstandardle romano dence cu acest} Grad de ehivalons (DT dent), contrm SR 100008 Cove standard european dn textul prezentull standard abu ite ca standard om Asoc de Standarzare din Romania, AECOM INGENERIA SRL, 17102011 ‘STANDARD EUROPEAN EN 13242:2002+A4 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENE EUROPAISCHE NORM Decembrie 2007 res 91 100.15 Teoulegte EN 18242-2002 Versunea romans ‘Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utiizare in Inginerie civild gl in constructii de drumuri Aggregates forunbound and Granule pour matraux Gesteinskomungen fe hyaraucaly bound meters wales aux lants hyeraulques _ungebundone und tyaraulsch Yocusen hilengineaing ‘trraliaux non vaiés gebundene fr Ingeseurund vworkand osceonsncton ulate pour les avaux de “Santa ‘gens cl ol pourla consiiction da chaueetes Acest standard auropean a fest aprobat de CEN la 23 septembre 2002 gl include eata* emis 8 de (CEN la 26 ma 204 pamendamentul aprobal de CEN te 3 nombre 2007, ‘Moméri CEN sunt obliga respecte Reguamentl Inte CENICENELEC care stpulesza contile Ineareacesul dandare euepean so atbve eatutl de sandard national, fra rico modifica. Listole acualzee gl reer biblografc rofertoare a acest standards nationale pat objnute pe baza de care ete Gent ce Managorent sau orice momer CEN ‘Aces slandardauropean ext In trl vers oficial (ngleza,fanoeza, german). versune fare ata linea, felzata prin vaducore sub resporsabltatca unl memory CEN, In lnbe sa joni notatd Conrado Management, ar aclal satu agi vreunie ofl. Membr CEN sunt caganizayle nationale de standarizare din: Ausra, Begin, Bulgaria, Cou, Danemarea, Eneia, Estona, Flanda, Fania, Gormania, Groza, INanda, Isanda, ala, Loti Litdane, Lixemourg, Mali, Marea tan, Norogla, Ola, Polonia, Porugala, Republica Gens, oman, Stovaca, Slovenia, Spaia, Suosia gi Ungar cEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE European Commitee for Standardization ‘Comte Europoean de Normalzaton Eropaiscbes Komitee fr Nornung ‘Gontru de Management: rue de Stessart 36, 8-1050 Bruxcllos ‘SRO CEN Toate creptrie do expatare sub ofc Tarra GT ore ‘od sunt rezerate membrlor CEN Rel: EN 13242:200¥A1-2007 RO ‘Asoc de Standartare dn Romania, AECOM INGENIERIA SRL, 17402011 SR EN 13242+41:2008 Cuprins Preambul 1. Domeniv de apiare 2 Reterinje normatve ae 2 Termen 9 detin 4 Caracorisi gaometion. 41 Gonoratta, 42 Clase de granuoztate 23° Gronuoctate 44 Forma agregatudgrosin 445 Procant do partoue concasto au spare gi total partcullrrounite an agregar rose, 48 Conn de par fie 47 Calttee parlor ne. 5 Caractere face. 5.4 Goneraita 5.2 Reclstona la apmoriara a agrogatul rst 53 Rezislonaia ura a agregar grosier 54 Denaisea granulo. 55 Absorbia pel 5.6 Clsicarea componeniioragregtaorecclte © Caracol cine 81 Generale. 52 Sula soub in cd 83. Sutil = 54 BD Sut slit in aps 85 Atl componen. 7. Corin de durabitate, 14 Generelt. 72 Aeitunea racial sla “Sonneband asupra aval, 13 Realstona ta Ingnet-dezghe,. 8 Evaluates confor 8.1 General, 82 incocar inne et 83 Control producti tn aid 8 Notare gi desrore 84 Notre 8.2 Inlormaji supimertare pert Gesciorea una greg. 10 Marcare sotchetare = ‘Anexa A (pormtiva)Evaluore pt fine Anexa (format) Noe privnd reson a nghe|-dezghet 8 aregalor ‘Anexa C(nermatva} Cont produc de arogate ‘Anexa ZA (nformatvs) Clauze ale acastu Standard European care se adreseaza orl esenfale sau ator preveder ale Drectvelor UE : Bibbogratie i 5 2 : i i ; SREV 13242+A1:2008 Preambul ‘Aco document (EN 13242:2002%A1:2007) a fost elaborat de Comitul Tehric CENT 154 “ngregate, lou secretes djs de BSL ‘Aca standard european ebule38 capte situ de standard natonal, fe pin publearss unui text ‘Goi, pn air, pn col zn kum 2008, fr standardle naionae i contradic Wable ‘ease pind el tra septombrie 2009. ‘Ace document include amendamentl 1, aprabat de CEN l 03-11-2007 grata amis n 2008 ‘Aco document niocuegte EN 13242-2002. Tnceput 51 sfrgtul txt intodus sau modfcat de arendament este indicat in text cusemmele Modtcirie eral CEN respective au ost implementa In lcurle corespunzatore In teat g sunt Ines en somnele ‘Acet standard fost eaboral fn cad unui mana dat CEN de Comisla Eurpeand gl Asociaia Evroyeand a Libortl scrim g se bazeard pe canola esonale ale Drociva UE (61 T0S/EEC), Pentu reli supra Diacve{Diecvelor) UE a se vodoa anexa informatva ZA, care este parte Intogana dn aces! stondara In aos standard european anexela As C sunt normative lar anexa Best nfrmatvd Corrie pot ate uz rato al egrogatsler vor stable in umtoarole standard europe: EN 12620 Agrogato pent baton EN 13043 Agrogate pet amestecur btuinoase pen isa surat, late le ‘consiucja goss,» aeroportrior gia aor zane cu afc EN 10055-1_Agregato wyare. Parte 1: Agregte uyosre pent beloane gi mortar grout ED PEN 19055-2 Agrogateujoor, Paria 2: Agregate ugoare pent amesiecutbituninoase, pentru Snares supretea gl pony ulizarIn sven walt neat, excusl Detoaneie pentru marare gtencuiel EN 13199 Agrogate pentru mortar EN 13988-1_Anvocemento— Part: Specfeati EV 13450 1 Agrogats pent balast pon calea forte Conform RogulamentuiIniem CENICENELEC organismele do standardzare nationale ale ‘urmatcarlr fr cunt obgae 8 pura in apes acest standard european Austra, Bell, Bulga, ‘Cpr, Danemarca, Eveta, Estona, Filonda, Frama, Gamani, Grecia, Wanda, Ieanda, tala {otona, Ltuana, Luxemburg, Maa, Morea Sean, Nerve, Olande, Poinia, Ponugaia, Republos ‘Asocita d Standadizare in Romani, AECOM INGENIERIA SRL, 17402011 SSR EN 13242+A1:2008 41 Domeniul de aplicare ‘Acest standard european stablese propeaile aregatslorobtinue pin pelucrrea matealelor stirs, cise au recat, pent material Toga i nelgate hsfeule pert lua ce Ingerie cil sau consti de run ‘Aces! sanders european servest la evauares conformist preduseor. [EDNOTA 1 Ext noosa ca agrogne zt constct2 eapece tae cal prez stardrd opaan Pa ngs argu na aan gmt tadhintse, mandoed 125 -Mgroga tea Soraherosct oboe mare uae a at ma un gna. Apogee recess nue Th ‘Sindee gent tun study avanet de ears motode rol Se ncrcare pene seeie agp ToL. ornate rare‘ suse ssunre, oot cept ec’ an aesacrdzare esi tle {ia mu repel George cedars acon are raya cote sea tere al pj unas, aca sun bode pe pal ca apogate, tude st respecte recent ands Procum regemrtie najorae rertoore manana purclotc foe vesea sora ZA 8 oar so) tune Ge ulzaea or brevets, Caractere solaris ot feb Gea eae {an nsnebe do evpararie cba prt uelusen posi dette fh coe pein NOTA2—Propratiie orga upcore srt stile In EN 1305.2 2. Referinje normative ‘Acest standard european cuprinde, prin refer dott sau nacatat, proveder dinate publoat ‘esse refer normative sunt ciate In locutle corespunzstowe Gn tox, lor publetil sunt ‘enumerate mal jos. Pent refers cea, modiiarie sau revzurte Uteoare ale ocala dive fsceste publeati nu eo apicd aces slardard european decd! daca ee au fst Incorporate pin ‘Modicare sou evaure Per relorile recta, se apica utima edie a publica! la ox se face ror (neluand g amiondarenile) EN 1962 Metiodof testing coment Pat 2: Chemica analysis of cement EN952:3 Tests or gonaral proparies of aggrogates- Pat 3: Procedure and terminology {or simplifled petrographic description EN952-5 Tests or general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and Calsration EN953-1 Teste for geometries! properties of aggregates - Part: Determination of parce Ske dtnbuton = Sioving motion EN9503 Tests or geometric! properties af aggregates — Par 3: Determination of particle Shape esiibuien~ Plakness index EN93=-4 Taste or goomotical properties of aggregates ~ Pat: Determination of parte hope dtbuton~ Shape index £11033 Tests for goometrial properties of agaregaes ~ Part 5: Determination of peresniage of eushed and broken surfaces coarse apgrgates parties £91883:8 Tests for gaometrical proper of aggregates ~ Part @: Assessment of fis ~ Sand equtvalont test E9839 Tests or gsometrical properties of aggregates ~ Part 9: Assessmont of fras = Methylene bve test [BD preN 990-1", Tests for goomstnca properties of agoragatat —~ Part 11: lasiction ts forthe constants of coarse recycled aggregates G1 EN 1097-1 Tests for mechantea and physica! properties of aggregate ~ Part: Determination of theresiatane o wear (mero-Deva) EN 1097-2:1988 Tests for mechanical and physial proparties of aggrogats~ Part : Mothods for the determination of resistance fo agent 4 ‘Asoclta de Standarzare dn Romania, AECOM INGENIERIA SRL, 171102014, SREN 13242+A1:2008 EN 1097-6:2000 Tests for mechanical and physical proper of aggregats~ Part 6: Delamination ‘of pate dnsty and water absorption EN 1367-1 Tests forthamal and weathering proporiee of aggregation - Part Determination of resistance to freezing and thawing EN 1907-2 Test for homal and weathering properties of aggregation = Pert 2: Magnesium sat test, EN 1967-3 Tests forthrmal and weathering properties of aggregation = Prt 3: Boling test fe Sonnenbrona basa BEN 1744-1 G1 Tests for chemical proper cf aggregates ~ Part 1: Chomical analysis EN 17443 Tests forchomical opera of aggregates - Par 3: Propration of eluates by leaching of gorogatos ISO565 Test soves— Mota ie cloth, porforted metal plato and eecroformed sheet ~ Nominal sizes of openings 3. Termeni si definiit entry scopul acest siandard european 6 apicé urmatri tment dein 3.4, agregat ‘materia granular iit in construc. Aregtele pot Frat, atic sau recite 3.2. agregat natural ‘Bgregat ce origin mineral care nua suert deco ransfommare macaricd 2.3. agrogat artificial ‘or0get co orgie mineral rezitatpint-an goces Industral care 2 suet ransformartemice sau eats natura 2.4 agregat reciclat ‘oroga onset pn raelormarea unl material anorganic fel ante fn conebucts 3.5. agregat de greutate normals ‘aepat de orgne minerals a. cad densate a partculeelor asia cups Tne 2.00 Moin* {2000 gin’) $3.00 Malm (S000 a) 3.6 clas de granulozitate ‘Ganvicarea egraatslor in rapor cu cimansiunes inferoarh (2) 31 supercars (0) prin cemere, epemata pin aD NOTA Acsaia ontoare ac pezoia wor paul care vr rte pe sa super (as) 92 Ura parei eater Wace pan site’ (rea). Dmensunen ta noe () pal #2 3.7. agregat fin ‘Gontfcarea daselr de granuloatate a cared ete (@sevodea tabolul2) 320409 D asta mai mic eau egal ov 63 mm NOTA Aaregatst oat poaus pn dzmtgrares ntl aocor su pei sleau pe concataea ‘oar sepoequ Baa, wares seguir artes 2.8 agregat grosier ola aselr de grandoztat la care deste 3 sau mal mare de 1 mm gO mal mare de? mm 3.9 agregat de amesiec ‘regal ce const itn amestoc ce agreage rosie de aprgat incu D mai mare de 63 mn, Alaa de Stondardzare dn Romania AECOM INGENERIA SRL, 17102011 'SREN 15242+A1:2008 NOTA Pate rds fra separa net grocers he eau pote prods prin combine agrgar (posers fa apepia ne 3.40. parte find ‘roca granular 2 agregatuli care Wece pin sae 0,083 mm 3.4% categorie vl une crac unl agregat expat sub forma unl domeniu ne dous valor sau @ une ‘all NOTA Ns ext ito wae ie caloprl tail ara 3.42. granulozitate lato granaometica a parkcuslor exerimaté ca procent de mas8 eave Wee prit-un enumit urge sto, 3.13. trocut (subgranulatie) aro 8 sgrogatli care voce prin stale cu censure cle mai ici wate n descrere casl de (Grardotate 8 agrgaul, 3.14 rimas (eupragranuiatio) aro 8 sgregetl rents do stole cu dimensiue cole mai mari uilizate Tn descerss casei de raructate a agra 4 Caracteristici geometrice 441 Generalitat NNocattatea incociri s! decor) ture caacterisiclor in acest arto! trebule iat to Convordant cu ulizaria parsculre, sizer fnala‘sau orgies agropatll. Cand esta neces, Inoardeio sabite Ih areal 4 uobule ealzate pent & determina caracierstclor geometice orespunatoar, [NOTA 1~ Aun cn eta neesartpreczares vl poe care ele dees do ts abi, Drona nui dct presse find i elagre cramer, Je KOM Ty bel 8 nu de Je [patze poruus oo 60 cespundo Fl (vars cova) NOTA 2nd pop ete cou, poste lest claps" 9 cl NOTA 3 —Indeal de sete a catagailrcorespunzoare une arumte alto gs ni prevedeie ans n von oe” e tame areas [NOTA 4~Cind s spac cml porn zr produ al val 8 oslsc co dn acest ‘Mevtar erapean (es enemrsoraes peau nes contrat pare pent sept de ame. 42 Clase de granulozitate ‘Toate aprepatelerebue noite In terme de casa granular utlzénd notrea a gi vebuie 63 tesgectecatactorstcle ce graruicziat sable a 43. Clatsle de granuloztatetebue 6 stable prin wizarea densi sir prezertat ntl 1 {isd cond sori de baz, sau seria de bara plus serie, sgu sera do baza plus seria 2, NU este ‘Eom combinares dimeneunlorsteor cin seria pid sala 2 Resort dine coa mai mare dinenslune D gi cea mal mic8 dnensune oa claselr granviare nu ‘Woade 68lo mel mc do 14 GIAO. OTAWATIONALA -A sot Jn wgoare nara tere ‘Aoclta de Standertrare dn Romania, AECOM INGENIERIA SRL, 17402011 SR EN 13242+/1:2008 ‘Tabelu 1 Dimensiunil sislor pentru stabirea claselor de granuloetate aaa | eee |B wT : : : : i i so : “ sje : ‘ 4 aay He ; HB nip “ s : : : 5 F : AR TAT TE ST RAI work Omi dma it ci te a 43 Granulozitate 43.4. Goneratt CGranuontate agrgatelor, cd este determina conorm EN 933-1, ebule sé se pun cerijlor ola 432 914.38 corespuneitor clas! sale do granuoztate dD. ‘Sunt permis combina a doud sou mal mute clase aciacente de granuocate a agregatui sau ‘amestocuu do egrogats Nora le farce en in ames de lerte dmonsisl sau put, veove orogens. Cans Chron Sa dati omnia trast omogenzne ree avs i ene eatea ae eae. Cand se evlueucs producti tn cad sete de conta al procul n fabric la cl pin 90 % ‘in grauleate agrogater, lato n lou ert pe o pertoadd de maximum 6 lnk, tleranele ‘ranuizatap tip docterae de prosucter tabula 8 se casreze In imiale stablts la 432 4143.3, _Axocota de Standrtzare din Romens, ACCOM INGENERIA SRL, 171072014 SR EN 13242+A1:2008 ‘Tabet 2~ Cernfe generale de granulontate ——— ete oa 20 ao" o e ae BE - soo ES eae = aca = =e ee —s a ecm gegen car esto mal mare de 63m (eer 8 mn 9 80) aed ‘etl seen tac arse pe se 4, snows nc ste tana 50 Soa Pa " auc sine clit a 14D si en se regen ca bin de sn eri 180 SABR20, 0 aorta ‘rman corn kel ma feapory mal mS. “ pene te spec po ibe corn ain " rocnt a trace ponte fal mare de 8%, ab! e cay, posto webu ak dosumertane _fstttn ase ip base, ty tae ssh puna oa ah Stu 2. tarmedare nce 1. Ste un apo 14 on al mic det urtoare 8 mic pt "intl ert proce de veer po mdse des Ipinale 15 peru G:85-15 de 1 pina 20 Wu 5 cha ete nena hoa nape cus graazt Soe Sine 42 Agregat grosier “Toate aregallegrosier rebue 8 respecie cernole generale de grandoztale sabe abet 2 corespuneateae valor a. Cand s sock, pont agrogatle gros a care 4D 22 se apicd umatoaree cern complementare pot procentl de recere pe sia de dmersine madi toate granulate ble sb incadeze ine tala geraraa inate ntl 3 {production obules& documereze sila cere, sf decaregranulozkatea tp care rece Sta modo. Abstr Iimiaobule sa recpoct carfeorcloporior olctata Itt In ‘oncordanlé cue ania aplaie sau ov utlizare fa entry cazul particular in care agregatl arose ore D/d<2, nu webu se provad corte ‘suplmentare faa de cele sabia abe 2. ‘Tabolul 3 Categorl ale limitelor generale gi toleranolragrogatolor grosiore ‘pentru site cu dimenalun! ml a eae TOR pT ae bie stamilet | recutseatonetecninéeBe2 | Cage a = =o age ere — ee ‘ted ta cy airwna ad ctl ma sun ur ceo os BO SURO vel ds loaancb ‘Asociata de Standardzare dn Romania, AECOM INGENERIA SRL, 171402014 SR EN 192424412008 433° Agrogat in agregets de amestec Aaregatsle fne sapregtee de amesiec trebule 8 respecte conde generale de granuoziats ‘Sabine in abel 2 (Cind ese solitat, production! tebule $8 documenteze 9 a corre, 58 declare granuoztate tip Bent fcc agregat fn si agrogal do amesioc produte. Absiorse lms wee s8 respect ‘Seiler exlegorlrselecte dn taboll conform cu o anu plese sau cu ubtzarea hal. ‘abel 4 ~ Catogor de tolerante ale granulozatl tip declarate do producdtor ‘pert grants te step to omesoe ent ne Cxtrgore rr Bir sal cea eed ae 0 = 7 cn 38 creas eras rae ere ‘Ca as ose aa ra ue uel pS TG ORSETDD Wane we IOS a a ‘pop stan sone Escape pen copra eos bau 8) * exon pen cata gf par regaefo 9 9 pr progee de amestos ame doa ‘soa Eager cteat ohm azeoe ei toms mann (dn 44 Forma agrogatului grosier Ccind se solos, fama agregar reser trebue determina in rmens noel de apatizare, ‘ae com este slab In EN 9933. Indcele de apaizaretrebue 88 roprezneIncarcaa do rotor pentru deteminarea fermelagrogatoior rsiero. indole do aplatizaretrebue deirat conform cu slog retevanis specticala fn tbls, in concordant cu © anumea apleafe sau c utlzarea ‘naa “Tabolul 8 Catogorl pentru valorilo maxime ale incelul de aplatizare Indie dapat mga 235 Fy 350 Fo mn Fase (Cin s¢ sola, indole de forms deteminat conform EN 953-4, trebue declarat conform cu slogans rtvani spocteals fe tabel 6, concordan co enum aplcate seu cu utizarea ‘nal “Tabolu 6~Categorl pentru valorile maxime ale incoli de aplatizare tne oom ‘rages St Slot ‘Asociata de Standardzare dn Romania, AECOM INGENIERUA SRL, 7072041 SREN 13242+1:2008 45 Procent de particule concasate sau sparte gi totalul particulelor rotunjite din ‘agregate grosiere (Cid se sok, procentul de parcule concasste sau spare si de parioul total rtunte din ‘rogaie rosie, determnat conform EN 9335, vebule dedarat conform cu catogoia r}ovants ‘Sabin abel 7. ‘Agregtele obj prin coneasara rocor webu 88 fle evaluate ca find din eategria Cys gi mL neces ioarcare supimentar “Tahalul 7 Catagort pant procentl de particule concasate sau sparte si ‘particule rotunje total de agragato grosiore ee a = aaa — ca — comet = pire sim = : io oe i cach = oe) oe aa aoe cans 48 Continut de parti fine Cind se soleta, contnutl de pdr fine pent agregalulgrosior, fo sau agregstul de amestc, ‘wobul detarat conan cu catgora relevant speceaa In abel “Tabell 8 Catagor pentru valorile maxime ale continutulul de parting Frac ge mest cwewwee | Gag Aaron estaba rn ’ ¢ 2 @ Nise sina ‘ 33 6 Fin ae te Fe al 2 tra Hie so Te s 6 Ea é eames a fh Nise asa fs 10 ‘Aoclta de Standart cn Romania AECOM INGENIERIA SRL, 17102011 SREN 132424412008 47 Calitatea partior fine Cand confit de par fine ntrun aprogat fm depagost otractune da masa de 3% gi exist 0 ovads de uilzare corespunzatoare, nu ma esto neoesard © incercare supers. Cand se ‘oleHa, agrogalow Webule ste eveuale penvu detominaree efector negatwo ae Péflor fne, Conform anes! 5 Caracteristicl fizice 5.4 Genorality) Nooestatea inoecri g\ desert! ituror propretilor dln acest aries! varexa In func do Inebuinires fel, 254 natura aprogatu, Cénd se sole, ingore state In arco §webule ‘alate ase ina 68 detormne caractercio lacs corespuresioare NOTA 1 — cs et nacosrt precisa vir ve prope care nu ett ct inte tbe, aoasta ote soca de prodnr c i clopota tore Gb oxomp taba, vu cont Los Angles, Pronupur sb crepunce os ore Soclar) NOTA2~ Cin propitious, poate lst algae se sole NOTA.~ scald slate a estar crespunztere ur arurite apa pt geo In provera rajoaleinwoare ioe in careceulases reget 52. Rezistenfa la fragmentare a agregatulul grosior (Cand se sot, estona la rogmentaretrebule determina n ‘ermonlcoesontu Los Angeles, ‘aga cum ost sab n EN 1097-2 1996, aricoll 6. Metoda de Incercare Los Angeles tebule sé Feprainieincereares de roferns pert detominaoa rezstono! ia Fagmentare. Cooientl Los ‘Angels trobule cecal conform Gu calogoa relevant stabi fn tabell @ in concordant cu © Sptcape seu cu ull tala, ‘Tabolul 9 Categorl pentru valorile maxime ale coeficienior Los Angeles ‘Conicint Loe Angelos cages kw Ls 590 Ly 95 as 0 he Bsa we bs 00 a <0 mn Tsao Ti (Cand 2 solcts, rexistonta Ia fragrertare pen impact detorminata conform EN 1087-2:1998 ‘sricoll 6, wobuieSoclrat contr eu categoria relevant sabia Inaba! 10 n concordanf cu 0 Splcale sau cu ubtzare tala " SR EN 13242+A1:2008 ‘Tebelul 10 ~Categori penta valorle maxime ale rezstenel a impact "aaa ena Tp aiageia . = 28 Sa T bcwcamlainons | caiavaondelneascins | sg phnewcae Las Aries | crea confoais oe oe SP ames aa = 7.8. Reziotonfa la Inghot dezghot 73.4. Generali Modaltatie generale de urea agregatlrint-un mea care esto apus ia inghet i dezghel eso prozortat Tr anexa 8 73.2. Absorbfia de api caincercare de clasificare pentru rezistena Ia inghetdezghet Cind se soe, valoarea absorb de apd ca Incecare de cascare ebule determina conform {u procedure stabi m EN 1087-62000, aro T sau aricoll 8 A, fon EN 1057-6:2000 ‘anoraB, cu decararearezutatui ga melode de ncrcare wate, NOTA - Alegre moto! 3a Iotete 8 sberfeldo2p8 sabia In EEN 10576200, arteoul 7 sau ‘rool sou ane 8. dpnce Se arnoe pep ack absorbia de api, determina in conformiate cu EDEN 1097-62000, arteoul 7 sau ‘ricoll& ru ete mal mare dod! una in valoroalsedi catgorile stabi I ED tape 18.2, ‘Sorogatl webuieconsoal esol ing. dexghe Bp Tabelul 18 G ~catogori pentru valve maxime ale absorbte de apa (BEN 1007-62000, arcoll 7 eau aricolul 8) dean ‘aiopoie ‘e was 22 Wad NOTA Vsaea SSS GE HONG SRT Se AST TE acd absorbia de apd, deteminstd conform EN 1087-62000 anexa B nu este mai mare det 0 \Valoae masema de 05%, atin! agregatl tebe consort rezistnt a Inghe-dezght (a0 esos BD tabot 18 7 /AECOMINGENIERIA SRL 174072011 ‘Asoclata de Standarzare dn Roma SREN 132424412008 1B Tabet 19 G- Categor pentru valorito maxi TEN 1097-62000, snaxa 8) absorb de aps Rosie do at aie Proce eat Bue aC] BWerbecones a Bi, 133. Reslatenta la inghetdezghet CCind se soci, recistonja Ia inghot-dezshe, determin sau conform EN'Ta67.2, ebue decarala In contrite cu calogorsrlevara sabia tn BD taboll 20 @] sau Bava. [B Tabolu! 20 Gl Categori penta valor maxime ae rexatone le inghotdezghe Tae aay aise aia’ 5 = % 2 a 24 Feat Te oi Fn Taal exe ae werre eos sed Safa ce se eae deghalve ‘tare, ca sar pore neree cre itsosa soe sree Soon destas in GN 196-1100 nea Lol dn salable alc 1B Tebetul21 G - catogor pontruvalorile maximo ale ‘3B sulatlul GH de magneciy Daa ama es cage ry ie 8 Evaluarea conforma 8:1 Generalitat Produatlond abu 38 etactuere crc de ip ile ae veden 82) contol produ a {aon (ose veden anexaC)ponth a sna 8 Produ! eso Cover ch seat Saha ‘tropean 98 cocare vl corenpunaaionr. 182 Incoredile do tip iniiate Tnercitle Jo tp intial relevante pont utlares previzuts, webue realzate pent vericares ‘confer cu coe species nuestro creumstarte: 8 ‘Asolo de Stanardzare dn Romania AECOM INGENIERIA SRL, 17102011 SSREN 13242+A1:2008 2) ee lla o nous sus de aprogate; 1) exist © oicare major In natura aterilcr prime sa In conde de prekcrare care pot tet propre soregsteo. Renita ncercrior inal rebuie confrmate prin documents ca punct de plecare pentru conch produc in fares pon eel materia. Aceasla Vebule sa nctust In partularontfcarea ort ‘Components ls care exist prebacltaea elon ce radial peste nivel de fond normal, © orcior ‘componente la cae exist probabiistes £8 elberaze pelceun aratice sau ate. subsanfe perauosee, Dash confi oricirua ine aceste componente depayes lala Th viQoare nform eu revedee valle la ocular, ebue decarterezuatoeInercior nae, 83. Controlul productie in fabricd Produeston/ treble si implementeze de un sistem de contol al producisl do agregate care s& respecte cornjle dn ana C. lorogisre tine do productortrebuie #8 Indice ce procedu de convo al cali sunt puse Th funjun in curs product de egrepcte NOTA | = Fos de contol apes eu pepe deine Ge zea se plant de relents twortoae aso isa oe 8 Notare si deseriere 94 Notare [© Aarogetu webu ientiica mn modul uma: 8) suse producto — dacs materi! a mai fot manevtint-un depot, webule ‘eal g sursa deposi ») pul agregatu (ese veda EN 982-3) pen agregate recite: agregste recite’ ©) ponru agregatereclare, categoria component n conformist cu abel 12 4) dasa de granucette. 9.2 Informati suplimentare pentru descrierea unui agregat Nocestatea fara lor ifm depinge de stuae g do ulizare naa, de exompl 19) un cod de lett te derumie gi descr: ») ic ata intermate suptmentar necesara enter agregatu [NOTA Bane tue inerrige urine omer despre rsa spl aoste (Se evar tere al agregar slr perv at superar care au acer Tn 10 Marcare si etichetare Borderoul de var rable 8 contin cl pun urmstoarle infrmati 8) donumitea; ») dats expecta: 6) umara de sare al bordel 8) refrac! standard european. NOTA - Pont marcare sl otchotare CE a vee ech 28.3 9 -Aociats de Standardizare dn Romania, AECOM INGENEERIA SRL, 1 SSR EN 13242+A1:2008 ‘Anexa A {(normativa) Evaluarea partir fine nee trebule consieratanepericuloase cénd xe apie una din cle par condi de ma jos: 9 BD contrutl de pi fine ale sgrepselor tne sau sprogatler do amosioc GH ru esto mai mare de) % S20 aka Valore in conformist cy provederie vlable Ia toc bizar ‘regal 1) valoares echivalentulul de nip (SE) cid este Inercaté conform EN 933-8, este mal mare eed valoara ita stabia, 1 In-cazln care Incercarea os abstr de metion (MB) delerminats conform EN 958, este mai mlc8 deco vloaroa init sabi cond este stabi echvalortaperlormants! cu un agregatcunosout ca find creepunzsor, ‘S20 dec nit dovada nel uilizicorespunesloare ra probleme Sewer port re agrogut ie nanos ett Euopa Lint ea capone vr tabu ssi ps bmn sapere cal exstrte pone marine a aee xa sats ncoserate Proven vigae ea” do uta pregat NOTA 2— Cote ce conertte part nace eile enisp 02 mm su OM mn 9 9 [ES rercaren co ata s maton pe Face 02 mm te ein hos nea 2 0 arouse Se ‘Asoclnta d Standartzare dn Romania, AECOM INGENIERIA SRL, 17102011 ‘SR EN 132424412008 ‘Anexa B (informativa) Note privind indicatile rezistenta la inghet-dezghet a agregatelor Bt Gonoraittt ‘Suscepblitatesapreateor de se deteriora a acunes Inpho i deeghelui pind fn primal ‘a de conde cmatco, de utizarea fra, de uzarea produssor chime penu dezphe. de {pul pevogretc de deta menatunlor poor an intron granule 6e agrega. BAA Climat SSevertaize orice! detrlrivaf esocat ou freoventa cicror de inghe-dezaha, cu gral do Inghet dezane| cu gradul de satura al rarusor oe egret B42 Ublzare fins Agrogatl va f suscepti a deteriorare prin actunes de Inghet dezahet In condi de mes patil au toa saturate, sau In sus de unis ceseuth. Riso! Solow ete gemoieaby mal mare ‘tin! en agrepaul ete expus ls aps de mare sau a actunca saruror de dozghaar, BA Tip petrogratc Rezistna la inghet-dezghet este asocat cu reiserta granular de agrogat gi cu dnensunes I ) ills pent o ak epicae pentru care este corespunzsor: sau 2) spins gi marcat ca noconfom. ‘Toate cazurie de neconformtatevebule negro de produce, investigate gi acd ete nocesar, Ge decueze acu corecive NOTA Acute oes pot rode: =) ivesigare cas nacolarml cal oekaminar a procs nara eectusrea Maser ‘Sheer oso >) analzares proces, operitr,woglvaler cata,rpcarsle do seven gi recamaie clear ort etm ern cauole pose ale nce 2) iloreaacunlr prove pent @ ats bien au vel ar caespune cur empnete 1), apenas ce conto pan as gra fant cunt ac corectve ote 2) plete tvograee mecicror procedure, vrs atu crc. ©.8 Manipulare, depozitare $1 conditionare in zona de productie Proluestow!rebule 8 inreprindecjurile necesare perv a meni caltatea prods In np manipula i depozti NOTA ~Acose ae abu 6 sear de usar 4) contaminrs produit 2) segegare: ) rien scipamertsl de mangle azole 8 epacie 9 Transport gi ambalare 6.84 Transport Sicemul de contrat st product In fave al priests tain 6B Mention gra da Fesgoneabite cu pre ia aepantare gwar NOTA - cine apegatse srt waneporate nse ss newer 8 fe ecoperte Sau 68 6 Sopare gona a 692 Ambalare ack agregtiele se ambsieazs, metedee g materiale fcloste nu tebule 8 cortamineze sau SB ‘deterreze eprogatln maura in care proptaile sun modiicate seme nano ca apregaul ‘fo soos on aba. Orceprocaul necosaro pent ralzarea acest luc Tr tmul manipula 5 depozter agrgatuu ambalatrebule mavale pe anbala su Tn documentse Insolicare. 6.49. Formarea personalul Proticatol tebue 98 stables) Impleat in siseml posuctel pasvaie, ‘meni la 2 procedu pen insure intregul personal in febred. Ineglane coespurzatoare ale stall! webu 26 ‘soci de Standartzare in Romania, AECOM INGENEERIA SRL, 17102011 {haat -Feref mnie lene pn emir proier geele er oe es ee |e a =e sia oma Fe eee ES a = Cecio” [Bees Sere ome treat ivi cemen, 1 feggoucwanise fo] SET bas ao os = ace _— aaa Sasa — none a ‘6. | Razistonta ia 52 EN 1097-2 2 pean =a ae tas onan = memerreres tO a lento cr [teem Serna eee an (eagle fare [toe Peace eae Saar a tan on ie : al 10 | Sacks fue (end ns en BEN 17441, 1529 | 1 pean iors See evra 1596 | te a tates re eo acs |e a a = Cree | EST Sa 1 | inpertetr a . picine Settee | os act us spots ante, mma i ei acer port cop rar GE [aw vooba ana ZA) “Tabelu C2 -Frecvente minime ale incor pentru determinares proprietor aeaat greet cae a pee fe) ee oe | oo aH Siege net SS ee a a een ee pees a Saree 7 Se ET || rea af 2 Asolata de Standarizare dn Romania, AECOM INGENIERIA SR, #7102041 ‘SREN 13262+A1:2008, ‘Anexa ZA {informativa) Articole din prezentul standard european referitoare la cerinfole esentiale ‘sau alto provederi ale Directivelor UE ZAA Domeniu de aplicare $i caracterstcirelevante [B Acct stander auropean a fost progait sup un mandat W/125 Agropate dat cre CEN de Comisa Europeana $1 Asocafa Euopeand # ibe Sim. ‘Articole din aces! stantard european inlets in acsastanexa Indepnose corse Mandatul dat ‘cas Drivel UE Produse penny Construch (66/708(CEE) CConforntatea cu acestor artcole contra prezumie de apttudine ta ulzarea prevazuts a ‘Sarogatlornelogte eau lagate Ndraulo care ina sub inogenia acetotsnexe pentru Wecari0 ‘laniate cate; robulo 6 fac rte la inermatae care inefese marca CE [ATENTIONARE ~ Ale airs ate Docve UE cae nu ete conomisia pony uae provi. pot ERS aver fetta naps ps Nocona Hare Sen de [NOTA — In pif de oe area spate rel ls state pacusase cone eas sande, pot ‘kata ais proved ace pease care Wa fn cmon acetls (Jo exemol Tonsaaeucreard argpun lal, oor» pevederi snare raft Pana sane prvetrte Sreaval [UE Produ pony Conavugs eose cere Webue de seemonos scores aco Une aur! i Se soe. NOTA 2 - 0 bas de ale inrmatve a provesedr ouopone si najonse seine subdarbor orinioawe ‘este depo. "prr ato! was” Conewcsan al" Euopat (eos ph Ftp ewops ea nlcormonerpraicmreructonnimalhypere i) ‘Acaasisanexa siablegte coniie pentru marcalul CE apregateer pentru mater nelegate sau ‘ogate dravteprevcute pens uzse nce n abel ZA previ arco rlovarte aplabie ‘Acoas anon are acolag domeniu de epicare ce latte 1 el acstlstandar ceo dota do ‘abot 281 “TabolulZA.1 — Domenial de aplicare gi article elevantenacesare [Pauses obj pin pose rae, te Sa esas cw ana] oman apa spec sandr stare prot etl aoont nates mgr ow “Aticole de species dn preenta | Nahas Caracal exeniate | Ale despotic ee ‘oie ote sandra siuctose) Forms, danaine [EI Gas oe ara Nisuns | Narang ereiies gana | 43. Grrwoctate Newne | Towers 14 Foma agrees yosir Naune | Ctgone 54 Denies wari Noune | Valeo ceca Pa 7S Ca pS Nine [agar 16 Caftatwa peor te Nisune | Treumuwece Prag its PSG pe | TS PRE PS Naa erate ‘eu spat ese era Faia 32 Relea rogers Tuna — [Cage ‘ognenarlstiramare | apogauld gate 28 ‘Acide Stndardicare din Romania, AECOM NGENIERIA SRL, 171402011 SR EN 13242+A1:2008 (coninuare) Wier aac Caracol osoniate ‘ta ioe Sabie war 585.2 Conponerie ae raved | —hesuna | Cao bltaios¢e vous 290% de tov fe tiene peor aragate ease Tea Ge ane 8 Absa oe a a Ty Conpanjaoal | 55 Clases sega gases Nara] Caeser rece Nera | Cage Sta su ops Nolura | recume taco 85. Conpone care ianeaca Prop iis eo ina eit Raise uaa | 53 Rens Ta wea Naas | ae fecas goers ‘Siseurie pos [NOTA aH ZA oe va Naura | Aveta Emise dometao goo | C313 Canooperea eto pre peng! ao Eimsastorsumane | Ea” Managment petal’ Be percusase Sorbistes Banahe | 72 Ears SaaS ERR | Neue | Caio ‘aos Nowra — | Capote 782 Renken i nghabsane| Cerna uneianumitecaractrti nu te apo In acee slate membre (MSs unde nu exist earns feglomeniate asupre acai! cracorisicl pent utlzarea provazula & predusuks. In acest az ‘rodueator care i noduea produsele pe pajaacestor MSs nu sunt obigall 68 deterne s ‘Seclare pertormanta produsull lr cu pela aceasta caraconisica gi poate floss optunea © portoranis determina” (NPD) Th Infomafile cae Insoose marcaul CE (a se vedea 243). ‘ppunes NPD poston Fe folost fot. stint cnd caraterstes eb sypush url velo reg ZA2 Proceduri pentru atestarea conformitail agregatelor ZA21 Sistem sistome) de atstare a conformitii Sisiomul(sistrele) de atstare a confoitai aprogatlor prezenat in tabebl ZA.1, in conforitate fu decala Conse SISOB/EC an 9 Octomlo 1908 apa cum se recat n anexa 3 2 mardatl W128 “Agrgate’, amanda, esto prozoniat In adele 2A’ pony Llzros tals prov (uizarie {inal provazut) ‘Tabolul2A2~ Siatem (istome) de stestare a conformii agregatsior pentru cerinte severe 4e siguranfa* (unde este necosarainterventia unl organism de tert pate) scare ponents | Nhoisau cis | (sstome) de Prods brome) (Gute panitests) | qtr sou cee) | atestare 3 contort Tarai priv amsictst | Pana rua at uae = ra [nlite giegsshseis | ingore cua * bret EOOSEEC{CPO) Pra posta nd orice cra pode ce obi do care ucrgai apebt pe baz spec ite a aoe wa contol produce bes pecun une ‘roveghorpermanerts eva gsr conlu precited " Gaia de urna sur cota do aaa mabe nolo examen grocer x neforal. ‘Asoclta de Stndarizare din Romania, AECOM NGENERIA SRL, 71402011 SR EN 19242+A1:2008 ‘Tabolul ZA. ~ Sistom (ssteme) de atestare a conformitil agregatelor pentru uta fs ering de nat sigurana (unde nu este necesaraIntrvenfa unl ‘organism de ters pars) Nvetaau cant | Sen Ucar panics (site) do Prous (produss) Peestertcomn| ‘nga < ieee) | storm "a pa — | Fe To WRT 7 | neni ogi au tea he vedo Drev OHCEE (OPC) anal [a bola pono ‘Asectrea conform aprogaor dn label ZA.1 vebule bazala pe proceduri de avalvare 2 ‘conform prezaniato in taal ZA. fabokl ZA razukale pin apteareaarolelor Scesh sau, ‘tut standard european india ne “Tabel ZA.4-~ Ropatizaressarcnilor de evaluare conform {pentru agregatee sub sistomul2) Sarin Zona de scope sarin | care so ‘oles ‘Sear peRAT | PT ConvauT paige Wares (CPF) | Parana escap aro] 83 pronesior racer lane ip ‘Soa 2a Ohare ew AT ‘ose ec cy ava dno ZA ‘SaSRTpORA |G] Carters hapesial iia sabia | Parmer esc ror —| BT eponsma | CPrpetars | gaCPr caesar reeves on ‘eat ‘Soot 2a Tames SARA F | Paromanl aaa tae —| 83 —| spronaniconmue acPF © | caracertlo rerio Sr “Tabelul ZA. -Stablres sarcinilor de conformiate {porgu sgregatele sub sistema! 4) r T eeaie ‘reins | zona de scope asain | cre se | ‘ple ‘Sachi pase] 0) COA PIS aa PC) — | Panna say uur] 83 preacher | acetate an Ty eee de aE ‘oats case az ‘2A22.Declrata de conformitate CE entry agregatele sub sistemul 2+ > Aun cind se reaizeaza conlrmiatea cu conde in coast anond 9 odd oe organism notte a elbert coral merfonat alos, produtond Sou agonulsdu stabi Fh EEA™ ebule 63 progiteasc ys péstreze o declarale de conformiate ‘are db crop product 88 spice mareahl CE coats declaraitwebuie 8 menfoneze: = ume gl acrosa preducttond sau ale reprezentani su arzat stab n EEA Food producti ~deseroresprosusuli to, ntticare, ilar, .) go copie a forma care Insofegte ‘areal CE: = _preveder cor se contormeszaprodusu (anexa 2A din ace standard european}: 'NOTANATIONAIA Ase ct Spal EcononicEurcpaan 20 /AECOMINGEMIERIA SRL 179072011 j SR EN 13242+A1:2008 condi spacial apical utr produeuu (de exemplu roveder por utzare In ‘ume condi nama certtcatu neotor de cont al produ n fabrics = numele !paatia dents de persoana imputmict 58 sermeze decaraa in nuele ‘rosuestol sau a reprazentanu Bu ateiza. Docaraa rebuie nso de coifcatul de conta al pecuct de apregateredacst de organism node, care webu a conn, In pls fata de lformette do mal sus, umasoarle + _numele across organismulu nota = amfnal ential de conta al prope! n fabric: + conde gperioada de valabitate a corifcatui, acolo unde este cal, = umole poza coin de perscana inputeict 8 serneze ceria Declaraa ri gus menionats tobule prezertat in libs ois sau tn ible ofclo ae satlor ‘membre unde umeazs se let produ Pentru agregatele sub sistemul 4 Atunc cind se reaicaaza conformiatea cy acsasth nex, ‘producairl sau agen su sabi in EEA™ ED) rebut G8 progatesecég rene o celarajie de onformtate(Dedaraja de conformiate CE) care da rep preducatorul de a apca marcju CE ‘Acoasta dctaraio FD rbule Gl s8 mononeze: = umole areca producatori sau a ageiu su stab in EEA gllocul produ = sescriren producti tp, encare,uzare,.) gio cople@ intrmatel are Insofoge marajl CE: ~ _provedercrora se contormeazprodusul (anexa ZA dn acest standard european): = condi parteuare apeabie la utizare produsus (Se exempl proveder pentru utizare ‘anurita cond ete = uml gl adesa poducdtonl sau ale reprezentantu su autor, = num pola dejutd de pereoana Impulericit 8 sermeze declares In numele Producslou! sou a reprezentoru au aorat Dectoratia mai sus mentonaiarebuie prezentts In mba oficial sau Tn inbile oe Imombre gose urmears 8 i iat pou ZA.3. Marcaj CE gi otichetare Production sau repcezentantul su auoriat staat in EEA este responsabl pent aptcarea Inarcjuti CE. Smbolu mare CE rebule et fe in contrmfate cu Dretva SSIOOIEC qi vebule 38 io prezoriat pe etchelansoiare. de exercl be bonul de rare Urmitoarsi eternal webu #8 ingteascs marca CE = muméru ge idnticare de pe catia ums! per prose su sista 2+; = mumele sau marca de idnticareg cresaIregisrai a producer; itimele dou cre run care afost apical marcaju + _mumarul certitude contol al produ in fabric (numa pentru produse sub Setomd 2) + refrna la acest standard europea: x ‘Asoclata de Sandardzare dn Romani, AECOM INGENIERIA SRL, 17102011 SR EN 13242+A1:2008 = descrer produsulu: numele generic, materi, dimensiunil .guilzaea previzu; = Informa asupracaracterstlr esenjalerelevante din tabell ZA + lola decorate gl, ecolo unde este cazul nivelul sau clasaeatogoria (inci "satstace™ pont Earle satsace in satfoco, acco unde este necesar) care LYbule declrat pon Neca cararoncica esenla, age cum ese rca n "oa" {ntaboil ZA. 1, rico perloamanfa determina” pentu caracersice unde acest Wen este releven. COptunea ‘nic 0 pertomani deteinsté (NPD) poste s8 nu fe flosté acolo unde caracierisica testo supued ura! vel Seprag. Alf optunea NPD poate f Kosta atic! cine paca unde, 0 \tlzare previ ndeat nu eat spa unor conf rglemensate, NOTA. Leni europeans a erogst naponao nu ete neers fe manna Fue ZA @ ZA2 prez exemple ale Iformailor cae trebuioindcato po eichetd, ambal s12au documents comercial. ‘Aociat de Standarcrare dn Romania, AECOM INGENIERIA SRL, 1710201 'SREN 13242+A1:2008 C € Once o SRL P.O, Box 21,8 1080 ‘Aaregate para materia malaga legate hale pentru rit "de lnginee cv consuct de drums ‘ina re ‘as a re astra tapmeratrinare Posen pace Competent ‘Sie sgeger gous rescue Sabena aor wana Cte cinta regny ‘em cna nos ee se a | emi de stare parton ee aS w Denke aoe See ees vo dase mon ena “sans ‘coupe (ae merece) epte (demerette) ‘campone never) are cect (maa tc ¥) compote (econ Re KF) Cenpote (er wone S337) ‘Sante (aresemels AS 27) ‘Senora (cr eer ‘etter riarene open see compress Sy) comote (cr mort at) Deemmetcnnrs X02 compre (ener ssn) {gzem a nance Figura ZA - Exomplu do Informati Sub sistomul 2+ smi ota ‘Spent res, ‘i osrea soa procvestona "lca morc Desorers pros v nema ro procs 2 Tapeouicleegemriste ‘marcajlul CE pentru agrogatole relevante In ls fa do ore intra specfce cu priv a substajale pericuoate prezenta al sus, ‘roduau rebuies8 fe, de asemenee, iso, sunc| cd a unde se cere 9 Informs orespunzatore, de sta documenta: orice ait legisla asupra substanlrperculoase fat de (are ce pretindeconformitata,Impreund cu nfomii crue de acea legs 2 ‘Aoelata de Standardzare dn Romania, ACCOM INGENERIA SRL. 17402011 SREN 13242+A1:2008, C « (ree Co SRL, .0.Box21, 81080 SEDO AT ‘Aeregete pants mater nelegat legate role perv eri "elaine chap eonstruc Ge drama ‘ina ‘ote ear ect ngectrstirimae ‘wort sotncine compacta ‘Sebtees str goer ects Siepematinese oma Sipemormase arora gee ‘Sachets ptr amr oa neue | Reena a [nla de mea are nln de uber peeeane [Rasen ng eset cot, oe coca Eo ‘camgore 7 oem seme a eee co ome — wma cone fear i Xf) Veecmmon 8537) Sesrergnennane X02 ere eo Fan Ss Maca se contort contin en sos SE rset narecive “eater smi tonto ‘mparsmat nares cence sacra soi ‘peace wnmcentcow ‘momar Fra 2A2- Exempl deinormat a marci CE peta area rlevanie ‘sub sistemal In plu fat de roe informal specie pe 1 substansle prcoase prazonate ma us, procs rebuie 88, de asomenea, rst ati cand unde so coreg for orespunzstoare de lita documenta aie ls egilateacupresubstarslr porculoaso fa do tare se prelngs conformisioaImoround cu lformaje corte de acea legis. 34 ‘Asoclata de Stndarlzare din Romani, AECOM NGENIERIA SRL, 17102011, SREN 19242+01:2008 Bibllogratio U1 BEN 12620, Aggregates for concote (2]_EN 13043, Aggregates for bituminous miturs and sua reatmerts fr oads, sels and (ther rafoked areas [8], EN 1205-1, ghtneight aggregates - Pat 1 Aghtwsgh stor conerote, mortar and By au aoorege ghtwsiont aoorogete (A) BEN 130552, Lomo agrgates Par 2: Ligti goregees fr Btuminous mies Sta surteceteatmatt aor untcund an band ppc 2 [5] BEN 13180, Aggregates formatar (6) ©9119369 1, Amourtone. Part # Spoitoaton (71 EN 13480, Aggrogates for raiway bats Fy ‘Asociata de Standards dn Romania, AECOM INGENIERIA SRL, 174020 'SREN 19242+A1:2008 ‘Anexa nationala NA (informativa) Corespondenta standardelelor europene cu standardele roméne N 196-2:2005 ensw23:1996 eN9s25:1900 en 93s-4:1997 €N9839:1907 eN93s-4:2008 EN 9585:1008 EN93-8:1999 £N399-0:098 EN 930-11 EN 1097-1:1996 EN 1097.2:1996 ‘or or lor or ‘or or wr vor ‘SREN 19622006 Motos ce incre ale cimentsr. Panta 2: Analizs chimica a ‘mention BREN 922:3:1096 Incerei pon determinarea caracttisicior general ‘gregaltr. Parte 3 Procedura gi tominoioge peru esctore pebograeasimpliicats SR EN 952-52001, Tere ponir Seerminare earactrcor generale ale ‘regalo Partea 3 Procedragiteminolog peru esctor pevografcasimpliiata REN 999-1:2002 Tncerea peru determina caractrsiclor gsometice ale spregatior Pariea 1 Determnares ranula. Analiza Banulemera prin comers REN G20-2:2002 Inoeretrperina deterinares caractertior goometce ale aprepaoior Perea 3) Determinaea forma! ranuoor. (Ceticent de apstzare SREN 920-4200 ‘ere peri determinate carcteistclor gooretice alo sagregetiorPariea "4: Delerminarea forme paulo. Content do terms SSR EN 833-5200% ‘ncerea pri deteminarea caractrsclor geometice ale sgregatolor Paroa 5 Detorminarea procontull Se suprafele {oneasal gi stardmate in agrgate rosie REN @39-82001 Incereé pers deterinarea caracerstislor goorsice ale syregetlorParea 8: Evalarea prior fine” Determnarea ‘ehvaten de nip REN G35.9:2001 ‘neerei perry determinare caractestclor geometce ale agregatolo Paria & Evauaroa pator fe. inoorcare cu ‘basi de metion REN 1097-1 1008 Incerean pony determinarea caracertislor mecance fee te agagatlor Pana * Detormnares rezistroi la airs (mic Deval {SREN 1097-22002 Incercan pair deteminareacaraceristiclor mecanioe gl fice fle agregatae, Partea "2 Metode peri detormnarea Feaisenjo ta stramare 36 ‘SR EN 13262+A1:2008 EN 10974:2000 IT SREN 1097-82002 ‘ncercir penny determinarea caacterisicdr mecanice gi felce ‘ls agregatoto.Parea 6: Detarminarea masel eal gi ‘evofconts de abeoie «ope! EN 1367-12007 OT SREN 1367-12007 Terai penins deteminares caractetclor terme #2 de lrabitato ale agrogalobr. Parea 1 Ostermnarearexstanet 1a Inghot-dezghet EN 1967-21908 oT SREN 1367-22002 Theres pens deteminarea caracteisclor tome —1 de ‘erabitate ale aprogetole. Parton Ostermnarea reste ‘3 inghetcecohet EN 1367-32001 oT SREN 1367-02002 Incere pon Solerminarea cracertisor ernie de ‘erablasto ale apregaaior. Pare 3: ncorcarea pin frbore@ ‘azatuorsupuse raat soare EN 1744-1908 OT SRENt74e1:2006 Incerer pont ceterminarea proprietor chince ale ‘sprepateor Partea T Anan chica EN 1744-32002 oT REN 1744-92008 incre pont deerminarea proprietor hinice ale sprain Pato 3 Prairie alone aarepatl 150 565:1090 lot sR180 585.1007 ‘Ste do Incorcar. Tesdtur metalice, able metalice petra ‘oll leztopertorat, Dnensun nominle ae cturlor Stancarsele euopene:EN 1744-1 i EN 17443, pen care mi exsih standarde romne corespondent, se utizeaza Inground cu prezeiul standard Periru apicarea acesul standard se utlzazd standardele europene la care so face roerin (respect standards roméne Wenlce cu aston). ‘Simo gradull do echivalenia (DT dente), eonfrm SR 100005. w _Axocaa de Standrtzare dn Romania, AECOM INGENERIA SRL, 702011 ‘Stendardl european EN 13242 2002+A1:20007 fst accoptal ca stantard romn de dte comet tern CT 321 ~ Bote 6 profercat do beton ‘Memb Comet de lecir cae au vrilcat acest standard european EN 15242:2002%A\-20007 dL DanPaul GEORGESCU UTC fade al omit tehnic Constantin Desnel VOINITCH! UTC a conte ohne ton sprefariate co boton cia catering ARAMA ASRO Expert ASRO Un standard fomin nv cone neapératIotaltatea prevederor nocesare penty contractare Uist standarculi sunt espuncsion de ancarea covet a asta, Este imporant ca wiiatrtstandardeorromdine 88 se asigute cB sunt in pores ume! edi ga ‘turer ments. Informatie refetore fserdee ie sunt pubis Coahnyl Stenardvor Romine 9530 Buleinl Standarstza

S-ar putea să vă placă și