Sunteți pe pagina 1din 9

LISTA SUBSTANTELOR CHIMICE SI/SAU PERICULOASE

Judet:
Locatie:
Informatii referitoare la prevederile
legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i Clasificare
Nr. Denumirea Nr. E.C. Nr. Substante pentru Neutralizare/
Nr. Index HG1408/2008 Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 Locatie
crt. substanei (CEE) CAS stingere Decontaminare
(CLP)
Fraze de Fraze de
Simbol
risc securitate
Acoperiti scurgerile. Colectati,
Lichid inflamabil, Categ.2, H225 captati si indepartati prin
Iritarea ochilor, Categ.2, H319 Bioxid de carbon pompare materiile varsate. Laborator/
606-001- 200-662- R 11-36-
1 Acetona 67-64-1 S 9-16-26 F, Xi Toxicitate asupra unui organ tinta (CO2), spuma, Strangeti cu un material magazie de
00-8 2 66-67
specific - o singura expunere, Categ.3, pulbere uscata absorbant de lichide. Trimiteti depozitare
H336 pentru evacuare. Curatati zona
afectata.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
captati si indepartati prin
Bioxid de carbon pompare materiile varsate. Laborator/
603-002- 200-578-
2 Alcool etilic 64-17-5 R 11 S 7-16 F Lichid inflamabil, Categ.2, H225 (CO2), spuma, Strangeti cu un material magazie de
00-5 6
pulbere uscata absorbant de lichide. Trimiteti depozitare
pentru evacuare. Curatati zona
afectata.
Lichid inflamabil, Categ.2, H225
Acoperiti scurgerile. Colectati,
Toxicitate acuta, Categ.3, Inhalare,
captati si indepartati prin
R 11- H331
Bioxid de carbon pompare materiile varsate. Laborator/
603-001- 200-659- 23/24/25- S 7-16- Toxicitate acuta, Categ.3, Dermic, H311
3 Alcool metilic 67-56-1 F,T (CO2), spuma, Strangeti cu un material magazie de
00-x 6 39/23/24/ 36/37-45 Toxicitate acuta, Categ.3, Oral(a), H301
pulbere uscata absorbant de lichide. Trimiteti depozitare
25 Toxicitate asupra unui organ tinta
pentru evacuare. Curatati zona
specific - o singura expunere, Categ.1,
afectata.
H370
Lichid inflamabil, Categ.3, H226
Toxicitate acuta, Categ.4, Oral(a), H302
Acoperiti scurgerile. Colectati,
Toxicitate asupra unui organ tinta
captati si indepartati prin
specific - o singura expunere, Categ.3,
R 10-22- Bioxid de carbon pompare materiile varsate. Laborator/
Alcool 603-004- 200-751- S 7/9-26- H335
4 71-36-3 37/38-41- Xn (CO2), spuma, Strangeti cu un material magazie de
n-butilic 00-6 6 37/39-46 Iritarea pielii, Categ.2, H315
67 pulbere uscata absorbant de lichide. Trimiteti depozitare
Lezarea grava a ochilor, Categ.1, H318
pentru evacuare. Curatati zona
Toxicitate asupra unui organ tinta
afectata.
specific - o singura expunere, Categ.3,
H336
5 ASTM D-3230 - - - - - F Expunerea poate provoca dureri de Spuma rezistenta Acoperiti scurgerile si Laborator/
Mixed Salt cap, greata, confuzie, somnolenta, la alcooli, bioxid de indepartati sursa lor. Eliminati ca magazie de
Solution ameteata si/sau stari de voma. carbon sau un deseuri. depozitare
Poate afecta sistemul nervos central, produs chimic
rinichii si ficatul. uscat.
Expunerea repetata poate provoca
iritarea pielii.
Poate provoca crampe stomacale si
probleme gastro-intesinale.
Pagina 1 din 9
Informatii referitoare la prevederile
legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i Clasificare
Nr. Denumirea Nr. E.C. Nr. Substante pentru Neutralizare/
Nr. Index HG1408/2008 Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 Locatie
crt. substanei (CEE) CAS stingere Decontaminare
(CLP)
Fraze de Fraze de
Simbol
risc securitate
Iritarea pielii
Iritarea grava a ochilor
Periculos la absorbtia prin piele
Iritarea mucoaselor si a sistemului
respirator superior
Poate fi periculos la inhalare
Periculos la inghitire
Componeni:
- Clorura de 017-013- 233-140- 10035- R 36 S 22-24 Xi Eye Irrit.2, H319
calciu 00-2 8 04-8
- Clorura de - 232-094- 7786-30- - - - -
magneziu 6 3
- Clorura de - 231-598- 7647-14- - - - -
sodiu 3 5
- Metanol 603-001- 200-659- 67-56-1 R 11- S 7-16- F,T Flam. Liq.2, Acute Tox.3, STOT SE 1,
00-x 6 23/24/25- 36/37-45 H225, H301+H311+H331,
39/23/24/ H370
25
- 1-Butanol 603-004- 200-751- 71-36-3 R 10-22- S 7/9-13-26- Xn Flam. Liq.3, Acute Tox.4, STOT SE 3,
00-6 6 37/38-41- 37/39-46 Skin Iririt.2, Eye Dam. 1, H226, H302,
67 H335, H315, H318, H336
- Apa - 231-791- 7732-18- - - - -
2 5
Acoperiti scurgerile. Colectati,
Solid oxidant, Categ.2, H272
Se vor folosi captati si indepartati prin
Corodarea pielii, Categ.1B, H314
S 26- metode de stingere pompare materiile varsate. Se Laborator/
047-001- 231-853- 7761-88- R 8-34- Toxicitate acuta pentru mediul acvatic,
6 Azotat de argint 36/37/39- C, N, O adecvate conditiilor va aduna (colecta) atunci cand magazie de
00-2 9 8 50/53 Categ.1, H400
45-60-61 locale si mediului va fi uscat. A se trimite la depozitare
Toxicitate cronica pentru mediul acvatic,
inconjurator reciclare. Curatati zona afectata.
Categ.1, H410
Se va evita formarea de praf.
7 Dicromat de 024-002- 231-906- 7778-50- R 45-46- S 53-45-60- T+, N, O Cancerogenitatea, Categ.1B, H350 Se vor folosi Acoperiti scurgerile. Colectati, Laborator/
potasiu 00-6 6 9 60-61-8- 61 Mutagenitatea celulelor germinative, metode de stingere captati si indepartati prin magazie de
21-25-26- Categ.1B, H340 adecvate conditiilor pompare materiile varsate. depozitare
34-42/43- Toxicitatea pentru reproducere, locale si mediului Strangeti cu grija. Trimiteti
48/23- Categ.1B, H360FD inconjurator pentru evacuare. Curatati zona
50/53 Solid oxidant, Categ.2, H272 afectata. Evitati generarea de
Toxicitate acuta, Categ.2, Inhalare, praf.
H330
Toxicitate acuta, Categ.4, Dermic, H312
Toxicitate acuta, Categ.3, Oral(a), H301
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - expunere repetata, Categ.1,
H372
Corodarea pielii, Categ.1B, H314
Sensibilizare respiratorie, Categ.1,
H334
Sensibilizarea pielii, Categ.1, H317

Pagina 2 din 9
Informatii referitoare la prevederile
legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i Clasificare
Nr. Denumirea Nr. E.C. Nr. Substante pentru Neutralizare/
Nr. Index HG1408/2008 Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 Locatie
crt. substanei (CEE) CAS stingere Decontaminare
(CLP)
Fraze de Fraze de
Simbol
risc securitate
Toxicitate acuta pentru mediul acvatic,
Categ.1, H400
Toxicitate cronica pentru mediul acvatic,
Categ.1, H410
Se vor folosi
metode de stingere A se strange uscat. Trimiteti Laborator/
Carbonat de 207-439-
8 - 471-34-1 - - - - adecvate conditiilor pentru evacuare. Evitati magazie de
calciu 9
locale si mediului generarea de praf. depozitare
inconjurator
Acoperiti scurgerile. Colectati,
Se vor folosi
captati si indepartati prin
metode de stingere Laborator/
Clorura de 017-013- 233-140- 10043- pompare materiile varsate. A se
9 R 36 S 22-24 Xi Iritarea ochilor, Categ.2, H319 adecvate conditiilor magazie de
calciu 00-2 8 52-4 strange uscat. Trimiteti pentru
locale si mediului depozitare
evacuare. Evitati generarea de
inconjurator
praf.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
Apa, bioxid de captati si indepartati prin
Iritarea ochilor, Categ.2, H319 Laborator/
Eriocrom negru 217-250- 1787-61- R 36- carbon (CO2), pompare materiile varsate. A se
10 - S 26-61 Xi, N Toxicitatea cronica pentru mediul magazie de
T 3 7 51/53 spuma, pulbere strange uscat. Trimiteti pentru
acvatic. Categ.2, H411 depozitare
uscata evacuare. Evitati generarea de
praf.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
Cancerogenitatea, Categ.1B, H350
Apa, bioxid de captati si indepartati prin
Mutagenitatea celulelor germinative, Laborator/
604-076- 201-004- R 45-62- carbon (CO2), pompare materiile varsate. A se
11 Fenolftaleina 77-09-8 S 53-45 T Categ.2, H341 magazie de
00-1 7 68 spuma, pulbere strange uscat. Trimiteti pentru
Toxicitatea pentru reproducere, depozitare
uscata evacuare. Evitati generarea de
Categ.2, H361f
praf.
Lichid inflamabil, Categ.1, H224 Spuma, pudre
Cancerigen, Categ.1B, H350 chimice uscate, Colectati materialul scurs cu o
Pericol prin aspirare, Categ.1, H304 CO2. pompa dupa care folositi
Iritarea ochilor, Categ.2, H319 In cazul incendiilor materiale absorbante ca: nisip,
Toxicitate STOT - o singura expunere, mari se utilizeaza pamant sau orice alt absorbant
Laborator/
Gazolina (probe 649-261- 232-349- 8006-61- R 12-45- Categ.3, H336 apa pulverizata sau pentru uleiuri. Colectati
12 S 53-45 T, Xn magazie de
analize) 00-8 1 9 65-66-67 Toxicitate STOT - expunere repetata, sub forma de aburi. reziduurile intr-un container care
depozitare
Categ.2, H373 Pentru incendii mici trebuie transportat pentru
Periculos pentru mediul acvatic - pericol se pot utiliza eliminare la un centru autorizat
cronic, Categ.2, H411 extinctoare sau incinerare in instalatii
EUH 066 Expunerea repetata poate manuale, nisip sau speciale.
provoca uscarea sau craparea pielii pamant.
13 Hydranal - - - R 61 S 53-45 T Toxicitatea pentru reproducere, Jet de apa, spuma Se va strange si se va colecta Laborator/
Composite 1 Categoria 1B rezistenta la materialul imprastiat cu ajutorul magazie de
alcooli, un produs unui aspirator antistatic sau a depozitare
Componeni: chimic uscat sau unei perii umede si va fi
- Imidazol - 206-019- 288-32-4 R 22-34- - T Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Repr.1B, bioxid de carbon. depozitat intr-un container
2 61 H302, H314, H360D pentru eliminare. Se va pastra in
- 2-Metilimidazol - 211-765- 693-98-1 R 22-34 - C Acute Tox.4, Skin Corr.1B, H302 containere inchise si adecvate
7 H314 pentru eliminare.
Pagina 3 din 9
Informatii referitoare la prevederile
legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i Clasificare
Nr. Denumirea Nr. E.C. Nr. Substante pentru Neutralizare/
Nr. Index HG1408/2008 Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 Locatie
crt. substanei (CEE) CAS stingere Decontaminare
(CLP)
Fraze de Fraze de
Simbol
risc securitate
- Dioxid de sulf 016-011- 231-195- 7446-09- R 23-34 S 9-26- T Press. Gas, Acute Tox.3, Skinn Corr.
00-9 2 5 36/37/39-45 1B, H314, H331
- Iod 053-001- 231-442- 7553-56- R 20/21- S 23-25-61 Xn, N Acute Tox.4, Aquatic Acute 1, H312,
00-3 4 2 50 H332, H400
Hydranal - - - R 61 S 53-45 T Toxicitatea pentru reproducere,
Composite 2 Categoria 1B

Componeni: Se va strange si se va colecta


- Imidazol - 206-019- 288-32-4 R 22-34- - T Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Repr.1B, materialul imprastiat cu ajutorul
Jet de apa, spuma
2 61 H302, H314, H360D unui aspirator antistatic sau a
rezistenta la Laborator/
- 2-Metilimidazol - 211-765- 693-98-1 R 22-34 - C Acute Tox.4, Skin Corr.1B, H302, unei perii umede si va fi
14 alcooli, un produs magazie de
7 H314 depozitat intr-un container
chimic uscat sau depozitare
- Dioxid de sulf 016-011- 231-195- 7446-09- R 23-34 S 9-26- T Press. Gas, Acute Tox.3, Skinn Corr. pentru eliminare. Se va pastra in
bioxid de carbon.
00-9 2 5 36/37/39-45 1B, H314, H331 containere inchise si adecvate
- Iod 053-001- 231-442- 7553-56- R 20/21- S 23-25-61 Xn, N Acute Tox.4, Aquatic Acute 1, H312, pentru eliminare.
00-3 4 2 50 H332, H400
- 1H-Imidazole, - - 68007- R 22-36- - Xi Acute Tox.4, Skin Irrit.2, Eye Irrit.2,
monohydriodide 08-9 38 H302, H315, H319
Hydranal - - - R 61 S 53-45 T Toxicitatea pentru reproducere,
Composite 5 Categoria 1B

Componeni: Se va strange si se va colecta


- Imidazol - 206-019- 288-32-4 R 22-34- - T Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Repr.1B, materialul imprastiat cu ajutorul
Jet de apa, spuma
2 61 H302, H314, H360D unui aspirator antistatic sau a
rezistenta la Laborator/
- 2-Metilimidazol - 211-765- 693-98-1 R 22-34 - C Acute Tox.4, Skin Corr.1B, H302, unei perii umede si va fi
15 alcooli, un produs magazie de
7 H314 depozitat intr-un container
chimic uscat sau depozitare
- Dioxid de sulf 016-011- 231-195- 7446-09- R 23-34 S 9-26- T Press. Gas, Acute Tox.3, Skin Corr. 1B, pentru eliminare. Se va pastra in
bioxid de carbon.
00-9 2 5 36/37/39-45 H314, H331 containere inchise si adecvate
- Iod 053-001- 231-442- 7553-56- R 20/21- S 23-25-61 Xn, N Acute Tox.4, Aquatic Acute 1, H400, pentru eliminare.
00-3 4 2 50 H312, H332
- 1H-Imidazole, - - 68007- R 22-36- - Xi Acute Tox.4, Skin Irrit.2, Eye Irrit.2,
monohydriodide 08-9 38 H302, H315, H319
16 Hydranal - - - R 11- S 16-26- F, T Lichid inflamabil, Categ.2 Jet de apa, spuma Se va strange si se va colecta Laborator/
Coulomat AG 23/24/25- 36/37/39- Toxicitate acuta, Oral(a), Categ.3 rezistenta la materialul imprastiat cu ajutorul magazie de
39/23/24/ 45-53 Toxicitate acuta, Inhalare, Categ.3 alcooli, un produs unui aspirator antistatic sau a depozitare
25-41- Toxicitate acuta, Dermic, Categ.3 chimic uscat sau unei perii umede si va fi
48/22-61 Lezarea grava a ochilor, Categ.1 bioxid de carbon. depozitat intr-un container
Toxicitatea pentru reproducere, pentru eliminare.
Categ.1B
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.1
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - expunere repetata, Categ.2
Componenti:
- Metanol 603-001- 200-659- 67-56-1 R 11- S 7-16- F, T Flam. Liq.2, Acute Tox.3, STOT SE 1,
00-x 6 23/24/25- 36/37-45 H225, H301+H311+H331, H370
39/23/24/
Pagina 4 din 9
Informatii referitoare la prevederile
legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i Clasificare
Nr. Denumirea Nr. E.C. Nr. Substante pentru Neutralizare/
Nr. Index HG1408/2008 Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 Locatie
crt. substanei (CEE) CAS stingere Decontaminare
(CLP)
Fraze de Fraze de
Simbol
risc securitate
25
- Dietanolamina 603-071- 203-868- 111-42-2 R 22-38- S 26- Xn Acute Tox.4, STOT RE 2, Skin Irrit.2,
00-1 0 41-48/22 36/37/39-46 Eye Dam.1, H302, H315, H318, H373
- Imidazol - 206-019- 288-32-4 R 22-34- - T Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Repr.1B,
2 61 H302, H314, H360D
- Dioxid de sulf 016-011- 231-195- 7446-09- R 23-34 S 9-26- T Press. Gas, Acute Tox.3, Skin Corr. 1B,
00-9 2 5 36/37/39-45 H314, H331
- 1H-Imidazole, - - 68007- R 22-36- - Xi Acute Tox.4, Skin Irrit.2, Eye Irrit.2,
monohydriodide 08-9 38 H302, H315, H319
Hydranal - - - R 11- S 16-26- F, T, N Lichide inflamabile, Categ.2
Coulomat AG-H 23/24/ 36/37/39- Toxicitate acuta, Oral(a), Categ.3
25- 45-53-61 Toxicitate acuta, Inhalare, Categ.3
39/23/24/ Toxicitate acuta, Dermic, Categ.3
25-41- Lezarea grava a ochilor, Categ.1
50/53-61 Toxicitatea pentru reproducere,
Categ.1B
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.1
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.3
Toxicitatea acuta pentru mediul acvatic,
Categ.1
Toxicitatea cronica pentru mediul
acvatic, Categ.1 Se va strange si se va colecta
Jet de apa, spuma
Componenti: materialul imprastiat cu ajutorul
rezistenta la Laborator/
- Metanol 603-001- 200-659- 67-56-1 R 11- S 7-16- F, T Flam. Liq.2, Acute Tox.3, STOT SE 1, unui aspirator antistatic sau a
17 alcooli, un produs magazie de
00-x 6 23/24/25- 36/37-45 H225, H301+H311+H331, H370 unei perii umede si va fi
chimic uscat sau depozitare
39/23/24/ depozitat intr-un container
bioxid de carbon.
25 pentru eliminare.
- 1- - 203-943- 112-18-5 R 22-34- - C, N Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Aquatic
Dimetilamino- 8 50/53 Acute 1, Aquatic Chronic 1, H302,
dodecan H314, H410
- Pentan-1-ol 603-200- 200-752- 71-41-0 R 10-20- - Xn Flam. Liq.3, Acute Tox.4, Skin Irrit.2,
00-1 1 37/38 Eye Dam.1, STOT SE 3, H226, H315,
H318, H332, H335
- Imidazol - 206-019- 288-32-4 R 22-34- - T Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Repr.1B,
2 61 H302, H314, H360D
- Imidazole - - 101023- R 22- - Xn Acute Tox.4, Skin Irrit.2, Eye Irrit.2,
Hydrobromide 55-6 36/37/38 STOT SE 3, H302, H315, H319, H335
- Dioxid de sulf 016-011- 231-195- 7446-09- R 23-34 S 9-26- T Press. Gas, Acute Tox.3, Skin Corr. 1B,
00-9 2 5 36/37/39-45 H314, H331
- 1H-Imidazole, - - 68007- R 22-36- - Xi Acute Tox.4, Skin Irrit.2, Eye Irrit.2,
monohydriodide 08-9 38 H302, H315, H319
18 Hydranal - - - R 11- S 16-36/37- F, T Lichide inflamabile, Categ.2 Jet de apa, spuma Se va strange si se va colecta Laborator/
Coulomat CG 23/24/25- 45 Toxicitate acuta, Oral(a), Categ.3 rezistenta la materialul imprastiat cu ajutorul magazie de
39/23/24/ Toxicitate acuta, Inhalare, Categ.3 alcooli, un produs unui aspirator antistatic sau a depozitare
25 Toxicitate acuta, Dermic, Categ.3 chimic uscat sau unei perii umede si va fi

Pagina 5 din 9
Informatii referitoare la prevederile
legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i Clasificare
Nr. Denumirea Nr. E.C. Nr. Substante pentru Neutralizare/
Nr. Index HG1408/2008 Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 Locatie
crt. substanei (CEE) CAS stingere Decontaminare
(CLP)
Fraze de Fraze de
Simbol
risc securitate
Iritarea pielii, Categ.2
Iritarea ochilor, Categ.2
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.1
Componeni:
depozitat intr-un container
- Metanol 603-001- 200-659- 67-56-1 R 11- S 7-16- F, T Flam. Liq.2, Acute Tox.3, STOT SE 1, bioxid de carbon.
pentru eliminare.
00-x 6 23/24/25- 36/37-45 H225, H301+H311+H331, H370
39/23/24/
25
- Dioxid de sulf 016-011- 231-195- 7446-09- R 23-34 S 9-26- T Press. Gas, Acute Tox.3, Skin Corr. 1B,
00-9 2 5 36/37/39-45 H314, H331
Hydranal Solver - - - R 11- S 16-26- F, T Lichide inflamabile, Categ.2
(Crude) Oil 23/24/25- 36/37/39- Toxicitate acuta, Oral(a), Categ.4
34- 45-53 Toxicitate acuta, Inhalare, Categ.3
39/23/24/ Toxicitate acuta, Dermic, Categ.3
25-40- Corodarea pielii, Categ.1B
48/20/22- Cancerogenitatea, Categ.2
61 Toxicitatea pentru reproducere,
Categ.1B
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.1
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - expunere repetata, Categ.2 Se va strange si se va colecta
Jet de apa, spuma
Componenti: materialul imprastiat cu ajutorul
rezistenta la Laborator/
- Xilen 601-022- 215-535- 1330-20- R 10- S 25 Xn Flam. Liq.3, Acute Tox.4, Skin Irrit.2, unui aspirator antistatic sau a
19 alcooli, un produs magazie de
00-9 7 7 20/21-38 H226, H312, H315, H332 unei perii umede si va fi
chimic uscat sau depozitare
- Cloroform 602-006- 200-663- 67-66-3 R 22-38- S 36/37 Xn Carc.2, Acute Tox.4, STOT RE 2, Skin depozitat intr-un container
bioxid de carbon.
00-4 8 40- Irrit.2, H302, H315, H351, H373 pentru eliminare.
48/20/22
Carc.Cat.
3
- Metanol 603-001- 200-659- 67-56-1 R 11- S 7-16- F, T Flam. Liq.2, Acute Tox.3, STOT SE 1,
00-x 6 23/24/25- 36/37-45 H225, H301+H311+H331, H370
39/23/24/
25
- Imidazol - 206-019- 288-32-4 R 22-34- - T Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Repr.1B,
2 61 H302, H314, H360D
- Dioxid de sulf 016-011- 231-195- 7446-09- R 23-34 S 9-26- T Press. Gas, Acute Tox.3, Skin Corr. 1B,
00-9 2 5 36/37/39-45 H314, H331
Hydranal Water 601-022- - - R 10- S25 Xn Lichide inflamabile, Categ.3
Se va strange si se va colecta
Standard 0,1 00-9 20/21-38 Toxicitate acuta, Inhalare, Categ.4 Jet de apa, spuma
materialul imprastiat cu ajutorul
Toxicitate acuta, Dermic, Categ.4 rezistenta la Laborator/
unui aspirator antistatic sau a
20 Iritarea pielii, Categ.2 alcooli, un produs magazie de
unei perii umede si va fi
Componenti: chimic uscat sau depozitare
depozitat intr-un container
- Xilen 601-022- 215-535- 1330-20- R 10- S 25 Xn Flam. Liq.3, Acute Tox.4, Skin Irrit.2, bioxid de carbon.
pentru eliminare.
00-9 7 7 20/21-38 H226, H312, H315, H332
21 Standard de - - - R 10-67 - F Lichid inflamabil, Categ.3, H226 Bioxid de carbon Acoperiti scurgerile. Colectati, Laborator/
Pagina 6 din 9
Informatii referitoare la prevederile
legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i Clasificare
Nr. Denumirea Nr. E.C. Nr. Substante pentru Neutralizare/
Nr. Index HG1408/2008 Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 Locatie
crt. substanei (CEE) CAS stingere Decontaminare
(CLP)
Fraze de Fraze de
Simbol
risc securitate
apa 1% - Etalon Toxicitate asupra unui organ tinta
pentru titrarea specific - o singura expunere, Categ.3,
volumetrica H336 captati si indepartati prin
Karl Fischer pompare materiile varsate.
(CO2), spuma, Strangeti cu un material magazie de
Componeni: pulbere uscata absorbant de lichide. Trimiteti depozitare
- 1-Metoxi-2- 603-064- 203-539- 107-98-2 R 10-67 S 24 F Lichid inflamabil, Categ.3, H226 pentru evacuare. Curatati zona
propanol 00-3 1 Toxicitate asupra unui organ tinta afectata.
specific - o singura expunere, Categ.3,
H336
Solid oxidant, Categ.2, H272 Acoperiti scurgerile. Colectati,
Se vor folosi
Toxicitate acuta, categ.4, Oral(a), H302 captati si indepartati prin
metode de stingere Laborator/
Permanganat 025-002- 231-760- 7722-64- R 8-22- Toxicitate acuta pentru mediul acvatic, pompare materiile varsate. A se
22 S 60-61 O, Xn, N adecvate conditiilor magazie de
de potasiu 00-9 3 7 50/53 Categ.1, H400 strange uscat. Trimiteti pentru
locale si mediului depozitare
Toxicitate cronica pentru mediul acvatic, evacuare. Evitati generarea de
inconjurator
Categ.1, H410 praf.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
Se vor folosi
captati si indepartati prin
Tetraborat de metode de stingere Laborator/
005-011- 215-540- 1303-96- Toxicitatea pentru reproducere, pompare materiile varsate. A se
23 sodiu R 60-61 S 53-54 T adecvate conditiilor magazie de
00-4 4 4 Categ.1B, H360FD strange uscat. Trimiteti pentru
(borax) locale si mediului depozitare
evacuare. Evitati generarea de
inconjurator
praf.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
Se vor folosi captati si indepartati prin
Cancerogenitatea, Categ.2, H351 metode de stingere pompare materiile varsate. Laborator/
602-028- 204-825- R 40- S 23-36/37-
24 Tetracloretilena 127-18-4 Xn, N Toxicitatea cronica pentru mediul adecvate conditiilor Strangeti cu un material magazie de
00-4 9 51/53 61
acvatic, Categ.2, H411 locale si mediului absorbant de lichide. Trimiteti depozitare
inconjurator pentru evacuare. Curatati zona
afectata.
Lichid inflamabil, Categ.2, H225
Toxicitatea pentru reproducere,
Categ.2. H361d Acoperiti scurgerile. Colectati,
Pericol prin aspirare, Categ.1, H304 captati si indepartati prin
R 11-38- Toxicitate asupra unui organ tinta Bioxid de carbon pompare materiile varsate. Laborator/
601-021- 203-625- S 36/37-46-
25 Toluen 108-88-3 48/20-63- F, Xn specific - expunere repetata, Categ.2, (CO2), spuma, Strangeti cu un material magazie de
00-3 9 62
65-67 H373 pulbere uscata absorbant de lichide. Trimiteti depozitare
Iritarea pielii, Categ.2, H315 pentru evacuare. Curatati zona
Toxicitate asupra unui organ tinta afectata.
specific - o singura expunere, Categ.3,
H336
26 Titei 649-049- 232-298- 8002-05- R 11-45- S 53-45 F, T, Xn, Lichide inflamabile, Categ.2, H225 Pudre chimice In cazul unor deversari mari Laborator/
(probe analize) 00-5 5 9 48/21/22- N Cancerigen, Categ.1B, H350 uscate si spuma, in anuntati imediat personalul de magazie de
51/53-65- Pericol prin aspirare, Categ.1, H304 cazul incendiilor interventie care va colecta rapid depozitare
66-67 Iritarea ochilor, categ.2, H319 mici. prin pompare produsul scurs
Toxicitate STOT - o singura expunere, In cazul incendiilor pentru a reduce pericolul de
Categ.3, H336 mari, se utilizeaza incendiu si de raspandire a
Toxicitate STOT - expunere repetata, CO2, nisip sau vaporilor.
Pagina 7 din 9
Informatii referitoare la prevederile
legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i Clasificare
Nr. Denumirea Nr. E.C. Nr. Substante pentru Neutralizare/
Nr. Index HG1408/2008 Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 Locatie
crt. substanei (CEE) CAS stingere Decontaminare
(CLP)
Fraze de Fraze de
Simbol
risc securitate
In cazul deversarilor mici se vor
folosi absorbanti ne-combustibili
Categ.2, H373
(nisip, pamant, absorbanti
Periculos pentru mediul acvatic - pericol
universali pentru lichide
cronic, Categ.2, H411 pamant.
inflamabile). Materialul
EUH 066 Expunerea repetata poate
absorbant utilizat si lichidul
provoca uscarea sau craparea pielii
deversat se colecteaza in
vederea eliminarii ca deseu.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
Lichid inflamabil, Categ.3, H226 captati si indepartati prin
Toxicitate acuta, Categ.4, Inhalare, Apa, spuma, bioxid pompare materiile varsate. Laborator/
601-022- 215-535- 1330-20- R 10-
27 Xilen S 25-36/37 Xn H332 de carbon (CO2), Strangeti cu un material magazie de
00-9 7 7 20/21-38
Toxicitate acuta, Categ.4, Dermic, H312 pulbere uscata absorbant de lichide. Trimiteti depozitare
Iritarea pielii, Categ.2, H315 pentru evacuare. Curatati zona
afectata.
Se vor acoperi scurgerile de
produs cu materiale
necombustibile absorbante:
nisip, diatomita, liant acid, liant
universal, rumegus. Materialele
de curatire devin deseuri
periculoase.
Scurgerile mari pot fi acoperite
Lichid inflamabil, Categ.3, H226
Pulberi ABC, cu spuma, cu precautie, pentru
Pericol prin aspirare, Categ.1, H304
pulberi BC, abur, a limita formarea de vapori. Nu
White spirit Iritarea pielii, Categ.2, H315 Laborator/
649-404- 232-366- 8008-20- gaze inerte, se utilizeaza jeturile directe.
28 (Kerosine, R 10-65 S 23-24-62 Xn Toxicitate STOT - o singura expunere, magazie de
00-4 4 6 inlocuitori de In cazul scurgerilor mici in ape,
petroleum) Categ.3, H336 depozitare
haloni, aerosoli, raspandirea produsului este
Periculos pentru mediul acvatic - pericol
spuma oprita cu bariere plutitoare sau
cronic, Categ.2, H411
alte echipamente. Colectarea
produsului varsat se face prin
absorbante specifice, plutitoare.
Colectarea produsului si a
materialelor contaminate se
face in containere adecvate
pentru recuperare sau
eliminare.
29 Mercur* 080-001- 231-106- 7439-97- R 61-26- S 53-45-60- T+, N Toxicitatea pentru reproducere, Mercurul nu arde. Acoperiti scurgerile. Colectati, Magazie de
00-0 7 6 48/23- 61 categ.1B, H360D Se vor folosi captati si indepartati prin depozitare
50/53 Toxicitate acuta, Categ.2, Inhalare, metode de stingere pompare materiile varsate.
H330 adecvate conditiilor Strangeti cu un material
Toxicitate asupra unui organ tinta locale si mediului absorbant de lichide. Trimiteti
specific expunere repetata, Categ.1, inconjurator. pentru evacuare. Curatati zona
H372 afectata.
Toxicitate acuta pentru mediul acvatic,
Categ.1, H400
Toxicitate cronica pentru mediul acvatic,
Pagina 8 din 9
Informatii referitoare la prevederile
legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i Clasificare
Nr. Denumirea Nr. E.C. Nr. Substante pentru Neutralizare/
Nr. Index HG1408/2008 Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 Locatie
crt. substanei (CEE) CAS stingere Decontaminare
(CLP)
Fraze de Fraze de
Simbol
risc securitate
Categ.1, H410

Avizat ,

ntocmit,
(SE VA COMPLETA CU NUMELE SI FUNCTIA IN CLAR)
Declar pe proprie raspundere ca lista este completa si corect intocmita

DATA ELABORARII:

Pagina 9 din 9