Sunteți pe pagina 1din 3
¢ oh Inve eee ea beR ate f ¥ Pacts de Shine le Mier, Spell SB ‘Se, Caen Maret 157, Bat, 600118 Telfenc 40254517713 Nr G02 din.94:28,.20/4 ‘TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA DOMENIUL KINETOTERAPIE, (ctuaii universtare de licen} ~ celal T,3 an ‘Sesiunea julie 2014 KINETOTHRAPIE ST MOTRICITATE SPRCIALA PROBA I (TEST GRILA) — CUNOSTINTE FUNDAMENTALE §1 DE SPECIALITATE - BAZELE TEORETICO-METODICE ALE KINETOTERAPIET A. BAZELE TEORETICE ALE DOMENIULUE Diseiplina: Anatomie, fziologe si biomecaniei Date anslomice generale privid membrele gi trnchitl Artrologie generals: claifcarea arculafilor,funcil gi structure articulae sinovile. Lanjrile mosculare ale membrelor superioare gi inferioare: ipuri de lanjurl, analiza biomecanica a mers Potenfall de membrand. Propet stimulilor.Transmiterea sinsptick Fiziologia sstemuli muscular, Fiziologia muoculatri striate Fiiologia musculatl netede Fiziologia aparatulu respirator. Fiziologia sistemului circulator. Fziologia cordlu. Fizilogia vaselor grafie recomandati: aveica ©., 2006, Anatomia sparatuhai locomotor gi elemente de anatomic topopraficd ~ Miologi,topografe, Ed. EduSoft, Bacdu. 4 5. 6 1 2, Raveica G., 2006, Aniomia aparatlui locomotor si elemente de anatomie topografica ~ Osteologie, artrologe, Ed. EduSoft, Bacau 3. Raveice G, 2002, Biomecania - Curs form ID, Universitates Baciu, 44 RaveicaG. 2006, Prncpi de bomecania in kinetoteapie -Biomecania mersu, Edt. PIM ly 5. Raveics G, 2008, Feiologa sistemului nervos, Note de curs, Bac. 6. Sbenghe T, 1999, Bazele teortice i practice ale knetoterapei Edit. Medical, Bucuresti 7. Sbenghe T:, 2002, Kinesfologie- singe migeari, Edit Medical, Bucuret Guyton A. G,, 1996, Fiziologie, ej in Iimbe romtos sub redacja Prof. Dr, Radu Cérmacin, cedifiaa V-a, Et, Medical 9. Haulica, 1, 1996, Fiziologic umand, Ed. Medicala, Bucuresti 10, Hefeo V;, 1997, Fisiologia animaleloe sa omulu, Ed. Didactica si Pedagopica R.A, Bucuresti Disciptina: Bazele teoretice si metodice ale masajului 1. Fundamentare stinified a efectelor si efeetle massului asupra organismulu: mecanisme de produere si modalitii de obynere 2. Aplicatii sle massjului in talamentul diversclor afeciuni (ortopedic-raumatice, cardio- vasculare, neurologic, pedatrie, specie ativitail spore) Bibliograie recomandat [Mirza D. si Mir, C, 2001, Masajclsi, Note de curs, Universitatea din Bact 2. Mirza D., 2002, Massulterapeutic, Edit Plumb, Bacéu, 3. MofetD., 2009, Enciclopedia de kinetoterapic (vol 1), Ait. Semoe, Bucuresti 4. Mojet D., 2010, Enciclopedia de knetoterapie (vol. I}, Edit. Semne, Bucuresti B. FUNDAMENTELE METODICE ALE KINETOTERAPIE! Disciplina: Bazele generale ale kinetoterapiel 1 2 Bazele tchnice ale kinetoterapiei (nicl anakinetice si kinetics) Bazele procedurale ale knetoterapiei(exereiulfzi terapeutc) Uibliografierecomandata 2 3 4 Dis 1 2. 3 “ManoleL. 2008, Bazele generale ale kinetologie, Note de curs n format FR, Univ. din Backu Moyet D, 2009, Enciclopedia de kinetoterapie (val. 1), Et, Serane, Bucuresti Moet D., 2010, Enciclopedia de kinetoterapie (vo. 1), Edit Semoe, Bucuresti Metode si tehnici de reeducare neuromotoric Tehnic de faciitare nearo-motore gi propioceptiv Metada Kabat de reeducare neuro-motore “Metoda Bobat de reeducare neuto-motori Bollografierecrmandati: G Toneseu A., 1994, Gimnastica Medical, Ed. ALL, Bucuresti Robénescu N., 2001, Reeducarea neuromotorie, Ed. Medical, Bucuret ‘Sbenghe T, 1987, Kinetologie probilactcs, teapot ide recuperae, Ed, Medicala, Bucurest ‘Manole ., 2005, Metodestebnici de reeducare neuromotrie, Noe de cur, Universite dn Bact, ‘MojstD., 2001, Psihopedagogia recupersi handicapurilor neuro-motori, Fundaia Humanitas, Bucuresti Plas, HagronE., 2001, Kinetotrepe activa, Exerifi terapeutie, Edit, Poliors Is . APLICATII ALE KINETOTERAPIEL IN PATOLOGIE Diseplig:Kinetoterapa i afin rtpedotaumatice “Traumatismele osoase i aticulare ale membrulni superior: mecanism de producere, tratamentul ortopedico-chirurgcal, princpii gi obiective ale recuperiil kineoterapetice, claborarea unui program de recuperare penn un traumatism dat. ‘Traumatismele osoase gi articular ale membrului inferior: mecanism de producee,tretamental ‘ortopedico-chirurgeal, principii si abietive ale reeuporiii Kinctoterapeutce, claborarea unui rogram de recuperate pent un treumatism dat Etspee, principle gi obiectvelerecuperiit mersului dupa traumatismeleapartulul locomotor. afl recomandati: Nicoleseu M., Raveica, G., Ojoga, F. 2008, Tratamentul ortopedico-chirurgical i Ikinetoterepeute fn afefiunile eparatlui locomotor ~ parce I. Edit, Alma Mater Bacau Sheng T, 1987, Kinetlogie proflacticg teepeutica gi de recuperar, Fai. Medial, Bucuresti Sbenghe T, Recuperarea medical a sechelelor postaumsatce ale membrelor, it. Medical, Bucuresti, i981. Diseiplina: Kinetoterapia in afectiuni neurologice L 2 "Recuperarea prin miloace spcifice kinetoterapic\ in leziunile de neuron motor perifetic Revuperaren prin mijloace specific kinetoterapil in leiunile de neuron mator central [Bibliografie ecomandati: Ochiand G., 2006, Kinctoerepia tn afefiuni neurologie I ~ Curs penta student Secfilor de Kinsstepe. Ea. Pina Misgirit M., Margin, F., 1997, Principii kinetotrapeutice tn tolile neurlogice. Edit “ViedT. Pendefund, L, 1992, Recupraeaboinavlui hemiplegic alt. Ed, Contac nemaional ls. Sbenghe T., 1996, Recuperarea medical la domicilil bolnavului. Edt. Medical, Bucuresti, Sbenghe T1987, Kinetologie proilactics, teapeutca si de ecuperare, Ed. Medical, Bucuresti, ‘Xbarder. Yves & cola, Vademecum de Kinestherapie et de Reeducation Functionnelle ~ Tehniques, Pathologie et Indications de Traitment pour le Precticen. 5 edition revue, mise a {Jour et augumente, Maloine 27, Rus de L’ Ecole- De-Medicine 75006, Pats 2 Disciplina: Kinctoterapia fn afecfiunicardio-vasculare 1, Bibctele exerefutul fie asupra organismului sinitos, Bfectele exerciiui fiie esupra sparatului cardiowascular sinatos. Bfectoleexerofulufzicasupra aparatului cardio-vasulst bolnav. Nogiuni generale prvind tratamentl igieno-dieteti al afeciuniloreardio-vasculare. Evaluarea cepecitii de efor gi a performanfe ventsiculare stingi a pacienlor cardiac. Indicaji metodice si practice pevind utilizareadiferiteor teste de efortfloste tn evaluarea pecienilor eu afectuni cardio-vascular, Noyiuni generale de electrocadiograie. Cardiopatisichemica —etiologe,fcopatologe,simplomatologi, tratamentkinetoterapeite ‘Valvulopatle- etiologic, fiziopatologe,simptomatologi, tatameat kinetoterepeutc Insufcinja cardiaes-etiolope,fiziopatologe,simptomatologi,tratameat kinetoterapeite Hipertensinesantriala- etiologic, Sziopetologie, simplomatolope, tatamentkinetoterapeuite “Hipotensiunea arterial eiologie,Heiopstoogie, simptomatologie,tatament kineoterapeuite Arteropatile si venopatile — etiologic, fziopatologie, simptomatologi, atament Kinetoterapeuite Bi 1, Braunwald H.D., 2000, Tata de bol cadiovasculare, Vol. I, Edit. M.A.S.T., Bucurey. 2. Dubin D,, 2008, Interpretarea rapids a EKG-urlor, Fda Vi-a, Bait. Medical, Bueuret. 3, ZarngheaD., Beans, 1995, Recupereca bolnavilrearovasclasi, Ait, Clusium, Cluj-Napoca 44. Mita F. Semiologie medial. Aparat respirator si aparat cardiovascular. Edit. "Gr. T. Pops”, UME. asi asi, 2005 ‘5. MituF. 2002, Recuperares bolnevilor cu CardiopatieIschemict, Fait, Dosote, lai 6. Ochiani G. 2007, Kinetoterapia in afostuni cardio-vasculare, Cus pentru studefil Setilor de Kinetoterapi Edi, Performantica, Tag 7. Oshiani G., 2006, Roll kintoterapi! tn recuperareabolnavior cardia, Edit, Pim li lina: Kinetotkrapia fn afectiuni pe ‘Kinetoterpia in brongiolita now-nascurlu gi sugaruli 2. Reedacatea deviatilr picioralui la now-niseut i sugar. 3, _Aplical kinetoterpie in pralizie spasice cerebrale. ‘4. Aplicaile kinetoterapiei in reeuperarea sechelelor paraliziel infantile. Bibliografie recomandati: Geormaneans Gh., 1983, Pediari, Edit, Didactit gi Pedagogicd, Bucuresti 2. Manole, L, 2004, Kinetoterapia in afeyinilepeditice I, urs ID, Universitatea Bact 3 4 5 2 ‘Manole, 2007, Kinetoterapia in afectunile pediatice I, Note de curs, Back, Pasztai Zoltan , 2004, Kinetoterapie fn neuro pediatric , Edit Arionda Oradea Robaineseu, N., 1992, Reeducarea neuro-motore, Eat. Medical, Bucuresti Discip Kinetoterapia in afeciuni sportve ‘Recuperarea prin mijloace kineto-erapeuticeaafeciunilorspecifice membrului superior Recsperarea prin mijlaacekineto-erapeaticeaafetiunilor spcifice membruui inferior Bibliograie recomandatis anole V., 2008, Kintoterapia fn afefiuile din activtatea sportva, Edit PIM, Tai Manole, 2008, Kintoterpia fa afetiunile din sctivitateasportvs, Cur studi FR, Bac Manole, V., 2008, Condijiafzicd, Edit PIM, las 1 1 1 1 3 PROBA II (ORALA) - Prezentarea ucriri de licentt —