Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE CREDITARE A SOCIETATII DE CATRE ASOCIAT

Incheiat astazi _______________intre :

1. ___________________ cu sediul in __________________ si


2. ___________________ in calitate de asociat

Art. 1 Obiectul contractului

D-ul __________________crediteaza societatea cu suma de _______________ incepand cu data


semnarii prezentului contract.

Art. 2 Obligatiile partilor

Obligatiile societatii :

Sa restituie creditul luat pe masura incasarilor societatii.

Art. 3 Termenul contractului, valabilitate

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii ____________________ si este valabil pana
la data achitarii ____________ in intregime de catre societate a creditului acordat de catre
asociat.

Art. 4 Creditul

Creditul este de ____________ . Asociatul poate acorda creditul si in transe, conform


necesitatilor societatii. Restituirea creditului catre asociat se poate face deasemenea in transe,
fara dobanda.

Art. 5 Forta majora

Forta majora exonereaza de raspundere partea ce o invoca in termenii legali.

Art. 6 Raspunderea contractuala

Daca una din parti nu indeplineste prevederile prezentului contract si prin aceasta aduce
prejudicii celeilalte parti, partea pagubita va putea cere daune interese.

Art. 7 Litigii

Litigiile de orice fel, ce decurg din prezentul contract, vor fi rezolvate pe cale amiabila, in caz
contrar vor fi inaintate spre solutionare instantelor de judecata competente.

Data Asociat.