Sunteți pe pagina 1din 3

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU SVJEEG MESA, IZNUTRICA I DRUGIH PROIZVODA KLANJA OVACA I KOZA /

VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT INTO BOSNIA AND HERZEGOVINA FRESH MEAT, OFFAL AND OTHER SLAUGHTER PRODUCTS OF SHEEP AND GOATS
CERTIFICAT VETERINAR PENTRU IMPORTUL N BOSNIA HERZEGOVINA DE CARNE PROASPT, ORGANE I ALTE PRODUSE PROVENITE DE LA
OVINE I CAPRINE

Veterinarski certifikat za BiH/ Veterinary certificate to Bosnia and Herzegovina/ Certificat veterinar pentru BIH
consignment/Partea I: Detalii privind transportul expediatDio I: Podaci o otpremljenoj poiljci/ Part I: Details of dispached

I.1. Poiljatelj/ Consignor/Expeditor I.2. Referentni broj certifikata/ Certificate l.2.a


reference number/Numrul de referin
Naziv/Name/Nume al certificatului

Adresa/Address/Adresa
I.3. Centralno nadleno tijelo/Central Competent Authority/Autoritatea
Competent Central
Tel. br./Tel.No/Nr. tel.
I.4. Lokalno nadleno tijelo/Local Competent Authority/Autoritatea
Competent Local
I.5. Primatelj/Consignee/Destinatar I.6.

Naziv/Name/Nume

Adresa/Address/Adresa

Potanski broj/Postal code/Codul potal

Tel. br./Tel.No/Nr. tel.

I.7. Drava podrijetla/ ISO kod I.8. Regija podrijetla/ Kod I.9. Drava odredita/ ISO kod/ I.10.
Country of origin ISO Code County of origin Code Country of destination ISO code
ara de origine Codul ISO Judeul de origine Cod ara de destinaie Codul ISO
| | |
I.11. Mjesto podrijetla/Place of origin/Locul de origine I.12. Mjesto odredita/Place of destination/Locul de destinaie

Naziv/Name/Nume Odobreni broj/Approval number/Numr autorizare

Adresa/Address/Adresa

I.13. Mjesto utovara/Place of loading/Locul de ncrcare I.14. Datum otpreme/Date of departure/Data plecrii

Adresa/Address/Adresa

I.15. Prijevozno sredstvo/Means of transport/Mijloace de transport I.16. Ulazna GVP u BiH/ Entry BIP in BiH/PIF de intrare n BIH

Avion/Aeroplane/Avion Brod/ Ship/Nav

eljezniki vagon/Railway wagon/Vagon de cale ferat I.17.

Cestovno vozilo/Road vehicle/Vehicul rutier Drugo/ Other/Altele

Identifikacija/Identification/Identificare

Reference na dokumente/Documentary references/Documente de referin:


I.18. Opis poiljke/Description of commodity/Descrierea mrfurilor I.19. Kod poiljke (CT broj)/ Commodity code (HS code)/Codul
mrfurilor (Codul SA)

I.20. Koliina/Quantity/Cantitate

I.21. Temperatura proizvoda/Temperature of product/Temperatura produsului I.22. Broj paketa/Number of


packages/Numrul de pachete
Sobna temperatura/Ambient/Ambiant Ohlaeno/Chilled/Refrigerat Zamrznuto/Frozen/Congelat

I.23. Broj plombe/kontejnera/Seal/Container No/Numrul sigiliului/containerului I.24. Nain pakiranja/Nature of


packaging/Tipul ambalajului

I.25. Poiljka je namijenjena za/Commodities certified for/Produse certificate pentru

Prehranu ljudi/ Human consumption /Consum uman


I.26. I.27. Za uvoz ili ulaz u BiH/ For import or admission into BiH/Pentru import sau
admitere n BIH

I.28. Identifikacija poiljke/ Identification of commodities/Identificarea mrfurilor


Broj odobrenja/Approval number/Numrul de autorizare

1/2
Vrsta(znanstveni naziv )/ Vrsta poiljke/ Vrsta obrade/ Klaonica/ Rasjekavaonica Hladnjaa Broj pakiranja/ Neto masa/
Species (scientific name) Natur of commodity Treatment type Abattoir Cutting plant Cold store Number of packages Net weight

Specie (denumirea tiinific) Natura mrfurilor Tipul tratamentului Abator Unitate tranare Depozit frigorific Numrul de pachete Greutatea net

2/2
meso ovaca i koza/ meat of sheep and goats/carne de ovine i caprine

Dio II:Certificiranje / Dio II: Certifikacija / Part II; Certification/Partea II: Certificarea
II. Podaci o zdravlju/Health information/Informaii privind sntatea II.a. Referentnibrojcertifikata/ Certificate II.b.
reference number/Numrul de referin al
certificatului

Ja dolje potpisani veterinarski inspektor/ovlateni veterinar kontrolnog tijela ovime potvrujem da:/I the undersigned official veterinarian, hereby certify
that/Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta c:

1. zaklane ivotinje potjeu spodruja koje je prije i tijekom klanja bilo slobodno od zaraznih bolesti, koje bi se mogle prenijeti ovom poiljkom/ slaughtered animals
originated from the territory that was prior to and during slaughtering free from contagious diseases which could be transmitted by this consignment/ animalele
sacrificate provin dintr-un teritoriu care nainte i n timpul sacrificrii este liber de boli infecioase care pot fi transmise prin acest transport;

2. ivotinje nisu cijepljene protiv slinavke i apa/animals are not vaccinated against foot and mouth disease/animalele nu sunt vaccinate mpotriva febrei aftoase;

3. u mjestu podrijetla ivotinje i u radijusu od 30 km od mjesta podrijetla, tijekom posljednja tri mjeseca i u periodu klanja ivotinja nije bilo bolesti sa liste OIE
bolesti, koje se mogu prenijeti na male preivae/in the place of origin and in the radius of 30 km from the place of origin, during the last three months and during
the period of slaughtering animals, there was no diseases from the OIE list, which are transferable to small ruminants/ la locul de origine, ct i pe o raz de 30 km
de locul de origine, pe parcursul ultimelor trei luni ct i pe perioada sacrificrii animalelor, nu a existat nicio boal din lista OIE, care s se transmit la
rumegtoarele mici;

4. meso ne sadri i nije dobiveno od specifinog rizinog materijala kako je navedeno u Prilogu V. Pravilnika kojim se utvruju mjere za sprjeavanje, kontrolu i
iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija (Slubeni glasnik BiH, br.25/11 i 20/13) ili Prilogu V.Uredbe (EZ) br. 999/2001 ili mehaniki
otkotenog mesa dobivenog s kosti /the bovine meat or minced meat does not contain and is not derived from specified risk material as defined in Annex V
Rulebook laying down measures for the prevention, control and eradication of transmissible spongiform encephalopathy (Official gazette BiH No. 25/11 and
20/13) or Annex V to Regulation (EC) No 999/2001, or mechanically separated meat obtained from bones/ carnea de bovine sau carnea tocat nu conine i nu
este derivat din materiale cu risc specific, astfel cum sunt definite n Anexa V la Regulamentul care stabilete msurile pentru prevenirea, controlul i
eradicarea encefalitei spongiforme transmisibile (Monitorul Oficial al BIH nr. 25/11 i 20/13) sau Anexa V la Regulamentul CE nr. 999/2001, sau din carne
separat mecanic obinut din oase.

5. nad ivotinjama, od kojih su mesa dobivena, izvren je pregled prije i nakon klanja te je pregledom ustanovljeno da su dobrog zdravstvenog stanja, i da ne postoji
sumnja na prisustvo zaraznih bolesti koje se obvezno prijavljuju/on animals, from which were meats obtained, were carried out the examination before and after
slaughter and examination revealed that the animals are in good health, and there is no doubt of the presence of any contagious diseases which should be
compulsorily notifiable/animalele de la care provine carnea, au fost supuse examenului ante i post -mortem care au artat c animalele sunt sntoase i
nu au fost suspiciuni privind prezena unei boli contagioase, care ar trebui s fie notificat obligatoriu;

6. klaonice, iz kojih meso potjee, pod stalnim su veterinarsko sanitarnim nadzorom, te su registrirane za izvoz/ klaonice iz kojih je dobijeno meso, iznutrice i drugi
proizvodi klanja su pod stalnim veterinarsko sanitarnim nadzorom, te su registrirane za izvoz/slaughterhouses, from which the meat obtained are under constant
veterinary - sanitary surveillance, and they are registered for the export/abatoarele de la care carnea a fost obinut se afl sub supraveghere permanent i
sunt autorizate pentru export;

7. dijelovi mesa i pakiranja oznaenisu oznakom zdravstvene ispravnosti ili identifikacijskom oznakom odobrenog izvoznog objekta/ peatom klaonice ili objekta za
rasjecanje, ukljuujui i izvozni kontrolni broj/meat parts and packing are marked with the seal of a slaughterhouse or cutting plant, including export control
number/carnea tranat i ambalajele poart marca de identificare care include numrul de autorizare sanitar veterinar al abatorului;

8.meso je higijenski prikladni za ljudsku upotrebu bez bilo kakvih ogranienja/meats are hygienically suitable for human consumption without any limitations/ carnea
este adecvat consumului uman fr nici o restricie;

9. hlaenje, pakiranje i skladitenje pod stalnim su veterinarskim nadzorom/ hlaenje, pakovanje i skladitenje pod stalnom su veterinarskom kontrolom/cooling,
packaging and storage are under constant veterinary supervision/rcirea, ambalarea i depozitarea este sub supravegherea veterinar permanent;

10. ispunjena su jamstva za ive ivotinje i njihove proizvode, predviena planom praenja rezidua dostavljenim u skladu s Odlukom o praenju rezidua odreenih
materija u ivim ivotinjama i u proizvodima ivotinjskog porijekla(Slubeni glasnik BiH 1/04; 40/09, 44/11) ili Direktivom Direktivom 96/23/EZ./the guarantees
covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with the Decision on monitoring of certain residues substances in
live animals and animal products(Official Gazette BiH1/04; 40/09; 44/11) or the Directive 96/23 EC/sunt prezentate garaniile pentru animalele vii i
produsele obinute n conformitate cu Decizia privind monitorizarea reziduurilor anumitor substane la animalele vii i produsele animaliere (Monitorul
Oficial BIH nr. 1/04,40/09,44/11) sau Directiva 96/23 CE. ;

11. razina radioaktivnosti mesa ne prelazi razinu koja je doputena u Bosni i Hercegovini (<600 Bq/kg)/ nivo radioaktivnosti mesa, iznutrica i drugih proizvoda klanja
ne prelazi dozvoljeni nivo koji je doputen u Bosni i Hercegovini (<600 Bq/kg)/Radioactivity level of meat does not exceed the permitted level, which is allowed in
Bosnia and Herzegovina (<600 Bq/kg)/nivelul radioactivitii crnii nu depete nivelul maxim permis n Bosnia-Heregovina (<600 Bq/kg)/.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Veterinarski inspektor/ovlateni veterinar kontrolnog tijela/Official veterinarian/Medic veterinar oficial

Ime (velikim tiskanim slovima)/Name (in capital letters): Kvalifikacija i titula/Qualification and title/Calificare i titlu:

Numele (cu majuscule)

Datum/Date/Data:
Potpis/ Signature/ Semntura

Peat/Stamp/tampila:

3/2