Sunteți pe pagina 1din 88
Investeste in oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ~ 2013 ‘Axa prioritara 6 - ,Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de interventie 6.1 ,Dezvoltarea economiei sociale” Project: Alianta pentru dezvoltarea economiel sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204 SiMe NR : 2077/07.05.2012 PREAMBUL In temeiul PROCEDURII, emisa de AMPOSDRU, in Octombrie 2009, pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2018, efectuate de catre beneficiari sau parteneril acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile Ulterioare, sau nu indeplinesc curulativ conditile prevazute la artg lit.et din aceeasi ordonanta s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse Art.Parfile contractante Fundatia ,Aléturi de Voi” Romania, cu sediul in lasi, Jud. lasi, Str. Vovideniel, nr10, telfax 0232/275568, email: office@alaturidevoi.ro, cod fiscal 14545164, cont banear cod IBAN RO 54 RZBRO0000600 12697012 deschis la Raiffeisen Bank lasi, reprezentata de doamna Angela Achitei - Presedinte executiv, in calitate de achizitor, pe de o parte, $i S.C. NS Copiers S.R.L. Constanta, cu sediul in Constanta, Str. Aurora, Nr. 17, Telefon: 0241/542,222, 0720/542.222 inregistrata la Oficiul Regisirul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta cu numarul J13 /1921 /1998, cod fiscal RO 10891203, cont bancar cod IBAN RO74INGB0004008177258913. deschis la ING Bank Agentia Constanta, e-mail: office@nscopiers.ro, reprezentata prin domnul Sorin Sarbescu in calitate de reprezentant legal, denumita prestator, pe de alta parte Art.2, Definitii 2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretali astfe!: a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; b, achizitor si prestator - pairtile contractante, aga cum sunt acestea numite In prezentul contract; . pretul contractului - preful platibil prestatorului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integralé si corespunzatoare a tuturor obligatilor asumate prin contract, d. servicii - activitatile a cdror prestare face obiectul contractului; €. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri_cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu servicile prestate conform contractului, {. forta major - un eveniment mai presus de controlul parlor, care nu se datoreaza gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheieril contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, Indeplinirea contractului, sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca _urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunfiativa. Nu este considerat fort’ majora un ‘eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligalillor uneia din parti; Q. 2i- zi calendaristica; an - 365 de zile. Art.3, Interpretare 3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 - Termenul "zi" oti “zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit Art4, Obiectul principal al contractului 4.1 - Prestatorul se obliga s4 presteze “Servicii de intrefinere si reparare a echipamentelor (calculatoare si imprimante)" prevazute in Anexa 1, parte integranta din acest contract, In perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatille asumate prin. prezentul contract, prestari servicii care se fac conform contractului de finantare al ADV Romania cu numrul de identificare POSDRU/84/6.1/5/51204 — proiect “alianta pentru Dezvoltarea Economiei Sociale”. ‘4,2 -Servicille vor fi prestate la sediul achizitoruiui din Constanta, Str. Decebal, nr. 49, cod postal 900684, tel. 0241-670.350. 43 - Achizitorul se obliga sa plaiteasc& pretul convenit In prezentul contract pentru servicille prestate. Art, Valoarea contractului 5.1 - Valoarea contractului este 4.270 lei, la care se adauga TVA de 24% in valoare de 1.024,8 lei, valoarea totala fiind de 5294,8 lei. 5.2 - Plata se va face lunar in maxim 15 zile de la receptia facturil, in baza facturii fiscale emise. 5.3 - Plata se va face prin OP pe baza facturilor fiscale emise in baza contractului. Art.6, Durata contractului 6.1 - Prezentul contract tsi producd efectele pe o pericada de 14 (paisprezece) luni, incepand 07 mai 2012 pana la data de 30 iunie 2013. Art.7, Executarea contractului 7.4 - Executarea contractului Incepe la data semnarii contractului. Art.8. Documentele contractului 8.1 —Documentele anexate contractului sunt oferta financiara si oferta tehnica. Art. Ol principale ale prestatorului 9.1- Prestatorul se obliga s& presteze servcille la standardele si sau performantele prezentate In propunerea tehnicé, anexd la contract, la centrul achizitorului din Constanta, astfel: a) 0 vizité lunar la sediul fundaiei de verificare | i mentenantia; b) intervenCii nelimitate la sediul firmei (doar la cerere); ©) interven’ii de tip help desk nelimitate (prin telefon, e-mail sau chat); d) asisten a remote; e) instalare | i suport hardware si software; f) mentenanla ‘li suport reliea; g) mentenan”& (ii suport echipamente periferice (imprimante, multifuncclionale, scanete, proiectoare, etc); h) back-up date; i) devirusare, scanare virusi, update antivirus; }) optimizare (i update sistem de operare: k) curatare de praf; 1) remedierea defectiunilor aparute daca echipamentul nu se mai aflé in perioada de garanilie. Pentru inlocuirea de piose sau achizi ionarea de soft (ex. antivirus) se va face o oferta tehnica i financiara din partea prestatorulul, lar beneficiarul va decide daca achizir ia 0 face de la prestator sau de la alta firma in funcwie de oferta cu col mai mic pret. In cazul in care componentele defecte sunt achizitionate de la un alt furnizor, prestatorul are obligatia de a le verifica, monta si pune in functiune. Inlocuirea avestora se va efectua doar cu acordul achizitorulu. 9.2... Timpul de raspuns de la primirea solicitérii Beneficiarului este de 8 ore lucrétoare pentru constatarea defectiunii si 24 de ore lucraloare pentru remedierea acesteia, exceptand cazurile in care din motive independente de prestator, se intarzie indeplinirea obligatillor prevazute in prezentul contract, 9.3. Prestatorul este obligat sa informeze achizitorul, in timp util, in legaturé cu eventualele costuri suplimentare survenite prin inlocuirea componentelor, 9.4. Prestatorul este obligat s& incheie, pentru fiecare interventie solicitaté de contract, un proces verbal care 4 consemneze lucrarile efectuate, semnat de reprezentanti ai ambelor parti. 9.5 - Prestatorul se obliga s8 despéigubeascai achizitorul impotriva oricéror: a) reclamatii si actiuni in justifie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; $i b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 0 astfe! de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocrnit de c&tre achizitor. Art.10, Obligatiile principale ale achizitorului 10.1 - Achizitorul se obliga s receptioneze, potrivit clauzelor art, 13, servicille prestate in termenul convenit. Art.11, Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor 11.1 -In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu executa sau executa defectuos obligatile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de @ deduce din pretul contractului, ca penalitati, o sum’ echivalent cu 0,1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de Intarziere. 11.2 In cazul tn care achizitorul nu onoreaza facturle in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite de maxim 30 de zile, atunci acesta are obligatia de a plat ca penal o suma echivalenta cu 0,1% din suma neachitata pentru fiecare zi de intarziore, 11.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma di faliment, cu condijia ca aceast anulare sé nu prejudicieze sau sé afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. tn acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz&toare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntairii unilaterale a contractului. 11.4 - Achizitorul poate denunta unilateral contractul, prin notificare scrisa adresata prestatorului cu 5 zile Inainte de Incetarea contratului, daca prestatorului nu igi execuld sau executd defectuos obligatile contractuale. Art.12, Garantia de buna executie a contractului 12.1 Prestatorul nu este obligat s4 constituie garantia de bun executie a contractulu Art.13, Alte responsabilitati ale prestatorulut 13.1 - (1) Prestatorul are obligalia de a executa servicille prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propunerea sa tehnica (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea servicillor, sA asigure resursele umane, materialele, instalatile, echioamentele gi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de gi pentru contract, in. masura in care necesitatea asigurarii avestora este prevazuté In contract saul se poate deduce in mod rezonabil din contract. 13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia servicilor. Totodata, este réspunzator att de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat gi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractulu Art14, Alte responsabilitati ale achizitorului 14.1 - Achizitorul se obliga s& puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnicd si pe care le consider’ necesare indepliniti contractului Art-15. Receptie si verificari 15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a servicilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini 15.2 - Verificarile vor fi efectuate In conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a nolifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 15.3 - Receptia servicillor se va face pe baz de proces-verbal de receptie, semnat de reprezentanti al ambelor p&rtl Art.16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 16.1 - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea servicilor de la data semnérii contractului 16.2 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice Intarziere in tndeplinirea contractului d& dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului in valoare de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere Art17. Ajustarea pretului contractului 17.1 = Pentru servicille prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tatifele dectarate tn propunerea financiar’, anexa la contract. 17.2 - Pretul contractului nu se ajusteaz& fi he Art.18. Amendamente 18.1 - Parle contractante au dreptul, pe durata tndepliniri contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adifional, numai in cazul aparitiei Uunor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevazute la data Incheierii contractulu. Art.19. Subcontractanti 19.1 - Prestatorul are obligatia, tn cazul in care subcontracteazé parti din contract, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 19.2 - (1) Prestatorul are obligalia de a prezenta la Incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnatt (2) Lista subconiractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum gi contractele Incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunzator fal de achizitor de modul in care indeplineste contractul (2) Subcontractantul este pe deplin rspunzator fata de prestator de modul in indeplineste partea sa din contract. (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune_interese subcontractantilor daca acestia nu fi indeplinesc partea lor din contract. 19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu sia indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. care is Art.20. Cesiunea 20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara s4 obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabiltate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract. Art. 21, Forta majora 21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 21.2 - Forta major exonereazai parle contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar far a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pana la aparifia acesteia. 21.4 - Partea contractanta care invoca fora majora are obligatia de a notifica celeilalte part, imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi sa ia orice masuri care {i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 21.5 - Daca forla majora aclioneaza sau se estimeaz ca va actiona 0 perioad’ mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s& notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti s& poat’ pretinda celellalte daune-interese, Art.22. Solutionarea litigiilor 22.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disput care se poate ivi intre ei in cadrul sau In legatura cu indeplinirea contractului. 22.2 - Dac’, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reugesc s@ rezolve in mod amiabil o divergent contractual, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecdtoregti din lagi. Art.23. Limba care guverneazé contractul 23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. Art.24, Comunicari 24.1 - (1) Orice comunicare dintre pair, referitoare la tndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa In scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiteri, ct si in momentul primini 24.2 - Comunicéirile intre parti se pot face gi prin telefon, telegrams, telex, fax sau @-mail, cu conditia confirmarii tn scris a primirii comunicarit. 24.3,Toate notificarile pentru a fi opozabile fat& de terti vor fi facute In soris gi trimise la adresele: * Prestator: S.C. NS Copiers S.R.L. Constanta, Constanta, Str. Aurora, Nr. 17, Telefon: 0241/542.222, 0720/542,222 , e-mail office@nscopiers.ro; © Achizitor: Fundatia Alaturi de Voi Romania, lasi, jud. lasi, b-dul Chimiei nr. 12, tel: 0232 275.568, fax 0232 275.568, email office@alaturidevoi.ro; Art.25, Legea aplicabilé contractulul 25.1 - Contractul va fi interpretat conform lagilor din Romania. 25.2 Acest contract exprima acordul deplin al partilor contractante, cu privire la obiectul si cauzele formulate in textul séu; prezentul contract se completeaza cu reglementarile legale in vigoare. 25.3 Fiecare persoan care semneaz acest contract in numele uneia din pai, declar’ si garanteazA ca a fost pe deplin imputernicité s& semineze acest act si cé au fost inireprinse toate masurile necesare pentru a autoriza semnarea prezentului contract P&rtile au inteles s& incheie la sediul achizitorului, astazi, 07.05.2012, prezentul contract in doud exemplare originale, céte unul pentru fiecare parte. Prin semnéturé pairtle atest c se afld in posesia unui exemplar. Achizitor, Prestator, Fundatia ,Alaturi de Voi” Romania. *'’S.C, NS Copiers S.R.L. Constanta Presedinte, 2 ‘ Reprezentant, Angela Achitei ene 4 Sorin Sarbescu Director Economi oysw eh? << —geQhibe ‘Ana Drelea b Avocat, Magdalena Catargiu ANEXA 1 Adresa prestare servicii: Constanta, Str. Decebal,, nr. 49, cod postal 900684, tel. 0241-670.350. S.C. NS Copiers $.R.L. Constanta se obliga sa presteze “Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor (calculatoare si imprimante)” astfel: Servicil Numar] Pret Pret unitar | Prettotal | Pret total Nr. solicitate deluni| unitar | (eurofluna, | (lei,fara | (euro, fara lort. (leiluna, | fara TVA) | TVA)/luna | TVA) luna _ fara TVA) ee Servicii de 7 305 69,64 4270 976,08 intretinere si reparare a echipamentelor (caloulatoare si imprimante) Total 4.270 | 975,08 La care se adauga TVA in valoare de 1,024,8 lei, respectiv 234,01 euro. Fundatia ,Alaturi de Voi" Romani Angela Achitei Director Economic, ‘Ana Drelea Achizitor, Presedinte, _< pees usita 5} Avocat, Magdalena Catargiu % lg conar 0) soonsena) / Prestator, Reprezentant, Sorin Sarbescu * §,C. NS-Gopiers .R.L. Constanta ge Investeste in oamenil FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ~ 2013 Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale" Domeniul major de interventie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale” Titlul proiectului: ,Alianta pentru Dezvoltarea Econamiei Sociale" Contract nr, POSDRU/B4/6.1/S/51204 Nr. 2048/ 03.05.2012 COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA Catre, SC NS Copiers SRL Constanta Prin prezenta va facem cunoscut rezultatul procedurii de achizitie avand ca obiect atribuirea contractului “Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor (calculatoare si imprimante)”, achizitor Fundatia Alaturi de Voi Romania. jin urma evaluarilor, oferta participantului SC NS Copiers SRL Constanta este admisibila. Ofertantul castigator este SC NS Copiers SRL Constanta cu un pret total de 4.270 lel, la care se adauga TVA in valoare de 1.024,8 I Invitam reprezentantul SC NS Copiers SRL Constanta la sediul Fundatiei ADV Romania in data de 07.05.2012, orele 12,00 pentru semnarea contractului Cu deosebita consideratie, Presedinte! Manager proiect, ie a Minh Mae Panay rote Sine ens sa heel ema re emer ao ee ea es lonut Zlate lonut Ziate fionut zlate@elaturidevoi.r0] Thursday, May 03, 2012 2:46 PM ‘office@nscopiers. ro" Comunicare rezultat procedura - Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor (Calculatoare si imprimante) Comunicare rezultat procedura.doc Catre: SNS Copiers SRL Constanta, ofertant procedura "Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor {calculatoare si inprimante)”, organizata de Fundatia Alaturi de Voi Romania Referitor: Trimitere “Comunicare rezultat procedura”, pe mail Primiti, va rog, “Comunicare rezultat procedura”aferent procedurii "Servicii de intretinere si reparare a echipamentelar (calculatoare si imprimante)”. Cele bune, Fundatia lonus Zate AEN Manager achizitii Romania Mobil: 0757-110220, Tel.: 0232-275568 1. 12, cod 700393, lasi e-mail; ionut.zlate@alaturidevoi.ro office @alaturidevoi.ro www alaturidevol.ro uutdecd® QB) seri: Oh Quwoman Caper |] eam Otter ABA pens ROMANIA REGISTRATURA APROBAT, Ne 2047. ate: Presedinfé ADV Romania Afigela Achitel Fundatia Alaturi de Voi Romania, Judetul lasi Bulevardul Chimiei nr. 12, etaj 1 RAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului de achizitie de incheiere a acordului cadru a Oo avnd ca obiect atribuirea contractului de prestare de intretinere si reparare a echipamentelor (calculatoare si imprimante)" Coduri CPV de intretinere a computerelor personale (Rev.2} i de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2) 0322000-8 - Servi 50323000-5 - Ser Sursa de finantare: Fondul Social European prin AMPOSDRU — Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Pentru procedura de prospectare a pietei - “Studiu al pietei”, anuntul publicitar a aparut pe Internet, site-ul propriu www.alaturidevoi.ro la data de 24.04.2012. Anuntul publicitar, Invitatia de participare cat si Documentatia de atribuire puse la dispozitie gratuit pe site-ul propriu al Fundatiel ADV Romania, www.alaturidevoi,ro, prevad data de 03.05.2012 ora 10.00 ca termen limité de depunere a ofertelor si data de 03.05.2012 ora 11.00, pentru deschiderea ofertelor la procedura de achizitie, la sediul achizitorului din Bulevardul Chimiei nr. 12, et. 1, lasi Comisia de evaluare numité in baza Deciziei nr. 2034/05.09.2011 a Presedintelui ADV Romania compuss din’ 1 Anca Prisacaru pregedinte 2 Ramona Marian membru 3 lonut Zlate membru a procedat in data de 03.05.2012, ora 11.00 la deschiderea ofertelor. Pand la data limita de depunere a ofertelor, a fost depusa o singura oferta: Numarul 1 ~ SC NS Copiers SRL Constanta, cu numatul de inregistrare 2040/ 02.05.2012. Criteriul de atribuire este ,pretul cel mai scazut’ Pretul total solicitat in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor este’ Pret total, fara TVA (Iei) Denumire ofertant “Servicii de introtinere si reparare a echipamentelor (calculatoare s! imprimantey” ‘SC NS Copiers SRL Constanta 4270 La care se adauga TVA in valoare de 1.024,8 lei Comisia de evaluare a analizat oferta din punct de vedere a cerintelor solicitate prin Documentatia de atribuire, Iuand urmatoarea decizie: [Nr Denumire ofertant Calificativ — Decizie Crt. 1 SC NS Copiers SRL Constanta Oferta admisibilas ~Admis \Vazand cele de mai sus, Comisia de evaluare HOTARASTE In conformitate cu prevederile ,Procedurii pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditile prevazute Ia art. 9 lit. C1 din aceeasi ordonanta” din Manualul Beneficiarului pentru ,Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", aparut in octombrie 2009 precum si cu Instructiunea nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 ~ 2013 emisa de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale la data de 31.08.2010 impreuna cu anexele sale. Ofertantul castigator este SC NS Copiers SRL Constanta cu un pret total de 4.270 lei, la care se adauga TVA in valoare de 1,024,8 lei. Comisia de evaluare va inainta prezentul raport conducerii Fundatiei ADV Romania spre aprobare, Drept pentru care s-a incheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire azi,03.06:2012. ¢ \ COMISIA DE EVALUARE, ‘Anca Prisacaru Ramona Marian lonut Zlate { ruRT bE VO" at ATOR oS HEGISTRATURA PROCES VERBAL {2 ip, pain 200 ‘incheiat cu ocazia deschiderii ofertelor la procedura privind “Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor (calculatoare si imprimante)” Coduri CPV 0322000-8 - Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2) 50323000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2) Comisia de evaluere numité pe baza Deciziei nr, 2034/05,09.2011 a Presedinte ADV Romania compusa din: 1 Anca Prisacaru presedinte 2. Ramona Marian membru 3. lonut Zlate membru s-a intrunit ast&zi 03.05.2012 ora 11.00 pentru deschiderea gi analizarea ofertelor depuse de operatorii economici ofertanti Presedintele comisiei de evaluare declard deschis& sedinta, da citire componentei comisiei gi invita membri acesteia s8 reconfirme declaratile de confidentialitate, impartialitate si disporibiltate, care se anexeaza prezentului proces verbal de deschidere. Cap.. Principalele date legate de pregatirea procedurii Sursa de finantare: Fondul Social European prin AMPOSDRU — Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Forma de procedura aleasa: procedura de prospectare a pietei ~“Studiu al pietei”. Pentru procedura de prospectare a “Studiu al piotei”, anuntul publicitar a aparut pe Internet, site-ul propriu www.alaturidevoi.ro la data de 24.04.2012. Anuntul publicitar, Invitatia de participare cat si Documentatia de atribuire puse la dispozitie gratuit pe site-ul propriu al Fundatiei ADV Romania, www.alaturidevoi,ro, prevad data de 03.05.2012 ora 10.00 ca termen limita de depunere a ofertelor si data de 03.05.2012 ora 14.00, pentru deschiderea ofertelor la procedura de achizitie, la sediul achizitorului din Bulevardul Chimiei nr. 12, et. 1, lasi Documentatia de atribuire cuprinde datele necesare pentru ofertanti in scopul intocmirii corecte gi complete a ofertelor. Cap.2. Modul de organizare si de desfasurare a procedurii de atribuire Procedura de atribuire a fost organizata si s-a desfagurat in conformitate cu prevederile .Procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziti de produse, servicii satclicrar) sine FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acest sunt autoritati contractante in conformitate cu art, 8 din OUG nr. 34/2606, cu mot 114 Pom ay completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditile prevazute la art. 9 lit, C1 din aceeasi ordonanta’ din Manualul Beneficiarului pentru ,Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", aparut in octombrie 2008, precum si cu Instructiunea nr. 26 privind efectuarea achizitillor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013 emisa de Ministerul Muncii, Familie si Protectiei Sociale la data de 31.08.2010 impreuna cu anexele sale. Documentatia de atribuire, a fost postata pe site-ul propriu al Fundatiei ADV Romania, www. alaturidevoi.ro. Pana la data limit de depunere a ofertelor, a fost depusa o singura oferta: Numarul 1 - SC NS Copiers SRL Constanta, cu numarul de inregistrare 2040/ 02.05.2012. Nu s-au inregistrat modificari sau retrageri de oferte. Deschiderea ofertei a avut loc la sediul achizitorului in ziua de 03.05.2012 ora 11.00, in prezenta membrilor comisiei de evaluare. Inainte de deschidere s-a constatat integritatea ambalajelor documentelor de participare la procedura de atribuire, dupa care s-a trecut la deschiderea acestor documente. La sedinta de deschidere nu a participat reprezentantul ofertantulul. Comisia de evaluare a verificat modul de respectare a regulilor formale de depunere $i prezentare a ofertei. In continuare, Comisia de evaluare a consemnat existenta documentelor de calificare, a propunerii tehnice si a propuneriifinanciare. Datele constatate de comisie sunt inscrise mai jos si precizate in tabel: - existenta documentelor de calificare, conform cerintelor minime prevazute in Documentatia de atribuire, consemnate in anexa; - existent propunerii tehnice si financiare: | Nr file Nrefile Denumire ofertant oferta tehnica oferta financiara SC NS Copiers SRL Constanta 1 2 Pretul solicitat de catre ofertantul SC NS Copiers SRL Constanta pentru procedura “Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor (calculatoare si imprimante)” este: Nr. Numar Pret unitar | Prettotal | Pret total crt.| — solicitate de | (leifuna, | (euroiluna, | (lei,fara | (euro, fara luni fara TVA) fara TVA) TVA)! 30 ore | TVA)/ 30 ore 1. [Sewvich de| 14 305 69,64 4.270 975,08 intretinere si - reparare a echipamentelor (calculatoare si imprimante) Total 4.270 975,08 La care se adauga TVA in valoare de 1.024, lei, respectiv 234,01 euro. Pregedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrdrile gedintei de deschidere urmand ca membrii acestela, s& analizeze tn detaliu oferta, in conformitate cu cerintele stabilite prin documentatia de atribuire. Drept pentru care sa incheiat prezentul Proces verbal, intr-un singur exemplar in original, o copie find transmisa pe fax ofertantulu Comisia de evaluare: 1. Anca Prisacaru 2. Ramona Marian 3. Ionut Zlate Ofertant: 1, SC NS Copiers SRL Constanta ANEXA PROCES VERBAL DE DESCHIDERE ‘incheiat cu ocazia deschiderii ofertelor la procedura privind achiz “Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor (calculatoare si imprimante)” s Sz 33 Conditile de calificare solicitate prin Documentatia de atribuire) — O & é eo gz Bo wy 3 Peclaratie privind el tea completata in conformitate cul DA $'s 3 |Formularul nr. 2 din Sectiunea Formulare ~ in original Boge 2 8 © © \Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de DA © 2 Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare — in original a Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al DA 5 [Registrului Comertuiui din care s4 rezulte c&: 8]. domeniut de activitate al ofertantului corespunde 5 obiectului procedurii; List& a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani) DA ‘contindnd valori, pericade de prestare, beneficiari, indiferent dacd lacestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se @ _\’@ completa si depune, in original, Formularul 4 din Sectiunea & |Formuiare: {5 [Declaratie pe propria réspundere privind proportia in care DA g _[eontractul de servicii urmeazi sa fie indeplinit de catre {2 _|subcontractanti si specializarea acestora (daca este cazul) ~ in % original. Se va completa si depune, in original, Formularul 5 din & __[Sectunea Fornulare; (Ofertantul va prezenta minim 2 (doua) recomandéti din partea) = DA lunor beneficiarifclienti; Bilantul contabil (31.12.2010). in copie Comisia de evalu: 1. Anca Prisacaru 2, Ramona Marian 3. lonut Ziate Ofertant: 4. SC NS Copiers SRL Constanta 4i4 lonut Zlate lonut Zlate [lonut.zlate @alaturidevoi ro} Thursday, May 03, 2012 2:45 PM ‘office @nscopiers.r0" Proces verbal deschidere oferte - Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor (caloulatoare si imprimante) PROCES VERBAL deschidere oferte - Servicii de intretinere si reparare a ‘echipamentelor.doc Catre: SC NS Copiers SRL Constanta, ofertant procedura "Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor (caleulatoare si imprimante}”, organizata de Fundatia Alaturi de Voi Romania Referitor: Trimitere “Proces verbal deschidere oferte”, pe mail. Primiti, va rog, “Proces verbal deschidere aferteaferent procedurii "Servicii de intretinere si echipamentelor (calculatoare si imprimante)”. ele bune, Fundatia lonutziate Alfituci de Voi Manager achi Romania Mobil: 0757-11020, Tel.: 0232-275568 Byd. Chimiel, nr. 12, cod 700393, lasi |: ionut.2zlate@alaturidevoi.ro office @alaturidevoi.ro www alaturidevoi.ro hem 2% Qvaua viva 3a (e-new s-ooeze0s » (@quewuidui euezedas 1s eseun £6Z002 Ieysod WO0:Lb VHO'ZLOZ'SO"eO BLNIVNI 30IH9S3q 3s AN vs, a s-0002z00~ a & NS COPIERS’ COLORS FOR BUSINESS NS COPIERS SRL Formular nr.2 DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul Sarbescu Sorin, reprezentant Imputernicit al S.C. NS Copiers S.RL., localitate Constanta , Str. Aurora, nr.17, cod 900119, declar pe propria raspundere, sub sanofiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, c& nu ne afiam fn situafia urmatoare : respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotérare definitivé a unei instanfe judecdtoresti pentru participarea la activitati ale unei organizafii criminale, pentru corupfie, frauda si/ sau spalare de bani Subsemnatul declar c& informatiile fumizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu i inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii gi confirmari declaratilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 03, 08 2012. Data completaril :27.04.2012 Operator economic, S.C NS Copiers S.R.L. © KONICA minoLTA wi. Feg Gorn v1a/*B01/1908, 61 BO “0887203, 038 NS COPIERS’ COLORS FOR BUSI NS COPIERS SRL FORMULAR Nr.3 (denumirea/numele) DECLARATIE Subsemnatul Sarbescu Sorin , reprezentant imputemicit al NS Copiers SRL , in calitate de ofertant la procedura pentru achizitia de “Servicii de intretinere si reparare a echipamentelor (calculatoare si imprimante)" de cdtre Fundatia ADV Romania B-dul Chimiei nr. 12, etaj 1, lasi , Cod postal: 700293 in data de 03,05,2012 . decler pe proprie raspundere cai a) nu ne aflém tn stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activtaile comerciale nu sunt suspendate gi nu fac obiectul unui aranjament cu creditoril. De asemenea, nu suntem intr-o situafie similaréi cu cele anterioare, reglementata prin lege; b) nu facem obiectul unei proceduti legale pentru declararea mea in una intro situatille prevéizute la lit. a); ©) au fost Indeplinite obligatile de plats a impozitelor, taxelor si contributilor de asiguraéri sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in fara in societatea este stabi d) _ne-am Indeplinit in mod corespunzaitor obligatil asumate in ukimii 2 ani; 2) nu am fost condamnafi, in ultimil trei ani, prin hotrarea definitiva a unei instanfe judecatoresti, pentru o fapti care a adus atingere etici profesionale sau pentru comiterea unei gregeli in materie profesionala. contractuale Subsemnatul deciar c& informatile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu ¢i inteleg c& achizitorul are dreptul de a solicta, in scopul verificéi gi ‘confirmairii dectaratillor orice documente doveditoare de care dispunem, ‘inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incdlcarea prevedertlor legislatiei penale privind falsul in dectarati Data completirii: 27.04,2012 Sarbesou Sorin © Kontca munvouta We COMERS GAL Ge: Arorainy 1 7/GR07 12. Corman Fg Gor vAG/I801/1900 UF RO 1OBBTar Cae /aaze ze. O7e0/S4Ezea 0061 /AOBDEE MINISTERUL JUSTITIEL OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUL g OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe Kinga TRIBUNALUL rest: Contin Sit Popova nr. IBLA, Cod post IMIR; Teen: 4 0251.699.761, 492.699.7625 Fass sn , ‘rest cetoonresensC od de Hel Websites www.onre.r0: eare Fiveala: 14942091: Nr. iegire : 52548 23.04.2012 CERTIFICAT CONSTATATOR Ja conformitate cu prev cderile Legii nv. 26/1990 privind Registral Comertului siea urmare a cererii dys. inregistrata sub ar, 525488 din 23.04.2012, Noi, Ofieiu! National al Registrul Comertului / Ofieiul Registrutul Comortului de pe langa Tribtmalul Constanta certifieam informatie referitoare ka NS COPIERS SRL. INFORMATH DE IDENTIFICARE Sediv social: Loc, Constanja, Munieipiul Constana, Str. AURORA, Nr. 17, CAMERA | SI CAMERA 2, Judet Constanta Contacte sediu social telefon: 0723200600 Nuna® de ordine in Registral Comertului: J13/1921,/1998, atribuit in data de 14,08,1998 Store firma Funetiune vinta de crsanizare: societare comeretala eu raspundere limitata une ce inreyistrare: 10891203 atribuit in data de 19.08.1998 ( ornrical de inrepistrare: B1805382, emis pe data de 12.12.2008 si elierat la data 15.12.2008 Dural oetimiata Comiacte Firma telefon: 0723200600 Act vonsitutiy aetualizat prin mentiunea nr. 23107 din 26.04.2011 DIL SOCIAL, Dats expirarii dovecii de sediu: 31.12.2013. Durata: 2 ani 2 luni 12 zile, Act aditjonal la contractul de comodat ar. 2 din data 19.10.2011 CAPLTAL SOCIAL Capital social subseris: 1000 RON, integral varsat Numar part} sociale: 100 Valoare parti sociale: 10 RON ASOCIATI PERSOANE JURIDICE Nu evista inregistrai ASOCIATI PERSOANE FIZICE, SARBESCU SORIN Calin asociat Cetafenie: romana Ses masculin Lata yi locul naslevié: 19.08.1973, CONSTANTAJUD.CONSTANTA Apori la capital: 450 RON Nunta parti sociale: 45 Cola de participare la benefieit si pierderis 45% / 459% Reductot NM. /listal 23.04.2012 + 13:34:36 DURBALA MIHAI Calitate: asociat Cetdtenie: romana Sex: masculin Data si locul nasterii: 06.12.1970, CONSTANTA.IUD.CONSTANTA Aport la capital: 450 RON ‘Numar parti sociale: 45 Cota de participare la beneficii i pierderi: 45% 45% ENACHE GHEORGHE ‘alitaie: asociat ifenie: romana Sex: maseulin Data si locul nasterii: 23.12.1959, COM.SARAIU JUD.CONSTANTA Aport la capital: 100 RON ‘Numar parti sociale: 10 Cota de participare la beneffett si pienceris 10% / 10% ASOCIATI LISTA ‘Nu existe inregistrari PERSOANE IMPUTERNICITE SARBESCU SORIN Calitate: administrator Funetie: director tehmie Cettgenie: roman Data si locul nasterii: 19.08.1973, CONSTANTA,JUD.CONSTANTA Durata mandat: nelimitat: Data depunere specimen sernatura: (2.01.2008 DURBALA MIHAI Calitate: administrator Cetgenie: romana Date si locut nasteri: 06.12.1970, CONSTANTA,IUD CONSTANTA Durata mandat: nelimitata Data depunere specimen semnatura: 12.01.2008 CENZORI Nu existd registrar. AUDITOR Nu exists inregistrati DOMENII DE ACTIVITATE Activitatea principala :conform codifiearii (Ordin 37/2007) Rey, Caen (2) 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice Activitatile secundare :conform codificarii (Ordin 337/207) Rev. Caen (2) 9604 - Activititi de intretinese corporal 9603 - Activitifi de pompe Funebre gi similare 9524 - Repararea mobilei sia furniturilor casnice 9521 - Repararea aparatclor electronice de uz casnic 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.ca Redactat N.M. /listat 23.04.2012 : 13:34:36 8292 - Activitati de ambalare 7733 - Activitati de inchiriere gi leas 31 + Activitagi de inchitiere si le = Activita) de incitiene le Activitagi de inchiriore gi leas - Activia fotografie 6852 - Aduninistrarea imobilelor pe baz de comision sau contract 6831 uit imobilinee 6820 - Inchirierea si subinehirierea bunutilor imabiliare peoprii sau inchiriate 6810 - Cumpararea si vnzarea de bunuti imobiliare propri 6312 - Activitai ale portaturilor weh We cl masini si echipamente de birou (inelusiv ealculatoare) ‘cu masini $i echipamente agricole iy cu alte burl personale yi gospodaresti nea cu autoturisme gi autovehicule rutiere usoare 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitafi conexe 6209 - Ate activitayi de servieil privind tehnologia informatiel 6202 - Activitayj de consultanga in tehnologia informatie’ 6201 - Sctisitay de realizare a soft-ului la comune (software orienta client) 6110) - Scrivitay de tetecomunicati prin rofele eu cablu 5/30) Baruti i alte aetivinadi de serviee a baunutilor 3629) Alte servivii de alimentajie nec, Sh] Restaurante 9551) + Pareuri pentra rulote, eampinguri gi tabere 5520/- Facilita{i de eazare pentru vacanje gi perioade de sourtd dura 5510 Hoteluri alte faciltayi de eazane similare 194 - Yronsponturi rutiere cle maf 932 « Transporturi cu taxiuri 4781 - Comer{ cu amanuntul al produselor alimentare, biluturilor si produselor din tutun efeetuat prin standuri chingeuri si piete 4779 - Comert cu smanuntul al bunurilor de ocazie vindute prin magazine 4775 - Comer| cu emamuntal al produselor cosmetice si de partiameric, in magazine specializate 4772 - Comer{ cu amanuntul al incaltamintei si articoletor din piete, in magazine specializate 4771 - Comer{ cu amanuntal al imbracamimei, in magazine specialize od - Comert cu amanuntel al cebipamentelor sportive, in magazine spevializate 4762 - Comert ctr amanuntul al ziarelor gi articolelor de papetirie, in magazine specializare 4759 - Comer| cu amanunntul al mobile, al articolelor de iluminat 51 al articotelor de uz easnie n.c.a., in magazine specializate 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magavine specializare 4726 - Comert eu amanuntul al produselor din (utun. in magazine specializate 4725 - Comert eur aminuotul al baeturidor, in magazine specializate 4224 - Comert eu amanuntul al painii, pracuselor de patiserie gi produselor zaharoase. iam: wine specializate 4725 ~ Coimett eu amanuntul al pestelui, ctustaceelor si molustelor, in magazine specializate 122 Comer cuvamanuntul al eden gi al produselor din carne, in magazine specializate 452) - Connert eu anuiinuntul al fruetelor gi legumelor proaspete, in magazine specializate 4715 - Comert eu améinwotul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanté de procluse nealimentare 4711 - Comert ex amanuntul in magazine nespecializate. cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi 4677 - Comer eu ridicata al deseuritor gi resturilor 4676 - Comert eu ridicuta al altar produse intermediare 1675 - Comert eu ridieata al produselor chimice In? | - Comert cu ridicata al echipamentelor si fumitusilor de fierarie pentru instalaqii sanitare si de Inedlzire 4075 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de eonstructi si echipamentelor sanitart 4672 - Comert cu ridieata al metalelor si minereurilor metaliee 1671 - Comert cu ridigata al combustibililer solizi, lichizi si gazogi si al produselor derivane 4664 - Comer cu ridieata al masinilor pentru industria textla si al masinilor de cusut gi de wi 4663 - Coinert eu ridicats al masinitor pentru industria minierd si construc 4662 - Connery cu ridicats af maginilor- unelte Reslactat NM, | listat 23.04.2012 : 13:34:36 4661 ~ Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furiturilor 4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor gi a articolelor de iluminat 466 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si ce parfumerie 4644 - Comer{ cu ridicata al produselor din ceramicé, sticlarie, si produse de intretinere 4643 - Comer{ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodarese, al apavatelor de radio si televizoatelor 4642 - Comert cu ridicata al imbriicémintei gi inealyamintet 4641 - Comerg cu ridicata al produselor textile 4639 - Comer, cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si turun 4638 - Comery cu ridicata specializat al altoralimente, inclusiv peste, erustacee si mohusie 4652 - Comer, cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati 4651 ~Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ulvi 4637 - Comer{ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente 4636 - Comer cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produsclor zaharoase 4635 ~ Comer{ cu ridicata al produselor din tutun 4634 -Comer| cu ridicata al baucurilor 4633 - Comer, cu ridicata al produselor lactate, ouflor, uleiurilor si grisimilor comestibile 4632 - Comer, cu ridicata al earnii si produselor din eae 4631 ~Comer, cu ridicata al fructelor si legumelor 4730 ~ Comer, cu antnuntul al carburangilor pentru autovehicule ia magazine specializate 4624 - Comer; cu ridicata al blinurilor, pieilor brate 5 al pieilor prelucrate 4623 - Comerg cu ridicata al animalelor vii 4622 - Comer, cu ridicata al floriloe si al plantelor 4621 - Comer, cu ridicata al cerealelor, seminfelor, furajelor si tutunului nepreluerat 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse 4618 - Intermedieri in comertul spectalizat in vanzarea produselor cu earacter specific, nec.a 4617 = Intermedieti in comertul cu produse alimentare, bautori gi twtun 4616 - Intermedieti in comertul cu textile, confectii din bland, inc<aminte i aticole din piele 4615 - Intermedieri in comerjul cu mobild, aiticole de menaj si de Fierérie 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane 4613 ~ Intermedieti in comertul cu material lemnos si materiale de construct 4612 - Intermedieri in comerjul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie 4611 - Intermedieri tn comerjul cu materii prime agricole, animale vit, materii prime textile si cu semitabricate 4540 - Comer} cu motociclete, piese si accesorit aferente; intretinerea si repararea motocicletelor 4532 - Comert cu aménuntul de piese si accesorii pentru autovebi 4520 - intretinerea si repararea eutovchiculelor 4519 - Comer} cu alte autovehicule 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.ca. 4334 - Lucrari de vopsitorie, 2ugraveli si montéri de geamuti 4333 - Lucrdri de pardosive si placare a peretilor 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie 4331 - Lucrari de ipsoserie 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru construct 4322 - Lucrari de instalafii senitare, de tnedlzire si de aer conditionat 4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 4311 - Lucrari de demolare a consttucgiilor 4299 - Lucrari de construcfii a altor proiecte ingineresti n.c.a 4110 - Dezvoitare ¢promovare) imobiliara Repararea maginilor 212 - Fubricarea bijuteriitor si articolelor similare din metale gi pietre pretioase 3103 - Fabricarea de saliele gi somiere 3102 - Fabbricarea de mobila pentru buedtarii 3104 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 3020 - Fabricarea materialului rulant Redactat NM. /listat 23.04.2012 : 13:34:36 Si 2 - Consttuetia de ambarcatiuni sportive si de agrement 2932 - Fabricarea altor piese gi accesorii pentru autovehicnle si pentru motoare de autovel 20 - Productia de caroserit pentru autovehicules fabricarea de remorei gi semiremonci 2810 - Pabricarea autovehiculelor de transport rutier 2573 - Fabricarea uneltelor 2572 - Fabricarea arficolelor de feronetie Fabricarea produselor de tliat 2512 abrizarea de usi si ferestre din metal M4 Trelilacea firelor la rece 1629 - Faoricarea alior prociuse din lemn: fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte mareriale veyetale cu ainhatajelor din lem ea alior elemente de dulgherie si timplarie, pentru construct sbriearea de furnire si a panourilor de lemn 1M Ysiores si vindetuinea temmuut 459 - Fabvicares prin iricotare sau crogetare a altor articote de imbracaminte prin tricotare sau erosctare a ciorapilor si articolelor de galanterie L385 - Fabrieare ule textile nefesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de Imbracdininte 1393. babvicarea de covoare gi mochete 1592 . Fabriearva de articole eonfeetionate din textile (cu excepfia Imbracamintel si lenjeriei de eorpy 1391 - Fubricarea de metraje prin tricatare sau erogetare 1350 - Finisarea materialelor textile 1103 - Pabcieacea cidrulul sia altor vinuri din fructe 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri HOI - Distilarea, ratinarea gi mixarea bautorilor aleoolice 1073 - Faricarea macaroanelor, tifeifor, cus-cus-ulu sia altor produse Ptinoase similare 1072 Vabricarea biseuitilor $3 pigeoturitor; fubrivarea peajituilor si a produselor conservate de patiserie 107 - Fabricarea pinii: fabricares prajitutilor sia produselor proaspete de patiserie 1939 - Prolucrarea si conservarea fructelor gi legumelor n.c.a, 152 Fabricaren sucurilor de fructe si legume 1031 - Pretucrarea si eonservarea eartofilor 1120 Prelucrarea si conservarea pestelui, erustaccelor si malustelor 1015 Pabricarea mmoduselor din carne (inelusiv din care de pastre) jovanea $i conservarea cArnii (0/49 - Cresterea altoranimale 47 - Cresterea pisarilor 01.46 + Cresterea poreinelor 0143 Cresterea cailor gia altor eabaline 1-4) - Crosterea bovinelor de lapte O121 - Cultivar UIT} - Cultivarea verealelor (exclusiv ore2), plantelor lezuminoase sia plantelor produc oleauinoase 7022 = Aciivitali de eonsultang penteu afaceti i management A530 Alte forme de Invaimant nec coare de seine FILIALE / SUCLRSALE / SUBUNITATL Nu exist inregistrari SEDIT SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU Nu evista Thregisiea SEDI SUSAU ACTIVITATE AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN 1359/2004 Activ ial elestigurate in ara seciului soeial si a sediilor seeundare (CAEN REY. 1): 7250, ‘ua cevitficatihu constatator: 31.08.2007 Redactat NM, /tistat 23.04.2012 : 13:34:36 Conform declaratiei - tip model 2 nr. 43463 din 29.08.2007 Sediul social dincLoc. Constanga, Munieipiul Constanta, Str. AURORA, Nr. 17, CAMERA 1S] CAMERA 2. Judet Constanya ‘Tip sediu: principal Conform declaratiei - tip model 5 nr. 62314 din 08.12.2008 desfagoara urmatoarele activitati ( CAEN Rev. 2}: 9511. 4651 data certiticatului constatator: 11.12.2008, FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. ¢)-h) din LEGEA nr, 26/1990 La data prezentului, in datele (a zi ale firmei, nu figureazé mengiuni releritoare la condamnaré ale comercianiutui pentru fapte penale, punerea sub stare de interdictic, instituirea curatelei, declaratea starii ce insolvenfa sau faliment. conform art, 21 din Legea nr, 26/1990, nu se alla in fuziune sau divizare, proces dle dizolvare sau lichidare ( conform Legii nr. 31/1990, republicata ), reorganizare judiciaré sau faliment ( conforin Les{i nr 85/2006, republicata ) ALTE MENTIONART Mengionare acte: Declaratie pe propria rspundere conform art. din Legea nr. 359/208 Nr. imtrare: 43463 din 29.08.2007 Deseriere: Declaratie pe propria raspundere conform art. 15 din Legea 35%/2004 Menfionare acte: Depunere act constitutiy actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) Ne. intpave: 23107 din 26.04.2011 Deseriere: Depunere act constitutiy actualizat (ar.204 din Legea nr. 31/1990) Ne. act: FN / 26.04.2011 Mentionare acte; Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr, 31/1990) Ne inieare: 62314 din 08.12.2008 Deseriere: Depunere act constitutiv actualizat. Menionare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990} Ne. intrare: 20663 din 15.01.2008 Deseriere: - DEPUNERE ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT DIN 15.01.2008 Menjionare acte: Declaratie pe propria raspundere conform art,15 din Legea nr. 339/204 Ne. intrare: 62314 din 08.12.2008 Descriere: Declaratie pe propria rispndere conform art.15 din Legea 359/2004 ‘Mentionare acte: Depunere dovad prelungire valabilitate sediu firma Nr. intrare: 44730 din 22.06.2009 Nez act: 1 / 22.06.2009 Mentionare acte: Depunere dovada prelungire valabilitate sediu firma Nr: intrare: 59567 din 02.11.2011 Ne. act: 2/19,10,2011 Meagionare acte: Declaratie pe propria raspundere conform art.15 din Legea wr Ne. inttare: 20663 din 15.01.2008 Descriere: Declarajie pe propria mispundere conform art.15 din Legea 359/204 Menjjonare aete: Depunere act constitutiy actualizat {art.204 din Legea nr. 31/1990) Nr. intrare: 43463 din 29,08,2007 Descfiere: - DEPUNERE ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT DIN 27.08.2007 Menivnare acte: Alte hotirar ale adunarii generale Redactat N.M. / istat 23.04.2012 : 13:34:36 26.04.2011 Celelalte moditicari sunt conform Hotararii AGA nr.1 din data de 26.04.2011 ‘S-a cliberat prezentul certificat solicitantului NS COPIERS SRL prin administrator DURBALA MIHAL, servilla licifatic, {nformatiite sunt eliberate din registrul comertului computerizat tinut de Oficiul Registrului Comertului Tribunalul Constanta si au lat baza inregistrarile efeetuate in aeesta pana Ia data de 23.04.2012, TS Je pe inal sau copie legalizata, Prezentul certifieat constatator este va pentru Corina | APU , DIRECTOR semneazal Serien ABDISA So? Servieiu Velmologia informajei., Baze de date si valorifiearea informatiilor se ie Redaetat NM. listat 23.04.2012 : 13:34:36 NS COPIERS’ COLORS FOR BUSINESS FORMULAR nr. 4 OFERTANTUL NS COPIERS SRL (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMI 3 ANI 1. Subsemnatul Sarbescu Sorin , reprezentant imputernicit al NS COPIERS SRL,cu sediul in Constanta,Str. Aurora nr 17 ,(denumirea/numele si sediu/adresa ofertantului) declar_ pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 2. Subsemnatul deciar ca informatile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificaril datelor din prezenta declaralie. 3, Subsemnatul aulorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai achizitorului Fundatia Alaturi de Voi Romania cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activilatea noastra. 4,Prezenta declaratie este valabila pana |a data de 03.08.2012 . (se precizeaza data expirani perioadei de valabilitate a ofertel) “SOfertant, NS COPIERS\SRL SarbescurSorin (semhalttstarpila-autorizata) a gas J 2; A & KONICA MINOLTA TNS GOERS BAL. Su: purer, re 47, E001 18, Conan leg Core 1/1824 1098, 0.\F/ AD 10BS1eND. Cee’ / 42282, 0700,/ a Bee: O04 / NS COPIERS’ COLORS FOR BUSINESS Anexa Formular 4 Nr. Obiectul contractului Denumirea/numele | Pre{ultotal | Procent | Perioada de crt beneficiarului al executat | derulare a clientului, adresa_| contractului | % — | contractului 0 1 2 3 4 5 Contract de asistenta Junior Group | 3445 euro | 23% | 01.17.2017 1 tehnica SRL fara TVA : 31.12.2013 Contract de prestare servicii Compania 59450 lei 75% | 03.08.2011 2 Nationala de Cai | fara TVA 7 Ferate CFR SA 02.08.2012 Sorin Sarbescu _ tilurae,prenume) Le Director Tebnic (Funetie) & KONICA MINOLTA Saree wawwrnscopi (NS COPIERS 6A. Gt=Aurars oi 17, 820718 Constants, Fes, Cane 1921/7808, 6) FAG 10681208. Caat /S1 Be Ee 07E0/ SABE EE: ODA / OFERTANT: NS COPIERS SRL RECOMANDARE FORMULAR Ba in legatura cu NS COPIERS SRL cu sediul in Constanta, str.Aurora, nr.17, la licitatii publice, ca urmare si derulare a unor contracte de prestari servicii similare, ‘suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele: ‘Numita societate a derulat cu firma mai sus mentionata urmatoarele contracte: Denumire Contract Data inceperii Data Valoare | observatii serviciu prestat ‘Nr/data contractului terminarii contract, contractului Contract de 1135450/ 01.11.2011 31.12.2013, 3445 euro prestari servi 28.10.2011 fara TVA. Apreciem calificativul desfasurarii contractului de prestari servicii: FOARTE BUN Alte precizari.. oBUN OSATISFACATOR, aNESATISFACATOR Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul organizatici noastre. Beneficiar (Semnatura si “pres OFERTANT: FORMULAR B4 NS COPIERS SRL RECOMANDARE {in legatur’ cu NS COPIERS SRL cu sediul in Constanta, str.Aurora, nr.17, la ficitatii publice, ca urmare si derulare a unor contracte de prestiri servicii_similare, suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele: ‘Numita societate a derulat cu firma mai sus mentionata urmatoarele contracte: Denumire Contract ‘Data inceperit Data Valoare serviciu prestat Nr/data contractului terminarii contract contractului Contract de | 318/03.08.2012 | 03.08.2012 02.08.2013 159450 Tei prestari servicii fara TVA Apreciem calificativul desfasurarii contractului de prestari FOARTE BUN = GBUN OSATISFACATOR: oNESATISFACATOR Alte precizari. Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul organizatiei noastre. Beneficiar | piiaameis Cl Mercenonaatcmtenarigeie cual estecnadl: —[) Sucwsala Ne te wy “olga 5) A treaig tla ack emitates a opt pentru un exercti nanciar dient dean O calendars powitan.27 alin 3).¢in Legea conabiltsi ne 82/1991 ee Entioea [SCNS COMERS Sk ta som Toate 5 |oam IC 1] kexstania = Bsus Ne Bloc Sars Ap fe | punora EICOICICT ] ‘ei Gina come [AOA ren Fomademncite f-sasatenesa crude in Activites preponrent (nl depumie se CAL) 511 epson aluloneor a ecupamenteor penitence - — BILANT prescurtat FI0- pag. 1 |Formular 10 ladatade 31.12.2010 - lei Denumirea elementului Nr Sold ta: rd, 01.01.2010 | 31.12.2010 x B i 2 [A. ACTIVE IMOBILIZATE - |. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201 +203+205+20714208+ 233+ 234-280-290-2933) | 01 q | I MOBIIZARICORPORALE(a.2112124a13+2i447051 224 25T+252281-291-2930)] 02 oa Tet | IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.2614+ 26342654267" - 296° ) [3 1201 ql [ACTIVE IMOEILIZATE~ TOTAL (01 +02 +03) o 703206) e750 Is ACTIVE CIRCULANTE { STOCURI (ct.301+321+502+520+30343234/-308+ 5284351433243 14345034 “34843514 38443564357-+958436143264/-368+37 143274/-7883814/-268-391- | 05 387317 200.694 392-395-384-305.396-397-308+-4001-4478) IL.CREANTE (Sumele cae urmeazd s le ncasate dupa o perioads mai mare de un an |uebule prezertate separat penta fiecare element.) (ct.267+-296"+4002141144134 4180 425442821421eea7evase2sanraid — | 06 855031 1.092.640 [rs28°%4.444"*4485-9446""4 447" 4449824451453" 44564 ASB244614473°" 491 -495-496+5187) [il INVESTITI PE TERIMEN SCURT(ct.S01 + 50515061 508+5113+-5114-591-595-596-598) | 07 | | TV. CASA I CONTURILA BANCI et. 511245124531598265414567) CJ 510%] 321.486 "ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 08 7.293 389] 7.704.820) (C.CHELTUIELIINNAVANS (e470) 10 ic a 'D_DATOAI SUMELE CARE TREDUIE PLATITEINTR-O PERIOADA DE PANALA UN AN lc. 161-+162+- 1664-1674 168-1694265440144034-404-405+4084419442144234424 4264427442814 431"%44370r4AIBL+ 441447344420 HANNAN [4a7eresaaoia.asitena5arn 4455+456r%+457+4561+4624473"""450945 1864519) E.ACTIVE GRCULANTE NETE/DATORI CURENTE NETE 0.09 + 10-11-19), 2 26351 #4310) F-TOTAL ACTIVE MINUS DATORI CURENTE (rd.04 + 12) 3 T0197) 268.060) [G. DATORSUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR © PERIOADA MAI MARE DE UN AN ce.151) 1624166; 167+-168-16942691401+403+4041405;4081419+4214425+424 | |, mais sel [e261 4271-428144318"4437""" 443814481 44234-4426""44408"" 44S 447%" aagl4ast**e4 483" 44551456" 456]+462+473""*+509%5105:519) | " 1.267560) 1620510) FIO - pag. 2 IHL PROVIZIOANE (151) 15 q G LVENTTURHIN AVANS (ed 17-18-1204 din cre 16 q ‘Suvari pant investi fet.475) 7 d Veniturl register avans (472) total fd 19120) dn cre: i a o “Same de reluat nto perfoada de pana un an (et. 472°) 8 q q ‘Sume de reluat into peoada moi mate de un an (a. 472") 20 | a Fondul comercial nagativ(cc2075) a a q TCAPITAL $1 REZERVE TLCAPITAL (23+ 24 25), din care: 2 209 00) [= Capialsubserswarsat fet. 1012) - B 200) 200) “Capital subscrismevisat (1011) - 2 G q Pationiul rege (ct. 1015) B G 0 | _H.PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26 | of , REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 103) 2 4 IV. REZERVE (€.106) 28 ot “al ‘tian propria. 109) @ q ‘tig legate de instrumentele de cpitaluri propel (141) 30 c Pierderi legate de nstrumentele de capita prop (149) 3 4 4 \V.PROFTTUL SAU PIERDEREA REPORTATIAY SOLD C(eL.117) 32 C “4 SOLDD 17) 3 a q ‘VLPROFITUL SAU PIERDEREA EXEACTTULUIFINANGIAR SOLD (et. 121) 4 125.739 197.5) SOLD (171) 35 q 0 epartzarea profil (ct. 129) 36 9 a ‘CAPTTALURI PROPRA- TOTAL (¢, 22+26427428-29130-31432-33434-35-36) 37 125,978 wr) Patient public, 1016) 38 | o| CEAPITALURI- TOTAL rd. 37438) 38 125.873 197.697 ‘Suma de control Fia: "42 at “1 Conus de repartiat up natura elemento espective, Slat dear ale cores espectve, *+¥) Soldu redtoare le conurlor respective, “hd 06-Sumele icin o est rd pekate dn cengu 267 reprezins creajee aferente cont-ctelr de leasing fnanci alton consacte mile, pecum gli ceangetmobilat, sadansoto pesos mal ick de 12a ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Nurmeles prenumele Numeles prenurnete RBALA MAL [sc CRIS STELY CONTAB SRL Caltatea = Semnstura ‘Stampa units Formular Nee iaregstar in organismul profesional F-Pesoane NDE oan tne CeCCAR Cn VALIDAT fssz1 \Formular 20 CONTUL DE PROFIT $I PIERBERE ladatade 31.12.2010 /@ Denumirea indicatorilor Exercitial financiar 2009 2010 - A B 1 2 1 de sce nd oO 0 aa] 20865 | roan 7n TaN TOR TOTES TO 0 sonacr] so entra are rare 707 soma) a0 Fede comecae crt 78 om q q Ten dndobia reget de rican an argc | gy 7 1 alasinderie once es e725 ‘Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afacerl mete (ct.7411} | 06 | tC} 7: Yen ale co odin i de eel (71718 Sold or o — sotz0 oa d |5-roduais ena de te parascopaTenieprenaiv apie | gp A Jarno ache ein oe TSB TNS 7 1a 5 -Eaanti d fond comer ne u q [ai on EL ONTARE- TOTAL Oy 07-B8 OD TO TL Bessa] ao Tal Cheha cma pine Psa coramable aareeenamy | TB vars] sso Ake cee ae (68 04606608) u =a ra |b) Alte cheltuicli externe (ew energie s|apalct.605-7413) 18 3.269) 3.932] ‘o Cheltuieli privind marfuile (€t.607) ie | 1.802.498 1.953.384] Tce coer pie 65) 7 4 ai chi pra 19 20h re " Fc a) Salatil ¢ Indemnizatil (c1.641+642+6434644-7414) | 19) 129.031 123.016) Dy chef culpa tease eT) % 3556 aaa 7a Nest de lore Nd bale ope ince 2-75) | 71 sss pC (RT 68 2 576) os 8.2) Venitur (ct.7813) - — — 2B | o} Dy Ns de lor pia av cele 5-26) # 508) a bit) Cheltuieli (ct.654+6814) — _ 25 35.081] oO vn 754780 2% 4 q Take ciel de pore 7109) 7 weiss) 305 [ay Staetniacrate ens GATOR CEMA R CIE ‘cso! 020d 12 chelate impo ve vinta 5) } aa ra 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) - 30 1.813] 2491 F20- pag. 2 hell cu dobinate de efnanjoreinvegstate de entail adlate dn east] y, q 7 general scare mal av in devolve contracted leasing (c.666" ‘Ajast pind provianele ed 33-34) u ae) q = Chelle (e682) B 3.00) a nia (€.7813) ” 4 a [CHELTUIEU DEBPLOMTANE-TOTALa. Tal T6-17T@+a1¢202703 | 35 7403367 Barzani [PROFTOL SAU PERDEREA DIN D>LORTARE: ~Prfi id. 12-35) - 36 2232 768551 ~Piedeve 35-12) ¥ q 9 2, Venturia nerese de partpare(cc7611=7613) «| 9 ~in cave, venient dea enti aliate 8 qj 9 © deer atetmeua input cpr dnc 4g dl ql ~ din care; veniae objid enti fle a 9 9 i. venta din dobina 1.760) a | 3) in care veitrieabjnate dele ene aflote a a 0 ‘Newent Hinanclre (27620764 TEEN TOT TOD) a ag was [VaNTUA FINANCE TOTAL Gd 38 + 40-42-42) 6 “469 a7 [2,Ajsta de valoareprivnd mobile fancare stwesiienanciave i” J [devine ce active culate. A748) Chel (e586) a “Nenitui 706) ® [Chet prvnd debra e.566°7418) % 3383 37] “ain creche laa cu enti alate 3a q "Whe chee franca (o 603 ¥664665+667+660), a 8 3204 (CHELTUTEL FINANGARE TOTAL (46 649 51) a sr 35065) | PRORTUL SAU PIERDEREA FINANCIARCAL Pri 45-52) 3 q ° Predera 52-45) u wi 38390 1 PROFITUL SAD PIERDEREA CUENTA Profi 12 + 45-35-52) s 15085] 730361 ~Pietdere (35-452 12-45) 36 q “| 5. Veit exteorcinre (773) 7 q 4 fe Chee exvacranare (71) 3% 4 q 7, PROFTUL SAU PIERDEREA DIN ACIWITATEA EXTRAORDINARA ~ Profit ed. 57-58) __ [38 | ~Piesdere 58-57) o c 9 VENTURITOTALE Gd, 12-454 57) @ zara 2810) [CAECTUEL TOTALE a 35 +52 58) e 200536 25170