Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (conform H.G. 117 din 2017)


IF - învățământ cu frecvență

Nr. Domeniul de studii universitare Forma de Număr


Facultatea Programul de studii universitare de master
crt. de master învățământ credite
Modelare și simulare în inginerie mecanică IF 120
Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice și protecția mediului IF 120
Materiale și ingineria fabricării (în limba engleză) IF 120
Managementul calității în inginerie industrială IF 120
Ingineria sistemelor integrate de fabricație IF 120
Inginerie industrială
Grafică și modelare computerizată IF 120
Facultatea
1. Proiectare și simulare în ingineria sudării IF 120
de Inginerie
Procese performante pentru calitatea materialelor și a mediului în
IF 120
metalurgie
Ingineria materialelor Nanotehnologii și materiale multifuncționale IF 120
Materiale avansate și tehnologii inovative IF 120
Calitatea mediului și dezvoltare durabilă IF 120
Ingineria mediului
Dezvoltare durabilă și securitate în industrie (în limba engleză) IF 120
Facultatea Arhitectură navală (în limba engleză) IF 120
2. Arhitectură navală
de Arhitectură Navală Tehnologii avansate în construcții navale (în limba engleză) IF 120
Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile IF 120
Inginerie electrică
Electronică de putere și sisteme avansate de conversie IF 120
Metode avansate de prelucrare a semnalelelor (în limba engleză) IF 120
Facultatea de Inginerie electronică, telecomunicații
Prelucrarea informaţiei pentru aplicaţii multimedia IF 120
Automatică, Calculatoare, și tehnologii informaționale
3. Sisteme electronice avansate IF 120
Inginerie Electrică
și Electronică
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată IF 120
Sisteme inteligente IF 90
Calculatoare și tehnologia informației
Tehnologii informatice avansate IF 120
Nr. Domeniul de studii universitare Forma de Număr
Facultatea Programul de studii universitare de master
crt. de master învățământ credite
Analiză asistată de calculator a dinamicii mașinilor și echipamentelor
Facultatea de Inginerie și Inginerie mecanică IF 120
4. tehnologice
Agronomie din Brăila
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului IF 120
Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor IF 120
Știința și ingineria alimentelor IF 120
Ingineria produselor alimentare
Știința și ingineria bioresurselor acvatice IF 120
Facultatea
5. de Știința și Ingineria Nutriție IF 120
Alimentelor Inginerie şi management în
Inginerie și management în alimentație publică și agroturism IF 120
agricultură și dezvoltare rurală
Biotehnologii Biotehnologia resurselor naturale IF 120
Știința mediului Controlul și expertizarea calității mediului IF 120
Ingineria mediului Monitorizarea și managementul mediului IF 120
Matematică Matematică didactică IF 120
Fizică Analize fizico-chimice în știința materialelor și mediu IF 120
Chimia fizică a sistemelor disperse IF 120
Facultatea Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice IF 120
6.
de Științe și Mediu Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice (în
IF 120
limba engleză)
Științe - Abordarea integrată a științelor naturii IF 120

Știința mediului Evaluarea parametrilor fizico-chimici și de biodiversitate ai mediului IF 120


Evaluarea parametrilor fizico-chimici și de biodiversitate ai mediului (în
IF 120
limba engleză)
Teoria și practica textului IF 120
Traducere și interpretariat (în limba engleză) IF 120
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) IF 120
Filologie
7. Facultatea de Litere Literatură, film și reprezentări culturale (în limba engleză) IF 120
Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și
IF 120
europeană
Științe ale comunicării Comunicare și tehnici de producție mass-media IF 120
Nr. Domeniul de studii universitare Forma de Număr
Facultatea Programul de studii universitare de master
crt. de master învățământ credite
Spațiul românesc între Orient și Occident IF 120
Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene
IF 120
(interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie)
Facultatea de Istorie,
8. Filosofie Filosofie socială. Teoria și practica soluționării conflictelor IF 120
Filosofie și Teologie
Istorie și spiritualitate filocalică IF 120
Teologie
Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială IF 120

Teatru și artele spectacolului Teatru muzical IF 120


9. Facultatea de Arte
Muzică Teoria și practica spectacolului liric IF 120
Finanțe Management financiar și bancar IF 120
Marketing Marketing și comunicare în afaceri IF 120
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale IF 120
Strategii și politici manageriale IF 120
Facultatea de Economie Management
Managementul resurselor umane IF 120
10. și Administrarea
Afacerilor Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor IF 120
Contabilitate Contabilitate și audit IF 120
Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism IF 120
Dezvoltare regională și rurală IF 120
Economie
Economie și administrarea afacerilor (în limba engleză) IF 120
Administrație publică și integrare europeană IF 120
Științe administrative
Guvernanță și cooperare transfrontalieră în administrația publică IF 120
Facultatea de Științe
11. Juridice, Sociale și Combaterea criminalității informatice IF 120
Politice Dreptul european al afacerilor IF 90
Drept
Științe penale și criminalistică IF 60
Carieră judiciară IF 60
Educație fizică școlară și management sportiv IF 120
Facultatea de Educație Știința sportului și educației fizice
12. Kinetoterapie la domiciliu IF 120
Fizică și Sport
Management Management educațional IF 120
Nr. Domeniul de studii universitare Forma de Număr
Facultatea Programul de studii universitare de master
crt. de master învățământ credite
Loisir - Fitness (Cahul) IF 120
Știința sportului și educației fizice
Kinetoterapie la domiciliu (Chișinău) IF 120
Limba română - Identitate și deschidere culturală (Cahul) IF 120
Traducere și interpretariat (în limba engleză) (Cahul) IF 120
Traducere și interpretariat (limba română - limba engleză) - Comrat IF 120
Filologie
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) - Cahul IF 120
Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale și
IF 120
didactice contemporane (Chișinău)
Facultatea
Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu
Transfrontalieră de IF 120
13. Drept domeniul: Științe administrative) - Cahul
Științe Umaniste,
Economice și Inginerești Științe penale și criminalistică (Chișinău) IF 120
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale euroregionale (Cahul) IF 120
Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene (interdisciplinar
Istorie IF 120
cu domeniile: Filologie, Teologie) - Cahul
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor (Cahul) IF 120
Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate (Cahul) IF 120
Științe ale comunicării Comunicare, multiculturalitate și multilingvism (Comrat) IF 120