Sunteți pe pagina 1din 7

Revista Român de Bioetic , Vol. 8, Nr.

3, Iulie – Septembrie 2010

PACIENTUL CU DIABET ZAHARAT TIP


1 I HIPERTENSIUNE ARTERIAL!:
PROVOC!RI DE ABORDARE
Claudiu Cobuz *
Georgeta Datcu**
Rezumat
Hipertensiunea arterial în diabetul zaharat tip 1, subiect interdisciplinar, care intereseaz
cardiologia !i diabetologia, ramuri ale medicinii interne, este un concept de extrem actualitate.
Dou coordonate par a juca un rol esen"ial în abordarea etic a unui astfel de pacient:
comunicarea diagnosticului !i abordarea terapeutic . O abordare de tip „paternalist puternic”,
extrem de controversat , care ar înc lca orice drept al pacientului de a lua decizii, nu asigur
premisele unei complian"e pe termen lung. Acceptarea unei boli cronice depinde de echilibrul
optim între responsabilitatea medicului !i cea a pacientului afla"i într-un raport de parteneriat.
Abordarea în parteneriat a pacientului a l sat în urm tradi"ia, spre a face loc unui concept
central care a câ!tigat teren - autonomia pacientului. Conflictele apar în cazul pacien"ilor care
refuz tratamentul în rela"ie cu autonomia acestora. Scopul final este acela de management !i
automanagement al bolii, reu!it. Pentru aceasta este nevoie ca pacientul s -!i accepte contextul
medical, s în"eleag de ce schimbarea stilului de via" !i urmarea cu stricte"e a planului
terapeutic este important , chiar dac nu îl poate vindeca, chiar dac , în ciuda efortului, ca
medici, nu de"inem solu"ia curativ . Un alt aspect este impactul social - atitudinile promovate de
societate fa" de ace!ti pacien"i, care sunt !i „consumatori cronici de re"ete compensate !i
gratuite”. Astfel, de multe ori, aceste persoane, care de altfel au un comportament normal în
societate, sunt stigmatizate !i marginalizate. Aceste dileme !i controverse la care se adaug !i
contextul social al prejudec "ilor !i miturilor, al stigmatiz rii pacientului, demonstreaz foarte
clar faptul c un pacient cu o astfel de asociere diagnostic reprezint o adev rat provocare de
abordare !i nu doar un management dificil din punct de vedere medical.

Cuvinte cheie: hipertensiune arterial , diabet zaharat tip 1, autonomie, paternalism, informarea
pacientului.

* Doctorand în Cardiologie, medic rezident în specialitatea Diabet zaharat, nutri!ie "i boli metabolice,
Universitatea de Medicin "i Farmacie „Gr. T. Popa” Ia"i, România; e-mail: cobuzclaudiu@yahoo.com
** Prof. univ. Dr., Universitatea de Medicin "i Farmacie „Gr. T. Popa” Ia"i, România

66
Introducere în contextul medical asociate între ele sau "i cu al!i factori de
Hipertensiunea arterial în diabetul risc. M surile terapeutice trebuie s
zaharat tip 1, subiect interdisciplinar, vizeze toate elementele care determin
care intereseaz cardiologia "i riscul global.
diabetologia, ramuri ale medicinii
interne, este un concept de extrem Provocare major"
actualitate, hipertensiunea arterial "i În acest context, cum poate fi
diabetul zaharat fiind într-o cre"tere abordat un pacient cu o astfel de
alarmant , necontrolat "i cucerind asociere, în a a fel încât s! se asigure o
practic lumea. complian"! pe termen lung i o educa"ie
Diabetul zaharat tip 1, precum "i terapeutic! de calitate?
hipertensiunea arterial , sunt condi!ii
cronice care, odat diagnosticate, Dou coordonate par a juca un rol
necesit tratament pe parcursul întregii esen!ial în aceast abordare: comunicarea
vie!i. Conform Organiza!iei Mondiale a diagnosticului "i abordarea terapeutic .
S n t !ii (OMS), lipsa de complian! pe Luând în considerare aceste dou
termen lung a acestor boli cronice coordonate "i contextul dat de asocierea
reprezint o problem important , care diabetului zaharat de tip 1 cu
conduce la compromiterea beneficiilor hipertensiunea arterial , vom dezbate pe
asupra st rii de s n tate, dar "i la pierderi rând dou tipuri de abord ri, fiecare
economice în timp "i bani [10]. dintre acestea având puncte forte "i
În stabilirea atitudinii fa! de un motive de controvers .
bolnav cu diabet "i hipertensiune trebuie
pornit de la constatarea c "i în absen!a 1. Abordarea paternalist"
unei simptomalogii majore ne referim la Acest tip de abordare, considerat ca
o persoan cu un risc vital mare sau apar!inând practicilor medicale ceva mai
foarte mare, respectiv care are cel pu!in vechi, inspirat din tradi!ia hipocratic a
20% ne"ans de a suferi un accident devo!iunii pentru bun starea pacien!ilor,
vascular în urm torii 10 ani. Asocierea const în decizia unilateral a medicului
diabetului zaharat hipertensiunii arteriale în leg tur cu afec!iunea pacientului [5],
echivaleaz cu existen!a în antecedente a statutul acestuia având ca substrat pe de o
unui accident coronarian major. Haffner parte devo!iunea, datoria de a face bine,
"i colaboratorii au publicat în 1998 un iar pe de alt parte abilitatea de a utiliza
studiu care a demonstrat în mod evident cuno"tin!ele medicale, superioare
c evolu!ia în timp a persoanelor cu pacientului - de aici - capacitatea
diabet "i f r infarct miocardic este medicului de a lua cea mai bun decizie
similar cu cea a persoanelor f r diabet, pentru pacient.
cu antecedente de accident coronarian Obi"nuit acestui model, pacientul este
acut. Astfel se descrie impactul aparent informat asupra diagnosticului s u "i
invizibil asupra st rii cardiovasculare a asupra terapiei, dar aceast comunicare
diabetului zaharat [3]. Eficacitatea unor nu apar!ine uneia în adev ratul sens al
m suri terapeutice se refer la acest risc cuvântului, ci are un caracter notificativ,
global "i presupune tratarea tuturor informa!iile pe care le prime"te pacientul
factorilor de risc. Nu se ia în considerare fiind selectate, cu scopul ca acesta s
riscul unei afec!iuni (hipertensiune, consimt la planul terapeutic adecvat [2].
diabet sau dislipidemie), ci riscul
persoanei cu aceste suferin!e, care pot fi

67
Argumente al pacientului de a lua decizii. În plus,
În contextul pacientului cu diabet atât diabetul zaharat, cât "i hipertensiunea
zaharat tip 1 "i hipertensiv ce prezint un arterial sunt boli cronice, f r o solu!ie
risc vital semnificativ, fie acesta vizibil curativ "i care necesit management
sau invizibil, dup cum am explicat terapeutic pe termen lung.
anterior, o astfel de atitudine pare O astfel de abordare - autoritar -
justificat tocmai de condi!ia particular chiar dac este vizat beneficiul
a pacientului "i de afectarea st rii sale de pacientului - poate asigura premisele unei
s n tate. În plus, medicul este de!in torul complian!e de curs lung ? Asocierea
cuno"tin!elor medicale în domeniu, este acestor diagnostice comport în primul
profesionistul care poate oferi solu!ia rând o schimbare radical a stilului de
terapeutic adecvat astfel încât via! - în condi!iile în care aceast
prognosticul pe termen lung s fie unul schimbare nu are efect curativ - în mod
favorabil, asigurându-se un management paradoxal, vizat fiind a !ine bolile sub
de calitate a dou boli cronice, care aflate control. Cum poate un pacient s accepte
în asociere comport un risc vital. Astfel, atât de u"or aceste lucruri "i s adere pe
pacientului îi este comunicat termen lung dac aceste informa!ii îi sunt
diagnosticul, terapia aleas de medic, mai degrab „aduse la cuno"tin! ” decât
subliniind c aderarea la aceasta este comunicate? Cum îl convingem c toate
absolut esen!ial , având în vedere riscul ac!iunile sunt „spre binele lui” dac
vital, precum "i multiplele complica!ii. practic nu îl vindec "i c de"i "tim mai
Astfel, pacientul este încurajat s adere la bine ca medici ce trebuie f cut, totu"i, în
tratament. In extremis, medicul va acest caz particular, acest „trebuie” nu
ac!iona de o manier autoritar cu privire numai c nu este sinonim cu vindecarea,
la informarea pacientului, notificându-l la dar nici m car nu conduce la aceasta?
momentul ini!ierii terapiei [2]. Este abordarea paternalist cea care
asigur rezultatele pe termen lung?
Conflicte !i controverse
Paternalismul însu"i rezid din 2. Abordarea în parteneriat
conflictul dintre respectul pentru Aceast modalitate de abordare a
autonomia pacientului "i datoria pacientului a l sat în urm tradi!ia, spre a
medicului de a face bine. Unii autori face loc unui concept central care a
disting între dou forme de paternalism: câ"tigat teren - autonomia pacientului [9],
cel „slab”- legat de atitudinea fa! de un exprimat în principiul autonomiei care
pacient care nu poate ac!iona autonom stipuleaz c „persoanele autonome ar
sau a c rui autonomie este redus "i cel trebui s fie l sate s -"i exercite
„puternic”- trecerea peste ac!iunile sau capacitatea de autodeterminare” [7]. În
alegerile unui pacient, de"i acesta este acest demers, medicul ofer pacientului
deplin autonom [7]. toate informa!iile care îi sunt necesare
În cazul particular al pacientului cu acestuia pentru a putea decide pentru
diabet zaharat tip 1 "i hipertensiune sine, plecându-se de la ideea potrivit
arterial , acesta nu poate fi considerat ca c reia medicul "i pacientul nu
nefiind autonom (doar dac prezint alte împ rt "esc acelea"i valori în leg tur cu
condi!ii care-i pot limita/influen!a via!a, s n tatea [2]. Astfel, rela!ia medic-
autonomia) - deci s-ar utiliza o abordare pacient devine una în care ambii sunt
de tip „paternalist puternic”- extrem de inclu"i, nemaiexistând acea tendin! de
controversat , care ar înc lca orice drept „subordonare”, pacientul dobândind

68
statutul de partener "i în acela"i timp de persoan cu diabet zaharat tip 1 ia
participant activ la actul medical [8], accente de protest rela!ional. Aceste
fiind încurajat s ia decizii în leg tur cu sentimente, de frustrare "i de revolt se
s n tatea "i via!a sa, potrivit informa!iei manifest în plan comportamental prin
primite "i setului s u propriu de valori. tendin!a de a critica frecvent personalul
Asist m la un adev rat parteneriat, bazat medical.
în primul rând pe comunicare de ambele 4. Faza de negociere, în care
p r!i, pe deliberare "i alegere voluntar . pacientul accept selectiv unul din
sectoarele de tratament. Pacientul
Argumente în!elege "i începe s accepte perspectiva
În accep!iunea autorilor, în atitudinea de restitutio ad optimum, care înlocuie"te
fa! de pacientul cu diabet zaharat tip 1 "i aspira!ia iluzorie, sau idealul fazelor
hipertensiv, o simpl notificare sau o anterioare, de restitutio ad integrum.
informare sumar asupra diagnosticului 5. Faza activ" #i responsabil".
nu conduce neap rat la succes terapeutic Persoana cu diabet zaharat tip 1 care î"i
"i management terapeutic reu"it pe accept boal ajunge la un echilibru
termen lung, de"i, în mod evident este emo!ional gra!ie c ruia este în m sur de
vizat beneficiul (medical) al pacientului. a-"i autogestiona tratamentul în via!a
Acceptarea diagnosticului de diabet cotidian "i de a-l integra în toate
zaharat tip 1 nu este unul din cele mai activit !ile: profesionale, familiale "i
facile procese care se desf "oar în sociale. Unii pacien!i manifest un refuz
minute, ore sau zile. Apari!ia, instalarea con"tient de a recunoa"te c au diabet
"i diagnosticarea diabetului zaharat tip 1 zaharat, au reac!ie de pseudoacceptare
constituie un stres multiplu bio - psiho - (accept c au diabet, dar î"i disimuleaz
social. Astfel, perioada de 2-3 luni, sau condi!ia în societate "i în mediul
chiar mai multe, de la debutul bolii este o profesional, de team c ceilal!i î"i vor
perioad de readaptare la stresul apari!iei schimba imaginea despre ei).
bolii, deoarece implic schimb ri majore Acceptarea unei boli cronice depinde
ale stilului de via! . Assal "i Lacroix [1], de echilibrul optim între responsabilitatea
reprezentan!i ai "colii de diabetologie medicului "i cea a pacientului afla!i într-
elve!ian , consider c exist cinci faze un raport de parteneriat. Procesul de
sau etape ale adapt rii emo!ionale ale adaptare este de natur dinamic ,
persoanei diagnosticate cu diabet zaharat pacientul trecând progresiv stadiile de
tip 1 la noua sa condi!ie: identificare, dar la fel de bine acesta se
1. Faza de #oc, care este dominat poate închista mult vreme în pozi!ii
de sentimentul de spaim "i de neputin! defensiv-pasive. Capacitatea medicului
sau de disperare, care survine imediat de a discerne blocajele afective, dar mai
dup comunicarea diagnosticului. ales interven!ia sa empatic pot ajuta
2. Faza de negare, de refuz de a mult pacientul s ias din impas.
accepta realitatea diabetului zaharat tip 1. Abordarea global , holistic (simultan
Anxietatea perceput , tr it ini!ial de somatic , dar "i pedagogic "i
pacien!i este mai ales o anxietate de psihologic ) va favoriza noi condi!ii "i
perspectiv : pierderea libert !ii, a premise în vederea accept rii afective a
prestigiului "i teama apari!iei bolii "i a dezvolt rii unor strategii active
complica!iilor cronice ale diabetului. de confruntare cu diabetul zaharat tip 1.
3. Faza de revolt", în care Persoana cu diabet zaharat va evolua de
neacceptarea condi!iei sale existen!iale de la stadiul de pacient în sensul s u pasiv,

69
la stadiul de implicare activ "i de co- solu!ia curativ . Consider m c , de"i
terapeut, ceea ce va produce o cre"tere a implic un timp mai îndelungat, discu!ii
autonomiei.[6] am nun!ite, pentru care uneori medicul
nu este preg tit nici ca resurs
Conflicte psihologic , nici ca resurs de timp,
Cum ac!ion m în cazul pacien!ilor aceast abordare se apropie de o cale spre
care refuz tratamentul în rela!ie cu succesul terapeutic. În acest sens, Lo
autonomia acestora? Iat o dilem "i un propune un mic algoritm de abordare în
poten!ial conflict între autonomia parteneriat a pacien!ilor, de a „împ r!i”
decizional a pacientului "i datoria procesul de luare a deciziilor "i nu de a
medicului de a ac!iona spre binele decide unilateral, dup cum urmeaz ,
pacien!ilor s i. Într-o astfel de situa!ie etapizat:
este justificat „paternalismul puternic”? 1. Încuraja!i pacientul s aib un rol
Ac!ion m ca "i cum pacientul nu ar fi activ în procesul de decizie
deplin autonom, arogându-ne dreptul de a a. Ob!ine!i perspectiva pacientului
decide în locul acestora? Sunt asupra bolii sale;
justificabile aceste atitudini pe b. Crea!i - construi!i un parteneriat cu
considerentul c trebuie s -i facem bine pacientul;
pacientului, împotriva deciziei sale? Este 2. Asigura!i-v c pacien!ii sunt
o situa!ie poate la fel de dificil de judecat informa!i
precum cea a pacien!ilor care refuz a. Oferi!i-le informa!ii comprehen-
anumite tratamente pe considerente sibile;
religioase (de ex. transfuziile de sânge la b. Încerca!i s încadra!i (s ierarhi-
Martorii lui Jehova). Pentru medici, za!i) problemele f r a le distorsiona;
astfel de decizii par ilogice, nu pot fi c. Interpreta!i alternativele din pers-
concepute, dar pentru pacien!i, sunt chiar pectiva obiectivelor pacientului;
atât de lipsite de sens? Dac pacientului d. Verifica!i dac pacien!ii au în!eles
cu diabet zaharat tip 1 "i hipertensiv - de informa!iile;
altfel o persoan apar!inând categoriei de 3. Proteja!i interesele pacientului
vârst adul!i tineri - îi suger m a. Ajuta!i pacientul s delibereze;
schimbarea radical a stilului de via! , b. Face!i o recomandare;
eventual cu reorientare profesional "i 4. Încerca!i s convinge!i pacientul
alocarea unui timp mai îndelungat [5].
monitoriz rii "i automonitoriz rii st rii
de s n tate, f r îns ca toate aceste Implica$ii sociale
lucruri s -l poat vindeca, iar acesta ale pacien$ilor cu boli cronice
refuz , este chiar atât de lipsit de sens un Impactul diagnosticului de diabet
asemenea gest? zaharat asupra pacientului poate fi unul
Scopul final este acela de extrem de important, dup cum am
management al bolii "i automanagement discutat anterior. Acest impact î"i poate
al bolii reu"it. Pentru aceasta este nevoie avea unele r d cini "i în atitudinile
ca pacientul s -"i accepte contextul uneori promovate de societate fa! de
medical, s în!eleag de ce schimbarea ace"ti pacien!i. Înc mai exist voci care
stilului de via! "i urmarea cu stricte!e a exprim faptul c persoana cu diabet
planului terapeutic este important , chiar zaharat tip 1 „"i-a f cut-o cu mâna lui”,
dac nu îl poate vindeca, chiar dac , în c este un pericol la volan, sau c este un
ciuda efortului, ca medici, nu de!inem „drogat” dependent de insulin .

70
În plus, acesta se înscrie în categoria Iat cum diabetul zaharat tip 1, înso!it
pacien!ilor „consumatori cronici de re!ete de hipertensiune arterial , nu se rezum
compensate "i gratuite”, la care, dac mai doar la o problem medical , ci "i la una
ad ug m "i posibilitatea de ob!inere a având o component social ce poate
certificatului de handicap, întrunim atrage consecin!e importante.
criteriile pentru a stârni o adev rat
revolt împotriva unor astfel de pacien!i. Concluzii
Astfel, de multe ori, datorit acestor Diabetul zaharat tip 1, precum "i
„beneficii sociale”, pacien!ii sunt hipertensiunea arterial , sunt condi!ii
stigmatiza!i "i marginaliza!i. cronice care necesit tratament pe
Un alt aspect în plan social extrem de parcursul întregii vie!i "i modificarea
important este legat de modificarea radical a stilului de via! , în contextul
stilului de via! , fapt ce poate afecta, de unui risc vital chiar în absen!a unei
exemplu activitatea profesional . simptomatologii. Cum poate fi abordat
Persoana cu diabet zaharat tip 1 trebuie un pacient într-un astfel de context,
s aib un anumit regim de mas - la ore promovând binele, nesubminându-i
regulate "i gust ri administrate între autonomia "i încercând s -l determin m
mese, trebuie s -"i administreze insulina; spre schimb ri majore ale vie!ii sale, f r
aceste lucruri îi pot afecta via!a a-i putea oferi solu!ia curativ ?
profesional "i nu întotdeauna aceste Iat dileme "i controverse la care se
lucruri sunt în!elese de angajator sau de adaug "i contextul social al
colegii de serviciu. Dac mai ad ug m la prejudec !ilor "i miturilor, al
acestea "i hipertensiunea arterial care stigmatiz rii pacientului, care
presupune o reducere a stresului psihic - demonstreaz foarte clar faptul c un
putem crea premisele chiar spre pacient cu o astfel de asociere
recomandarea de multe ori a schimb rii diagnostic reprezint o adev rat
locului de munc , aspect care nu poate fi provocare de abordare "i nu doar un
rezolvat atât de u"or, mai ales în management dificil din punct de vedere
vremurile în care tr im.[4] medical.

Bibliografie
[1]. Assal J.Ph., Lacroix A., L’education therapeutique des patients. Nouvelles aproches de
la maladie chronique, Ed Vigot, Paris, 72-75, 52-59, 1998
[2]. Gavrilovici C., Introducere în Bioetic" - Note de curs, Editura Junimea, Ia"i, 2007
[3]. Haffner S., Letho S., Ronnemaa T. "i colaboratorii, Mortality from coronary heart
disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without
prior myocardial infarction, N Engl J Med, 339: 229 – 234, 1998
[4]. Huzum E., Câteva obstacole în calea aplic"rii principiului responsabilit"$ii individuale
pentru boal" în ra$ionalizarea serviciilor medicale, Revista Româna de Bioetic , vol 8,
nr.2, aprilie-iunie, 2010
[5]. Lo B., Resolving Ethical Dilemmas-A Guide for Clinicians, 4th Edition, Lippincott
Williams&Wilkins, 2009
[6]. Stafie C., Educa$ia terapeutic" #i responsabilizarea pacien$ilor cu boli cronice, Revista
Român de Bioetic , vol. 7, nr. 2, aprilie-iunie, 2009
[7]. Vaughn L., Bioethics- Principles, Issues and Cases, Oxford University Press, 2010

71
[8]. Vicol M. C., Stîng O. C., Caba L., Ioan B., Ast r stoae V., Drogodependen$a- numai
problem" medical"? Revista Româna de Bioetic , vol 6. nr. 4, octombrie-decembrie, 2008
[9]. Vicol M. C., Bulgaru-Iliescu D., Ast r stoae V., Consim$"mântul informat în
tratamentul drogodependen$ei, Revista Româna de Bioetic , vol 7, nr.3, iulie-septembrie,
2009
[10]. World Health Organization. Adherence to Long Term Therapies: Evidence for Action.
Geneva, WHO, 2003.

72

S-ar putea să vă placă și