Sunteți pe pagina 1din 209

Alexandre Dumas Colierul Reginei vol.

ALEXANDRE DUMAS

Volumul 1

Capi olul !

Un btrn gentilom i un btrn majordom

Cam "n primele #ile ale lunii aprilie 1$%&' "n (urul )easurilor rei *i un s+er dup,-amia#,' ., r/nul mare*al de Ri)0elieu' ve)0ea noas r, )uno* in1,' dup, )e "*i "m.i.ase el "nsu*i sprin)enele )u o vopsea par+uma ,' "mpinse )u m/na oglinda pe )are o 1inea vale ul s,u 2 urma*ul )are nu l-a pu u ni)ioda , egala pe devo a ul Ra+3 2 *i' )l, in/nd )apul "n r-un +el )are era numai al lui' #ise4 S, mergem' e des ul de .ine a*a 2 *i' ridi)/ndu-se de pe +o oliu' s)u ur, )u un ges ineres) pul.erea de pudr, al., )e #.urase din peru), pe pan alonii de )a i+ea al.as rudes)0is. Apoi' dup, )e +,)u de )/ eva ori "n)on(urul )a.ine ului' examin/ndu-*i )u "n)/n are pasul "n), elas i)' s rig,4 S, vin, ma(ordomul5 Cin)i minu e mai /r#iu' ma(ordomul se pre#en , "n )os um de )eremonie. Mare*alul lu, un aer grav' a*a )um o )erea si ua1ia. Domnule 2 spuse el 2 presupun ), mi-ai preg, i o mas, .un,. Desigur' monseniore. Ai primi lis a invi a1ilor mei' nu-i a*a6 7i am re1inu num,rul )u exa) i a e' monseniore. Nou, a)/muri' nu es e a*a6 Sun a)/muri *i a)/muri' domnule5 Da' monseniore' dar... Mare*alul "l "n rerupse pe ma(ordom' s)0i1/nd un ges de ner,.dare' a enua ' )e-i drep ' de 1inu a sa maies uoas,. Dar... nu es e un r,spuns' domnule *i de +ie)are da , )/nd aud )uv/n ul dar *i l-am au#i de mul e ori "n op #e)i de ani' ei .ine' domnule' de +ie)are da , )/nd l-am au#i ' sun de#ola ), re.uie s, 1i-o spun' "nso1ea o pros ie. Monseniore5... Mai "n /i' la )e or, vei servi masa6

Colierul Reginei vol. 1


Monseniore' .urg0e#ii m,n/n), la dou,' magis ra1ii la rei' no.ilimea la pa ru. 7i eu' domnule6 Monseniorul va m/n)a as ,#i la ora )in)i. 805 805 La ora )in)i5 Da' monseniore' )a regele. 7i de )e )a regele6 9en ru )a pe lis a pe )are monseniorul mi-a +,)u )ins ea s, mi-o rimi , se a+l, numele unui rege. Nu es e adev,ra ' domnule' e "n*eli: prin re invi a1ii mei de a#i nu se a+l, de)/ simpli gen ilomi. Monseniorul vrea +,r, "ndoial, s, glumeas), )u umilul s,u servi or *i "i mul1umes) pen ru )ins ea pe )are mi-o +a)e' dar domnul )on e de ;aga' )are es e unul din re invi a1ii monseniorului... Ei .ine6 Ei .ine' )on ele de ;aga es e un rege. Nu )unos) ni)i un rege )are s, se numeas), as +el. A un)i s, m, ier e monseniorul 2 spuse ma(ordomul' "n)lin/ndu-se 2 dar am )re#u ' am presupus... Da oria dumi ale nu es e s, )re#i' domnule5 Da oria dumi ale nu es e s, presupui5 Ceea )e ai dumnea a de +,)u ' es e s, )i e* i ordinele pe )are 1i le dau' +,r, s, adaugi ni)i un )omen ariu. C/nd vreau s, se * ie un lu)ru' spun: )/nd nu spun' "nseamn, ), nu vreau s, se * ie. Ma(ordomul se "n)lin, a doua oar, *i de da a a)eas a mai respe) uos poa e de)/ da), ar +i vor.i unui rege. 9rin urmare' domnule 2 )on inu, ., r/nul mare*al 2 de vreme )e nu am la mas, de)/ gen ilomi' vei .inevoi s, m, serve* i la ora pa ru' ora mea o.i*nui ,. Ni)i da), *i-ar +i au#i )ondamnarea la moar e' ., r/nul slu(i or nu s-ar +i posomor/ mai are )a la au#ul a)es ui ordin. 9alid' )ople*i de povara mus r,rii' se )l, in, )a *i )/nd ar +i primi o lovi ur,. Apoi' revenindu-*i' spuse )u )ura(ul pe )are 1i-l d, numai disperarea4 <n /mpl,-se )e s-o "n /mpla' monseniore' dar nu ve1i lua masa de)/ la ora )in)i. Cum as a6 s rig, Ri)0elieu' ridi)/ndu-se din +o oliu. Deoare)e es e a.solu imposi.il )a monseniorul s-o +a), "nain e de a)eas , or,. Domnule 2 ros i ., r/nul mare*al "n,l1/ndu-*i seme1 )apul "n), /n,r *i vioi 2 e* i pare-mi-se de dou,#e)i de ani "n servi)iul meu' nu-i a*a6 Dou,#e)i *i unu' o lun, *i dou, s,p ,m/ni' monseniore. Ei .ine' domnule' a)es or dou,#e)i *i unu de ani' o lun, *i dou, s,p ,m/ni nu le vei mai ad,uga ni)i m,)ar o #i' ni)i m,)ar o or,' "n1elegi6 s rig, m/nios ., r/nul' "n)run /ndu-*i spr/n)enele vopsi e *i mi*)/ndu-*i nervos .u#ele su.1iri. <n)ep/nd din a)eas , sear, "1i vei ),u a al s ,p/n. <n )asa mea nu "ng,dui s, +ie ros i )uv/n ul imposibil. E prea /r#iu pen ru mine s, mai "nv,1 a)es )uv/n . Nu am imp de pierdu . Ma(ordomul se "n)lin, pen ru a reia oar,. M, ve1i )on)edia' monseniore' as ,-sear,' dar numai dup, )e-mi voi +i +,)u da oria a*a )um se )uvine' p/n, "n ul ima )lip,. =,)u apoi doi pa*i de-a-nd,r, elea' re r,g/ndu-se spre u*,. Ce "n1elegi dumnea a prin se cuvine5 s rig, mare*alul. A+l,' domnule' ), lu)rurile re.uies) +,)u e ai)i )um "mi pla)e mie' ia , )eea )e se )uvine. 8ri eu am 0o ,r/ s, iau masa la pa ru *i nu "ng,dui )a a un)i )/nd vreau s, iau masa la pa ru' dumnea a s, mi-o serve* i la )in)i. Domnule mare*al 2 repli), se) ma(ordomul 2 am +os pivni)er la domnul prin1 de Sou.ise *i in enden la domnul prin1 )ardinal Louis de Ro0an. La primul' maies a ea sa' r,posa ul rege al =ran1ei' lua masa o da , pe an: la al doilea' maies a ea sa "mp,ra ul Aus riei lua masa o da , pe lun,. 7 iu de)i )um re.uies) servi1i suveranii' monseniore. <n

>

Alexandre Dumas
#adar' )/nd lua masa la domnul de Sou.ise' regele Ludovi) al XV-lea re)ea drep .aronul de ?onesse' o rege era: "n #adar' )/nd a+l, la domnul de Ro0an' "mp,ra ul @osep0 re)ea drep )on ele de =o)Aens ein' o "mp,ra era. Dumneavoas r,' domnule mare*al' primi1i as ,#i un oaspe e )are "*i #i)e' )0ipurile' )on ele de ;aga: )on ele de ;aga nu es e al ul de)/ regele Suediei. Domnule mare*al' sau voi p,r,si "n seara as a pala ul' sau domnul )on e de ;aga va +i ra a )a un rege. !a , )e m, os enes) "n #adar s, e "mpiedi)' domnule "n),p,1/na : )on ele de ;aga dore* e )el mai s ri) ' )el mai des,v/r*i in)ogni o. La nai.a5 Re)unos) a)um oa e ridi)olele voas re vani ,1i )u *erve ul pe .ra15 Nu regali a ea o onora1i' )i pe voi "n*iv, v, +la a1i )u .anii no* ri. 9resupun 2 r,spunse a)ru ma(ordomul 2 ), senioria voas r, glume* e' desigur' pomenind de .ani. La dra)u5 ex)lam, mare*alul' aproape umili . Cine vor.e* e despre .ani6 Nu "n)er)a s, s)0im.i vor.a' *i-1i repe ' ), ni)i nu vreau s-aud despre pre#en1a vreunui rege la a)eas , mas,. Dar' domnule mare*al' drep )ine m, lua1i6 Crede1i ), sun un idio 6 Dar nu va +i ni)i o )lip, vor.a despre vreun rege. A un)i nu e mai "n),p,1/na *i serve* e masa la ora pa ru. Nu po ' domnule mare*al pen ru ), la ora pa ru nu voi +i primi )eea )e a* ep . Dar )e a* ep1i6 Un pe* e6 <n o)mai )a domnul Va el. Domnul Va el' domnul Va el... 2 repe , ma(ordomul. Ei .ine5 Be revol , a)eas a )ompara1ie6 Nu: numai ), din pri)ina unei nenoro)i e de lovi uri de sa.ie' )u )are domnul Va el *i-a s r,puns rupul' ia ,-l nemuri or. A05 A05 7i dumnea a' domnule' g,se* i prea ie+ in pl, i , a)eas , glorie6 Nu' monseniore' dar sun a /1ia al1ii prin re noi )are "ndur, su+erin1e *i umilin1e de o su , de ori mai grele de)/ o lovi ur, de sa.ie' lu)ru )are nu le adu)e de lo) nemurirea. Ei' domnule' "n), n-ai a+la ),' pen ru a +i nemuri or' re.uie sau s, +ii mor ' sau s, +a)i par e din A)ademie. Da), es e a*a' s ,p/ne' mai .ine s, r,m/i "n via1, *i s,-1i +a)i da oria. <n lo) s, m, omor' voi "n)er)a s, slu(es) a*a )um ar +i slu(i *i Va el da), domnul prin1 de Cond3 ar +i avu r,.dare s, a* ep e o (um, a e de or,. Dar .ine' domnule' dumnea a +,g,duie* i minuni: e* i are is)usi . Minuni6 Ni)i vor.,' monseniore. Dar' "n s+/r*i ' )e a* ep1i6 Monseniorul dore* e s,-i spun6 9e legea mea' mor de )urio#i a e. Ei .ine' monseniore' a* ep o s i)l, )u vin. 8 s i)l, )u vin65 Lu)rul "n)epe s, m, in erese#e' domnule. Expli),-mi. !a , despre )e es e vor.a' monseniore. Maies a ea sa regele Suediei' s,-mi +ie ier a ' am vru s, spun' ex)elen1a sa )on ele de ;aga' nu .ea al )eva de)/ vin de BoAaC. Ei .ine' n-ai s,-mi spui ), sun a / de s,ra) "n)/ s, nu am BoAaC "n pivni1a mea5 <n a)es )a#' va re.ui s,-l )on)ediem numai de)/ pe pivni)er. Dimpo riv,' monseniore' mai ave1i )el pu1in *ai#e)i de s i)le. Ei .ine' doar n-ai s, pre in#i ), domnul )on e de ;aga .ea *ai#e)i *i una de s i)le de vin la o singur, mas,5 R,.dare' monseniore. C/nd domnul )on e de ;aga a veni pen ru prima da , "n =ran1a *i nu era de)/ mo* eni orul ronului' a lua masa la r,posa ul rege' )are primise dou,spre#e)e s i)le de BoAaC din par ea maies ,1ii sale "mp,ra ul Aus riei. 7 i1i ), BoAaC-ul din )ea mai .un, podgorie es e re#erva pivni1elor imperiale *i ), )eilal1i suverani nu .eau din el de)/ a un)i )/nd maies a ea sa "mp,ra ul .inevoie* e s, le rimi ,6 7 iu.

Colierul Reginei vol. 1


Ei .ine' monseniore4 din a)es e dou,spre#e)e s i)le din )are a gus a prin1ul mo* eni or *i pe )are le-a pre1ui "n mod deose.i ' din a)es e dou,spre#e)e s i)le' as ,#i nu mai exis , de)/ dou,. 805 805 Una din ele se a+la "n), "n pivni1ele regelui Ludovi) al XV!-lea. 7i )ealal ,6 Bo)mai as a e' monseniore. Cealal , s i)l,' ei .ine5 Cealal ,' a disp,ru 2 ros i )u un sur/s rium+, or ma(ordomul' )are vedea apropiindu-se pen ru el o vi) orie .inemeri a , 7i )ine a +,)u -o s, dispar,6 Unul din re prie enii mei )are-mi es e +oar e o.liga 4 pivni)erul r,posa ului rege. A0a5 7i )are 1i-a da -o dumi ale. Desigur' monseniore 2 ros i )u m/ndrie ma(ordomul. 7i )e-ai +,)u )u ea6 Am depus-o )u mare gri(, "n pivni1a s ,p/nului meu. A s ,p/nului dumi ale6 7i )ine era s ,p/nul dumi ale pe vremea a)eea' domnule6 Monseniorul )ardinal prin1ul Louis de Ro0an. A0' Dumne#eule5 La S ras.ourg6 La Saverne. 7i ai rimis s, mi se adu), mie a)eas , s i)l,65 s rig, ., r/nul mare*al. <n o)mai' monseniore 2 r,spunse ma(ordomul' )u onul )u )are ar +i spus4 ENere)unos), orule5E Du)ele de Ri)0elieu s r/nse m/na ., r/nului servi or' ex)lam/nd4 Domnule' "1i )er s)u#e' e* i regele ma(ordomilor5 7i dumneavoas r, m, alunga1i5 r,spunse a)es a' )u o mi*)are a umerilor *i a )apului )e nu se poa e reda. Dimpo riv,' voi pl, i o su , de pis oli pen ru a)eas , s i)l,. 7i )u "n), o su , )/ "l va )os a pe domnul mare*al )0el uielile drumului' +a) dou, su e de pis oli. Dar monseniorul va admi e ), es e o nimi)a oa ,. Admi o )e vrei' domnule *i "n plus' "n)ep/nd de as ,#i "1i du.le# lea+a. Monseniore' nu o meri ' nu mi-am +,)u de)/ da oria. Dar' "n s+/r*i ' )/nd va apare )urierul dumi ale valor/nd o su , de pis oli6 Monseniorul s, (ude)e singur da), mi-am pierdu impul4 )/nd a1i +ixa dineul6 Cred ), a)um rei #ile. Unui )urier de n,de(de "i re.uies) dou,#e)i *i pa ru de ore la dus' dou,#e)i *i pa ru la "n ors. <1i mai r,m/neau dou,#e)i *i pa ru de ore. 9rin1 al ma(ordomilor' )um ai +olosi a)es e dou,#e)i *i pa ru de ore6 Vai' monseniore' le-am pierdu . !deea nu mi-a veni de)/ a doua #i dup, )e mi-a1i da lis a invi a1ilor. Mai pune1i la so)o eal, *i impul ne)esar nego)ierilor *i-o s, vede1i' monseniore' ), )er/ndu-v, un r,ga# p/n, la ora )in)i' nu v-am )eru de)/ s ri) ul ne)esar. Cum6 S i)la nu es e "n), ai)i6 Nu' monseniore. Dumne#eule5 Dar )e se "n /mpl, da), )olegul dumi ale din Saverne es e la +el de devo a domnului prin1 de Ro0an )um "mi e* i dumnea a mie6 Ei .ine' monseniore6... Da), va re+u#a s, predea s i)la' )um ai +i +,)u *i dumnea a6 Eu' monseniore6 Da' dumnea a' .,nuies) ), dumnea a n-ai +i d,rui o asemenea s i)l, da), ea s-ar +i a+la "n pivni1ele mele6 Cer )u umilin1a ier are monseniorului' dar da), un )on+ra e ar +i re.ui s, serveas), un rege *i mi-ar +i )eru )ea mai .un, s i)l, de vin pe )are o avea1i' i-a* +i da -o imedia . 80o5 ex)lam, mare*alul' )u o u*oar, s r/m., ur,.

&

Alexandre Dumas
Numai a(u /nd' pu em +i a(u a1i' monseniore. !a ,-m, )eva mai lini* i 2 suspin, mare*alul 2 de*i g0inionul "n), ne mai poa e urm,ri. Cum anume' monseniore6 Da), s i)l, se sparge6 80' monseniore' n-am mai au#i ), un om s, +i spar vreoda , o s i)l, de vin pre1uind dou, mii de livre. Ai drep a e' s, nu mai vor.im despre as a. La )e or, vine )urierul dumi ale6 La ora pa ru +ix. A un)i )e ne "mpiedi), s, )in,m la ora pa ru 2 relu, mare*alul' "n),p,1/na )a un )a /r de Cas ilia. Monseniore' am nevoie de o or, pen ru )a vinul meu s, se limpe#eas), *i as a numai da ori , unui pro)edeu inven a de mine. Al +el' mi-ar +i re.ui rei #ile. 9le)/nd )apul' mare*alul se re)unos)u "n), o da , "n+r/n "n +a1a slu(i orului sau. De al +el 2 )on inu, a)es a 2 invi a1ii monseniorului' * iind ), au )ins ea de a lua masa )u domnul )on e de ;aga' nu vor sosi de)/ la ora pa ru *i (um, a e. Al a a)um5 =,r, "ndoial,' monseniore: invi a1ii monseniorului sun 4 domnul )on e de LaunaC' doamna )on es, Du FarrC' domnul de La 93rouse' domnul de =avras' domnul de Condor)e ' domnul de Caglios ro *i domnul de BaverneC6 Ei .ine6 Ei .ine' monseniore' s, pro)ed,m me odi)4 domnul de LaunaC vine de la Fas ilia: *i )u g0e1u*ul )are a)oper, a)um drumurile' va +a)e rei ore .une de la 9aris. Da' dar va pomi la drum imedia dup, masa de1inu1ilor' de)i la dou,spre#e)e: as a o * iu *i eu. !er are' monseniore: dar de )/nd monseniorul a +os la Fas ilia' ora mesei s-a s)0im.a . Fas ilia m,n/n), la ora unu. <nv,1,m "n +ie)are #i )/ e )eva' domnule. Con inu,. Doamna Du FarrC vine de la Lu)iennes pe un drum )are )o.oar, o impul *i )u polei... 8' as a nu o va "mpiedi)a s, +ie pun) ual,. De )/nd nu mai es e de)/ +avori a unui du)e' nu mai +a)e pe regina de)/ )u .aronii. Dar "n1elege *i dumnea a ), re.uie s, m/n),m devreme' din pri)ina domnului de La 93rouse' )are plea), as ,-sear, *i )are nu va voi' de .un, seam,' s, "n /r#ie. Monseniore' domnul de La 93rouse e la rege4 dis)u , )u maies a ea sa geogra+ie' )osmogra+ie. De)i regele nu-l va l,sa pe domnul de La 93rouse s, ple)e devreme. 9osi.il. Sigur' monseniore. Bo a*a se vi "n /mpla )u domnul de =avras' )are se a+l, la domnul )on e de 9roven)e *i )are "i vor.e* e +,r, "ndoial, despre piesa domnului Ca.on de Feaumar)0ais. Despre Nunta lui Figaro. Da' monseniore. 7 ii ), e* i un adev,ra li era ' domnule5 <n impul li.er )i es)' monseniore Mai r,m/ne domnul de Condor)e ' )are' "n )ali a ea sa de geome ru' * ie +oar e .ine )e "nseamn, exa) i a ea. Da' "ns, se va )u+unda "n r-un )al)ul' iar )/nd va s+/r*i' se va a+la "n r-o "n /r#iere de o (um, a e de or,. <n )e-l prive* e pe )on ele de Caglios ro' a)es senior es e s r,in *i lo)uie* e de pu1in imp la 9aris' as +el ), s-ar pu ea s, nu )unoas), "n), per+e) via1a de la Versailles *i se va l,sa a* ep a . Fine 2 spuse mare*alul 2 "n a+ara lui BaverneC' ai numi pe o1i invi a1ii *i ai +,)u -o "n r-o ordine demn, de ;omer *i de .ie ul meu Ra+3. Ma(ordomul se "n)lin,.

Colierul Reginei vol. 1


Nu am vor.i "n), despre domnul de BaverneC 2 spuse el -pen ru ), domnul de BaverneC es e un ve)0i prie en' )are se va )on+orma u#an1elor. !a ,' )red' monseniore' )ele op a)/muri de as ,-sear,' nu es e a*a6 9er+e) 5 Unde ne serve* i masa' domnule6 <n sala )ea mare' monseniore. Vom "ng0e1a. 8 "n),l#es) de rei #ile' monseniore *i am regla empera ura la op spre#e)e grade. =oar e .ine5 Dar ia , ), .a e (um, a e... Mare*alul arun), o privire spre pendul,4 Es e ora pa ru *i (um, a e' domnule. Da' monseniore *i ia , un )al )are in ra "n )ur e: es e s i)la mea )u vin de BoAaC. Da), a* pu ea +i servi "n), dou,#e)i de ani "n +elul a)es a spuse ., r/nul mare*al' "n or)/ndu-se spre oglind, "n imp )e ma(ordomul alerg, la da orie. Dou,#e)i de ani5 ros i o vo)e exu.eran , )0iar "n )lipa "n )are du)ele se "ndrep a spre oglind, 2 dou,#e)i de ani' s)umpul meu mare*al' 1i-i dores). A un)i "ns, eu voi avea *ai#e)i *i voi +i ., r/n,. Dumneavoas r,' )on es,5 s rig, mare*alul. Dumneavoas r, prima56 Dumne#eule' )/ de proasp, , *i de +rumoasa sun e1i5 Spune1i mai .ine )/ de "ng0e1a , sun ' du)e. V, rog' re)e1i )/ mai repede "n .udoar. A05 Un H e-a- H e' mare*ale6 <n rei 2 repli), o vo)e spar ,. BaverneC5 ex)lam, mare*alul. 9a)os ea )are s ri), dispo#i1ia u uror5 *op i el la ure)0ea )on esei. Un "n+umura 5 murmur, doamna Du FarrC' r/#/nd "n 0o0o e. Bre)ur, o1i rei "n )amera de al, uri.

Capi olul !!

La Prouse

<n a)eea*i )lip,' 0urui ul surd al mai mul or r,suri pe pava(ul v, ui de om, "l aver i#, pe mare*al ), oaspe1ii s,i sosiser, *i' la s)ur imp dup, a)eas a' gra1ie pun) uali ,1ii ma(ordomului s,u' op persoane se a*e#au "n (urul mesei ovale din su+ragerie. 8p la)0ei' ,)u1i )a ni* e um.re' sprin eni +,r, a +i gr,.i1i' preveni ori +,r, a +i inopor uni' lune)/nd pe )ovoare' re)eau prin re invi a1i +,r, a le a inge .ra1ele' +,r, a se )io)ni de +o oliile "n),r)a e de .l,nuri )e ),deau p/n, la pi)ioarele invi a1ilor. 7i oaspe1ii mare*alului se l,sar, "n voia pl,)u ei ),lduri a so.elor' a aromei +rip urilor' a par+umului vinurilor *i #um#e ului primelor dis)u1ii )e se "n+iripau dup, sup,. Ni)i un #gomo nu r,#., ea prin (alu#elele rase: "n a+ara #gomo ului +,)u de )omeseni' "n sal, domnea o lini* e des,v/r*i ,: +ar+uriile "*i s)0im.au lo)ul +,r, s, se aud, un sune ' argin ,ria re)ea din .u+e e pe mas, +,r, )el mai sla. )lin)0e ' iar ma(ordomul p,rea mu : porun)ea din o)0i. As +el' dup, primele #e)e minu e' )omesenii se sim1ir, )u des,v/r*ire singuri "n a)eas , "n),pere: p,reau ), sun sur#i *i mu1i a)e* i servi ori' aproape +an oma i)i. Domnul de Ri)0elieu +u primul )are rupse ,)erea solemn, )e domnea "n imp )e se servea supa spun/nd ve)inului s,u din dreap a4 Domnul )on e nu .ea6 Cel ),ruia "i erau adresa e a)es e )uvin e era un .,r.a de rei#e)i *i op de ani' .lond' s)und' )u umerii largi: o)0ii s,i de un al.as ru-des)0is s)lipeau uneori )u vioi)iune: )el mai

Alexandre Dumas
ades "ns,' p,reau melan)oli)i4 pe +run ea sa "nal , *i generoas, s a "ns)ris, no.le1ea )u o +or1, de ne ,g,dui . Nu .eau de)/ ap,' mare*ale 2 #ise el. Cu ex)ep1ia vi#i elor la regele Ludovi) XV-lea 2 r,spunse du)ele. Am avu )ins ea de a )ina )u domnul )on e *i a un)i a .inevoi s, .ea vin. <mi reamin i1i un momen agrea.il' domnule mare*al: da' "n 1$$1: era vin de BoAaC din podgoria imperial,. <n a)eas , )lip,' ma(ordomul meu are onoarea s, v, oarne unul asem,n, or' domnu-le )on e 2 r,spunse Ri)0elieu' "n)lin/ndu-se. Con ele de ;aga ridi), pa0arul la "n,l1imea o)0ilor' privindu-l "n lumina s+e*ni)elor. Vinul s)lipea "n pa0ar )a un ru.in li)0id. Es e adev,ra ' domnule mare*al. Mul1umes). 7i )on ele ros i )uv/n ul mulumesc' )u un on a / de no.il *i gra1ios' "n)/ "n reaga asis en1, se ridi), "n a)ela*i imp' s rig/nd ele) ri#a ,4 Br,ias), maies a ea sa5 E adev,ra 2 repli), )on ele de ;aga 2 r,ias), maies a ea sa regele =ran1ei5 Nu sun e1i de p,rerea mea' domnule de La 93rouse6 Domnule )on e 2 r,spunse ),pi anul' )u onul +amiliar dar o oda , respe) uos al omului o.i*nui s, vor.eas), )ape elor "n)orona e 2 l-am p,r,si pe rege a)um o or, *i regele a +os a / de .un )u mine' "n)/ nimeni nu va s riga mai )onvins4 E r,ias), regeleE. Numai ),' deoare)e "n r-o or, da oria m, o.lig, s, +iu pe mare' unde m, a* eap , )ele dou, vase de r,#.oi pe )are regele mi le-a pus la dispo#i1ie' oda , ple)a de ai)i' v, )er permisiunea de a s riga E r,ias),E pen ru un al rege' pe )are mi-ar +a)e mare pl,)ere s,-l serves)' da), n-a* avea unul a / de .un. 7i ridi)/nd pa0arul' domnul de La 93rouse salu , )u pro+und respe) pe )on ele de ;aga. A)eas , urare de s,n, a e pe )are a1i +,)u -o 2 #ise doamna Du FarrC' a+la , la s /nga mare*alului 2 sun em )u o1ii ga a s, o sus1inem. Ea re.uia "ns, s, +ie exprima , de ), re de)anul nos ru de v/rs ,' )um s-ar +i spus "n 9arlamen . !nvi a1ia 1i se adesea#, 1ie' BaverneC' sau mie5 repli), r/#/nd mare*alul *i ui /ndu-se spre ve)0iul s,u prie en. Nu )red 2 ad,ug, un persona( plasa "n +a1a mare*alului de Ri)0elieu. Ce nu )rede1i' domnule de Caglios ro6 "n re., )on ele de ;aga' "ndrep /ndu-*i privirea p, run#, oare spre in erlo)u orul s,u. Nu )red' domnule )on e 2 relu, Caglios ro' "n)lin/ndu-se 2 ), domnul de Ri)0elieu es e de)anul nos ru de v/rs ,. !a , )eva )are-mi pla)e 2 r,spunse mare*alul. Se pare ), e* i u' BaverneC. S, +im serio*i' am )u op ani mai pu1in de)/ ine. Sun )on ingen ul 1$J& 2 repli), ., r/nul senior. C/ , ingra i udine5 ex)lam, mare*alul. <mi de#v,luie )ei op #e)i de ani. Cu nepu in1,' domnule du)e5 C0iar ave1i op #e)i de ani6 "n re., domnul de Condor)e . A0' Dumne#eule5 Da. Es e un )al)ul u*or de +,)u *i prin a)eas a aproape nedemn de un ma ema i)ian de )ali.rul dumneavoas r,' mar)0i#e. Sun din se)olul re)u ' din marele se)ol' )um "l numim. 1IKI' ia , o da ,5 !mposi.il 2 spuse de LaunaC. Ei' da), a ,l dumneavoas r, ar +i ai)i' domnule guverna or al Fas iliei' nu ar spune imposi.il' deoare)e am +os pri#onierul lui "n 1$1&. De)anul de v/rs ,' ai)i' es e )u siguran1,' vinul pe )are domnul )on e de ;aga "l are "n a)es momen "n pa0arul s,u 2 spuse domnul de =avras. Un BoAaC de o su , dou,#e)i de ani: ave1i drep a e' domnule de =avras 2 r,spunse )on ele. A)es ui BoAaC "i revine de)i )ins ea de a "n)0ina "n s,n, a ea regelui.

Colierul Reginei vol. 1


Un momen ' domnilor 2 in erveni Caglios ro' "n,l1/ndu-*i +run ea sa larg, s r,lu)ind de vigoare *i in eligen1,. 9ro es e#. 9ro es a1i asupra drep ului de "n /iul n,s)u al BoAaC-lui65 s rigar, "n )or invi a1ii. Fine"n1eles 2 repli), lini* i )on ele 2 pen ru )a eu "nsumi l-am sigila "n s i)l,. Dumneavoas r,6 Da' eu' "n 1II&' "n #iua vi) oriei lui Mon e)u))olli asupra ur)ilor. A)es e )uvin e pe )are Caglios ro le ros i )u o imper ur.a.il, gravi a e +ur, primi e )u un imens 0o0o de r/s. Lin/nd seama de a)es lu)ru' domnule 2 #ise doamna Du FarrC 2 dumneavoas r, ave1i )am o su , rei#e)i de ani' pen ru ), re.uie s, +i avu )el pu1in #e)e ani )a s, +i pu u pune a)es minuna vin "n r-o s i)l,. Aveam mai mul de #e)e ani )/nd am "ndeplini a)eas , opera1ie' doamn,' deoare)e a reia #i am avu )ins ea de a +i "ns,r)ina de ), re maies a ea sa "mp,ra ul Aus riei s,-l +eli)i pe Mon e)u))olli' )are' prin vi) oria de la Sain -?o 0ard' a r,#.una #iua de la Espe)A din Es)lavonia' #i "n )are ne)redin)io*ii au ., u a / de r,u rupele imperiale' prie enii *i ovar,*ii mei de arme "n 1GDI. Ei 2 #ise )on ele de ;aga' la +el de re)e )a *i Caglios ro 2 domnul avea )el pu1in #e)e ani la a)ea da ,' devreme )e a asis a "n persoan, la a)ea memora.il, ., ,lie. Un de#as ru "ngro#i or' domnule )on e5 r,spunse Caglios ro' "n)lin/ndu-se. Cu oa e as ea' mai pu1in dureros de)/ de#as rul de la Cr3)C 2 spuse Condor)e ' sur/#, or. Es e adev,ra ' domnule 2 r,spunse Caglios ro' #/m.ind *i el. F, ,lia de la Cr3)C a +os eri.il, prin a)eea ), nu o arma , a +os "nvins,' )i "ns,*i =ran1a. Dar re.uie s, spunem ), "n+r/ngerea noas r, n-a +os o vi) orie pe deplin meri a , pen ru Anglia. Regele Eduard avea unuri' lu)ru pe )are =ilip de Valois "l ignor, )u des,v/r*ire' sau' mai exa) ' lu)ru pe )are =ilip de Valois nu voia s,-l )read,' )u oa e ), "l prevenisem' )u oa e ), "i spusesem ), am v,#u )u o)0ii mei a)es e pa ru piese de ar ilerie pe )are Eduard le )ump,rase de la vene1ieni. A05 ex)lam, doamna Du FarrC. A0' l-a1i )unos)u pe =ilip de Valois6 Doamn,' am avu )ins ea s, m, num,r prin re )ei )in)i seniori )are l-au es)or a )/nd a p,r,si )/mpul de ., aie 2 r,spunse Caglios ro. Venisem "n =ran1a )u s,rmanul ., r/n rege al Foemiei' )are era or. *i )are s-a l,sa omor/ )/nd i s-a spus ), o ul es e pierdu . 8' Doamne5 in erveni La 93rouse. Dumneavoas r,' domnule' ni)i nu ve1i )rede )/ de mul regre ),' "n lo) s, asis a1i la ., ,lia de la Cr3)C' nu a1i asis a la )ea de la A) ium. 7i de )e' domnule6 9en ru ), a1i +i pu u s,-mi da1i am,nun e nau i)e' )are' )u oa , +rumoasa des)riere a lui 9lu ar0' mi-au r,mas +oar e nel,muri e. Care' domnule6 A* +i +eri)i da), a* pu ea s, v, +iu de oare)are +olos. A1i +os de)i6 Nu' domnule' a un)i eram "n Egip . =usesem "ns,r)ina de ), re regina Cleopa ra s, reorgani#e# .i.lio e)a din Alexandria' lu)ru pe )are eram )el mai indi)a s,-l +a)' deoare)e )uno* eam personal pe )ei mai .uni au ori din an i)0i a e. 7i a1i v,#u -o pe regina Cleopa ra' domnule de Caglios ro6 "n re., )on esa Du FarrC. Cum v, v,d' doamn,. Era )0iar a / de +rumoas,' )um se spune6 Doamn, )on es,' dumneavoas r, * i1i ), +rumuse1ea e rela iv,. =erme), oarea regin, a Egip ului ar +i +os la 9aris doar o +emeiu*), dr,g,la*,. Nu vor.i1i de r,u +emeiu* ile' domnule )on e. S, m, p,#eas), Dumne#eu5 As +el' Cleopa ra era...

Alexandre Dumas
Mi),' su.1ire' vioaie' spiri ual,' )u o)0ii mari *i migdala1i' un nas gre)es)' din1ii )a perlele *i m/na ), a dumneavoas r,' doamn,: o m/n, demn, de un s)ep ru. !a , un diaman pe )are mi l-a da *i pe )are "l avea de la +ra ele ei 9 olemeu4 "l pur a la dege ul mare. La dege ul mare65 Se mir, doamna Du FarrC. Da' a*a era moda egip ean, *i eu' dup, )um vede1i' "l por de-a.ia pe dege ul mi). 7i s)o1/nd inelul' i-l "n inse doamnei Du FarrC. Era un diaman magni+i)' )are' dup, s)/n eierea mira)uloas, *i m,rimea "n r-adev,r deose.i ,' valora desigur rei#e)i sau pa ru#e)i de mii de +ran)i. Diaman ul +,)u "n)on(urul mesei *i reveni la Caglios ro' )are *i-l puse lini* i "n dege . A0' "n1eleg. Sun e1i ne"n)re#, ori4 ne"n)redere +a al, )u )are a re.ui s, lup oa , via1a. =ilip de Valois nu m-a )re#u )/nd i-am spus s,-i lase lui Eduard o )ale de re ragere4 Cleopa ra n-a vru s, m, )read, )/nd i-am spus ), An oniu va +i ., u . Broienii n-au vru s, m, )read, )/nd le-am spus despre )alul de lemn4 ECasandra es e inspira , de #ei' as)ul a1io pe CasandraE A' dar e minuna 5 Adaug, doamna Du FarrC' pr,p,dindu-se de r/s. 7i adev,rul es e ), n-am v,#u un om mai serios *i "n a)ela*i imp mai amu#an )a dumneavoas r,. V, asigur 2 spuse Caglios ro' "n)lin/ndu-se 2 ), @ona 0as era mul mai amu#an de)/ mine. A0' +erme), or )amarad5 C/nd a +os omor/ de ), re Saul' am sim1i ),-mi pierd min1ile. V, aver i#e# ),' da), mai )on inua1i' )on e 2 #ise du)ele de Ri)0elieu 2 o s,-l "nne.uni1i pe .ie ul BaverneC' )are "n r-a / se eme de moar e' "n)/ v, prive* e n,u)' )re#/ndu-v, nemuri or. Mai .ine spune1i )lar da), sun e1i sau nu6 Nemuri or6 Nemuri or. Nu * iu nimi)' dar o u*i po s, a+irm un lu)ru. Care6 "n re., BaverneC' )el mai )urios din re as)ul , orii )on elui. A)ela ), am v,#u oa e lu)rurile *i am "n /lni oa e persona(ele pe )are le-am )i a adineauri. L-a1i )unos)u pe Mon e)u))olli6 Ca pe dumneavoas r,' domnule de =avras *i )0iar mai .ine' pen ru ), es e a doua sau a reia oar, )/nd am onoarea s, v, v,d' "n imp )e am r,i aproape un an su. a)ela*i )or )u +aimosul s ra eg despre )are vor.im. L-a1i )unos)u pe =ilip de Valois6 Dup, )um am avu )ins ea s, v, spun' domnule de Condor)e : dar el s-a "n ors la 9aris' iar eu am p,r,si =ran1a *i m-am "n ors "n Foemia. Cleopa ra6 Da' doamn, )on es,' Cleopa ra. V-am spus ), avea o)0ii negri )a *i ai dumneavoas r, *i .us ul aproape o a / de +rumos. Dar' )on e' de unde * i1i dumneavoas r, )um es e .us ul meu6 Seam,n, )u al Casandrei' doamn, *i s, nu lipseas), nimi) a)es ei asem,n,ri' ea avea' )a *i dumneavoas r,' sau dumneavoas r, )a *i ea' un mi) semn negru "n drep ul )elei de a *asea )oas e din s /nga. 80' )on e' dar sun e1i un adev,ra vr,(i or5 A' nu' mar)0i#e 2 repli), mare*alul de Ri)0elieu' r/#/nd 2 i-am spus eu. Dar dumneavoas r, de unde * i1i6 Mare*alul "*i 1uguia .u#ele. ;m5 +,)u el. Es e un se)re de +amilie. Fine' .ine... 2 #ise doamna Du FarrC. Dup, )um v,d' mare*ale' ni)i o m,sur, de pre)au1ie nu es e inu il, a un)i )/nd o +emeie se 0o ,r,* e s, v, vi#i e#e. Apoi' "n or)/nduse spre Caglios ro4 "n r-adev,r' domnule' poseda1i se)re ul inere1ii' deoare)e la v/rs a de rei sau pa ru mii de ani' pe )are o ave1i' nu ar, a1i mai mul de pa ru#e)i. Da' doamn,' posed se)re ul ve*ni)ei inere1i. A0' "n ineri1i-m, *i pe mine' v, rog5

Colierul Reginei vol. 1


9e dumneavoas r,' doamn,' e inu il: minunea es e "n+,p ui ,. Avem v/rs a pe )are p,rem a o avea *i dumneavoas r, num,ra1i )el mul rei#e)i de ani. Sun e1i )ur eni or. Nu' doamn,' a*a es e. N-a1i pu ea o u*i s,-mi expli)a1i *i mie6 E des ul de u*or. A1i u#a ' iar, s, v, da1i seama' de pro)edeul meu. Cum adi),6 A1i +olosi elixirul meu. Eu6 C0iar dumneavoas r,' )on es,. A' nu )red ), a1i ui a . Ce anume6 Con es,' v, amin i1i de o )as, de pe s rada Sain -Claude6 V, adu)e1i amin e ), a1i in ra "n a)eas , )as, pen ru o oare)are )0es iune privi oare la domnul de Sar ine6 V, adu)e1i amin e ), a1i +,)u un servi)iu unuia din re prie enii mei numi @osep0 Falsamo6 V, adu)e1i amin e ), @osep0 Falsamo v-a d,rui un +la)on )u elixir' re)omand/ndu-v, s, lua1i rei pi), uri "n +ie)are diminea1,6 V, adu)e1i amin e ), a1i urma s+a ul p/n, anul re)u ' )/nd +la)onul s-a goli 6 Da), nu v, amin i1i oa e a)es ea' )on es,' "n r-adev,r n-ar mai +i vor.a de simpl, ui are' )i de nere)uno* in1a. 80' domnule de Caglios ro' "mi spune1i ni* e lu)ruri... 9e )are nu le )unoa* e1i de)/ dumneavoas r,' sun )onvins de as a. Dar )are ar +i meri ul unui vr,(i or da), nu ar )unoa* e se)re ele aproapelui s,u6 De)i @osep0 Falsamo avea' )a *i dumneavoas r,' re1e a a)es ui mira)ulos elixir6 Nu' doamn,' dar )um era unul din re )ei mai .uni prie eni ai mei' "i d,dusem rei sau pa ru +la)oane. 7i mai are vreunul6 Nu mai * iu. De rei ani' s,rmanul Falsamo a disp,ru . Ul im, da , )/nd l-am v,#u ' era "n Ameri)a' pe 1,rmurile r/ului 80io: ple)a "n r-o expedi1ie "n Mun1ii S /n)o*i *i de a un)i am au#i spun/ndu-se ), a muri . ;ai' 0ai' )on e5 s rig, mare*alul. Des ul )u galan eria' v, implor5 Se)re ul' )on e' se)re ul5 Vor.i1i serios' domnule6 "n re., )on ele de ;aga. =oar e serios' sire... ier are' vreau s, spun domnule )on e 2 *i Caglios ro se "n)lin, "n r-un +el )are l,sa .ine s, se vad, ), gre*eala s,v/r*i a era pe de-a-n regul volun ar,. De)i 2 spune mare*alul 2 doamna nu es e des ul de ., r/n, )a s, +ie "n ineri ,6 Nu' )u siguran1,. Ei .ine5 S, lu,m a un)i pe al )ineva. !a ,-l pe prie enul meu BaverneC. Ce spune1i6 Nu-i a*a ), are aerul de a +i )on emporan )u 9ila din 9on 6 Dar poa e )a "n )a#ul lui es e o)mai pe dos: e prea ., r/n6 Caglios ro "l privi pe .aron. Nu 2 spuse el. A0' s)umpul meu )on e 2 s rig, mare*alul 2 da), "l "n ineri1i' v, pro)lam elevul Medeei. Dori1i "n r-adev,r6 "n re., Caglios ro' adres/ndu-se s ,p/nului )asei *i "n re./nd din o)0i "n regul audi oriu. Bo1i "n)uviin1ar, prin r-un semn. 7i dumneavoas r,' domnule de BaverneC6 Ei dr,)ie' eu )0iar mai v/r os de)/ )eilal1i 2 #ise .aronul. Ei .ine' des ul de u*or 2 "n)epu Caglios ro' s re)ur/ndu-*i dou, dege e "n .u#unar' de unde s)oase o s i)lu1, o) aedri),. Apoi lu, un pa0ar )ura de )ris al *i v,rsa "n el )/ eva pi), uri din li)oarea a+la , "n s i)lu1,. Dilua a)es e )/ eva pi), uri "n r-o (um, a e de )up, de *ampanie re)e *i "n inse .aronului .,u ura as +el prepara ,. Boa , lumea "i urm,rea din o)0i )ele mai mi)i mi*),ri'

1J

Alexandre Dumas
o1i s , eau )u gura ),s)a ,. Faronul lu, pa0arul' dar "n )lipa "n )are "l duse la gur,' *ov,i. E#i area lui s /rni r/sul invi a1ilor' un r/s a / de #gomo os' "n)/ Caglios ro deveni ner,.d, or. ?r,.i1i-v,' .aroane 2 "l "ndemn, el 2 sau ve1i l,sa s, se piard, o li)oare )are valorea#, o su , de ludovi)i pi), ura. Dra)e5 ex)lam, Ri)0elieu' "n)er)/nd s, glumeas),. E al )eva de)/ vinul de BoAaC. 9rin urmare' re.uie s, .eau6 "n re., .aronul' aproape remur/nd. Sau s, re)e1i al uia pa0arul' domnule' )a s, pro+i e o u*i )ineva de elixir. Da1i-mi-l mie 2 spuse du)ele de Ri)0elieu' "n in#/nd m/na. Faronul mirosi pa0arul *i' ispi i +,r, "ndoial, de mireasma vie' <m.,ls,ma ,' de )uloarea randa+irie pe )are )ele )/ eva pi), uri de elixir o d,duser, *ampaniei' sor.i li)oarea magi),. <n a)eea*i )lip,' sim1i ), un +ior "i #guduie o rupul din )re* e p/n, "n ,lpi *i o s/ngele ., r/n *i amor1i )are dormi a "n venele sale "n)epe s,-i )lo)o eas), su. piele. 9ielea #./r)i , i se "n inse' o)0ii ve* e#i a)operi1i de pleoapele o.osi e se m,rir, +,r, voia lui. 9upila se mi*)a vie *i pu erni),' remurul m/inilor disp,ru "nlo)ui de mi*),ri sigure *i nervoase' vo)ea deveni +erm,' genun)0ii elas i)i )a "n )ele mai +rumoase #ile ale inere1ii sale *i oa , +iin1a s, se "ndrep ,. A)es lu)ru se pe re)u )a *i )/nd li)oarea i-ar +i regenera "n regul rup de la o ex remi a e la al a' pe m,sur, )e se r,sp/ndea "n 1esu uri. Un s rig, de surpri#,' de s upoare' un s rig, de admira1ie' mai ales' r,sun, "n oa , )asa. BaverneC' )are p/n, a un)i m/n)ase )u gingiile' se sim1i "n+ome a . 9use m/na pe o +ar+urie *i un a)/m' "*i lu, o por1ie #drav,n, din o)ana a+la , "n s /nga sa *i' s+,r/m/nd oasele de po /rni)0e' spuse ), sim e )um "i )res) din1ii pe )are "i avusese la dou,#e)i de ani. M/n),' r/se' .,u *i +u "n mare verv, vreme de o (um, a e de or, imp "n )are )eilal1i )omeseni "l privir, ului1i: apoi' "n)e ul )u "n)e ul' el se s inse )a o lamp, ),reia "n)epe s,-i lipseas), uleiul. Mai "n /i +run ea' pe )are ve)0ile riduri' o )lip, disp,ru e' se s,par, din nou. 9rivirea i se o+ili *i se "n une),. <i pieri oa , s r,lu)irea' spa ele i se "n)ovoie. 9o+ a de m/n)are "i disp,ru' genun)0ii prinser, din nou s,-i remure. 805 ?emu el. Ei .ine6 "n re.ar, invi a1ii. Ei .ine' adio inere1e5 ros i el' s)o1/nd un suspin ad/n) *i dou, la)rimi "i ume#ir, pleoapele. !ns in) iv' un suspin asem,n, or )elui s)os de BaverneC ie*i din piep ul +ie),ruia din re )omeseni' pri)inui de priveli* ea ris , a mo*neagului "n ineri ' )are p,rea *i mai ., r/n dup, a)eas , pierdere a inere1ii. E +oar e simplu' domnilor 2 spuse Caglios ro 2 nu i-am da .aronului de)/ rei#e)i *i )in)i de pi), uri din elixirul vie1ii *i nu a "n ineri de)/ imp de rei#e)i *i )in)i de minu e. A0' mai vreau5 Mai vreau' )on e 2 murmura la)om ., r/nelul. Nu' domnule' o nou, "n)er)are v-ar u)ide poa e 2 r,spunse Caglios ro. Din re o1i )omesenii' doamna Du FarrC' )are )uno* ea vir u1ile a)es ui elixir' urm,rise )u )ea mai mare )urio#i a e am,nun ele a)es ei s)ene. 9e m,sur, )e inere1ea *i via1a s r,., eau ar erele ., r/nului BaverneC' privirea )on esei ),u a s, p, rund, )/ mai ad/n) "n a)es pro)es. R/dea' aplaud,' se .u)ura privindu-l. C/nd e+e) ul .,u urii a inse )ulmea' )on esa aproape ), se repe#i s, smulg, din m/na lui Caglios ro +la)onul d, , or de via1,. Dar "n a)el momen ' BaverneC "n)epuse s, "m., r/neas), mai repede de)/ "n inerise... 9,)a 5 <mi dau seama 2 spuse ea )u ris e1e 2 )a o ul es e de*er ,)iune' speran1, van,: minunea nu a dura de)/ rei#e)i *i )in)i de minu e. De)i' pen ru a +i /n,r doi ani' re.uie s, .ei un +luviu 2 relu, )on ele de ;aga. Bo1i r/ser,.

11

Colierul Reginei vol. 1


Nu 2 in erveni Condor)e 2 )al)ulul e simplu4 rei#e)i *i )in)i de pi), uri pen ru rei#e)i *i )in)i de minu e' de)i ni* e nenoro)i e de rei milioane o su , )in)i#e)i *i rei de mii de pi), uri da), vrei s, r,m/i /n,r un an. 8 adev,ra , inunda1ie 2 spuse La 93rouse. 7i )u oa e a)es ea' dup, p,rerea dumneavoas r,' domnule' nu as +el s au lu)rurile )u mine' deoare)e o s i)lu1,' doar de pa ru ori mai mare de)/ +la)onul dumneavoas r, *i pe )are mi-a da -o prie enul dumneavoas r, @osep0 Falsamo' a +os su+i)ien , pen ru a opri la mine s)urgerea impului' pe o perioad, de #e)e ani. A*a e' doamn, *i numai dumneavoas r, a1i p, runs mis erul a)es ui adev,r. F,r.a ul )are a "m., r/ni ' mai ales )el )are a "m., r/ni +oar e mul ' are nevoie de a)eas , )an i a e pen ru a se produ)e un e+e) imedia *i pu erni) Dar o +emeie de rei#e)i de ani' )um era1i dumneavoas r, sau un .,r.a de pa ru#e)i de ani' )um eram eu' )/nd am "n)epu s, .em din elixirul vie1ii' o asemenea +emeie sau un asemenea .,r.a ' "n), plini de +or1a *i de inere1e' nu au nevoie de)/ de #e)e pi), uri din a)eas , ap, "n perioadele de de)lin *i )u a(u orul a)es or #e)e pi), uri' )el sau )ea )are .ea "*i p,s rea#, inere1ea *i po+ a de via1,' r,m/n/nd ve*ni) "n a)ela*i s adiu de +rumuse1e *i energie. Ce numi1i dumneavoas r, perioade de de)lin6 "n re., )on ele de ;aga. 9erioadele na urale' domnule )on e. 8mului )are r,ie* e la 1ar, +or1ele "i )res) p/n, la rei#e)i *i )in)i de ani. A(uns la a)eas , v/rs ,' omul r,m/ne nes)0im.a p/n, la pa ru#e)i. <n)ep/nd de la pa ru#e)i de ani' el "n)epe s, dea "nd,r, ' aproape pe nesim1i e' p/n, la )in)i#e)i. A un)i e apele se apropie *i se su))ed )u mai mul , repe#i)iune p/n, "n #iua mor1ii. 9en ru )el )e r,ie* e la ora*' de)i unde exis , u#ur, da ori , ex)eselor' gri(ilor *i .olilor' )re* erea +or1elor se opre* e la rei#e)i de ani' iar des)re* erea "n)epe la rei#e)i *i )in)i. Ei .ine' exis , un momen pe )are re.uie s,-l opre* i' +ie ), r,ie* i la 1ar,' +ie la ora*' un momen )/nd na ur, es e s a1ionar, "nain e de a se anga(a "n e apa de de)lin' "nain e )a a)eas , e ap, s, se ins ale#e. Cel )are' posesor al se)re ului a)es ui elixir' )um sun eu' * ie s, g,seas), momen ul "n a*a +el' "n)/ s, surprind, *i s, opreas), via1a "nain e de "m., r/nire' a)ela va r,i )um r,ies) eu' o deauna /n,r' )el pu1in des ul de /n,r pen ru )eea )e vrea "n), s, +a), pe lume. Ei' Doamne' dar .ine' domnule de Caglios ro 2 s rig, )on esa 2 a un)i de )e' da), a1i avu li.er a ea s, v, alege1i v/rs a' de )e n-a1i ales dou,#e)i de ani "n lo) de pa ru#e)i6 9en ru ),' doamn, )on es, 2 spuse #/m.ind Caglios ro 2 "mi )onvine s, +iu ve*ni) un .,r.a de pa ru#e)i de ani' s,n, os *i pu erni)' de)/ un inerel neispr,vi de dou,#e)i de ani. 805 805 ex)lam, )on esa. Ei' desigur' doamn, 2 )on inu, Caglios ro 2 la dou,#e)i de ani pla)i +emeilor de rei#e)i' dar la pa ru#e)i de ani porun)e* i +emeilor de dou,#e)i *i .,r.a1ilor de *ai#e)i. M, predau' domnule 2 adaug, )on esa. De al +el' )um s, dis)u1i )u un exemplu viu6 De)i eu 2 spuse a., u BaverneC 2 eu sun )ondamna : am a+la prea /r#iu. Domnul de Ri)0elieu a +os mai a.il de)/ dumneavoas r,' spuse )u naivi a e La 93rouse' )u +ran)0e1ea lui de marinar. Am au#i mereu spun/ndu-se ), mare*alul ar avea o re1e ,... Un #von r,sp/ndi de +emei 2 repli), r/#/nd )on ele de ;aga. Es e a)es a un mo iv pen ru a nu-l )rede' du)e6 "n re., doamna Du FarrC. F, r/nul mare*al ro*i' el )are nu ro*ea ni)ioda ,. 7i ad,ug, iu e: Vre1i s, * i1i' domnilor' "n )e a )ons a re1e a mea6 Da' sigur ), vrem. Ei .ine' "n a m, mena(a. A0' a05 ex)lam, asis en1a. A)es a es e adev,rul 2 spuse mare*alul. A* )on es a re1e a' da), n-a* +i v,#u e+e) ul )elei a domnului de Caglios ro. De al +el' a en1ie' domnule vr,(i or' nu am ermina )u "n re.,rile.

1>

Alexandre Dumas
Con inua1i' doamn,' )on inua1i. Dumneavoas r, spunea1i ), a un)i )/nd a1i +olosi pen ru prima da , elixirul vie1ii' avea1i pa ru#e)i de ani6 Da' doamn,. 7i ),' de la a)ea da ,' de)i de la asediul Broiei... Cu pu1in "nain e' doamn,... =ie' a1i r,mas la pa ru#e)i de ani6 8 pu e1i vedea. Dar' domnule "n +elul a)es a ne demons ra1i mai mul )0iar de)/ demons rea#, eoria dumneavoas r,... spuse Condor)e . Ce v, demons re#' domnule mar)0i#6 Ne demons ra1i nu numai prelungirea inere1ii' )i *i )onservarea vie1ii. Deoare)e avea1i pa ru#e)i de ani de la asediul Broiei' "nseamn, ), n-a1i muri ni)ioda ,. Es e adev,ra ' domnule mar)0i#' n-am muri ni)ioda ,' o m,r urises) )u umilin1,. 7i o u*i nu sun e1i invulnera.il )a A0ile' spun ), A0ile' de*i ni)i el nu era invulnera.il de vreme )e 9aris l-a pu u u)ide )u o s,gea , "n ),l)/i. Nu' nu sun invulnera.il *i as a spre marele meu regre ' r,spunse Caglios ro. A un)i pu e1i +i u)is' pu e1i muri de moar e violen ,6 Din p,)a e' da.. Cum a1i +,)u a un)i s, s),pa1i de a))iden e imp de rei mii )in)i su e de ani6 Un adev,ra noro)' domnule )on e: v, rog s, m, as)ul a1i. V, as)ul . 7i noi v, as)ul ,m. Da5 Da5 repe ar, o1i invi a1ii. 7i )u v,di in eres' +ie)are se a*e#, la largul lui )a s, as)ul e )/ mai .ine. Vo)ea lui Caglios ro rupse ,)erea: Care es e prima )ondi1ie a vie1ii6 "n re., el' ar, /ndu-*i prin ges uri u*oare *i elegan e +rumoasele m/ini al.e "n),r)a e de inele' prin re )are )el al reginei Cleopa ra s)lipea ), s eaua polar,. S,n, a ea' nu-i a*a6 Desigur 2 r,spunse oa , lumea. 7i )ondi1ia s,n, ,1ii es e... Die a 2 #ise )on ele de ;aga. Ave1i drep a e' domnule )on e' die a "n re1ine s,n, a ea. Ei .ine' de )e a)es e pi), uri din elixirul meu n-ar )ons i ui )ea mai .un, die , posi.il,6 Cine o * ie6 Dumneavoas r,' )on e. Da' +,r, "ndoial,' dar... Nu "ns, *i al1ii 2 spuse doamna Du FarrC. A)eas a' doamn,' es e o "n re.are pe )are o vom examina imedia De)i eu am urma o impul die a pi), urilor mele *i )um ele sun reali#area e ernului vis al oamenilor u uror impurilor' )um ele sun )eea )e s r,mo*ii ),u au su. numele de apa inere1ii' )eea )e )on emporanii )au , su. numele de elixirul vie1ii' ele mi-au )onserva o impul inere1ea' s,n, a ea' "n )onse)in1,' via1a. E )lar. Cu oa e as ea' o ul se u#ea#,' )on e' )0iar *i )el mai +rumos rup. Cel al lui 9aris )a *i )el al lui Vul)an 2 ad,ug, )on esa. L-a1i )unos)u ' +,r, "ndoial,' pe 9aris' domnule de Caglios ro6 9er+e) ' doamn,: era un .,ia are +rumu*el: dar nu era ni)i pe depar e )eea )e spune ;omer sau )eea )e )red +emeile. <n primul r/nd' era ro*)ovan. Ro*)ovan6 A0' vai5 Ce oroare5 ex)lam, )on esa. Din nenoro)ire 2 #ise Caglios ro 2 Elena nu a +os de p,rerea dumneavoas r,' doamn,. Dar s, revenim la elixirul nos ru. Da' da5 "n)uviin1ar, )u o1ii.

1D

Colierul Reginei vol. 1


Dumneavoas r, pre inde1i de)i' domnule de BaverneC' ), o ul se u#ea#,. =ie. Dar * i1i' de asemenea' ), o ul se repar,' o ul se regenerea#, sau se "nlo)uie* e' )um vre1i. Ves i ul )u1i al S+/n ului ;u.er ' ),ruia i s-a s)0im.a de a / ea ori !ama sau pl,seaua' es e un exemplu: ),)i' )u oa , a)eas , du.l, s)0im.are' el a r,mas )u1i ul S+/n ului ;u.er . Vinul pe )are "l p,s rea#, "n .e)iurile lor ),lug,rii din ;eidel.erg es e o deauna a)ela*i vin' )u oa e ), "n +ie)are an se vars, o re)ol , nou, "n uria*ele .udane. De al +el' vinul ),lug,rilor din ;eidel.erg es e "n o deauna limpede' are *i )u .u)0e ' "n imp )e vinul sigila de 8pimius *i de mine "n am+ore de lu nu mai era' )/nd am "n)er)a s, .eau din el dup, o su , de ani' de)/ un noroi gros )are mai degra., pu ea +i m/n)a ' dar "n ni)i un )a# .,u . Ei .ine' "n lo) de a urma exemplul lui 8pimius' l-am pre+era pe )ei al ),lug,rilor din ;eidel.erg. Mi-am "n re1inu rupul ad,ug/nd "n +ie)are an noi prin)ipii )are le regenerau pe )ele ve)0i. <n +ie)are diminea1,' un a om /n,r *i proasp, a "nlo)ui "n s/ngele meu' "n )arnea mea' "n oasele mele o p,r i)i), u#a ,' mor i+i)a ,. Am "mprosp, a re#iduurile pe )are omul o.i*nui le las, s,-i invade#e pe nesim1i e +iin1a: i-am sili pe solda1ii pe )are Dumne#eu i-a pus la dispo#i1ia na urii umane s, lup e "mpo riva dis rugerii' solda1ii pe )are )ea mai mare par e din re noi "i re+ormea#, sau "i las, s, parali#e#e "n lene' eu "ns, i-am +or1a s, du), o mun), sus1inu , pe )are o u*ura' pe )are o )ondu)ea )0iar in rodu)erea perpe u, a unui s imulen o deauna nou: re#ul , din a)es s adiu permanen al vie1ii ), min ea' ges urile' nervii' inima' su+le ul meu nu *i-au "n)e a ni)ioda , +un)1iunile: *i )um o ul se leag, "n lumea as a' )um de o.i)ei )el mai .ine reu*es) un lu)ru )ei )e-l +a) o impul' am +os "n mod +ires) mai "ndem/na i) de)/ al ul "n a "nl, ura prime(diile de-a lungul unei exis en1e de rei mii de ani *i as a +iind), am reu*i s, do./ndes) o a are experien1,' "n)/ prev,d )ap)anele' "n)/ sim prime(diile )are m, p/ndes). As +el' nu m-a1i pu ea )onvinge s, in ru "n r-o )as, )are s-ar pu ea d,r/ma. A' nu' am v,#u prea mul e )ase pen ru a nu deose.i din r-o privire pe )ele solide de )elelal e. Nu m, pu e1i +a)e s, v/ne# )u un ne"ndem/na i) )are nu * ie s, +oloseas), pu*)a. De pe impul lui Ce+al' )are a u)is-o pe so1ia sa 9ro)ris' p/n, la regen ' )are i-a s)os o)0iul domnului 9rin1' am v,#u prea mul1i nepri)epu1i. Nu m, ve1i +a)e )a "n r-o lup , s, s au "n )u are sau )u are lo) "n )are ar s a ori)are al ul' deoare)e )al)ule# "n r-o )lip, da), "n linie dreap , sau pe o)oli e "n lo)ul a)ela va a(unge vreun glon1. 8 s,-mi spune1i ), nu poa e +i preveni un glon e r, ,)i . V, voi spune ), unui om' )are a * iu s, evi e un milion de +o)uri de pu*),' nu-i poa e +i ier a da), se las, omor/ de un glon e r, ,)i . A0' nu +a)e1i ges uri de ne"n)redere' deoare)e' "n s+/r*i ' eu "nsumi sun o dovad, vie. Nu v, spun ), sun nemuri or: v, spun numai ), * iu )eea )e nu * ie nimeni' adi), s, evi moar ea )/nd apare prin a))iden . As +el' de exemplu' pen ru nimi) "n lume nu voi r,m/ne un s+er de or, singur ai)i )u domnul de LaunaC' )are g/nde* e "n a)es momen )a' da), m-ar avea "n r-una din )elulele sale pen ru ne.uni de la Fas ilia' ar experimen a nemurirea mea )u a(u orul +oamei. Nu a* r,m/ne ni)i )u domnul de Condor)e ' deoare)e "n )lipa as a se g/nde* e s, arun)e "n pa0arul meu )on1inu ul inelului pe )are "l poar , la ar, , orul m/inii s /ngi' iar a)es )on1inu es e o o rav,: o ul +,r, ni)i o rea in en1ie' )i din r-o )urio#i a e * iin1i+i),' pen ru a * i pur *i simplu da), a* muri. Cele dou, persona(e pe )are o)mai le numise )on ele de Caglios ro res,rir,. M,r urisi1i +,r, ni)i o s+ial,' domnule de LaunaC' doar nu sun em o ins an1, (ude), oreas), *i' de al +el' in en1ia nu es e pedepsi ,. Ei' nu v-a1i g/ndi la )e v-am spus eu6 7i dumneavoas r,' domnule de Condor)e ' a*a-i ), ave1i "n a)el inel o o rav, pe )are a1i vru s, m, +a)e1i s-o gus "n numele iu.i ei dumneavoas r, s ,p/ne' * iin1a6 9e legea mea 2 r,spunse domnul de LaunaC' r/#/nd *i ro*ind 2 m,r urises) ), ave1i drep a e' domnule )on e' era o ne.unie. Dar ne.unia a)eas a mi-a re)u prin )ap )0iar "n )lipa )/nd dumneavoas r, o ros ea1i. 7i eu 2 m,r urisi Condor)e 2 nu voi +i mai pu1in sin)er de)/ domnul de LaunaC. Am g/ndi "n r-adev,r ),' da), a1i +i gus a din )eea )e am eu "n inel' n-a* da doi .ani pe nemurirea dumneavoas r,.

1&

Alexandre Dumas
Un s rig, de admira1ie i#.u)ni din oa e piep urile. A)eas , m,r urisire d,dea drep a e nu nemuririi' )i perspi)a)i ,1ii )on elui de Caglios ro. Vede1i 2 spuse lini* i Caglios ro 2 vede1i ), am g0i)i . Ei .ine' a*a se "n /mpla )u o )eea )e es e pe )ale s, se "n /mple. 8.i*nuin1a de a r,i m-a +,)u s, des)i+re# din r-o privire re)u ul *i vii orul )elor pe )are "i v,d. !n+aili.ili a ea mea "n a)eas , dire)1ie es e a / de mare' "n)/ ea se ex inde *i asupra animalelor *i a ma eriei moar e. Da), m, ur) "n r-o r,sur,' v,d din +elul )um se )ompor , )aii da), sun n,r,va*i' )i es) pe r,s, urile vi#i iului da), m, va r,s urna sau se va )io)ni: da), m, "m.ar) pe o )ora.ie' g0i)es) )/nd ),pi anul es e nepri)epu s,u "n),p,1/na *i de)i nu va pu ea sau nu va vrea s, exe)u e manevra ne)esar,. De a)eea "l evi *i pe vi#i iu *i pe ),pi an. Las )aii' )a *i )ora.ia. Nu ,g,duies) prime(dia' o o)oles): "n lo) s,-i las o su , de posi.ili ,1i' )um +a)e oa , lumea' "i iau nou,#e)i *i nou, *i-mi .a (o) de a su ,. !a , la )e "mi serve* e +ap ul ), am r,i rei mii de ani. A un)i 2 repli), r/#/nd La 93rouse' "n mi(lo)ul en u#iasmului *i a nedumeririi s /rni e de )uvin ele lui Caglios ro 2 a un)i' s)umpul meu pro+e ' ar re.ui s, veni1i )u mine p/n, la am.ar)a1iunile )u )are va re.ui s, +a) o)olul p,m/n ului. Mi-a1i +a)e un deose.i servi)iu. Caglios ro nu r,spunse. Domnule mare*al 2 )on inu, r/#/nd naviga orul 2 pen ru ), domnul )on e de Caglios ro nu vrea' * "n1eleg a)eas ,' s, p,r,seas), o a / de pl,)u , )ompanie' re.uie. S,-mi permi e1i mie s-o +a). 8' ier a1i-m,' domnule )on e de ;aga' ier a1i-m,' doamn,' dar ia , ), .a e ora *ap e *i am +,g,dui regelui s, m, ur) "n r,sur, la *ap e *i un s+er . A)um' pen ru ), domnul )on e de Caglios ro nu es e ispi i s, vin, s, vad, )ele dou, vase de r,#.oi' a* dori s,-mi spun, )el pu1in )eea )e mi se va "n /mpla de la Versailles la Fres . De la Fres la pol "i s)u es)' e rea.a mea. Dar' )e nai.a5 De la Versailies la Fres ... "mi da orea#, un s+a . Caglios ro se ui , "n), o da , la naviga or' )u o privire a / de melan)oli),' )u un aer a / de .l/nd *i de ris "n a)ela*i imp' "n)/ )ea mai mare par e din re invi a1i +ur, i#.i1i "n mod deose.i . Naviga orul "ns, nu o.serv, nimi). <*i lu, r,mas .un de la oa , lumea: vale1ii "i puser, pe umeri o man ie grea' "m.l,ni , *i doamna Du FarrC "i s re)ur, "n .u#unar una din re a)ele .,u uri "n ,ri oare *i ra+ina e pe )are ),l, orul le pre1uie* e a / de mul ' )u oa e ), nu se g/nde* e aproape ni)ioda , la ele din proprie ini1ia iv, *i )are-i amin es)' "n lungile nop1i ale drumului s r,., u prin re g0e1uri' de prie enii l,sa1i a)as,. La 93rouse' .ine dispus' "l salu , )eremonios pe )on ele de ;aga *i "n inse m/na ., r/nului mare*al. Adio' s)umpul meu La 93rouse 2 "i spuse du)ele de Ri)0elieu. Nu' domnule du)e' la revedere 2 r,spunse La 93rouse. <n r-adev,r' s-ar #i)e ), ple) pen ru e erni a e4 +a) o)olul p,m/n ului' as a-i o : pa ru-)in)i ani de a.sen1a' nu mai mul . Nu re.uie s, ne spunem adio' pen ru a / a lu)ru. 9a ru sau )in)i ani5 ex)lam, mare*alul. Ei' domnule' de )e nu spune1i' pa ru sau )in)i se)ole6 Milele sun ani la v/rs a mea. Eu v, spun adio5 ;aide-0aide' "n re.a1i-l pe g0i)i or 2 spuse La 93rouse' r/#/nd 2 v, promi e "n), dou,#e)i de ani. Nu-i a*a' domnule de Caglios ro6 A0' )on e' de )e nu mi-ai vor.i mai devreme de pi), urile divine6 La ori)e pre1 ar +i +os ' a* +i "m.ar)a o on, pe Astrolabe. E numele navei mele' domnilor. Doamn,' "n), o s,ru are pe +rumoasa dumneavoas r, m/n,' )ea mai +rumoas, m/n, pe )are )u siguran1, sun sor i s, o mai v,d p/n, la re"n oar)erea mea. La revedere5 7i ple),. Caglios ro p,s r, o impul a)eea*i ,)ere r,u-preves i oare. Se au#i pasul ),pi anului r,sun/nd pe rep ele de la in rare' se au#i vo)ea lui vesel,' "n )ur e' adres/nd )omplimen e )elor )are-l )ondu)eau. Apoi )aii "*i s)u urar, )ape ele "n1esa e de #urg,l,i' u*a r,surii se r/n i )u un #gomo se) *i ro1ile duduir, pe )aldar/mul s r,#ii. La 93rouse +,)ea primul pas din r-o ),l, orie mis erioas, din )are nu avea s, se mai "n oar),. Bo1i r,maser, )u ure)0ea a en ,. C/nd nu se mai au#i nimi)' privirile )omesenilor se "n oarser, spre Caglios ro' ), a rase de un magne . 9e +a1a a)es uia s r,lu)ea o lumin,

1G

Colierul Reginei vol. 1


pro+e i)a )e "i +,)u pe o1i s, resar,. 8 lini* e s ranie se a* ernu imp de )/ eva minu e. Con ele de ;aga o rupse primul4 De )e nu i-a1i r,spuns nimi)' domnule6 A)eas , "n re.are exprima nelini* ea u uror. Caglios ro res,ri de par), ar +i +os smuls din r-o medi a1ie pro+und,. 9en ru ), 2 #ise el' r,spun#/nd )on elui 2 ar +i re.ui s,-i spun +ie o min)iun,' +ie )rudul adev,r. Cum as a6 9en ru ), ar +i re.ui s,-i spun4 EDomnule de La 93rouse' domnul du)e de Ri)0elieu are drep a e s, v, spun, adio *i nu la revedereE. Ei' dar )e nai.a' domnule Caglios ro5 Se ames e), "n vor., Ri)0elieu' p,lind. Doar nu v, re+eri1i la La 93rouse6 Fa da' domnule mare*al 2 se gr,.i s, r,spund, Caglios ro. Nu pe dumneavoas r, v, prive* e ris a preves ire. Nu se poa e5 ex)lam, doamna Du FarrC. A)es .ie La 93rouse' )are mi-a s,ru a a)um m/na... Nu numai ), n-o s-o mai +a), ni)ioda ,' doamn,' dar nu-i va mai revedea ni)ioda , pe )ei pe )are i-a p,r,si as ,-sear, 2 )on inu, Caglios ro' privindu-*i )u a en1ie pa0arul plin )u apa "n )are s)/n eiau lumini de )uloarea opalului' "n re ,ia e de um.re. Un s rig, de uimire ie*i din oa e piep urile. Dis)u1ia a(unsese la un pun) )/nd' )u +ie)e )lip,' devenea o mai pasionan ,: a*a s-ar +i spus' dup, "n+,1i*area grav,' solemn, *i aproape nelini* i , )u )are )ei de +a1, "l in erogau pe Caglios ro' +ie )u vo)e are' +ie )u privirea. <n mi(lo)ul a)es ei ensiuni' domnul de =avras' re#um/nd sen imen ul general' se ridi),' +,)u un semn *i ple), "n v/r+ul pi)ioarelor s, vad, da), "n )amerele ve)ine nu spionea#, vreun vale . Dar )asa domnului mare*al de Ri)0elieu era o )as, .ine pus, la pun) *i domnul de =avras nu g,si "n an i)amera de)/ un ., r/n in enden ' )are' sever )a o san inel, "n r-un pos "ndep,r a p,#ea in rarea "n su+rageria unde se )onsuma )u solemni a e deser ul. <n ors la lo)ul s,u' el se a*e#a +,)/nd semn )omesenilor s,i ), sun )u des,v/r*ire singuri. <n a)es )a# 2 #ise doamna Du FarrC' r,spun#/nd asigur,rii da e de domnul de =avras' )a *i )/nd a)eas a ar +i +os +,)u a )u glas are 2 "n a)es )a# poves i1i-ne )e "l a* eap , pe .ie ul La 93rouse. Caglios ro )l, in, din )ap. ;ai' 0ai' domnule de Caglios ro 2 in ervenir, *i .,r.a1ii. Da' v, rug,m. Ei .ine' domnul de La 93rouse plea),' dup, )um v-a spus' )u in en1ia de a +a)e o)olul lumii *i pen ru a )on inua ),l, oriile lui CooA' ale .ie ului CooA' )are' * i1i' a +os u)is "n insulele SandNi)0. Da' da' * im 2 "n)uviin1ar, mai degra., oa e )ape ele de)/ oa e vo)ile. Bo ul preves e* e un su))es deplin a)1iunii "n reprinse de el. Domnul de La 93rouse es e un ex)elen marinar: de al +el' regele Ludovi) al XV!-lea i-a rasa i inerariul )u o deose.i , pri)epere. Da 2 "l "n rerupse )on ele de ;aga 2 regele =ran1ei es e un geogra+ remar)a.il. Nu-i a*a' domnule de Condor)e 6 Un geogra+ mul prea pri)epu pen ru un rege 2 r,spunse mar)0i#ul. Regii nu re.uie s, )unoas), lu)rurile de)/ la supra+a1,. A un)i se vor l,sa poa e ),l,u#i1i de ), re oameni mai .ine in+orma1i. Es e o le)1ie' domnule mar)0i# 2 repli), sur/#/nd domnul )on e de ;aga. Condor)e ro*i. 80' nu' domnule )on e 2 spuse el 2 es e o simpl, re+le)1ie' o generali a e +ilo#o+i),. De)i plea),... 2 relu, doamna Du FarrC' gr,.i , s, )urme ori)e al , dis)u1ie par i)ular, )are ar +i devia )onversa1ia de pe +,ga*ul pe )are apu)ase.

1I

Alexandre Dumas
De)i plea), 2 repe , Caglios ro. Dar s, nu )rede1i' ori)/ de gr,.i era' ), va ple)a numaide)/ : nu' "l v,d pier#/nd mul , vreme la Fres . 9,)a 2 in erveni Condor)e 2 es e )el mai .un imp pen ru "m.ar),ri. Fa )0iar e ni1el )am prea /r#iu' "n +e.ruarie sau mar ie ar +i +os mul mai po rivi . A' nu-i repro*a1i a)es e dou, sau rei luni' domnule de Condor)e ' "n a)es imp )el pu1in r,ie* e *i sper,. E)0ipa(ul lui es e .un' )red6 Ad,ug, "n re., or Ri)0elieu. Da 2 r,spunse Caglios ro 2 )el )are )ondu)e a doua nav, es e un dis ins o+i1er. <l v,d' /n,r' dorni) de aven ur,' din nenoro)ire )ura(os. Cum' din nenoro)ire65 Ei .ine' dup, un an "l )au pe a)es prie en *i nu-l mai v,d 2 ros i Caglios ro' )u nelini* e' )er)e /ndu-*i pa0arul. Nimeni din re dumneavoas r, nu es e rud, apropia , sau "ndep,r a a )u domnul de Langle6 Nu. Nimeni nu-l )unoa* e6 Nu. Ei .ine' el va +i primul )are va muri. Nu-l mai v,d. Un murmur de spaim, s),p, din piep urile )elor pre#en1i. Dar el... el... La 93rouse... 2 *op ir, )/1iva' )u glas "n,.u*i . 9lu e* e' a)os ea#,' se "m.ar), din nou. Un an' doi ani de naviga1ie +eri)i ,. Se primes) ve* i de la el' *i... 7i-apoi6 Anii re)... 7i... *i...6 <n s+/r*i ' o)eanul e mare' )erul e "n une)a . !)i-)olo r,sar p,m/n uri neexplora e' i)i)olo +iguri 0idoase ), mon* rii din ar0ipelagul gre)es). Ele p/ndes) )ora.ia' )are alearg, "n )ea1, prin re re)i+uri' /r/ , de )uren : vine +ur una' +ur una mai repede de)/ 1,rmul' apoi v,d +l,),ri "nsp,im/n , oare. A0' La 93rouse5 La 93rouse5 Da), ai pu ea s, m-au#i' 1i-a* spune4 E9le)i' )a *i Cris o+or Colum.' pen ru a des)operi o lume' La 93rouse' eme- e de insulele ne)unos)u e5E B,)u. Un +ior de g0ea1, s r,., u "n reaga adunare' "n imp )e "n aer mai vi.rau "n), ul imele )uvin e ale )on elui. Dar de )e nu l-a1i aver i#a 6 s rig, )on ele de ;aga +as)ina ' )a *i )eilal1i' de a)es om ex raordinar )are mi*)a inimile dup, .unul s,u pla). Da' )0iar a*a 2 se al, ur, *i doamna Du FarrC 2 de )e s, nu d,m +ug,' de )e s, nul oprim6 9en ru via1a unui om )a La 93rouse meri , s, rimi1i un )urier' s)umpul meu mare*al. Mare*alul "n1elese *i se *i ridi), pe (um, a e pen ru a suna. Caglios ro "n inse "ns, .ra1ul. Mare*alul se l,s, din nou "n +o oliul s,u. Vai 2 )on inu, Caglios ro 2 o ul ar +i de prisos4 )el )e prevede des inul nu-l poa e s)0im.a. Domnul de La 93rouse ar +i r/s' da), ar +i au#i )uvin ele mele' )um r/deau +iii lui 9riam )/nd pre#i)ea Casandra' dar ia ,' r/de1i )0iar dumneavoas r,' domnule )on e de ;aga *i "n )ur/nd vor r/de *i )eilal1i. 80' nu v, +eri1i' domnule de =avras' n-am avu ni)ioda , un audi oriu prea "n)re#, or. Fa noi )redem 2 s rigar, "n r-un glas doamna Du FarrC *i ., r/nul du)e de Ri)0elieu. 7i eu 2 murmur, BaverneC. Eu' de asemenea 2 #ise poli i)os )on ele de ;aga. Da 2 ros i Caglios ro 2 dumneavoas r, )rede1i' dumneavoas r, )rede1i' pen ru ), es e vor.a de La 93rouse' dar da), ar +i vor.a de dumneavoas r,' n-a1i )rede5 E05... Sun sigur.

1$

Colierul Reginei vol. 1


M,r urises) ), )eea )e m-ar +i la)u s, )red ar +i +os +ap ul ), domnul de Caglios ro s,-i +i spus domnului de La 93rouse4 E9,#i1i-v, de insulele ne)unos)u eE. A un)i el s-ar +i p,#i . Era o u*i o *ans,. V, asigur ), nu' domnule )on e *i )0iar da), m-ar +i )re#u ' revela1ia ar +i +os ' ori)um' )u remur, oare' deoare)e "n +a1a prime(diei' la vederea a)elor insule ne)unos)u e )are re.uiau s,-i +ie +a ale' nenoro)i ul' "n)re#, or "n pro+e1ia mea' ar +i sim1i apropierea mor1ii mis erioase )are-l amenin1, *i de )are nu poa e +ugi. Nu ar mai +i +os o singur, moar e' )i o mie de mor1i pe )are le-ar +i "ndura "n +elul a)es a: +iind), "nseamn, s, mori de o mie de ori )/nd ./(./i "n "n uneri)' )u su+le ul n,p,di de disperare. ?/ndi1i-v, numai' speran1a pe )are i-a* +i lua -o es e ul ima )onsolare pe )are os/ndi ul o p,s rea#,' )0iar *i "n )lipa )/nd )u1i ul "l a inge' )/nd sim e ,i*ul o1elului' )/nd s/ngele a *i "n)epu s,-i )urg,. Via1a se s inge' dar omul mai sper, "n),. Es e adev,ra 5 7op ir, )u vo)e "n,.u*i , )/1iva din re )ei pre#en1i. Da 2 )on inu, Condor)e 2 v,lul de mis er )are a)oper, s+/r*i ul vie1ii noas re es e singurul mare .ine pe )are soar a l-a d,rui omului pe p,m/n . Ei .ine' ori)e ar +i 2 #ise )on ele de ;aga 2 da), mi s-ar +i "n /mpla s, aud ),-mi spune un om )a dumneavoas r,4 E9,#i1i-v, de )u are om sau de )u are lu)ruE' a* +i lua -o de .un, *i v-a* +i mul1umi . Caglios ro )l, in, "n)e din )ap "n ov,r,*ind a)eas , mi*)are )u un sur/s ris . Da' domnule de Caglios ro 2 )on inu, )on ele 2 aver i#a1i-m, *i v, voi mul1umi. Vre1i s, v, spun dumneavoas r, )eea )e nu am vru s,-i spun domnului de La 93rouse6 Da' vreau. Caglios ro s)0i1, ) mi*)are' de par), ar +i vru s, vor.eas), apoi' oprindu-se' #ise4 8' nu' nu' domnule )on e. V, implor. Caglios ro "n oarse )apul. Ni)ioda ,5 murmur, el. Lua1i seama 2 ros i )on ele' )u un sur/s 2 m, ve1i +a)e ne"n)re#, or. Mai .ine ne"n)re#, or de)/ "nsp,im/n a . Domnule de Caglios ro 2 spuse )u gravi a e )on ele 2 ui a1i un lu)ru. Care6 "n re., )u respe) pro+e ul de o)a#ie. C,' da), unii oameni "*i po ignora des inul +,r, )a a)eas a s, "nsemne )eva' sun al1ii )are au nevoie s,-*i )unoas), vii orul' da +iind ), des inul lor "i in eresea#, nu numai pe ei' )i milioane de oameni. A un)i 2 spuse Caglios ro 2 porun)i1i-mi. Nu' nu voi +a)e nimi) +,r, un ordin +ormal. Ce vre1i s, spune1i6 Da), maies a ea voas r, "mi ordon, 2 #ise Caglios ro' )u vo)e surd, 2 m, voi supune. V, ordon s,-mi de#v,lui1i soar a mea' domnule de Caglios ro 2 spuse regele ma(es uos *i )ur eni or. Deoare)e )on ele de ;aga se l,sase ra a )a rege *i renun1ase la in)ogni o-ul s,u d/nd un ordin' domnul de Ri)0elieu se ridi), pe da ,' *i-l salu , )eremonios pe prin1' #i)/nd4 V, mul1umes) pen ru )ins ea pe )are regele Suediei o +a)e )asei mele' sire: rog pe maies a ea voas r, s, .inevoias), a o)upa lo)ul de onoare. <n)ep/nd din a)es momen ' a)es lo) nu poa e s, v, apar1in, de)/ dumneavoas r,. Las,' s, r,m/nem )um sun em' domnule mare*al *i s, nu pierdem ni)i un )uv/n din )eea )e domnul )on e de Caglios ro ne va spune. Regilor nu li se spune adev,rul' sire. V, rog5 Nu sun "n rega ul meu. Relua1i-v, lo)ul' domnule du)e5 Vor.i1i' domnule de Caglios ro' v, )on(ur.

1%

Alexandre Dumas
Caglios ro arun), o privire spre pa0arul s,u: .,*i)u1e )a )ele de *ampanie ur)au de (os spre supra+a1,: a ras, de privirea sa magne i),' apa p,rea ), se mi*), dup, propria-i voin1,. Sire' spune1i-mi )e dori1i s, * i1i 2 "n)epu Caglios ro 2 sun ga a s, v, r,spund. Spune1i-mi )e +el de moar e m, a* eap ,. De o "mpu*), ur,' sire. =run ea lui ?us av se lumin,. A0' "n r-o ., ,lie 2 ex)lam, el. Moar ea unui solda 5 Mul1umes)' domnule de Caglios ro' "1i mul1umes) de o mie de ori. A0' prev,d ., ,lii' iar ?us av Adol+ *i Carol al X!!lea mi-au ar, a )um se moare )/nd e* i regele Suediei. Caglios ro ple), +run ea +,r, a r,spunde. Con ele de ;aga "n)run , spr/n)eana. 80o5 Nu "n r-o ., ,lie va +i ras a)el glon16 "n re., el. Nu' sire. <n r-o r,#meri1,: da' e )u pu in1,. Nu va +i "n r-o r,#meri1,. Dar unde a un)i6 La un .al' sire... Regele ),#u pe g/nduri. Caglios ro' )are se ridi)ase' se a*e#, *i' ple)/ndu-*i )apul' *i-l )uprinse "n palme. Bo1i p,liser, "n (urul au orului pro+e1iei *i a )elui )are era o.ie) ul ei. Domnul de Condor)e se apropie de pa0arul )u ap, "n )are g0i)i orul )i ise sinis ra preves ire' "l lu, de pi)ior *i' ridi)/ndu-l la "n,l1imea o)0ilor' )er)e , )u gri(, +a1e ele s r,lu)i oare *i )on1inu ul mis erios. Bo1i vedeau )um a)ei o)0i in eligen1i' re)i *i p, run#, ori ),u au s, o.1in, de la du.lul )ris al' )el solid *i )el li)0id' solu1ia unei pro.leme pe )are min ea s, o )onsider, o spe)ula1ie pur +i#i),. De +ap ' savan ul evalua ad/n)imea' re+ra)1iile luminoase *i (o)ul mi)ros)opi) ai apei. Se "n re.a' el )are era "n)redin1a )a o ul are o )au#,' )au#a *i pre ex ul a)es ui +el de *arla anie' exersa , asupra unor oameni de valoarea )elor )e s , eau (ur-"mpre(urul mesei de ), re un .,r.a despre )are nu pu eai s, nu admi1i ), are pu eri )u o ul neo.i*nui e. =,r, "ndoial,' el nu g,si solu1ia pro.lemei' ),)i "n)e , s, mai examine#e pa0arul' "l a*e#a din nou pe mas, *i' "n mi(lo)ul s upe+a)1iei pri)inui e de pronos i)ul lui Caglios ro' spuse4 Ei .ine' eu' de asemenea' l-a* ruga pe ilus rul nos ru pro+e s, "n re.e oglinda sa magi),. Din nenoro)ire' eu 2 ad,ug, el 2 nu sun un senior pu erni)' nu ordon' o.s)ura mea via1a nu apar1ine milioanelor de oameni. Domnule 2 spuse )on ele de ;aga 2 dumneavoas r, ordona1i "n numele * iin1ei *i via1a dumneavoas r, in eresea#, nu numai un popor' )i "n reaga umani a e. Mul1umes)' domnule )on e: dar poa e p,rerea dumneavoas r, asupra a)es ui lu)ru nu es e *i )ea a domnului de Caglios ro. Caglios ro "nal a )apul "n o)mai )a un .idiviu "m.oldi )u pin enii. Fa da' mar)0i#e 2 spuse el )u un "n)epu de nervo#i a e' )are' "n an i)0i a e' ar +i +os a ri.ui , du0ului )are "l s ,p/nea. Desigur' sun e1i un senior pu erni) "n rega ul g/ndirii. ;ai' privi1i-m, "n o)0i5 Dori1i )u adev,ra ' s, v, pre#i) vii orul6 Cu adev,ra ' domnule )on e 2 relu, Condor)e 2 pe )uv/n de onoare5 Cum nu se poa e mai serios. Ei .ine' mar)0i#e 2 spuse Caglios ro' )u vo)e surd, *i )o.or/nd pleoapele deasupra privirii +ixe 2 ve1i muri de o rava )on1inu a "n inelul pe )are-l ave1i "n dege . Ve1i muri... 8 *i da), l-a* arun)a6 <l "n rerupse Condor)e . Arun)a1i-l5 <n s+/r*i ' m,r urisi1i ), e des ul de u*or6 A un)i' arun)a1i-l' v, spun. A0' da' mar)0i#e5 s rig, doamna Du FerrC. V, implor' arun)a1i a)eas , o rav, peri)uloas,: arun)a1i-o' )0iar da), n-ar +i de)/ pen ru a-l da de min)iun, pe a)es pro+e nesu+eri

1K

Colierul Reginei vol. 1


)are ne m/0ne* e pe o1i )u pro+e1iile sale. C,)i' la urma urmei' da), o arun)a1i' es e sigur ), nu ve1i muri o r,vi : *i )um domnul de Caglios ro pre inde ), ve1i muri o r,vi ' a un)i' de voie de nevoie' domnul de Caglios ro va +i min1i . Doamna )on es, are drep a e 2 spune )on ele de ;aga. Fravo' )on es,5 ! se al, ur, *i Ri)0elieu. ;ai' mar)0i#e' arun)a1i a)eas , o rav,' )u a / mai mul )u )/ a)uma ), * iu ), pur a1i la dege moar ea unui om' voi remura de +ie)e da , )/nd vom )io)ni "mpreun,. !nelul se poa e des)0ide singur... ei... ei5.. 7i dou, pa0are )are se loves) sun des ul de aproape unul de al ul. Arun)a1i-o' mar)0i#e' arun)a1i-o5 Es e inu il 2 spuse lini* i Caglios ro 2 domnul de Condor)e nu o va arun)a. Nu 2 "n ,ri mar)0i#ul 2 nu o voi arun)a' es e adev,ra *i nu pen ru )a s, a(u des inul' )i pen ru ), lui Ca.anis i-a reu*i a)eas , o rav,' "n +elul ei uni),' +iind o su.s an1, solidi+i)a a a.solu din "n /mplare' prin r-o *ans, )u )are el nu se va mai "n /lni poa e: ia , de )e nu voi arun)a a)eas , o rav,. Brium+a1i' da), vre1i' domnule de Caglios ro5 Des inul 2 spuse a)es a 2 g,se* e o deauna slu(i ori devo a1i pen ru a-l a(u a s,-*i "ndeplineas), sen in1ele sale. A*adar' voi muri o r,vi 2 relua mar)0i#ul. Ei .ine' +ie5 Nu ori)ine vrea' moare o r,vi . Es e o moar e admira.il, a)eas a pe )are mi-o pre#i)e1i4 un pi) de o rav, pe v/r+ul lim.ii *i sun nimi)i . As a nu mai e moar e: e mai pu1in via1a' )um se spune "n alge.r,. Nu 1in s, su+eri1i' domnule 2 r,spunse )u r,)eal, Caglios ro. 7i +,)u un semn )are ar, a ), dore* e s, nu mai spun, nimi)' )el pu1in "n privin1a domnului de Condor)e . Domnule 2 #ise a un)i mar)0i#ul de =avras' "n in#/ndu-se pes e mas,' )a pen ru a merge "n "n /mpinarea lui Caglios ro 2 ia , un nau+ragiu' o "mpu*), ur, *i o o r,vire )are m, +a) s,-mi lase gura ap,. Nu-mi ve1i +a)e oare )ins ea de a-mi pre#i)e *i mie vreun mi) de)es "n a)ela*i gen6 A0' domnule mar)0i# 2 ripos , Caglios ro )are' sim1ind ), es e ironi#a ' "n)epuse s, se enerve#e 2 "n #adar sun e1i gelos pe a)e* i domni' pen ru ),' pe )uv/n ul meu de gen ilom' ve1i avea par e de )eva mul mai de soi. Mul mai de soi5 ex)lam, domnul de =avras' r/#/nd. =i1i a en ' v, anga(a1i prea serios4 mai mul de)/ marea' +o)ul *i o rava' es e greu. Mai e *i * reangul' domnule mar)0i# 2 r,spunse gra1ios Caglios ro. 7 reangul6... 80o' o "mi spune1i6 V, spun ), ve1i +i sp/n#ura 2 pre)i#a Caglios ro' )u an +el de +urie pro+e i), pe )are nu *i-o mai pu ea s ,p/ni. Sp/n#ura 65 repe , adunarea. Dra)e5 Domnul ui , ), sun un gen ilom 2 spuse =avras' )u r,)eal,. 7i da), "n /mpl, or vrea s, vor.eas), despre o sinu)idere' "l previn ), m, voi respe) a "ndea(uns p/n, "n ul ima )lip, spre a nu m, +olosi de o +unie )/ , vreme voi avea o sa.ie. Nu v, vor.es) de sinu)idere' domnule. A un)i vor.i1i de un supli)iu. Da. Sun e1i s r,in' domnule' drep )are v, *i ier . Cum adi),6 !gnoran1a. <n =ran1a' gen ilomii sun de)api a1i. Ve1i dis)u a a)eas a )u ),l,ul' domnule 2 spuse Caglios ro' #dro.indu-*i in erlo)uorul )u a)es r,spuns .ru al. 8 )lip,' )ei de +a1, r,maser, )a "mpie ri1i. 7 i1i ), remur "n a)es momen 2 vor.i domnul de LaunaC. 9rede)esorilor mei li sau +,)u pre#i)eri a / de ris e' "n)/ "mi "n)0ipui numai lu)ruri rele da), voi "n)er)a *i eu s, a+lu a)ela*i lu)ru. A un)i sun e1i mai "n1elep de)/ ei *i dumneavoas r, nu dori1i s, v, )unoa* e1i vii orul. Ave1i drep a e: .un sau r,u' s, respe) ,m se)re ul soar ei.

>J

Alexandre Dumas
A' domnule de LaunaC 2 in erveni doamna Du FarrC' 2 sper ), ve1i avea o a / )ura( )/ a)e* i domni. Eu' de asemenea' sper' doamn, 2 spuse guverna orul' "n)lin/ndu-se. Apoi' "n or)/ndu-se spre Caglios ro i se adres, as +el4 Domnule' gra i+i)a1i-m, *i pe mine )u 0oros)opul meu' v, )on(ur. E u*or 2 #ise Caglios ro. 8 lovi ur, de se)ure la )ap *i as a-i o 5 Un s rig, de spaim, r,suna "n "n),pere. Domnii de Ri)0elieu *i BaverneC "l implorar, pe Caglios ro s, nu mearg, mai depar e: dar )urio#i a ea +eminin, +u mai are. Au#indu-v,' )on e 2 "n)epu doamna Du FarrC 2 s-ar spune "n r-adev,r ), "n regul univers va s+/r*i de moar e violen ,. !a , ), sun em op *i )in)i au *i +os )ondamna1i de dumneavoas r,5 A0' v, da1i prea .ine seama' doamn,' ), es e o p,rere pre)on)epu , *i ), ne amu#,m 2 repli), domnul de =avras' "n)er)/nd s, r/d,. Fine"n1eles ), ne amu#,m 2 ad,ug, *i )on ele de ;aga 2 +ie ), va +i adev,ra ' +ie ), nu va +i. 80' a un)i m, voi amu#a *i eu 2 spuse doamna Du FarrC 2 ),)i nu vreau s, +iu mai la*, de)/ )eilal1i. Dar nu sun de)/ o +emeie *i nu voi avea ni)i m,)ar )ins ea de a s a "n a)ela*i r/nd )u dumneavoas r, "n privin1a unui groa#ni) de#nod,m/n . 8 +emeie moare "n pa ul s,u. Vai' moar ea unei +emei ., r/ne' ris e *i ui a e' va +i )ea mai rea din re oa e' nui a*a' domnule de Caglios ro6 7i #i)/nd a)es ea' p,ru ul.ura , *i d,du de "n1eles u uror' a / prin )uvin e )/ *i prin a i udinea sa' ), dore* e s, +ie mena(a a. Caglios ro "ns, nu s)0i1a ni)i un ges )are s, o lini* eas),. A un)i )urio#i a ea +u mai pu erni), de)/ eama. ;aide' domnule de Caglios ro' r,spunde1i-mi 2 )on inu, doamna Du FarrC. Cum vre1i s, v, r,spund' doamn,' )/nd nu m, "n re.a1i6 Dar... 2 "ngaim, ea. Ei' m, "n re.a1i' da sau nu6 Ceru Caglios ro. Con esa +,)u un e+or *i' dup, )e se l,s, "n)ura(a , de #/m.e ele )elor de +a1a' s rig,4 Ei .ine' da' m, aven ure# *i eu' spune1i-mi )um va s+/r*i @eanne de Vau.ernier' )on es, Du FarrC6 9e e*a+od' doamn, 2 r,spunse sinis rul pro+e . ?lumi1i' nu-i a*a' domnule6 Se ./l./i )on esa' )u o privire rug, oare. Dar Caglios ro era )a poseda *i nu v,#u a)eas , privire. 7i de )e s, +ie o glum,6 "n re., el. Dar pen ru )a s, ur)i rep ele e*a+odului' re.uie s, +i u)is' s, omori' "n s+/r*i ' s, +i s,v/r*i o )rim, *i' dup, oa e pro.a.ili ,1ile' eu nu voi s,v/r*i ni)ioda , o )rim,. Es e o glum,' nu-i a*a6 Ei' Doamne' da 2 spuse Caglios ro 2 es e o glum, ), o )e am pre#is. Con esa i#.u)ni "n r-un 0o0o de r/s' pe )are un o.serva or a en l-ar +i g,si )am prea s riden pen ru a +i na ural. De)i' domnule de =avras' s, ne )omand,m )arurile mor uare. 9en ru dumneavoas r,' )on es,' es e )u o ul de prisos 2 #ise Caglios ro. 7i de )e' domnule6 9en ru ), dumneavoas r, ve1i merge la e*a+od "n r-o ),ru1,. 80' )e gro#,vie5 s rig, doamna Du FarrC. A0' )e om r,u ,)ios5 Mare*ale' al , da , s, alege1i oaspe1i mai veseli' sau nu voi mai veni la dumneavoas r,. S)u#a1i-m,' doamn, 2 ripos , Caglios ro 2 dar dumneavoas r,' )a *i )eilal1i' a1i dori -o. Eu )a *i )eilal1i: )el pu1in "mi ve1i a)orda m,)ar r,ga#ul de a-mi alege du0ovni)ul' nui a*a6 Ar +i o rud, inu il,' )on es, 2 #ise Caglios ro. Cum as a6 Ul imul )are se va ur)a pe e*a+od' "nso1i de un du0ovni)' va +i... Va +i6... "n re.ar, o1i "n r-un glas.

>1

Colierul Reginei vol. 1


Va +i regele =ran1ei. 7i Caglios ro ros i a)es e ul ime )uvin e )u o vo)e surd, *i a / de lugu.r,' "n)/ un su+lu de moar e p,ru ), re)e pes e )ei de +a1,' "ng0e1/ndu-i p/n, "n ad/n)ul su+le ului. C/ eva minu e domni ,)erea. <n r,s impul a)es a' Caglios ro "*i apropie .u#ele de pa0arul )u ap, "n )are )i ise oa e a)es e )r/n)ene pro+e1ii: dar a.ia "l a inse )u .u#ele' ), "l *i respinse )u un pro+und de#gus ' )a *i )/nd ar +i +os un po ir amar. <n imp )e s,v/r*ea a)es ges ' o)0ii lui Caglios ro se "n oarser, spre BaverneC. A' nu5 s rig, a)es a' )re#/nd ), oaspe ele va "n)epe s, vor.eas), 2 nu-mi spune1i )e mi se va "n /mpla: eu nu v-o )er. Ei .ine' o )er eu "n lo)ul s,u 2 spuse Ri)0elieu. Lini* i1i-v, domnule mare*al 2 #ise Caglios ro 2 deoare)e dumneavoas r, sun e1i sin-gurul din re noi o1i )are va muri "n pa ul s,u. Ca+eaua' domnilor5 ros i ., r/nul mare*al' "n)/n a de pre#i)ere. Ca+eaua5 Bo1i se ridi)ar,. Dar "nain e de a re)e "n salon' )on ele de ;aga se apropie de Caglios ro. Domnule 2 "n)epu el 2 nu m, g/ndes) s, o)oles) des inul' dar spune1i-mi de )e re.uie s, m, +eres). De un man*on' sire 2 r,spunse Caglios ro. Domnul de ;aga se "ndep,r ,. 7i eu6 "n re., Condor)e . De o omle ,. Fine' renun1 la ou,. 7i se al, ur, )on elui. 7i eu de )e re.uie s, m, em6 "n re., =avras. De o s)risoare. Fine' mul1umes). 7i eu6 "n re., de LaunaC. De ),derea Fas iliei. 8' as a m, lini* e* e. 7i se "ndep,r , r/#/nd. E r/ndul meu' domnule 2 in erveni )on esa' )u des,v/r*ire ul.ura ,. Dumneavoas r,' +rumoas, )on es,' +eri1i-v, de 9ia1a Ludovi) al XV-lea5 Vai5 r,spunse )on esa. <n r-o #i )0iar m-am r, ,)i pe a)olo. Am su+eri de-a .inelea. <n #iua a)eea aproape ), mi-am pierdu )apul. Ei .ine *i de da a as a "l ve1i pierde' )on esa' dar nu-l ve1i mai reg,si. Doamna Du FarrC s)oase un s rig, *i se re+ugie "n salon' al, uri de )eilal1i invi a1i. Caglios ro o)mai vroia s, +a), a)ela*i lu)ru. 8 )lip,5 #ise Ri)0elieu. Nu mai r,m/ne de)/ BaverneC *i )u mine' ),ruia nu i-a1i spus nimi)' s)umpul meu vr,(i or. Domnul de BaverneC m-a ruga s, nu-i spun nimi) *i dumneavoas r,' domnule mare*al' nu m-a1i "n re.a nimi). A0 *i v, mai rog *i-a)um5 s rig, BaverneC' )u m/inile "mpreuna e. Dar ia ,' pen ru a ne demons ra +or1a geniului dumneavoas r,' nu a1i pu ea s, ne spune1i un lu)ru pe )are nu-l * im de)/ noi doi6 Care6 "n re., Caglios ro sur/#/nd. Ei .ine' )e +a)e la Versailles .ravul BaverneC "n lo) s, r,ias), lini* i la +rumoasa lui mo*ie de la Maison-Rouge' pe )are regele a r,s)ump,ra -o pen ru el a)um rei ani6 Nimi) mai simplu' domnule mare*al 2 r,spunse Caglios ro. A)um #e)e ani' domnul a dori s-o dea pe +ri)a s,' domni*oara Andreea' regelui Ludovi) al XV-lea' dar domnul n-a reu*i . ;m' 0m5 Morm,i BaverneC.

>>

Alexandre Dumas
As ,#i' domnul vrea s,-l dea pe +iul s,u =ilip de BaverneC' reginei Maria-An oane a. <n re.a1i-l da), min . 9e legea mea5 spuse BaverneC' remur/nd. A)es om ori es e un vr,(i or' ori dra)u s, m, ia5 A05 ex)lam, mare*alul. Nu vor.i )u a / a "ndr,#neal, despre diavol' s)umpe prie ene5 <nsp,im/n , or' "nsp,im/n , or5 murmur, BaverneC *i se "n oarse pen ru a-l implora pen ru ul ima oar, pe Caglios ro s, p,s re#e se)re ul: a)es a "ns, disp,ruse. S, mergem' BaverneC' s, mergem "n salon 2 #ise mare*alul. Vor lua )a+eaua +,r, noi' sau noi vom .ea )a+eaua re)e' )eea )e ar +i *i mai r,u *i se gr,.i spre salon. Dar salonul era gol: ni)i unul din re invi a1i nu a mai avu )ura(ul s,-l priveas), "n +a1, pe au orul )umpli elor pre#i)eri. Lum/n,rile ardeau "n )andela.re: )a+eaua +umega "n i.ri): "n va ra +o)ul p/lp/ia. Boa e a)es ea erau a)um de prisos. 9e legea mea5 Se pare ), vom lua )a+eaua "n doi. Ei .ine' unde dra)u e-ai dus6 7i Ri)0elieu privi "n oa e p,r1ile' dar ., r/nelul disp,ruse )a *i )eilal1i. N-are impor an1, 2 ros i mare*alul' r/n(ind "n +elul lui Vol aire *i +re)/ndu-*i m/inile us)a e *i al.e' "n),r)a e de inele. Voi +i singurul din re invi a1ii mei )are va muri "n pa ul s,u. Ei' ei' "n pa ul meu5 Con e de Caglios ro' eu nu sun ne"n)re#, or. <n pa ul meu *i )/ mai /r#iu )u pu in1,6 Unde sun vale ul *i pi), urile6 Vale ul in r,' )u un +la)on "n m/n, *i "mpreun, )u mare*alul' re)u "n )amera de )ul)are.

Capi olul !!!

Cele dou necunoscute

?erul lui 1$%&' a)el mons ru )are a )o ropi a *asea par e din =ran1a' nu l-am prea sim1i ' )u oa e ), ./n uia pe la u*ile domnului de Ri)0elieu' "n)0i*i )um eram "n a)eas , su+ragerie a / de ),lduroas, "n )are se r,sp/ndeau dul)i miresme. 9u1in, )0i)iur, la +eres re es e un lux al na urii ad,uga luxului oamenilor. 9en ru )el .oga ' "n+,*ura "n .l,nuri' "n)0is "n r,sur, sau )u+unda prin re pernele *i )a i+elele unui apar amen "n),l#i ' iarna pare +,)u , din diaman e' pudr, *i .roderii de argin . Fruma es e o podoa.,' vremea rea o s)0im.are de de)or +,)u a de marele opera or pe )are "l numim na ur, *i pe )are .oga ul o prive* e numai prin +eres re. 9rin urmare' )el ),ruia "i es e )ald poa e admira )opa)ii negri *i g,si +arme) priveli* ii pus ii o+eri e de )/mpiile mirosind a iarn,. Cel )e sim e ame1indu-l suavele arome ale )inei )are-l a* eap , poa e respira din )/nd "n )/nd' pe +ereas ra "n redes)0isa' par+umul aspru al v/n ului *i a.urul "ng0e1a al #,pe#ii )e-i "mprosp, ea#, g/ndurile. Cel )are' "n s+/r*i ' dup, o #i +,r, su+erin1e' )/nd milioane de )e ,1eni au su+eri ' se "n inde su. plapum,' "n )ear*a+uri +ine' "n r-un pa )ald' a)ela' )a egois ul de )are vor.e* e Lu)re1iu' poa e so)o i ), o ul e .ine "n )ea mai .un, din re lumile posi.ile. Dar )el ),ruia "i es e +rig nu vede nimi) din oa e a)es e minuna1ii ale na urii la +el de plin, de +rumuse1i a / "n 0aina sa al., )/ *i "n )ea verde. Cel ),ruia "i es e +oame se ui , "n p,m/n nu spre )er: )erul +,r, soare pare du*m,nos s,rmanului. <n epo)a despre )are vor.im' adi), spre (um, a ea lunii aprilie' se a+lau numai la 9aris rei su e de mii de nenoro)i1i' )are mureau de +oame *i de +rig' la 9aris' unde' su. pre ex )a ni)i un ora* nu are mai mul1i .og, a*i' nimeni nu se g/nde* e ), exis , *i s,ra)i )are pier de +rig *i de mi#erie. <n impul a)es or pa ru luni' un )er de plum. "i alung, pe )ei n,p,s ui1i din sa la ora*' a*a )um iarna alunga lupii din p,dure "n sa . Ni)i p/ine' ni)i lemne. Ni)i p/ine pen ru )ei )are indurau +rigul' ni)i lemne pen ru a )oa)e p/inea. La 9aris' oa e provi#iile au

>D

Colierul Reginei vol. 1


+os )onsuma e "n r-o lun,. S aros ele negu1, orilor' neprev,#, or *i nepri)epu ' nu s-a g/ndi s, adu), la 9aris dou, mii de m,suri de lemne alia e la o dis an1a de #e)e leg0e de )api al,. El mo iva as +el4 )/nd "ng0e1a' "ng0e1ul "mpiedi)a ranspor ul: )/nd se de#g0e1a' ),ru1ele *i )aii nu erau de a(uns. Ludovi) al XV!-lea' "n1eleg, or' uman' mereu "ngri(ora de su+erin1ele ma eriale ale poporului s,u. 9ierdea din vedere )u u*urin1a "ns, s area de spiri exis en a. Ludovi) al XV!lea "n)epu prin a alo)a dou, su e de mii de livre pen ru "n)0irierea )arelor *i a ),ilor' iar apoi ordona re)0i#i1ionarea o.liga orie a a)es ora. Cu oa e a)es ea' )onsumul era mai mare de)/ provi#iile aduse. Bre.uia +ixa un impo#i asupra )onsuma orilor. Nimeni n-avu drep ul s, ridi)e de la depo#i ul general mai mul de o "n),r), ura de doi s eri' apoi numai un s er. As +el' au ap,ru )o#i lungi la por1ile depo#i elor' apoi la u*ile .ru ,riilor. Regele )0el ui o1i .anii din )ase , s, personal, +, )/nd pomeni. E! ridi), )u rei milioane impo#i ele )on)esionarilor *i a)ord, a)es e rei milioane a(u or,rii s,ra)ilor' de)lar/nd ), ori)e al , urgen1a re.uie "nl, ura a "n +a1a +rigului *i a +oame ei. Regina' la r/ndul s,u' dona )in)i su e de ludovi)i din e)onomiile sale. M/n,s irile' spi alele' )l,dirile pu.li)e au +os rans+orma e "n a#ile iar oa e por1ile pala elor se des)0iser, la ordinul s ,p/nilor' dup, exemplul pala elor regale' pen ru a "ng,dui s,ra)ilor s, p, rund, "n )ur1i' unde se adunau "n (urul +o)ului. <n +elul a)es a a* ep area de#g0e1ului p,rea mai supor a.il,. Dar )erul era ne"nduple)a <n +ie)are sear,' o p/n#, de aram, s a)o(ie se "n indea pe .ol a )ereas),. S elele s)lipeau re)i *i indi+eren e )a ni* e s+e*ni)e mor uare' iar "ng0e1ul din impul nop1ii )ondensa din nou' "n r-un la) de diaman e' #,pada al.,s ruie pe )are soarele de la amia#a o opise pen ru o )lip,. 9es e #i' mii de mun)i ori )u lopa a *i )a#maua "n m/n, "ngr,m,deau #,pada *i g0ea1a de-a lungul )aselor' )a ni* e du.le me ere#e groase *i umede' "n)0i#/nd pe (um, a e s r,#ile' *i-a*a prea "ngus e' "n )ea mai mare par e. Cale* i greoaie )u ro1i lune)/nd "n oa e p,r1ile' )ai )e se )l, inau ga a s, )ad, la +ie)e pas "l sileau s, s ea )/ mai aproape de a)es e #iduri "ng0e1a e pe re), orul expus "n rei ei prime(dii de a alune)a' a se lovi *i a +i s rivi su. ro1i. Cur/nd' mormanele de #,pada *i de g0ea1, devenir, a / de "nal e' "n)/ pr,v,liile nu se mai v,#ur,' po e)ile +ur, a)operi e *i re.ui s, se renun1e la )ur,1a ul #,pe#ii' +or1ele *i mi(loa)ele de a o ),ra +iind insu+i)ien e. 9arisul' nepu in)ios' se re)unos)u "nvins *i l,s, iarna s,-l a)opere. Se s)urser, as +el de)em.rie' ianuarie' +e.ruarie *i mar ie: uneori' un de#g0e1 de dou, sau rei #ile pre+,)ea "n r-un o)ean "n regul 9aris' lipsi )um era de )anale de s)urgere *i pan e. <n a)ele #ile' anumi e s r,#i nu pu eau +i raversa e de)/ )u plu a. Mul1i )ai se pr,p,dir, *i se "ne)ar,. Br,surile nu mai ris)ar, ni)i m,)ar un pas: s-ar +i rans+orma "n )or,.ii. 9arisul nu-*i r,da ni)i a)um +irea *i +redona "n ., aie de (o) despre moar ea prin de#g0e1 )um +redonase despre moar ea prin +oame e. 9ro)esiuni se "ndrep au spre ;ale pen ru a le vedea pe pre)upe1ele de pe* e l,ud/ndu-*i mar+a' alerg/nd dup, )lien1i' "n),l1a e )u di ai )i#me de piele' )u pan alonii v/r/1i "n )ar/m.i *i )u +us ele ridi)a e p/n,-n .r/u' oa e r/#/nd' ges i)ul/nd' "mpro*)/ndu-se una pe al a "n .,l1ile "n )are s , eau: dar )um de#g0e1ul era re), or' )um g0ea1a se ins al, din nou' opa), *i "nd,r, ni),' )um la)urile din a(un deveneau a doua #i un )ris al lune)os' s,niile "nlo)uiau r,surile *i alergau "mpinse de pa ina ori sau rase de )ai po )ovi1i )u )uie pe s r,#ile pres)0im.a e "n oglin#i )e se 1ineau lan1. Sena' "ng0e1a , .o)n, p/n, la o ad/n)ime de mai mul e pi)ioare' devenise lo)ul de "n /lnire al r/n orilor' )are se luau la "n re)ere +ie +ugind' mai .ine #is ),#/nd' +ie d/ndu-se pe g0ea1,' "n s+/r*i (o)uri de o +elul *i )are' "n),l#i1i de a / a gimnas i),' a un)i )/nd o.oseala "i silea s, se odi0neas),' alergau la +o)ul )el mai apropia )a s, nu le "ng0e1e n,du*eala "n spinare. Se prevedea momen ul )/nd )omuni)a1ia pe apa va +i "n rerup ,' )omuni)a1ia pe p,m/n +iind de pe a)um imposi.il,' momen ul )/nd alimen ele nu vor mai pu ea a(unge la

>&

Alexandre Dumas
des ina1ie *i )/nd 9arisul' a)es rup uria*' va +i do.or/ din pri)ina lipsei de 0ran, )a a)ele mons ruoase )e a)ee )are' dup, )e au m/n)a o )e se a+l, "n apele din (urul lor' r,m/n "n)0ise "n )ar)asa g0e1urilor polare *i mor de inani1ie' nepu /nd s, se s re)oare prin re )r,pa uri' )a pe* ii mai mi)i )are au +os prad, lor *i s, a(ung, "n #one mai empera e' "n ape mai .oga e. <n a)eas , si ua1ie' regele )onvoa), )onsiliul. El 0o ,r" s, +ie exila1i din 9aris' adi), s, +ie ruga1i s, se re"n oar), "n provin)iile lor' epis)opii' a.a1ii' ),lug,rii' )are "*i ui aser, re*edin1ele: guverna orii' adminis ra orii de provin)ie )are "*i mu aser, la 9aris sediul: "n s+/r*i ' magis ra1ii )are pre+erau 8pera *i so)ie a ea pari#ian,' +o oliului lor )u +lori de )rin. <n r-adev,r' o1i a)e* ia +,)eau o mare risip, de lemne "n .oga ele lor pala e *i )onsumau mul e alimen e "n uria*ele lor .u), ,rii. Mai erau apoi o1i s ,p/nii mo*iilor din provin)ie )are +ur, invi a1i s, se "napoie#e "n )as elele lor. Dar domnul Lenoir' lo)o enen de poli1ie' "i a rase regelui a en1ia ), o1i a)e* i oameni' ne+iind vinova1i' nu pu eau +i sili1i s, p,r,seas), 9arisul de la o #i la al a: ),' "n )onse)in1,' vor ple)a )u o "n)e ineal, provenind *i din rea voin1, *i din di+i)ul a ea ),l, oriei *i ), as +el de#g0e1ul va sosi "nain e de a se +i o.1inu re#ul a ul m,surii lua e' "n vreme )e oa e nepl,)erile ar avea imp s, se produ),. La s+/r*i ul lui mar ie' de#g0e1ul sosi' dar inegal' in)omple ' )u reveniri de "ng0e1 )are prelungeau ne)a#urile' mi#eria *i +oamea "n r/ndul popula1iei pari#iene. Ni)ioda , s,r,)ia nu +usese a / de mare )a "n a)eas , ul im, perioad,: apari1iile in ermi en e ale soarelui ),ldu1 +,)eau s, par, *i mai grele nop1ile geroase *i v/n ul re)e din mia#,noap e: s ra urile groase de g0ea1, se rupser, *i se pr,v,lir, "n Sena' )are se rev,rs, pes e maluri. <n primele #ile ale lui aprilie se produse una din a)ele reveniri ale +rigului despre )are am vor.i : un +rumos s ra de #,pad, a)operi .ulevardele *i )0eiurile *i +ura v,#u e reap,r/nd s,niile )u )ai iu1i. A)eas a produ)ea un e+e) admira.il pe )0eiuri *i .ulevarde. Dar pe s r,#i' r,surile *i )a.riole ele rapide deveniser, spaima pie onilor' )are nu le au#eau venind *i nu le pu eau o)oli' "mpiedi)a1i )um erau de .arierele de g0ea1, *i )are adesea' "n)er)/nd s, +ug,' ),deau su. ro1i. <n )/ eva #ile' 9arisul se umplu de r,ni1i *i muri.un#i' i)i un pi)ior rup de o ),dere pe polei' )olo un piep #dro.i de 0ulu.a unei )a.riole e' )are' dus, de iu1eal,' nu pu use s, opreas), pe g0ea1,. A un)i poli1ia "n)epu s,-i p,#eas), de ro1i pe )ei )e s),paser, de +rig' de +oame *i de inunda1ii. Fog, a*ii )are "i s riveau pe s,ra)i +ura amenda1i. <n a)ea epo), "n )are domnea aris o)ra1ia' exis a *i un +el aris o)ra i) de a m/na )aii4 un prin1 de s/nge m/na "n goan, mare *i +,r, s riga e4 un du)e *i un pair' un gen ilom *i o ar is , de la 8per, "n rap +or1a : un pre*edin e *i un +inan)iar la rap: mi)ul proprie ar' "n )a.riole a lui' )ondu)ea singur ), la v/n, oare *i vi#i iul' s /nd "n pi)ioare la spa e' s riga E9,#ea5E )/nd s ,p/nul r,s urna )/ e un ne+eri)i . <n "mpre(ur,rile pe )are le-am #ugr,vi ' op #ile dup, )in, da , la Versailles de ), re domnul de Ri)0elieu' "n r-o #i )u un +rumos soare gla)ial' au +os v,#u e in r/nd "n 9aris pa ru s,nii elegan e' alune)/nd pe #,pada "ng0e1a a )are a)operea Cours-la-Reine *i )ap, ul .ulevardelor' "n)ep/nd de la C0amps-ElCs3es. <n a+ara 9arisului' g0ea1a poa e s,-*i p,s re#e mai mul imp al.ea1a sa virginal,' re), orii sun rari. La 9aris' dimpo riv,' o su , de mii de pa*i pe ora "n inea#, repede' "nnegrind splendida man ie a iernii. S,niile )are alune)aser, pe drumul "ng0e1a ' se oprir, mai "n /i pe .ulevard' adi), imedia )e noroiul lu, lo)ul #,pe#ii. <n r-adev,r' soarele din impul #ilei muiase gerul *i pen ru )/ eva )easuri se de#g0e1ase4 spunem )/ eva )easuri' deoare)e "n aer se *i sim1ea aprigul v/n )are .i)iuie* e "n nop1ile de aprilie primele +run#e *i primele +lori. <n sania )are mergea "nain e se a+lau doi .,r.a1i "m.r,)a1i "n man ii )a+enii de pos av' "m.l,ni e' )u gulere du.le: singura di+eren1, )are exis a "n re )ele dou, 0aine era ), una avea nas uri *i .randen.urguri de aur' iar )ealal , de m, ase. A)e* i doi .,r.a1i' ins ala1i "n r-o sanie ras, de un )al negru )are su+la pe n,ri un a.ur gros' mergeau "n +a1a al ei s,nii ), re )are "n or)eau din )/nd "n )/nd privirea )a pen ru a o supraveg0ea. <n )ea de a doua sanie se a+lau dou, +emei a / de .ine "n+,*ura e "n .l,nuri' "n)/ nimeni nu le pu ea #,ri +a1a. S-ar pu ea )0iar ad,uga ), era greu s, g0i)e* i sexul a)es or dou, persona(e da), n-ai +i g0i)i ), sun +emei du pa piep ,n, ura "nal ,' "n v/r+ul ),reia o p,l,rioar, "*i +/l+/ia

>G

Colierul Reginei vol. 1


penele. Edi+i)iul enorm al a)es ei piep ,n, uri "n )are se "m.inau pangli)i "mple i e *i mi)i giuvaeruri era "nv,lui "n r-un nor de pudr, al.,' a*a )um iama se )erne pul.erea de promoroa), de pe ramurile #g/l1/i e de v/n . A)es e dou, doamne' a*e#a e a / de aproape una de )ealal ,' "n)/ s)aunele lor se alipiser,' dis)u au +,r, s, dea a en1ie numero*ilor spe) a ori )are le priveau re)/nd pe .ulevard. Am ui a s, spunem ),' dup, o s)ur , oprire' "*i reluaser, drumul. Una din re ele' )ea mai "nal , *i mai maies uoas,' "*i apas, pe gur, o +in, .a is , .roda ,: avea o 1inu a dreap , *i sigur,' )u o v/n ul aspru )e .i)iuia sania "n goan,. La .iseri)a Sain e-Croix-dOAn in o)mai ., ea ora )in)i *i "n uneri)ul "n)epea s, )o.oare asupra 9arisului *i' o da , )u el' +rigul. <n a)es momen e)0ipa(ele a(unser, aproape de poar a Sain -Denis. Doamna )are "*i 1inuse .a is a la gur, +,)u un semn )elor doi .,r.a1i din +a1,' iar ei se "ndep,r ar, de sania )elor dou, doamne' .i)iuind )alul negru. Apoi' a)eea*i doamn, privi "napoi' de unde veneau al e dou, s,nii' +ie)are )ondus, de un vi#i iu +,r, livrea: am/ndoi vi#i ii' as)ul /nd la r/ndul lor de semnul )e li se +,)use' disp,rur, pe s rada Sain -Denis' pier#/ndu-se "n noap e. A*a )um am spus' sania )elor doi .,r.a1i se dis an1, de )ea a doamnelor *i s+/r*i prin a se mis ui "n negura "nser,rii )e se "ngro*a "n (urul uria*ei )l,diri a Fas iliei. Cea de a doua sanie' a(ung/nd pe .ulevardul M3nilmon an ' se opri: prin lo)urile a)es ea re), orii erau rari' noap ea "i alungase: de al +el' "n a)es )ar ier "ndep,r a ' pu1ini .urg0e#i se "n)ume au s, mearg, +,r, +elinare *i +,r, "nso1i ori' de )/nd iama a1/1ase rei sau pa ru mii de )er*e ori suspe)1i' rans+orma1i pe "n)e ul "n 0o1i. Doamna )are' dup, )um am ar, a )i i orilor no* ri' d,dea porun)ile' a inse )u dege ul um,rul vi#i iului. Sania se opri. Pe.er 2 spuse ea 2 )/ imp "1i re.uie pen ru a adu)e )a.riole a la lo)ul * iu 6 Boamna mergi )u ga.riole 6 "n re., vi#i iul' )u )el mai au en i) a))en german. Da' m, voi "n oar)e pe s r,#i' s, v,d +o)urile. S r,#ile sun "ns, *i mai noroioase de)/ .ulevardele *i se merge greu )u sania. 7i-apoi mi-e +rig. 7i 1ie nu-i a*a' mi)u1o6 Adaug, doamna adres/ndu-se "nso1i oarei sale. Da' doamn, 2 r,spunse a)eas a. Au#i' Pe.er6 De)i la lo)ul * iu )u )a.riole a. 9ine' oamna. C/ imp "1i re.uie6 8 *uma a de or,. Fine: ui ,- e la )eas' dr,gu1o5 Cea mai /n,r, din re )ele dou, doamne ),u , su. 0aina de .lan, *i "*i privi )easorni)ul' deslu*ind ora )u des ul, greu a e' deoare)e' am mai spus' aproape se "nnop ase. 7ase +,r, un s+er 2 spuse ea. De)i la *ap e +,r, un s+er ' Pe.er. 7i #i)/nd a)es e )uvin e' doamna s,ri )u u*urin1, din sanie' "n inse m/na prie enei sale *i se "ndep,r ,' "n imp )e vi#i iul .om.,nea )u o de#apro.are respe) uoas,' dar des ul de are pen ru a +i au#i de s ,p/na sa4 !mpruden1,5 A0' mein ?o 5 Ce impruden1,5 Cele dou, +emei "n)epur, s, r/d,' se "n+,*urar, "n 0ainele de .lan,' ale ),ror gulere le a(ungeau p/n, la ure)0i *i raversar, aleea la eral, a .ulevardului' amu#/ndu-se de s)/r1/i ul #,pe#ii su. mi)u1ele lor pi)ioare "n),l1a e "n +ine )i#me "m.l,ni e. Bu' )are ai o)0i .uni' Andreea 2 spuse doamna )are ar, a mai "n v/rs , +,r, s, par, o u*i a avea mai mul de rei#e)i- rei#e)i *i doi de ani 2 "n)ear), s, )i e* i "n )ol1ul a)es a numele s r,#ii. S rada 9on -aux-C0oux' doamn, 2 spuse /n,ra' r/#/nd.

>I

Alexandre Dumas
Ce s rad, mai e *i as a' s rada 9on -aux-C0oux6 A0' Dumne#eule5 Ne-am r, ,)i 5 S rada 9on -aux-C0oux5 Mi s-a spus a doua s rad, la dreap a. Andreea' sim1i )e pl,)u miroase a p/ine )ald,6 Nu-i de mirare 2 r,spunse "nso1i oarea sa 2 sun em la poar a unui .ru ar. Ei .ine' s,-l "n re.,m unde es e s rada Sain -Claude 2 *i )ea )are vor.ise se "ndrep , spre poar ,. 80' nu in ra1i' doamn,5 #ise repede )ealal ,. L,sa1i-m, pe mine. S rada Sain -Claude' mi)u1ele mele doamne 2 r,sun, o vo)e glumea1, 2 vre1i s, * i1i unde es e s rada Sain -Claude6 Cele dou, +emei se "n oarser, "n a)ela*i imp *i v,#ur,' spri(ini de u*a .ru arului un lu)r, or "m.r,)a "n r-o (a)0e , )arag0ioasa *i )are' )u o gerul' avea pi)ioarele *i piep ul des)operi e. A0' un .,r.a gol5 s rig, )ea mai /n,r, din re )ele dou, +emei. Sun em oare "n 8)eania6 7i +,)u un pas' as)un#/ndu-se "n spa ele )eleilal e. C,u a1i s rada Sain -Claude6 urm, u)eni)ul .ru arului' )are nu pri)epea de lo) ges ul de spaim, al inerei' *i' o.i*nui +iind )u "m.r,),min ea sa' era depar e de a a ri.ui 0ainelor lui pu erea de a "ndep,r a pe )ineva. Da' prie ene' s rada Sain -Claude' r,spunse )ea mai "n v/rs ,' s ,p/nindu-*i r/sul. 9,i nu-i greu s-o g,se* i *i' de al +el' am s, v, du) eu 2 relu, )u voio*ie .,ia ul plin de +,in, din )re* e p/n,-n ,lpi. Mis *i +,)u : el "*i puse "n mi*)are )ompasul imenselor sale pi)ioare su.1iri' la )ap, ul ),rora se mi*)au doi papu)i ve)0i' largi )a ni* e )or,.ii. Nu' nu5 Se "mpo rivi doamn, mai "n v/rs , *i' )u siguran1a' nu pen ru ), s-ar +i emu s, nu +ie v,#u , "n ov,r,*ia unei asemenea ),l,u#e. Ara ,-ne s rada +,r, s, e deran(e#i *i vom "n)er)a singure s,-1i urm,m indi)a1iile. 9rima s rad, la dreap a' doamn, 2 r,spunse ),l,u#a' re r,g/ndu-se dis)re . Mul1umim 2 r,spunser, doamnele *i gr,.ir, pasul "n dire)1ia ar, a ,' "n,.u*indu-*i r/sul "n man*oane.

Capi olul !V

Un interior

<n 1$%& Sain -Claude era o s rad, onora.il,' pros lumina ,' es e adev,ra ' nu prea )ura , *i as a e adev,ra : "n +ine' rar +re)ven a ,' )u pu1ine )ase *i des ul de ne)unos)u ,. Dar pur a numele unui s+/n : +,)ea par e din )ar ierul Marais *i ad,pos ea' "n )ele rei sau pa ru )ase a+la e a)olo' )/1iva .ie1i ren ieri' )/1iva negus ori *i )/1iva .ie1i s,ra)i' omi*i p/n, *i de pe lis ele paro0iei. <n a+ar, de a)es e rei sau pa ru )ase' la )ol1ul .ulevardului mai era *i un pala )u aspe) m,re1 )u )are s rada Sain -Claude se pu ea m/ndri' so)o ind-o o )l,dire ex rem de aris o)ra i),: dar a)eas , )l,dire' ale ),rei +eres re' "n #i de s,r., oare ar +i pu u s, lumine#e "n reaga s rad, numai )u re+lexul )andela.relor *i al lus relor sale' a)eas , )l,dire' spuneam' era )ea mai "n une)a ,' )ea mai mu , *i mai sum.r, din re )asele din )ar ier. 9oar a nu se des)0idea ni)ioda ,: +eres rele' "n+unda e )u perne de piele' aveau pe +ie)are s ing0ie' pe +ie)are perva# al o.loanelor un s ra de pra+ pe )are +i#iologii sau geologii l-ar +i apre)ia ), se poa e aduna numai "n #e)e ani. C/ eoda ,' un re), or )are n-avea de lu)ru' un )urios sau un ve)in se apropia de in rarea prin)ipal, *i' prin imensa .roas)a )er)e a in eriorul pala ului. Nu se vedeau de)/ smo)uri de iar.a prin re pie rele pava(ului' mu*)0i *i mu)egai pe lespe#i. Uneori un *o.olan uria*' s ,p/nul a)es ui domeniu p,r,si ' raversa lini* i )ur ea *i se )u+unda "n .e)iuri' modes ie gra ui a deoare)e avea la dispo#i1ie' dup, po+ a inimii' saloane *i "n),peri a / de pl,)u e unde pisi)ile nu pu eau veni s,-l ul.ure.

>$

Colierul Reginei vol. 1


Un re), or oare)are' dup, )e veri+i)a "n sinea lui singur, a ea a)es ui pala ' "*i )on inu, drumul. Dar da), era un ve)in' av/nd un in eres mai mare +a1, de a)eas , )as, .oiereas)a' el r,m/nea aproape "n o deauna la pos ul s,u de o.serva1ie' p/n, )/nd i se al, ura un al )ineva "m.oldi *i el de o )urio#i a e asem,n, oare: *i a un)i' aproape "n o deauna "n)epea o )onversa1ie pe )are sun em siguri ), o pu em reda )el pu1in "n mare' da), nu "n de aliu. Ve)ine 2 #i)ea )el )e nu privea )elui )are privea 2 )e ve#i oare "n )asa domnului )on e de Falsamo6 Ve)ine 2 r,spundea )el )e privea )elui )are nu privea 2 v,d *o.olanul. A0' "mi dai voie6 7i al doilea )urios se ins ala' la r/ndul s,u' la gaura )0eii. <l ve#i6 Spunea ve)inul al, ura ve)inului )are-i luase lo)ul. Da 2 r,spundea a)es a 2 "l v,d. A0' domnule' s-a "ngr,*a . Cre#i6 Da' sun sigur. Cred *i eu' nimi) nu-l ul.ura. 7i' de .un, seam,' ori)e s-ar #i)e' re.uie s, +i r,mas .u)a e de soi "n )as,. Fu)a e de soi' )re#i6 Dra)e' domnul de Falsamo a disp,ru prea repede pen ru a +i avu imp s, la o ul. Ei' ve)ine' )/nd o )as, es e pe (um, a e ars,' )e vrei s, mai ui1i6 La urma urmei' ve)ine' s-ar pu ea s, ai drep a e. Dup, )e priveau din nou *o.olanul' se desp,r1eau "ngro#i1i de a +i spus a / a "n r-o a+a)ere a / de mis erioas, *i deli)a ,. <n r-adev,r de la in)endiul i#.u)ni "n a)eas , )as, sau' mai .ine #is' "n r-o par e a )asei' Falsamo disp,ruse: nu se mai +,)use ni)i o repara1ie *i pala ul +usese p,r,si . S, l,s,m s r,ve)0iul pala ' pe l/ng, )are nu am vru s, re)em +,r, s, ne oprim' s, r,m/n, )u+unda "n "n uneri)ul umed al nop1ii' )u erasele sale pes e )are s-a a* ernu #,pada *i )u a)operi*ul vr/s a de +l,),ri. Apoi' ravers/nd s rada de pe par ea s /ng, pe )ea dreap ,' s, privim al, uri la o gr,dini1a "n)on(ura , de un #id "nal ' o )as, "ngus a *i "nal , )are se ridi), asemenea unui urn al. pe +undalul v/n, -)enu*iu al )erului. 9e )oama )asei se "nal1, un 0orn asemenea unui para r,sne ' iar "n v/r+ul lui o s ea s r,lu)i oare se "nv/r e* e *i s)/n eia#,. Ul imul e a( al )asei ar +i re)u neo.serva da), o ra#, de lumin, nar +i r,#., u a+ar, "nro*ind dou, din )ele rei +eres re ale +a1adei. Celelal e e a(e sun posomori e *i sum.re. 8are lo)a arii dorm6 E)onomises) poa e' s /nd su. pleduri' lumin,rile a / de s)umpe *i lemnele a / de rare "n a)es an6 8ri)um' )ele pa ru e a(e nu d,deau semne de via1,' "n vreme )e al )in)ilea nu numai ), r,ia' dar lumina des ul de pu erni). S, .a em la poar ,' s, ur),m s)ara "n une)oas,' )are s+/r*e* e la a)es al )in)ilea e a(' unde dorim s, a(ungem. 8 simpl, s)ar, spri(ini , de pere e ne du)e sus. Un m/ner de sonerie )u *nur a /rna la u*,: un * erg, or "mple i *i un )uier de lemn mo.ilea#, s)ara. Dup, )e am des)0is prima u*,' in r,m "n r-o )amer, "n une)oasa *i goal,: es e )ea a ),rei +ereas r, nu era lumina ,. A)eas , "n),pere serve* e de an i)amer, *i d, "n r-al a' al ),rei mo.ilier *i )elelal e am,nun e meri , oa , a en1ia. Lespe#i "n lo) de par)0e ' u*i vopsi e grosolan' rei +o olii de lemn al. apisa e )u )a i+ea gal.en,' o .ia , )anapea )u perne s)o+/l)i e *i su.1ia e de ani. Cu ele *i ar)urile l,sa e )ons i uie #./r)i urile *i ., r/ne1ea unui ve)0i +o oliu4 nou' era ro und *i s)lipi or: "n),r)a de ani' se "n)ovoaie su. musa+ir "n lo) s,-i re#is e *i )/nd a +os "nvins' de)i )/nd )ineva s-a a*e#a ' s)/r1/ie de par), ar geme. Dou, por re e a /rna e de pere e a rag privirile. 8 lum/nare *i o lamp,' a*e#a e una pe o m,su1, )u rei pi)ioare' )ealal ,' pe *emineu "*i ames e), p/lp/irile "n a*a +el' "n)/ arun), asupra )elor dou, por re e dou, +o)are de lumin,. Bo), pe )ap' +a1, lung, *i palid,' o)0iul s ins' .ar.a as)u1i ,' guler plisa *i s)ro.i 2 primul din re a)es e por re e se re)omand, prin )ele.ri a ea sa: es e )0ipul

>%

Alexandre Dumas
legendar al lui ;enri) al !!!-lea' regele =ran1ei *i al 9oloniei. Dedesu. se deslu*e* e o ins)rip1ie s)ris, )u li ere negre pe o ram, )u aurul * ers4 ;ENR!C DE VAL8!S. Cel,lal por re ' auri mai re)en *i p,r/nd de)i )u a / mai proasp, ' )u )/ )el,lal era mai "nve)0i ' repre#in , o /n,r, +emeie )u o)0ii negri' nasul +in *i drep ' )u pome1ii proeminen1i' gura )u o expresie re1inu ,. E piep ,na ,' sau mai .ine #is' s rivi , su. un edi+i)iu de p,r *i pangli)i de m, ase pe l/ng, )are o)a lui ;enri) al !!!-lea are propor1iile unui mu*uroi pus al, uri de o piramid,. Su. a)es por re se poa e )i i' de asemenea )u li ere negre4 @EANNE DE VAL8!S. 7i da), vrem' dup, )e am )er)e a ),minul +,r, +o) *i .ie ele perdele ale pa ului a)operi )u damas) verde "ng,l.eni ' da), vrem s, * im )e leg, ur, au por re ele )u lo)a arii )elui de al )in)ilea e a(' n-avem de)/ s, ne "n oar)em spre o m,su1, de s e(ar la )are o +emeie "m.r,)a a simplu *i spri(inindu-se "n )o ul s /ng' )er)e ea#, mai mul e s)risori pe)e lui e *i )on rolea#, adresele. A)eas , /n,r, +emeie es e originalul dup, )are s-a +,)u por re ul. La rei pa*i de ea' "n r-o a i udine v,dind )urio#i a e' dar o oda , plin, de respe) ' o )ameris ,' ., r/na s a+idi ,' num,r/nd *ai#e)i de ani' "m.r,)a , )a o doamn, de )ompanie de ?reu#e' prive* e *i a* eap ,. Dar da), a)eas , doamn, era o Valois' )um a))ep a ;enri) al !!!-lea' .oga ul rege si.ari ' )u )olere a s)ro.i a' +ie *i din a.lou' spe) a)olul unei asemenea s,r,)ii' mai ales ), era vor., nu numai de o persoan, de rangul s,u' )i de pur , oarea numelui s,u6 <n res ' doamna de la e a(ul )in)i nu de#min1ea de lo)' prin persoana s,' originea pe )are pre indea ), o are. Avea m/ini al.e *i ginga*e' pe )are din )/nd "n )/nd *i le "n),l#ea la su.suori. 9i)iorul deli)a *i lung' "n),l1a )u un pan o+ de )as, de )a i+ea' "n), elegan ' "n)er)a de asemenea s,-l "n),l#eas), ., /nd lespe#ile s r,lu)i oare *i re)i )a *i g0ea1a )e a)operea 9arisul. Apoi' )um v/n ul *uiera pe su. u*i *i prin )r,p, urile +eres relor' )ameris a se )0ir)i oa , de +rig privind )u ris e1e ),minul +,r, +o). <n )eea )e o prive* e pe doamn,' s ,p/na )asei' ea num,ra "n r-una s)risorile *i )i ea adresele. Dup, )i irea +ie),rei adrese +,)ea o mi), so)o eal,. Doamna de MiserC 2 murmur, ea 2 prima )ameris , a maies ,1ii sale. Nu re.uie s, m-a* ep la mai mul de *ase ludovi)i' deoare)e mi-a mai da 7i suspin,. Doamna 9a rix' )ameris , a maies ,1ii sale' doi ludovi)i. Domnul dO8rmesson' o audien1,. Domnul de Calonne' un s+a Domnul de Ro0an' o vi#i ,. 7i vom "n)er)a s,-l )onvingem s, ne-o +a), 2 *op i /n,ra +emeie' sur/#/nd. Avem de)i 2 )on inu, ea a)eas , "n*iruire psalmodia), 2 op ludovi)i asigura1i "n)ep/nd de as ,#i "n op #ile. 7i ridi), +run ea. M, u*, Clo ilda 2 spuse ea 2 aie mu)ul la lum/nare. F, r/na "mplini porun)a *i se "n oarse la lo)ul ei' serioas, *i a en ,. A)eas , )er)e are minu1ioas,' al ),rei o.ie) era ea' p,ru s-o o.oseas), pe /n,ra +emeie. Cau , o u*i' draga mea' poa e g,se* i vreun )ap, de lum/nare de )ear,... adu-mi-l ai)i 2 #ise ea. Mirosul de seu al a)es eia "mi +a)e r,u. Nu mai es e 2 r,spunse ., r/na. Cau , o u*i. Unde s, )au 6 9oa e "n an i)amer,... A)olo e +rig. As)ul ,' sun, )ineva 2 spuse /n,ra +emeie. Doamna se "n*eal, 2 repli), ., r/n, )u "n),p,1/nare. Bo u*i a*a e' m, u*, Clo ilda. Dar v,#/nd ), ., r/na se "mpo rive* e' o l,s, "n pla a Domnului' .om.,nind "n)e i*or' a*a )um +a) unii s ,p/ni' )are' din r-un mo iv oare)are' le "ng,duie slu(i orilor s,-*i ia asupr,-le drep uri )e nu li se )uvin. Apoi se "n oarse la so)o elile sale4 8p ludovi)i' din )are rei "i da ore# +urni#orilor. Lu, pana *i s)rise4 Brei ludovi)i... )in)i +,g,dui1i domnului de La Mo e pen ru a "ndura exilul la Far-sur-Au.e. S,rmanul5 C,s, oria noas r, nu !-a "m.og,1i : r,.dare "ns,... 2 *i ea #/m.i din nou' de da a a)eas a pri-vindu-se "n oglinda a*e#a , "n re )ele dou, por re e. A)um 2 )on inu, ea 2 drumul de la Versailles la 9aris *i de la 9aris la

>K

Colierul Reginei vol. 1


Versailles. De)i pa ru drumuri' un ludovi). Ad,ug, noua )i+r, "n drep ul )0el uielilor. C0el uielile )asei pe imp de op #ile' un ludovi). S)rise *i as a "m.r,),min ea' )upeul' .a)*i*urile da e por arilor "n )asele unde voi merge s, soli)i 4 pa ru ludovi)i. As a e o . S, adun,m. Dar' "n mi(lo)ul adun,rii' se "n rerupse4 "1i spun ), sun,. Nu' doamn, 2 r,spunse mo1,ind ., r/na din )ol1ul s,u. Nu sun,. Nu sun, la noi: sun, dedesu. ' la e a(ul pa ru. 9a ru' *ase' unspre#e)e' paispre#e)e ludovi)i: )u *ase mai pu1in de)/ "mi re.uie' "n reaga gardero., de "mprosp, a *i de pl, i a)eas , pa)os e ., r/n, )a s-o po )on)edia... Apoi deoda ,4 <1i spun ), sun,' ne+eri)i o5 s rig, ea m/nioas,. De da a a)eas a' re.uie s, re)unoa* em' ni)i ure)0ea )ea mai r,uvoi oare n-ar +i pu u s, se "n*ele "n privin1a apelului veni de a+ar,: )lopo1elul' ras )u pu ere' se mi*), "n )ol1ul s,u' iar sune ele vi.rar, +,r, "n rerupere )/ lim.a )lopo ului lovi de dou,spre#e)e ori "n pere1ii a)es uia. <n mi(lo)ul a)es ui umul *i "n vreme )e ., r/n,' re#i ,' "n s+/r*i ' )l,dea +uga "n an i)amer,' s ,p/na sa' iu e )a o veveri1,' lu, s)risorile *i 0/r iile "mpr,* ia e pe mas, *i le #v/rli "n r-un ser ar' dup, )are arun), o privire rapid, prin "n),pere pen ru a se "n)redin1a ), o ul e "n ordine *i se a*e#, pe )anapea' lu/ndu-*i o "n+,1i*are umil, *i ris , )a o +iin1, )are su+er,' dar )u resemnare. Numai ),' ne gr,.im s, o spunem' doar aparen se odi0nea. 8)0ii ageri' is)odi ori' a en1i' se ui au "n re., or "n oglind,' )are re+le) , u*a de la in rare' "n imp )e ure)0ea )iuli , se preg, ea s, prind, )el mai mi) sune . Doamna de )ompanie des)0ise u*a *i "n an i)amer, se au#ir, )/ eva )uvin e murmura e. Apoi o vo)e proasp, , *i suav,' dar +oar e 0o ,r/ ,' ros i urm, oarele4 Ai)i lo)uie* e doamna )on es, de La Mo e6 Doamna )on es, de La Mo e Valois6 repe , )u vo)ea sa na#al, Clo ilda. <n o)mai' m, u*, drag,. Doamna de La Mo e es e a)as,6 Da' doamn,' "ns, es e prea .olnav, )a s, ias,. <n impul a)es ei )onvor.iri' din )are nu pierduse ni)i o sila.,' pre insa .olnav,' privind "n oglind,' v,#u ), o +emeie "i punea "n re.,ri Clo ildei' o +emeie )are' dup, oa e aparen1ele apar1inea "nal ei so)ie ,1i. Ea se s)ul, repede de pe )anapea *i se a*e#, "n +o oliu pen ru a l,sa lo)ul de onoare s r,inei. <n imp )e +,)ea a)es lu)ru nu .,g, de seam, ), vi#i a oarea se "n orsese pe palier *i spusese unei al e persoane r,mas, "n um.r,4 9u e1i in ra' doamn,' ai)i lo)uie* e. U*a se "n)0ise *i )ele dou, +emei pe )are le-am v,#u "n re./nd de s rada Sain -Claude in rar, "n )asa )on esei de La Mo e Valois. 9e )ine re.uie s, anun1 doamnei )on ese6 "n re., Clo ilda' plim./nd )urioas,' dar *i )u respe) ' lumina lum/n,rii pe +e1ele )elor dou, +emei. Anun1a1i o doamn, din Comi e ul de .ine+a)ere 2 spuse )ea mai "n v/rs ,. De la 9aris6 Nu' de la Versailles. Clo ilda in r, la s ,p/na sa *i s r,inele' urm/nd-o' p, runser, "n )amer, lumina ,' "n )lipa )/nd @eanne de Valois se ridi), anevoie din +o oliul s,u pen ru a-*i salu a )um se )uvine musa+irii. Clo ilda rase mai "n +a1, )ele dou, +o olii' "n a*a +el "n)/ vi#i a oarele s, poa , alege *i se re rase "n an i)amer,' )u o "n1eleap , "n)e ineal, )are la s, s, se g0i)eas), ara gre* ), va urm,ri din dosul u*ii )onversa1ia )e urma s, ai., lo).

Capi olul V

Jeanne de La Motte de Valois

<nda , )e pu u s, ridi)e o)0ii' p,s r/ndu-*i un aer )/ mai )uviin)ios )u pu in1,' @eanne de La Mo e privi )u a en1ie +e1ele oaspe elor sale. Cea mai "n v/rs a p,rea' dup, )um am

DJ

Alexandre Dumas
mai spus' s, ai., "n re rei#e)i *i rei#e)i *i doi de ani: era de o +rumuse1e remar)a.il,' )u oa e ), ru+ia )e se dega(a din "n reaga sa a i udine "i r,pea' desigur' o par e din +arme). Cel pu1in a*a so)o i @eanne dup, )e "i arun), o s)ur , privire vi#i a oarei. Aleg/nd +o oliul "n lo)ul )anapelei' a)eas a se a*e#ase depar e de +as)i)olul de lumin, r,sp/ndi de lamp,' *i' re r,g/ndu-se "n r-un )ol1 al )amerei' "*i rase pe +run e gluga de a+ a ma lasa , as +el ), +a1a "i era )u des,v/r*ire um.ri ,. Dar +elul "n )are "*i 1inea )apul era a / de m/ndru' o)0iul a / de porun)i or *i s)/n eie or "n)/ ' ori)/ ar +i "n)er)a s, rea), de neo.serva ,' se vedea )/ de )olo' )0iar da),-1i s),pau am,nun ele' ), vi#i a oarea es e de vi1, no.il,. <nso1i oarea sa' mai pu1in s+ioas,' )el pu1in "n aparen1,' )u oa e ), era mai /n,r, )u pa ru sau )in)i ani' nu-*i as)undea +rumuse1ea4 enul *i +orma o.ra#ului erau des,v/r*i e' iar piep ,n, ura "i des)operea /mplele' s)o1/ndu-i la iveal, ovalul per+e) al +e1ei: doi o)0i mari' ad/n)i *i al.a* ri' )u privirea p, run#, oare' o gur, suav, ),reia na ura "i d,ruise )andoare' iar edu)a1ia dis)re1ie *i un nas )are rivali#a )u al lui Venus de Medi)is' ia , )e sesi#, din r-o singur, privire @eanne. Apoi' )er)e /nd *i al e am,nun e' )on esa remar), la )ea mai /n,r, din re )ele dou, +emei o alie mai +in, *i mai ml,dioas, de)/ a "nso1i oarei sale' un piep mai plin *i mai ro und' "n s+/r*i ' o m/n, gr,su1, "n imp )e a )eleilal e era nervoas, *i mai +in,. @eanne de Valois remar), oa e a)es ea "n )/ eva se)unde' adi), "n mul mai pu1in imp de)/ ne-a re.ui nou, )a s, le #ugr,vim. 8 da , a)es e o.serva1ii "n)0eia e' ea "n re., )u vo)e s ins, ),rei +eri)i e "mpre(ur,ri da ora vi#i a dis inselor doamne. Cele dou, +emei se privir, *i' la un semn al )elei mai "n v/rs ,' )ea /n,ra spuse4 Doamn,' ),)i sun e1i ),s, ori ,' )red6 Am )ins ea de a +i so1ia domnului )on e de La Mo e' doamn,' un s r,lu)i gen ilom. Ei' .ine' noi' doamn, )on es,' sun em )ondu), oarele unei so)ie ,1i de .ine+a)ere. Ni s-au spus' re+eri or la si ua1ia dumneavoas r,' lu)ruri )are ne-au in eresa *i' "n )onse)in1,' am vru s, * im )/ eva am,nun e exa) e despre dumneavoas r, *i despre o )e are leg, ur, )u dumneavoas r,. @eanne +,)u o pau#, "nain e de a r,spunde. Doamnele mele 2 "n)epu ea' o.serv/nd re#erva )elei de a doua vi#i a oare 2 vede1i ai)i por re ul lui ;enri) al !!!-lea' de)i al +ra elui s r,.unului meu' ),)i eu sun )u adev,ra din +amilia de Valois' )um vi s-a spus +,r, "ndoial,. 7i a* ep , o nou, "n re.are' privindu-*i pro e) oarele' )u o modes ie' nu lipsi , de orgoliu. Doamn, 2 in erveni a un)i vo)ea grav, *i pl,)u , a )elei mai v/rs ni)e 2 es e adev,ra ' )um se spune' ), mama dumneavoas r, a +os por ,reas, "n r-o )as, numi , =on e e a+la , "n apropiere de Far-sur-Seine6 @eanne ro*i la a)es nume' dar r,spunse numaide)/ +,r, s, se ul.ure4 Es e adev,ra ' doamn,' mama era por ,reasa unei )ase numi e =on e e. A05 ex)lam, in erlo)u oarea 7i )um Marie @ossel' mama mea' era de o rar, +rumuse1e 2 )on inu, @eanne 2 a ,l meu se "ndr,gos i *i se ),s, ori )u ea. 9rin a ,l meu sun de vi1, no.il,. Doamn,' a ,l meu era un Sain -R3mC de Valois' des)enden dire) din +amilia domni oare de Valois. 7i )um de a1i a(uns "n a)eas , s are de mi#erie' doamn,6 "n re., a)eea*i vo)e )are pusese oa e "n re.,rile. Vai' es e u*or de expli)a 5 As)ul Nu v, es e' desigur' ne)unos)u +ap ul ),' dup, ur)area pe ron a lui ;enri) al !V-lea' )are a re)u )oroana din )as, de Valois "n )ea de Four.on' +amilia de rona , mai avea "n), urma*i ne)unos)u1i' dar provenind in)on es a.il din a)eia*i s r,mo*i )a *i )ei pa ru +ra1i' disp,ru1i )u o1ii "n r-un mod a / de dureros. Cele dou, doamne +,)ur, un semn )are pu ea s, rea), drep "n)uviin1are. 8r 2 )on inu, @eanne 2 urma*ii )asei de Valois' em/ndu-se s, nu um.reas),' )u oa , via1a lor re ras,' nou, +amilie regal,' "*i s)0im.ar, numele de Valois "n )el de R3mC'

D1

Colierul Reginei vol. 1


numele unei mo*ii )e le apar1inuse *i "i reg,sim' "n)ep/nd )u Ludovi)' al X!!!-lea' su. a)es nume p/n, la penul imul Valois' s r,mo*ul meu' )are' v,#/nd monar0ia )onsolid/ndu-se *i ve)0ea spi1, ui a ,' nu )re#u de )uviin1, ), re.uie s, se lipseas), "n )on inuare de un nume ilus ru' singurul s,u .un. <*i relu, de)i numele de Valois *i-l pur , "n um.r, *i s,r,)ie' "n +undul provin)iei sale' +,r, )a nimeni la )ur ea =ran1ei s, .,nuie ), un des)enden al ve)0ilor regi ai =ran1ei "*i du)ea via1a "n a+ara s r,lu)irii ronului' da), nu din re )ei mai glorio*i des)enden1i "n ori)e )a# din re )ei mai ne+eri)i1i. Spun/nd a)eas a' @eanne se opri. Vor.ise simplu' )u un )alm )are +,)use o .un, impresie. =,r, "ndoial,' ave1i oa e a) ele dovedi oare' doamn, 2 ros i )u ),ldur, )ea mai "n v/rs , din re )ele dou, vi#i a oare' +ix/nd-o )u privirea sa ad/n), pe )ea )are se d,dea drep mo* eni oarea )asei de Valois. A0' doamn,' 2 r,spunse a)eas a' )u un sur/s amar 2 nu dove#ile "mi lipses). Ba ,l meu le-a aduna *i' murind mi le-a l,sa pe oa e' "n lo)ul al ei mo* eniri: dar la )e .un s, dovede* i un adev,r inu il' un adev,r pe )are nimeni nu vrea s,-l re)unoas),6 Ba ,l dumneavoas r, es e mor 6 "n re., )ea mai /n,r, din re )ele dou, doamne. Vai' da. <n provin)ie6 Nu' doamn,. La 9aris de)i6 Da. <n a)es apar amen 6 Nu' doamn,: a ,l meu' .aron de Valois' s r,nepo ul regelui ;enri) al !!!-lea a muri de s,r,)ie *i de +oame. !mposi.il5 s rigar, "n a)ela*i imp )ele dou, doamne. 7i nu ai)i' )on inu, @eanne' nu "n a)eas , .ia , )o)ioa.,' nu "n pa ul s,u' )0iar da), a)es a ar +i +os un )ul)u* mi#era.il5 Nu' a ,l meu a muri )o la )o )u )ei mai s,ra)i *i mai ne+eri)i1i. A muri la ;Q el-Dieu1 la 9aris. Cele dou, +emei s)oaser, un s rig, de uimire )e sem,na )u un s rig, de groa#,. @eanne' sa is+,)u , de e+e) ul pe )are "l produsese prin ar a )u )are )ondusese poves irea *i prin de#nod,m/n ul pe )are-l preg, ise' r,mase nemi*)a ,' )u o)0ii ple)a1i' )u .ra1ele iner e. Doamna )ea mai v/rs ni), o )er)e a )u a en1ie *i "n1elegere *i' nedeslu*ind "n a)eas , durere a / de spon an, *i de +ireas), "n a)ela*i imp nimi) din )eea )e s-ar +i pu u numi *arla anie sau vulgari a e' relu,4 Dup, spusele dumneavoas r,' doamn,' a1i +os "n)er)a , de mari nenoro)iri' mai ales prin moar ea a ,lui dumneavoas r,... Da), v-a* poves i via1a mea' doamn,' ve1i vedea ), moar ea a ,lui meu nu es e )ea mai mare nenoro)ire a mea. Cum' doamn,' )onsidera1i pierderea unui a , drep o nenoro)ire ne"nsemna ,6 repli), doamn,' "n)run /nd sprin)enele )u severi a e. Da' doamn,: *i spun/nd a)es ea' v, vor.es) )a o +ii), respe) uoas,. Deoare)e a ,l meu' murind' a +os eli.era de oa e nenoro)irile )are-l asal au pe p,m/n *i )are )on inu, s, ma)ine ne+eri)i a sa +amilie. Am "n)er)a de)i' "n mi(lo)ul durerii pe )are mi-a pri)inui -o pierderea a ,lui meu' o oare)are .u)urie la g/ndul ), e mor *i ), un urma* al regilor nu es e sili s,-*i )er*eas), 0rana. S,-*i )er*eas), 0rana6 8 spun +,r, ru*ine' deoare)e de nenoro)irea noas r, nu sun vinova , ni)i eu' ni)i p,rin ele meu. Dar mama dumneavoas r,6

Spi alul s,ra)ilor' )el mai ve)0i spi al din 9aris' "n+iin1a de al %-lea epis)op al 9arisului. Rn. .S

D>

Alexandre Dumas
Ei .ine5 Bo a*a de des)0is )um v, spuneam adineauri ), i-am mul1umi lui Dumne#eu de a-l +i )0ema la el pe a ,l meu' depl/ng +ap ul ), Dumne#eu a l,sa -o "n via1, pe mama. Cele dou, +emei se privir, "n+iora e la au#ul a)es or )uvin e s ranii. Ar +i o indis)re1ie' doamn,' da), v-am )ere s, ne poves i1i "n am,nun nenoro)irile dumneavoas r,6 #ise )ea mai v/rs ni),. !ndis)re1ia' doamn,' va +i din par ea mea' )are v, va o.osi ure)0ile )u poves irea unor nenoro)iri )e nu v, po l,sa de)/ indi+eren e. As)ul ' doamn, 2 r,spunse au ori ar doamn, mai "n v/rs ,' ),reia "nso1i oarea sa "i +,)u imedia un mi) semn' )a pen ru a o aver i#a s, nu se r,de#e. Ce-i drep ' doamna de La Mo e +u ea "ns,*i i#.i , de onul porun)i or al a)es ui glas *i o privi )u uimire pe )ea )are vor.ise. As)ul a1i de)i 2 relua a)eas a' )u o vo)e mai pu1in imperioas,. Da), .inevoi1i a-mi +a)e onoarea de a vor.i. 7i' prad, nepl,)erii pri)inui e' +,r, "ndoial,' de +rig' vor.i oarea ., u din pi)iorul )are "i "ng0e1ase s /nd pe lespedea de pia r, umed,. A un)i )ea mai /n,ra "i "mpinse su. pi)ioare un +el de )ovor )e se a+la su. +o oliul ei' pen ru )are gri(, ovar,*a s, "i arun), o privire mus r, oare. 9,s rea#, )ovorul pen ru dumnea a' surioar,' e* i mai pl,p/nd, de)/ mine. !er a1i-m,' doamn, 2 spuse )on esa de La Mo e 2 regre din inim, v,#/nd )um v, )0inuie +rigul' dar lemnele s-au s)umpi )u "n), *ase livre' au a(uns la *ap e#e)i de livre o m,sur, *i provi#ia mi s-a s+/r*i de op #ile. Spunea1i' doamn, 2 relu, )ea mai v/rs ni), din re vi#i a oare. C, sun e1i nenoro)i , ), ave1i o mam,. Da' re)unos)' o asemenea .las+emie re.uie l,muri ,' nu-i a*a' doamn,6 #ise @eanne. !a , expli)a1ia' de vreme )e mi-a1i )eru -o. !n erlo)u oarea )on esei +,)u un semn a+irma iv )u )apul. Am avu )ins ea de a v, spune' doamn,' ), a ,l meu a +,)u o me#alian1,. Da' ),s, orindu-se )u por ,reasa sa. Ei .ine' Marie @ossel' mama mea' "n lo) s, +ie o deauna m/ndr, *i re)unos), oare de )ins ea )e i se a)ordase' "n)epu prin a-l ruina pe a ,l meu' )eea )e' de al +el' nu era prea greu' +,)/nd )0el uieli ex ravagan1e "n rapor )u mi), avere a so1ului ei. Apoi' dup, )e l-a sili s, v/nd, p/n, *i ul ima .u)a , de p,m/n ' l-a )onvins ), re.uie s, mearg, la 9aris' s,-*i revendi)e drep urile pe )are i le d,deau numele s,u. Ba ,l meu s-a l,sa u*or )onvins' sper/nd' poa e' "n drep a ea regelui. A*a ), s-a dus' rans+orm/nd "n .ani pu1inul pe )are-l avea. <n a+ar, de mine' a ,l meu mai avea un +iu *i o +ii),. =iul' nenoro)i )a *i mine' vege ea#, prin re gradele in+erioare ale arma ei: +ii)a' .ia a mea sor,' a +os p,r,si , "n a(unul ple),rii a ,lui meu la 9aris' "n +a1a )asei unui +ermier' na*ul s,u. A)eas , ),l, orie a "ng0i1i pu1inii .ani )are ne mai r,m,seser,. Ba ,l meu se os enea )u )ereri inu ile *i in+ru) uoase. A.ia da), re)ea pe a)as,' unde adu)ea )u el doar s,r,)ie *i o s,r,)ie g,sea. <n lipsa lui' mama' )are sim1ea nevoia s, )0inuias), pe )ineva' deveni *i mai aspr, )u mine. <n)epu prin a m, )er a ), m,n/n) prea mul . <n)e ul )u "n)e ul' am "n)epu s, nu mai m,n/n) de)/ p/ine' iar p/n, la urm, n-am mai m/n)a delo): mama g,si "ns, al e mo ive )a s, m, pedepseas), pen ru )ea mai mi), gre*eal,4 pen ru )eea )e al , mam, ar +i #/m.i ' ea m, ., ea: ve)inii' )re#/nd ),-mi +a) un .ine' "i spuser, a ,lui meu )um sun mal ra a ,. Ba a "n)er)a s, m, apere de +uria mamei' dar' o)ro indu-m,' nu +,)u de)/ s-o "nr,ias), *i mai mul ' s,-i s)0im.e +uria de momen "n r-o du*m,nie ve*ni),. Vai' nu pu eam s,-l s+, uies) )um s, m, apere' deoare)e eram prea /n,r,' prea )opil. Numi expli)am nimi)' vedeam doar e+e) ul +,r, a "n)er)a s, pri)ep )au#ele. Sim1eam durerea' as a era o . Ba a se "m.oln,vi *i nu mai ie*i din )as,' apoi nu mai p,r,si pa ul. A un)i am +os o.liga , s, ple) din )amera a ii' su. pre ex )a pre#en1a mea "l o.ose* e' ), nu sun "n s are s, m, s ,p/nes) *i s, nu m, mai mi*) de )olo-)olo' semn al inere1ii mele. 8da , a+ar, din )amer,' m, a+lam' )a *i mai "nain e' "n pu erea mamei. Ea m-a "nv,1a o +ra#, "n

DD

Colierul Reginei vol. 1


imp )e m, lovea *i m, umplea de v/n, ,i. Apoi' )/nd am * iu pe de ros a)eas , +ra#, umili oare pe )are' ins in) iv' nu voiam s-o memore#' )/nd mi s-au "nro*i o)0ii de pl/ns' ea m-a o.liga s, )o.or "n s rad, *i' din poar ,' m-a sili s, alerg dup, primul re), or )are ar, a )eva mai .ine' porun)indu-mi s,-i repe a)eas , +ra#,' da), nu doream s, +iu ., u a p/n, la s/nge. A0' groa#ni)' groa#ni)5 murmur, )ea mai /n,r, din re doamne. Cum suna a)ea +ra#,6 "n re., )ea mai "n v/rs ,. !a , +ra#a 2 r,spunse @eanne 2 EDomnule' ave1i mil, de o .ia , or+an,' urma*, a lui ;enri de ValoisE. A0' )e gro#,vie5 s rig, vi#i a oarea mai "n v/rs ,' s)0i1/nd un ges de de#gus . 7i )e e+e) produ)ea a)eas , +ra#, asupra )elor ),rora le era adresa ,6 "n re., )ea mai /n,r,. Unii "*i ple)au ure)0ea *i se "nduio*au 2 #ise @eanne. Al1ii se sup,rau *i m, amenin1au. Al1ii' "n s+/r*i ' mai milo*i de)/ primii' m, aver i#au ), m, amenin1a o mare prime(die ros ind asemenea vor.e' )are pu eau s, a(ung, la ure)0i mai .ine in+orma e. Dar eu nu )uno* eam de)/ o singur, prime(die4 a)eea de a nu da as)ul are mamei. Nu aveam de)/ o singur, spaim,4 spaima de a +i ., u ,. 7i )e s-a "n /mpla 6 Dumne#eule' doamn,' )eea )e spera mama: adu)eam )eva .ani a)as, *i a a v,#u "ndep,r /ndu-se pen ru )/ eva #ile "ngro#i oarea perspe) iv, )are-l p/ndea4 a#ilul. 8.ra#ul doamnei mai "n v/rs , se )on ra) ,' iar o)0ii )elei mai inere se umplur, de la)rimi. <n s+/r*i ' doamn,' ori)/ , u*urare adu)ea a ,lui meu' mons ruoasa mea meserie m-a umplu de revol ,. <n r-o #i' "n lo) s, alerg dup, re), ori *i s,-i urm,res) )u o.i*nui a mea +ra#,' m-am a*e#a (os' l/ng, o pia r,' unde am r,mas o .un, par e din #i' )u des,v/r*ire n,u)i ,. Seara m-am "n ors )u m/na goal,. Mama m-a ., u a / de r,u' "n)/ a doua #i am ),#u .olnav,. A un)i a ,l meu' lipsi de ori)e a(u or' a +os sili s, mearg, la ;Q el-Dieu' unde a muri . A0' )umpli a poves e5 7op ir, )ele dou, doamne. 7i )e a1i +,)u dup, moar ea a ,lui dumneavoas r,6 "n re., )ea mai /n,r, din re vi#i a oare. Dumne#eu a avu gri(, de mine. 8 lun, dup, moar ea s,rmanului meu a ,' mama ne-a p,r,si ' pe mine *i pe +ra ele meu' ple)/nd )u un solda ' iu.i ul ei. A1i r,mas or+ani5 A' nu' doamn,' noi' spre deose.ire de al1ii' am +os or+ani a un)i )/nd am avu o mam,. Am +os a(u a1i de )ari a ea pu.li),. Dar )um )er*i ul ne repugna' nu )er*eam de)/ )a s, ne a)operim nevoile. Dumne#eu le porun)e* e +,p urilor sale s, "n)er)e s, r,ias),. Vai5 A*a e )um v, spun' doamn,5 <n r-o #i am avu noro)ul s, "n /lnes) o r,sur, )are ur)a "n)e pov/rni*ul dealului "n )ar ierul Sain -Mar)el. <n spa e erau pa ru la)0ei. <n,un ru' o +emeie +rumoas, *i "n), /n,r,4 am "n ins m/na: ea mi-a pus "n re.,ri: r,spunsul *i numele meu mai "n /i a surprins-o' apoi au +,)u -o ne"n)re#, oare. !-am spus unde lo)uies) *i al e am,nun e. C0iar a doua #i a a+la ), nu min1isem: ne-a lua su. o)ro irea ei' pe +ra ele meu *i pe mine' pe +ra ele meu l-a rimis "n r-un regimen ' iar pe mine la o )as, de mode. Am/ndoi am +os salva1i de la +oame. Doamna a)eea nu era )umva doamna Foulainvilliers6 Fa da' )0iar d/nsa. A muri ' nu-i a*a6 Da *i moar ea ei m-a arun)a din nou "n pr,pas ie. Dar so1ul ei r,ie* e *i e .oga . So1ul ei' doamn,5 Lui "i da ore# oa e nenoro)irile mele de +a ,' )um "i da ore# mamei oa e ne)a#urile )opil,riei. Cres)usem' devenisem' poa e' +rumoas,: el *i-a da

D&

Alexandre Dumas
seama *i a "n)er)a s,-*i ia r,spla a pen ru o )e +,)use pen ru noi: am re+u#a . <n a)es momen doamna de Foulainvilliers a muri ' iar eu' eu pe )are ea o ),s, orise )u un vi ea# *i )ins i o+i1er' domnul de La Mo e' am r,mas' a*a )um eram' desp,r1i , de so1ul meu' mul mai p,r,si , dup, moar ea sa de)/ +usesem dup, moar ea a ,lui meu. !a , poves ea mea' doamn,. Am ),u a s, +iu )/ mai )on)is,: su+erin1ele au o deauna lungimi de )are re.uie s,-i +erim pe )ei +eri)i1i' +ie )0iar .ine+,), ori' )um p,re1i s, +i1i dumneavoas r,. 8 ,)ere lung, urm, dup, a)eas , ul im, par e a poves irii doamnei de La Mo e. Cea mai v/rs ni), din re )ele dou, doamne rupse prima ,)erea4 7i so1ul dumneavoas r, )e +a)e6 "n re., ea. So1ul meu se a+l, "n garni#oana de la Far-sur-Au.e' doamn,: "*i +a)e servi)iul mili ar la (andarmerie *i a* eap , *i el vremuri mai .une. A1i "n)er)a s, )ere1i a(u orul )ur1ii6 =,r, "ndoial,5 Numele Valois' "nso1i de i lurile sale de no.le1e' a s /rni desigur simpa ie. Nu * iu' doamn,' )are sun sen imen ele pe )are numele meu a pu u s, le re#eas),' deoare)e la ni)i una din re )ererile mele n-am primi r,spuns. Desigur ), i-a1i v,#u pe mini* ri' pe rege' pe regin,6 9e nimeni. 9es e o ' "n)er),ri #adarni)e 2 r,spunse doamna de La Mo e. Bo u*i' nu pu e1i )er*i5 Nu' doamn,' am pierdu o.i*nuin1a. Dar... Dar )e6 Dar po muri de +oame ), *i a ,l meu. Nu ave1i )opii6 Nu' doamn,' "ns,' da), so1ul meu ar muri "n servi)iul regelui' ar g,si poa e "n )e-l prive* e' )el pu1in' un s+/r*i glorios pen ru nenoro)irile noas re. Doamn,' ier a1i-m, ), insis asupra a)es ui su.ie) ' pu e1i s, pre#en a1i dove#i )are s, )on+irme originea dumneavoas r,6 @eanne se ridi), de la lo)ul s,u' ),u , "n r-un dulap *i s)oase )/ eva 0/r ii pe )are i le ar, , doamnei. Dar )um voia s, pro+i e de )lipa )/nd a)eas , doamn,' pen ru a le )er)e a' se va apropia de lumin,' de#v,luindu-*i pe de-a-n regul r,s, urile +e1ei' @eanne l,s, s, i se g0i)eas), g/ndul' prin gri(a )u )are ridi), +i ilul l,mpii "n s)opul de a +a)e mai mul , lumin,. A un)i .ine+,), oarea' )a *i )um lumina ar +i sup,ra -o la o)0i' se "n oarse )u spa ele la lamp, *i de)i *i la doamna de La Mo e. S /nd as +el' ea )/1i )u a en1ie *i )ompar, 0/r iile "n re ele. Dar a)es ea sun )opii' doamn, *i nu v,d ni)i o pies, au en i), 2 #ise ea. A) ele originale' doamn,' sun depuse la lo) sigur *i le voi ar, a... 2 repli), @eanne. Da), se va pre#en a o o)a#ie impor an ,' nu-i a*a6 8 "n rerupse doamna' sur/#/nd. =,r, "ndoial,' doamn,' es e o o)a#ie impor an , )ea )are "mi o+er, onoarea de a v, vedea' dar do)umen ele despre )are vor.i1i sun a / de pre1ioase pen ru mine' "n)/ ... <n1eleg. Nu le pu e1i da pe m/na primului veni . 8' doamn,5 ex)lam, )on esa' )are #,rise' "n s+/r*i )0ipul plin de demni a e al .ine+,), oarei sale. 8' doamn,' mi se pare ), nu v, v,d pen ru prima oar,. 7i' numaide)/ ' des)0ise la repe#eal, u*a unei al e mo.ile' des)uie un ser ar se)re *i s)oase originalul a) elor p,s ra e )u gri(, "n r-un ve)0i por o+el "mpodo.i )u .la#onul )asei de Valois. Doamna le lu, *i' dup, un examen a en ' de )unos), oare' spuse4 Ave1i drep a e' a)es e i luri sun "n per+e) , ordine: v, s+, uies) s, le "nm/na1i ne"n /r#ia )elor "n drep . 7i )e voi o.1ine' dup, p,rerea dumneavoas r,' doamn,6 =,r, "ndoial,' o pensie pen ru dumneavoas r,' o avansare pen ru domnul de La Mo e' )u a / mai mul )u )/ a)es gen ilom se re)omand, singur. So1ul meu es e un model de )ins e' doamn, *i ni)ioda , nu a lipsi de la "nda oririle servi)iului mili ar.

DG

Colierul Reginei vol. 1


Ave1i dove#i su+i)ien e' doamna 2 spuse .ine+,), oarea' r,g/ndu-*i "n a)eea*i )lip, gluga pe +run e. Doamna de La Mo e urm,rea )u "ngri(orare +ie)e mi*)are a vi#i a oarei. Ea o v,#u ),u /nd "n .u#unar' de unde s)oase mai "n /i o .a is , .roda ,' )u )are "*i a)operise +a1a )/nd re)use )u sania de-a lungul .ulevardelor. Dup, .a is a urma un +i*i) )u diame rul de un dege *i lung )am de rei-pa ru dege e. Fine+,), oarea puse +i*i)ul pe s)rin' spun/nd4 Firoul de .ine+a)ere m, au ori#ea#,' doamn,' s, v, o+er a)es mi) a(u or' "n a* ep area unuia mai )onsis en . Doamna de La Mo e arun)a o privire rapid, spre +i*i). EMonede de )/ e rei livre 2 g/ndi ea. Bre.uie s, +ie )el pu1in )in)i#e)i sau )0iar o su ,. Sun o su , )in)i#e)i sau poa e rei su e de livre )are ne )ad din )er. Bo u*i' pen ru o su ,' es e prea s)ur ' iar pen ru )in)i#e)i es e prea lungE. <n imp )e @eanne de Valois +,)ea a)es e )ons a ,ri' )ele dou, doamne re)user, "n prima "n),pere unde m, u*a Clo ilda dormea pe s)aun l/ng, o lum/nare a ),rei +e* ila ro*ie *i +umeg/nd, se ridi)a "n mi(lo)ul unei m,ri de seu opi . Mirosul "n1ep, or *i gre1os o su+o)a pe doamna )are pusese +i*i)ul pe s)rin. La "*i v/r" repede m/na "n .u#unar' de unde s)oase un +la)on. La )0emarea )on esei' m, u*a Clo ilda se re#i *i' s r/ng/nd )u pu ere "n m/n, )ap, 1elul de lum/nare' "l "nal a )a pe un +ar deasupra rep elor "n une)oase' )u oa , "mpo rivirea )elor dou, s r,ine' ),rora mirosul de seu li se p,rea o o rav,. La revedere' la revedere' doamn, )on es,5 s rigar, ele' alerg/nd pe s),ri "n (os. Unde a* pu ea avea )ins ea de a v, mul1umi' doamnele mele6 "n re., @eanne de Valois. V, vom anun1a 2 r,spunse )ea mai v/rs ni), din re doamne' )o.or/nd )/ mai repede )u pu in1a *i #gomo ul pa*ilor li se pierdu "n .e#na s),rii. Doamna de Valois se "n oarse "n )amera sa' ner,.d, oare s, veri+i)e da), o.serva1iile sale "n leg, ura )u +i*i)ul sun "n emeia e. Bravers/nd "ns, prima "n),pere' ea lovi )u pi)iorul un o.ie) )are se ros ogoli de pe "mple i ura )e as upa par ea de (os a u*ii. S, se aple)e s, ridi)e o.ie) ul' )a s, alerge la lampa: a)es a +u primul impuls al )on esei de La Mo e. Era o )u ie de aur' ro und,' pla a *i des ul de simplu ornamen a ,. Cu ia "n)0idea )/ eva pas ile de )io)ola , par+uma ,' dar ori)/ de pla a ar +i +os ' se vedea numaide)/ ), are un +und du.lu' al ),rei resor se)re se la s, des ul de greu des)operi de )on esa. <n s+/r*i ' ea di.ui a)es resor *i-l des)0ise. Un por re de +emeie se ivi "n +a1a o)0ilor s,i' un )0ip au ori ar' s r,lu)ind de o +rumuse1e sever, *i maies uoas,. 9iep ,n, ura "n s il german' super.ul )olier asem,n, or unui ordin' d,deau r,s, urilor a)es ui por re o "n+,1i*are uimi or de enigma i),. 8 monogram, al), ui , din r-un M *i un B' "mple i e )u o )oroan, de lauri' se a+lau "n par ea de sus a )u iei. Doamna de La Mo e presupuse' da ori , asem,n,rii a)es ui por re )u )0ipul inerei doamne' .ine+,), oarea sa' ), ar +i por re ul mamei sale sau al .uni)ii *i primul s,u g/nd' re.uie s, o spunem' a +os s, dea +ug, pe s)ar, pen ru a le )0ema "napoi pe doamne. 9oar a aleii o)mai se "n)0isese' a*a ), alerg, la +ereas r,' )a s, s rige' ),)i era prea /r#iu s, le mai poa , a(unge din urm,. Dar la )ap, ul s r,#ii Sain -Claude' "ndrep /ndu-se spre s rada Sain -Louis' o )a.riole , disp,rea "n goan,. !a , o )e mai pu u #,ri. 9ier#/nd speran1a de a le mai )0ema "napoi pe )ele dou, o)ro i oare' mai privi o da , )u ia' 0o ,r/ , s, o rimi , la Versailles: apoi' lu/nd +i*i)ul l,sa pe s)rin spuse4 Nu m-am "n*ela ' nu sun de)/ )in)i#e)i de s)u#i. 7i 0/r ia rup , ),#u pe lespe#i. Ludovi)i' ludovi)i du.li5 s rig, @eanne. Cin)i#e)i de ludovi)i du.li5 Dou, mii pa ru su e de livre5 7i .u)uria )ea mai la)om, se oglindi "n o)0ii s,i' "n imp )e m, u*a Clo ilda' "nm,rmuri , de a / a aur )/ nu v,#use "n via1a ei' r,m,sese )u gura ),s)a , *i )u m/inile "mpreuna e.

DI

Alexandre Dumas
8 su , de ludovi)i5 repe , doamna de La Mo e. 8are a)es e doamne sun a / de .oga e6 A0' am s, le g,ses)5...

Capi olul V!

Blus

Doamna de La Mo e nu se "n*elase #i)/ndu-*i ), r,sura )are disp,ruse le luase pe .ine+,), oarele sale. <n r-adev,r' )ele dou, doamne g,sir, la poar a )asei o )a.riole ,' )um se )ons ruiau pe vremea a)eea' )u ro1ile mari' )aroseria u*oar,' .urdu+ul "nal ' )u o )apr, )omod, pen ru (o)Aeul )are s , ea "n spa e. A)eas , )a.riole ,' la )are era "n0,ma un super. )al irlande# )u )oada s)ur ,' )rupa' ),rnoas, *i p,rul murg' +usese adus, "n s rada Sain -Claude de ), re a)ela*i servi or )are m/nase sania *i pe )are doamna )are se o)upa de opere de .ine+a)ere "l numise Pe.er' a*a )um am v,#u mai sus. C/nd sosir, doamnele' Pe.er 1inea )alul de +r/u' "n)er)/nd s, po oleas), ner,.darea aprigului animal' )are lovea nervos )u )opi a #,pada "ng0e1a , o da , )u ),derea nop1ii. C/nd )ele dou, doamne se ivir,' Pe.er spuse4 Boamna' l-am gomanda pen ru dumneavoas r, pe S)ipion' )are e +oar e lini* i *i u(or de )on us' ar S)ipion a s)r"ndid .i)ior asear' n-a mai remas e)/ F3lus *i F3lus e +or e i+i)il. 8' Pe.er' * ii .ine ), pen ru mine lu)rul n-are impor an1,' am m/na sigur, *i sun o.i*nui , s, )ondu) 2 r,spunse )ea mai v/rs ni), din re )ele dou, doamne. 7 ii ), oamna )on u)e +or e pine' ar rumurile es e +or e r,u. Un e merge oamna6 La Versailles. 9e .ulevarde' de)i6 Nu' Pe.er' se las, +rigul *i .ulevardele vor +i a)operi e de g0ea1,. Cred ), s r,#ile sun mul mai a))esi.ile' da ori , miilor de re), ori )are opes) #,pada. ;ai repede' Pe.er' repede... Pe.er 1inu )alul "n imp )e doamnele ur)au sprin ene "n )a.riole a' apoi se sui la spa e *i anun1a ), s-a ins ala . Cea mai v/rs ni), se adres, "nso1i oarei sale4 Ei .ine' )e p,rere ai despre a)eas , )on es,' Andreea6 7i #i)/nd a)es ea' rase de 0,1uri *i )alul porni )a un +ulger' d/nd )ol1ul s r,#ii Sain -Louis. <n )lipa a)eea' doamna de La Mo e des)0idea +ereas ra pen ru a le s riga pe )ele dou, .ine+,), oare. Cred' doamn, 2 r,spunse )ea )are se numea Andreea 2 )red ), doamna de La Mo e es e s,ra), *i +oar e nenoro)i ,. Fine )res)u ,' nu-i a*a6 Da' +,r, "ndoial,. E* i re)e +a1, de ea' Andreea. Da' re.uie s, m,r urises) ), are )eva vi)lean "n r,s, uri' )eva )are nu-mi pla)e. A0' e* i .,nui oare' Andreea' * iu: *i )a s,-1i +a) pe pla)' vom re)api ula o ul. Eu o g,ses) in eresan , *i so.r, pe a)eas , mi), )on es,' a / "n m/ndria )/ *i "n umilin1a s,. Es e un noro) pen ru ea' doamn,' s, ai., +eri)irea de a pla)e m/ie... A en1ie5 s rig, doamna' s runind' )u pu ere )alul' )are al +el ar +i ),l)a un 0amal la )ol1ul s r,#ii Sain -An oine. A en1ie5 repe , *i Pe.er' )u o vo)e de s en or *i )a.riole a "*i )on inu, )ursa. Se au#eau doar o),rile )elui )are s),pase de su. ro1i *i mai mul e vo)i .om.,nind )a un e)ou "nv,luir, )a.riole a "n r-un murmur )um nu se poa e mai du*m,nos.

D$

Colierul Reginei vol. 1


Dar "n )/ eva se)unde' F3lus puse "n re s ,p/na sa *i )ei )are o .les emau o spa1iul )e se "n inde "n re s rada Sain e-Ca 0erine *i pia1a FaudoCer. Ai)i' dup, )um * im' drumul se .i+ur),' dar is)usi a )ondu), oare se "ndrep , )u pre)i#ie spre s rada Bix3randerie' s rad, +oar e popula ,' "ngus a *i delo) aris o)ra i),. As +el' )u oa e repe a ele E9,#ea5E )u oa e r,)ne ele lui Pe.er' nu se au#eau de)/ ex)lama1iile +urioase ale re), orilor4 A' )a.riole a5 @os )u )a.riole a5 F3lus "*i urm, drumul' iar vi#i iul s,u' )u oa , +ragili a ea m/inilor )a de )opil' "l +,)ea s, alerge iu e *i' mai ales' "l ),l,u#ea )u "ndem/nare prin re .,l oa)ele de #,pad, opi , sau prin re mormanele de g0ea1, *i mai peri)uloase' de su. )are se s)urgeau *uvoaie de ap, )e des+undaser, pava(ul. Cu oa e a)es ea' "mpo riva u uror a* ep ,rilor' nu se "n /mpla ni)i o nenoro)ire: un +elinar pu erni) lumin, )alea4 era un ex)es de pruden1a pe )are poli1ia nu-l impusese "n), )a.riole elor "n a)ea vreme. Spuneam ), nu se ivise ni)i o nenoro)ire' ni)i o r,sur, ampona a' ni)i o .orn, Ailome ri), a ins,' ni)i un re), or r,s urna : era un mira)ol: )u oa e as ea' s rig, ele *i amenin1,rile nu )on eneau. Ca.riole a ravers, )u a)eea*i rapidi a e *i )u a)eea*i pre)i#ie s rada Sain -M3d3ri)' s rada Sain -Mar in' s rada Au.rC-le-Fou)0er. 9oa e )i i orilor no* ri li se va p,rea ),' apropiindu-se de )ar ierele )ivili#a e' ura s /rni , de e)0ipa(ul aris ro)ra i) era mai pu1in s,l.a i),. Dimpo riv,: de-a.ia in rase F3lus "n s rada =erronnerie' )a Pe.er' urm,ri o impul de vo)i+er,rile popula1iei' o.serv, ), se +ormau grupuri la re)erea )a.riole ei. Mai mul e persoane p,reau )0iar ), se preg, es) s, alerge dup, ea )u in en1ia de a o opri. Bo u*i Pe.er nu vru s,-*i nelini* eas), s ,p/na. El o.serv, de )/ s/nge re)e *i "ndem/nare d,dea dovad,' )u )/ , a.ili a e se s re)ur, prin re oa e a)es e o.s a)ole' lu)ruri sau +iin1e' )are )ons i uie o oda , disperarea *i vi) oria vi#i iului pari#ian. <n )eea )e-l prive* e pe F3lus' ne)lin i pe pi)ioarele-i de o1el' nu alune), ni)i m,)ar o da ,' "n r-a / m/na )are 1inea +r/ul * ia s, prevad,' "n lo)ul lui' pan ele *i denivel,rile drumului. <n (urul )a.riole ei nu mai r,sunau murmure' )i s rig, e: doamna )are 1inea 0,1urile .,g, de seam, *i' a ri.uind a)eas , os ili a e unei )au#e .anale' )a de pild, asprimea vremii sau o indispo#i1ie personal,' lu, 0o ,r/rea s, s)ur e#e )ursa... Ea ples),i s)ur *i' au#ind invi a1ia' F3lus res,ri *i re)u de la rap la galop. Dug0enele disp,reau' re), orii se arun)au "n l, uri. S rig, ele de E9,#ea5 9,#ea5E nu mai )on eneau. Ca.riole a aproape ), a(unsese la 9ala ul Regal *i o)mai re)ea prin drep ul s r,#ii CoT-Sain -;onor3' "n +a1a ),reia )el mai +rumos o.elis) de #,pad, "*i ridi),' des ul de seme1 "n),' v/r+ul mi)*ora de de#g0e1' asemenea unei #a0ari)ale pe )are )opiii o rans+orm, "n r-un a) su.1ire o sug/nd-o. A)es o.elis) era domina de un +ormida.il pana* de pangli)i' )e-i drep ' )am +le*),i e: pangli)ile sus1ineau o ,.li1a pe )are s)rii orul anonim din )ar ier rasase )u ma(us)ule urm, orul )a ren )e se leg,na "n re dou, +elinare4 Regin frumoas ce pe toate le-ntreci, Tu bunului rege i stai alturea, Dac st monument e de g ea ori nea, !nimile noastre pentru tine nu-s reci. Ai)i' F3lus "n /lni prima sa piedi), serioas,. Monumen ul pe )are "n )lipa a)eea )ineva o)mai se s r,duia s,-l lumine#e' a r,sese un mare num,r de )urio*i: a)e* ia al), uiau o mas, )ompa) ,' pes e )are nu se pu ea re)e la rap. F3lus a re.ui s, +ie )ondus la pas. Dar F3lus +usese v,#u venind )a +ulgerul *i mul1imea au#ise s rig, ele )are-l urm,reau: )u oa e ), la ivirea o.s a)olului el se oprise .rus)' vederea )a.riole ei p,ru s, produ), asupra mul1imii )el mai iri an e+e) . Bo u*i mul1imea se rase "n l, uri. Dar din)olo de o.elis) ap,ru o al , gloa ,. ?rila(ul 9ala ului Regal era des)0is *i' "n )ur e' mormane uria*e de ),r.uni aprin*i "n),l#eau o arma , "n reag, de )er*e ori ),rora la)0eii domnului du)e de 8rl3ans le

D%

Alexandre Dumas
dis ri.uiau supe "n s r,)0ini de lu . <ns, )ei )are m/n)au *i )ei )are se "n),l#eau' ori)/ de numero*i ar +i +os ' erau' "n ori)e )a#' mai pu1in numero*i de)/ )ei )are-i priveau "n),l#induse *i m/n)/nd. La 9aris exis , un o.i)ei4 ori)e ar +a)e un a) or' el are "n o deauna spe) a orii s,i. A*adar' )a.riole a' dup, )e a re)u de primul o.s a)ol' a +os sili , s, se opreas), la al doilea' asemenea unei )or,.ii "n lo)ul s /n)ilor. <n a)eea*i )lip,' s rig, ele )are p/n, a un)i a(unser, la ure)0ile )elor dou, +emei "n )0ip +oar e vag' )a un #gomo )on+u#' a)um' "n mi(lo)ul "m.ul#elii' le au#ir, deslu*i . Se s rig,4 E@os )a.riole a5 @os )u )ei )e ne s rives)5E 8are nou, ne sun adresa e a)es e s rig, e6 "*i "n re., "nso1i oarea doamna )are )ondu)ea. M, em ), da' doamn, 2 r,spunse a)eas a. Am s rivi pe )ineva6 9e nimeni. @os )u )a.riole a5 @os )u )ei )e ne s rives)5 urla +urioas, mul1imea. =ur una se de#l,n1uise4 ),lui +u prins de +r/u *i F3lus )are nu prea gus a a ingerea a)es or m/ini aspre' s+or,ia *i spumega "ngro#i or. La )omisaria 5 La )omisaria 5 s rig, o vo)e. Cele dou, +emei se privir,' "n )ulmea mir,rii. Numaide)/ o mie de glasuri repe ar,4 La )omisaria 5 La )omisaria 5 De al +el' )urio*ii "*i v/rau nasul su. )o*ul )a.riole ei. Comen ariile nu mai )on eneau "n mul1ime. !a e ui ,' sun +emei 2 ros i o vo)e. Da' p,pu*ile prin1ilor de Sou.ise' i.ovni)ile lui ;ennin5 =e e de la 8per, )are )red ), au drep ul s,-i s riveas), pe .ie1ii oameni numai pen ru ), li se dau #e)e mii de livre pe lun, )a s, pl, eas), )0el uielile de spi al. Un urle de +urie "n /mpin, a)eas , ul im, o)ar,. Cele dou, +emei primir, "n mod di+eri insul ele. Una se rase' palid, *i remur/nd' "n +undul )a.riole ei. Cealal , "n,l1, )u ru+ie )apul' "n)run /nd spr/n)enele *i s r/ng/nd din .u#e. A0' doamn,' )e +a)e1i6 s rig, "nso1i oarea sa' r,g/nd-o "napoi. La )omisaria ' la )omisaria 5 )on inuau s, 1ipe )ei mai "nver*una1i. S, * im *i noi )ine sun 5... A0' doamn,' sun em pierdu e 2 *op i )ea mai /n,r, la ure)0ea )eleilal e. Cura(' Andreea' )ura(5 r,spunse a)eas a. Au s, v, vad, *i s-ar pu ea s, v, re)unoas),5 Ui ,- e prin geamul din spa e da), Pe.er es e la lo)ul lui. <n)ear), s, )o.oare' dar l-au "mpresura ... se ap,r,. A0' ia ,-l ), vine... Pe.er5 Pe.er5 ros i doamna "n german,. A(u ,-ne s, )o.or/m. Vale ul as)ul , *i' +olosindu-se de umerii s,i pu erni)i' "i respinse pe asedia ori *i des)0ise u*a )a.riole ei. Cele dou, +emei s,rir, sprin ene pe p,m/n . <n a)es imp' mul1imea se repe#i la )al *i la )a.riole ,' pe )are "n)epu s-o s+,r/me "n .u),1i. Dar )e se "n /mpl,' pen ru numele lui Dumne#eu65 )on inu, "n german, doamna mai "n v/rs ,. <n1elegi )eva' Pe.er6 9e legea mea' nu' doamn, 2 r,spunse slu(i orul' mul mai la largul s,u "n a)eas , lim., de)/ "n +ran)e#,' d/nd "n a)ela*i imp s ra*ni)e lovi uri de pi)ior "n dreap a *i "n s /nga pen ru a-*i o)ro i s ,p/na. A0' dar nu sun oameni' sun +iare5 )on inu, doamna' o "n german,. Ce-mi repro*ea#, oare6 La s, vedem. <n a)eea*i )lip,' o vo)e poli i)oas,' )are )on ras a )iuda )u amenin1,rile *i in(uriile a ),ror 1in , erau )ele dou, doamne' r,spunse "n )ea mai )ura , saxon,4 V, repro*ea#,' doamn,' ), dispre1ui1i de)re ul poli1iei' )are a ap,ru la 9aris a#idiminea1, *i )are in er#i)e p/n, la prim,var, )ir)ula1ia )a.riole elor *i a*a des ui de

DK

Colierul Reginei vol. 1


peri)uloase )0iar )/nd pava(ul es e .un' dar )are devin o prime(die de moar e pen ru pie oni )/nd "ng0ea1, *i po1i. S, alune)i su. ro1i. Doamna se "n oarse pen ru a vedea de unde vine vo)ea plin, de )ur enie' "n mi(lo)ul u uror a)elor 1ipe e amenin1, oare. M,ri un /n,r o+i1er' )are' pen ru a se apropia de ea' re.uise' desigur' s, se lup e la +el de vi e(e* e )um se lup a Pe.er )a s,-*i men1in, po#i1ia. =igura des)0is, *i dis ins,' s a ura "nal ,' "n+,1i*area impun, oare a /n,rului pl,)ur, doamnei' )are se gr,.i s, r,spund, "n german,. 80' Dumne#eule5 Domnule' nu * iu nimi) despre a)es de)re ' a.solu nimi). Sun e1i s r,in,' doamn,6 "n re., /n,rul o+i1er. Da' domnule: dar spune1i-mi )e re.uie s, +a)6 <mi dis rug )a.riole a. L,sa1i-o s, +ie s+,r/ma ,' doamn,' iar "n impul a)es a +ugi1i. 9oporul 9arisului "i ur,* e pe )ei .oga1i )are a+i*ea#, luxul "n +a1a s,r,)iei *i' "n vir u ea de)re ului da a#idiminea1,' v, vor du)e la )omisaria . 80' ni)ioda ,5 s rig, )ea mai /n,r, din re doamne. Da),-i a*a 2 relu, o+i1erul' r/#/nd 2 pro+i a1i de sp,r ura pe )are o voi +a)e prin mul1ime *i disp,re1i. Vor.ise pe un on dega(a )are le d,du de "n1eles s r,inelor ), o+i1erul au#ise )omen ariile mul1imii "n leg, ur, )u +e ele "n re1inu e de ), re domnii de Sou.ise *i ;ennin. Dar nu era momen ul s,-i pun, la pun) . Da1i-ne .ra1ul p/n, g,sim o r,sur, de pia1,' domnule4 i se adres, )ea mai "n v/rs , din re doamne' )u o vo)e au ori ar,. Voi +a)e s, )a.re#e )alul dumneavoas r, *i' "n "nv,lm,*eala )e se va produ)e "n mod sigur' ve1i pu ea +ugi' ),)i 2 ad,ug, /n,rul' )are nu dorea al )eva de)/ s,-*i de)line responsa.ili a ea unei pro e)1ii ris)an e 2 poporul s-a pli) isi s, ne aud, vor.ind o lim., pe )are nu o "n1eleg. Pe.er5 s rig, doamna' )u glas pu erni)' +,-l pe F3lus s, )a.re#e pen ru )a oa , a)eas , mul1ime s, se sperie *i s, se dea "n l, uri. 7i pe urm,' doamn,... 9e urm, r,m/i pe lo) "n imp )e noi vom ple)a. 7i da), s+,r/ma )a.riole a6 Las,-i s-o s+,r/me' )e-1i pas,6 Salvea#,-l pe F3lus' da), po1i *i pe 1/rie' mai ales: ia , singurul lu)ru pe )are 1i-l re)omand. Fine' doamn, 2 r,spunse Pe.er. <n )lipa urm, oare' omul "l plesni pe nervosul arm,sar irlande#: a)es a s,ri drep "n mi(lo)ul )ur1ii' r,s urn/ndu-i pe )ei mai #elo*i )are se 1ineau de +r/u *i de 0ulu.e. 8 mare spaim, *i "nv,lm,*eal, se s /rni "n mul1ime. Fra)ul dumneavoas r,' domnule 2 se adres, a un)i o+i1erului doamna. Vino' draga mea 2 ad,ug, "n or)/ndu-se spre Andreea. S, mergem' s, mergem' )ura(oas, doamn,5 murmur, "n)e i*or o+i1erul' )are o+eri de "nda ,' )u o real, admira1ie' .ra1ul s,u )elei )are i-l )erea "n )/ eva minu e' el le )onduse pe )ele dou, +emei "n pia1a din apropiere' unde s a1ionau r,suri *i' "n a* ep area )lien1ilor' vi#i iii dormi au pe )apr,' "n vreme )e )aii' )u o)0ii mi(i1i *i )apul ple)a "n p,m/n ' "*i a* ep au .ia a ra1ie de sear,.

Capi olul V!!

Drumul spre Versailles

Cele dou, doamne se a+lau "n a+ara ori),rei prime(dii' de*i era de emu ), nu )umva s, +ie urm,ri e de unii )urio*i *i re)unos)u e' iar s)ena )are o)mai avusese lo) s, se repe e'

&J

Alexandre Dumas
si ua1ie din )are' de as , da ,' ar s),pa poa e mul mai greu. B/n,rul o+i1er "*i d,du seama de a)eas , al erna iv,' +ap dovedi de s ,ruin1a )u )are "n)er), s,-l re#eas), pe vi#i iul de pe )apr,' mai mul "ng0e1a de)/ adormi . Era un ger a / de )umpli ' "n)/ ' )on rar o.i)eiului vi#i iilor' )are se "n re) "n a-*i smulge unul al uia )lien1ii' ni)i unul nu se )lin i pen ru dou,#e)i *i pa ru de gologani' ni)i )0iar )el ),ruia i se adresar,. 8+i1erul "l apu), pe .ir(ar de gulerul sur u)ului #dren1,ros *i-l #g/l1/i #drav,n p/n, )e-l re#i din oropeal,. ;ei' 0ei5 "i s rig, /n,rul la ure)0e' v,#/nd ), d, semne de via1,. ?a a .oierule' ga a5 .ol.orosi .ir(arul' vis/nd "n), *i )l, in/ndu-se pe )apr,' )a un om .ea . Unde merge1i' doamnelor6 "n re., o+i1erul' o "n german,. La Versailles 2 r,spunse )ea mai "n v/rs ,' "n a)eea*i lim.,. La Versailles65 s rig, .ir(arul. A1i spus la Versailles6 =,r, "ndoial,. A0' )e o vor.i1i' la Versailles6 9a ru leg0e *i (um, a e pe un g0e1u* )a ,s a6 Nu' nu' Doamne +ere* e5 9l, im .ine 2 spuse )ea mai "n v/rs , din re nem1oai)e. 9l, im 2 repe , "n +ran)e#, o+i1erul. C/ 6 "n re., vi#i iul )o)o1a pe )apr,' +,r, prea mare "n)redere' "n1elege1i' domnule o+i1er' as a nu-i o ul' s-a(ungi la Versailles4 ),' de-a)olo' re.uie s, e *i "n or)i. Un ludovi) a(unge6 #ise )ea mai /n,r, din re doamne adres/ndu-se o+i1erului o "n german,. Ui e' 1i se o+er, un ludovi) 2 repe , /n,rul. Un ludovi) nu-i prea mul 2 morm,i .ir(arul 2 )aii mei ris), s,-*i rup, pi)ioarele. Neg0io.ule5 N-ai drep ul de)/ la rei livre de ai)i *i p/n, la )as elul de la Mue e' )are-i la (um, a ea drumului. Ve#i .ine ),' dup, so)o eala as a' dus *i "n ors' 1i se )uvin doar dou,spre#e)e livre *i' "n lo) de dou,spre#e)e' vei primi dou,#e)i *i pa ru. A' nu v, o)mi1i 2 spuse doamn, mai "n v/rs , 2 doi ludovi)i' rei ludovi)i' dou,#e)i de ludovi)i' numai s, ple)e "n )lipa as a *i s, mearg, +,r, a se opri. Un ludovi) a(unge' doamn, 2 r,spunse o+i1erul. Apoi' adres/ndu-se vi#i iului4 ;ai' mi*),- e' i),losule' (os de pe )apr, *i des)0ide por iera5 9orun)i el. Vreau mai "n /i s, mi se dea .anii 2 spuse .ir(arul. M,u' vrei65 E drep ul meu. 8+i1erul s)0i1, un ges amenin1, or. S, pl, im "nain e' s, pl, im 2 spuse )ea mai v/rs ni), din re nem1oai)e *i .,g, m/na "n .u#unar. 8' Doamne5 "i *op i ea "nso1i oarei sale. Am pierdu punga. Adev,ra 6 Andreea' u o ai pe a a6 B/n,ra +emeie se s)o o)i la r/ndul s,u' )u a)eea*i nelini* e. Eu... nu' ni)i eu. Cau , "n oa e .u#unarele. Degea.a.. 2 se v,i),ri /n,ra +emeie' )u )iud,' v,#/nd )um o+i1erul le urm,re* e din o)0i' iar .ir(arul' #e+lemi or *i ),s)ase gura p/n, la ure)0i pen ru a r/de' +eli)i /ndu-se de )eea )e el numea "n sinea lui o +eri)i , pre)au1ie. Cele dou, doamne ),u ar, "n #adar. Ni)i una' ni)i )ealal , nu g,si un .an. 8+i1erul le v,#u )um se agi ,' ro*ind *i p,lind: si ua1ia se )ompli),. Doamnele erau 0o ,r/ e s, dea un lan1 sau o .i(u erie "n ga(' )/nd o+i1erul' pen ru a le s)u i de ori)e regre )are le-ar +i r,ni deli)a e1ea' s)oase din punga sa un ludovi) pe )are i-l "n inse .ir(arului. 8mul lu, moned,' o )er)e ,' o )/n ,ri "n m/n,' "n imp )e una din re )ele dou, doamne "i mul1umea o+i1erului' apoi des)0ise por iera *i doamna ur), "mpreun, )u "nso1i oarea sa. 7i a)um' i),losule' se adres, .ir(arului /n,rul .,r.a 2 du-le pe a)es e doamne... repede *i' mai ales' )ins i ' m-au#i6 A' nu-i nevoie s,-mi re)omanda1i as a' domnule o+i1er' e de la sine "n1eles.

&1

Colierul Reginei vol. 1


<n impul a)es ei s)ur e )onversa1ii' doamnele se s+, uir, "n re ele. Vedeau )u spaim, ), salva orul' pro e) orul lor e ga a s, le p,r,seas),. Doamn, 2 #ise )u o vo)e s),#u , )ea mai /n,ra 2 n-ar re.ui s,-l l,s,m s, ple)e. De )e6 S,-i )erem numele *i adresa: m/ine o s,-i rimi em ludovi)ul s,u de aur' "nso1i de un )uv/n de mul1umire pe )are ai s, i-l s)rii u. Nu' doamn,' nu' s, r,m/n, )u noi' v, implor: da), .ir(arul e de rea )redin1,' da), ne pune .e1e-n roa e... pe o vreme )a as a' drumurile sun proas e' )ui o s, )erem a(u or6 9,i' avem num,rul s,u *i indi)a orul s a1iei. 9rea .ine' doamn, *i nu m, "ndoies) )/ u*i de pu1in ),' mai /r#iu' ve1i pune s, +ie snopi "n ., aie: dar nu ve1i mai a(unge "n noap ea as a la Versailles: *i )e se va spune' s+in e Dumne#eule5 Doamna mai "n v/rs , )0i.#ui )/ eva )lipe. Ai drep a e 2 spuse ea. Dar o+i1erul se *i "n)lina' preg, indu-se s,-*i ia r,mas .un. Domnule' domnule 2 i se adres, "n german, Andreea. 8 vor.,' o singur, vor.,' v, rog. La ordinele dumneavoas r,' doamn, 2 r,spunse o+i1erul' v,di )on raria ' dar p,s r/nd "n "n+,1i*area sa' "n onul s,u *i )0iar "n a))en ul glasului )ea mai aleas, poli e1e. Domnule 2 )on inu, Andreea 2 nu ve1i pu ea s, ne re+u#a1i "n), o +avoare' dup, )e ne-a1i +,)u a / ea servi)ii. Vor.i1i' doamn,. Ei .ine' v, m,r urises) ), ne e +ri), de a)es .ir(ar )u )are am avu o dis)u1ie a / de nepl,)u ,. Nu re.uie s, v, eme1i 2 spuse el 2 * iu num,rul' 1J$ *i indi)a orul s a1iei. M. Da), nu se poar , )uviin)ios' v, ve1i adresa mie. Dumneavoas r,6 #ise "n +ran)e#, Andreea' ui /nd ), p/n, a un)i vor.ise germana. Cum vre1i s, ne adres,m dumneavoas r,' )/nd nu v, * im ni)i m,)ar numele. B/n,rul +,)u un pas "nd,r, . Vor.i1i +ran1u#e* e65 s rig, el uimi . Vor.i1i +ran1u#e* e *i de o (um, a e de or, m, os/ndi1i s, s /l)es) germana65 A0' doamn,' s, * i1i ), nu v-a1i pur a +rumos. S)u#a1i-m,' domnule 2 relu, "n +ran1u#e* e )ealal , doamn,' venind vi e(e* e "n a(u orul "nso1i oarei sale )are' "n)ur)a ,' amu1ise. Vede1i .ine' domnule' ),' +,r, s, +im s r,ine' poa e' ne sim1im r, ,)i e "n 9aris' neo.i*nui e )u r,suri de pia1,' mai ales. Sun e1i' desigur' om de lume *i "n1elege1i ), nu ne g,sim "n r-o si ua1ie normal,. A nu ne "nda ora de)/ pe (um, a e' "nseamn, a nu ne "nda ora delo). Da), v-a1i ar, a mai pu1in dis)re de)/ a1i +os p/n, a)um' ar "nsemna s, +i1i indis)re . Noi v, privim )u simpa ie: .inevoi1i *i nu ne (ude)a1i aspru *i da), pu e1i s, ne +a)e1i un servi)iu' ei .ine' +a)e1i-l din oa , inima' de nu' "ng,dui1i-ne s, v, mul1umim *i s, ),u ,m un al spri(in. Doamn, 2 r,spunse o+i1erul' i#.i de onul porun)i or al ne)unos)u ei 2 sun la ordinele dumneavoas r,. A un)i' domnule' ave1i .un,voin1a *i ur)a1i "n r,sur,. <n r,sur,6 Da *i "nso1i1i-ne. 9/n, la Versailles6 Da' domnule. 8+i1erul' +,r, a mai ad,uga un )uv/n ' se ur), "n r,sur,' se a*e#, pe .an)0e a din +a1, *i s rig, vi#i iului4 M/n,5 Cu por ierele "n)0ise' )u pelerinele *i .l,nurile a*e#a e pe genun)0i' )upeul o porni spre Sain -B0omas-du-Louvre' ravers, 9ia1a Caruselului *i o lu, de-a lungul )0eiurilor. 8+i1erul se g0emui "n r-un )ol1 "n +a1a )elei mai "n v/rs , din re )ele dou, doamne' "n r-o a i udine )uviin)ioas,. Domnea ,)erea )ea mai ad/n),.

&>

Alexandre Dumas
Fir(arul' +ie ), voia s, demons re#e ones i a ea /rgului "n)0eia ' +ie ), pre#en1a o+i1erului "i impunea o eam, respe) uoas, *i "l p,s ra "n limi ele ones i ,1ii' le sili pe .ie ele m/r1oage s, alerge "n ins pe )aldar/mul lune)os al )0eiului *i al ),ii Con+erin1ei. <n re imp' r,su+larea )elor rei ),l, ori "n),l#ise pe nesim1i e )upeul. Un par+um suav se r,sp/ndi "n aer' ame1indu-l pe /n,rul nos ru' ale ),rui impresii erau din )e "n )e mai pu1in de+avora.ile ovar,*elor sale. EDe .un, seam, ), doamnele au "n /r#ia "n r-o vi#i , *i ia ,-le "n or)/nduse la Versailles' ni1elu* "nsp,im/n a e' ni1elu* ru*ina eE 2 "*i spunea o+i1erul "n sinea lui. Dar )um se +a)e 2 )on inu, el' o "n g/nd 2 ), merg "n r-o )a.riole , *i' mai ales' o )ondu) ele "nsele' da), sun +emei de )ondi1ie .un,6 A0' la as a re.uie s, exis e un r,spuns. Ca.riole a era prea mi), pen ru rei persoane *i )ele dou, +emei nu s-au s+ii s, ia )u ele un la)0eu. Dar a*a... +,r, ni)i un .an' ni)i una ni)i )ealal ,... 8.ie)1ie sup,r, oare' la )are meri , s, re+le) e#i. =,r, "ndoial,' la)0eul avea punga. Ca.riole a' )are' nu "n)ape "ndoial,' "n momen ul a)es a es e .u),1i' era de o elegan1, des,v/r*i a' iar )alul... ei .ine' da), m, pri)ep eu la )ai... )alul valora o su , )in)i#e)i de ludovi)i. Numai ni* e +emei .oga e po l,sa de i#.eli* e +,r, p,rere de r,u o )a.riole , )a as a *i un asemenea )al. A*a ),' +ap ul ), nau .ani asupra lor nu "nseamn, nimi). Da' dar a)eas , m/nie de a vor.i o lim., s r,in, )/nd e* i +ran1u#oai),6... Fun' "ns, lu)rul a)es a dovede* e o)mai o edu)a1ie aleas,. Nu s , "n o.i)eiul aven urierelor s, vor.eas), germana )u un a))en a / de )ura german *i +ran)e#, )a ni* e pari#iene. De al +el' a)es e +emei au o dis in)1ie "nn,s)u ,. Rug,min ea )elei inere era mi*), oare' )ererea )eleilal e avea )eva porun)i or. 7i-apoi' )e-i drep 2 )on inu, /n,rul s,-*i depene g/ndurile' aran(/ndu-*i sa.ia "n a*a +el' "n)/ s, nu le s ing0ereas), pe ve)inele sale 2 nu se spune oare ), es e prime(dios pen ru un mili ar s, pe rea), dou, ore "n )upeu )u dou, +emei dr,gu1e6 Dr,gu1e *i dis)re e 2 ad,ug, el. Nu vor.es) *i a* eap , s, "n)ep eu )onversa1ia.E La r/ndul lor' +,r, "ndoial,' )ele dou, inere +emei se g/ndeau la /n,rul o+i1er la +el )um /n,rul o+i1er se g/ndea la ele' ),)i' "n )lipa )/nd o)mai el s+/r*ea a)es g/nd' una din re )ele dou, doamne' adres/ndu-se "nso1i oarei sale' "i spuse "n engle#,4 Adev,ra es e' s)ump, prie en,' ), a)es .ir(ar merge )a dup, mor : nu vom a(unge ni)ioda , la Versailles. 9un r,m,*ag ), .ie ul nos ru ovar,* de drum se pli) ise* e de moar e. C0iar a*a 2 r,spunse sur/#/nd )ea mai /n,r, 2 )onversa1ia noas r, nu es e din re )ele mai amu#an e. Nu g,se* i ), are aerul unui om de lume6 A*a )red *i eu' doamn,. Ai remar)a ), poar , uni+orma marinei6 Nu prea m, pri)ep la uni+orme. Ei' .ine' )um "1i spuneam' poar , uni+orma o+i1erilor de marin, *i o1i o+i1erii din marin, sun de +amilie .un,: "n res ' uni+orm, "i *ade .ine *i es e un )avaler +rumos' nu-i a*a6 B/n,ra +emeie ar +i r,spuns *i pro.a.il ar +i ad,uga mul e "n a)ela*i sens' )/nd o+i1erul o opri )u un ges . !er a1i-m,' doamnele mele 2 ros i el "n r-o ex)elen , engle#, 2 )red ), re.uie s, v, spun ), vor.es) *i "n1eleg des ul de u*or engle#a' dar nu * iu spaniol,' dar da), dumneavoas r, o vor.i1i *i dori1i s, )on inua1i "n a)eas , lim.,' ve1i +i sigure )el pu1in de a nu +i "n1elese. Domnule 2 repli), doamn,' r/#/nd 2 dup, )um a1i o.serva ' desigur' nu voiam s, v, vor.im de r,u' de al +el' s, nu ne s+iim *i s, nu mai vor.im de)/ +ran)e#a da), avem )eva s, ne spunem. V, mul1umes) pen ru a)eas , +avoare' doamn,' o u*i' "n )a#ul )/nd pre#en1a mea v-ar s ing0eri... Nu pu e1i avea a)eas , .,nuial,' domnule' deoare)e noi v-am )eru -o. V-am pre ins-o )0iar 2 ad,ug, )ea mai /n,r,.

&D

Colierul Reginei vol. 1


M, +a)e1i s, m, sim pros ' doamn, *i v, rog s, m, ier a1i da), o )lip, am *ov,i . Cunoa* e1i 9arisul' nu-i a*a6 9arisul es e plin de )ap)ane' de e*e)uri *i de#ilu#ii. A*a ), ne-a1i lua drep ... ;ai s, vor.im des)0is. Domnul ne-a lua drep )ap)ane: as a e o 5 8' doamnele mele5 ex)lam, /n,rul' )u umilin1,. V, (ur ), nimi) asem,n, or nu mi-a re)u prin )ap. Dar )e-i as a6 Cupeul s-a opri . Ce s-a "n /mpla 6 M, du) s, v,d' doamnelor. Cred ), ne r,s urn,m: +i1i a en ' domnule' 2 *i m/na )elei mai inere' "n in#/ndu-se "n r-un ges .rus)' se opri pe um,rul /n,rului. A ingerea a)es ei m/ini "l +,)u s, resar,. Cu o mi*)are +oar e +ireas),' el "n)er), s, o prind,' dar Andreea' )are )edase primului impuls de spaim,' se *i re rase "n +undul )upeului. 8+i1erul' pe )are de)i nimi) nu-l mai re1inea' )o.or" *i-l g,si pe .ir(ar +oar e o)upa s,-*i ridi)e una din m/r1oage )are se "mpiedi)ase' "n oi* e *i "n 0amuri. Se a+lau )u pu1in "nain e de podul S3vres. Da ori , a(u orului da de o+i1er' .ie ul animal +u "n )ur/nd pe pi)ioare. B/n,rul se ur)a "n r,sur,' "n vreme )e .ir(arul' +eli)i /ndu-se "n sinea lui de a avea un a(u or a / de pri)epu *i .inevoi or' po)ni vesel din .i)i' +,r, "ndoial, "n "ndoi ul s)op de a-*i "ndemna m/r1oagele *i de a se "n),l#i. S-ar +i #is ), prin por iera des)0is, in rase +rigul' "ng0e1/nd )onversa1ia *i r,)ind in imi a ea a.ia "n+iripa ,' ),reia /n,rul "n)epuse s,-i g,seas), un +arme) dar +,r, a-*i da seama de a)es lu)ru. =u "n re.a despre a))iden *i el poves i )e se "n /mplase. A)eas a +u o *i ,)erea se "ns ,p/ni din nou ap,s, oare pen ru )ei rei ),l, ori. 8+i1erul' pe )are m/na a)eea ),ldu1, *i remur, oare "i ul.urase' dori s, sim , m,)ar a ingerea pi)iorului. <*i "n inse de)i pi)iorul' dai ori)/ de "ndem/na i) +u' nu "n /lni nimi)' sau mai pre)is' da), "n /lni' avu regre ul s, vad, re r,g/ndu-se din +a1a lui )eea )e "n /lnise. Fa oda ,' a ing/nd pi)iorul )elei mai "n v/rs ,' a)eas a "i spuse )u )el mai per+e) s/nge re)e4 V, in)omode# "ngro#i or' nu-i a*a' domnule' s)u#a1i-m,5 B/n,rul ro*i p/n, "n v/r+ui ure)0ilor' .ine)uv/n /nd "n uneri)ul nop1ii )are-i as)undea ro*ea1a. Nu mai dis)u a nimi) *i ai)i luar, s+/r*i "n)er),rile sale "ndr,#ne1e. Mu ' nemi*)a *i respe) uos de par), s-ar +i a+la "n r-un emplu' /n,rul se emea *i s, respire *i se +,)u mi)-mi i el. Dar pu1in )/ e pu1in' +,r, voia lui' o impresie s ranie "i )ople*ea g/ndurile' "n reaga-i +iin1,. Le sim1ea +,r, s, le a ing, pe )ele dou, +erme), oare +emei' le vedea +,r, s, le priveas),: "n)e -"n)e se o.i*nuia s, r,ias), "n apropierea lor' i se p,rea ), o p,r i)i), din exis en1a lor se "mple ea )u a lui. Ar +i dori din o su+le ul s, lege din nou vor.a' dar nu mai "ndr,#nea' em/ndu-se de .anali ,1i' el )are' la "n)epu ' dispre1uise ori)e s)0im. de )uvin e. Era "ngri(ora ), ar pu ea s, par, neg0io. sau imper inen "n +a1a a)es or +emei ),rora' )u o or, mai "nain e' )redea ), le +a)e o mare )ins e d,ruindu-le un ludovi) *i +iind poli i)os. 8+i1erul nu mai s)oase ni)i un )uv/n . Doamnele vor.eau "n re ele )u vo)e s),#u ,. Cu oa e a)es ea' )um s , ea )u ure)0ea )iuli ,' el prinse )uvin e dispara e ),rora imagina1ia lui le a ri.ui un sens. !a , )e au#ea4 8r, "nain a ,... por1ile... mo ivul ple),rii... Cupeul se opri din nou. De da a a)eas a nu era vor.a ni)i despre un )al ),#u ' ni)i despre o roa , s+,r/ma ,. Dup, rei )easuri de )ura(oase e+or uri' .ravul surugiu' d/ndu-*i oa , os eneala' )u )aii "n spume' a(unsese la Versailles' ale ),rui alei "n une)oase *i pu* ii se #,reau "n lumina ro*ia i), a )/ orva +elinare al.i e de promoroa),' asemenea unei du.le pro)esiuni de spe) re negre *i des),rna e. B/n,rul "n1elese ), sosiser, la des ina1ie. Ce vra(, +,)use )a impul s, i se s)urg, a / de repede6 Fir(arul se aple), spre +eres ruie4 Foierule 2 spuse el 2 am a(uns la Versailles. Unde re.uie s, oprim' doamnelor6 "n re., o+i1erul.

&&

Alexandre Dumas
<n 9ia1a Armelor. <n 9ia1a Armelor5 s rig, vi#i iului' /n,rul. Bre.uie s, merge1i "n 9ia1a Armelor6 "n re., omul. Da' +,r, "ndoial,' oda , )e a*a 1i-am spus. 8 s,-mi da1i un mi) .a)*i*6 "n re., .ir(arul' 0li#indu-se. D,-i drumuO5 Lovi urile de .i)i r,sunar, din nou. EBo u*i re.uie s, vor.es) 2 "*i #ise o+i1erul. Voi re)e drep un im.e)il dup, )e am re)u drep un neo.r,#a E. Doamnelor 2 spuse el' )u oare)are p,rere de r,u 2 ia ,-v, la dumneavoas r, a)as,. Mul1umi , generosului dumneavoas r, a(u or. C/ , ., aie de )ap v-am da 5 ad,ug, )ea mai /n,r,. A0' am ui a de mul ' doamn,. Dar noi' domnule' noi nu vom ui a. Numele dumneavoas r,' v, rug,m domnule. Numele meu6 Vi-l )er pen ru a dou, oar,. Lua1i seama5 Cred ), nu dori1i s, ne +a)e1i )adou un ludovi)' nu-i a*a6 Da), a*a s au lu)rurile' doamn,' repli), o+i1erul' oare)um (igni ' v, sa is+a) )urio#i a ea4 sun Con ele de C0arnC: "n res ' dup, )um a o.serva doamna' o+i1er "n marina regal,. C0arnC5 repe , doamn, mai "n v/rs ,' )u onul )u )are ar +i spus4 E=oar e .ine' n-am s, ui E. ?eorges' ?eorges de C0arnC 2 ad,ug, o+i1erul. ?eorges... 2 murmur, )ea mai /n,r,. 7i lo)ui1i6 ;Q el des 9rin)es' s rada Ri)0elieu. Br,sura se opri. Cea mai v/rs ni), din re doamne des)0ise ea "ns,*i por iera din s /nga *i' )u un sal sprin en' s,ri (os' apoi "n inse m/na "nso1i oarei sale. Dar' doamnelor' )el pu1in a))ep a1i .ra1ul meu5 2 spuse /n,rul' preg, indu-se s, le urme#e. <n),. Nu a1i a(uns la dumneavoas r, *i 9ia1a Armelor nu-i domi)iliu. S a1i pe lo)' r,m/ne1i a)olo unde sun e1i 2 spuser, "n a)ela*i imp )ele dou, +emei. Cum a*a' s, s au pe lo)6 Da' r,m/ne1i "n r,sur,. S, v, las singure' doamnelor' noap ea' pe o as +el de vreme65 Cu nepu in1,5 S ra*ni)5 Dup, )e mai "nain e aproape ), a1i re+u#a s, ne "nda ora1i' a)um vre1i )u o dinadinsul s, ne "nda ora1i prea mul 2 ros i )u veselie )ea mai "n v/rs , din re doamne. Dar... Ni)i un dar5... =i1i p/n, la )ap, un )avaler gen il *i loial. Mul1umes)' domnule de C0arnC' mul1umes) din ad/n)ul inimii *i pen ru ), sun e1i un )avaler )ur eni or *i dis)re ' dup, )um v, spuneam adineauri' nu v, vom )ere ni)i m,)ar )uv/n ul dumneavoas r,. 9en ru )e s, v, dau )uv/n ul6 C, ve1i "n)0ide por iera *i ve1i spune vi#i iului s, se "n oar), la 9aris: )eea )e ve1i +a)e' nu-i a*a' +,r, m,)ar s, mai "n oar)e1i )apul dup, noi6 Ave1i drep a e' doamnelor *i )uv/n ul meu ar +i de prisos. Fir(ar' 0ai s, ne "n oar)em' ami)e5 7i /n,rul s re)ur, "n), un ludovi) "n palma la , a surugiului. Fravul vi#i iu +rem, a de .u)urie. Dra)e' )aii n-au de)/ s, )rape da), vor5 .ol.orosi el. Cred *i eu' doar sun pl, i1i 2 murmur, o+i1erul. Br,sura pomi *i porni repede. Mgomo ul ro1ilor "n,.u*i suspinul /n,rului' suspin volup uos' ),)i si.ari ul se a*e#ase pe )ele dou, perne' )are mai p,s rau ),ldura

&G

Colierul Reginei vol. 1


+rumoaselor ne)unos)u e. A)es ea r,m,seser, "ns, ne)lin i e "n a)ela*i lo) *i numai dup, )e r,sura disp,ru' se "ndrep ar, spre pala .

Capi olul V!!!

Consemnul

<n momen ul )/nd pornir,' ra+alele v/n ului aspru aduser, la ure)0ea ),l, orului ., ,ile orologiului .iseri)ii Sain -Louis. 8' Doamne5 Unspre#e)e *i rei s+er uri5 ex)lamar, "n r-un glas )ele dou, +emei. Vede1i' oa e grila(ele sun "n)0ise 2 spuse )ea mai /n,r,. Ei' a)es lu)ru nu m, nelini* e* e' s)ump, Andreea4 )0iar da), ar +i +os des)0ise' o n-am +i in ra prin )ur ea prin)ipal,. S, mergem' 0ai repede' repede' s-a(ungem la poar a Re-#ervoarelor. 7i am/ndou, se "ndrep ar, spre aripa dreap , a pala ului. Boa , lumea * ie ), "n a)eas , par e se a+l, un anume pasa( )are du)e ), re gr,dini. Cele dou, doamne a(unser, la a)es pasa(. 9or i1a e "n)0is,' Andreea 2 spuse )u "ngri(orare )ea mai "n v/rs a. S, .a em' doamn,5 Nu' s, s rig,m' Lauren re.uie s, m-a* ep e' doar l-am preveni ), s-ar pu ea s, m, "n or) /r#iu. Ei .ine' am s, s rig5 7i Andreea se apropie de poar ,. Cine-i a)olo6 "n re., o vo)e din,un ru' +,r, s, mai a* ep e s, s rige )ineva. A0' nu-i vo)ea lui Lauren 2 spuse spre /n,r, +emeie' "nsp,im/n a ,. Nu' "n r-adev,r. Cealal , +emeie se apropie la r/ndul s,u. Lauren 5 murmur, *i ea. Ni)i un r,spuns. Lauren 5 repe , doamna' )io),nind. Nu-i ni)i un Lauren ai)i 2 repli), aspru vo)ea. Dar... 2 insis , Andreea 2 indi+eren da), es e Lauren sau nu' des)0ide. Nu des)0id. 9rie ene' dumnea a nu * ii' "ns, Lauren avea o.i)eiul s, ne des)0id,. Ce-mi pas, mie de Lauren 5 Eu am )onsemnul meu. Cine e* i dumnea a6 Cine sun eu6 Da. Dar dumneavoas r, )ine sun e1i6 "n re., vo)ea. <n re.area suna )am .ru al' dar nu era imp de o)meal,' re.uia s, r,spund,. Sun em dou, doamne din sui a maies ,1ii sale. Lo)uim la pala *i dorim s, ne "n oar)em a)as,. Ei .ine' eu' doamnele mele' eu sun un elve1ian din )ompania !-a Salis)0amade *i am s, +a) )u o ul al +el de)/ +,)ea Lauren 4 am s, v, las s, s a1i la poar ,. 805 Murmurar, )ele dou, +emei' una din ele s r/ng/nd inimoas, m/na )eleilal e. Apoi' s ,p/nindu-se' #ise4 9rie ene' )a ori)e .un solda ' "n1eleg s, e ar,1i ne"nduple)a "n privin1a )onsemnului *i n-a* vrea )a din pri)ina mea s,-l )al)i. =,-mi' e rog' numai servi)iul de a-l "n* iin1a pe Lauren ' )are )u siguran1, ), se a+l, pe-aproape. Nu po s,-mi p,r,ses) pos ul. Brimi e pe )ineva.

&I

Alexandre Dumas
Nu mai e nimeni. Be rog +ier.in e5 Ei' la nai.a' doamn,' n-ave1i de)/ s, dormi1i "n ora*. Mare lu)ru5 A' da), mie mi s-ar "n)0ide poar a )a#armei "n nas' a* g,si eu un )ul)u*' n-ave1i gri(,. ?renadiere' as)ul , 2 ros i )u 0o ,r/re )ea mai v/rs ni), din re doamne. 9rime* i dou,#e)i de ludovi)i da), des)0i#i. 7i #e)e ani de "n)0isoare... mul1umes)5 Ce-i drep ' pa ru#e)i *i op de livre pe an e prea pu1in. Am s, pun o vor., ), s, +ii +,)u sergen . Da *i )el )are mi-a da )onsemnul o s, pun, o vor., ), s, +iu "mpu*)a . Mul1umes)' nu. Cine 1i-a da a)es )onsemn6 Regele. Regele5 repe ar, )ele dou, +emei' "mpie ri e de spaim,. A0' sun em pierdu e5 Cea mai /n,ra p,ru )a ie*i , din min1i. S ai s, vedem' s, )0i.#uim 2 ros i )ealal ,. Al e por1i mai sun 6 A0' doamn,' da), au "n)0is-o pe a)eas a' le-au "n)0is *i pe )elelal e. Ei' nu' nu pomi de la "n)epu de la ideea as a. 7i da), nu l-am g,si pe Lauren ai)i' la poar a as a' )are es e a lui' unde )rede1i ),-l vom g,si6 <n r-adev,r' ai drep a e' Andreea. Andreea' regele ne-a (u)a o +ars, ori.il,. 7i doamna "*i su.linie )u un dispre1 amenin1, or ul imele )uvin e. A)eas , poar , a Re#ervoarelor' )ons rui , "n grosimea #idului' era )a o ni*,' )a un +el de ves i.ul. De o par e *i de al a a +iridei se a+la o .an), de pia r,. Doamnele se l,sar, s, )ad, pe una din ele' "n r-o s are de agi a1ie ve)in, )u disperarea. 9e su. poar , se vedea o d/r, de lumin,' "n spa ele ei se au#ea pasul elve1ianului' )are .a ridi), arma' .a o l,sa (os. Din)olo de a)es .ie o.s a)ol de s e(ar' salvarea: din)oa)e' ru*inea 2 s)andalul' poa e moar ea. A0' m/ine' m/ine )/nd se va a+la5 murmur, )ea mai "n v/rs , din re doamne. Ve1i spune adev,rul. 8are voi +i )re#u ,6 Ave1i dove#i' doamn,. Solda ul nu va r,m/ne "n pos ul s,u oa , noap ea 2 spuse )ea /n,r, 2 )are p,rea s,-*i re)ape e )ura(ul pe m,sur, )e "nso1i oarea sa "l pierdea. La ora unu va +i s)0im.a ' iar su))esorul s,u se va ar, a poa e mai "n1eleg, or. S, a* ep ,m. Da' dar "nda , )e va .a e mie#ul nop1ii' vor "n)epe s, rea), pa rulele: m, vor g,si a+ar, a* ep /nd' as)un#/ndu-m,. Es e "ngro#i or5 Andreea' mi se ur), s/ngele la )ap *i sim ), m, su+o). Cura(' doamn,5 Dumneavoas r,' a / de pu erni), de o.i)ei *i s, v, sus1in eu a / de sla., adineauri5 Es e un )omplo la mi(lo)' Andreea *i noi am ),#u vi) ime. Ni)ioda , nu s-a "n /mpla una )a as a' ni)ioda , poar a n-a +os "n)0is,: voi muri' Andreea' mor5 7i ea se l,s, pe spa e' )a *i )/nd s-ar +i su+o)a "n r-adev,r. <n a)ea )lip,' pava(ul )ura *i al. al Versaillesului' as ,#i s r,., u de a / de pu1ini pa*i' r,sun, de #gomo ul unui pas. <n a)ela*i imp se au#i o vo)e' o vo)e lin, *i vesel,' vo)ea unui /n,r )are )/n ,. El )/n , unul din a)ele )/n e)e ne"nsemna e )e repre#in , epo)a pe )are "n)er),m s-o #ugr,vim4 " cred, a # De ce nu pot, Adevrat de ce nu este $a-n noaptea asta tot $e-a fost e doar o poveste. %orfeu m-a adormit ncet &i-n somn eram de-oel

&$

Colierul Reginei vol. 1


Tu semnai cu un magnet $e m-atrgea la el... Ce vo)e5 s rigar, "n r-un glas )ele dou, +emei. 8 re)unos)5 spuse )ea mai "n v/rs ,. Es e a lui... 'eul cu ndem(nare Din magnet tcu ecou... 2 )on inu, vo)ea. El es e5 *op i la ure)0ea "nso1i oarei sale doamna a ),rei nelini* e se mani+es ase a / de violen . El es e *i ne va salva. <n )lipa a)eea' un /n,r "n+,*ura "n r-o .oga , pelerin, de .lan,' se ar, , "n mi)ul ves i.ul *i' +,r, a se ui a la )ele dou, +emei' ., u "n poar , s rig/nd4 Lauren 5 S)umpul meu +ra e5 #ise )ea mai "n v/rs , doamn,' a ing/nd um,rul /n,rului. Regina5 ex)lam, a)es a' r,g/ndu-se "napoi *i des)operindu-se. B,)ere5 Fun, seara' drag, +ra e. Fun, seara' doamn,' .un, sear,' s)ump, sor,: nu sun e1i singur,. Nu' sun )u domni*oara Andreea de BaverneC. A0' +oar e .ine. Fun, seara' domni*oar,. Monseniore5 murmur, Andreea "n)lin/ndu-se. !e*i1i' doamnele mele6 "n re., /n,rul. Nu. A*adar' v, "napoia1i6 7i am dori s, in r,m. Nu l-a1i )0ema pe Lauren 6 Fa da. A un)i6.. C0eam,-l pe Lauren ' la r/ndu-1i *i vei vedea. Da' da' )0ema1i-l' monseniore *i ve1i vedea. B/n,rul' "n )are a1i re)unos)u +,r, "ndoial, pe )on ele dOAr ois' se apropie *i ., u "n poar , s rig/nd4 Lauren 5 Fun' ia , ), gluma "n)epe iar' morm,i elve1ianul. V, previn ),' da), m, mai s/)/i1i mul imp' voi )0ema o+i1erul. Ce-i as a6 "n re., /n,rul' ului ' "n or)/ndu-se spre regin,. Un elve1ian )u )are a +os "nlo)ui Lauren ' as a-i o . 7i )ine a +,)u as a6 Regele. Regele65 Nu "n)ape "ndoial,5 C0iar solda ul ne-a spus-o adineauri. 7i are un )onsemn6 S ra*ni)' dup, )/ se pare. Ei' dra)e5 S, )api ul,m. Cum adi),6 S,-i d,m .ani )arag0iosului ,s uia. !-am o+eri *i a re+u#a . S,-i o+erim galoane. !-am o+eri . 7i6 Ni)i n-a vru s-aud,.

&%

Alexandre Dumas
A un)i nu-mi mai r,m/ne de)/ o singur, )ale... Care anume6 Voi +a)e s)andal. Ne vei )ompromi e. S)umpul meu C0arles' e implor5 Nu v, voi )ompromi e ni)i )/ negru su. ung0ie. 80' Doamne5.. Br,ge1i-v, "n l, uri' iar eu voi .a e )a un surd' voi s riga )a un or. *i vor s+/r*i prin a des)0ide' iar voi v, ve1i s re)ura prin spa ele meu. <n)ear),. B/n,rul prin1 "n)epu s,-l )0eme din nou pe Lauren ' apoi s, .a ,' apoi s, +a), asemenea larm,' #dr,ng,nindu-*i minerul spadei' "n)/ elve1ianul' +urios' url,4 A0a' va s, #i), a*a5... Ei .ine' "l )0em pe o+i1er. Ei' dr,)ie5 C0eam,-l' i),losule' as a-1i )er de un s+er de or,. <n )lipa urm, oare se au#ir, pa*i de )ealal , par e a por1ii. Regina *i Andreea se a*e#ar, "n spa ele )on elui dOAr ois' ga a s, pro+i e de re)erea li.er, )are' dup, oa e pro.a.ili ,1ile' "i va +i l,sa ,. Se au#ea )um elve1ianul l,murea pri)ina #arvei de a+ar,. Domnule lo)o enen 2 spunea el. Sun a)olo ni* e doamne )-un .,r.a )are m-au +,)u i),los. Vor s, in re )u de-a sil,. As)ul ,' de )e 1i se pare )iuda ), vrem s, in r,m de vreme )e sun em de la pala . 9oa e +i o dorin1, +ireas),' domnule' dar es e in er#is 2 repli), o+i1erul. !n er#is65 Ei' +ir-ar s, +ie5 7i de ), re )ine' m, rog6 De ), re rege. V, )er ier are. <ns, nu-i )u pu in1, )a regele s, vrea )a un o+i1er de la pala s, doarm, a+ar,. Domnule 2 nu )ade "n sar)ina mea s, )er)e e# in en1iile regelui 2 eu re.uie s, +a) )eea )e regele "mi porun)e* e' as a-i o . Lo)o enen e' des)0ide pu1in u*a )a s, pu em vor.i al +el de)/ de dup, a)eas , s)/ndur,. Domnule' v, repe ' )onsemnul pe )are "l am e de a nu des)0ide poar a. 8r' da), sun e1i o+i1er' dup, )um spune1i' re.uie s, * i1i )e "nseamn, un ordin. Lo)o enen e' vor.i1i )u )olonelul unui regimen . Domnule )olonel' v, )er ier are' dar ordinul es e )a egori). Consemnul nu es e +,)u pen ru un prin1. A+l,' domnule' ), un prin1 nu doarme a+ar, *i eu sun prin1. Monseniore' sun de#ola ' dar es e ordinul regelui. Regele v-a ordona s,-l i#goni1i pe +ra ele s,u )a pe un )er*e or sau )a pe un 0o16 Sun )on ele dOAr ois' domnule5 La dra)u5 Ris)a1i mul +,)/ndu-m, s, "ng0e1 as +el la poar ,. Monseniore )on e dOAr ois 2 repli), lo)o enen ul 2 Dumne#eu mi-e mar or ), mi-a* da *i s/ngele pen ru al e1a voas r, regal,' dar regele mi-a +,)u )ins ea s,-mi spun, personal' "n)redin1/ndu-mi pa#a a)es ei por1i' s, nu des)0id nim,nui' ni)i )0iar lui "nsu*i' regelui' da), s-ar pre#en a dup, ora unspre#e)e. A*adar' monseniore' v, )er ier are )u oa , umilin1a: "ns, eu sun solda *i )0iar da), "n lo)ul dumneavoas r, a* vedea-o pe maies a ea sa regina r,#.i , de +rig' voi r,spunde maies ,1ii sale )eea )e' )u durere' v-am r,spuns *i dumneavoas r,. A)es ea +iind #ise' o+i1erul murmur, un .un, seara plin de un ad/n) respe) *i se "napoie lini* i la pos ul s,u. C/ despre solda ' lipi "n po#i1ie de drep1i de o.s a)olul desp,r1i or' ni)i nu "ndr,#nea s, respire *i inima "i ., ea a / de are' "n)/ )on ele dOAr ois' spri(inindu-se )u spa ele de )ealal , par e a por1ii "i au#i ., ,ile. Sun em pierdu1i5 "i *op i regina )umna ului s,u' lu/ndu-l de m/n,. A)es a nu r,spunse. 7 ie )ineva ), a1i ple)a 6 o "n re., el mai apoi. Vai' nu * iu 2 #ise regina.

&K

Colierul Reginei vol. 1


9oa e ), regele a da a)es ordin numai pen ru mine. Regele * ie ), ies noap ea *i ), m, "n or) uneori /r#iu. Doamna )on es, dOAr ois a a+la unele lu)ruri *i )red ), s-o +i pl/ns maies ,1ii sale4 de ai)i' a)es ordin a / de dras i)5 A0' nu' nu +ra e4 "1i mul1umes) din inim, pen ru deli)a e1ea )u )are m, lini* e* i. Dar a)eas , m,sur, es e pen ru mine sau' mai .ine #is' "mpo riva mea' * iu. Cu nepu in1,' s)ump, sor, 2 regele v, respe) , prea mul .. Deo)amda ,' eu sun la u*, *i m/ine un s)andal "ngro#i or va i#.u)ni din r-un lu)ru a / de nevinova . A0' am un du*man )are se a+l, "n prea(ma regelui' o * iu prea .ine. Ai un du*man "n prea(ma regelui' surioar,6 E )u nepu in1,. Ei .ine' mi-a veni o idee. 8 idee6 Repede' s, vedem. 8 idee )are-l va +a)e pe du*manul dumi ale s, par, mai pros de)/ un m,gar sp/n #ura de propria-i +unie. A0' numai s, ne salve#i de ridi)olul a)es ei si ua1ii' ia , o )e-1i )er. S, v, salve#5 N,d,(duies) din oa , inima. A' nu-s mai n, /ng )a el' )0iar da), el se )rede mai de* ep de)/ mine. Care el6 Ei' Doamne5 Domnul )on e de 9roven)e. A0' re)uno* i *i dumnea a )a *i mine' ), es e du*manul meu6 Ei' nu du*m,ne* e el o )e es e /n,r' o )e-i +rumos' o )eea )e e "n s are de )eea )e el nu mai poa e65 =ra e' * ii )eva despre a)es )onsemn6 9oa e ), da: dar mai "n /i s, ple),m de ai)i' e un +rig de )rap, pie rele' ;aide1i )u mine' s)ump, sor,. Unde6 Ve1i vedea: undeva unde )el pu1in va +i )ald: veni1i *i pe drum v, voi spune )e )red eu "n leg, ur, )u poar a "n)0is,. A0' domnule de 9roven)e' s)umpul *i i),losul meu +ra e5 D,-mi .ra1ul' sor,: domni*oar, de BaverneC' lua1i )el,lal .ra1 *i s-o )o im la dreap a. 9ornir, la drum. 7i #i)i de)i ), domnul )on e de 9roven)e... )on inu, regina. Ei .ine' ia ,. As ,-sear,' dup, )in, a veni "n )a.ine ul )el mare: regele a s a mul de vor., "n impul #ilei )u )on ele de ;aga *i pe dumnea a nu e-a v,#u nimeni. La orele dou, am ple)a spre 9aris. 7 iam +oar e .ine4 regele' "ng,duie-mi s,-1i spun' s)ump, sor,' regele se g/ndea la dumnea a o a / )/ se g/ndea la ;arun-al-Ra*id *i la marele s,u vi#ir ?ia+ar: era )u+unda "n geogra+ie. <l as)ul am des ul de ner,.d, or' deoare)e voiam s, ple) *i eu. A0' ier are' nu ple),m pro.a.il pen ru a)ela*i lu)ru' a*a ), nu era )a#ul s,... ;aide1i' 0aide1i' spune1i o u*i. S-o lu,m spre s /nga. Dar unde ne du)i6 Doar la vreo dou,#e)i de pa*i de ai)i. =i1i a en e' ia , un morman de #,pad,. A0' domni*oar, de BaverneC' da), "mi l,sa1i .ra1ul' ve1i ),dea' v, previn. 9e s)ur ' pen ru a ne "n oar)e la rege' el nu se g/ndea de)/ la la i udine *i la longi udine' )/nd domnul de 9roven)e "i spuse4 EA* dori mul s, pre#in omagiile mele regineiE. A0' a05 ex)lam, Maria-An oane a. ERegina )inea#, "n apar amen ele saleE' r,spunse regele. E!a e ui ,' )redeam ), es e la 9arisE' repli), +ra ele meu. ENu' es e "n apar amen ele saleE' spuse lini* i regele. EBo)mai ), am +os adineauri a)olo *i nu m-a primi E' )on inu, domnul de 9roven)e. A un)i l-am v,#u pe rege "n)run /ndu-se. Ne )on)edie pe mine *i pe +ra ele meu *i' +,r, "ndoial,' imedia dup, )e am ple)a noi s-a in+orma . Lui Ludovi) i se n,#are uneori s, +ie gelos' o * i1i: de .un, seam, a dori s, v, vad,' n-a +os l,sa s, in re *i a .,nui )eva. Cu siguran1,' doamna de MiserC avea "n a)eas , privin1, un ordin s ri) .

GJ

Alexandre Dumas
As a e: *i pen ru a +i sigur ), ai lipsi ' regele a da a)es sever )onsemn )are ne las, pe a+ar,. 80' re)unoa* e ), es e o )ap)an, "ngro#i oare' )on e. Re)unos): dar ia , ), am a(uns. A)eas a es e )asa6 Nu-1i pla)e' surioar,6 A' nu spun as a: dimpo riv,' es e "n)/n , oare. Dar slu(i orii dumi ale6 Ei .ine6 Da), m, v,d6... S)ump, sor,' in r, o u*i' *i-1i garan e# ), nimeni n-o s, e vad,. Ni)i )0iar )el )are-mi va des)0ide u*a6 "n re., regina. Ni)i )0iar a)ela. !mposi.il. Vom "n)er)a 2 spuse )on ele dOAr ois' r/#/nd *i se apropie eu m/na "n ins, de u*,. Regina "l apu), de .ra1. Be implor' +ra e' ia seama. Cu )ealal , m/n, prin1ul ap,s, un panou s)ulp a )u deose.i ra+inamen . U*a se des)0ise. Regina nu-*i pu u s ,p/ni o res,rire de spaim,. !n r,' s)ump, sor,' e )on(ur 2 #ise prin1ul. Ve#i .ine ),' p/n, "n pre#en ' nu-i nimeni. Regina o privi pe domni*oara de BaverneC )a de pe marginea pr,pas iei: ea re)u pragul s)0i1/nd unul din a)ele ges uri a / de +erme), oare la +emei )are vor s, spun,4 ECeo vrea Dumne#eu5E U*a se "n)0ise "n spa ele s,u +,r, #gomo . Se a+lau "n r-un ves i.ul de s u)' )u ,.liile ),minului de marmur,' ves i.ul nu prea mare dar de un gus des,v/r*i : dalele de mo#ai) "n+,1i*au .u)0e e de +lori "n imp )e pe )onsole de marmur,' o su , de randa+iri s)un#i *i .oga1i' a / de rari "n a)es ano imp' "*i s)u urau pe alele par+uma e din va#e (apone#e. 8 ),ldur, pl,)u ,' o mireasm, *i mai pl,)u , "n), puneau s ,p/nire pe "n reaga lor +iin1,' "n)/ ' oda , a+la e "n ves i.ul' )ele dou, doamne ui ar, nu numai o par e din emerile lor' dar )0iar o par e din s)rupulele lor. A)um e .ine' sun em la ad,pos 2 spuse regina 2 *i re.uie s, m,r urises)' ad,pos ul es e des ul de )omod. Dar oare n-ar +i .ine s, e o)upi de un lu)ru' s)umpe +ra e6 De )are6 S, "ndep,r e#i servi orii. A' nimi) mai u*or 2 *i prin1ul' apu)/nd )ordonul soneriei plasa "n )anelura unei )oloane' +,)u s, r,sune un )lopo1el )are' dup, )e )lin)0e i o singur, da ,' vi.ra mis erios "n ad/n)urile )asei. Cele dou, +emei s)oaser, un mi) s rig, de spaim,. Cum' "n +elul a)es a "ndep,r e#i servi orii' +ra e6 "n re., regina. Am )re#u ' dimpo riv,' ), as +el "i )0emi. Da), mai sun o da ,' da' va veni )ineva' "ns, )um n-am suna de)/ o da ,' +ii lini* i ,' sor,' nu va veni nimeni. Regina "n)epu s, r/d,. V,d ), e* i un om pruden 2 spuse ea. A)um' drag, sor, 2 )on inu, prin1ul 2 nu pu e1i s, r,m/ne1i "n ves i.ul: da1i-v, os e-neala *i ur)a1i un e a(. S, ne supunem 2 #ise regina. M/na )are veg0ea#, )asa nu mi se pare r,uvoi oare. 7i ur),. 9rin1ul o lu, "nain e. Nu se au#ea pasul ni)i unuia din re ei pe )ovorul de Au.usson )are "mpodo.ea s)ara. A(uns la primul e a(' prin1ul rase pe nea* ep a e de )ordonul al ei sonerii' la al ),rei #gomo regina *i domni*oara de BaverneC res,rir,. Dar uimirea lor spori *i mai mul )/nd v,#ur, u*ile des)0i#/ndu-se singure. <n r-adev,r' Andreea 2 spuse regina 2 "n)ep s, remur: *i dumnea a6

G1

Colierul Reginei vol. 1


Eu' doamn,' a / a imp )/ maies a ea voas r, merge "nain e' o voi urma )u "n)redere. Nimi) mai simplu' sor,' de)/ )eea )e se "n /mpl, 2 o lini* i /n,rul prin1. U*a )are se a+l, "n +a1a dumi ale es e )ea a apar amen ului dumi ale. 9rive* e5 7i el "i ar, , reginei un mi)u1 *i +erme), or apar amen a ),rei des)riere nu o pu em omi e. 8 an i)amer, "n lemn de randa+ir' )u dou, e a(ere de Foule' pla+on de Fou)0er' par)0e din lemn de randa+ir' d,deau "n r-un .udoar )api ona )u )a*mir al.' pres,ra )u +lori .roda e de m/inile )ele mai is)usi e' "n .udoar se a+la doar o apiserie de m, ase )u pun) ul mi)' nuan1a , )u a)ea ar , )are +,)ea )a un )ovor de ?o.elins din a)ea vreme s, +ie )ompara.il )u a.loul unui mare pi) or. Dup, .udoar' venea o +rumoas, )amer, de dormi al.as ru-des)0is' "mpodo.i , )u perdele de dan el, *i m, ase de Bours' un pa somp uos a*e#a "n um.ra al)ovului' un +o) s r,lu)i or "n r-un *emineu de marmur, al.,' dou,spre#e)e lumin,ri par+uma e ar#/nd "n )andela.re de Clodion' un paravan de la) a#uriu' )u desene )0ine#e* i de aur 2 ia , minunile )are se "n+,1i*ar, doamnelor "n )lipa )/nd p,*ir, s+ioase pragul a)es ui elegan )ol1i*or a / de in im. Ni)i o +iin1, nu se ar, ,: pre u indeni' ),ldur, *i lumin,' +,r, s, se poa e g0i)i )au#ele unor a / de +eri)i e e+e) e. Regina' )are in rase )u re#erv, "n .udoar' r,mase o )lip, "n pragul )amerei de dormi . 9rin1ul se s)u#, )u o deose.i , poli e1e pen ru +ap ul ), +usese sili de "mpre(ur,ri s, de#v,luie sorei sale o ain, nedemn, de ea. Regina r,spunse )u un #/m.e ' era mai gr,i or de)/ oa e )uvin ele pe )are ar +i pu u s, le ros eas),. Drag, sor, 2 ad,ug, a un)i )on ele dOAr ois 2 a)es apar amen es e lo)uin1a mea de 0ol ei: numai eu singur po veni ai)i *i "n o deauna vin singur. Aproape "n o deauna 2 "l )ore) , regina. Fa nu' "n o deauna. A05 ex)lam, regina. Mai mul 2 )on inu, el 2 "n .udoarul "n )are v, a+la1i es e o so+a *i o .er(er, pe )are adeseori' )/nd noap ea m, surprinde "n), la v/n, oare. Dorm la +el de .ine )a *i "n pa ul meu. <n1eleg 2 spuse regina 2 de )e doamna )on es, dOAr ois es e uneori nelini* i ,. =,r, "ndoial,' dar re)unoa* e' sor,' ), da), doamna )on es, es e nelini* i , din )au#a mea' "n a)eas , noap e ea nu va avea mo ive. <n a)eas , noap e' nu #i) nu' dar "n )elelal e nop1i... Sor,' )ine n-are drep a e o da ,' n-are drep a e ni)ioda ,. S, ne oprim ai)i 2 #ise regina' a*e#/ndu-se pe un +o oliu. Sun "ngro#i or de o.osi , *i dumnea a' .ia a mea Andreea6 A0' eu sun s+/r*i , de o.oseal, *i da), maies a ea voas r, "ng,duie... <n r-adev,r' sun e1i palid,' domni*oar, 2 spuse )on ele dOAr ois. Repede' repede' draga mea' a*ea#,- e' )ul),- e' )0iar 2 spuse regina. Domnul )on e dOAr ois ne )edea#, a)es apar amen ' nu-i a*a' C0arles6 9e de-a-n regul' doamn,. 8' )lip,' )on e' un ul im )uv/n . Ce anume6 Da), ple)i' )um e pu em )0ema6 Nu ve1i avea nevoie de mine' sor,: oda , ins ala e' dispune1i de "n reaga )as,. Mai sun de)i *i al e "n),peri a+ar, de a)es ea6 =,r, "ndoial,. <n primul r/nd se a+l, o su+ragerie pe )are v, s+, uies) s, o vi#i a1i. Cu o mas, ga a servi ,' +,r, "ndoial,. Desigur *i unde domni*oara de BaverneC' )are' pare-mi-se' are nevoie' va g,si o sup, )on)en ra ,' o arip, de pas,re *i un dege de vin de X3r3s *i unde dumnea a s)ump, sor,' vei g,si o adev,ra , )ole)1ie din +ru) ele dumi ale pre+era e. Boa e a)es ea +,r, vale1i6

G>

Alexandre Dumas
Ni)i unul. !n eresan . Dar... Dar )e6 Dar )um ne "n oar)em la pala 6 Nu re.uie s, ne g/ndim s, ne "n oar)em "n impul nop1ii deoare)e exis , )onsemnul. <ns, )onsemnul de noap e )ade o da , )u ivirea #orilor: la ora *ase' por1ile se des)0id' ple)a1i de ai)i la *ase +,r, un s+er . Ve1i g,si "n dulap pelerine de oa e )ulorile *i de oa e +ormele da), dori1i s, v, deg0i#a1i: in ra1i de)i' )um v, spun' "n pala ' v, du)e1i "n apar amen ele dumneavoas r,' v, )ul)a1i *i nu v, nelini* i1i de res . 7i dumnea a6 Eu6 Da' )e vei +a)e6 Eu ple). Cum65 Be gonim noi' .ie ul meu +ra e6 Nu se )ade )a eu s, pe re) noap ea su. a)ela*i a)operi* )u dumnea a' sor,. Dar re.uie s, dormi undeva' iar noi 1i-am lua lo)ul5 E0' "mi mai r,m/n "n), rei asem,n, oare )u a)es a. Regina "n)epu s, r/d,. 7i mai #i)i ), doamna )on es, dOAr ois n-are drep a e )/nd se nelini* e* e: am s-o previn 2 ros i ea' )u un +erme), or ges de amenin1are. A un)i *i eu "i voi spune o ul regelui 2 repli), prin1ul pe a)ela*i on. Are drep a e' depindem de el. Cu o ul. Es e umili or' dar )e po1i +a)e6 S, ne supunem. A*adar' spuneai ),' pen ru a ie*i din )as,' m/ine diminea1,' +,r, a "n /lni pe nimeni... Un singur semnal al soneriei de l/ng, )oloana de (os. Care6 Cea din dreap a sau )ea din s /nga6 8ri)are. 7i u*a se va des)0ide6 7i se va "n)0ide. Singur,6 Singur,. Mul1umes). Fun, seara' +ra e drag,. Fun, seara' surioar,. 9rin1ul salu ,. Andreea "n)0ise u*a dup, el. 7i )on ele dOAr ois disp,ru "n noap e.

Capi olul !X

lco!ul reginei

A doua #i' sau mai pre)is )0iar "n diminea1a a)eea' ),)i ul imul nos ru )api ol s-a s+/r*i ), re ora dou, noap ea' a*adar' "n a)eea*i diminea1,' )um spuneam' regele Ludovi) al XV!lea' "m.r,)a "n r-un )os um lilia)0iu de diminea1,' +,r, pro o)ol *i nepudra ' "n +ine a*a )um se s)ulase din pa ' ., ea la u*a an i)amerei reginei. Cameris a de servi)iu "n redes)0ise u*a *i' re)unos)/ndu-l pe rege' #ise4 Sire5.. Regina5 ros i s)ur Ludovi) al XV!-lea. Maies a ea sa doarme' sire. Regele s)0i1, ges ul de a o "ndep,r a pe +emeie' dar a)eas a nu se )lin i din lo). Cum' nu e dai "n l, uri6 Ve#i .ine ), vreau s, re) 2 #ise regele.

GD

Colierul Reginei vol. 1


<n unele momen e regele dovedea o promp i udine "n mi*),ri pe )are du*manii s,i o numeau .ru ali a e. Regina se odi0ne* e' sire 2 se "mpo rivi )u imidi a e doamna de servi)iu. Li-am spus s, m, la*i s, re) 2 repli), Ludovi) *i' #i)/nd a)es ea' o "mpinse pe )ameris , *i in r,. A(uns )0iar la u*a )amerei de )ul)are' regele o v,#u pe doamna de MiserC' prima )ameris , a reginei' )are )i ea li urg0ia din )ar ea de rug,)iuni. Sus numi a doamn, se ridi), "nda , )e-l #,ri pe suveran. Sire 2 ros i ea' )u vo)e s),#u , *i +,)/nd o ad/n), revenen1, 2 maies a ea s, nu a suna "n),. A0' adev,ra 65 ex)lam, regele' )u un aer .a (o)ori or. Dar' sire' nu es e de)/ *ase *i (um, a e )red *i maies a ea s, nu sun, ni)ioda , "nain e de *ap e. 7i e* i sigur, ), regina se a+l, "n pa ul s,u6 E* i sigur, ), doarme6 N-am a+irma ), maies a ea sa doarme' sire' dar sun sigur, ), se a+l, "n pa ul s,u. 7i se a+l,6 Da' sire. Regele nu mai #,.ovi. Se "ndrep , spre u*, *i r,su)i minerul ro und *i auri )u o gra., #gomo oas,. Camera reginei era )u+unda , "n "n uneri) )a "n mie# de noap e' o.loane' perdele *i s oruri "n)0ise erme i) men1ineau .e#na )ea mai ad/n),. 8 lamp, de ),p, /i ar#/nd pe o m,su1, "n )ol1ul )el mai "ndep,r a al apar amen ului l,sa al)ovul reginei "n "n regime "n um.r, *i imensele perdele de m, ase al., )u +lori de )rin dauri ),deau "n +alduri undui oare pe pa ul r,v,*i . Regele alerg, spre pa . A0' doamn, de MiserC' )e #gomo oas, e* i' ia , ), m-ai re#i din somn5 s rig, regina. Regele se opri ului . Nu es e doamna de MiserC... 2 murmur, el. Ce surpri#,5 Dumneavoas r, sun e1i' sire6 Ad,ug, Maria-An oane a' ridi)/ndu-se. Fun, diminea1a' doamn, 2 ar i)ul, regele' )u un on a)ru-dul)e. Ce v/n .un v-adu)e' sire6 "n re., regina. Doamn, de MiserC5 Doamn, de MiserC5 Des)0ide +eres rele5 Doamnele in rar, *i' dup, o.i)eiul pe )are-l impusese regina' des)0iser, imedia u*i *i +eres re pen ru a l,sa s, p, rund, aerul proasp, ' pe )are Maria-An oane a "l respira )u nesa1 )/nd se re#ea. Domnea1i un somn dul)e' doamn, 2 #ise regele' a*e#/ndu-se aproape de pa ' dup, )e "*i plim.ase prin )amer, priv"rea-i )er)e , oare. Da' sire' am )i i /r#iu *i' da), maies a ea voas r, nu m-ar +i re#i ' a* +i dormi "n),. Care-i pri)ina ), ieri n-a1i primi ' doamn,6 S, primes) pe )ine6 9e +ra ele dumneavoas r,' domnul de 9roven)e6 "n re., regina' )u o pre#en1, de spiri )are venea "n "n "m-pinarea .,nuielilor regelui. <n r-adev,r' +ra ele meu a vru s, v, salu e *i nu a +os primi . Ei .ine6... Spun/ndu-i-se ), lipsi1i6 ! s-a spus a)es lu)ru6 "n re., )u nep,sare Maria-An oane a. Doamn, de MiserC5 Doamn, de MiserC5 9rima )ameris , ap,ru "n prag' )u o av, de aur pe )are se a+la pu#derie de s)risori adresa e reginei. Maies a ea sa m-a )0ema 6 "n re., doamna de MiserC. Da. ! s-a spus ieri domnului de 9roven)e ), lipses) de la pala 6 9en ru a nu re)e prin +a1a regelui' doamna de MiserC re)u prin spa e *i "n inse reginei ava )u s)risori. Linea su. dege una din s)risori al ),rei s)ris regina "l re)unos)u imedia .

G&

Alexandre Dumas
R,spunde regelui' doamn, de MiserC 2 ad,ug, Maria-An oane a' la +el de nep,s, oare. Spune maies ,1ii sale )e i s-a r,spuns ieri domnului de 9roven)e )/nd s-a pre#en a la u*,. <n )e m, prive* e' nu-mi mai amin es). Sire 2 "n)epu doamna de MiserC 2 "n imp )e regina des)0idea s)risoarea' monseniorul )on e de 9roven)e s-a pre#en a ieri pen ru a-*i adu)e omagiile maies ,1ii sale' iar eu i-am r,spuns ), maies a ea s, nu prime* e. Din ordinul )ui6 Din ordinul reginei. A05 ex)lam, regele. <n a)es imp' regina des)0isese s)risoarea *i )i ise a)es e dou, r/nduri4 E)-ai ntors ieri de la *aris +i ai intrat n palat la orele opt seara. ,aurent v-a v-ut.. Apoi' av/nd o impul a)ela*i aer nep,s, or' regina des+,)u o (um, a e de du#in, de .ile e' s)risori *i )ereri' )are #,)eau "mpr,* ia e pe plapum,. Ei .ine6 #ise ea' ridi)/nd )apul *i privindu-l pe rege. Mul1umes)' doamn, 2 se adres, a)es a primei )ameris e. Doamna de MiserC se "ndep,r ,. !er are' sire 2 spuse regina 2 l,muri1i-m, asupra unui lu)ru. Care' doamn,6 Sun sau nu sun li.er, s,-l primes) sau s, nu-l primes) pe domnul de 9roven)e6 8' )u des,v/r*ire li.er,' doamn,' dar... Dar pur area lui m, o.ose* e' )e vre1i6 De al +el nu m, iu.e* e: es e adev,ra ), ni)i eu pe el. A* ep am nepl,)u a sa vi#i , *i m-am .,ga "n pa la ora op ' o)mai )a s, nu primes) a)eas , vi#i ,. Dar )e ave1i' sire6 Nimi)' nimi). S-ar spune ), v, "ndoi1i. Dar... Dar )e6 V, )redeam ieri la 9aris. La )e or,6 La ora la )are pre inde1i ), v-a1i )ul)a . Am +os la 9aris' desigur. Ei' *i6 8are de la 9aris nu e *i "n or)i6 =,r, "ndoial,. Bo ul depinde de or, la )are e "n or)i. A0' a05 Vre1i s, * i1i de)i )u pre)i#ie ora la )are m-am "n ors de la 9aris6 Da. Nimi) mai u*or' sire. Regina s rig,4 Doamn, de MiserC5 Cameris a reap,ru. Ce or, era )/nd m-am "n ors de la 9aris' ieri' doamn, de MiserC6 "n re., regina. Aproape ora op ' maies a e. Nu )red 2 spuse regele 2 pro.a.il e "n*eli' doamn, de MiserC: in+ormea#,- e5 Cameris a' dreap , *i ne ul.ura ,' se "n oarse spre u*,. Doamn, Duval5 s rig, ea. Da' doamn,5 r,spunse o vo)e. La )e or, s-a "n ors de la 9aris' ieri sear,' maies a ea sa6 Cred ), era ora op ' doamn, 2 r,spunse a doua )ameris ,. 9oa e ), e "n*eli' doamn, Duval 2 #ise doamna de MiserC. Doamna Duval se aple), pe +ereas ra an i)amerei *i s rig,4 Lauren 5 Cine e Lauren 6 "n re., regele. Es e por arul de la u*a pe unde maies a ea sa a in ra ieri' spuse doamna de MiserC.

GG

Colierul Reginei vol. 1


Lauren 5 s rig, doamna Duval' la )e or, s-a "n ors ieri maies a ea sa regina6 9e la op 2 r,spunse por arul de (os de pe eras,. Regele "*i l,s, )apul "n piep . Doamna de MiserC "i spuse doamnei Duval s, ple)e' iar a)eas a "l )on)edie' la r/ndu-i' pe Lauren . Cei doi so1i r,maser, singuri. Ludovi) al XV!-lea era ru*ina *i se s r,duia din r,spu eri s,-*i as)und, ru*inea. Regina "ns,' "n lo) s, se .u)ure de vi) oria o.1inu ,' "i spuse re)e4 Ei .ine' s, vedem' sire' )e mai dori1i s, * i1i6 A' nimi)5 ex)lam, regele' s r/ng/nd m/inile so1iei sale. Nimi). Cu oa e as ea... !er a1i-m,' doamn,: nu prea * iu )e mi-a re)u prin )ap. Vede1i .u)uria mea: es e o a / de mare )a *i remu*),rile mele. Nu v-a1i sup,ra pe mine' nu-i a*a6 V, rog' nu +i1i m/nioas,5 9e onoarea mea de gen ilom' a* +i dispera . Regina "*i re rase m/na din m/na regelui. Ce +a)e1i' doamn,6 "n re., Ludovi). Sire 2 #ise Maria-An oane a 2 regina =ran1ei nu min e5 Ce vre1i s, spune1i6 "n re., regele' uimi . Vreau s, spun ), nu m-am "n ors asear, la orele op 5 Regele se d,du "napoi' surprins... Vreau s, spun 2 )on inu, regina' )u a)ela*i s/nge re)e 2 ), m-am "n ors a#idiminea1, a.ia la ora *ase. Doamn,5 7i ), +,r, domnul )on e dOAr ois' )are mi-a o+eri un ad,pos *i m-a primi din mil, "n lo)uin1a sa' a* +i r,mas la u*, )a o )er*e oare. A0a5 A*adar n-a1i +os a)as, 2 spuse regele' )u )0ipul "n une)a . De)i am avu drep a e6 V, )er ier are' sire' dar' din )ele )e v-am spus' v, rog s, rage1i o )on)lu#ie ari me i), *i nu una de .,r.a galan . <n )e privin1,' doamn,6 <n a)eea ),' pen ru a v, "n)redin1a da), m, "n or) devreme sau /r#iu' nu era nevoie ni)i s, "n)0ide1i poar a' ni)i s, da1i )onsemne' )i numai s, veni1i *i s, m, "n re.a1i: ELa )e or, v-a1i "n ors' doamn,6E 805 ex)lam, regele. Nu mai ave1i drep ul s, v, "ndoi1i' domnule. Spionii dumneavoas r, au +os "n*ela1i sau )ump,ra1i' por1ile dumneavoas r, +or1a e *i des)0ise' eama dumneavoas r, )om., u ,' .,nuielile risipi e. V-am v,#u ru*ina pen ru +ap ul de a +i u#a de violen1, "mpo riva unei +emei "n drep urile sale. 9u eam s, )on inui s, m, .u)ur de vi) oria mea. Dar g,ses) pro)edeele dumneavoas r, ru*inoase pen ru un rege' nepo rivi e pen ru un gen ilom *i nu vreau s,-mi re+u# sa is+a)1ia de a v-o spune. Regele "*i s)u ur, (a.oul' )u aerul omului )are )au , un r,spuns. Da5 9u e1i s, +a)e1i ori)e' domnule 2 )on inu, regina' )l, in/nd )apul 2 nu ve1i reu*i s, v, s)u#a1i pur area +a1, de mine. Dimpo riv,' doamn,' voi reu*i des ul de u*or 2 r,spunse regele. Exis , oare "n o pala ul un singur om )are s, se "ndoias), *i s, )read, ), nu v-a1i "n ors a)as,6 Ei .ine' da), oa , lumea v, * ia ai)i' nimeni nu a pu u s,-*i "n)0ipuie ), ordinul meu re+eri or la "n)0iderea por1ilor era da "mpo riva dumneavoas r,. !ar da), a +os pus pe seama ne)0i.#uin1elor domnului )on e dOAr ois sau ale ori),rui al )uiva' v, da1i seama ), nu m, sin)0ises). A un)i' sire6... in erveni regina. Ei .ine' )a s, re#um' v, voi spune ),' da), am salva aparen1ele "n )eea )e v, pri ve* e' doamn,' am drep a e *i adaug4 dumneavoas r, nu ave1i drep a e' dumneavoas r, )are nu a1i +,)u a)es lu)ru pen ru mine: *i da), am vru ' pur *i simplu' s, v, dau o le)1ie "n se)re ' da), le)1ia a +olosi ' )eea )e )red dup, iri area pe )are mi-o dovedi1i' ei .ine' am "n), o da , drep a e *i nu revin asupra +ap elor mele5

GI

Alexandre Dumas
Regina as)ul ase r,spunsul augus ului s,u so1' lini* indu-se "n)e ul )u "n)e ul: nu era de +el mai pu1in iri a ,' dar voia s,-*i p,s re#e oa e +or1ele pen ru lup a )are' dup, p,rerea sa' "n lo) s, se s+/r*eas),' de-a.ia "n)epea. =oar e .ine5 #ise ea. A*adar' ni)i m,)ar nu "n)er)a1i s, v, g,si1i o s)u#, pen ru +ap ul de a o +i l,sa s, #a), la u*a lo)uin1ei sale' a*a )um a1i +i pu u s-o +a)e1i )u prima veni ,' pe +ii)a Mariei-Bere#a' so1ia dumneavoas r,' mama )opiilor dumneavoas r,6 Nu' dup, p,rerea dumneavoas r, es e o glum, regal,' o glum, plin, de spiri ' a ),rei morali a e' de al +el' "i du.lea#, valoarea. A*adar' "n o)0ii dumneavoas r,' es e un lu)ru )/ se poa e de +ires) de a o +i sili pe regina =ran1ei s, pe rea), noap ea "n lo)uin1a unde )on ele dOAr ois prime* e domni*oarele de la 8per, *i +emeile de moravuri u*oare de la )ur ea dumneavoas r,' nu6 A0' dar n-are impor an1,' nu' un rege se ridi), deasupra u uror a)es or mi#erii' un rege "n1elep ' mai ales *i dumneavoas r, sun e1i "n1elep ' sire5 Re1ine1i +ap ul ), "n oa , a)eas , poves e domnul dOAr ois a avu rolul )el mai +rumos. Re1ine1i ), el mi-a +,)u un servi)iu nepre1ui . Re1ine1i ),' de da a a)eas a' am +os nevoi , s, mul1umes) )erului ), )umna ul meu es e un .,r.a u*ura i)' deoare)e neso)o in1ele sale au slu(i de man a ru*inii mele' deoare)e vi)iile sale mi-au salva onoarea. Regele ro*i *i se mi*), #gomo os "n +o oliul s,u. E05 ex)lam, regina' )u un r/s amar. 7 iu .ine ), sun e1i un rege moral' sire5 Dar va1i g/ndi oare la )e re#ul a a(unge1i )u morala dumneavoas r,6 Mi)e1i ), n-a * iu nimeni ), nu m-am "n ors6 7i )0iar dumneavoas r, m-a1i )re#u 5 Dar sun e1i sigur ), domnul de 9roven)e' )are v, ins ig,' a )re#u *i el6 Sau domnul dOAr ois6 Sau +emeile mele' )are din ordinul meu' v-au min1i "n diminea1a as a' au )re#u 6 Sau poa e Lauren ' )ump,ra de domnul )on e dOAr ois *i de mine6 S, +im serio*i' regele are "n o deauna drep a e' dar uneori *i regina poa e avea drep a e. Vre1i' sire' s, lu,m a)es o.i)ei6 Dumneavoas r, s,-mi rimi e1i spioni *i g,r#i elve1iene' eu s,-i )ump,r pe elve1ienii *i pe spionii dumneavoas r,6 V, spun ),' "n mai pu1in de o lun,. C,)i m, )unoa* e1i *i * i1i ), nu m, voi opri' ei .ine5 "n mai pu1in de o lun, voi )ump,ra m,re1ia ronului *i demni a ea ),sni)iei' iar "n r-o diminea1, )a a#i' de pild,' vom aduna o ul "mpreun, *i vom vedea )/ ne va +i )os a pe am/ndoi. Era eviden ), a)es e )uvin e avur, un mare e+e) asupra )elui ),ruia "i erau adresa e. 7 i1i 2 "n)epu regele' )u vo)ea s)0im.a , 2 * i1i ), sun sin)er *i ), m,r urises) oa e gre*elile pe )are le-am +,)u . Vre1i s,-mi dovedi1i' doamn,' ), a1i +os "ndrep ,1i , s, ple)a1i de la Versailles "n sanie "mpreun, )u gen ilomii dumneavoas r,6 8 )ea , de #,na i)i meni , s, v, )ompromi , "n "mpre(ur,rile grave "n )are r,im5 Vre1i s,-mi dovedi1i' doamn,' ), a1i +os "ndrep ,1i , s, disp,re1i )u ei "n 9aris' )a m,* ile la un .al *i s, v, "n oar)e1i la ore s)andalos de /r#ii' "n imp )e eu m, is oves) mun)ind *i oa , lumea doarme65 A1i vor.i despre demni a ea ),sni)iei' despre maies a ea ronului *i despre )ali a ea dumneavoas r, de mam,. 8are o so1ie' o regin, *i o mam, +a)e a*a )eva6 V, voi r,spunde "n dou, )uvin e' domnule *i v, spun dinain e ), voi r,spunde *i mai dispre1ui or de)/ am +,)u -o p/n, a)um' deoare)e mi se pare "n r-adev,r ), unele din "nvinuirile dumneavoas r, nu meri , de)/ dispre1. Am p,r,si Versailles-ul "n sanie pen ru a a(unge mai repede la 9aris: am ple)a "nso1i , de domni*oara de BaverneC' )are' mul1umes) lui Dumne#eu' are una din re )ele mai ima)ula e repu a1ii de la )ur e *i am +os la 9aris )a s, veri+i) eu "ns,mi ), regele =ran1ei' a)es a , al marii +amilii' a)es rege +ilo#o+' a)es supor moral al u uror )on* iin1elor' am vru s, veri+i)' spun' ), regele las, s, moar, de +oame' s, #a), "n ui are' expus, u uror a a)urilor' vi)isi udinilor *i mi#eriilor' pe )ineva de rang reges) din +amilia sa4 un des)enden al unuia din re regii )are au s ,p/ni =ran1a. Eu65 +,)u regele' surprins. Am ur)a 2 )on inu, regina 2 "n r-un soi de pod *i am v,#u s /nd +,r, +o)' +,r, lumin,' +,r, .ani' pe nepoa a unui mare prin1: i-am da o su , de ludovi)i a)es ei vi) ime a ui ,rii' a negli(en1ei regale. 7i' )um "n /r#iasem re+le) /nd asupra #,d,rni)iei m,ririi noas re' ),)i *i eu +ilo#o+e# uneori' )um +rigul era aspru *i )um pe g0ea1, )aii merg pros *i' mai ales' )aii r,surilor de pia1,...

G$

Colierul Reginei vol. 1


Caii r,surilor de pia1,65 ex)lam, regele. A1i veni )u o r,sur, de pia1,6 Da' sire' )u nr. 1J$. 80' o05 murmur, regele s /nd pi)ior pes e pi)ior *i leg,n/ndu-*i-l pe )el drep a*e#a deasupra' )eea )e la el era semnul unei vii ner,.d,ri. <n r-o r,sur, de pia1,5... Da *i prea+eri)i , )0iar de a +i g,si a)ea r,sur, 2 repli), regina. Doamn, 2 o "n rerupse regele 2 a1i +,)u .ine' dumneavoas r, ave1i "n o deauna porniri no.ile' mani+es a e )u prea mul , u*urin1,' poa e: dar gre*eala )ons , "n a)eas , mare genero#i a e' )are v, )ara) eri#ea#,. Mul1umes)' sire 2 r,spunse regina' pe un on .a (o)ori or. ?/ndi1i-v, .ine 2 )on inu, regele 2 ), nu v-am .,nui de un lu)ru )are s, nu +i +os drep *i ones : doar asemenea in erven1ie' pre)um *i +elul aven uros de a +i al reginei mi-au displ,)u : a1i +,)u un .ine )a de o.i)ei: dar' +,)/nd un .ine )elorlal1i' a1i g,si mi(lo)ul de a v, +a)e r,u vou, "n*iv,. !a , )e v, repro*e#. A)um re.uie s, repar o negli(en1,: re.uie s, veg0e# la soar a unei +amilii de regi. Sun ga a4 de#v,lui1i-mi a)es e ne+eri)iri *i .ine+a)erile mele nu se vor l,sa a* ep a e. Numele de Valois' sire' es e des ul de ilus ru' )red' pen ru a vi-l amin i. A05 ex)lam, Ludovi) al XV!-lea' )u un #gomo os 0o0o de r/s. 7 iu a)um )e v, preo)up,4 mi)a Valois' nu-i a*a' o )on es, de... s a1i o )lip,... De La Mo e. A*a e' de La Mo e: so1ul es e (andarm6 Da' sire. 7i so1ia o in rigan ,6 8' nu v, sup,ra1i' r,s)ole* e )erul *i p,m/n ul' "i )ople*e* e pe mini* rii' le 0,i uie* e pe m, u*ile mele' m, s rive* e pe mine "nsumi )u )ereri' pl/ngeri *i dove#i genealogi)e. A*adar' sire' lu)rul a)es a dovede* e ), p/n, a#i ea a soli)i a "n mod inu il' a)es a-i adev,rul. Nu #i) nu5 Es e sau nu o Valois6 Cred ), da5 Ei .ine5 A)orda1i-i o pensie. 8 pensie onora.il, pen ru ea' un regimen pen ru so1ul ei' "n s+/r*i ' o si ua1ie pen ru ni* e urma*i de vi1, regal,. A' u*urel' doamn,. Dra)e5 S a1i pu1in5 Mi)a Valois "mi va smulge "n o deauna des ule pene *i +,r, a(u orul dumneavoas r,: are )io) .un' mi)a Valois' s, * i1i5 8' nu m, em pen ru dumneavoas r,' sire' penele dumneavoas r, sun raini)e. 8 pensie onora.il,5 Dumne#eule5 <n)e i*or' doamn,5 7 i1i )/ a s ors a)eas , iarn, din )ase a mea6 Un regimen a)es ui mi) (andarm' )are a +,)u a+a)erea de a se ),s, ori )u o Valois65 9,i nu mai am regimen e de da ' doamn,' ni)i )0iar )elor )are le pl, es) sau le meri ,. 8 si ua1ie demn, de regii din )are )o.oar,' a)es or )er*e ori65 ;aida-de' )/nd noi' )eilal1i regi' nu avem ni)i m,)ar o si ua1ie demn, de ni* e par i)ulari .oga1i. Domnul du)e dO8rl3ans *i-a rimis )aii *i )a /rii s,i "n Anglia )a s,-i v/nd, *i "*i redu)e dou, reimi din personal. Eu am suprima v/n, oarea de lupi' domnul de Sain -?ermain mi-a redus personalul mili ar. Noi o1i *i mari *i mi)i' "ndur,m lipsuri' draga mea5 Cu oa e as ea' sire' ni* e Valois nu po muri de +oame5 Nu mi-a1i spus ), i-a1i da o su , de ludovi)i6 =rumoas, poman,5 Regal,. Da1i-i o pe-a / . M, voi p,#i )a de +o). Ceea )e i-a1i da ' e de a(uns pen ru am/ndoi. A un)i... o mi), pensie. Nu' nimi) +ix. A)e* i oameni v, vor s oar)e des ul *i a*a4 sun din +amilia ro#, oarelor. C/nd o s, am )0e+ s, dau' ei .ine' o s, dau o sum, +,r, al e pre)eden e' +,r, o.liga1ii pen ru vii or. <n r-un )uv/n ' voi da )/nd voi avea prea mul1i .ani. A)eas , mi),

G%

Alexandre Dumas
Valois' a0' dar ni)i nu v, po poves i o )e * iu eu despre ea. !nima dumneavoas r, .un, a ),#u "n )urs,' draga mea An oane a. Cer ier are .unei dumi ale )redin1e. 7i #i)/nd a)es ea' Ludovi) "n inse reginei m/na' )are' )ed/nd primului impuls' *i-o apropie de .u#e' apoi' deoda ,' o respinse. Nu' nu sun e1i .un )u mine. Sun sup,ra , pe dumneavoas r,. Sun e1i sup,ra , pe mine5 Ei .ine eu... eu... 8' da' spune1i ), nu sun e1i sup,ra pe mine' dumneavoas r, )are "mi "n)0ide1i por1ile Versailles-ului' dumneavoas r, )are p, runde1i la ora *ase *i (um, a e diminea1a "n an i)amera mea' )are des)0ide1i )u +or1a u*a *i in ra1i la mine ros ogolind m/nios o)0ii... Regele "n)epu s, r/d,. Nu 2 #ise el 2 eu nu sun sup,ra . Nu sun e1i sup,ra ' +oar e .ine. Ce-mi da1i da), v, dovedes) ), nu eram sup,ra ni)i )/nd am veni ai)i6 Mai "n /i dovada spuselor dumneavoas r,. 80' e des ul de u*or 2 repli), regele. Dovada o am "n .u#unar. A05 ex)lam, regina )urioas,' ridi)/ndu-se "n )apul oaselor. Mi-a1i adus )eva6 8' a un)i sun e1i "n r-adev,r +oar e gen il: dar n-am s, v, )red' v, da1i prea .ine seama' de)/ da), "mi ar, a1i pe lo) dovada. =,r, ni)i un vi)le*ug. 9arie# ), sun numai promisiuni5 A un)i' )u un #/m.e plin de .un, a e' regele se s)o o)i "n .u#unar' )u o "n)e ineal, )are spore* e dorin1a' a)ea "n)e ineal, )are-l +a)e pe )opil s, rop,ie de ner,.darea de a-*i vedea (u),ria' pe animal de a-*i ),p, a dul)iurile' pe +emeie de a-*i primi darul. <n +ine' s+/r*i prin a s)oa e din a)es .u#unar o )u ie de maro)0in ro*u' m,ies ri "mpodo.i , )u auri uri. A0' o )u ie5 ex)lam, regina. Regele puse )u ia pe pa . Regin, o lu, repede. A.ia des)0ise )u ia' ),' "m., a ,' ului ,' ex)lam,4 A0' )e +rumos5 Dumne#eule' )e +rumos es e5 Regele sim1i un val de .u)urie n,p,dindu-i inima. ?,si1i6 "n re., el. Regina nu pu ea r,spunde' i se ,iase r,su+larea. S)oase din )u ie uri )olier de diaman e a / de gros *i s r,ve#iu' a / de s r,lu)i or *i de is)usi aran(a ' "n)/ i se p,ru ), vede rev,rs/ndu-se pe +rumoasele-i m/ini un +luviu de +os+or *i +l,),ri. Colierul se mi*)a asemenea inelelor unui *arpe ai ),rui sol#i erau de +ulgere. 8' es e super.5 Ros i' "n +urie' regina venindu-*i "n +ire. Super.5 repe , ea *i o)0ii "i s)/n eiau' +ie "n )on a) )u a)es e splendide diaman e' +ie g/ndindu-se ), ni)i o +emeie din lume nu poa e avea un )olier asem,n, or. De)i sun e1i mul1umi ,6 "n re., regele. En u#iasma ,' sire. M, +a)e1i prea +eri)i ,. Adev,ra 6 9rivi1i primul *ir' diaman ele sun mari )/ alunele. A*a es e. 7i a / de .ine po rivi e. Ni)i nu le po1i deose.i unul de al ul. Cu )/ , m,ies rie sun aran(a e5 Ce propor1ie savan , "n re primul *i al doilea' "n re al doilea *i al reilea5 Fi(u ierul )are a aduna laolal , a)es e diaman e *i a +,)u )olierul es e un ar is . Sun doi. 9arie# ), sun Foe0mer *i Fossange6 A1i g0i)i "n r-adev,r' numai ei po "ndr,#ni s, +,ureas), asemenea lu)ru. C/ es e de +rumos' sire' )/ es e de +rumos5 Doamn,' doamn,' +i1i a en ,' pl, i1i mul prea s)ump a)es )olier 2 #ise regele. 805 ex)lam, regina. A0' sire5 7i deoda ,' +run ea sa luminoas, se "n une),' se ple),: s)0im.area r,s, urilor )0ipului s,u se "n+,p ui ex rem de repede *i se * erse *i mai repede "n),' as +el "n)/ regele nu avu ni)i m,)ar impul s, .age de seam,.

GK

Colierul Reginei vol. 1


V, rog s,-mi +a)e1i o pl,)ere 2 spuse el. Care6 A)eea de a v, prinde eu "nsumi la g/ a)es )olier. Regina "l opri. Es e +oar e s)ump' nu-i a*a6 "n re., ea' )u ris e1e. 9e legea mea' da 2 r,spunse. Regele' r/#/nd. Dar v-am spus' l-a1i pl, i mai mul de)/ valorea#, *i numai la lo)ul s,u' de)/ la g/ ul dumneavoas r,' va +i pus )u adev,ra "n valoare. Mi)/nd a)es e )uvin e' Ludovi) se apropie de regin,' 1in/nd "n m/inile sale )ele dou, )ape e ale minuna ului )olier pen ru a-l "n)0eia )u agra+a' ea "ns,*i un enorm diaman . Nu' nu 2 se "mpo rivi regina 2 +,r, )opil,rii. 9une1i )olierul "napoi "n )u ie' sire. 7i ea )l, in, din )ap. A*adar' re+u#a1i )a eu s, +iu primul )are s, v, vad, pur /ndu-l6 Dumne#eu mi-e mar or ), nu v-a* re+u#a a)es a .u)urie' sire' da), a* primi a)es )olier dar... Dar... 2 +,)u regele' surprins. Dar ni)i dumneavoas r,' ni)i al )ineva' sire' nu va vedea un )olier de a)es pre1 la g/- ul meu. Nu-l ve1i pur a' doamn,6 Ni)ioda ,5 Re+u#a1i darul meu6 Re+u# s,-mi a /rn de g/ un milion' poa e un milion *i (um, a e' ),)i a)es )olier pre1uie* e un milion )in)i su e de mii de livre' nu-i a*a6 Ei' nu #i) nu 2 r,spunse regele. Re+u# s,-mi a /rn la g/ un milion *i (um, a e )/nd e#aurul regelui es e gol' )/nd regele es e sili s,-*i dr,muias), a(u orul pe )are-l d, *i s, spun, s,ra)ilor4 ENu mai am .ani' Dumne#eu s, v, ai., "n pa#,5E Vor.i1i serios6 Sire' domnul de Sar ine "mi spunea "n r-o #i ), se poa e )ump,ra o )ora.ie )u un milion )in)i su e de mii de livre *i' "n reali a e' sire' regele =ran1ei are mai mul , nevoie de o )ora.ie de)/ regina =ran1ei de un )olier. A05 s rig, regele "n )ulmea .u)uriei' )u o)0ii muia1i de la)rimi. A0' )eea )e +a)e1i es e su.lim. Mul1umes)' mul1umes)' mul1umes)5 An oane a' sun e1i o +emeie minuna ,. 7i pen ru a "n)orona )um re.uie demons ra1ia sa prie eneas), *i .urg0e#,' .unul rege "*i arun)a am/ndou, .ra1ele "n (urul g/ ului Mariei-An oane a *i o s,ru ,. A0' =ran1a v, va .ine)uv/n a' doamn,' )/nd va a+la )e )uvin e a1i ros i 5 s rig, el. Regina suspin,. Mai es e "n), imp5 #ise regele' )u vioi)iune. Un suspin plin de regre 5 Nu' sire' un suspin de u*urare: "n)0ide1i a)eas , )u ioar, *i "napoia1i-o .i(u ierilor. Am *i da dispo#i1iile de pla ,: .anii sun preg, i1i: spune1i )e s, +a)6 Nu +i1i a / de de#in eresa ,' doamn,. Nu' m-am g/ndi .ine. Am 0o ,r/ ' sire' nu vreau a)es )olier: dar vreau al )eva. Dra)e5 !a , )iun i e )ele un milion *ase su e de mii de livre ale mele. Un milion *ase su e de mii6 Ce spune1i6 Era )0iar a / de s)ump6 9e legea mea' doamn,' mi-a s),pa )uv/n ul *i nu m, de#i). Lini* i1i-v,: )eea )e v, )er v, va )os a mai pu1in. Ce-mi )ere1i6 S, m, l,sa1i s, merg la 9aris "n), o da ,. A' dar es e u*or *i nu-i delo) s)ump. A* ep a1i' a* ep a1i5 Dra)e5 La 9aris' 9ia1a VendQme. Dra)e' dra)e5 La domnul Mesmer.

IJ

Alexandre Dumas
Regele se s)arpin, dup, ure)0e. <n s+/r*i 2 #ise el 2 a1i re+u#a o pl,)ere de un milion *ase su e de mii de livre: po +oar e .ine s, v-o a)ord pe a)eas a. Du)e1i-v, de)i la domnul Mesmer: dar' la r/ndul meu' pun o )ondi1ie. Care6 S, +i1i "nso1i , de o prin1es, de s/nge. Regina re+le) ,4 8 a))ep a1i pe doamna de Lam.alle6 Doamna de Lam.alle' +ie. De)i a*a r,m/ne. Sun de a)ord. Mul1umes). 7i )0iar a)um 2 ad,ug, regele 2 m, du) s,-mi )omand )ora.ia *i am s-o .o e# EColierul RegineiE. Ve1i +i na*a ei' doamn,: apoi i-o voi rimi e lui La 93rouse. Regele s,ru , m/na so1iei sale *i ie*i din apar amen ' "n )ulmea .u)uriei.

Capi olul X

Diminea"a #n camera reginei

A.ia ie*i regele' ), regina se ridi), din pa *i se duse la +ereas r, s, respire aerul proasp, *i re)e al dimine1ii. Miua se anun1, s r,lu)i oare *i plin, de a)ea vra(, pe )are ivirea prim,verii o d, unor #ile de aprilie: "ng0e1ul nop1ii "i urm, dul)ea ),ldur, a unui soare des ul de pu erni): v/n ul "*i s)0im.ase dire)1ia' su+l/nd "n), de )u seara de la mia#,noap e spre r,s,ri . Da), r,m/nea as +el' iarna' a)eas , iarn, )umpli , din 1$%& se s+/r*ea. <n #area ro*ia i), se *i vedea "n,l1/ndu-se a)el a.ur )enu*iu )are nu era de)/ ume#eala re r,g/ndu-se din +a1a soarelui. 9e p,m/n ' )0i)iura ),dea pu1in )/ e pu1in de pe ramuri' iar p,s,relele #.urau nes /n(eni e' ag,1/ndu-se )u ginga*ele lor g0eare de mugurii impurii. =loare de aprilie' ridi)0ea s,l.a i),' "n)ovoia , su. "ng0e1 )a a)ele .ie e +lori despre )are vor.e* e Dan e' "*i "n,l1a )apul s,u negri)ios de su. om, ul a.ia opi ' iar su. +run#ele opora*ului' +run#e groase' ari *i la e' mugurele lunguie1 al +lorii mis erioase "*i arun)a )ele dou, +oliole elip i)e )are pre)edau des)0iderea )orolei *i mireasma. 9e alei' pe s a ui' pe .alus radele de +ier' g0ea1a lune), "n diaman e repe#i: "n), nu se pre+,)use "n ap,' dar nu mai era ni)i g0ea1,. Bo ul anun1a lup , surd, a prim,verii "mpo riva promoroa),i *i preves ea apropia a "n+r/ngere a iernii. Da), vrem s, pro+i ,m de g0ea1, 2 #ise regina )er)e /nd a mos+era 2 )red ), re.uie s, ne gr,.im. Nu-i a*a' doamn, de MiserC: ad,ug, ea' "n or)/ndu-se. C,)i' ia ,' prim,vara "nvinge5 Maies a ea voas r, dorea de mul s, mearg, s, +a), o par id, de pa ina( la .a#inul elve1ian 2 repli), prima )ameris ,. Ei .ine' )0iar a#i vom merge la pa ina( 2 spuse regina 2 ),)i m/ine va +i poa e prea /r#iu. A un)i la )e or, +ixa1i oale a maies ,1ii voas re6 !media . Voi m/n)a )eva u*or *i voi ple)a. A)es ea sun singurele ordine ale reginei6 Vede1i da), domni*oara de BaverneC s-a s)ula *i spune1i-i ), vreau s-o v,d. Domni*oara de BaverneC se a+l, "n salonul maies ,1ii sale 2 r,spunse )ameris a. A *i veni 65 ex)lam, regina' )are * ia mai .ine de)/ ori)ine la )e or, se )ul)ase Andreea. Da' doamn,' a* eap , de mai .ine de dou,#e)i de minu e. S, in re.

I1

Colierul Reginei vol. 1


9rin urmare' Andreea in r, la regin, "n )lipa )/nd orologiul din )ur ea de marmur, suna )easurile nou,. <m.r,)a , )u gri(,' )a ori)e doamn, de la )ur e )are nu pu ea s, apar, "n 0ain, de )as, "n +a1a suveranei sale' domni*oara de BaverneC in r, sur/#, oare *i-n a)ela*i imp des ul de "ngri(ora ,. Regina #/m.ea' la r/ndu-i' )eea )e o lini* i pe Andreea. ;ai' .una mea MiserC 2 spuse ea. Brimi e-mi-l pe L3onard *i pe )roi or. Apoi urm,rind-o din o)0i pe doamna de MiserC *i v,#/nd u*a "n)0i#/ndu-se dup, ea' #ise4 Nimi)' Andreea: regele a +os +erme), or' a r/s' a +os de#arma . Dar a a+la 6 "n re., Andreea. <n1elege' Andreea' )/nd ai drep a e *i )/nd e* i regina =ran1ei' nu min1i. Es e adev,ra ' doamna 2 r,spunse Andreea' ro*ind. 7i' "n a+ar, de as a' s)umpa mea Andreea' se pare ), ne-am "n*ela . Ne-am "n*ela ' doamn, 2 #ise Andreea. 80 *i nu numai o da ,' +,r, "ndoial,6 Se prea poa e' dar ia ,' prima noas r, gre*eala a +os ), am )omp, imi -o pe doamna de La Mo e regelui nu-i pla)e. Cu oa e as ea m,r urises) ), mie mi-a pl,)u . 80' maies a ea voas r, es e un prea .un (ude), or )a s, nu m, "n)lin "n +a1a 0o ,r/rilor sale. A sosi L3onard 2 spuse doamna de MiserC' in r/nd. Regina se a*e#, "n +a1a m,su1ei de oale , din argin auri *i +aimosul )oa+or "*i "n)epu lu)rul. Regina avea )el mai +rumos p,r din lume *i )o)0e ,ria sa )ons a "n a *i-l +a)e admira . L3onard o * ia *i' "n lo) s, se gr,.eas),' )um ar +i +,)u )u ori)e al , +emeie' el l,sa reginei impul *i pl,)erea de a se admira. <n a)ea #i' Maria-An oane a era mul1umi ,' .u)uroas, )0iar: era +rumoas,: dup, )e se privise "n oglind,' ea se ui , la Andreea' "nsu+le1i , de )ele mai andre sen imen e. Sper ), nu e-a )er a nimeni 2 spuse ea 2 dumnea a )are e* i a / de independen , *i m/ndr,' dumnea a de )are oa , lumea se eme ni1el' deoare)e' asemenea divinei Minerva' e* i prea )umin e5 Eu... doamn,... 2 se ./l./i Andreea. Da' dumnea a' dumnea a )are s ri)i )0e+ul u uror inerilor #,p,)i1i de la )ur e. A0' Doamne' )e +eri)i , e* i ), e* i +a ,' Andreea' *i' mai ales' ), gu* i +eri)irea de a +i. Andreea ro*i *i sur/se )u ris e1e. Am +,)u a)es leg,m/n 2 spuse ea. 7i-l vei 1ine' +rumoasa mea ves al,6 "n re., regina. Sper. =iind), veni vor.a' "mi amin es)... 2 "n)epu regina. Ce anume' maies a e6 C,' +,r, s, +ii m,ri a ,' ai o u*i de ieri un s ,p/n. Un s ,p/n' doamn,65 Da' s)umpul dumi ale +ra e' "l )0eam, =ilip' mi se pare6 Da' doamn,' =ilip. A sosi 6 De ieri' dup, )um maies a ea voas r, mi-a +,)u )ins ea s,-mi spun,. 7i nu l-ai v,#u "n),6 Egois , )e sun ' e-am smuls de l/ng, el ieri ), s, e du) la 9aris: "n r-adev,r' es e de neier a . 8' doamn,5 ex)lam, Andreea' #/m.ind. V, ier )u drag, inim, *i =ilip' de asemenea. Sigur6 R,spund de as a. 9en ru dumnea a6 9en ru mine *i pen ru el. Cum es e6 A)ela*i om +rumos *i .un' doamn,. C/1i ani are a)um6 Brei#e)i *i doi.

I>

Alexandre Dumas
Fie ul =ilip' * ii ), sun "n )ur/nd paispre#e)e ani de )/nd "l )unos) *i ),' din a)e* i paispre#e)e' nou, sau #e)e ani nu l-am v,#u . C/nd maies a ea voas r, va )onsim1i s,-l primeas),' va +i +eri)i s, o asigure pe maies a ea voas r, ), a.sen1a nu poa e s inge sen imen ul de respe) uos devo amen pe )are l-a "n)0ina reginei. 9o s,-l v,d imedia 6 <n r-un s+er de or, va +i la pi)ioarele maies ,1ii voas re' da), maies a ea voas r, "ng,duie. Fine' .ine' "ng,dui' dores) )0iar. De a.ia s+/r*i regina' ), )ineva' iu e' #gomo os' lune), sau' mai .ine. Mis' +,)u un sal pe )ovorul )a.ine ului de oale , *i veni s,-*i oglindeas), +a1a vesel, *i #e+lemi oare "n a)eea*i oglind, "n )are Maria-An oane a "*i #/m.ea. =ra ele meu dOAr ois5 ex)lam, regina. A0' m-ai speria 5 Fun, diminea1a' maies a ea voas r,5 spuse /n,rul prin1. Cum a pe re)u noap ea maies a ea voas r,6 Mul1umes)' +oar e r,u' +ra e. 7i diminea1a6 =oar e .ine. !a , esen1ialul. C0iar adineauri am .,nui ), "n)er)area a +os "n )0ip +eri)i re)u ,' deoare)e l-am "n /lni pe rege' )are mi-a sur/s +erme), or. !a , )e "nseamn, "n)rederea. Regina "n)epu s, r/d,. Con ele dOAr ois' )are nu * ia mai mul ' r/se de asemenea' dar pen ru )u o ul al mo iv. A05 ex)lam, el. M,p,)i )um sun ' )red ), ni)i n-am "n re.a -o pe .ia a domni*oar, de BaverneC despre +elul "n )are *i-a pe re)u impul. Regina "*i )u+und, privirea "n oglind,' gra1ie ),reia nu-i s),p, nimi) din )eea )e se pe re)ea "n )amer,. L3onard o)mai "*i erminase opera *i regina' s)o1/ndu-*i 0ala ul de muselin, de !ndia' "*i "m.r,)a ro)0ia de diminea1,. U*a se des)0ise. Da), vrei s, * ii )eva despre Andreea ia -o' "i #ise ea )on elui dOAr ois. <n r-adev,r' Andreea in ra "n a)ea )lip,' 1in/nd de m/n, un +rumos gen ilom' )u +a1a oa)0e*,' )u o)0ii negri' un os a* voini)' )u +run ea in eligen ,' )u "n+,1i*area sever,' sem,n/nd )u unul din a)ele por re e de +amilie pi) a e de CoCpel > sau ?ains.oroug0D. =ilip de BaverneC pur a un )os um )enu*iu-"n)0is .roda )u +ir de argin ' dar )enu*iul p,rea negru' iar argin ul de )uloarea +ierului: (a.oul al. ma )on ras a )u ves a de )uloare "n)0is,' iar p,rul pudra s)o ea *i mai mul "n eviden1, .,r., eas), energie a pielii *i a r,s, urilor sale. =ilip "nain a' )u o m/n, 1in/nd-o pe sora sa' iar )ealal , "ndoi , "n (urul p,l,riei. Maies a e' ia ,-l pe +ra ele meu 2 spuse Andreea' "n)lin/ndu-se )u respe) . =ilip salu , )u o )alm, gravi a e. C/nd "*i ridi), +run ea' regina o mai privea "n oglind,. Es e adev,ra ), vedea "n oglinda sa la +el de .ine )a *i )/nd l-ar +i privi pe =ilip "n +a1,. Fun, #iua' domnule de BaverneC 2 spuse regina *i se "n oarse. Era +rumoas,' "n#es ra , )u a)ea s r,lu)ire regal, )are s r/ngea "n (urul ronului s,u pe prie enii rega ului *i pe adora orii +emeii' avea pu erea +rumuse1ii *i' +ie-ne ier a a)es (o) de )uvin e' avea' de asemenea' +rumuse1ea pu erii. V,#/nd-o )um #/m.e* e *i sim1ind a)e* i o)0i limpe#i' m/ndri *i )al#i "n a)ela*i imp oprindu-se asupra lui' =ilip p,li *i l,s, s, se vad, )um "n reaga lui +iin1, es e )ople*i , de )ea mai vie emo1ie. Se pare' domnule de BaverneC 2 )on inu, regina 2 ), ne d,rui1i prima dumneavoas r, vi#i ,. Mul1umes). Maies a ea voas r, "*i "ng,duie s, ui e ), eu re.uie s,-i mul1umes) 2 r,spunse =ilip. C/1i ani' )/ imp a re)u de )/nd nu ne-am v,#u 6 Anii )ei mai +rumo*i din via1,' vai5 ex)lam, regina.
> D

An oine CoCpel R1II1-1$>>S 2 pi) or +ran)e# )are' "n lu)r,rile sale' s-a inspira din is orie. Rn. .S B0omas ?ains.oroug0 R1$>$-1$%%S 2 )ele.ru pi) or engle#' renumi por re is . Rn. .S

ID

Colierul Reginei vol. 1


9en ru mine' da' doamn,' dar nu *i pen ru maies a ea voas r,' ale ),rei #ile sun oa e +rumoase. A1i prins de)i gus ul Ameri)ii' domnule de BaverneC' de a1i r,mas dup, )e oa , lumea s-a "n ors6 Doamn, 2 r,spunse =ilip 2 domnul de La+aCe e' p,r,sind Lumea Nou,' avea nevoie de un o+i1er de "n)redere ),ruia "i pu ea l,sa o par e din )omandamen ul auxiliarilor. Domnul de La+aCe e m-a propus' "n )onse)in1,' generalului Pas0ing on' )are a .inevoi s, m, a))ep e. Se pare ), din a)eas , Lume Nou, despre )are "mi vor.i1i se "n or) mul1i eroi 2 spuse regina. Maies a ea voas r,' desigur' nu se re+er, la mine 2 r,spunse =ilip' sur/#/nd. De )e nu6 #ise regina. Apoi' "n or)/ndu-se spre )on ele dOAr ois4 9rivi1i' +ra e drag,' )e .ine ara , *i )e expresie impun, oare are domnul de BaverneC. =ilip' v,#/ndu-se pus as +el "n leg, ur, )u domnul )on e dOAr ois' pe )are nu-l )uno* ea' +,)u un pas spre el' )er/nd prin1ului permisiunea de a-l salu a. Con ele s)0i1, un ges *i =ilip se "n)lin,. Ar, os o+i1er5 ex)lam, /n,rul prin1. Un no.il gen ilom pe )are sun +eri)i s,-l )unos). Cu )e in en1ii e-ai "n ors "n =ran1a6 =ilip "*i privi sora. Monseniore 2 r,spunse el 2 m, voi o)upa "n primul r/nd de in eresele sorei mele: voi +a)e )eea )e va dori ea s, +a),. Dar' dup, )/ e * iu' domnul de BaverneC' a ,l dumi ale' r,ie* e "n),6 #ise )on ele dOAr ois. Avem +eri)irea de a-l mai avea prin re noi pe a ,l nos ru' es e adev,ra ' monseniore 2 repli), =ilip. N-are a +a)e 2 in erveni )u vioi)iune regina 2 "mi pla)e mai mul )a Andreea s, +ie su. o)ro irea +ra elui s,u *i +ra ele s,u su. a dumi ale' domnule )on e. V, ve1i o)upa de domnul de BaverneC' r,m/ne 0o ,r/ ' nu-i a*a6 Con ele dOAr ois +,)u un semn de "n)uviin1are. 7 ii ), "n re noi exis , leg, uri +oar e s r/nse6 Con inu, regina. Leg, uri +oar e s r/nse' sor,65 A0' poves e* e-mi e rog. Da' domnul =ilip de BaverneC a +os primul +ran)e# pe )are l-am v,#u )/nd am pus pi)iorul pe p,m/n ul =ran1ei *i mi-am +,g,dui s,-l +a) +eri)i pe primul +ran)e# pe )are-l voi "n /lni. =ilip "*i sim1i +run ea "mpurpur/ndu-se. El "*i mu*), .u#ele pen ru a nu-*i r,da ul.urarea. Andreea "l privi *i ple), "n)e )apul. Maria-An oane a surprinse una din a)es e priviri pe )are le s)0im.aser, "n re ei +ra ele *i sor,: dar )um ar +i pu u ea s, g0i)eas), )/ e aine dureroase as)undea o as +el de privire5 Maria-An oane a nu * ia nimi) despre evenimen ele r,i e de )ei doi. Bris e1ea aparen , pe )are o o.serv, regina o a ri.ui al ei )au#e. De )e' )/nd a /1ia oameni se "ndr,gos iser, de mo* eni oarea ronului "n 1$$&' de )e adi), domnul de BaverneC nu s-ar +i molipsi *i el de a)eas a epidemi), dragos e a +ran)e#ilor pen ru +ii)a Mariei Bere#a65 8 presupunere )um nu se poa e mai plau#i.il,' o presupunere )e nu pu ea +i )on es a , ni)i )0iar de privirile )er)e , oare rimise prin oglinda a)es ei +rumuse1i de +a ,' deveni a +emeie *i regin,. Maria-An oane a )onsider, suspinul lui =ilip drep o )on+iden1, pe a)eas , em, +,)u , sorei de ), re +ra e. Ea #/m.i +ra elui *i o m/ng/ie pe sor,' )u )ele mai andre priviri: nu g0i)ise o ul' dar ni)i nu se "n*elase "n ru o ul' )u a)ea nevinova , )o)0e ,rie "n )are nimeni nu vede o )rim,. Regina +usese "n o deauna +emeie' "i +,)ea pl,)ere s, +ie iu.i ,. Unele +iin1e aspir, la simpa ia u uror )elor din (urul lor4 nu sun spiri ele )ele mai pu1in generoase din lume. Vai' va sosi vremea' s,rman, regin,' )/nd a)es #/m.e )are 1i se repro*ea#, ),-l d,ruie* i )elor )are e iu.es)' "l vei adresa "n van )elor )are nu e mai iu.es)5

I&

Alexandre Dumas
Con ele dOAr ois se apropie de =ilip' "n imp )e regina se s+, uia )u Andreea asupra unei podoa.e pen ru ro)0ia de v/n, oare. A)es domn Pas0ing on es e "n r-adev,r un general a / de mare6 "n re., )on ele dOAr ois. Un mare om' domnule. 7i )um erau privi1i +ran)e#ii a)olo6 Cu simpa ia )are engle#ilor le era re+u#a ,. De a)ord. E* i par i#anul noilor idei' dragul meu domn =ilip de BaverneC: dar e-ai g/ndi .ine la un lu)ru6 La )are' monseniore6 V, m,r urises) ), a)olo' "n a.ere' pe iar.,' "n savanele de pe marginea marilor la)uri' am avu adesea r,ga#ul s, m, g/ndes) la mul e lu)ruri. De pild, la +ap ul ),' lu/nd a)olo par e la r,#.oi' a)es r,#.oi nu l-ai +,)u ni)i pen ru indieni ni)i pen ru engle#i. Dar pen ru )ine' monseniore6 9en ru dumnea a. A0' monseniore' nu v, )on ra#i)' e +oar e )u pu in1,. M,r urise* i... M,r urises) ne+eri)i a )on ralovi ur, a unui evenimen )are a salva monar0ia. Da' dar o )on ralovi ur, poa e s, +ie mor al, pen ru )ei )are s-au vinde)a de primul a))iden . Vai' monseniore5... !a , de )e eu nu so)o es) vi) oriile domnului Pas0ing on *i ale mar)0i#ului de La+aCe e a / de +eri)i e pe )/ se pre inde. 9oa e es e egoism' dar' "n1elege1i' egoismul a)es a nu-i doar pen ru mine. 8' monseniore5... 7i * ii de )e e voi a(u a din oa e pu erile mele6 Monseniore' ori)are ar +i mo ivele' voi avea pen ru al e1a voas r, regal, )ea mai vie re)uno* in1a. Drag, domnule de BaverneC' dumnea a nu +a)i par e din r/ndul a)elora al ),ror eroism a +os r/m.i1a pe oa e drumurile: dumnea a 1i-ai +,)u da oria )ura(os' dar n-ai 1inu s, a+le oa , lumea )/ ai +os de vi ea#. Nimeni nu e )unoa* e la 9aris' ia , de )e e admir' al +eL. A0' pe legea mea' domnule de BaverneC... al +el... sun egois ' ve#i... Cu a)es e )uvin e' prin1ul s,ru , r/#/nd m/na reginei' o salu , pe Andreea )u ama.ili a e *i )u mai mul respe) de)/ o.i*nuia +a1, de +emei' apoi u*a se des)0ise *i disp,ru. A un)i regina "n rerupse aproape .rus) )onvor.irea ei in im, )u Andreea' se "n oarse ), re =ilip *i "i spuse4 L-a1i v,#u pe a ,l dumneavoas r,' domnule6 Da' doamn,' "nain e de a veni ai)i' l-am g,si "n an i)amer,: sora mea l-a anun1a . De )e nu v-a1i dus "n /i la a ,l dumneavoas r,6 Mi-am rimis vale ul' doamn, *i pu1inul meu .aga(' dar domnul de BaverneC !-a rimis "napoi pe .,ia ' )u ordinul de a m, pre#en a "n /i regelui sau maies ,1ii voas re. 7i dumneavoas r, a1i as)ul a 6 Am +os +eri)i ' doamn,: "n +elul a)es a am pu u s,-mi "m.r,1i*e# sora. Es e o vreme minuna ,5 ex)lam, .u)uroasa regina. Doamna de MiserC' m/ine g0ea1a se va +i opi ' vreau numaide)/ o sanie. 9rima )ameris , ie*i pen ru a "ndeplini ordinul. 7i )io)ola , vreau s, mi se serveas), ai)i 2 adaug, regina. Maies a ea voas r, nu va de(una 2 spuse doamna de MiserC. A0' ni)i ieri maies a ea voas r, n-a )ina . Be "n*eli' .una mea MiserC' asear, am )ina ' "n rea.-o pe domni*oara de BaverneC. 7i )0iar +oar e .ine 2 repli), Andreea. Ceea )e nu m, "mpiedi), s,-mi iau )io)ola , 2 ad,ug, regina. Repede-repede' .una mea MiserC' a)es soare minuna m, ispi e* e4 va +i lume mul , la .a#inul elve1ian.

IG

Colierul Reginei vol. 1


Maies a ea voas r, "*i propune s, pa ine#e6 "n re., =ilip. A' v, ve1i .a e (o) de noi' domnule ameri)an5 s rig, regina. Dumneavoas r, a1i par)urs la)uri imense' pe supra+a1a ),rora s r,.a1i mai mul e leg0e de)/ pa*i +a)em noi ai)i. Doamn, 2 r,spunse =ilip 2 ai)i' pe maies a ea voas r, o dis rea#, +rigul *i drumul4 a)olo' din pri)ina as a se moare. A0' ia , )io)ola a mea5 Andreea' vei lua o )ea*),. Andreea ro*i de pl,)ere *i se "n)lin,. Vede1i' domnule de BaverneC' sun mereu a)eea*i' )eremonia "mi displa)e' )a *i al ,da ,: v, amin i1i de a)el al ,da ,' domnule =ilip6 Dumneavoas r, v-a1i s)0im.a 6 A)es e )uvin e "i merser, la inim, /n,rului: adesea' regre ul unei +emei es e o lovi ur, de pumnal pen ru )ei ),rora li se adresea#,. Nu' doamn, 2 r,spunse el' )u vo)e s),#u , 2 nu m-am s)0im.a ' )el pu1in "n privin1a sen imen elor. A un)i' da), a1i p,s ra a)elea*i sen imen e 2 )on inu, regina' )u a)eea*i .un, dispo#i1ie 2 )um sen imen ele erau .une' noi v, mul1umim "n +elul nos ru4 o )ea*), pen ru domnul de BaverneC' doamna MiserC5 A0' doamn,5 ex)lam, =ilip' nespus de ul.ura . Cred ), maies a ea voas r, n-are de g/nd s, +a), o asemenea )ins e unui .ie solda ne"nsemna )a mine. Un ve)0i prie en 2 repli), regina 2 as a-i o . A)eas , #i m, ame1e* e )u o par+umul inere1ii: as ,#i sun +eri)i ,' li.er,' ru+a*,' ne.un,5... A)eas , #i "mi amin e* e primele plim.,ri "n s)umpul meu Brianon *i es)apadele pe )are le +,)eam "mpreun, )u Andreea. Branda+irii' ),p*unele' ver.inele mele' p,s,rile pe )are "n)er)am s, le re)unos) prin gr,dina' o ul' p/n, *i .unii mei gr,dinari al ),ror )0ip vesel "nsemna "n o deauna o +loare noua' un +ru) gus os: *i domnul de @ussieu *i a)es original Rousseau' )are a muri ... A)eas , #i... v, m,r urises) ), a)eas , #i... m, +a)e ne.un,5 Dar )e ai' Andreea' e-ai aprins la +a1,. !ar dumnea a' domnule =ilip' sun e1i are palid. =e1ele )elor doi ineri "nduraser, greu "n)er)area a)es ei )rude amin iri. Am/ndoi' de la primele )uvin e ale reginei' "*i adunaser, o )ura(ul. Mi-am ars )erul gurii 2 spuse Andreea 2 s)u#a1i-m, doamn,. !ar eu' doamn, 2 spuse =ilip 2 nu m, po o.i*nui )u ideea ), maies a ea voas r, m, onorea#, )a pe un mare senior. ;aide-0aide 2 repli), Maria-An oane a' urn/nd ea "ns,*i )io)ola , "n )ea*)a lui =ilip 2 sun e1i solda ' a1i spus' de)i sun e1i o.i*nui )u +o)ul4 arde1i-v, "n mod glorios )u )io)ola a' nu am imp s-a* ep . 7i "n)epu s, r/d,. =ilip "ns, lu, lu)rurile "n serios' )um numai un 1,ran ar +i +,)u -o: doar ), )eea )e un 1,ran ar +i "ndeplini a+l/ndu-se "n mare "n)ur), ur,' =ilip "ndeplini din eroism. Regina nu-*i lu, privirea de la el *i r/sul ei deveni mai pu erni). Sun e1i un om 0o ,r/ din +ire 2 #ise ea' apoi se ridi),... Cameris ele "i *i d,duser, o +erme), oare p,l,rie' o man ie de 0ermin, *i m,nu*i. Boale a Andreei se des,v/r*i la +el de repede. =ilip "*i puse p,l,ria su. .ra1 *i le urm, pe doamne. Domnule de BaverneC' nu vreau s, m, p,r,se* i 2 spuse regina 2 *i pre ind as ,#i' din mo ive poli i)e' s, )on+is) un ameri)an. Bre)e1i la dreap a mea' domnule de BaverneC5 BaverneC se supuse. Andreea re)u "n s /nga reginei. C/nd regina )o.or" s)ara )ea mare' )/nd o.ele "n)epur, s, .a , pe pa(i* i' )/nd glasul r/m.i1elor *i #,ng,ni ul armelor )e se preg, eau de onor ur)ar, "n pala pur a e de )uren ul de aer din ves i.ule' alaiul a)es a reges)' respe) ul u uror' privirile )e se "ndrep au spre regin, *i-l "nv,luiau *i pe BaverneC' ei .ine' o a)es rium+ "l ame1i pe /n,rul os a* *i a*a +oar e ul.ura . Fro.oane de sudoare "i a)operir, +run ea' mersul "i deveni *ov,ielni). =,r, v/n ul re)e )are-l i#.i pes e o)0i *i pes e .u#e' ar +i le*ina de .un, seam,. Dup, a / ea #ile lugu.re pe re)u e "n ris e1e *i "n exil' era o "n oar)ere prea rapid, la marile .u)urii ale m/ndriei *i inimii.

II

Alexandre Dumas
<n imp )e +run1ile se ple)au *i armele se ridi)au dinain ea reginei )e s r,lu)ea de +rumuse1e' pu ea +i v,#u un ., r/nel )are era a / de preo)upa ' "n)/ ui ase de e i)0e ,. R,m,sese )u )apul 1eap,n' )u o)0ii "ndrep a1i spre regin, *i spre BaverneC "n lo) s,-*i ple)e )apul *i privirile. Dup, )e regina se "ndep,r ,' ., r/nelul se desprinse din mul1imea )ur enilor r/ndui1i de o par e *i de al a )are se "mpr,* iau "n (urul s,u *i +u v,#u alerg/nd )/ "l 1ineau pi)ioru*ele sale sla.e de *ap e#e)i de ani.

Capi olul X!

Ba$inul el!e"ian

Boa , lumea )uno* ea a)es drep ung0i lung' verde-al.,s rui )u re+lexe moara e "n ano impul +rumos' al. *i #grun1uros iarna' )are *i as ,#i se nume* e .a#inul elve1ian. 8 alee de ei' )are "*i "n ind .u)uro*i la soare .ra1ele "nro*i e' s r,(uies) malurile 0ele* eului4 a)eas , alee mi*un, de oameni de oa e rangurile *i de oa e v/rs ele' )are vin ai)i s, se .u)ure de spe) a)olul s,niilor *i al pa ina orilor. Boale ele +emeilor o+er, a)el ames e) pes ri1 al luxului pu1in greoi al ve)0ii )ur1i *i al )apri)ioasei de#invol uri al noii mode. 9iep ,n, urile "nal e' pelerinele )are "nv,luiau inerele silue e' p,l,riile' "n )ea mai mare par e' din s o+a' man ourile de .lan, *i imensele volane plisa e ale ro)0iilor de m, ase al), uies)' "mpreuna )u +ra)urile ro*ii' redingo ele al.as ru-des)0is' livrelele gal.ene *i lungile su ane al.e o priveli* e des ul de pes ri1,. Vale1i "n al.as ru *i ro*u s r,.a oa , a)eas , ames e), ura )a ni* e ma)i de )/mp *i al.,s rele pe )are v/n ul le +a)e s, unduias), "n gnu sau "n ri+oi. Uneori' un s rig, de admira1ie 1/*ne* e din mi(lo)ul mul1imii. A)eas a se "n /mpl, )/nd Sain -?eorges' "ndr,#ne1ul pa ina or' exe)u a un )er) a / de per+e) ' "n)/ un geome ru' m,sur/ndu-l' nu i-ar g,si ni)i un )usur. <n imp )e marginile .a#inului sun s r,., u e de un num,r a / de mare de spe) a ori' ")" se "n),l#es) unii pe al1ii *i dau' de depar e' impresia unui )ovor pes ri1 pe deasupra ),ruia plu e* e un a.ur' )el al respira1iilor pe )are +rigul le "ng0ea1,' 0ele* eul' el "nsu*i' deveni oglind, groas, de g0ea1,' pre#in , aspe) ul )el mai +eluri *i' mai ales' )el mai mo.il. !)i' o sanie pe )are rei dogi uria*i' "n0,ma1i )a la roi)ele ruse* i' o poar , "n #.or pe lu)iul g0e1ii. A)e* i )/ini drapa1i )u val rapuri de )a i+ea )u s eme' )u )apul "mpodo.i )u pene )are +lu ur,' seam,n, )u a)ele animale +an as i)e ale dr,)oveniilor lui Callo sau ale s)enelor de vr,(i orie ale lui ?oCa. S ,p/nul lor' domnul de Lau#un' ol,ni "n sania i)si , de piei de igru' se aplea), "n r-o par e pen ru a respira nes /n(eni ' )eea )e n-ar reu*i pro.a.il s, +a),' )u v/n ul "n +a1a. !)i *i )olo' )/ eva s,nii )u un aspe) mai modes )au , s, s ea-mai i#ola e. 8 doamn, mas)a ,' +,r, "ndoial, din )au#a +rigului' ur)a "n r-una din a)es e s,nii' "n imp )e un +rumos pa ina or "m.r,)a )u o 0ain, de )a i+ea "m.l,ni ,' )u .randen.urg ur" de aur' se aplea), pes e sp, ar pen ru a da un av/n mai pu erni) s,niei pe )are o "mpinge *i o diri(ea#, "n a)ela*i imp. <n re doamna mas)a , *i pa ina orul )u 0ain, de )a i+ea "m.l,ni , se s)0im., )uvin e *op i e *i nimeni nu ar de#apro.a o "n /lnire aini), da , su. .ol a )erului "n v,#ul "n regului Versailles. Ceea )e-*i spun n-are impor an1a pen ru )eilal1i +iind), ei "l po vedea *i )e impor an1a are pen ru ei +ap ul ), sun v,#u1i de vreme )e nu po +i au#i1i4 es e eviden ), "n mi(lo)ul a)es ei mul1imi ei se sim singuri' re) prin re oameni )a dou, p,s,ri ),l, oare. Unde merg6 Spre a)ea lume ne)unos)u , spre )are n,#uie* e ori)e +iin1, *i )are se nume* e +eri)ire. Deoda ,' "n mi(lo)ul a)es or sil+i' )are mai mul alune), de)/ merg' se produse o mare "nv,lm,*eal,' se is)a un uria* umul Regina *i-a +,)u apari1ia pe marginea .a#inului elve1ian' a +os re)unos)u , *i o1i se preg, es) s,-i +a), lo)' "n imp )e prin r-un semn al m/inii ea 1i "ndeamn, s, r,m/n, pe lo).

I$

Colierul Reginei vol. 1


A en1ia u uror e +ixa , asupra ei. F,r.a1ii "n)ep s, se apropie prin manevre savan e' +emeile "*i revi#uies) oale a' )u o respe) uoas, de)en1,' "n s+/r*i +ie)are )au , mi(lo)ul de a se ames e)a "n grupurile de gen ilomi *i de "nal1i o+i1eri )are vin s-o salu e pe regin,. 9rin re prin)ipalele persona(e pe )are pu.li)ul le-a o.serva se a+l, unul "n r-adev,r remar)a.il' )are' "n lo) s, urme#e endin1a general, *i s, vin, "n +a1a reginei' dimpo riv,' re)unos)/nd oale a *i sui a ei' "*i p,r,si sania *i se s re)ur, "n r-o alee la eral,' unde disp,ru "mpreun, )u persoanele )are-l "nso1eau. Con ele dOAr ois' unul din re )ei mai elegan1i *i sprin eni pa ina ori' par)urse )u u*urin1, dis an1a )are-l desp,r1ea de )umna a lui *i se apropie )a s,-i s,ru e m/na. Apoi' "n imp )e-i s,ru a m/na' #ise4 Vede1i ), +ra ele nos ru' domnul de 9roven)e' v, evi ,6 7i #i)/nd a)es ea' el ar, a spre al e1a regal,' )are' )u pa*i mari' s r,., ea p,duri)ea "nve*m/n a , "n )0i)iur,' )a s, a(ung,' +, )/nd un o)ol. la r,sura sa. Nu vreau s,-i +a) repro*uri 2 spuse regina. A' "n privin1a repro*urilor pe )are le-a* eap ,' lasO pe mine *i nu din pri)ina as a "i e +ri), de dumnea a. <i e +ri), de )on* iin1a lui 2 repli), regina' .ine dispus,. 7i "n), de al )eva' s)umpa sor,. De )e anume6 Am s,-1i spun. A au#i ), domnul de Su++ren' gloriosul "nving, or' re.uie s, soseas), "n seara a)eas a *i' )um nou a ea es e impor an ,' nu vrea s-o a+li. Regina v,#u "n (urul ei )/1iva )urio*i pe )are respe) ul nu-i "ndep,r a "n r-a / ' "n)/ s, nu poa , au#i )uvin ele )umna ului s,u. Domnule de BaverneC 2 #ise ea 2 +ii a / de .un *i o)up,- e de sania mea' e rog *i da), a ,l dumi ale es e ai)i' "m.r,1i*ea#,-l' e* i li.er un s+er de or,. B/n,rul se "n)lin, *i s r,., u mul1imea pen ru a merge s, exe)u e ordinul reginei. Mul1imea "n1elese' de asemenea4 adesea ea are o ex raordinar, in ui1ie' ),)i l,rgi )er)ul' iar regina *i )on ele dOAr ois pu ur, vor.i mai "n voie. Drag, +ra e 2 "n)epu a un)i regina 2 expli),-mi' e rog' )e )/* iga +ra ele meu da), nu a+lu nimi) despre sosirea domnului de Su++ren. A0' s)ump, sor,5 Es e oare )u pu in1, )a dumnea a' +emeie' regin, *i vr,(ma*,' s, nu sesi#e#i pe lo) in en1iile a)es ui vi)lean poli i)ian6 Domnul de Su++ren vine' nimeni nu * ie la )ur e. Domnul de Su++ren es e eroul m,rilor indiene *i' prin urmare' are drep ul la o re)ep1ie magni+i), la Versailles. De)i domnul de Su++ren vine4 regele nu are 0a.ar de sosirea lui' "l negli(ea#, +,r, s, * ie *i' "n )onse)in1,' +,r, s, vrea4 dumnea a' drag, sor,' de asemenea. Dimpo riv,' "n a)es imp domnul de 9roven)e' )are es e la )uren )u sosirea domnului de Su++ren' el' domnul de 9roven)e' "l "n /mpin, pe marinar' "i sur/de' "l m,gule* e' "i +a)e un )a ren *i' gudur/ndu-se pe l/ng, eroul !ndiilor' devine eroul =ran1ei. E limpede 2 spuse regina. =ire* e5 repli), )on ele. Ui1i un singur lu)ru' dragul meu ga#e ar. Care6 Cum de * ii o a)es +rumos proie) al s)umpului nos ru +ra e *i )umna 6 Cum de * iu6 A*a )um * iu o )e +a)e. De al +el' es e des ul de simplu4 .,g/nd de sea-m, ), domnul de 9roven)e "*i ia sar)ina s, * ie o )e +a)' am pl, i oameni )are-mi spun o )e +a)e el. 8' lu)rul a)es a ar pu ea s,-mi +ie de +olos *i dumi ale de asemenea' drag, sor,. Mul1umes) pen ru alian1,' s)umpul meu +ra e' dar regele6 Ei .ine' regele a +os aver i#a . De ), re dumnea a6

I%

Alexandre Dumas
A' nu' nu )0iar' )i de ), re minis rul marinei' pe )are i l-am rimis. Boa e a)es ea nu m, prives) )/ u*i de pu1in' "n1elege1i' eu sun prea +rivol' prea risipi or' prea neso)o i pen ru a m, o)upa de lu)ruri a / de impor an e. 7i minis rul marinei nu * ia ni)i el de sosirea domnului de Su++ren "n =ran1a6 Ei' Doamne' s)umpa mea sor,' ai )unos)u des ui mini* ri' nu-i a*a' vreme de paispre#e)e ani de )/nd e* i mo* eni oare a ronului *i regin, a =ran1ei' pen ru a * i ), a)e* i domni ignor, "n o deauna lu)rurile impor an e. Ei .ine' l-am preveni pe-al nos ru *i es e en u#iasma . Cred *i eu. <1i dai seama' s)ump, sor,4 a , un om )are-mi va +i re)unos), or oa , via1a *i )0iar am nevoie de re)uno* in1a lui. De )e6 9en ru a nego)ia un "mprumu . 805 ex)lam, regina' r/#/nd. !a , )ompromis, +rumoasa dumi ale +ap ,5... Drag, surioar, 2 repli), )on ele dOAr ois )u o expresie grav, 2 de .un, seam, ), ai nevoie de .ani: pe legea mea de prin1 al =ran1ei5 9un la dispo#i1ia domniei aie (um, a e din suma pe )are o voi primi5 A0' +ra e drag,5 ex)lam, Maria-An oane a. 9,s rea#,' p,s rea#, o ul' mul1umes) lui Dumne#eu' nu am nevoie de nimi) "n a)es momen . Dra)e5 S, nu a* ep1i prea mul pen ru a-mi )ere s,-mi 1in +,g,duiala' drag, sor,. De )e6 9en ru ),' da), ai s, la*i s, rea), prea mul , vreme' s-ar pu ea s, nu mai +iu "n s are s, mi-o 1in. Ei .ine' "n a)es )a#' voi +a)e "n a*a +el' "n)/ s, des)op,r *i eu un se)re de s a . !a seama' drag, surioar,' o s, r,)e* i 2 spuse prin1ul 2 o.ra(ii dumi ale se "nvine1es)' e previn. !a ,-l pe domnul de BaverneC' )are "mi adu)e sania. A un)i nu mai ai nevoie de mine' s)ump, sor,6 Nu. <n a)es )a#' alung,-m,' e rog. De )e6 Cumva "1i "n)0ipui ), m, deran(e#i )/ de )/ 6 Nu' dimpo riv,' eu am nevoie de li.er a e. Adio' a un)i5 La revedere' s)ump, sor,5 9e )/nd6 9e di sear,. Ce es e as ,-sear,6 <n), nu es e' dar va +i. Ei .ine' )e va +i6 Va +i mul , lume la par ida de )/r i a regelui. De )e6 9en ru ), minis rul "l va adu)e as ,-sear, pe domnul de Su++ren. =oar e .ine' pe disear, de)i. Mi)/nd a)es ea' /n,rul prin1 "*i salu , sora )u a)ea +erme), oare )ur oa#ie' )are "i era o.i*nui , *i disp,ru "n mul1ime. BaverneC- a ,l "*i urm,rise +iul din o)0i "n imp )e a)es a se "ndep,r a de regin, pen ru a se o)upa de sanie. Dar numaide)/ privirea lui is)odi oare se pironi din nou asupra reginei. Conversa1ia "nsu+le1i , a Mariei-An oane a )u )umna ul s,u avu darul s,-l nelini* eas), pe ., r/n deoare)e a)eas , )onversa1ie "n rerupea +amiliari a ea ar, a , nu demul +iului s,u de ), re regin,. De a)eea el se mul1umi s,-i +a), lui =ilip un ges ami)al' )/nd a)es a' ispr,vind )u preg, irile ne)esare ple),rii s,niei' dori s, mearg, s,-*i "m.r,1i*e#e a ,l' pe )are nu-l "m.r,1i*ase de #e)e ani' a*a )um "i sugerase regina: dar ., r/nul BaverneC "l "ndep,r a )u un semn spun/ndu-i4

IK

Colierul Reginei vol. 1


Mai /r#iu' mai /r#iu: vino dup, )e-1i +a)i da oria *i vom s a de vor.,. =ilip se "ndep,r , *i .aronul v,#u )u .u)urie ), domnul )on e dOAr ois "*i luase r,mas .un de a regin,. A)eas a in r, "n sanie' urma , de Andreea' iar )/nd se pre#en ar, doi vale1i voini)i )a s, "mping, sania' ea le spuse4 Nu' nu5 Nu vreau s, merg a*a. Nu pa ina1i' domnule de BaverneC6 !er a1i-m,' doamn, 2 r,spunse =ilip. Da1i-i pa ine domnului )avaler5 8rdon, regina' apoi' "n or)/ndu-se spre el' )on inu,4 )eva "mi spune ), pa ine#i la +el de .ine )a Sain -?eorges. 8dinioar, =ilip pa ina )u mul , elegan1, 2 #ise Andreea. !ar a)um nu mai ai ni)i un rival' nu-i a*a' domnule de BaverneC6 Doamn, 2 repli), =ilip 2 deoare)e maies a ea voas r, are a / a "n)redere "n mine' voi +a)e o )e voi pu ea. Mi)/nd a)es ea' =ilip "*i puse pa inele ,ioase *i as)u1i e )a ni* e lame' se a*e#, "n spa ele s,niei' "i +,)u v/n )u o m/n, *i )ursa "n)epu. A un)i lumea v,#u un spe) a)ol .i#ar. Sain -?eorges' regele gimna* ilor' Sain -?eorges' elegan ul mula ru' omul la mod,' omul is)usi "n ori)e exer)i1iu al rupului' Sain -?eorges .,nui un rival "n a)es /n,r )are "ndr,#nea s, ara e o m,ies rie asem,n, oare )u a sa. De a)eea el "n)epu s, +a), vol e "n (urul s,niei reginei' )u reveren1e a / de respe) uoase *i pline de gra1ie' )um ni)ioda , un )avaler .ine "n+ip pe par)0e ul Versailles-ului nu +usese "n s are s, exe)u e: el des)ria "n (urul s,niei )er)uri din )e "n )e mai iu1i *i mai pre)ise' "nl,n1uindu-le unul de al ul prin r-un *ir de inele minuna lega e "n re ele "n a*a +el' "n)/ noua sa vol , prevedea o deauna "n /lnirea )u sania' )are "l dep,*ea' dup, )are' )u o lovi ur, viguroas, de pa in,' el re)/* iga prin r-o elips, o )e pierduse din avan a(. Nimeni ni)i )0iar )u privirea' nu pu ea urm,ri a)eas , manevr, +,r, s, nu +ie ame1i ' ului ' "n)/n a . A un)i =ilip' ispi i de a)es (o)' lua o 0o ,r/re plin, de "ndr,#neal,4 "mpinse sania )u o a / a iu1eala nemaipomeni ,' "n)/ de dou, ori Sain -?eorges' "n lo) de a se a+la "n +a1a lui' "*i s+/r*i )er)ul "n spa ele lui *i )um vi e#a s,niei smulgea mul1imii s rig, e de spaim,' )are ar +i pu u s, o "n+ri)o*e#e pe regin,' el #ise4 Da), maies a ea voas r, dore* e' m, voi opri sau' "n )el mai r,u )a#' voi "n)e ini )ursa. 80' nu' nu5 s rig, regina' )u av/n p, ima*. Nu' nu mi-e eam,: mai repede da), po1i' )avalere' mai repede. A' )u a / mai .ine' mul1umes) pen ru "ng,duin1,' doamn,' nu v, voi de#am,gi' .i#ui1i-v, pe mine. 7i )/nd m/na sa +erm, se "n)le* , din nou pe riung0iul sp, arului' ges ul +u a / de energi)' "n)/ s,nia se #gudui din "n)0eie uri. S-ar +i #is ), o ridi), doar )u .ra1ul "n ins. Apu)/nd sania *i )u )ealal , m/n,' e+or pe )are-l dispre1uise p/n, a un)i' el diri(a ve0i)olul )a pe o (u),rie "n m/inile sale de o1el. <n)ep/nd din a)es momen ' el "n re aie +ie)are )er) +,)u de Sain -?eorges prin )er)uri *i mai largi' "n a*a +el "n)/ sania se mi*)a "n o)mai )a )ea mai ml,dioas, +iin1,' "n or)/ndu-se *i r,su)indu-se "n oa , lungimea )a *i )/nd ar +i +os vor.a de a)ele simple ,lpi)i )u )are Sain -?eorges lune)a pe g0ea1,' )u oa e ), era mare' grea *i voluminoas,' sania reginei devenise o pa in,' se mi*)a' #.ura' se "nv/r ea )a un dansa or. Sain -?eorges' mai gra1ios' mai deli)a ' mai )ore) "n meandrele sale' "n)epu )ur/nd s, se nelini* eas),. 9a in, de o or, "n)0eia ,: =ilip' v,#/ndu-l *iroind de n,du*eal,' v,#/nd s+or1area "n)0eie urilor sale )are "n)epuser, s, remure' 0o ,r" s,-l .iruie prin o.oseal,. El s)0im., a) i)a *i' a.andon/nd )er)urile )are-l sileau s, ridi)e de +ie)are da , sania' "mpinse e)0ipa(ul "n linie dreap ,. Sania porni mai iu e )a s,gea a. Sain -?eorges' )u un singur av/n ' l-ar +i a(uns imedia ' dar =ilip prinse momen ul )/nd )el de al doilea elan m,re* e avan a(ul )elui din /i' "mpinse de)i sania pe un s ra de g0ea1a "n), in a) ,' )u a / a +or1,' "n)/ el "nsu*i r,mase "n urm,. Sain -?eorges' se av/n a s, a(ung, sania' dar =ilip' adun/ndu-*i pu erile' lune)a )u a / a gra1ie pe pa ine' "n)/ re)u prin +a1a lui Sain -

$J

Alexandre Dumas
?eorges *i se prinse de sanie )u am/ndou, m/inile: apoi' )u o mi*)are 0er)ulean,' r,su)i sania *i se av/n a din nou "n sens )on rar' "n imp )e Sain -?eorges' "n plin, vi e#,' nu-*i pu u "n rerupe )ursa *i pier#/nd o dis an1, nepre1ui ,' r,mase de-a .inelea "n urm,. V,#du0ul r,sun, de a)lama1ii' iar =ilip ro*i de ru*ine. Dar +u de-a drep ul surprins )/nd regina' dup, )e aplaud, ea "ns,*i' se "n oarse spre el *i' )u aerul ),-*i pierde r,su+larea de pl,)ere' "i spuse4 A0' domnule de BaverneC' a)um ), e* i "nving, or' opre* e- e' e implor5 M, vei u)ide5

Capi olul X!!

%spititorul

La a)eas , porun), sau' mai .ine #is' la a)eas , rug,min e a reginei' =ilip "*i "n)orda mu*)0ii de o1el' se "n1epeni pe pi)ioare *i sania se opri s)ur ' )a un )al ara. )are +ream, , pe nisipul )/mpiei. A)um odi0ne* e- e 2 spuse regina' )o.or/nd rium+, oare din sanie. <n r-adev,r' na* +i )re#u ni)ioda , ), vi e#, "1i d, o as +el de .e1ie' aproape m-a #,p,)i . 7i' ame1i , )u adev,ra ' se spri(ini de .ra1ul lui =ilip. =ream, ul de uimire )are s r,., u oa , a)eas , mul1ime auri , *i "mpodo.i , o aver i#,' o da , mai mul ' ), s,v/r*ise una din gre*elile sale +a1, de e i)0e ,: gre*eli enorme "n o)0ii gelo*ilor *i ai lingu*i orilor. C/ despre =ilip' el +u )omple n,u)i de a)eas , mare )ins e' remura o *i "i era mai ru*ine de)/ da), suverana sa l-ar +i do(eni "n pu.li). <*i ple), o)0ii' inima "i ., ea s,-i sparg, piep ul. 8 emo1ie ne+ireas),' pri)inui , +,r, "ndoial, de vi e#,' o )uprinse *i pe regin,' ),)i ea "*i re rase imedia .ra1ul *i' lu/ndu-l pe )el al domni*oarei de BaverneC' )eru un s)aun. ! se aduse un plian . !er are' domnule de BaverneC5 i se adres, ea lui =ilip. Apoi .rus) ad,ug, "n *oap ,4 Dumne#eule' )e mare nenoro)ire' s, +ii mereu "n)on(ura , de )urio*i *i de pro* i5... ?en ilomii de la )ur e *i doamnele de onoare se apropiaser, de ea *i-l devorau din o)0i pe =ilip' )are' pen ru a-*i as)unde ro*ea1a' "*i des+,)ea pa inele. Dup, )e *i le s)oase' =ilip se rase "napoi spre a +a)e lo) admira oarelor. Regina r,mase )/ eva )lipe g/ndi oare' apoi' ridi)/nd )apul' spuse4 A0' sim ), voi r,)i da), s au as +el nemi*)a ,' "n), o ur,. 7i se ur), din nou "n sanie. =ilip a* ep , "n #adar un ordin. Dou,#e)i de gen ilomi se pre#en ar, imedia . Nu' nu... Vale1ii mei 2 #ise ea 2 mul1umes)' domnilor. Apoi' dup, )e vale1ii "*i luar, "n primire lo)urile' le porun)i4 "n)e ' "n)e ... 7i "n)0i#/nd o)0ii' se l,s, vis, oare pe spe ea#,. Sania se "ndep,r , lin a*a )um dorise regina' urm,ri , de mul1imea ama orilor de sen#a1ii' de )urio*i' de gelo*i. =ilip r,mase singur' * erg/ndu-*i de pe +run e sudoarea. <l ),u , din o)0i pe Sain -?eorges pen ru a-l )onsola de "n+r/ngerea sa prin r-un )omplimen meri a . Dar a)es a primise un mesa( din par ea du)elui dO8rl3ans' pro e) orul s,u *i p,r,sise erenul. =ilip' ni1el ris ' ni1el o.osi ' aproape "nsp,im/n a el "nsu*i de )ele "n /mpla e' r,mase nemi*)a la lo)ul s,u' urm,rind din o)0i sania reginei' )are se "ndep,r a' )/nd sim1i ), )eva "i a inge *oldul. Se "n oarse *i "*i re)unos)u a ,l. F, r/nelul #./r)i )a unul din omule1ii lui ;o++mann' )u o ul "n+,*ura "n .l,nuri )a un )res), or de reni' "l lovise pe +iul s,u )u )o ul pen ru a nu-*i s)oa e m/inile din man*onul pe )are "l avea prins de guler. 8)0ii s,i dila a1i de +rig sau de .u)urie "i p,rur, lui =ilip s r,lu)i ori )a +l,),rile. Nu m, "m.r,1i*e#i +iule6 #ise el. 7i ros i a)es e )uvin e )u onul pe )are-l avea' desigur' a ,l a le ului gre) )/nd "i mul1umea +iului pen ru vi) oria o.1inu , "n am+i ea ru. Din oa , inima' s)umpul meu a ,5 repli), =ilip.

$1

Colierul Reginei vol. 1


Dar "1i pu eai da seama ), nu era ni)i o po rivire "n re onul )uvin elor *i semni+i)a1ia lor. Ei' ei *i a)um ), m-ai s,ru a ' plea),' du- e repede. 7i-l "mpinse "nain e. Dar unde vrei s, m, du)' domnule6 "n re., =ilip. A)olo .ine"n1eles' )e dra)u5 A)olo6 Da' l/ng, regin,. A' nu' a ,' nu' mul1umes). Cum' nu6 Cum' mul1umes)6 E* i ne.un65 Nu vrei s, e du)i s-o reve#i pe regin,6 Nu' imposi.il: )red ), nu vor.e* i serios' a ,6 Cum imposi.il6 !mposi.il s, e du)i s-o reve#i pe regin,' )are e a* eap ,6 M-a* eap ,6 9e mine6 Da' desigur: regina' )are e dore* e. M, dore* e65 7i BaverneC "l privi 1in a pe .aron. <n reali a e' a , 2 repli), el' )u r,)eal, 2 )red ), "n re)i m,sura. Es e nemaipomeni 5 9e )uv/n de onoare5 se o1,r" ., r/nelul' "n,l1/nd )apul *i ., /nd din pi)ior. A0' =ilip' +,-mi pl,)erea *i spune-mi de unde vii6 Domnule 2 r,spunse ris )avalerul 2 de +ap m, em s, nu mi se )on+irme o )onvingere. Care6 C,-1i .a1i (o) de mine' sau... Sau... !ar ,-m,' a ,... sau e* i pe )ale s,-1i pier#i min1ile... F, r/nul "l "n0a1, pe +iul s,u de .ra1 )u un ges a / de nervos *i energi)' "n)/ /n,rul se "n)run , de durere. As)ul ,' domnule =ilip' Ameri)a es e o 1ara +oar e "ndep,r a , de =ran1a' * iu .ine. Da' a ,' +oar e "ndep,r a , 2 repe , =ilip 2 dar nu pri)ep delo) )e vrei s, #i)i: expli),- e' e rog. 8 1ar, unde nu exis , ni)i rege ni)i regin,. Ni)i supu*i. =oar e .ine5 Ni)i supu*i' domnule +ilo#o+5 Nu neg *i a)es pun) nu m, in eresea#, )/ u*i de pu1in *i mi-es e a.solu egal: dar )eea )e nu mi-es e indi+eren ' )eea )e m, "ndurerea#,' )eea )e m, umile* e' es e ), mi-e eam, s, nu mi se "n ,reas), *i mie o )onvingere. Care' a ,6 <n o )a#ul' )red ), )onvingerile noas re sun o al di+eri e una de al a. A mea es e ), e* i un neg0io.' +iule *i as a nu es e permis unui voini) .ine +,)u )um e* i u: prive* e' prive* e "n r-a)olo5 V,d' domnule. Ei .ine5 Regina "n oar)e )apul *i "n), pen ru a reia oar,: da' domnule' regina s-a "nors de rei ori *i ia , ), se mai "n oar)e o da ,: pe )ine )au , domnule n, ,r,u' domnule puri an' domnule din Ameri)a' ai6 7i ., r/nelul s)und mu*),' nu )u din1ii s,i' )i )u gingiile' m,nu*a de ),prioar, )enu*ie )are ar +i pu u ad,pos i dou, m/ini )a ale sale. Ei .ine' domnule 2 ripos , /n,rul 2 de )e ar +i adev,ra )eea )e pro.a.il nu es e *i anume ), regina m, )au , pe mine6 805 ex)lam, ., r/nelul' rop,ind. Au#i la el4 Ede )e ar +i adev,ra E... omul ,s a nu-i din neamul meu' omul ,s a nu-i un BaverneC5 <n vinele mele nu )urge s/ngele dumi ale 2 murmur, =ilip. Apoi "n)e ' )u o)0ii spre )er' ad,ug,4 Bre.uie oare s,-i mul1umes) lui Dumne#eu6 Domnule 2 relu, ., r/nul 2 "1i spun ), regina e a* eap ,: domnule' "1i spun ), regina e )au ,.

$>

Alexandre Dumas
Ai vederea .un,' a , 2 #ise se) =ilip. S ai pu1in 2 relu, mai "n)e ., r/nul' "n)er)/nd s,-*i empere#e ner,.darea 2 s ai pu1in' las,-m, s,-1i expli). Es e adev,ra ' u ai mo ivele ale' dar' "n s+/r*i ' eu am experien1,: ia ,' dragul meu =ilip' e* i sau nu un .,r.a 6 =ilip ridi), u*or din umeri *i nu r,spunse. F, r/nul' v,#/nd ), #adarni) a* eap , un r,spuns' se 0a#arda' mai mul din dispre1 de)/ de nevoie' s,-*i a1in eas), privirea asupra +iului s,u *i a.ia a un)i o.serv, oa , demni a ea' oa , re#erva de nep, runs' oa , voin1a de ne.irui pe )are a)es )0ip o punea "n slu(.a .inelui' vai5 <*i s ,p/ni durerea' "*i re)u man*onul m/ng/ie or pes e v/r+ul ro*u al nasului *i' )u o vo)e dul)e )a a lui 8r+eu vor.ind s /n)ilor esaliene' spuse4 =ilip' prie ene' e rog' as)ul ,-m,. 9,i mi se pare ), ni)i nu +a) al )eva de un. S+er de or,' a , 2 r,spunse /n,rul. EEi .ine 2 "*i #ise ., r/nelul "n sinea lui 2 o s, e +a) eu s, )a#i din "n,l1imea demni ,1ii ale' domnule ameri)an5 Ai *i u par ea a sla.,' uria*ule' las,-m, s, "n0a1 a)eas , par e )u ., r/nele mele g0eare *i vei vedea. Apoi are4 N-ai o.serva un lu)ru6 "n re., el. Care anume6 Un lu)ru )are +a)e )ins e )andorii ale. Vor.e* e' domnule. Es e +oar e simplu4 u vii din Ameri)a' ai ple)a "n r-un momen )/nd nu era de)/ un rege *i ni)i o regin,' )a s, nu vor.im de Du FarrC' o maies a e pu1in respe) a.il,: e "n or)i' ve#i o regin, *i-1i spui4 ES-o respe) ,mE. =,r, "ndoial,. Fie )opil5 ex)lam, ., r/nul. 7i "*i "n,.u*i "n man*on u*ea *i 0o0o ul de r/s. Cum' domnule 2 se m/nie =ilip 2 m, pl/ngi pen ru ), respe) regali a ea' dumnea a' un BaverneC-Maison-Rouge65 Dumnea a' unul din re )ei mai devo a1i gen ilomi ai =ran1ei65 A* eap ,' eu nu-1i vor.es) de regali a e' eu "1i vor.es) de regin,. 7i dumnea a g,se* i ), es e vreo di+eren1,6 Doamne5 Ce es e regali a ea' dragul meu6 8 )oroan,6 Nu ne a ingem de a)eas a' dra)e5 Ce es e regina6 8 +emeie. A' o +emeie e al )eva' poa e +i a ins,. 9oa e +i a ins,65 s rig, =ilip' ro*ind o de +urie *i de dispre1' "n ov,r,*indu-*i )uvin ele )u un ges a / de m,re1' "n)/ ni)i o +emeie nu l-ar +i pu u vedea +,r, s,-l iu.eas),' ni)i o regin, +,r, s,-l adore. Nu )re#i nimi)' nu6 Ei .ine' "n rea.,-l pe domnul de CoignC' pe domnul de Lau#un' pe domnul de Vaudreuil 2 relu, ., r/nelul' )u glas s),#u *i aproape s,l.a i) *i )u un #/m.e plin de )inism. Ba)i' a ,' a)i 2 s rig, =ilip' )u vo)e g/ ui , 2 sau pen ru a)es e rei in(urii' nepu /nd s, e loves) de rei ori )u sa.ia' m, voi lovi eu "nsumi' "1i (ur' +,r, mil, *i pe da ,. BaverneC se d,du un pas "napoi' +,)u s /nga-mpre(ur' )um ar +i +,)u Ri)0elieu la rei#e)i de ani *i' s)u ur/ndu-*i man*onul' ros i4 A0' "n r-adev,r' animalul es e s upid' )alul es e un m,gar' vul urul o g/s),' )o)o*ul un )lapon5 Noap e .un,' m-ai "nveseli : m, )redeam s r,mo*ul' Cassandru & *i ia , ), sun ValUre' ), sun Adonis' ), sun Apolo5 Noap e .un,5 7i se r,su)i "n), o da , pe ),l)/ie. =ilip se posomor/se' "l opri pe ., r/n la (um, a ea drumului. N-ai vor.i serios' nu-i a*a a ,6 #ise el. Es e )u nepu in1, )a un gen ilom de vi1, a / de no.il, )a dumnea a s, )on ri.uie la r,sp/ndirea unor asemenea )alomnii' "mpr,* ia e nu numai de du*manii reginei' ai +emeii' dar )0iar ai regali ,1ii. Se mai "ndoie* e "n),' de rei ori idio 5 url, BaverneC. Ai vor.i )um ai vor.i "n +a1a lui Dumne#eu6 Cu siguran1,. <n +a1a lui Dumne#eu de )are e apropii pe #i )e re)e6
&

Cassandru 2 persona( de ., r/n ridi)ol din )omedia i alian,. Rn. .S

$D

Colierul Reginei vol. 1


B/n,rul reluase )onvor.irea pe )are o "n rerupsese )u a / a dispre1: era un su))es pen ru .aron: se apropie. Dar mi se pare ), sun oare)um gen ilom' domnule +iu *i ), nu min ... "n o deauna 2 ripos , el. A)es "n o deauna suna )arag0ios *i o u*i =ilip nu r/se. A*adar 2 #ise /n,rul 2 dup, p,rerea dumi ale' domnule' regina a avu aman1i6 ?ro#av, nou a e5 Cei pe )are i-a1i )i a 6 7i al1ii... )e * iu eu6 <n rea., ora*ul *i )ur ea. Bre.uie s, vii din Ameri)a pen ru a nu * i )e se vor.e* e. 7i )ine vor.e* e' domnule' ni* e pam+le ari (osni)i' nu6 80' o05 Nu )umva din "n /mplare m, iei drep ga#e ar6 Nu *i as a es e nenoro)irea' ), oameni )a dumnea a repe , as +el de in+amii )are se "mpr,* ie )a ni* e vapori o r,vi1i "n une)/nd adesea soarele )el mai s r,lu)i or. Dumnea a *i oamenii de lume da1i a)es or p,reri o imens, )onsis en1,' repe /ndu-le. A0' domnule' din respe) nu repe , asemenea lu)ruri. Fa le repe . 7i de )e le repe1i6 s rig, /n,rul' ., /nd din pi)ior. Ui e de )e5 #ise ., r/nul' )rampon/ndu-se de .ra1ul +iului s,u *i privindu-l )u #/m.e ul s,u demoni). 9en ru a-1i demons ra ), am drep a e s,-1i spun4 E=ilip' regina "n oar)e )apul: =ilip' regina e )au ,: =ilip' regina e dore* e: =ilip' alearg,' alearg,' regina e a* eap ,E... A05 s rig, /n,rul' as)un#/ndu-*i )apul "n m/ini. <n numele )erului' a)i' a ,' m, +a)i s,-mi pierd min1ile5 <n reali a e' =ilip' nu e-n1eleg 2 r,spunse ., r/nelul. 8are es e o )rim, s, iu.e* i6 As a dovede* e ), ai inim, *i o)0ii a)es ei +emei' glasul ei' mersul s,u' oa e as ea nu dovedes) ), are inim,6 Ea iu.e* e' iu.e* e "1i spun: dar u e* i un +ilo#o+' un puri an' un TuaAer' unul )are vine din Ameri)a' u nu iu.e* i: las-o de)i s, e )au e )u privirea' las-o s, se "n oar),' las-o s, a* ep e' insul -o' dispre1uie* e-o' respinge-o' =ilip' adi), @osep0 de BaverneC5 7i spun/nd a)es ea' )u un a))en de o ironie s,l.a i),' ., r/nelul' v,#/nd e+e) ul pe )are "l produsese' disp,ru asemenea )elui )are e "ndeamn, la rele' dup, )e mai "n /i e-a s+, ui s, s,v/r*e* i )rima. =ilip r,mase singur' )u inima s/nger/nd,' )u )apul "n+ier./n a : nu se g/ndi ni)i m,)ar ), de o (um, a e de or, s , 1in ui lo)ului' ), regina "*i s+/r*ise plim.area' ), se "n orsese' ), "l privea *i ), din mi(lo)ul alaiului s,u ea s rig, "n re)ere4 Be-ai odi0ni "ndea(uns' domnule de BaverneC6 A un)i vino' numai dumnea a po1i s, plim.i rege* e o regin,. Da1i-v, la o par e' domnilor5 =ilip alerg, spre ea' or.' ame1i ' "nne.uni . 9un/ndu-*i m/na pe sp, arul s,niei' sim1i ), arde: regina se spri(inea nep,s, oare pe sp, ar: dege ele lui a ingeau p,rul MarieiAn oane a.

Capi olul X!!!

&u''ren

Con rar u uror o.i)eiurilor )ur1ii' se)re ul a +os )u s r,*ni)ie p,s ra de Ludovi) al XV!lea *i de )on ele m dOAr ois. Nimeni nu a * iu la )e or, *i "n )e +el re.uia s, soseas), domnul de Su++ren. Regele d,duse dispo#i1ii "n leg, ur, )u par ida de ),r1i din a)ea sear,. La ora *ap e' el in r, "nso1i de prin1ii *i prin1esele din +amilia sa. Regina sosi 1in/nd-o de

$&

Alexandre Dumas
m/n, pe .doamna. G' )are nu avea "n), de)/ *ap e ani. Adunarea era numeroas, *i s r,lu)i ,. <n impul preliminariilor reuniunii' "n )lipa )/nd se a*e#au )u o1ii' )on ele dOAr ois se apropie ip il de regin, *i "i spuse4 Sor,' ui a1i-v, .ine de (ur "mpre(ur. Ei .ine 2 spuse ea 2 m, ui . 7i )e vede1i6 Regina "*i plim., privirea de (ur "mpre(ur' )er)e , grupurile' is)odi spa1iile li.ere *i' #,rind pre u indeni prie eni *i supu*i' prin re )are pe Andreea *i pe +ra ele ei' #ise4 Dar v,d +e1e +oar e agrea.ile' +e1e prie enoase' mai ales. Nu v, ui a1i la )ei pre#en1i ai)i' o.serva1i )ine lipse* e. A0' "n r-adev,r' a*a e5 ex)lam, ea. Con ele dOAr ois "n)epu s, r/d,. Din nou a.sen 2 relu, regina. A0' oare o s,-l pun mereu pe goan,6 Nu 2 r,spunse )on ele dOAr ois. Numai ), gluma se prelunge* e. Domnul s-a dus s,-l a* ep e pe )omandorul Su++ren la .arier,. <n )a#ul a)es a nu v,d de )e r/#i' +ra e drag,. Nu-1i dai seama de )e r/d6 Ve#i .ine ), nu' deoare)e da), Domnul s-a dus s,-l a* ep e pe )omandorul Su++ren la .arier,' "nseamn, ), a +os mai su. il de)/ noi' as a e o : v,#/ndu-l primul' "l va salu a primul "n )onse)in1,. Vai de mine' s)ump, sor, 2 repli), /n,rul prin1' r/#/nd 2 ai p,rere +oar e proas , despre diploma1ia noas r,. Ce-i drep ' Domnul s-a dus s,-l a* ep e pe )omandor la .ariera =on aine.leau' numai ), noi avem pe )ineva )are-l a* eap , la popasul de la Ville(ui+. Adev,ra 6 7i as +el 2 )on inu, )on ele dOAr ois 2 Domnul va r,m/ne singur la .ariera sa' "n imp )e' din ordinul regelui' domnul de Su++ren' "n or)/ndu-se la 9aris' va sosi dire) la Versailles' unde "l a* ep ,m noi. Minuna a ur#eal,5 Nu-i r,u *i sun des ul de mul1umi de mine. @o)i' sor,6 <n a)ea )lip, se a+lau "n sala de (o) )el pu1in o su , de persoane din )ea mai "nal , so)ie a e4 domnul de Cond3' domnul de 9en 0i3vre' domnul de la Bremouille' prin1esele. Singur regele .,g, de seam, ), domnul )on e dOAr ois o +,)ea s, r/d, pe regin, *i pen ru a +i *i el "n )omplo ' le +,)u * reng,re* e )u o)0iul. Nou a ea )u privire la sosirea )omandorului Su++ren nu se r,sp/ndise delo)' )um am mai spus' dar )u oa e a)es ea nu a pu u +i )u des,v/r*ire as)uns,' )eva plu ea "n aer. Se sim1ea )a a)el )eva )e +usese ,inui va ie*i la iveal,' )a )eva nea* ep a se va "n /mpla: o sures)i are ins ru) iv, )e s ,p/nea oa , a)eas , mul1ime' unde )el mai mi) evenimen devine impor an de "nda , )e s ,p/nul "n)run a spr/n)eana pen ru a de#apro.a sau "*i 1uguie .u#ele pen ru a #/m.i. Regele' )are o.i*nuia s, (oa)e doar o moned, de *ase livre "n s)opul de a empera (o)ul prin1ilor *i al seniorilor de la )ur e' nu se mai supraveg0ea *i punea pe mas, o aurul pe )are-l avea "n .u#unar. Regina' )u des,v/r*ire "n rol' +u diploma , *i deru , a en1ia )elor din (ur mani+es /nd un in eres pre+,)u +a1, de (o). =ilip' primi "n par id, *i a*e#a vi#avi de sora lui' era )ople*i de impresia ex raordinar,' uimi oare a a)es ei .un,voin1e )e se rev,rsa asupra lui pe nea* ep a e. 8ri)e ar +i +,)u ' )uvin ele a ,lui s,u "i reveneau mereu "n min e. Se "n re.a da), nu )umva ., r/nul' )are v,#use ron/nd rei sau pa ru +avori e' nu * ia mai .ine is oria vremurilor *i a moravurilor. Se "n re.a da), a)es puri anism )are 1ine de adora1ia religioas, nu es e ridi)ol' )u a / mai mul )u )/ era adus ai)i din 1,ri "ndep,r a e.
G

Bi lu )are se d,' la )ur ea =ran1ei' +ii)elor regelui' mo* eni orului ronului *i so1iei +ra elui regelui. Rn. .S

$G

Colierul Reginei vol. 1


Regina' a / de dia+an, *i de +rumoas,' pur /ndu-se )a o sor, )u el' poa e ), "n +ond nu era de)/ o )o)0e , "nr,i ,' in eresa , s,-*i adauge "n), o pasiune amin irilor sale' a*a )um en omologul adaug, "n), o inse) , sau un +lu ure "n vi rina sa' +,r, s, se nelini* eas), de su+erin1a .ie ei g/#e a ),rei inim, es e s r,puns, de un a)6 7i' )u oa e a)es ea' regina nu era o +emeie vulgar,' o +emeie .anal,. 8 privire a ei "nsemna )eva' ea )are ni)ioda , nu la s, s,-i )ad, privirea +,r, a )al)ula )onse)in1ele. ECoignC' Vaudreuil 2 repe , "n g/nd =ilip 2 ei au iu.i -o pe regin, *i au +os iu.i1i. A0' de )e' de )e a)eas , )alomnie a / de groa#ni),: de )e ni)i o ra#, de lumin, nu s r,.a e "n a)es a.is "n une)a )are se nume* e inima unei +emei' "n), *i mai ad/n) )/nd es e inima unei regine6E 7i' dup, )e lui =ilip i-au um.la des ul a)es e dou, nume prin min e' privi spre )ap, ul mesei unde se a+lau domnii de CoignC *i de Vaudreuil' )are' prin r-un )iuda )apri)iu al soar ei' s , eau al, uri' unul de )el,lal ' ui /ndu-se "n al , par e *i ni)ide)um spre regin,' nep,s, ori' da), nu )0iar ignor/nd-o )u o ul. 7i =ilip "*i spuse ), era )u nepu in1, )a a)e* i doi .,r.a1i s, +i iu.i *i s, +ie a / de lini* i1i' s, +i +os iu.i1i *i s, +ie a / de indi+eren1i. A0' da), regina l-ar iu.i pe el' ar "nne.uni de +eri)ire: *i da), ea l-ar da ui ,rii dup, )e l-ar iu.i' s-ar omor" de disperare. 7i de la domnii de CoignC *i de Vaudreuil' =ilip re)u la MariaAn oane a. Con inu/nd s, vise#e' "n re.a a)eas , +run e a / de pur,' a)eas , gur, a / de porun)i oare' a)eas , privire a / de maies uoas,: el )erea +rumuse1ii +emeii s,-i de#v,luie se)re ul reginei. A0' nu' )alomnii' )alomnii5 Boa e a)es e #vonuri vagi )are "n)epeau s, )ir)ule "n popor *i ),rora numai in eresele' urile sau in rigile de la )ur e le d,deau oare)are )onsis en1,. =ilip a(unsese ai)i )u medi a1iile sale' )/nd ., ur, )easurile *ap e *i rei s+er uri la orologiul din sala g,r#ilor. Dar ia , ), se au#i un #gomo neo.i*nui . <n a)eas , sal, r,sunar, pa*i repe#i *i gr,.i1i. 9a ul armelor lori dalele. 8 larm, de vo)i p, run#/nd prin u*a "n redes)0is, a rase a en1ia regelui' )are-*i d,du )apul pe spa e pen ru a au#i mai .ine' apoi +, )u un semn reginei. A)eas a "n1elese *i numaide)/ "n rerupse par ida. =ie)are (u), or "*i adun, par ea *i a* ep a s, se ia o 0o ,r/re' a* ep a )a regina s, le +a), un semn din )are s, i se poa , dedu)e in en1iile. Regina re)u "n marea sal, de re)ep1ie. Regele a(unsese a)olo "nain ea ei. Un ag0io an al domnului de Cas ries' minis rul marinei' se apropie de rege *i "i *op i )/ eva )uvin e la ure)0e. 9rea.ine 2 r,spunse regele 2 du- e. Apoi reginei4 Bo ul merge .ine 2 ad,ug, el. =ie)are "*i privi "n re., or ve)inul 2 E o ul merge .ineE d,duse de g/ndi u uror. <n )lipa urm, oare' domnul mare*al de Cas ries in r, "n sal, #i)/nd )u vo)e are. Maies a ea sa .inevoie* e s,-l primeas), pe domnul )omandor de Su++ren' )are vine de la Boulon6 La a)es nume' ros i )u glas are' vesel' rium+, or' se produse o #arv, de nedes)ris. Da' domnule 2 r,spunse regele 2 )u mare pl,)ere. Domnul de Cas ries ie*i. Boa , lumea se "n oarse spre u*a prin )are disp,ruse domnul de Cas ries. 9en ru a expli)a a)eas , simpa ie a "n regii =r/n e +a1, de domnul de Su++ren' pen ru a pu ea "n1elege in eresul pe )are un rege' o regin,' prin1i de s/nge reges) "l puneau "n a o.1ine primele priviri ale lui Su++ren' sun de a(uns )/ eva )uvin e. Su++ren es e un nume s ri) +ran1u#es)4 )a Burenne' sau Ca ina ' sau @ean Far . De la r,#.oiul )u Anglia' sau' mai pre)is' de la ul imele lup e )are au pre)eda pa)ea' domnul )omandan de Su++ren d,duse *ap e mari ., ,lii navale +,r, a su+eri ni)i o "n+r/ngere: luase Brin)omale *i ?ondelour' "n ,rise posesiunile +ran)e#e' )ur,1ase marea *i-l +,)use pe na.a.ul ;aider-Ali s, pri)eap, ), =ran1a es e prima pu ere "n Europa. El pusese "n exer)i area pro+esiunii de marinar oa , diploma1ia unui nego)ia or pri)epu *i )ins i ' oa , vi e(ia *i a) i), unui solda ' oa , a.ili a ea unui adminis ra or "n1elep .

$I

Alexandre Dumas
<ndr,#ne1' neo.osi ' orgolios )/nd era vor.a de onoarea pavilionului +ran)e#' "i o.osise pe engle#i pe p,m/n *i pe mare "n a*a m,sur,' "n)/ a)e* i marinari nu "ndr,#nir, ni)ioda , s, s+/r*eas), o vi) orie "n)epu ,' sau s, "n)er)e un a a) "mpo riva lui Su++ren )/nd leul "*i ar, a )ol1ii. Apoi' dup, ., ,lie' "n impul ),reia "*i pusese via1a "n (o) )u nep,sarea ul imului ma elo ' se ara a uman' generos' "n1eleg, or: era ipul adev,ra ului marinar' oare)um ui a de la @ean Far *i DuguaC-Brouin "n)oa)e' pe )are =ran1a "l reg,sea "n persoana )omandorului de Su++ren. Nu vom "n)er)a s, des)riem #arva *i en u#iasmul pe )are sosirea s, la Versailles le * imi prin re gen ilomii )onvo)a1i la a)eas , adunare. Su++ren era un om de )in)i#e)i *i *ase de ani' gras' s)und' )u o)0i s),p,r, ori' )u ges uri no.ile *i elegan e. Ager' "n )iuda o.e#i ,1ii sale' maies uos' )u oa , suple1ea sa' "*i pur a )u m/ndrie ple ele sau mai .ine #is )oam,: )a ori)e om o.i*nui s, "nving, "n o deauna greu ,1ile' g,sise mi(lo)ul s, se "m.ra)e *i s,-*i aran(e#e piep ,n, ura "n r,sura de po* ,. 9ur a un +ra) al.as ru' .roda )u aur' ves , ro*ie' pan alon al.as ru. 9,s rase gulerul mili ar pe )are pu erni), s, .,r.ie se ro un(ea asemenea unui adaos o.liga oriu al )apului s,u uria*. C/nd in r, "n sala g,r#ilor' )ineva *op i un )uv/n domnului de Cas ries' )are se plim.a nelini* i "n lung *i-n la *i numaide)/ a)es a ex)lam,4 Domnul de Su++ren' domnilor5 ?,r#ile "*i luar, de "nda , pu* ile' se aliniar, de la sine' )a *i )/nd ar +i +os vor.a de regele =ran1ei *i )um re)u magis rul' se r/nduir, "n spa ele lui' pa ru )/ e pa ru' )a "n r-un )or egiu. S r/ng/nd m/na domnului de Cas ries' el "n)er), s,-l "m.r,1i*e#e. Dar minis rul marinei "l "mpinse .ini*or. Nu' nu' domnule 2 "i spuse el 2 nu vreau s,-l lipses) de .u)uria de a v, "m.r,1i*a primul pe a)ela )are es e mai "ndrep ,1i de)/ mine. 7i "n +elul a)es a "l )onduse pe domnul de Su++ren p/n, la Ludovi) al XV!-lea. Domnule )omandor5 ex)lam, regele )u ),ldur,' de )um "l #,ri. =i1i .ineveni la Versailles. <i adu)e1i glorie' "i adu)e1i o )eea )e le d,ruies) eroii )on emporanilor lor pe p,m/n : nu vor.es) de vii or' a)es a v, apar1ine. <m.r,1i*a1i-m,' domnule )omandor5 Domnul de Su++ren puse un genun)0i "n p,m/n ' dar regele "l ridi), *i "l "m.r,1i*a a / de prie enos' "n)/ un prelung +ream, de .u)urie *i admira1ie s r,., u adunarea. =,r, respe) ul da ora regelui' o1i )ei de +a1, ar +i i#.u)ni "n s rig, e de .u)urie *i a)lama1ii. Regele se "n oarse spre regin,. Doamn, 2 spuse el 2 ia ,-l pe domnul de Su++ren' "nving, orul de la Brian)omale *i de la ?ondelour' spaima ve)inilor no* ri' engle#ii' @ean Far al meu5 Domnule 2 #ise regina 2 nu v, voi elogia. Vreau s, * i1i "ns, ), nu a1i ras ni)i o singur, lovi ur, de un pen ru gloria =ran1ei +,r, )a inima mea s, nu .a , de admira1ie *i re)uno* in1,5 A.ia s+/r*i regina *i )on ele dOAr ois' apropiindu-se )u +iul s,u' domnul du)e dOAngouleme' spuse4 =iule' ai "n +a1a a un erou. 9rive* e-l .ine' e un lu)ru rar. Monseniore 2 r,spunse a ,lui s,u /n,rul prin1 2 de )ur/nd am )i i vie1ile marilor oameni de 9lu ar0' dar nu i-am v,#u . <1i mul1umes) ), mi l-ai ar, a pe domnul de Su++ren5 Dup, murmurul pe )are "l s /rni "n (ur' )opilul "n1elese ), ros ise )uvin e de neui a 4 Regele lu, apoi .ra1ul domnului de Su++ren *i se preg, ea s,-l du), "n )a.ine ul s,u pen ru a dis)u a' )a geogra+' despre ),l, oriile *i expedi1ia sa. Dar domnul de Su++ren se "mpo rivi respe) uos. Sire 2 spuse el 2 permi e1i-mi' "n ru)/ maies a ea voas r, are a / a "ng,duin1, +a1, de mine... 85 ex)lam, regele. Cere1i ori)e' domnule de Su++ren5 Sire' unul din re o+i1erii mei a )omis o indis)iplin, a / de grav,' "n)/ numai maies a ea voas r, poa e +i (ude), orul.

$$

Colierul Reginei vol. 1


8' domnule de Su++ren 2 repli), regele 2 speram )a prima dumneavoas r, )erere s, +ie o r,spla ,' nu o pedeaps,. Sire' am avu )ins ea s, spun maies ,1ii voas re' ), va 0o ,r" singur, )e va )rede de )uviin1,. As)ul . <n ul ima lup ,' o+i1erul despre )are vor.es) maies ,1ii voas re manevra "everul. A' vasul a)ela )are a )o.or/ pavilionul 2 #ise regele' "n)run /ndu-se. Sire' ),pi anul "everului a )o.or/ "n r-adev,r pavilionul 2 r,spunse domnul de Su++ren' "n)lin/ndu-se *i sir ;ugues' amiralul engle#' s-a *i gr,.i s, rimi , o *alup, pen ru a "nlo)ui e)0ipa(ul vasului )ap ura : dar lo)o enen ul vasului' )are supraveg0ea .a eriile de pe pun ea din mi(lo)' o.serv/nd ), +o)ul "n)e ea#, *i primind ordin de a +a)e s, a), unurile' se ur), pe pun e: v,#u pavilionul )o.or/ *i pe ),pi an ga a s, se predea. Cer ier are maies ,1ii voas re' dar' la a)eas , priveli* e' o s/ngele s,u +ran)e# se revol ,. Lu, pavilionul' )are se a+la la "ndem/n,' se "narma )u un )io)an *i' porun)ind s, se redes)0id, +o)ul' se duse *i +ix, pavilionul su. +anion. A)es a es e' sire' evenimen ul da ori , ),ruia "/)/R0, a r,mas al maies ,1ii voas re. =rumoas, +ap ,5 #ise regele. Cura(oas, a)1iune5 #ise regina. Da' sire' da' doamn,' dar o grav, a.a ere de la dis)iplin,. 8rdinul era da de ),pi an' lo)o enen ul re.uia s, se supun,. V, )er de)i ier are pen ru a)es o+i1er' sire *i v-o )er )u a / mai insis en ' )u )/ es e vor.a de nepo ul meu. Nepo ul dumneavoas r,65 ex)lam, regele. 7i nu mi-a1i spus nimi). Regelui nu' dar am avu onoarea s, rapor e# domnului minis ru al marinei' )u rug,min ea de a nu spune nimi) maies ,1ii sale "nain e de a +i o.1inu ier area vinova ului. A)orda ,' a)orda ,5 s rig, regele. =,g,duies) dinain e pro e)1ia mea ori),rui nedis)iplina )are va * i s, apere as +el onoarea pavilionului *i a regelui =ran1ei. Ar re.ui s,-l pre#en a1i pe a)es o+i1er' domnule )omandor5 Es e ai)i 2 repli), domnul de Su++ren 2 *i deoare)e maies a ea voas r, "mi "ng,duie... Domnul de Su++ren se "n oarse' #i)/nd4 Apropie- e' domnule de C0arnC... Regina res,ri. A)es nume "i re#i "n min e o amin ire prea proasp, , pen ru a +i * ears,. Un /n,r o+i1er se desprinse din grupul +orma "n (urul domnului de Su++ren *i se "n+,1i*, numaide)/ dinain ea regelui. Din lo)ul unde se a+la' regina s)0i1ase un ges ' )a *i )um ar +i vru s, ias, "n "n /mpinarea /n,rului' en u#iasma , )um era de poves irea +rumoasei sale +ap e. Dar la au#ul numelui' la vederea marinarului pe )are domnul de Su++ren "l pre#en , regelui' ea se opri' deveni palid, *i "*i "n,.u*i un s rig, . Domni*oara de BaverneC' de asemenea se al.i la +a1, *i privi nelini* i , spre regin,. <n )eea )e-l prive* e pe domnul de C0arnC' +,r, a vedea nimi)' +,r, a privi la nimeni' +,r, )a +a1a lui s, exprime al )eva de)/ respe) ' se "n)lin, dinain ea regelui' )are "i "n inse m/na s, i-o s,ru e: apoi /n,rul rein r,' modes *i ul.ura ' a1in i de privirile )urioase ale adun,rii' "n )er)ul o+i1erilor' )are-l +eli)i ar, #gomo os' su+o)/ndu-i )u "m.r,1i*,ri. Urm, o )lip, de lini* e *i emo1ie "n )are imp pu eai s, ve#i ), regele era radios' regina #/m.i oare *i ne0o ,r/ ,' domnul de C0arnC' )u privirea ple)a ,' iar =ilip' ),ruia emo1ia reginei nu-i s),pase' nelini* i *i "n re., or. S, mergem 2 #ise' "n s+/r*i ' regele 2 veni1i domnule de Su++ren' veni1i s, vor.im: ard de dorin1a de a v, au#i *i de a v, dovedi )/ de mul m-am g/ndi la dumneavoas r,. Sire' a / a .un, a e... A' ve1i vedea 0,r1ile mele' domnule )omandor: ve1i vedea +ie)are +a#, din expedi1ia du-mneavoas r, prev,#u , sau g0i)i , dinain e de gri(a pe )are v-o pur am. Urma1i-m,. Apoi dup, )e +,)u )/1iva pa*i' "mpreun, )u domnul de Su++ren' se "n oarse .rus) ), re regin,4 Apropos' doamn,' am pus s, se )ons ruias),' dup, )um * i1i' un vas )u o su , de unuri: miam s)0im.a "ns, p,rerea "n privin1a numelui pe )are re.uie s,-l poar e: "n lo) s,-l numim )um ne-am g/ndi ' nu-i a*a' doamn,...

$%

Alexandre Dumas
Maria-An oane a' revenindu-*i pu1in din emo1ie' prinse din #.or g/ndul regelui. Da' da 2 #ise ea 2 o s,-l .o e#,m "uffren *i eu "i voi +i na*, "mpreun, )u domnul )omandor. S rig, ele' p/n, a un)i s ,p/ni e' r,sunar, )u pu ere4 7i r,ias), Su++ren5 ad,ug, regele' )u nespus, su. ili a e. C,)i nimeni nu pu ea s, s rige4 EBr,ias), domnul de Su++ren5E "n pre#en1a regelui' pe )/nd a*a' )0iar *i )ei mai s)rupulo*i p,s r, ori ai e i)0e ei pu eau s, s rige4 EBr,ias), )ora.ia maies ,1ii sale5E Br,ias), "uffren5 repe , de)i adunarea' )u en u#iasm. Regele +,)u un semn de mul1umire pen ru ), g/ndul s,u +usese "n1eles a / de .ine *i-l lu, pe )omandor )u el.

Capi olul X!V

Domnul de C(arn)

<nda , )e regele disp,ru' prin1ii *i prin1esele din sal, se grupar, "n (urul reginei. 9rin run semn' )omandorul Su++ren "i ordonase nepo ului s,u s,-l a* ep e: a*a ), a)es a' dup, )el salu ase "n semn de supunere' r,m,sese "n grupul "n )are se a+la. Regina' )are s)0im.are )u Andreea )/ eva priviri semni+i)a ive' aproape nu-l pierdea din o)0i pe /n,r *i' de +ie)are da , )/nd se ui a la el' "*i spunea4 EEl es e' )u siguran1,' el es eE. !ar domni*oara de BaverneC "n)uviin1a prin r-o pan omim, )are nu-i l,sa ni)i o "ndoial, reginei' deoare)e pan omim, a)eas a "nsemna4 A0' S+in e Dumne#eule' da' doamn,' e el' )0iar el5 =ilip' am mai spus' vedea ), regin, es e preo)upa ,. Vedea *i "n1elegea' da), nu )au#a' )el pu1in sensul "ndep,r a . Ni)ioda , )el )e iu.e* e nu se "n*al, asupra sen imen elor )elui iu.i . El g0i)ea de)i ), regina se a+l, su. impresia unui evenimen neo.i*nui ' mis erios' ne)unos)u )elorlal1i' )u ex)ep1ia Andreei. <n r-adev,r' regina "*i pierduse )ump, ul *i ),u a un re+ugiu "n spa eleV evan aiului' ea )are de o.i)ei +,)ea pe oa , lumea s, ple)e o)0ii. <n imp )e /n,rul se "n re.a )um va s+/r*i a)eas , nelini* e a maies ,1ii sale' "n imp )e "n)er)a s, )er)e e#e r,s, urile domnilor de CoignC *i de Vaudreuil )a s, a+le da), sun *i ei ames e)a1i "n a)eas , ain,' dar pe )are "i v,#u +oar e lini* i1i dis)u /nd )u domnul de ;aga' veni la Versailles "n )0ip de )ur ean' un persona( pur /nd impun, orul ve*m/n de )ardinal in r, "n sal,' urma de o+i1eri *i de prela1i. Regina "l re)unos)u pe domnul Louis de Ro0an: ea "l v,#u o)mai din )ap, ul s,lii *i numai de)/ "*i "n oarse privirea' +,r, a "n)er)a m,)ar s,-*i as)und, nepl,)erea. 9rela ul ravers, "n reaga adunare' +,r, a salu a pe nimeni *i veni drep la regin,' "n +a1a ),reia se "n)lin,' mai degra., )a un .,r.a de lume )are salu , o +emeie de)/ )a un supus )are salu , o regin,. Apoi adres, un )omplimen +oar e )ur eni or maies ,1ii sale' )are "ns, "n oarse )apul' murmur, )u r,)eal, dou, sau rei )uvin e po rivi e )eremonialului *i relu, )onversa1ia )u doamna de Lam.alle *i )u doamna de 9oligna). 9rin1ul Louis nu p,ru s, +i o.serva primirea re)e a reginei. El "*i +,)u reveren1ele' se r,su)i +,r, gra., *i' )u oa , gra1ia unui )ur ean per+e) ' se adres, doamnelor' m, u*ile regelui' )u )are dis)u , "ndelung' da +iind ),' "n vir u ea (o)ului o.i*nui la )ur e' el o.1inu ai)i o primire )u a / mai .inevoi oare' )u )/ a reginei +usese mai re)e. Cardinalul Louis de Ro0an era un .,r.a "n pu erea v/rs ei )u o +igur, impo#an , *i o 1inu , no.il,: r,s, urile sale r,dau in eligen1, *i .l/nde1e: avea o gur, +in,' )u un sur/s re1inu ' o m/n, +oar e +rumoas,: +run ea sa' )u p,rul ni1el r,ri ' "l ar, a a +i un om al pl,)erilor sau unul al s udiului: prin1ul de Ro0an era "ns, *i unul *i )el,lal . Era un .,r.a apre)ia de +emeile ),rora le pl,)ea )ur enia dis)re , *i de lo) sear.,d,: era prover.ial pen ru luxul s,u. ?,sise mi(lo)ul de a se )rede "n r-adev,r s,ra) )u o ren , de *aispre#e)e mii de livre. Regele "l iu.ea pen ru ), era un savan : regina' dimpo riv,' "l ura.

$K

Colierul Reginei vol. 1


Mo ivele a)es ei uri nu au +os ni)ioda , .ine )unos)u e "n "n regime' dar ele pu eau +i argumen a e "n dou, +eluri. <n primul r/nd' se spunea ),' "n )ali a ea sa de am.asador la Viena' prin1ul Louis s)risese regelui Ludovi) al XV-lea' despre Maria-Bere#a' s)risori pline de ironie' +ap pe )are Maria-An oane a nu-l pu use ier a ni)ioda , diploma ului. 9e deasupra *i lu)rul a)es a es e mai omenes) *i' mai ales' mai aproape de adev,r' am.asadorul s)risese )u privire la ),s, oria inerei ar0idu)ese )u mo* eni orul ronului' o regelui Ludovi) al XV-lea' )are )i ise s)risoarea )u glas are la o )in, la doamna Du FarrC' "i s)risese' spuneam despre unele par i)ulari ,1i (ignind amorul propriu al inerei +emei' +oar e sla., pe vremea a)eea. A)es e a a)uri o r,niser, ad/n) pe Maria-An oane a' )are nu se pu ea re)unoa* e "n mod pu.li) vi) im,' dar )are (urase ), mai devreme sau mai /r#iu s,-l pedepseas), pe au or. =ire* e' oa e a)es ea as)undeau o in rig, poli i),. Am.asada din Viena +usese lua , domnului de Fre euil "n +avoarea domnului de Ro0an. Domnul de Fre euil' prea sla. pen ru a lup , des)0is "mpo riva prin1ului' +olosise )eea )e "n diploma1ie se nume* e a.ili a e. <*i pro)urase )opiile sau )0iar originalele s)risorilor prela ului' pe a un)i am.asador *i' pun/nd "n .alan1, servi)iile reale aduse de diploma *i mi)a du*m,nie pe )are o avea pen ru +amilia imperial, aus ria),' g,sise "n mo* eni oarea ronului un a(u or 0o ,r/ s,-l piard, "n r-o #i pe domnul prin1 de Ro0an. A)eas , ur, mo)nea surd la )ur e: din a)eas , pri)in, si ua1ia )ardinalului era di+i)il,. De +ie)are da , )/nd o vedea pe regin,' el "ndura a)eea*i primire gla)ial,' despre )are am "n)er)a s, v, d,m o imagine. Dar' +ie din genero#i a e' +ie din r-o pornire ),reia nu-i pu ea re#is a' Louis de Ro0an "i ier a du*man)ei sale o ul *i nu pierdea ni)i un prile( s, se apropie de Maria-An oane a. 8ri asemenea prile( nu-i lipsea' deoare)e prin1ul Louis de Ro0an era marele preo al )ur1ii. El nu s-a pl/ns ni)ioda ,' nu s-a des ,inui nim,nui. Avea un )er) res r/ns de prie eni' prin re )are se num,ra .aronul de 9lan a' o+i1er german' )on+iden ul s,u in im' )are "l )onsola de m/nia regal,' a un)i )/nd nu i#.u eau s-o +a), doamnele de la )ur e' )are nu "mp,r ,*eau "n unanimi a e sen imen ele reginei +a1, de )ardinal. 9re#en1a )ardinalului a* ernuse o um.r, pes e s)ena vesel, )e se des+,*ura "n imagina1ia reginei. Dar "nda , )e se "ndep,r , de ea' Maria-An oane a se *i "nsenin,. 7 i1i 2 se adres, ea doamnei prin1ese de Lam.alle 2 ), +ap ele /n,rului o+i1er' nepo ul domnului )omandor' sun prin re )ele mai remar)a.ile din a)es r,#.oi6 Care es e numele s,u6 Domnul de C0arnC' )red 2 r,spunse prin1esa. Apoi se "n oarse ), re Andreea *i o "n re.,: Nu-i a*a' domni*oar, de BavameC6 Da' C0arnC' al e1a voas r, 2 r,spunse Andreea. Bre.uie )a domnul de C0arnC s, ne poves eas), nou, "n*ine a)eas , "n /mplare' +,r, a ne lipsi ni)i m,)ar de un singur de aliu 2 )on inu, regina. S, +ie ),u a . Mai es e ai)i6 Un o+i1er se "ndep,r , *i se gr,.i s, "ndeplineas), porun)a reginei. <n a)eea*i )lip,' privind "n (ur' Maria-An oane a "l #,ri pe =ilip *i' ner,.d, oare )a "n o deauna "i spuse4 Domnule de BaverneC' )au ,-l *i dumnea a. =ilip se ro*i: poa e se g/ndea ), ar +i re.ui ' s, previn, dorin1a suveranei sale. <n)epu de)i s,-l )au e pe a)es +eri)i o+i1er' pe )are nu-l pierduse din o)0i de )/nd +usese pre#en a . As +el ), )er)e area nu dur, mul Domnul de C0arnC sosi "n )lipa urm, oare' "nso1i de )ei doi rimi*i ai reginei. Cer)ul se l,rgi "n +a1a sa: regina pu u a un)i s,-l examine#e )u mai mul , a en1ie de)/ o +,)use "n a(un. Era un /n,r de dou,#e)i *i *ap e-dou,#e)i *i op de ani' )u silue a dreap , *i su.1ire' )u umerii largi' )u gam.a per+e) ,. Br,s, urile )0ipului s,u' +ine *i o oda , .l/nde' deveneau deose.i de energi)e de +ie)e da , )/nd des)0idea' mari' o)0ii s,i al.a* ri' )u privirea in ens,. Era' lu)ru uimi or pen ru un .,r.a )are +,)use r,#.oiul "n !ndia' o a / de al. la +a1, pe )/ era =ilip de ars de soare: g/ ul nervos' de o +orm, admira.il,' era s r/ns "n r-o e*ar+, de o al.ea1, mai pu1in s r,lu)i oare de)/ pielea sa.

%J

Alexandre Dumas
C/nd se apropie de grupul "n )en rul ),ruia se a+la regina' el nu ar, , "n ni)i un +el ), ar )unoa* e-o pe domni*oara de BaverneC sau )0iar pe regin,. <n)on(ura de o+i1eri' )are "l "n re.au *i ),rora le r,spundea )u mul , )uviin1,' el p,rea s, +i ui a ), "i vor.ise un rege *i "l privise o regin,. A)eas , poli e1e' a)eas , re#erv, erau de na ur, s,-l +a), s, +ie *i mai apre)ia de regin,' a / de sensi.il, la maniere. Nu numai pen ru )eilal1i' domnul de C0arnC avea mo ive s,-*i as)und, uimirea la vederea a / de nea* ep a , a doamnei din r,sur,. Culmea pruden1ei era s, o lase' da), era )u pu in1,' )a ea "ns,*i s, ignore ), a +os re)unos)u ,. 9rivirea lui C0arnC' +ireas), *i de o s+ii)iune plin, de .un gus nu se ridi), de)i "nain e )a regina s,-i +i adresa )uv/n ul. Domnule de C0arnC 2 "i spuse ea 2 a)es e doamne dores)' dorin1, +ireas),' de al +el' deoare)e o "n)er) *i eu' s, )unoas), poves ea )u nava' "n oa e am,nun ele: is orisi1ine-o' v, rog. Doamn, 2 repli), /n,rul marinar "n mi(lo)ul unei ,)eri pro+unde 2 o rog pe maies a ea voas r,' nu din modes ie' )i din omenie' s, m, s)u eas), de a)eas , poves ire: )eea )e am +,)u "n )ali a e de lo)o enen al "everului' #e)e o+i1eri' )amara#ii mei' au vru s, +a), "n a)ela*i imp a mine: eu am re)u primul la a)1iune' ia , meri ul meu. Dar s, a)or#i )elor "n /mpla e a / a impor an1,' "n)/ s, so)o e* i ), meri , a +i poves i e maies ,1ii voas re' nu' doamn,' es e imposi.il *i' mai ales' generoasa dumneavoas r, inim, regal, va "n1elege. =os ul )omandan al "everului es e un vi ea# o+i1er' )are "n #iua a)eea *ia pierdu )apul. Vai' doamn,' ne"ndoielni) ), a1i au#i pe )ei mai )ura(o*i spun/nd ), nu po1i +i vi ea# "n +ie)are #i. <i re.uiau #e)e minu e )a s,-*i revin,: 0o ,r/rea noas r, de a nu ne pred, i-a da a)es r,ga# *i )ura(ul i-a reveni : din a)eas , )lip, el a +os )el mai )ura(os din re noi: ia , de )e eu o implor pe maies a ea voas r, s, nu exagere#e meri ele +ap ei mele' ar +i un prile( de a-l #dro.i pe a)es .ie o+i1er' )are depl/nge #ilni) nes ,p/nirea sa de o )lip,. Fine: .ine5 ros i regina' emo1iona , *i .u)uroas,' as)ul /nd murmurul de admira1ie pe )are )uvin ele generoase ale /n,rului o+i1er "l s /rnise "n (urul s,u: .ine' domnule de C0arnC' sun e1i un om de onoare' de al +el' a*a v, *i )uno* eam. La a)es e )uvin e' o+i1erul ridi), iu e )apul: o ro*ea1, inereas), "i "mpurpura o.ra#ul: o)0ii lui "*i plim.ar, privirile de la regin, la Andreea )u un +el de spaim,. Se emea de a)eas , +ire generoas, *i a / de "ndr,#nea1, "n genero#i a ea s,. <n r-adev,r' domnul de C0arnC nu era la s+/r*i ul "n)er),rilor sale. Bre.uie s, a+la1i )u o1ii 2 )on inu, "ndr,#nea1a regin, 2 ), domnul de C0arnC' a)es /n,r o+i1er' )are a de.ar)a de-a.ia ieri' a)es ne)unos)u ' ne era .ine )unos)u nou, )0iar "nain e de a ne +i +os pre#en a as ,-sear, *i meri , s, +ie )unos)u *i admira de oa e +emeile. Era limpede ), regina vrea s, vor.eas),' s, poves eas), o "n /mplare "n )are +ie)are pu ea s, deslu*eas), +ie un mi) s)andal' +ie un mi) se)re . Boa , lumea se aduna "n )er)' )iuli ure)0ea' se su+o), de )urio#i a e. <n)0ipui1i-v,' doamnelor 2 "n)epu regina 2 ), domnul de C0arnC' es e )u a / mai a en )u +emeile' )u )/ es e mai nemilos )u engle#ii. Mi s-a rela a despre el o "n /mplare' )are' v, m,r urises) dinain e' "i +a)e )ea mai mare )ins e "n o)0ii mei. 8' doamn,5... ./igui /n,rul o+i1er. V, da1i seama ), vor.ele reginei' pre#en1a )elui ),ruia "i erau adresa e nu +,)ur, de)/ s, sporeas), *i mai v/r os )urio#i a ea. Un +ream, s r,., u asis en1a. C0arnC' )u +run ea .ro.oni , de sudoare' ar +i da un an din via1, pen ru a se a+la "n !ndia. !a , +ap ele 2 )on inu, regina. Dou, doamne' pe )are le )unos)' "n /r#iind "n ora*' se a+lau "n r-o si ua1ie nepl,)u , "n mi(lo)ul unei mul1imi. De +ap ' se a+lau "n r-o real, prime(die' "n r-o mare prime(die. Domnul de C0arnC re)ea "n momen ul a)ela pe a)olo' din "n /mplare sau' mai .ine #is' din +eri)ire: el "ndep,r , mul1imea *i' +,r, s, le )unoas), *i )u oa e ), era greu s,-*i dea seama ), sun aris o)ra e' le lu, pe )ele dou, doamne su. o)ro irea sa' le "nso1i +oar e depar e' la #e)e leg0e de 9aris' )red...

%1

Colierul Reginei vol. 1


Maies a ea voas r, exagerea#, 2 repli), r/#/nd C0arnC' lini* i de "n ors, ura pe )are o luase poves irea. S, #i)em )in)i leg0e *i s, nu mai vor.im 2 in erveni )on ele dOAr ois' ames e)/nduse deoda , "n )onversa1ie. =ie' drag, +ra e 2 "n)uviin1, regina. Dar lu)rul )el mai +rumos' es e ), domnul de C0arnC nu a "n)er)a )/ u*i de pu1in s, )unoas), numele )elor dou, doamne ),rora le +,)use a)es servi)iu' le-a dus la lo)ul indi)a de ele' apoi s-a "ndep,r a +,r, s, "n oar), m,)ar )apul' as +el ), ele au s),pa din m/inile lui o)ro i oare +,r, a se nelini* i o singur, )lip,. Se au#ir, s rig, e de uimire' de admira1ie: C0arnC primi +eli)i ,ri de la dou,#e)i de +emei deoda ,. =rumos' nu-i a*a6 S+/r*i regina Un )avaler al EMesei Ro undeE n-ar +i pro)eda mai )ore) . Minuna 5 S rigau o1i "n )or. Domnule de C0arnC 2 relu, regina 2 regele es e o)upa ' +,r, "ndoial,' s,-l re)ompense#e pe domnul de Su++ren' un)0iul dumi ale: "n )e m, prive* e' a* dori s, +a) )eva pen ru nepo ul a)es ui mare om. Ea "i "n inse m/na. 7i "n imp )e C0arnC' p,lind de .u)urie i-o a ingea )u .u#ele' =ilip' "ng,l.enind de durere' se as)undea dup, .oga ele draperii ale s,lii. Andreea se +,)use *i ea al., la +a1,' dar )u oa e a)es ea ea nu pu ea s, g0i)eas), su+erin1a +ra elui s,u. Vo)ea domnului )on e dOAr ois "n rerupse a)eas , s)en,' )are ar +i p,ru a / de )iuda , unui o.serva or. A0' +ra ele meu' domnul )on e de 9roven)e 2 ros i el' )u glas are 2 gr,.e* e- e' domnule' gr,.e* e- e5 Ai pierdu un +rumos spe) a)ol: primirea domnului de Su++ren. A +os un momen )are' "n r-adev,r' nu va +i ui a ni)ioda , de inimile +ran)e#e5 Cum nai.a ai pierdu prile(ui' o)mai dumnea a' +ra e drag,' omul pun) ual prin ex)elen1,6 Domnul de 9roven)e "*i su.1ie .u#ele' o salu , dis ra pe regin, *i r,spunse )u o .anali a e. Apoi' )u vo)e s),#u ,' se adresa domnului de =avras' ),pi anul g,r#ilor sale4 Cum se +a)e ), se a+l, la Versailles6 A0' monseniore 2 repli), a)es a 2 m, "n re. de o or, *i "n), n-am pri)epu .

Capi olul XV

Cei o sut de ludo!ici ai reginei

A)um ), am +,)u )uno* in1, )i i orilor no* ri )u prin)ipalele persona(e ale a)es ei poves iri' a)um ), i-am in rodus *i "n ),su1a )on elui dOAr ois *i "n pala ul lui Ludovi) al XV!lea la Versailles' "i vom )ondu)e "n )asa de pe s rada Sain -Claude' unde regina =ran1ei +usese in)ogni o *i ur)ase )u Andreea de BaverneC la e a(ul al pa rulea. 8da , ple)a , regina' doamna de La Mo e' o * im' so)o i de mai mul e ori .u)uroas, )ei o su , de ludovi)i )are-i pi)aser, a / de mira)ulos din )er. Cin)i#e)i de minuna1i ludovi)i du.li de pa ru#e)i *i op de livre' )are' "n*ira1i pe masa s,r,),)ioas, *i s r,lu)ind "n lumina l,mpii p,reau s, umileas),' prin pre#en1a lor aris o)ra i),' oa e )elelal e lu)r,ri din s,rmana lo)uin1,. Dup, pl,)erea de a avea' doamna de La Mo e nu )uno* ea al a mai mare de)/ a)eea de a s)oa e o)0ii )u )e are. 9osesia nu "nsemna nimi) pen ru ea da), posesia nu s /rnea invidie. De la un imp' +ap ul ), mena(era era mar ora mi#eriei sale o umplea de sil,' de a)eea se gr,.i s, o +a), *i mar ora .og,1iei sale. Se g/ndi de)i la m, u*a Clo ilda' r,mas, "n an i)amer, *i' plim./nd )u "ndem/nare lumina l,mpii "n a*a +el' "n)/ aurul s, s r,lu)eas), pe mas,' o s rig,4 Clo ilda5

%>

Alexandre Dumas
Cameris a +,)u un pas "n "n),pere. Vino ai)i *i prive* e5 ad,ug, doamna de La Mo e. 8' doamn,5... ex)lam, ., r/na' "mpreun/ndu-*i m/inile *i lungind g/ ul. Erai "ngri(ora , de lea+, dumi ale6 #ise doamna )on es,. 80' doamn,' n-am spus ni)ioda , ni)i un )uv/n despre as a. Am "n re.a -o pe doamna )on es, )/nd va pu ea s,-mi pl, eas), *i era +ires) deoare)e n-am primi nimi) de rei luni. Cre#i ), voi pu ea s, e pl, es) )u )e es e ai)i6 !suse Cris oase' doamn,5 Da), a* avea )eea )e-i ai)i' a* +i .oga , pen ru oa , via1a. Doamna de La Mo e o privi pe ., r/n, )u un in+ini dispre1 *i ridi), din umeri. Din +eri)ire 2 spuse ea 2 anumi1i oameni "*i amin es) de numele pe )are-l por ' "n imp )e a)eia )are ar re.ui s, *i-l amin eas), l-au ui a . 7i )e ve1i +a)e )u o a)es .,ne 6 "n re., m, u*a Clo ilda. 8 mul1ime de lu)ruri. Mai "n /i de oa e' eu' doamn,' so)o es) ), ar +i .ine s, aprovi#ion,m .u), ,ria' )a)i ve1i da dineuri' nu-i a*a' a)um ), ave1i .ani6 Ba)i5 +,)u doamna de La Mo e. Fa e )ineva. Doamna se "n*eal, 2 spuse ., r/na' mereu #g/r)i , "n mi*),ri' "n)er)/nd s,-*i e)onomiseas), pa*ii. 7i eu "1i spun ), .a e... 8 asigur pe doamna.. Du- e *i ve#i. N-am au#i nimi). Da' )a *i adineauri: ni)i adineauri n-ai au#i nimi): ei .ine' da), )ele dou, doamne ar +i pla)a +,r, s, in re6 A)es ra1ionamen p,ru s, o )onving, pe Clo ilda' ),)i se "ndrep , spre u*,. Au#i6 s rig, doamna de La Mo e. A0' adev,ra 2 #ise ., r/na. M, du)' m, du)... Doamna de La Mo e se gr,.i s, +a), s, alune)e )ei )in)i#e)i de ludovi)i du.li de pe mas, "n m/n,' apoi "i arun), "n r-un ser ar. 7i "mping/nd ser arul murmur,4 Be rog' providen1,' "n), o su , de ludovi)i5 A)es e )uvin e +ur, ros i e )u o expresie de o ne"n)0ipui , l,)omie )are l-ar +i +,)u s, #/m.eas), pe Vol aire. <n re imp' u*a palierului se des)0ise *i se au#i pasul unui om "n an i)amer,. 8mul *i m, u*a Clo ilda s)0im.ar, "n re ei )/ eva vor.e al ),ror sens "i s),p, )on esei. Apoi u*a se "n)0ise' pa*ii se pierdur, pe s)ar, *i ., r/na in ra' )u o s)risoare "n m/n,. 9o+ im5 #ise ea' d/nd s ,p/nei sale s)risoarea. Con esa )er)e , )u a en1ie s)risul' pli)ul *i pe)e ea' apoi ridi)/nd privirea' "n re.,4 Un servi or6 Da' doamna. Ce livrea6 Ni)i una. Era "n gri6 Da. Fla#onul a)es a mi-e )unos)u 2 relu, doamna de La Mo e' privind din nou pe)e ea. Apoi' apropiind-o de lampa' )on inu,4 +iguri *i nou, ma)le de aur. Cine are pe .la#on +iguri *i ma)le de aur6 <*i s)ormoni o )lip, memoria' dar degea.a. S, vedem o u*i s)risoarea 2 murmur, ea. 7i' des)0i#/nd-o )u gri(, pen ru a nu s ri)a pe)e ea' )i i4 .Doamn, persoana pe care ai solicitat-o v poate vi-ita m(ine sear dac vei avea bunvoina s-i desc idei u+a casei dumneavoastr..

%D

Colierul Reginei vol. 1


As a e o 6 Con esa "*i "n)orda din nou min ea. Am s)ris la a / ea persoane 2 #ise ea. S, ne g/ndim pu1in )ui am s)ris... La oa , lumea. F,r.a ' +emeie' )ine "mi r,spunde6... S)risul nu spune nimi)... e nesemni+i)a iv... un adev,ra s)ris de se)re ar... S ilul6 S ilul unui pro e) or... .anal *i ., r/n... Apoi )i i din nou4 .*ersoana pe care ai solicitat-o.... =ra#a are in en1ia de a +i umili oare. Es e desigur a unei +emei. Ea )on inu,4 .... va veni m(ine sear, dac vei binevoi s-i desc idei u+a casei dumneavoastr. 1 femeie ar fi spus2 .) va a+tepta m(ine sear.. De)i es e .,r.a ... 7i )u oa e a)es ea' doamnele de adineauri au veni ele "nsele *i erau o u*i doamne de neam mare. Ni)i o semn, ur,... Al )ui e oare .la#onul... )ape e *i nou, ma)le de aur6 A0' s riga ea' oare mi-am pierdu min1ile6 Ro0anii' de .un, seam,5 Da' am s)ris domnului de ?u3m3n3 *i domnului de Ro0an: unul din re ei "mi r,spunde' es e simplu )a .un, #iua... Dar .la#onul nu-i "mp,r1i "n pa ru p,r1i egale' s)risoarea es e de)i de la )ardinal... A0' )ardinalul de Ro0an' a)es om de lume' a)es +an e' a)es am.i1ios5... Va veni s-o vad, pe doamna de La Mo e' da), doamna de La Mo e "i des)0ide u*a )asei... 9rea .ine' s, +ie lini* i ' u*a "i va +i des)0is,. 7i )/nd6 M/ine sear,5 <n)epu s, vise#e: E8 doamn, )are se o)up, de .ine+a)eri *i )are d, o su , de ludovi)i poa e +i primi , "n r-o )o)ioa.,: poa e s, "ng0e1e pe pardoseala re)e' s, su+ere pe s),unelele mele ari )a pe gr, arul s+/n ului Lauren1iu' dar +,r, +o). <ns, un prin1 al .iseri)ii' un om )are )ir)ul, prin .udoare' un domn al inimilor5 Nu' nu' re.uie )a s,r,)ia pe )are o va vi#i a un asemenea prela s, +ie mai luxoas, de)/ a mul or .og, a*iE. Apoi "n or)/ndu-se spre )ameris ,' )are s+/r*ea de +,)u pa ul' spuse4 9e m/ine' m, u*, Clo ilda. Nu ui a s, m, re#e* i devreme. <*i "nso1i )uvin ele )u un semn pen ru ), ., r/na s, o lase singur,' doamna de La Mo e vr/nd +,r, "ndoial, s, )0i.#uias), mai "n voie. M, u*a Clo ilda r,s)oli (arul pe )are-l as)unsese "n )enu*, pen ru a da un aspe) *i mai s,r,),)ios apar amen ului *i a / a +o)ul: apoi "n)0ise u*a *i se re rase "n ung0erul unde "*i avea )ul)u*ul. @eanne de Valois' "n lo) s,. Doarm,' +,)u planuri oa , noap ea' "n*ira )u )reionul so)o eli pes e so)o eli la lumina l,mpii' apoi' )/nd o ul +u 0o ,r/ pen ru a doua #i' ), re ora rei ),#u "n r-o oropeal, ad/n),' din )are m, u*a Clo ilda' )are nu dormise ni)i ea mai mul ' veni' )redin)ioas, porun)ii' s, o re#eas), "n #ori. C, re )easurile op "*i erminase oale a' al), ui , din r-o ro)0ie de m, ase elegan , *i o piep ,n, ur, de un .un gus des,v/r*i . <n),l1a , )a o mare doamn, *i "n a)ela*i imp )a o +emeie a r,g, oare' )u aluni1a pe o.ra#ul s /ng' )u uni), .roda , la man*e a m/ne)ii' rimise dup, un +el de r,suri),roa., a)olo unde se g,sea a)es +el de mi(loa)e de lo)omo1ie' adi), "n s rada 9on -auxC0oux. Ar +i pre+era o le) i),' dar ar +i re.ui s, rimi , dup, ea prea depar e. S)aunul- r,suri),' +, )are era "n0,ma un #dra0on din Auvergne' primi porun)a s-o lase pe doamna )on es, "n 9ia1a Regal,' unde' su. ar)adele dinspre mia#,#i' la par erul unei lo)uin1e a.andona e' lo)uia me* erul =ingre ' api1er-de)ora or' 1in/nd mo.ile de o)a#ie *i al e lu)ruri' la )ele mai )onvena.ile pre1uri de v/n#are sau de "n)0iria . Mdra0onul din Auvergne "*i ranspor , rapid )lien , din s rad, Sain -Claude "n 9ia1a Regal,. Me)e minu e de la ple)are' )on esa se oprea la pr,v,liile me* erului =ingre ' unde o vom vedea din a)es momen admir/nd *i s)o o)ind "n a)es panop i)um pe )are vom "n)er)a s,-l des)riem. <n)0ipui1i-v, ni* e .ar,)i lungi de aproxima iv )in)i#e)i de pi)ioare' la e de rei#e)i *i "nal e de *ap espre#e)e: pe pere1i' apiserii "n+,1i*/nd domnia lui ;enri) al !V-lea *i a lui

%&

Alexandre Dumas
Ludovi) al X!!!-lea: de avane' as)unse prin re nenum,ra ele o.ie) e suspenda e' lus re )a ni* e s+e*ni)e )u mul e .ra1e din se)olul al XV!-lea a /rnau "ng0esui e l/ng, *op/rle "mp,ia e' )andela.re .iseri)e* i *i pe* i #.ur, ori. 9e podea' "ngr,m,di e' )ovoare *i rogo(ini' mo.ile )u )oloane r,su)i e' )u pi)ioare s)ulp a e' .u+e e de s e(ar lu)ra ' )onsole Ludovi) al XV-lea )u pi)ioarele auri e' )anapele a)operi e )u damas) ro# sau )u )a i+ea de U re)0 ' pa uri' imense +o olii de piele )um "i pl,)eau lui SullC' dulapuri de a.anos )u panouri "n relie+ *i )u +ere), uri de aram,' mese Foule )u ,.lia din email sau por1elan' mese de oale , )u servi)ii )omple e' )omode )u mar)0e ,rie repre#en /nd ins rumen e sau +lori. 9a uri din lemn de randa+ir sau de s e(ar )u es rad, sau .alda)0in' perdele de oa e +ormele' )u o +elul de desene' din oa e s o+ele se "ngr,m,deau laolal ,' se )on+undau' po riviri du-se sau nu' "n penum.ra maga#iei. Clave)ine' )olivii pen ru p,s,ri' 0arpe' sis re pe o m,su1,' )/inele din Marl.oroug0 "mp,ia ' )u o)0ii de email. Apoi "m.r,),min e de oa e )ali ,1ile4 ro)0ii a /rn/nd al, uri de +ra)uri de )a i+ea' man*e e de o1el' de argin ' de side+. S+e*ni)e' por re e de s r,mo*i' pi) uri "nve)0i e' gravuri "nr,ma e *i oa e imi a1iile dup, Verne ' pe a un)i la mod,' a a)elui Verne ),ruia regina "i spusese a / de gra1ios *i de spiri ual4 ;o ,r/ ' domnule Verne ' numai dumnea a po1i s, dai no a "n =ran1a5

Capi olul XV!

Jupn *ingret

!a , o )e "n)/n a o)0iul *i "n+l,),ra imagina1ia pungilor s,ra)e "n pr,v,liile me* erului =ingre din 9ia1a Regal,. M,r+urile nu erau noi *i +irma o de)lar, pe +a1,' dar' la un lo)' se puneau "n valoare una pe al a *i s+/r*eau prin a repre#en a un o al mul mai demn de lua "n seam, de)/ ar +i .,nui )0iar )ump,r, orii )ei mai pre en1io*i *i pu*i pe o)meal,. Venind ai)i *i ui /ndu-se la oa e a)es e minun,1ii' doamna de La Mo e o.serv, dea.ia a)um )/ e "i lipseau "n s rada Sain -Claude. <i lipsea un salon )are s, ai., o so+a' +o olii *i (il1uri largi. 8 su+ragerie )u .u+e e' e a(ere *i poli1e. Un .udoar )u perdelele al.as rever#ui' m,su1e *i paravane. Dar' mai ales' )eea )e "i lipsea' +ie pen ru salon' su+ragerie sau .udoar' erau .anii )u )are s, poa , avea mo.ilele pe )are s, le pun, "n a)es nou apar amen . <ns, )u api1erii din 9aris ran#a)1iile s-au +,)u )u u*urin1, "n oa e vremurile *i nu s-a au#i ni)ioda , ), o +emeie /n,r, *i dr,gu1, s,-*i dea du0ul "n pragul unei u*i pe )are s, no poa , sili s, se des)0id,. La 9aris' )eea )e nu se )ump,r, se "n)0iria#, *i o.i*nui1ii )amerelor mo.ila e au pus "n )ir)ula1ie prover.ul4 EA vedea "nseamn, a luaE. Doamna de La Mo e' "n speran1a unei posi.ile "n)0irieri' dup, )e m,sura *i iar m,sur,' se de)ise pen ru o mo.il, apisa , )u m, ase gal.en-"n)0is )are "i pl,)u de la prim, privire. 9oa e *i pen ru ), se po rivea )u p,rul ei negru. Ni)ioda , "ns, a)eas , mo.il,' )ompus, din #e)e piese' nu va "n),pea la e a(ul pa ru din s rad, Sain -Claude. 9en ru )a o ul s, ai., lo)' re.uia s, "n)0irie#e e a(ul rei' al), ui din r-o an i)amer,' su+ragerie' un salona* *i din r-un dormi or. <n +elul a)es a' va primi la e a(ul rei milos enia )ardinalilor' iar la pa ru pe )ea a ins i u1iilor de )ari a e' de)i "n lux' pomenile )elor )are pra) i), .ine+a)erile din os en a1ie *i "n s,r,)ie' o+randele )elor )u idei pre)on)epu e ),rora nu le pla)e s, dea )elor )e nu par a avea o nevoie a.solu ,. Lu/nd a)eas , 0o ,r/re' )on esa "*i arun), o)0ii spre par ea mai "n une)oasa a .ar,)ii' adi), spre )ol1ul "n )are podoa.ele p,reau *i mai s r,lu)i oare' )ol1ul )ris alurilor' al o.ie) elor auri e *i al oglin#ilor. V,#u s /nd )u *ap)a "n m/n,' )u aerul imper inen *i #/m.e ul #e+lemi or un individ )e p,rea a +i un .urg0e# pari#ian: omul r,su)ea o )0eie pe dege ele ar, , oare "mpreuna e ale am.elor m/ini. A)es mare spe)ialis "n m,r+uri de

%G

Colierul Reginei vol. 1


o)a#ie nu era al ul de)/ (up/n =ingre ' ),ruia v/n#, orii "i anun1aser, vi#i a unei +rumoase doamne veni , "n r,suri),. A)eia*i v/n#, ori pu eau +i v,#u1i "n )ur e' "m.r,)a1i )u 0aine s)ur e *i s r/m e din p/n#, de sa) *i dimie *i av/nd "n pi)ioare )iorapi des ul de ponosi1i. Erau o)upa1i s, res aure#e' )u a(u orul unor mo.ile ve)0i' al ele mai pu1in ve)0i sau' mai pre)is' s, des+a), so+ale' +o olii *i pl,pumi #dren1,roase pen ru a s)oa e lin, *i +ulgii' ma erial ne)esar la umplerea )elor )are le "nlo)uiau. Unul s),rm,na l/n,' o ames e)a .ine )u )/l1i *i re+,)ea noile apiserii. Al ul +re)a de #or )u le*ie (il1uri "n), ar, oase. Un al reilea ),l)a s o+ele )ur,1a e )u s,punuri aroma e. 7i as +el se "n(g0e.au din a)es e (erpeli uri mo.ilele de o)a#ie a / de +rumoase pe )are doamna de La Mo e o)mai le admira. Domnul =ingre ' o.serv/nd ), mu* eriul ar pu ea s, vad, opera1iunile anga(a1ilor s,i *i s, le "n1eleag, "n r-un +el mai pu1in )onvena.il in ereselor sale' "n)0ise o u*, )u geamuri )e d,dea spre )ur e' de eam, )a pra+ul s, n-o or.eas), pe doamna... A*adar' doamna... 2 *i se opri. Era o "n re.are. Doamna )on esa de La Mo e Valois 2 r,spunse nep,s, oare @eanne. La a)es nume r,sun, or' domnului =ingre "i pieri #/m.e ul .a (o)ori or' puse )0eia "n .u#unar *i se apropie. A0' ai)i nu se a+l, nimi) din )eea )e i-ar )onveni doamnei 2 #ise el. Am )eva nou' )eva +rumos' )eva gro#av. Nu re.uie )a doamna )on es, s,-*i "n)0ipuie' +iind), se a+la "n 9ia1a Regal,' ), +irma =ingre nu are mo.ile la +el de +rumoase )a *i api1erul regelui. S, l,s,m oa e a)es ea doamn,' da), vre1i *i s, mergem "n )ealal , pr,v,lie. @eanne ro*i. Bo )eea )e v,#use ea ai)i i se p,rea +oar e +rumos' a / de +rumos' "n)/ ni)i nu spera s, le poa , o.1ine. M,guli ,' +,r, "ndoial,' de a +i a / de +avora.il apre)ia , de ), re domnul =ingre ' ea nu-*i pu u "n+r/nge eama ), negus orul a exagera posi.ili ,1ile sale. <*i .les em, orgoliul *i regre , de a nu se +i pre#en a drep o simpl, .urg0e#,. Dar' din ori)e "n)ur), ur,' o min e ager, rage +oloase. Nimi) nou' domnule 2 spuse ea 2 nu vreau nimi) nou. Doamn, are +,r, "ndoial, de mo.ila apar amen ele unor prie eni. Ai g0i)i ' ai g0i)i ' domnule' apar amen ul unui prie en. 8r' dumnea a "n1elegi... ), pen ru apar amen ul unui prie en... De minune. Doamna s, aleag, 2 repli), =ingre ' )u *ire enia unui negus or din 9aris' )are nu-*i +a)e o am.i1ie din a vinde neap,ra lu)ruri noi' mai ales' da), poa e s, )/* ige o a / de .ine v/n#/nd lu)ruri ve)0i. A)eas , gra1ioas, mo.ila )u apiseria gal.en-"n)0is' de exemplu6 "n re., )on esa. A' nu-i mare lu)ru' doamn,' nu sun de)/ #e)e piese. Nu-i gro#av, 2 relu, )on esa. Es e a.solu nou,' doamna poa e s,-*i dea seama... Nou,... pen ru )ine o ia de o)a#ie. =,r, "ndoial, 2 repli), (up/n =ingre ' r/#/nd. Dar' "n s+/r*i ' a*a )um es e' meri , op su e de livre5 9re1ul o +,)u s, resar, pe )on esa4 )um s, m,r uriseas), ea ), mo* eni oarea )asei de Valois se mul1umea )u o mo.il, de o)a#ie' dar nu pu ea pl, i op su e de livre6 Se 0o ,r" s, se ara e nemul1umi ,. Dar nimeni n-a pomeni de )ump,rare' domnule. Cum a* pu ea s, )ump,r ve)0i urile as ea6 Nu-i vor.a de)/ de "n)0iria *i "n),... =ingre se s r/m.,' deoare)e' +,r, dis)u1ie' )lien a pierdea din impor an1,. Nu mai era vor.a s, v/nd, o mo.il, nou,' ni)i )0iar una de o)a#ie' )i doar de o simpl, "n)0iriere. Dori1i oa , a)eas , mo.il, pen ru un an6 "n re., el. Nu' pen ru o lun,. Bre.uie s, mo.ile# )asa unui provin)ial. 8 su , de livre pe lun, 2 #ise (up/n =ingre . ?lume* i' )red' domnule. <n +elul a)es a' "n op luni' mo.ila va +i a mea.

%I

Alexandre Dumas
De a)ord' doamn, )on esa. Ei .ine' a un)i6 Ei .ine' doamn,' da), va +i a dumneavoas r,' nu va mai +i a mea *i' "n )onse)in1,' nu va mai re.ui s, m, o)up de res aurarea *i "mprosp, area ei' lu)ruri )are )os ,. Doamna de La Mo e se g/ndi4 E8 su , de livre pen ru o lun,' e mul : dar re.uie s, )0i.#uim as +el4 sau va +i prea s)ump pen ru o lun, *i a un)i "napoie# mo.ila +, )/nd api1erului o ex)elen , impresie' sau "n r-o lun, po )omanda o mo.il, nou,. So)o isem s, dau )in)i p/n, la *ase su e de livre: s, +im generoas, *i s, )0el uim o su , de s)u#iE. !au a)eas , mo.il, )u apiseria gal.en-"n)0is pen ru salon' "mpreun, )u oa e perdelele 2 #ise ea )u glas are. Da' doamn,... 7i )ovoarele. !a ,-le. Ce "mi ve1i da pen ru o al , "n),pere6 A)es e .an)0e e ver#i' dulapul de s e(ar' masa )u pi)ioare r,su)i e' perdele ver#i din damas). Fine: *i pen ru o )amer, de dormi 6 Un pa mare *i +rumos )u o garni ur, de .un, )ali a e' o )uver ur, de )a i+ea .roda , "n ro# *i argin iu' perdele al.as ru-des)0is' o )e re.uie pen ru ),min "n s il oare)um go i) dar )u mul aur. Masa de oale ,6 Are dan el, de Malines. 9rivi1i' doamn,. 8 )omod, )u o mar)0e ,rie deli)a ,' un *i+onier asor a ' o so+a apisa ,' s)aune asem,n, oare' elegan e ins rumen e de +o) )are provin din )amera de dormi a doamnei de 9ompadour' de la C0oisC. Bo ul la )e pre16 8 lun,6 Da. 9a ru su e de livre. ;aide' domnule =ingre ' e rog' nu m, lua drep o nepri)epu ,. 8amenii de rangul meu nu se las, impresiona1i )u una )u dou,. ?/nde* e- e' e rog' ), pa ru su e de livre pe luna +a) pa ru mii op su e de livre pe an *i ),' la pre1ul a)eas a' a* pu ea mo.ila un pala "n reg. @up/n =ingre se s)arpin, dup, ure)0e. M, +a)e1i s, renun1 la 9ia1a Regal, 2 )on inu, )on esa. A* +i dispera ' doamn,. Dovede* e-mi-o. Nu vreau s, dau de)/ o su , de s)u#i pe o mo.ilierul. @eanne ros i a)es e ul ime )uvin e )u o asemenea au ori a e' "n)/ negus orul se g/ndi din nou la vii or. =ie' doamn, 2 a))ep , el. 7i )u o )ondi1ie' (up/n =ingre . Care' doamn,6 C, o ul s, +ie dus *i aran(a "n apar amen ul pe )are vi-l voi indi)a "n)ep/nd din )lipa as a *i p/n, la ora rei dup,-amia#,. 9,i e #e)e' doamn,: g/ndi1i-v,' .a e ora #e)e. Da sau nu6 Unde re.uie s, mergem' doamn,6 S rada Sain -Claude' Marais. La doi pa*i6 Exa) . Bapi1erul des)0ise u*a )e d, spre )ur e *i s rig,4 SClvain5 LandrC5 R3mC5 Brei u)eni)i alergar,' "n)/n a1i de a avea un pre ex s,-*i "n rerup, lu)rul' un pre ex pen ru a o vedea pe +rumoasa )on es,.

%$

Colierul Reginei vol. 1


B,rgile' domnilor' ),ru)ioarele5 R3mC' vei "n),r)a mo.ila )u apiseria gal.en-"n)0is. SClvain' pune mo.ilierul an i)amerei "n ),ru)ior' "n imp )e u' )are e* i mai gri(uliu' vei du)e dormi orul. S, "n o)mim lis a' doamn, *i da), vre1i' voi semna )0i an1a. !a , *ase ludovi)i du.li 2 spuse )on esa 2 plus un ludovi) simplu. !a , doi s)u#i de *ase livre' doamn,. Din )are unul "l voi d,rui a)es or domni' da), rea.a va +i .ine +,)u , 2 r,spunse )on esa. 7i l,s/ndu-*i adresa' se ur), din nou "n r,suri),. 8 or, mai /r#iu "n)0iria lo)uin1a de la e a(ul rei *i nu re)ur, ni)i dou, ore *i salonul' an i)amera *i dormi orul erau mo.ila e )u o )e re.uie' Moneda de *ase livre a +os )/* iga , de domnii LandrC' R3mC *i SClvain "n vreo #e)e minu e. Dup, )e lo)uin1a +u as +el rans+orma , *i geamurile sp,la e' "n ),mine se aprinse +o)ul. @eanne se a*e#a "n +a1a oglin#ii *i imp de dou, ore "*i savura +eri)irea' .u)uria de a ),l)a pe un )ovor pl,)u "n imp )e "n (urul s,u' "n re pere1ii )api ona1i plu ea o a mos+er, "m.ie oare "nmiresma , de par+umul mixandrelor )are se r,s+,1au "n vasele (apone#e. @up/n =ingre nu ui ase s+e*ni)ele auri e )u lum/n,ri: de o par e *i de al a a oglin#ilor' lus rele "n +orm, de s+e*ni)e )u mai mul e .ra1e de s i)l, ),p, aser,' su. s r,lu)irea lumin,rilor' oa e nuan1ele )ur)u.eului. =o)' +lori' lum/n,ri' randa+iri par+uma1i' @eanne +olosi o ul la "n+rumuse1area paradisului pe )are "l 0,r,#ise ex)elen1ei sale. Se "ngri(i ea "ns,*i ), u*a de la dormi or' "n redes)0is, )u )o)0e ,rie' s, lase s, se vad, un "n)/n , or +o) "m.ie or *i ro*u' su. ale ),rui re+lexe s r,lu)eau pi)ioarele +o oliilor' lemnul pa ului *i supor1ii de me al ai .u* enilor din ),min' supor1i )e apar1inuser, doamnei de 9ompadour *i "n+,1i*au )ape e de 0imer, pe )are se a*e#ase )/ndva "n)/n , orul pi)ior al mar)0i#ei. Co)0e ,ria @eannei nu se m,rginea ai)i. Da), +o)ul d,dea mai mul pre1 in eriorului a)es ei )amere mis erioase' da), par+umurile l,sau s, se g0i)eas), +emeia' +emeia l,sa s, se "n revad, rasa' +rumuse1ea' spiri ul *i gus ul demne de o eminen1,. @eanne d,du oale ei sale o a en1ie pen ru )are domnul de La Mo e' so1ul a.sen ' i-ar +i )eru so)o eal,. =emeia +u la "n,l1imea apar amen ului *i al mo.ilierului "n)0iria de la (up/n =ingre . Dup, o mas, u*oar,' )a s,-*i p,s re#e oa , pre#en1a de spiri *i s, nu-*i piard, elegan a sa paloare' @eanne se )u+und, "n r-un enorm +o oliu "n apropierea +o)ului din dormi or. Cu o )ar e "n m/n,' )u pan o+ul de )asa pe un a.ure ' ea a* ep a' as)ul /nd "n a)ela*i imp ., ,ile pendulei *i #gomo ele "ndep,r a e ale r,surilor )e ul.urau arareori lini* ea pus iului )ar ier Marais. A* ep a. 8rologiul sun, ora nou,' #e)e' unspre#e)e4 nimeni nu veni' ni)i )u r,sura' ni)i pe (os. Unspre#e)e5 A)eas a era o u*i ora prela1ilor galan1i )are *i-au s imula po+ a de +ap e )ari a.ile )in/nd "n r-un )ar ier m,rgina* *i )are' neav/nd de +,)u de)/ dou,#e)i de "nv/r i uri de roa , pen ru a a(unge "n s rada Sain -Claude' se m/ndres) ), po +i omeno*i' +ilan ropi *i religio*i )u un a / de mi) e+or . Mie#ul nop1ii sun, lugu.ru la =illes-du-Calvaire. Ni)i prela ul' ni)i r,sura: lum/n,rile "n)epuser, s, p,leas),' unele rev,rs/ndu-se "n v,luri dia+ane pes e supor urile lor de aram, auri ,. =o)ul' "nviora prin re suspine' se rans+ormase "n (,ra e)' apoi "n )enu*,. Era o ),ldur, e)ua orial, "n am/ndou, "n),perile. F, r/na servi oare' )are se preg, ise a / a' .om.,nea "mpo riva .one ei )u pangli)i pre en1ioase' ale ),rei +unde' )are ),deau o da , )u )apul s,u )/nd a1ipea "n +a1a lum/n,rilor din an i)amer,' nu se ridi)au in a) e' +ie din )au#, ), se a ingeau de +la),r,' +ie din )au#a urmelor l,sa e de )ear, li)0id,. La dou,spre#e)e *i (um, a e' @eanne se ridi), +urioas, din +o oliul s,u' pe )are "l p,r,sise de mai .ine de o su , de ori' pen ru a des)0ide +ereas ra *i a s)ru a )u privirile s rada. Car ierul era lini* i )a "nain e de +a)erea lumii. Ea se l,s, de#.r,)a a' re+u#, )ina *i o )on)edia pe ., r/na' ale ),rei "n re.,ri "n)epuser, s, o s/)/ie. Singur, "n mi(lo)ul ape elor

%%

Alexandre Dumas
sale de m, ase' su. +rumoasele sale perdele' "n minuna ul s,u pa ' nu dormi mai .ine de)/ "n a(un' deoare)e "n a(un nep,sarea o +,)ea +eri)i ,4 era plin, de speran1,. Cu oa e a)es ea' pen ru a pu ea lup a mai depar e )u "nd/r(ire "mpo riva sor1ii nemiloase' @eanne "i g,si o s)u#, )ardinalului. <n primul r/nd' a)eas a4 ), era )ardinal' mare prela ' ), avea mii de pro.leme )ompli)a e *i' "n )onse)in1a' mai impor an e de)/ o vi#i , "n s rada Sain -Claude. Apoi o al , s)u#,4 el nu o )uno* ea pe a)eas , mi), )on es, de Valois' s)u#, +oar e )onsola oare pen ru @eanne. 80' )u siguran1, ), nu s-ar +i )onsola da), domnul de Ro0an nu *i-ar +i 1inu )uv/n ul dup, o prim, vi#i ,. Mo ivul pe )are @eanne *i-l d,du ei "ns,*i avea nevoie de o dovad, pen ru a +i )onving, or. @eanne nu se mai pu u s ,p/ni: s,ri din pa ' "m.r,)a , "n al. )um era' "n ro)0ia s, de )as, *i aprinse lumin,rile de la ),p, /i: mul , vreme se privi "n oglind,. Dup, )e se examina' sur/se' s inse lumin,rile *i se )ul), din nou. Mo ivul era vala.il.

Capi olul XV!!

Cardinalul de +o(an

A doua #i' @eanne' +,r, s, se des)ura(e#e' se apu), din nou s, dea a / apar amen ului )/ *i sie*i o "n+,1i*are )/ mai "m.ie oare. 8glinda "i spusese ), domnul de Ro0an va veni numai pen ru ), au#ise vor.indu-se despre ea. F, use ora *ap e *i "n salon +o)ul "mpr,* ia o lumin, s r,lu)i oare' )/nd o r,sura re)u "n (osul s r,#ii Sain -Claude. @eanne nu avusese ni)i m,)ar impul s, arun)e "n +ug, o privire +ugar, pe +ereas r,. Din r,sur, )o.or" un .,r.a "n+,*ura "n r-o man ie uria*,: apoi poar a )asei se "n)0ise dup, el *i r,sura se re rase pe o s r,du1, ve)in, )a s, a* ep e "n oar)erea s ,p/nului. Cur/nd )lopo1elul #./rn/i *i inima doamnei de La Mo e ., u a / de are' "n)/ pu eai s-o au#i. =iindu-i "ns, ru*ine s, se lase prad, unei emo1ii nes,.ui e' @eanne porun)i inimii s, a),' po rivi la repe#eal, *i )/ pu u mai .ine .roderia )are a)operea masa' s)0im.a par i ura de la )lave)in *i o revis , de pe )ol1ul *emineului. Dup, )/ eva minu e m, u*a Clo- ilda o anun1, pe doamna )on es, ), a veni 4 E9ersoana )are a s)ris alal ,ieriE. S, in re 2 r,spunse @eanne. Un pas u*or' pan o+i )are s)/r1/iau' un persona( impun, or' "m.r,)a "n )a i+ea *i m, ase' )u o 1inu , m/ndr, *i p,r/nd "nal de #e)e )o1i "n a)es apar amen mi)u1' ia , )e v,#u @eanne )/nd se ridi)a s,-l primeas),. R,mase pros impresiona , de incognito-ul p,s ra de persoan. As +el' 0o ,r/ndu-se s, par, o +emeie )are vor.e* e numai dup, )e s-a g/ndi .ine' #ise4 Cu )ine am onoarea s, vor.es)6 7i +,)u o reveren1,' av/nd un aer mai )ur/nd o)ro i or de)/ de o)ro i a. 9rin1ul privi spre u*a salonului pe )are disp,ruse ., r/na. Sun )ardinalul de Ro0an 2 ros i el. La au#ul a)es ui nume' doamna de La Mo e' pre+,)/ndu-se ), ro*e* e *i ), "*i pierde )ump, ul' r,spunse )u o reveren1, )um numai regilor li *e +a)e. Apoi rase un +o oliu *i' "n lo) s, se a*e#e pe s)aun' a*a )um o )erea e i)0e a' se a*e#, "n (il1ul )el mare. Cardinalul' v,#/nd ), +ie)are se poa e pur a mai la largul s,u' "*i puse p,l,ria pe mas, *i' privind-o 1in , pe @eanne' )are +,)u la +el' "n)epu4 A*adar' es e adev,ra ' domni*oar,6... Doamn, 2 "l )ore) , @eanne. !er a1i-m,... Ui asem... a*adar' es e adev,ra ' doamn,6 So1ul meu se nume* e )on ele de La Mo e' monseniore. Da' da' desigur: es e "n regimen ul de (andarmi al regelui sau ai reginei' nu-i a*a6 Da' monseniore.

%K

Colierul Reginei vol. 1


7i dumneavoas r,' doamn,' sun e1i n,s)u , Valois. Da' monseniore' Valois. Nume ilus ru5 ros i )ardinalul' s /nd pi)ior pes e pi)ior. Nume rar' )are s-a s ins... @eanne g0i)i ne"n)rederea )ardinalului. S ins6 Ni)ide)um' monseniore 2 repli), ea 2 deoare)e "l por eu *i +ra ele meu' .aronul de Valois. Re)unos)u 6 Nu-i nevoie s, +ie re)unos)u ' monseniore4 +ra ele meu' indi+eren da), es e .oga sau s,ra)' va +i "n ori)e )a# )eea )e s-a n,s)u ' adi), .aron de Valois. Doamn,' vor.i1i-mi pu1in despre a)eas , genealogie' v, rog. M, in eresea#,: "mi pla)e a)es .la#on. @eanne poves i simplu' +,r, s, *ov,ie' o )eea )e )i i orul * ie. Cardinalul as)ul a *i privea' Ni)i m,)ar nu "*i d, silin1a s,-*i as)und, impresiile. La )e .un6 Nu )redea )/ u*i de pu1in ni)i "n meri ele' ni)i "n rangul de )are "i vor.ea @eanne: o vedea +rumoas, *i s,ra),: o privea *i "i era de a(uns. @eanne' )are o.serv, o ul' g0i)i in en1iile r,uvoi oare ale vii orului s,u pro e) or. As +el "n)/ 2 spuse domnul de Ro0an' )u nep,sare 2 a1i +os "n r-adev,r nenoro)i ,6 Nu m, pl/ng' monseniore. 9rin urmare' s-a exagera prea mul )/nd mi s-a vor.i despre greu ,1ile prin )are re)e1i. 9rivi "n (urul s,u. Lo)uin1a es e pl,)u ,' +rumos mo.ila ,. 9en ru o .ia , +emeiu*),' +,r, "ndoial, 2 repli), )u .ru ali a e @eanne' ner,.d, oare s, a(ung, la un re#ul a . Da' monseniore. Cardinalul s)0i1, un ges . Cum6 Considera1i a)es mo.ilier' mo.ilierul unei .ie e +emeiu* i6 Nu )red' monseniore 2 spuse ea 2 ), "l pu e1i )onsidera mo.ilierul unei prin1ese. 7i dumneavoas r, sun e1i prin1es, 2 #ise el' )u o imper)ep i.il, ironie )e nu voia s, par, imper inen1,. Sun n,s)u , Valois' monseniore' a*a )um dumneavoas r, sun e1i Ro0an. E o )e v, po spune. Ros i a)es e )uvin e )u a / a gra1ie' )u o a / de maies uoas, revol ,' )u no.le1ea +emeii )are vede ), nu es e pre1ui , )um meri , *i )uvin ele sunar, a / de armonios *i pline de demni a e "n a)ela*i imp' "n)/ prin1ul nu se sim1i (igni ' iar .,r.a ul +u )uprins de emo1ie. Doamn,' am ui a ), primul meu )uv/n ar +i re.ui s, +ie o s)u#,' V-am s)ris ieri ), voi veni ai)i' dar am +os re1inu la Versailles pen ru primirea domnului de Su++ren. Am +os sili s, renun1 la pl,)erea de a v, vi#i a. Monseniorul mi-a +,)u *i a*a o prea mare )ins e g/ndindu-se la mine as ,#i *i domnul )on e de La Mo e' so1ul meu' va regre a o da , mai mul exilul la )are "l o.lig, s,r,)ia' deoare)e a)es exil "l "mpiedi), s, se .u)ure de vi#i a uneia din re )ele mai ilus re personali ,1i. Cuv/n ul so1 re1inu a en1ia )ardinalului. Br,i1i singur,' doamn,6 "n re., el. A.solu singur,' monseniore. =rumos din par ea unei +emei inere *i +rumoase. Es e u*or' monseniore' pen ru o +emeie )are ar +i nelalo)ul ei "n ori)e al , so)ie a e de)/ a)eea de unde s,r,)ia o "ndep,r ea#,. Cardinalul ,)u. Se pare ), genealogii nu v, )on es a originea6 La )e .un6 #ise )u dispre1 @eanne' "ndep,r /ndu-*i )u un ges +erme), or )/rlion1ii pudra1i de pe /mple. Cardinalul "*i rase +o oliul )a pen ru a-*i apropia pi)ioarele de +o).

KJ

Alexandre Dumas
Doamn, 2 spuse el 2 am vru *i vreau s, * iu )u )e v, po +i de +olos. Cu nimi)' monseniore. Cum )u nimi)6 Eminen1a voas r, "mi +a)e iar, doar *i poa e o )ins e prea mare. S, vor.im des)0is. Nu * iu )um am pu ea vor.i mai des)0is de)/ am vor.i ' monseniore. V, pl/ngea1i adineauri... 2 #ise )ardinalul' privind "n (urul lui )a pen ru a amin i @eannei )e spusese despre mo.ilierul ei s,r,),)ios. <n r-adev,r' m, pl/ngeam. A*adar' doamn,6... Ei .ine' monseniore' v,d ), eminen1a voas r, vrea s,-mi dea de poman,' nu-i a*a6 8' doamn,5... Nimi) al )eva' nu6 Am primi poman, p/n, a)um' dar nu voi mai primi de a#i "nain e. Ce vre1i s, spune1i6 Monseniore' am "ndura mul e umilin1e "n ul ima vreme: nu voi mai pu ea s, re#is . Doamn,' +olosi1i )uvin e mari. Nenoro)irea nu de#onorea#,... C0iar )/nd por1i un nume )a al meu65 Spune1i' dumneavoas r, a1i )er*i' domnule de Ro0an6 Nu vor.im despre mine 2 ripos , )ardinalul' "n)ur)a dar *i )u ru+ie. Monseniore' nu )unos) de)/ dou, +eluri de a )ere de poman,4 "n r,sur, sau la poar a unei .iseri)i: "m.r,)a , "n )a i+ea *i aur sau "n #dren1e. Ei .ine' adineauri nu m, a* ep am s,rmi +a)e1i )ins ea de a m, vi#i a: )redeam ), m-a1i ui a . A0' de)i * ia1i ), eu sun )el )e v-a s)ris6 spuse )ardinalul. 8are n-am v,#u .la#onul dumneavoas r, pe sigiliul s)risorii pe )are mi-a1i +,)u )ins ea de a mi-o rimi e65 Cu oa e a)es ea v-a1i pre+,)u ), nu m, re)unoa* e1i. 9en ru ), nu mi-a1i +,)u )ins ea de a v, anun1a. Ei .ine' "mi pla)e a)eas , m/ndrie 2 #ise )u vioi)iune )ardinalul' privind )u o a en1ie "ng,dui oare o)0ii vii *i )0ipul ru+a* al @eannei. Spuneam de)i 2 relua a)eas a 2 )a "nain e de a v, vedea luasem 0o ,r/rea s, lep,d a)eas , .ia , man ie )are-mi as)unde s,r,)ia' )are a)oper, inu ili a ea de a avea un nume )a al meu *i s-o pornes) "n #dren1e )a ori)e )er*e oare )re* ina spre a-mi )er*i .u)a a de p/ine implor/nd nu orgoliul' )i mil, re), orilor. Sper ), nu sun e1i la )ap, ul ori),ror resurse' doamn,6 @eanne nu r,spunse. Ave1i poa e o mo*ie undeva' +ie ea *i ipo e)a a6 "n re., el' s /n(eni . Fi(u erii de +amilie... a)eea de pild,6 7i ar, , o )u iu1, pe )are se plim.au dege ele al.e *i deli)a e ale inerei +emei. A)eas a6 #ise ea. 8 )u ioar, neo.i*nui ,' pe )uv/n ul meu5 <mi da1i voie6 8 lu,. A05 Un por re 5 7i res,ri uimi . Cunoa* e1i originalul a)es ui por re 6 "n re., @eanne. Es e por re ul Mariei-Bere#a. Al Mariei-Bere#a65 Da' "mp,r, easa Aus riei. Adev,ra 65 ex)lam, @eanne. Crede1i' monseniore6 Cardinalul "n)epu s, s udie#e )u a en1ie )u iu1a. De unde o ave1i6 "n re.,. De la o doamn, )are a veni alal ,ieri. La dumneavoas r,6 La mine. 8 doamn,6 7i )ardinalul privi )u ioara )u *i mai mul , luare-amin e. Am gresie' monseniore 2 se )ore) , )on esa 2 erau dou, doamne.

K1

Colierul Reginei vol. 1


7i una din re a)es e doamne v-a da )u ioara a)eas a6 "n re., el' )u ne"n)redere. Nu' nu mi-a da -o. A un)i' )um de se a+l, "n posesia dumneavoas r,6 A ui a -o ai)i. Cardinalul r,mase a / de ad/n)i "n g/nduri' "n)/ )on esa de Valois +u in riga , *i "*i #ise ), ar re.ui s, des)0id, .ine o)0ii. <n )ele din urm, )ardinalul ridi), +run ea *i' ui /nduse )u a en1ie la )on es,' "n re.,4 7i )um se nume* e a)eas , doamn,6 M, ve1i ier a' )red' ), v, pun a)eas , "n re.are: m, sim eu "nsumi ru*ina ), v, vor.es) )a un (ude), or. <n r-adev,r' monseniore 2 repli), doamna de La Mo e 2 "n re.area pare )iuda ,. 9oa e indis)re ,' dar )iuda ,... Ciuda ,' repe . Da), a* +i )unos)u -o pe doamna )are a l,sa ai)i a)eas , mi)u1, .om.onier,... Ei .ine6 Ei .ine' p/n, a)um i-a* +i rimis-o "napoi. =,r, "ndoial, ), 1ine la ea *i n-a* vrea )a ama.il, s, vi#i , s, ai., drep urmare pa ru#e)i *i op de ore de nelini* e. De)i nu o )unoa* e1i... Nu' * iu numai ), se a+l, "n +run ea unei ins i u1ii de .ine+a)ere... Din 9aris6 Din Versailles... Din Versailles6... "n +run ea unei ins i u1ii de .ine+a)ere6... Monseniore' primes) a(u or de la +emei' ele nu umiles) o .ia , s,rman, a un)i )/nd o a(u ,. 7i a)eas , doamn,' ),reia su+le e miloase i-au a ras a en1ia asupra si ua1iei mele' mi-a l,sa pe ),min o su , de ludovi)i. 8 su , de ludovi)i5 repe , )ardinalul' surprins: apoi "*i d,du seama ), ar pu ea s-o (igneas), pe @eanne. <n r-adev,r' @eanne res,rise. !er a1i-m,' doamn, 2 adaug, el 2 nu m, mir, ), v-a da a)eas , sum,. Dimpo riv,' meri a1i soli)i udinea u uror inimilor )ari a.ile' iar numele pe )are-l pur a1i "i o.lig, s, v, a(u e. Nu m-a mira de)/ ), se a+l, "n +run ea unei ins i u1ii de .ine+a)ere. A)es e doamne dau de o.i)ei sume mai mi)i. A1i pu ea s, mi-o des)rie1i pe vi#i a oarea dumneavoas r,' )on es,6 Des ul de greu' monseniore 2 repli), @eanne pen ru a spori )urio#i a ea in erlo)u orului s,u. ?reu6 De )e6 De vreme )e a +os ai)i6 Deoare)e a)eas , doamn,' )are nu vroia pro.a.il s, +ie re)unos)u ,' "*i as)undea o.ra#ul su. o glug, larg, *i era "n+,*ura a "n .l,nuri din )re* e p/n,-n ,lpi. Numai ),... Con esa avu aerul ), se g/nde* e la )eva. Numai ),... 2 repli), )ardinalul. Mi s-a p,ru ), v,d... Nu +a) ni)i o a+irma1ie' monseniore... Ce vi s-a p,ru ), vede1i6 C, avea o)0ii al.a* ri. ?ura6 Mi),' de*i .u#ele erau ),rnoase' mai ales .u#a in+erioar,. <nal , sau mi(lo)ie6 Mi(lo)ie. M/inile6 9er+e) e. ?/ ul6 Lung *i su.1ire. C0ipul6 Sever *i no.il. A))en ul6 9ar), s r,in. Dai poa e o )unoa* e1i pe a)eas , doamn,' monseniore6

K>

Alexandre Dumas
De )e )rede1i ), o )unos)' doamna )on es,6 #ise repede prela ul. Dup, +elul "n )are m, "n re.a1i' monseniore' sau poa e da ori , simpa iei pe )are o au +ilan ropii unii +a1, de al1ii. Nu' doamn,' nu o )unos). Sau poa e' monseniore' ave1i unele .,nuieli6 <n leg, ur, )u )e6 <n leg, ur, )u a)es por re ' de pild,6 A0' da' desigur a)es por re ... 2 repli), iu e )ardinalul' em/ndu-se ), a l,sa s, se vad, prea mul e. Ei .ine' a)es por re ' monseniore6 Ei .ine' a)es por re mi se pare a +i... A)ela al "mp,r, esei Maria-Bere#a' nu-i a*a6 Cred ), da. A un)i presupune1i... 9resupun ), a1i primi vi#i a uneia din re doamnele germane )are au "n+iin1a o )as, de .ine+a)ere... La Versailles6 Da' doamn,' la Versailles. 7i )ardinalul ,)u. Dar se vedea limpede ), nu era de lo) lini* i *i )a pre#en1a a)es ei )u ioare "n )asa )on esei "i re"nnoi se oa e .,nuielile. Numai ), )eea )e @eanne nu reu*ea s, deslu*eas), p/n, la )ap, ' )eea )e )au , "n #adar s,-*i expli)e' era p,rerea pe )are *i-o +,)use prin1ul despre ea' p,rere )are "n mod v,di "i era de+avora.il, *i )are nu du)ea la al , )on)lu#ie de)/ la +ap ul ), ea "i "n inde o )urs,' +olosindu-se de aparen1e. <n r-adev,r' nu era greu s,-1i dai seama de in eresul )u )are )ardinalul urmarea o )e +,)ea regina' )u a / mai mul )u )/ *oap ele )ur enilor r,sp/ndiser, #vonul' iar noi am ar, a )u )/ , gri(, se s r,duiau anumi1i du*mani s, "n re1in, animo#i a ea din re suverana *i prela . A)es por re al Mariei-Bere#a' a)eas a )u ioar, "n )are "*i 1inea de o.i)ei .om.oanele *i pe )are )ardinalul o v,#use de o su , de ori "n m/inile reginei' )um de se a+la la @eanne' )are era aproape o )er*e oare6 Regina venise "n r-adev,r' ai)i' "n a)eas , lo)uin1a s,r,),)ioasa6 Da), venise' r,m,sese pen ru @eanne o ne)unos)u ,6 Avea oare @eanne vreun mo iv anume )a s, as)und, )ins ea )e i se +,)use6 9rela ul se "ndoia. Se "ndoise *i "n a(un. Numele de Valois "l "nv,1ase s, se +ereas), *i ia , ), nu mai era vor.a de o +emeie s,ra),' )i de o prin1esa ),reia regina "i adu)e "n persoana a(u orul s,u. Maria-An oane a era oare a / de darni),6 <n imp )e )ardinalul se +r,m/n , as +el' @eanne' )are nu-l pierdea din o)0i' @eanne' )are o.serv, oa e sen imen ele pe )are le "n)er)a prin1ulV era dispera ,. <n r-adev,r' nu exis a )0in mai mare pen ru +iin1ele )are nu res) g/nduri as)unse de)/ ne"n)rederea )elor pe )are dores) s,-i )onving,' spun/ndu-le adev,rul gol-golu1. B,)erea era s /n(eni oare pen ru am/ndoi: )ardinalul o )urma din nou. Dar pe doamna )are o "nso1ea pe .ine+,), oarea dumneavoas r, n-a1i remar)a -o6 N-a1i pu ea s, mi-o des)rie1i6 8' pe a)eas a am v,#u -o .ine 2 spuse )on esa. Es e "nal , *i +rumoas,' )u o +a1, 0o ,r/ ,' un o.ra# luminos *i +orme pline. 7i )ealal , doamn, nu i-a spus pe nume6 Fa da' o da ,' pe numele de .o e#. 7i )are-i numele ei de .o e#6 Andreea. Andreea5 ex)lam, )ardinalul *i res,ri. Ni)i a)es ges ' )a oa e )elelal e' de al +el' nu s)ap, )on esei de La Mo e. Cardinalul se l,murise a)um despre )e era vor.a' numele Andreei "i "nl, urase oa e "ndoielile. <n radev,r' se * ia ), regina venise la 9aris "nso1i , de domni*oara de BaverneC' )u o sear, mai "nain e. Ceva despre "n /r#iere' u*, "n)0is,' )ear , )on(ugal, "n re rege *i regin, se #vonise prin Versailles. Cardinalul respir,. Nu era ni)i un +el de )ap)an, sau )omplo "n s rada Sain -

KD

Colierul Reginei vol. 1


Claude. Doamna de La Mo e "i p,ru +rumoas, *i nepri0,ni , )a "nsu*i "ngerul nevinov,1iei. Bo u*i' re.uia pus, la o ul im, "n)er)are. 9rin1ul era vi)lean. Con es,' mai mul de)/ ori)e m, mir, un lu)ru' m,r urises)... Care anume' monseniore6 A)ela ),' av/nd un as +el de nume *i asemenea i luri' nu v-a1i adresa regelui. Regelui6 Da. Monseniore' i-am rimis regelui dou,#e)i de pe i1ii' dou,#e)i de pl/ngeri. =,r, re#ul a 6 =,r, re#ul a . Dar' "n lipsa regelui' o1i prin1ii )asei regale ar +i primi pl/ngeri le dumneavoas r,. Domnul du)e dO8rl3ans' de pild,' es e m,rinimos *i-i pla)e s, +a), adesea )eea )e regele re+u#,. Am soli)i a -o *i pe al e1a sa du)ele dO8rl3ans' monseniore' dar "n #adar. <n #adar6 M, mir,. Ce vre1i' )/nd nu e* i .oga *i nu ai re)omanda1ii' )ons a1i ), oa e )ererile dispar "n an i)amerele prin1ilor. Mai es e *i monseniorul )on e dOAr ois. U*ura i)ii sun uneori mai "n1eleg, ori de)/ )ei milo*i. Am primi o a / a de la )on ele dOAr ois )a *i de la al e1a sa du)ele dO8rl3ans sau de la maies a ea sa regele =ran1ei. <n +ine' mai sun *i doamnele' m, u*ile regelui. 80' a)es ea' )on es,' sau eu m, "n*el +oar e are' sau )u siguran1, ), v-au r,spuns +avora.il. Nu' monseniore. A' nu po s, )red ), doamna Elisa.e a' sora regelui' nu are o inim, sim1i oare. Es e adev,ra ' monseniore. Al e1a sa regal,' pe )are am soli)i a -o' a promis s, m, primeas),: nu * iu "ns, )um s-a "n /mpla ),' dup, )e l-a primi pe so1ul meu' nu a mai vru ' ori)/ am insis a pe l/ng, d/nsa' s, mai "mi dea vreo * ire. Curios' "n r-adev,r5 spuse )ardinalul. Apoi' din r-o da ,' )a *i )/nd a)es g/nd i-ar +i veni )0iar a un)i "n min e4 Dar' Dumne#eule5 ex)lam, el. Ui ,m... Ce6 9ersoana ),reia ar +i re.ui s, v, adresa1i "n primul r/nd. Cui ar +i re.ui s, m, adrese#6 Celei )are "mpar e +avorurile' )elei )are n-a re+u#a ni)ioda , un a(u or .inemeri a ' reginei. Reginei6 Da' reginei' a1i v,#u -o6 Ni)ioda , 2 r,spunse @eanne' )u o mare simpli a e. Cum' nu a1i rimis ni)i o pl/ngere reginei6 Ni)ioda ,. Nu a1i "n)er)a s, o.1ine1i o audien1, la maies a ea sa6 Am "n)er)a ' dar nu am reu*i . Cel pu1in ar +i re.ui s,-i a1ine1i drumul )a s, v, .age "n seam, *i s, v, )0eme la )ur e. Es e *i a)es a un pro)edeu. Nu l-am +olosi ni)ioda ,. Doamn,' "mi spune1i lu)ruri "n r-adev,r de ne)re#u . 7i o u*i' es e adev,ra . N-am +os de)/ de dou, ori la Versailles *i nu am v,#u de)/ dou, persoane4 pe domnul do) or Ludovi)' )are l-a "ngri(i pe s,rmanul meu a , la ;Q el-Dieu *i pe domnul .aron de BaverneC' ),ruia "i eram re)omanda ,. 7i )e a spus domnul de BaverneC6 Era )el mai "n m,sur, s, v, "ndrume#e spre regin,. Mi-a r,spuns ), sun +oar e ne"ndem/na i),.

K&

Alexandre Dumas
De )e6 9en ru ), revendi) )a pe un drep .un,voin1a regelui' ), rudenia a)eas a' +am "ndoiala' o nemul1ume* e pe maies a ea sa' deoare)e ni)ioda , o rud, s,ra), nu es e iu.i ,. <n r-adev,r' es e egois *i .ru al .aronul 2 #ise prin1ul. Apoi' re+le) /nd asupra a)es ei vi#i e a Andreei la )on es,' )on inu, "n g/nd4 ECiuda lu)ru' a ,l o "ndep,r ea#, pe soli)i an ,' iar regin, o adu)e la ea pe +ii),. <n r-adev,r' re.uie s, ias, )eva din a)eas , )on radi)1ie.E 9e legea mea de gen ilom5 relu, el )u vo)e aie. Sun "n)/n a s, aud pe o soli)i an ,' pe o doamn, din "nal a aris o)ra1ie' spun/nd ), nu i-a v,#u ni)ioda , pe rege sau pe regin,. Doar "n a.lourile pi) a e5 repli), @eanne' sur/#/nd. Ei .ine5 ex)lam, )ardinalul' )onvins de da a a)eas a de nevinov,1ia *i sin)eri a ea )on esei. V, voi )ondu)e' da), re.uie' eu "nsumi la Versailles' ale ),rui por1i vi le voi des)0ide. 80' monseniore' )/ , .un, a e5 s rig, )on esa' "n )ulmea .u)uriei. Cardinalul se apropie de ea. Es e )u nepu in1, 2 )on inu, el 2 )a "n s)ur imp s, nu se in erese#e oa , lumea de dumneavoas r,. Vai' monseniore' )rede1i "n r-adev,r6 spuse @eanne' )u un adora.il suspin. A' sun sigur. Cred ), m, +la a1i' monseniore5 7i "l privi drep "n o)0i. A)eas a su.i , s)0im.are o surprinse )u adev,ra pe )on es,' deoare)e doar )u #e)e minu e mai "nain e )ardinalul o ra ase )u o nep,sare prin)iar,. 9rivirea s,ge , oare a @eannei "l a inse pe )ardinal +ie drep "n inim,' +ie a1/1/ndu-i sim1urile. Era sau +la),ra am.i1iei' sau +la),ra dorin1ei: ori)um' era o +la),r,. Domnul de Ro0an' )are se pri)epea la +emei' re.ui s,-*i m,r uriseas), sie*i ), v,#use pu1ine a / de sedu), oare. EA0' pe legea mea 2 "*i. Spuse el' )u a)ea ve*ni), re#erv, a diploma1ilor 2 a0' pe legea mea5 Ar +i ex raordinar *i o mare +eri)ire pen ru mine s, "n /lnes) "n a)ela*i imp o +emeie )ins i , )are are aparen1ele unei ipo)ri e *i "n mi#eria ei. 8 pro e) oare a / de pu erni),.E Monseniore 2 "l "n rerupse ademeni oarea siren, 2 p,s ra1i' ier a1i-m, ), o spun' o ,)ere )are m, nelini* e* e. De )e' )on es,6 "n re., )ardinalul. 9en ru ), un .,r.a )a dumneavoas r, nu es e lipsi de poli e1e de)/ )u dou, )a egorii de +emei. 80' Dumne#eule5 Ce ave1i de g/nd s,-mi spune1i' )on es,6 9e )uv/n ul meu' m, "nsp,im/n a1i5 <i lu, m/na. Da 2 r,spunse )on esa 2 )u dou, )a egorii de +emei' am spus *i o repe . Care6 S, vedem... Cu +emeile pe )are le iu.i1i +oar e mul ' sau )u )ele pe )are nu le s ima1i "ndea(uns. Con esa' )on es,' m, +a)e1i s, ro*es). Am +os lipsi de poli e e +a1a de dumneavoas r,6 Desigur5 Nu spune1i a)eas a' ar +i "ngro#i or5 9rin urmare' monseniore' )um nu )red ), m, iu.i1i +oar e mul ' so)o de asemenea ), ni)i nu v-am da ' )el pu1in p/n, a)um prile(ul de a nu m, respe) ,. Cardinalul lu, m/na @eannei4 A0' )on es,' "mi vor.i1i "n r-adev,r )a *i )/nd a1i +i sup,ra , pe mine. Nu' monseniore' "n), nu a1i meri a m/nia mea. 7i nu o voi meri a ni)ioda ,' doamn,' "n)ep/nd din a)eas , #i "n )are am avu pl,)erea s, v, v,d *i s, v, )unos). EA0' oglinda' oglinda mea5E se g/ndi @eanne.

KG

Colierul Reginei vol. 1


7i "n)ep/nd din a)eas , #i 2 )on inu, )ardinalul 2 gri(a mea nu v, va mai p,r,si ni)ioda ,... 7 i1i )e' monseniore 2 repli), )on esa' +,r, a-*i re rage m/na din m/inile )ardinalului 2 e de a(uns. Ce vre1i s, spune1i6 S, nu-mi vor.i1i despre pro e)1ia dumneavoas r,. =ereas), Dumne#eu s, ros es) )uv/n ul pro e)1ie5 8' doamn,' nu pe dumneavoas r, v, umile* e' )i pe mine. A un)i' domnule )ardinal' s, admi em un lu)ru )are m-ar m,guli nespus... Da),-i a*a' doamn,' s, admi em a)es lu)ru. S, admi em' monseniore' ), i-a1i +,)u o vi#i , de poli e1e doamnei de La Mo e Valois. Nimi) mai mul . Dar *i nimi) mai pu1in a un)i 2 r,spunse galan ul )ardinal. 7i' du)/nd la .u#e dege ele @eannei' le s,ru , "ndelung. Con esa "*i re rase m/na. A0' poli e1e5 ex)lam, )ardinalul' )u un a))en su. il' p,s r/nd )ea mai mare serio#i a e. @eannie "i "n inse m/na' pe )are prela ul depuse de as , da , un s,ru respe) uos. Ei' a*a es e +oar e .ine' monseniore. Cardinalul se "n)lin,. =ap ul ), * im 2 )on inu, )on esa 2 ),-mi ve1i a)orda un lo)*or ori)/ de mi) prin re preo)up,rile a / de alese *i de numeroase ale unui om )a dumneavoas r,' es e' v, (ur' )eva eu )are m, po )onsola un an. Un an5 Es e prea s)ur ... s, sper,m mai mul ' )on es,. Ei .ine' nu #i) nu' domnule )ardinal 2 r,spunse ea' sur/#/nd. Adres/ndu-i-se pur *i simplu numai )u Domnule )ardinal' ia , o +amiliari a e de )are doamna de La Mo e se +,)ea vinova , pen ru a doua oar,. 9rela ul' a ins "n orgoliul s,u' s-ar +i pu u mira: dar lu)rurile a(unser, a / de depar e' "n)/ nu numai ), nu se mir,' )i +u m,guli )a de o +avoare. A0' ave1i "n)redere 2 ex)lam, el' apropiindu-se *i mai mul =oar e .ine' +oar e .ine. Am "n)redere' da' monseniore' pen ru ), sim "n eminen1a voas r,... Adineauri "mi spunea1i domnule' )on es,. Va re.ui s, m, ier a1i' monseniore: nu )unos) )ur ea. Spun de)i ), am "n)redere' pen ru ), sun e1i )apa.il s, "n1elege1i o min e aven uroas,' )ura(oas, ), a mea *i un su+le )ura . Cu oa e "n)er),rile s,r,)iei' )u oa e lup ele duse "mpo riva mea de du*mani ne)ru1, ori' eminen1a voas r, va * i s, ia de la mine' adi), din )onversa1ia mea' )eea )e es e demn de dumneavoas r,. <n res ' eminen1a voas r, "mi va a)orda indulgen1a sa. !a ,-ne de)i prie eni' doamn,. De a)ord6 =a)em un (ur,m/n 6 Dinspre par ea mea' da. Cardinalul se ridi), *i se "ndrep a spre doamna de La Mo e. <ns,' )um des+,)use prea larg .ra1ele pen ru un simplu leg,m/n ' )on esa se +eri sprin en, din )alea lui. 9rie enie "n rei5 spuse ea' )u un neasemui a))en .a (o)ori or *i )andid "n a)ela*i imp. Cum prie enie "n rei6 "n re., )ardinalul. Desigur: nu se a+l, oare pe lume un .ie (andarm' un exila ' pe )are-l )0eam, )on ele de La Mo e6 A0' )on es,' )e memorie in+ernal, ave1i5 Dar re.uie s, v, vor.es) despre el' )u a / mai mul )u )/ dumneavoas r, nu vor.i1i. 7 i1i de )e nu vor.es) despre el' )on es,6 Spune1i. 9en ru ), va vor.i des ul el' el "nsu*i4 so1ii nu se ui , ni)ioda , pe ei "n*i*i' )rede1im,. 7i da), va vor.i despre sine6 A un)i se. va vor.i despre dumneavoas r,' se va vor.i despre noi. Cum as a6

KI

Alexandre Dumas
Se va spune' de pild,' ), domnul )on e de La Mo e a "n)uviin1a sau nu a "n)uviin1a +ap ul ), domnul )ardinal de Ro0an vine de rei' pa ru sau )in)i ori pe s,p ,m/n, s, o vi#i e#e pe doamna de La Mo e' "n s rada Sain -Claude. A0' )e lu)ruri "mi spune1i' domnule )ardinal5 De rei' pa ru sau )in)i ori pe s,p ,m/na65 Al +el )e +el de prie enie ar +i' )on es,6 Am spus de )in)i ori6 Am gre*i . De *ase sau *ap e ori re.uie s, spun +,r, a mai ad,uga #ilele "n )are voi veni de dou, ori. @eanne "n)epu s, r/d,. Cardinalul o.serv, ), era prima da , ), "i +,)ea )ins ea s,-i ia "n seam, glumele *i +u *i mai m,guli . Ve1i "mpiedi)a lumea s, vor.eas),6 #ise ea. 7 i1i .ine ), es e imposi.il. Da' o voi "mpiedi)a 2 repli), el. Cum6 8' "n r-un +el +oar e simplu: .ine sau r,u' pe mine lo)ui orii 9arisului m, )unos). 80' desigur *i pe .un, drep a e' monseniore. Dar pe dumneavoas r, au nenoro)ul s, nu v, )unoas),. Ei .ine6... S, s)0im.,m si ua1ia. 7i o s)0im.,m... adi),... Da), vre1i... A*a' de pild,... Merge1i p/n, la )ap, . Da), a1i ie*i dumneavoas r, de la mine "n lo) s, ies eu... Adi), s, vin eu la pala ul dumneavoas r,6 Eu' monseniore6 Ve1i veni la un om al .iseri)ii. Un om al .iseri)ii nu es e un .,r.a ' monseniore. Sun e1i adora.il,5 Ei .ine' nu es e vor.a de pala ul meu' am o )as,. 8 ),su1,' s-o spunem pe *leau. Nu' o )as, )are es e a dumneavoas r,. A05 ex)lam, )on esa' 8 )a6 W a mea65 7i unde6 Nu * iu nimi) despre a)eas , )as,. Cardinalul' )are se a*e#ase din nou' se ridi),. M/ine' la #e)e diminea1a' ve1i primi adresa. Con esa ro*i' )ardinalul "i iu, )ur eni or m/na. 7i de da a a)eas a' s,ru ul +u respe) uos' andru *i "ndr,#ne1 o oda ,. Am/ndoi se salu ar, )u a)ea urm, de poli e1e #/m.i oare )are anun1a o apropia , in imi a e. Luminea#, monseniorului5 s rig, )on esa. F, r/na se ivi )u lum/narea. 9rela ul ie*i. EEi' dup, )/ e mi se pare' )red ), am +,)u un pas "nain eE 2 g/ndi @eanne. E;aide-0aide 2 g/ndi )ardinalul ur)/nd "n )alea*)a 2 am +,)u o du.l, a+a)ere. A)eas , +emeie es e prea in eligen , pen ru a nu o +erme), *i pe regin,' )um m-a +erme)a pe mineE.

Capi olul XV!!!

Mesmer i &aint,Martin

La un momen da ' 9arisul' "n va)an1a' av/nd imp de pierdu ' se dedi)a "n "n regime unor pro.leme )are "n #ilele noas re sun monopolul .og, a*ilor' adi), a*a-#iselor +iin1e inu ile. <n 1$%&' de)i "n epo)a despre )are vor.im' pro.lema la mod,' )ea )are era pe primul plan' )ea )are plu ea "n aer' )are asal a )ape ele unor aris o)ra1i' a*a )um se s r/ng a.urii "n (urul mun1ilor' era mesmerismul' * iin1, mis erioas,' nu prea .ine de+ini , de ), re )ei )e o inven aser,' )are' ne1in/nd )u o dinadinsul s-o populari#e#e )0iar de la "n)epu ' "i d,duser, un nume de .,r.a ' adi), un i lu aris o)ra i)' "n lo)ul unuia din re a)ele nume

K$

Colierul Reginei vol. 1


lua e din grea),' )u a(u orul ),rora modes ia a+e) a , de savan1ii moderni vulgari#ea#, as ,#i ori)e no1iune * iin1i+i),. <n r-adev,r' la )e .un' "n 1$%&' s, populari#e#i o * iin1,6 9oporul' )are de mai .ine de un se)ol *i (um, a e nu +usese ni)ioda , "n re.a de ), re )ei )are "l )ondu)eau' "nsemna oare )eva "n s a 6 Nu4 poporul era p,m/n ul gras )are rodea' era re)ol , .oga , )are re.uie )uleas,' s ,p/nul p,m/n ului era "ns, regele: iar se)er, orii erau no.ilimea. <n 1$%& un nume de .,r.a d,dea "n)redere. Do) orul Mesmer era la 9aris' dup, )um am a+la de la Maria-An oane a "ns,*i' )are i-a )eru regelui permisiunea de a-l vi#i a. <ng,dui1i-ne de)i s, spunem )/ eva )uvin e despre do) orul Mesmer' al ),rui nume' * iu as ,#i numai de )/1iva adep1i' "n vremea despre )are vor.im' se a+la pe .u#ele u uror. 9rin 1$$$' do) orul Mesmer adusese din ?ermania o * iin1a al), ui , din nori *i +ulgere. La lumina a)es or +ulgere' savan ul nu vedea de)/ norii )are +ormau deasupra )apului s,u o .ol , "n une)oas,: omul o.i*nui nu vedea de)/ +ulgerele. Mesmer de.u ase "n ?ermania' )u o e#, despre in+luen1a plane elor' "n)er)ase s, eore i#e#e ), plane ele' "n vir u ea +or1ei )are le a rage una spre )ealal ,' exer)i , o in+luen1, *i asupra )orpurilor vii *i' "n spe)ial' asupra sis emului nervos prin in ermediul unui +luid su. il )e se a+l, r,sp/ndi "n "n regul univers. Dar a)eas , prim, eorie era des ul de a.s ra) ,. 9en ru a o "n1elege re.uia s, +ie ini1ia "n eoria lui ?alilei *i lui NeN on. Era un ames e) de o in+ini a e de )uno* in1e as ronomi)e ames e)a e )u o +elul de ex ravagan1e as rologi)e' )are nu pu eau +i' nu spunem populari#a e' )i aris o)ra i#a e' ),)i pen ru as a ar +i re.ui )a no.ilimea s, se rans+orme "n r-o so)ie a e * iin1i+i),. Drep )are' Mesmer p,r,si a)eas , eorie pen ru a se arun)a "n )ea a magne1ilor. <n vremea a)eea' magne1ii s /rniser, un viu in eres. 9roprie ,1ile lor de a ra)1ie sau de respingere +,)eau )a mineralele s, r,ias), o via1, asem,n, oare vie1ii omene* i' "mprumu /ndu-le )ele dou, mari pasiuni ,la omului4 iu.irea *i ura. <n )onse)in1, li se a ri.uiau magne1ilor vir u1i surprin#, oare "n leg, ur, )u vinde)area .olilor. Mesmer "m.in, de)i a)1iunea magne1ilor )u prima sa eorie *i "n)er), s, vad, )e va ie*i din a)eas , "mpreunare. Din nenoro)ire pen ru Mesmer' oda , sosi la Viena' g,si a)olo un rival ga a ins ala . A)es rival' )are se numea ;ali' pre indea ), Mesmer "i +urase me odele. V,#/nd as a' Mesmer' om plin de imagina1ie' de)lar, ), va a.andona magne1ii )a +iind inu ili *i ), nu va mai vinde), pe nimeni prin magne ismul mineral' )i prin magne ismul animal. A)es )uv/n ros i )a o no1iune nou, nu desemna )/ u*i de pu1in o des)operire nou,: magne ismul' )unos)u de an i)i' +olosi "n ini1ierile egip ene *i "n pre#i)erile gre)e* i' se p,s rase "n evul mediu )a o radi1ie: r,m,*i1ele a)es ei * iin1e au +os prelua e de vr,(i orii se)olului al X!!!-lea' al X!V-lea *i al XV-lea. Mul1i au +os )ei )are' ar*i pe rug' r,m/neau )redin)io*i' "n mi(lo)ul +l,),rilor' )redin1ei )iuda e ai ),rei mar iri erau. Ur.ain ?randier nu era al )eva de)/ un )unos)u magne i#a or. Mesmer au#ise vor.indu-se despre mira)olele )e se pu eau "n+,p ui )u a(u orul a)es ei * iin1e. @osep0 Falsamo' eroul uneia din re ),r1ile noas re' l,sase un semn al re)erii sale prin ?ermania *i' mai ales' prin S ras.ourg. Mesmer "n)epu s, adune laolal , r,m,*i1ele a)es ei * iin1e' ale ),rei urme ap,reau i)i *i )olo asemenea a)elor ga#e )are ard "n #.or *i alearg, noap ea pes e ia#uri: )ons rui o "n reag, eorie' un sis em uni+orm ),ruia "i d,du numele de mesmerism. A(uns "n a)es s adiu' Mesmer )omuni), sis emul s,u A)ademiei de * iin1e din 9aris. So)ie ,1ii regale din Londra *i A)ademiei din Ferlin: primele dou, nu-i r,spunser,' )ea de-a reia "l de)lara ne.un. Mesmer "*i amin i de a)el +ilo#o+ gre) )are nega mi*)area *i pe )are adversarul s,u "l pusese "n "n)ur), ur, merg/nd. Veni "n =ran1a' lu, din m/inile do) orului S or)A *i ale o)ulis ului Pen#el o /n,r, +a , de *ap espre#e)e ani' a ins, de o .oal, de +i)a *i amenin1a , s, or.eas), *i' dup, rei luni de ra amen ' .olnav, era ,m,dui ,' oar.a vedea )lar. A)es +ap "i )onvinse pe mul1i' "n re al1ii *i pe un do) or numi Deslon4 din adversar' a)es a se rans+orm, "n apos ol. <n)ep/nd din a)es momen ' repu a1ia lui Mesmer spori din

K%

Alexandre Dumas
)e "n )e. A)ademia se de)larase "mpo riva inova orului' )ur ea se de)lar, pen ru: "n)epur, nego)ieri din par ea minis erului' )are dorea s,-l de ermine pe Mesmer s, "m.og,1eas), omenirea prin pu.li)area do) rinei sale. Do) orul "*i spuse pre1ul. Se /rguir,' domnul de Fre euil "i o+eri' "n numele regelui' o ren , viager, de >J JJJ livre *i un salariu de 1J JJJ pen ru a ini1ia rei persoane indi)a e de guvern' "n pra) i)area me odelor sale. Dar Mesmer' indigna de #g/r)enia regal,' re+u#, *i ple), la .,ile Spa' )u )/1iva din re .olnavii s,i. 8 )a as ro+, nea* ep a , "l amenin1a pe Mesmer. Deslon' elevul s,u' Deslon' posesorul +aimosului se)re pe )are Mesmer re+u#ase s,-l v/nd, pen ru DJ JJJ livre pe an' Deslon "n)epu la el a)as, ra amen e pu.li)e apli)/nd me oda mesmerian,. Mesmer au#i a)eas , ves e dureroas,: s rig, ), es e un +ur ' o +raud,: )re#u ), "nne.une* e. A un)i' unul din re .olnavii s,i' domnul de Fergasse' avu +eri)i , idee de a )omandi a * iin1a ilus rului pro+esor: +u al), ui un )omi e de o su , de persoane' )u un )api al de D&J JJJ livre' )u )ondi1ia )a el s,-*i ini1ie#e a)1ionarii "n do) rina sa. Mesmer a))ep ,' lu, .anii *i se "n oarse la 9aris. Momen ul era propi)e. 8amenii se sim1eau ademeni1i' a ra*i "n mod ire#is i.il de a)es s raniu mis er al +luidului mesmerian' )are' dup, p,rerea adep1ilor' d,dea s,n, a e .olnavilor' min e ne.unilor *i ne.unie "n1elep1ilor. 9re u indeni se vor.ea de Mesmer. Ce +,)use6 Asupra )ui "*i exer)i ase minunile6 C,rui mare senior "i redase vederea *i pu erea6 C,rei doamne o.osi e de nesomn *i de par ide de ),r1i "i )almase nervii6 C,rei inere +e e "i prev,#use vii orul "n r-o rans, magne i),6 Vii orul5 A)es )uv/n mare al u uror impurilor' a)es su.ie) in eresan pen ru oa e min1ile' solu1ia u uror pro.lemelor' "n r-adev,r' )e era pre#en ul6 Un rege +,r, s r,lu)ire' o no.ilime +,r, au ori a e' o 1ara +,r, )omer1' un popor +,r, drep uri' o so)ie a e +,r, speran1e. De la +amilia regal,' nelini* i , *i i#ola , pe ronul ei' p/n, la +amilia s,ra), *i "n+ome a , "n )o)ioa., sa 2 mi#erie' ru*ine *i eam, pre u indeni. S,-i ui1i pe al1ii pen ru a nu e g/ndi de)/ la ine' s, as)ul1i lu)ruri noi' s ranii' ne)unos)u e' s, +ii "n)redin1a ), vei avea par e de o via1, lung,' de o s,n, a e des,v/r*i a' s, smulgi )eva #g/r)eniei divine' oare nu era a)eas , o.ie) ul unei a ra)1ii u*or de "n1eles ), re a)el )eva ne)unos)u ),ruia Mesmer "i de#v,luia un )ol1i*or6 Vol aire era mor *i "n =ran1a nu se mai au#ea ni)i un 0o0o de r/s' "n a+ar, de )el al Lui Feaumar)0ais *i mai amar de)/ al maes rului s,u. Rousseau era mor : *i "n =ran1a nu mai era ni)i un +ilo#o+ religios. Rousseau voia s,-l spri(ine pe Dumne#eu' dar de )/nd nu mai era Rousseau' nimeni nu "ndr,#nea s, ri* e' de eam, s, nu +ie s rivi su. povar,. 8dinioar,' r,#.oiul +usese o "ndele ni)ire serioas, pen ru +ran)e#i. Regii "n re1ineau pe so)o eala lor eroismul na1ional: a)um' singurul r,#.oi +ran)e# era un r,#.oi ameri)an' "n )are regele' personal' nu se ames e)ase )u nimi). <n r-adev,r' nu se ., eau oare pen ru a)es lu)ru ne)unos)u pe )are ameri)anii "l numeau independen1a' )uv/n pe )are +ran)e#ii "l radu)eau prin r-o no1iune a.s ra) ,4 Li.er a ea6 7i-apoi' a)es r,#.oi "ndep,r a ' a)es r,#.oi nu numai al unui al popor' dar al unei al e lumi' se s+/r*ise. ?/ndindu- e la oa e a)es ea' nu era mai .ine s, e in erese#i de Mesmer' do) orul neam1' )are a doua oar, "n *ase ani agi a =ran1a' de)/ s, e in erese#i de lordul CornNallis sau de domnul Pas0ing on' )are se a+lau a / de depar e' "n)/ pro.a.il ), n-aveai s,-i ve#i pe ni)i unul din re ei6 <n imp )e Mesmer era a)olo4 pu ea +i v,#u ' a ins *i' 1el suprem a rei s+er uri din 9aris' s, +ii a ins de el. As +el' a)es om )are' sosind la 9aris' nu +usese spri(ini de nimeni' ni)i )0iar de regin,' )ompa rioa a lui' de*i a)eas a "i sus1inea .u)uroas, pe )ei din 1ara sa: a)es om )are' +,r, do) orul Deslon' )are-l r,dase apoi' ar +i r,mas "n um.r,' a)es om domnea )u adev,ra asupra opiniei pu.li)e' l,s/ndu-l mul "n urm, pe rege' despre )are nu se vor.ise ni)ioda ,' pe domnul de La+aCe e' despre )are "n)e ase s, se mai vor.eas), *i pe domnul de Ne)Aer' despre )are nu se mai vor.ea de lo). 7i' )um a)es se)ol se s r,duia s, dea +ie),rei min1i dup, ap i udini' +ie),rui su+le dup, "n1elegere' +ie),rui rup dup, nevoile sale' "n +a1a lui Mesmer se ridi)a Sain -Mar in' omul spiri ului' a ),rui do) rin, mis i), m/ng/ia oa e inimile r,ni e de po#i ivismul do) orului neam1. !magina1i-v, un a eu )u o religie mai .l/nd, de)/ religia "ns,*i: imagina1i-v, un repu.li)an plin de poli e1e *i de admira1ie pen ru regi: un gen ilom din )lasele privilegia e'

KK

Colierul Reginei vol. 1


a+e) uos' andru' "ndr,gos i de popor: "n)0ipui1i-v, riplul a a) al a)es ui om' av/nd darul )elei mai logi)e' mai sedu), oare elo)in1e "mpo riva religiilor de pe p,m/n ' pe )are le )onsidera lipsi e de sens pen ru ), sun de origine divin,5 <n)0ipui1i-v,' "n s+/r*i ' un Epi)ur )u peru), pudra ,' )u +ra) .roda ' )u ves , s)lipi oare' )u pan alon de sa in' )u )iorapi de m, ase *i )u pan o+i ro*ii. Ad,uga1i +ap ul ), a)es om' )are-*i spunea =ilo#o+ul ne)unos)u ' se "nv,luia "n mis er: ), r,m/nea "n um.r,' depar e de spioni *i pro+i ori' pen ru a pu ea dis)u a "n lini* e despre EmareaE sa do) rin,. As)ul a1i-m, 2 #i)ea el 2 su+le e )redin)ioase' inimi "n)re#, oare' as)ul a1i-m, *i "n)er)a1i s, m, "n1elege1i sau' mai degra.,' as)ul a1i-m, numai da), ave1i in eresul *i )urio#i a ea s, m, "n1elege1i' +iind), v, va +i greu *i eu nu-mi voi de#v,lui ainele' va re.ui )a voi singuri s, mi le smulge1i. Spun lu)ruri pe )are a* pre+era s, nu le spun' ia , de )e adesea voi p,rea ), spun al )eva de)/ )eea )e spun. <n (urul lui Sain -Mar in se grupaser, ap,r, ori ,)u1i' "n une)a1i *i )are "i sor.eau ideile' un )er) mis erios al ),rui mis i)ism ap,s, or nu pu ea +i p, runs. As +el' "n vremea a)eea' a)e* i doi oameni' Mesmer *i Sain -Mar in' "mp,r1iser, "n dou, a.ere mul e din spiri ele in eligen e' mul e din +irile alese ale =ran1ei. 7i as +el se adun, "n (urul 0/rd,ului lui Mesmer' de unde venea speran1a' o )e era sen#uali a e' "n imp )e "n (urul lui Sain -Mar in se reuneau su+le ele pioase' )ari a.ile' iu.i oare' nereali#a e' 0r,ni e )u ilu#ii. Da), din)olo de a)es e s+ere privilegia e' ideile se diversi+i)au sau se +alsi+i)au' da), unele #gomo e se rans+ormau "n une e' )a ra#ele de lumin, )e se rans+orm, "n +ulgere' se va "n1elege nedumerirea p, urilor de (os ale so)ie ,1ii' )ele )are mai /r#iu se vor numi s area a reia. A)eas a sim1ea ), )ineva se preo)up, de des inul ei *i' "n ner,.darea *i disperarea sa' ardea de dorin1a de a +ura +o)ul sa)ru' )a *i 9rome eu' de a da via1a unei lumi )are va +i a sa' o lume unde "*i va pur a singur, de gri(,. 9oa e l-am arun)a *i l-am )ondus pe )i i or "n r-o digresiune )are re.uie s, i se +i p,ru )am prea lung,: dar ar +i +os greu s, vor.e* i de a)eas , epo), +,r, s, a ingi "n +ug, a)es e )0es iuni. A)um "n)er)area a +os +,)u ,4 "n)er)area unui )opil )are #g/rie )u ung0ia rugina unei s a ui an i)e pen ru a )i i su. a)eas , po(g0i1, o ins)rip1ie pe rei s+er uri * ears,. S, ne "n oar)em la aparen1e. Con inu/nd s, ne o)up,m de reali a e' vom spune prea mul )a roman)ier' prea pu1in )a is ori).

Capi olul X!X

-rdul

Ba.loul pe )are am "n)er)a s,-l s)0i1,m "n )api olul pre)eden ' al impului *i al oamenilor de )are ne o)up,m "n a)es momen ' poa e expli)a "n o)0ii )i i orilor no* ri in eresul de ne)re#u ai pari#ienilor pen ru spe) a)olele de ra amen exersa e "n pu.li) de Mesmer. As +el' regele Ludovi) al XV!-lea' )are' da), nu era )urios' )el pu1in apre)ia nou ,1ile )e +,)eau v/lva "n iu.i ul s,u 9aris' "ng,duise reginei 2 )u )ondi1ia' v, amin i1i' )a augus a vi#i a oare s, +ie "nso1i , de o prin1es, 2 regele de)i "ng,duise reginei s, mearg, s, vad,' )eea )e v,#use oa , lumea. Bre)user, dou, #ile de la vi#i a pe )are domnul )ardinal de Ro0an o +,)use doamnei de La Mo e. Vremea se "m.l/n#ise: "n)epuse de#g0e1ul. 8 arma , de m, ur, ori veseli' .u)ur/ndu-se ), iarna lua s+/r*i ' "mpingeau spre )anale' )u #elul solda1ilor )are sap, ran*ee' ul imele res uri de #,pad,' opi , *i murdar,' +orm/nd adev,ra e r/uri negre. 9e )erul al.as ru *i )ura se iveau primele s ele' )/nd doamna de La Mo e' "m.r,)a , elegan ' av/nd oa e aparen1ele unei .un,s ,ri' sosi "n r-un )upeu' pe )are m, u*a Clo ilda "l alesese )/ mai lus rui )u pu in1, *i se opri "n pia1a VendQme' dinain ea unei )ase )u aspe) m,re1'

1JJ

Alexandre Dumas
)u +eres re "nal e *i largi' super. lumina e pe o )uprinsul +a1adei. A)eas a era lo)uin1a do) orului Mesmer. <n a+ara )upeului doamnei de La Mo e' un impresionan num,r de e)0ipa(e sau r,suri)i' s a1ionau "n +a1a )asei. <n plus' dou, sau rei su e de )urio*i rop,iau "n noroi *i a* ep au ie*irea .olnavilor "ns,n, o*i1i sau in rarea )elor )are vroiau s, se vinde)e. A)e* ia' aproape o1i .oga1i *i )u i luri no.iliare' soseau "n r,surile lor "mpodo.i e )u .la#oane' erau a(u a1i s, )o.oare *i pur a1i de la)0ei' iar a)eas , nou, spe)ie de )ole e "n)o o*m,ni e "n .l,nuri sau "n+,*ura e "n man ii de sa in nu-i )onsola )/ u*i de pu1in pe ne+eri)i1ii muri ori de +oame' pe (um, a e goi' )are a* ep au a+ar,' la poar ,' pro.a eviden , ), Dumne#eu d, sau ia oamenilor s,n, a ea +,r, a le )onsul a ar.orele genealogi). C/nd unul din re .olnavii )u +a1a palid,' )u mem.rele a /rn/nd moi disp,rea su. imensa poar ,' un murmur s r,., ea mul1imea *i rar se "n imp la )a masa a)eas a )urioas, *i amor+, )are ve*ni) se "m.ul#ea pe la u*ile .alurilor *i pe su. por i)ele ea relor s, nu re)unoas), +ie pe )u are du)e )u un .ra1 sau un pi)ior parali#a ' +ie pe )u are mare*al ale ),rui pi)ioare re+u#au s,-l mai poar e' mai pu1in din pri)ina o.oselii mar*urilor mili are )/ din pri)ina prea deselor vi#i e +,)u e doamnelor de la 8per, sau de la Comedia ! alian,. Es e de la sine "n1eles ), is)odirile mul1imii nu se opreau numai asupra .,r.a1ilor. !a ,' de pild,' o doamn, )are e dus, pe .ra1e de vale1ii s,i' )u )apul a /rn/nd' )u privirea +ix,' a*a )um erau pur a e odinioar, pa ri)ienele romane de ), re s)lavii lor dup, )e luau masa: a)eas , doamn,' prad, unor su+erin1e de na ur, nervoas,' sau sl,.i , de ex)ese *i de nop1i al.e' nepu /nd +i vinde)a , sau readus, la via1, de ), re )omedian1ii la mod, sau de ), re a)ei "ngeri viguro*i despre )are doamna Duga#on s)ria pove* i a / de minuna e' venea s, )ear, 0/rd,ului "n )are Mesmer "*i )u+und, )lien1ii )eea )e "n #adar )eruse aiurea. S, nu se )read, ), exager,m dup, .unul nos ru pla) de),derea moravurile Bre.uie s, m,r urisim ), "n a)ea vreme era o lup , aprig, "n re oamnele de la )ur e *i domni*oarele de la ea ru. Unele le luau aman1ii *i so1ii +emeilor de lume' )elelal e le r,peau domni*oarelor din ea ru )olegii *i a*a-#i*ii veri*ori. Unele din re a)es e doamne erau la +el de )unos)u e )a *i .,r.a1ii' iar numele lor )ir)ula prin mul1ime la +el de #gomo os' dar mul e *i +,r, "ndoial, nu erau )ele ale ),ror nume ar +i is)a )el mai mi) s)andal' mul e s),pau' "n seara a)eas a )el pu1in' de #vonuri *i de pu.li)i a e' venind la Mesmer )u +a1a a)operi , de o mas), de sa in. <n #iua a)eas a' la (um, a ea pos ului 9a* ilor' se d,dea la 8per, un .al mas)a *i doamnele )u pri)ina "*i +,)eau so)o eala ),' p,r,sind pia1a VendQme' se vor du)e dire) la .al. 9rin mi(lo)ul a)es ei mul1imi' unde vaie ele' vor.ele .a (o)ori oare' ex)lama1iile admira ive *i' mai ales' murmurele nu )on eneau o )lip,' doamna )on es, de La Mo e re)u dreap , *i mo0or/ ,' )u o mas), pe +a1,' nel,s/nd al , urm, a re)erii sale de)/ a)eas , +ra#, repe a , "n drumul s,u4 A0' ia , una )are' de .un, seam,' nu prea pare .olnav,5 Dar nu v, l,sa1i "n*ela1i4 +ra#a nu "nsemna delo) ), nu lipseau )omen ariile. C,)i da), doamna de La Mo e nu era .olnav,' a un)i )e ),u a la Mesmer6 Da), mul1imea ar +i +os ' )a noi' la )uren )u evenimen ele pe )are a.ia le-am poves i ' ar +i g,si ), nimi) nu era mai simplu de)/ a)es adev,r. <n r-adev,r' doamna de La Mo e se g/ndise mul la "n /lnirea sa )u domnul )ardinal de Ro0an *i' mai ales' la a en1ia )u o ul spe)ial, pe )are )ardinalul o a)ordase )u ioarei )u por re ui a , sau mai )ur/nd pierdu , de ea "n )as,. 7i )um numele proprie arei a)elei )u ii era pri)ina spon anei )ur oa#ii a )ardinalului' doamna de La Mo e se g/ndise la dou, mi(loa)e de a-i a+la numele. La "n)epu ' a re)urs la )el mai simplu. S-a dus la Versailles pen ru a se in+orma asupra .iroului de .ine+a)eri al doamnelor germane. Ai)i' dup, )um .ine v, da1i seama' nu a primi ni)i o in+orma1ie. Doamnele germane )are lo)uiau la Versailles erau "n num,r mare' da ori , simpa iei pe )are regin, o ar, a pe +a1, )ompa rioa elor sale4 )am o su , )in)i#e)i 2 dou, su e. Numai ),' de*i oa e erau +oar e miloase' ni)i uneia nu-i re)use prin )ap s, pun, o

1J1

Colierul Reginei vol. 1


+irm, la .iroul de .ine+a)eri. De)i @eanne )eruse "n #adar in+orma1ii asupra )elor dou, doamne )are o vi#i aser,: "n #adar spusese ), pe una din re ele o )0ema Andreea. Nu era )unos)u , la Versailles ni)i o doamn, german, av/nd a)es nume' de al +el des ul de pu1in german. 9e a)eas , )ale' )er)e ,rile n-au dus' a*adar' la ni)i un re#ul a . S,-l "n re.e dire) pe domnul de Ro0an )are era numele la )are se g/ndea' ar +i "nsemna "n primul r/nd s,-i dea de .,nui *i apoi s, renun1e la pl,)erea *i sa is+a)1ia unei des)operiri "mpo riva *i "n a+ara u uror pro.a.ili ,1ilor. 8r' deoare)e vi#i a )elor dou, doamne +usese plin, de mis er' deoare)e pline de mis er +useser, *i uimirea *i re i)en1ele domnului de Ro0an' numai )u a(u orul mis erului re.uia s, de#lege a / ea enigme. De al +el' @eanne sim1ea o a ra)1ie "nn,s)u , pen ru lup a )u ne)unos)u ul. Au#ise spun/ndu-se ), la 9aris' de la un imp' un +,), or de minuni g,sise mi(lo)ul de a s)oa e din )orpul omului .olile *i durerile' la +el )um odinioar, !sus i#gonea diavolul din rupul poseda1ilor. 7 ia nu numai ), a)es om vinde), durerile +i#i)e' dar ), pu ea s, smulg, din inim, aina dureroasa )are-l m,)ina pe individ. As +el au +os de#v,lui e un impresionan num,r de nemaipomeni e se)re e. A*a' de pild,' doamna de Duras "*i reg,sise un )opil )are-i +usese +ura "n +a1,: doamna de C0an on3' un )/ine engle#es) )/ un pumn' pen ru )are ar +i da o1i )opiii din lume' iar domnul de Vaundreuil' o .u)l, de p,r pen ru )are ar +i (er +i (um, a e din averea sa. De#v,luirile +useser, +,)u e de ), re pre#i), ori sau pre#i), oare la *edin1ele de magne ism ale do) orului Mesmer. <n )asa ilus rului do) or' pu eai a+la' de asemenea' se)re ele )ele mai in eresan e. De a)eea doamna de La Mo e se g/ndise ),' asis /nd la o *edin1,' va "n /lni +enix-ul )are o va a(u a s-o des)opere pe proprie ara )u iei )e +,)ea pen ru momen o.ie) ul )elor mai ar#, oare preo)up,ri ale sale. !a , de )e se "ndrep a a / de gr,.i , spre marea sal, unde se adunau .olnavii. A)eas , sal,' )erem s)u#e )i i orilor no* ri' meri a o des)riere )u o ul spe)ial,. 8 *i +a)em )/ vom pu ea mai exa) . Apar amen ul se "mp,r1ea "n dou, se)1iuni prin)ipale. Dup, )e raversai an i)amera *i ar, ai u*ierilor de servi)iu 0/r iile ne)esare' erai l,sa s, in ri "n run salon )u +eres rele "n)0ise erme i) )a s, nu lase s, p, rund, lumina *i aerul' #iua' #gomo ul *i aerul noap ea. <n mi(lo)ul salonului' su. un )andela.ru ale ),rui lumin,ri d,deau o lumin, sla., *i aproape s ins, pu eai o.serva o )ad, uria*, a)operi , )u un )apa). Cada nu avea o +orm, elegan , *i nu era de+el "mpodo.i ,4 ni)i o draperie nu "i as)undea marginile de me al. A)eas a era )ada ),reia i se spunea 0/rd,ul lui Mesmer. Ce vir u1i "n runea a)es 0/rd,u6 Nimi) mai simplu de l,muri . Era plin aproape p/n, sus )u ap, sul+uroas,' ale ),rei miasme se )on)en rau su. )apa)' iar a)es ea' la r/ndul lor' umpleau s i)lele r/ndui e me odi) )u g/ ul "n (os pe +undul 0/rd,ului. As +el se produ)ea o dega(are *i un ames e) de )uren1i mis erio*i su. in+luen1a ),rora .olnavii se "ns,n, o*eau. De )apa) era suda un inel de +ier )are sus1inea o +unie lung, a ),rei menire o vom )unoa* e da), arun),m o privire asupra .olnavilor. A)e* ia' pe )are i-am v,#u adineauri in r/nd "n pala ' s , eau' pali#i *i +,r, vlag,' "n (il1urile a*e#a e (ur "mpre(urul ),#ii. F,r.a1i *i +emei laolal ,' nep,s, ori' lini* i1i sau agi a1i' a* ep au e+e) ul ra amen ului. Un vale ' lu/nd )ap, ul +uniei lungi' +ixa , de )apa)ul 0/rd,ului' o "n+,*ur, "n (urul mem.relor .olnave' "n a*a +el "n)/ o1i' lega1i )u a)ela*i lan1' s, sim , "n a)ela*i imp e+e) ele ele) ri)i ,1ii din 0/rd,u. Apoi' pen ru a nu "n rerupe ni)i o )lip, a)1iunea +luidelor animale ransmise *i modi+i)a e de +ie)are organism "n par e' .olnavii aveau gri(,' dup, re)omanda1ia do) orului' s, se a ing, unii de al1ii' +ie )u )oa ele' +ie )u umerii' +ie )u pi)ioarele' "n a*a +el )a 0/rd,ul ,m,dui or s,-*i ransmi , simul an "n oa e rupurile ),ldura *i energia s, regenera oare. De .un, seam,' a)eas , )eremonie medi)al, era un spe) a)ol )iuda *i nu v, ve1i mira )/ u*i de pu1in ), s /rnea )urio#i a ea pari#ienilor "n )el mai "nal grad. Dou,#e)i sau rei#e)i de .olnavi a*e#a1i "n (urul ),#ii' un vale mu )a o1i )ei de +a1,' "nl,n1uindu-i )u o +unie. Asemeni *erpilor )are "i "n)ol,)eau pe Lao)oon *i pe +iii s,i: apoi *i a)es om dispare pe +uri*' dup, )e a ar, a .olnavilor vergelele de +ier "n+ip e "n anumi e

1J>

Alexandre Dumas
g,uri ale ),#ii' vergele )e slu(eau de )ondu) ori lo)ali ai a)1iunii ,m,dui oare a +luidului mesmerian. Mai "n /i' )0iar de la "n)epu ul *edin1ei' o ),ldur, dul)e *i oropi oare p, rundea "n sal,: mu*)0ii "n1epeni1i ai .olnavilor se des indeau: ),ldura ur)a rep a din podea spre avan *i )ur/nd se "n)ar), de miresme deli)a e su. in+luen1a ),rora )edau' amor1i e' )ele mai d/r#e min1i. Folnavii se l,sau )uprin*i de volup a e' )/nd deoda ,' o mu#i), suav, *i armonioas,' exe)u a , de ins rumen e *i mu#i)an1i nev,#u1i' se risipea )a o dul)e v,paie prin re valuri de ),ldur, *i miresme. 9ur, pre)um )ris alul din )are se "n+iripa' a)eas , mu#i), avea o in+luen1, ire#is i.il, asupra nervilor. S-ar +i #is ), es e unul din re a)ele surse mis erioase *i ne)unos)u e ale na urii )are uimes) *i +arme), "nse*i animalele' un vaie al v/n ului re)/nd prin )r,p, urile s /n)ilor. Cur/nd' ins rumen elor li se al, urau vo)i )a i+ela e ), +lorile *i no ele se risipeau )a ni* e pe ale pes e )ape ele )elor pre#en1i. 9e oa e )0ipurile' la "n)epu uimi e' se-n ip,rea "n)e ul )u "n)e ul pl,)erea' i#vor/ , din m/ng/ierea u uror sim1urilor. Era )lipa )/nd .olnavii puneau m/na pe vergeaua de +ier "n+ip , "n 0/rd,u *i *i-o du)eau spre piep ' la inim, sau la )ap' adi), spre lo)ul unde s,l,*luia .oala. <n)0ipui1i-v, .ea i udinea gonind su+erin1a *i nelini* ea de pe oa e +e1ele' "n)0ipui1i-v, oropeala lipsi , de gri(i )uprin#/ndu-i )u o ul' lini* ea ul.ura , de suspine )are plu ea pes e "n reaga adunare *i ve1i avea o imagine aproape exa) , a s)enei pe )are am s)0i1a -o' )u dou, reimi de se)ol mai /r#iu +a1a de #iua )/nd s-a pe re)u . A)um' )/ eva )uvin e despre )ei )e (u)au a)eas , s)en,. Se "mp,r1eau "n dou, )a egorii. Unii' )e-i drep .olnavi' +,r, a se sin)0isi de )eea )e numim respe) +a1, de om' lu)ru de )are 1in seama oamenii de )ondi1ie modes , *i pe )are "l neso)o es) )ei +oar e suspu*i' de)i unii' spuneam' adev,ra1i a) ori' veniser, ai)i pen ru a +i vinde)a1i )u ori)e pre1' drep )are se s r,duiau din r,spu eri s,-*i a ing, s)opul. Ceilal1i' s)ep i)i sau simpli )urio*i' +,r, s, su+ere de vreo .oal,' in raser, "n )asa lui Mesmer )um in ri la ea ru' +ie ), doreau s,-*i dea seama de e+e) ul pe )are "l sim1eau s /nd "n prea(ma 0/rd,ului +erme)a ' +ie ),' simpli spe) a ori' voiau s, s udie#e a)es nou sis em +i#i) *i nu aveau al , preo)upare de)/ s,-i priveas), pe .olnavi sau )0iar pe )ei )are luau par e la ra amen ' de*i erau s,n, o*i. 9rin re primii' aprigi adep1i ai lui Mesmer' plini de re)uno* in1, +a1, de me odele sale' pu ea +i o.serva , o /n,r, +emeie' )u o s a ur, +rumoas,' "m.r,)a , )am ex ravagan ' )are' supus, a)1iunii +luidului *i apli)/ndu-*i singur, )u vergeaua )ele mai mari do#e la )ap *i "n regiunea epigas rului' "*i ro ea +rumo*ii s,i o)0i' lipsi , +iind de vlag,' "n vreme )e m/inile sale prinser, s, #v/)neas), nervos' )eea )e indi)a p, runderea +luidului magne i). C/nd "*i r,s urn, )apul pe spa ele (il1ului' )ei de +a1, pu ur, s, vad, "n voie +run ea ei palid,' .u#ele )onvulsive *i g/ ul +rumos )olor/ndu-se pu1in )/ e pu1in su. pulsa1ia vie a s/ngelui. A un)i' "n r/ndul spe) a orilor' din re )are mul1i "*i a1in iser, )u uimire o)0ii asupra inerei +emei' dou, sau rei )ape e' "n)lin/ndu-se unul spre )el,lal ' "*i )omuni)au o ves e' de .un, seam, s ranie' )are sporea a en1ia re)ipro), a )elor )urio*i. 9rin re ei se a+la. 7i doamna de La Mo e' )are' +,r, a se eme ), ar pu ea +i re)unos)u , sau +,r, s,-i pese de a)es lu)ru' "*i s)oase mas)a de sa in *i o 1inea "n m/n,. De al +el' din lo)ul unde se a+la' era +eri , de mai oa e privirile. S , ea aproape de u*,' spri(ini , de un s /lp as)uns de o draperie: de a)olo ea vedea o ul +,r, a +i v,#u ,. Dar din o )e vedea' lu)rul )el mai demn de a en1ie i se p,ru +,r, "ndoial, )0ipul a)elei inere +emei ele) ri#a , de +luidul mesmerian. <n r-adev,r' )0ipul a)es a o i#.ise "n a*a +el' "n)/ )on esa r,mase 1in ui , lo)ului imp de )/ eva minu e' )uprins, de o aprig, dorin1, de a vedea *i a a+la. A05 murmur, ea' +,r, s,-*i ia o)0ii de la +rumoasa .olnav,. Nu mai "n)ape "ndoial,' es e .ine+,), oarea )are m-a vi#i a alal ,ieri' )ea )are a s /rni nea* ep a ul in eres al domnului de Ro0an +a1, de mine.

1JD

Colierul Reginei vol. 1


7i )onvins, ), nu se "n*eal,' .u)uroas, de "n /mplarea )are-i venea "n a(u or' )eea )e )er)e ,rile sale nu reu*iser,' se apropie. Dar "n )lipa a)eea' /n,ra +emeie' )uprins, de )onvulsii' "*i "n)le* a gura *i ., u +,r, vlag, aerul )u m/inile. A)es e dou, m/ini' re.uie s, o spunem' nu erau )0iar m/inile a)elea +ine *i su.1iri' de o al.ea1, )a de )ear,' admira e de doamna de La Mo e la ea a)as, )u )/ eva #ile "n urm,. Cri#a se ransmise pe da , )elor mai mul1i din re .olnavi' )reierul era sa ura de #gomo e *i par+umuri. <n regul po en1ial nervos era soli)i a . <n s)ur imp' .,r.a1i *i +emei' urm/nd exemplul inerei su+erinde' "n)epur, s, suspine' s, murmure' s, s rige *i' mi*)/ndu-*i .ra1ele' pi)ioarele *i )ape ele' in rar, )u o ul *i +,r, pu ere de "mpo rivire "n )eea )e maes rul numea )ri#,. <n )lipa a)eea' se ivi "n sal, un .,r.a ' +,r, )a )ineva s,-l +i v,#u in r/nd' +,r, )a )ineva s, poa , spune )um a in ra . 8are ie*ise din )ad, )a 90oe.us6 Apolo al apelor' )are se "n ru)0ipase din a.urul "nmiresma al s,lii6 De a(uns ), se a+l, din r-o da , a)olo *i ), +ra)ul s,u lilia)0iu-des)0is' pl,)u la vedere' +rumoas,-i +a1, palid,' in eligen , *i senin, nu de#min1ea )ara) erul oare)um s raniu al a)es ei apari1ii. Linea "n m/n, o nuia lung,' spri(ini ,' sau' mai .ine #is' muia , "n +aimosul 0/rd,u. La un semn al s,u' u*ile se des)0iser, *i ap,rur, dou,#e)i de vale1i #draveni4 +ie)are lu, )u mare pre)i#ie pe a)ei .olnavi )are "n)epuser, s,-*i piard, e)0ili.rul pe +o olii *i "i ranspor ar, "n mai pu1in de un minu "n sala ve)in,. <n )lipa )/nd avea lo) a)eas , opera1iune' doamna de La Mo e' dup, )e "nain ase "mpreun, )u al1i )urio*i p/n, "n pragul noii s,li unde +useser, du*i .olnavii' au#i pe unul din re )ei de +a1, s rig/nd4 Ea es e' es e )0iar ea5 Doamna de La Mo e o)mai se preg, ea s,-l "n re.e pe )el )e s rigase4 EEa' )ine anume6E' )/nd deoda , dou, doamne in rar, prin +undul primei s,li' spri(inindu-se una de al a *i urma e la oare)are dis an1, de ), re un .,r.a )are ar, a )a un vale de "n)redere' )u oa e ), era deg0i#a "n r-un +ra) de .urg0e#. <n+,1i*area a)es or dou, +emei' mai ales a uneia din re ele' o impresiona a / de mul pe )on es,' "n)/ +,)u un pas spre ele. <n a)es momen ' un s rig, prelung s),pa de pe .u#ele inerei )uprinse de )onvulsii ,)u )a "n reaga asis en1, s, se "ndrep e "n r-a)olo. !media )el )are s rigase4 EEa es e5E *i )are se a+la l/ng, doamna de La Mo e #ise )u o vo)e surd,' aini),4 Domnilor' privi1i' es e "n r-adev,r regina. Au#ind a)es )uv/n ' @eanne res,ri. Regina5 ex)lam, "n a)ela*i imp mai mul e vo)i "nsp,im/n a e *i surprinse. Regina la Mesmer65 Regina "n r-o )ri#,65 repe ar, al e glasuri. A0' )u nepu in1,5 Mi)ea unul. 9rivi1i 2 r,spunse ne)unos)u ul' lini* i . 8 )unoa* e1i pe regin,6 Da sau nu6 <n r-adev,r 2 murmur, )ea mai mare par e din re )ei de +a1, 2 asem,narea es e de ne)re#u . Doamna de La Mo e avea o mas),' "n o)mai )a oa e +emeile )are' ie*ind de la Mesmer' re.uiau s, mearg, la .alul 8perei. 9u ea de)i s, "n re.e +,r, eam,. Domnule 2 se adres, ea' )elui )are s rigase primul' un .,r.a voini)' ro*u *i plin la +a1,' )u o)0ii s r,lu)i ori *i deose.i de ageri 2 par), spunea1i ), regina se a+l, ai)i6 8' doamn,' +,r, pi) de "ndoial, 2 r,spunse a)es a. Unde6 9,i /n,ra +emeie pe )are o vede1i a*e#a , pe pernele viole e' "n r-o )ri#, a / de pu er-ni),' "n)/ nu-*i poa e s ,p/ni )onvulsiile' es e )0iar regina. Dar de )e )rede1i ), ar +i regina' domnule6 =oar e simplu' doamn,' pen ru ), a)ea +emeie es e regina 2 repli), imper ur.a.il ne)unos)u ul. 7i o p,r,si pe in erlo)u oarea sa pen ru a se du)e s, "n ,reas), *i s, "mp,r ,*eas), nou a ea *i )elorlal e grupuri.

1J&

Alexandre Dumas
@eanne "n oarse spa ele spe) a)olului' aproape inde)en ' pe )are "l d,dea epilep i)a. Dar a.ia +,)u )/1iva pa*i spre u*,' ), se a+l, +a1, "n +a1, )u )ele dou, doamne )are' a* ep /ndu-*i r/ndul' priveau nu +,r, un viu in eres' 0/rd,ul' vergelele *i )apa)ul. <n )lipa )/nd #,ri )0ipul )elei mai "n v/rs , din re )ele dou, doamne' un s rig, "i s),p, de pe .u#e. Ce es e6 "n re., a)eas a. @eanne "*i smulse imedia mas)a. M, re)unoa* e1i6 #ise ea. Doamna avu o res,rire' dar se s ,p/ni aproape "n a)eea*i )lip,. Nu' doamn, 2 r,spunse ea oare)um ul.ura ,. Ei .ine' eu v, re)unos) *i v, voi dovedi-o. A)eas , "ndr,#neal, le +,)u pe )ele dou, doamne s, se apropie )u eam, una de )ealal ,. @eanne s)oase din .u#unar )u ia )u por re ul. A1i ui a -o la mine 2 spuse ea. C0iar da), ar +i a*a' nu es e un mo iv s, +i1i a / de emo1iona ,5 Sun "nsp,im/n a , de prime(dia "n )are se a+l, "n )lipa de +a1, maies a ea voas r,. Expli)a1i-v,. Nu "nain e de a v, +i pus a)eas , mas),' doamn,. Con esa "*i lu, mas)a *i i-o "n inse reginei' )are "n), mai *ov,ia' so)o ind ), *i-a as)uns "ndea(uns o.ra#ul su. glug,. V, rog' navem ni)i o )lip, de pierdu 2 insis , @eanne. =a)e1i )e v, spune' doamna 2 "i *op i reginei )ea de a doua doamn,. Regina "*i puse ma*inal mas)a pe +a1,. A)um veni1i' veni1i repede 2 spuse @eanne. 7i le "mpinse )u a / a 0o ,r/re pe )ele dou, +emei' "n)/ a)es ea se a+lar, "n )/ eva se)unde l/ng, u*a de la s rad,. <n s+/r*i ' despre )e es e vor.a6 "n re., regina' r,g/nd aer "n piep . Maies a ea voas r, n-a +os v,#u , de nimeni6 Nu )red. Cu a / mai .ine. Dar' "n +ine' "mi pu e1i expli)a... Rog pen ru momen pe maies a ea voas r, s, )read, pe devo a a sa slu(i oare )/nd a)eas a "i spune ), se a+l, "n r-o mare prime(die. Dar )are es e a)eas , prime(die6 Voi avea )ins ea s, spun o ul maies ,1ii sale da), "n r-o #i va .inevoi s,-mi a)orde o audien1, de o or,. A)um ar +i mul prea lung. Maies a ea voas r, poa e +i o.serva ,' re)unos)u ,. 7i )um regina p,rea ner,.d, oare' @eanne se adres, prin1esei de Lam.alle4 A0' doamn,' v, implor' ruga1i-o o da , )u mine pe maies a ea sa s, ple)e' s, ple)e )0iar "n )lipa a)eas a. 9rin1esa +,)u un ges rug, or. S, mergem' da), a*a vre1i 2 se "nvoi regina. Apoi "n or)/ndu-se spre doamna de La Mo e' #ise4 Mi-a1i )eru o audien1,6 A* dori s,-mi +a)e1i )ins ea s, po da maies ,1ii voas re expli)a1ii asupra pur ,rii mele. Ei .ine' adu)e1i-mi a)eas , )u ie *i "n re.a1i de por arul Lauren : va +i aver i#a . 7i "n or)/ndu-se spre s rad,' s rig, "n german,4 Xommen sie da' Pe.er5I 8 )alea*), se apropie "n vi e#,: )ele dou, prin)ipese se suir, "n gra.,. Doamna de La Mo e r,mase la u*, p/n, )e r,sura nu se mai #,ri. A05 *op i ea. Bo )e am ,)u ' a +os .ine +,)u Mai depar e "ns,... re.uie s, )0i.#uim.

Vino ai)i' Pe.er5 Rn. .S

1JG

Colierul Reginei vol. 1

Capi olul XX

Domnioara .li!a

<n a)es imp )el )e a r,sese a en1ia asis en1ei asupra pre insei regine a inse um,rul unuia din re spe) a orii )ei mai )onvin*i' "m.r,)a1i "n r-o 0ain, (erpeli ,. !a , un +rumos su.ie) pen ru dumnea a' )are e* i ga#e ar5 Cum adi),6 "n re., #iaris ul. Vrei s, 1i-l re#um6 Cu pl,)ere. !a ,4 EDespre prime(dia de a e na* e "n r-o 1ar, "n )are regele es e )ondus de regin,' )are regin, se d, "n v/n dup, )ri#ele de magne ismE. ?a#e arul "n)epu s, r/d,4 7i Fas ilia6 =ii serios5 9ar), nu exis , anagrame )u a(u orul ),rora e po1i +eri de )en#ur, regelui6 Be-n re.' )are )en#or ar pu ea s,-1i in er#i), s, poves e* i despre prin1ul Silu *i prin1esa E enio na' regin, din Nar+e)6 ;m5 Ce #i)i6 A' desigur5 Se en u#iasma ga#e arul. !deea es e admira.il,. 7i e rog s, )re#i ), un ar i)ol in i ula 4 ECri#ele prin1esei E enio na "n )asa +a)0irului RemsemE se va .u)ura de mare su))es "n saloane. Sun la +el de sigur ), *i dumnea a. Du- e de)i *i s)rie-l )u pana dumi ale de #ile mari. ?a#e arul s r/nse m/na ne)unos)u ului. 9o s,-1i rimi )/ eva numere6 "n re.,. 8 +a) )u pl,)ere da),-mi spui )um e )0eam,. Da' desigur5 !deea es e super., *i exprima , de dumnea a va )/* iga su , la su ,. Care es e ira(ul o.i*nui al pam+le elor dumi ale6 Dou, mii. =,-mi un servi)iu. Cu )ea mai mare pl,)ere. !a a)e* i )in)i#e)i de ludovi)i *i ip,re* e-l "n *ase mii de exemplare. Cum' domnule65 Vai de mine' m, )ople*i1i... De-a* * i m,)ar numele unui pro e) or al li erelor a / de generos5... Li-l voi spune rimi1/nd la dumnea a a)as, s, mi se )umpere o mie de exemplare' )u dou, livre .u)a ,' de a)um "n op #ile' )e #i)i6 Voi lu)ra #i *i noap e' domnule. 7i s, +ie amu#an . Voi +a)e s, r/d, )u la)rimi "n regul 9aris' )u ex)ep1ia unei singure persoane. Care va pl/nge )u la)rimi de s/nge' nu-i a*a6 A0' domnule' )e 0a# ave1i5 E* i ama.il. Un am,nun ' da ea#, pu.li)a1ia )a +iind sosi , de la Londra. Ca de o.i)ei. Domnule' sluga dumneavoas r,. 7i sp, osul ne)unos)u "l )on)edie pe rep,du*' )are' )u )ei )in)i#e)i de ludovi)i "n .u#unar' o * erse repede )a o pas,re r,u preves i oare. Ne)unos)u ul' r,mas singur sau' mai exa) ' +,r, "nso1i or' )on inu, s, priveas), "n sala unde se a+la /n,ra +emeie' )are a)um ),#use "n r-o s are de pros ra1ie *i ),reia o )ameris ,' anume anga(a , "n servi)iul doamnelor a+la e "n )ri#,' "i po rivea de)en +us ele. El o.serv, la a)eas , deli)a , +rumuse1e r,s, urile +ine *i volup oase' no.ila gra1ie )e o avea "n somn' apoi' "n or)/ndu-se' "*i #ise4 E;o ,r/ ' asem,narea es e "nsp,im/n , oare. Dumne#eu )/nd a +,)u -o' a avu planurile sale: a os"ndi -o dinain e pe a)eea )are seam,n, )u a)eas ,E.

1JI

Alexandre Dumas
<n )lipa )/nd s+/r*ea a)es g/nd amenin1, or' /n,ra +emeie se ridi), "n)e din mi(lo)ul pernelor *i' spri(inindu-se de .ra1ul unui ve)in re#i "nain ea ei din ex a#' "n)er), s, pun, pu1in, ordine "n "m.r,),min ea-i r,v,*i ,. Ro*i v,#/nd a en1ia pe )are i-o d,deau )ei de +a1,' r,spunse )u o )o)0e , poli e1e "n re.,rilor grave *i preveni oare ale lui Mesmer: apoi "*i "n inse .ra1ele ro unde *i pi)ioarele +rumoase' )a o pisi), re#i , din somn' s r,., u )ele rei "n),peri' prin#/nd din #.or' +,r, s, piard, ni)i una' oa e privirile' +ie .a (o)ori oare' +ie po+ i)ioase' +ie "nsp,im/n a e pe )are i le rimi eau )ei de +a1,. Dar )eea )e o surprinse p/n, "n r-a / "n)/ o +,)u s, r/d, +u +ap ul ),' re)/nd pe l/ng, un grup )e *u*o ea "n r-un )ol1 al s,lii' +u primi ,' "n lo)ul o)0eadelor o.ra#ni)e )u "n1elesuri galan e' )u un *ir de reveren1e a / de respe) uoase' )um ni)i )el mai s)ro.i *i mai serios )ur ean +ran)e# nu s-ar +i ple)a mai ad/n) pen ru a o salu a pe regin,. <n reali a e' a)es grup ului *i reveren1ios' +usese al), ui "n gra., de ), re a)el neo.osi ne)unos)u ' )are' as)uns "n spa ele lor' spunea )u vo)e s),#u ,4 Nu )on ea#,' domnilor' nu )on ea#,' es e o u*i regina =ran1ei5 S, ne ple),m' s, ne ple),m ad/n). Mi)a persoana' o.ie) ul a)es ui respe) ' re)u oare)um nelini* i , prin ves i.ul *i a(unse "n )ur e. Ai)i' o)0ii s,i o.osi1i ),u ar, un )upeu sau un s)aun pur a de oameni4 nu g,si ni)i una' ni)i al a: numai ),' dup, )/ eva )lipe de ne0o ,r/re' o)mai )/nd pusese pi)iorul s,u deli)a pe ro uar' un la)0eu "nal se apropie de ea. Br,sura doamnei5 #ise el. Dar eu n-am r,sur, 2 repli), /n,ra +emeie. Doamna a veni )u un )upeu6 Da. Din s rad, Daup0ine6 Da. 8 voi )ondu)e pe doamna a)as,. =ie' )ondu-m, 2 "n)uviin1, mi)a persoan,' )u un aer 0o ,r/ ' +,r, s, se lase prad, mai mul de o )lip, nelini* ii pe )are neprev,#u ul a)es ei propuneri ar +i s /rni -o ori),rei al e +emei. La)0eul +,)u un semn4 "i r,spunse o )alea*)a de )as, mare "n )are doamna in r,. S rada Daup0ine5 "i s rig, vi#i iului la)0eul' ridi)/nd s)ara. Caii pornir, "n goan,: a(un*i la 9on -Neu+' mi)a doamn,' ),reia "i pl,)ea nespus a)es +el de a ),l, ori' )um spune La =on aine' regre , ), nu lo)uia la @ardin des 9lan es. Br,sura se opri. S)ara +u )o.or/ , *i la)0eul' .ine s ila ' "n inse m/na pen ru a primi *pera)lul )u a(u orul ),ruia in rau "n )as, lo)ui orii a rei#e)i de mii de lo)uin1e din 9aris' )are nu erau pala e *i nu aveau ni)i por ar' ni)i gard, elve1ian,. La)0eul des)0ise de)i poar , pen ru a +eri de o.oseal, dege ele mi)u1ei doamne: apoi' "n )lipa )/nd a)eas a p,*i pe aleea "n une)oas,' salu , *i "n)0ise poar a. Br,sura porni *i disp,ru. <n r-adev,r5 ex)lam, /n,ra +emeie' ia , o aven ur, pl,)u ,. Des ul de galan din par ea domnului de Mesmer. A0' )e o.osi , sun 5 A prev,#u el. Es e un do) or mare. <n imp )e vor.ea )u glas are' a(unse la e a(ul al doilea al )asei' pe un palier )u dou, u*i. <nda , )e ., u' o ., r/n, "i des)0ise. Fun, seara' mam,: )ina e ga a6 Da' )0iar "n)epuse s, se r,)eas),. El e ai)i6 Nu' n-a veni "n),: dar domnul es e ai)i. Care domn6 Cel )u )are vroiai s, vor.e* i as ,-sear,. Eu6 Da' u. A)eas , )onvor.ire avea lo) "n r-un +el de an i)amer, mi),' )u geamuri' )are separa palierul de "n),perea mare )u vederea spre s rad,. 9rin s i)l, se vedea deslu*i lampa lumin/nd a)eas , "n),pere' al ),rui aspe) era' da), nu sa is+,), or' )el pu1in supor a.il.

1J$

Colierul Reginei vol. 1


9erdele ve)0i' din r-o m, ase gal.en,' pe )are impul le p, ase *i de)olorase pe alo)uri' )/ eva s)aune de )a i+ea verde de U re)0 *i un imens *i+onier )u dou,spre#e)e ser are mar)0e a e' o )anapea ve)0e' gal.en,' a)es ea erau splendorile apar amen ului. =emeia nu-l re)unos)u pe )el )e o a* ep a' dar )i i orii no* ri "l vor re)unoa* e desigur: era a)ela*i )are "i s /rnise pe )urio*i la re)erea pre insei regine' a)ela*i )are d,duse )in)i#e)i de ludovi)i pen ru pam+le . 7emineul era "mpodo.i )u o pendul, +lan)a , de dou, vase )r,pa e de por1elan .leu. B/n,ra +emeie des)0ise .rus) u*a )u geamuri *i se apropie de )anapea' unde v,#u s /nd +oar e lini* i un .,r.a pl,)u la "n+,1i*are' mai degra., gras de)/ sla.' )are' )u m/n,-i al., *i +rumoas,' se (u)a nep,s, or )u .oga ul (a.ou de dan el,. Ea nu avu imp s, des)0id, gura. Ciuda ul persona( s)0i1, un +el de salu ' (um, a e ges ' (um, a e ple),)iune *i' arun)/nd ga#dei o privire vioaie *i plin, de .un,voin1,' spuse4 7 iu )e vre1i s, m, "n re.a1i4 dar v, voi r,spunde mai .ine "n re./ndu-v, eu "nsumi. Sun e1i domni*oara 8liva6 Da' domnule. =emeie +erme), oare' +oar e nervoas,' +oar e a ras, de me odele domnului Mesmer. Vin de la el. =oar e .ine5 A)eas a nu v, expli),' dup, )/ e "mi spun +rumo*ii dumneavoas r, o)0i' de )e m, g,si1i pe )anapeaua dumneavoas r, *i lu)rul a)es a v, in eresea#, )el mai mul ' nu-i a*a6 A1i g0i)i ' domnule. Vre1i s,-mi +a)e1i +avoarea *i s, v, a*e#a1i: da), r,m/ne1i "n pi)ioare' voi +i sili s, m, ridi) *i eu: "n +elul a)es a vom pu ea vor.i mai "n voie. V, pu e1i l,uda ), ave1i maniere oare)um neo.i*nui e 2 repli), /n,ra +emeie' pe )are o vom numi de a)um "nain e domni*oara 8liva' deoare)e .inevoia s, r,spund, la a)es nume. Domni*oar,' v-am v,#u adineauri la domnul Mesmer: v-am g,si a*a )um "mi doream. Domnule5... 80' nu v, alarma1i' domni*oar,: nu v, spun ), v-am g,si +erme), oare: vi s-ar p,rea o de)lara1ie de dragos e *i nu as a es e in en1ia mea. Nu v, re rage1i' v, rog' m, ve1i +a)e s, s rig )a un surd. Ce dori1i' a un)i6 "n re., )u naivi a e 8liva. 7 iu 2 )on inu, ne)unos)u ul 2 ), sun e1i o.i*nui , s, au#i1i spun/ndu-vi-se ), sun e1i +rumoas,: de al +el *i eu g,ses) ), sun e1i' dar al )eva vreau s, v, propun. <n r-adev,r' domnule' "mi vor.i1i pe un on... Nu v, "nsp,im/n a1i "nain e de a m, +i as)ul a p/n, la )ap, ... Se a+l, )ineva as)uns ai)i6 Nu-i nimeni as)uns' domnule' dar' "n s+/r*i ... A un)i' da), nu-i nimeni as)uns' s, nu ne +erim *i s, vor.im... Ce a1i spune de o mi), aso)ia1ie a noas r,6 8 aso)ia1ie... De)i vede1i *i dumneavoas r,... !a , ), iar +a)e1i o )on+u#ie. Nu am spus o leg, ur,' am spus aso)ia1ie. Nu v, vor.es) de dragos e' )i de a+a)eri. Ce +el de a+a)eri6 "n re., 8liva' )are devenise a / de )urioas,' "n)/ r,m,sese aproape "nm,rmuri ,. Ce +a)e1i oa , #iua6 9,i... Nu v, eme1i: eu nu v, (ude): spune1i-mi )e vre1i. Nu +a) nimi) sau' "n ori)e )a#' +a) +oar e pu1in. Sun e1i lene*,. 805

1J%

Alexandre Dumas
=oar e .ine. A' vi se pare ),-i +oar e .ine5 =,r, "ndoial,. Ce m, in eresea#, pe mine ), sun e1i lene*,6 V, pla)e s, v, plim.a1i6 Mul . S, v, du)e1i la spe) a)ole' la .aluri6 <n r-un a. S, r,i1i .ine6 Mai ales. Da), v-a* da dou,#e)i *i )in)i de ludovi)i pe lun,' m-a1i re+u#a6 Domnule5 Draga mea domni*oar, 8liva' ia , ), iar "n)epe1i )u .,nuielile. Doar ne-am "n1eles ), nu re.uie s, v, nelini* i1i. Am spus dou,#e)i *i )in)i de ludovi)i' dar s-ar pu ea *i )in)i#e)i. Mi-ar pl,)ea mai mul )in)i#e)i de)/ dou,#e)i *i )in)i. Dar )eea )e "mi pla)e *i mai mul es e li.er a ea de a-mi alege iu.i ul. La nai.a5 V-am spus doar ), nu vreau s, +iu iu.i ul dumneavoas r,. A*adar' nu v, mai +r,m/n a1i min ea. A un)i' )e dra)u vre1i s, +a) )a s, )/* ig )ei )in)i#e)i de ludovi)i ai dumneavoas r,6 Am spus )in)i#e)i6 Da. =ie' )in)i#e)i. M, ve1i primi la dumneavoas r,' v, ve1i +a)e )/ mai +rumoas,' "mi ve1i da .ra1ul )/nd voi dori' m, ve1i a* ep a unde v, voi spune eu s, m, a* ep a1i. Dar am un aman ' domnule. Ei' *i6 Cum' ei *i6... Da... rimi e1i-l la plim.are' )e Dumne#eu5 E0' pe Feausire nu-l po1i rimi e la plim.are )/nd vrei. Vre1i s, v-a(u 6 Nu' "l iu.es). 80oo5... 9u1in. Cu siguran1, ), prea mul . As a-i si ua1ia. A un)i' +ie *i Feausire. Sun e1i "n1eleg, or' domnule. Cu )ondi1ia s,-mi iau revan*a: )ondi1iile v, )onvin6 <mi )onvin' dar mai spune1i-mi-le o da ,. As)ul ,' draga mea' pen ru momen am spus o )e aveam de spus. 9e )uv/n de onoare6 9e )uv/n de onoare5 Dar' )u oa e as ea' v, da1i seama de un lu)ru... Care6 Da),' "n /mpl, or' a* avea nevoie s, +i1i "n r-adev,r me resa mea... A' nu )red. Ni)ioda , nu-i nevoie de as a' domnule. De a p,rea ), sun e1i... C/ despre as a' +ie. Ei .ine' s-a +,)u 5 Fa e palma5 !a , *i pla a dinain e pen ru prima lun,. <i "n inse un +i*i) de )in)i#e)i de ludovi)i +,r, m,)ar s,-i a ing, v/r+ul dege elor. 7i )um ea *ov,ia' i-l s re)ur, "n .u#unarul ro)0iei +,r, s,-i m/ng/ie ni)i m,)ar "n rea), )oapsa a / de ro und, *i de unduioas,. De-a.ia lune), aurul "n +undul .u#unarului' ), dou, ., ,i s)ur e "n poar a dinspre s rad, o +,)ur, pe 8liva s, sar, la +ereas r,. Dumne#eule5 s rig, ea. 9le)a1i repede' es e el. El' )ine6

1JK

Colierul Reginei vol. 1


Feausire... iu.i ul meu... Lua1i-o din lo)' domnule... 9e legea mea5 N-are de)/ s, vin,5 Cum6 N-are de)/ s, vin,65 9,i v, +a)e .u),1i... A*5 As)ul a1i )um .a e: o s, sparg, poar a. Des)0ide1i-i' )e dra)u5 De al +el' de )e nu-i da1i o )0eie6 7i ne)unos)u ul se "n inse pe )anapea' murmur/nd4 Bre.uie s,-l v,d pe )arag0iosul ,s a *i s,-mi dau seama )e-i poa e pielea. F, ,ile "n u*, )on inuar,' "n re ,ia e de groa#ni)e "n(ur, uri' )are se au#eau mul mai sus de e a(ul al doilea. Mam,' du- e' du- e *i des)0ide5 #ise 8liva +urioas,. C/ despre dumneavoas r,' domnule' da), o s, da1i de .u)lu)' n-am )e s, v, +a)' n-ave1i de)/ . C0iar a*a' n-am de)/ 5 repli), imper ur.a.il ne)unos)u ul' +,r, s, se mi* e de pe )anapea. 8liva as)ul a' ul.ura ,' pe palier.

Capi olul XX!

Domnul Beausire

8liva se repe#i "n "n /mpinarea unui .,r.a +urios' )are' )u .ra1ele "n inse' )u +a1a palid, *i 0ainele "n de#ordine' n,v,li "n apar amen ' .les em/nd )u glas r,gu*i 4 Feausire5 S ai' Feausire5 #ise ea' )u o vo)e "n )are nu se g0i)ea spaima' a*a "n)/ nu puneai la "ndoial, )ura(ul a)es ei +emei. Las,-m,5 url, noul veni ' "m.r/n)ind-o pe 8liva' )are vroia s,-l "m.r,1i*e#e. 7i )on inu, din )e "n )e mai are4 A0a' ai)i se a+l, un .,r.a ' de as a nu mi se des)0idea... A0a5... A0a5 Ne)unos)u ul' dup, )um * im' r,m,sese nemi*)a pe )anapea "n r-o a i udine )alm,' pe )are domnul Feausire de .un, seam, ), a lua -o drep ne0o ,r/re sau )0iar spaima. Se opri "n +a1a a)es uia' s)r/*nind din din1i "n r-un +el r,u preves i or. 9resupun ), "mi ve1i r,spunde' domnule6 se s rop*i el. Ce vre1i s, v, spun' s)umpul meu domn Feausire6 repli), ne)unos)u ul. Ce +a)i ai)i6 7i mai "n /i )ine e* i6 Sun un om +oar e pa*ni) la )are e 0ol.e#i "n+ior, or' *i-apoi s , eam de vor., )u doamna "n r-un mod +oar e onora.il. C0iar a*a' "n r-un mod +oar e onora.il 2 murmur, 8liva. Bu s, a)i5 url, Feausire. Vai' vai5 Nu +i a / de grosolan )u doamn,' )are es e a.solu nevinova ,: dar da), e* i pros dispus... Da' sun ... 9ro.a.il ), a pierdu la ),r1i 2 spuse )u glas s),#u 8liva. Sun ruina ' s+/r*i 5 url, Feausire. 7i nu e-ar sup,ra delo) s, (upoi pe )areva 2 spuse r/#/nd ne)unos)u ul. Se "n1elege de la sine' drag, domnule Feausire5 Dumnea a ispr,ve* e )u glumele proas e5... 7i +,-mi pl,)erea *i )ar,- e5 8' domnule Feausire' +ii mai "ng,dui or. 9e o1i dra)ii5 Ridi),- e *i plea),' sau +a) pra+ )anapeaua )u o )e se a+l, pe ea. Domni*oar,' nu mi-a1i spus ), domnul Feausire are asemenea oane )iuda e. Doamne' )/ , s,l., i)ie5

11J

Alexandre Dumas
Feausire' exaspera ' +,)u un ges larg' de )omedian' pen ru a-*i s)oa e sa.ia *i des)rise )u .ra1ele *i )u lama spadei un )er) )u o )ir)um+erin1, de )el pu1in #e)e pi)ioare. <n), un minu *i da), nu e ridi)i' e lipes) de sp, ar. <n r-adev,r' nu mi-a +os "n), da s, "n /lnes) pe )ineva )u o pur are mai ur/ , )a omul ,s a' r,spunse ne)unos)u ul' "n imp )e )u m/na s ing, s)o ea u*urel din ea), sa.ia s)ur ,' pe )are o pusese la spa ele lui' pe )anapea. 8liva "n)epu s, 1ipe as)u1i . A0' domni*oar,' domni*oar,' a)i5 9orun)i lini* i ne)unos)u ul' )are i#.u ise s, se "narme#e +,r, m,)ar s, se +i ridi)a de la lo)ul lui. Ba)i' ),)i se po "n /mpla dou, lu)ruri4 primul' "l #,p,)e* i pe domnul Feausire' )are ar pu ea as +el s, se lase s r,puns de spad,: al doilea' va veni ai)i pa#a de noap e' e va "n0,1a *i e va du)e drep la Sain -La#are. 8liva "nlo)ui s riga ele )u o pan omim, din re )ele mai expresive. Spe) a)olul era )iuda . 9e de o par e' domnul Feausire' )u 0aina des)0eia ,' .ea ' remur/nd de +urie' "mp,r1ind lovi uri +,r, 1in ,' +,r, ni)i o e0ni),' unui adversar )are-i s),pa mereu. De )ealal , par e' un om a*e#a pe )anapea' )u o m/n, spri(ini , pe genun)0i' )u )ealal , 1in/nd arma *i p,r/nd sprin en' +,r, e+or ' r/#/nd "n a)ela*i imp "n r-un +el "n )are l-ar +i "nsp,im/n a p/n, *i pe S+/n ul ?0eorg0e. Sa.ia lui Feausire nu i#.u ise o singur, )lip, s, se "ndrep e spre 1in ,' "ndep,r a , +iind mereu de lovi urile adversarului. Feausire d,dea semne de o.oseal,' g/+/ia' iar +uria +,)use lo) spaimei' pe )are nu *i-o pu ea s ,p/ni: se g/ndea ), da), a)eas , sa.ie "ng,dui oare ar vrea s, p, rund, mai ad/n) prin r-o +andare' s-ar +i #is )u el' Feausire. Nesiguran1a puse s ,p/nire pe el' se repe#i' p/ndind nea en1ia adversarului. A)es a par, viguros *i din rei lovi uri' "i smulse sa.ia din m/n,' #v/rlindu-i-o )a pe un +ulg. Sa.ia s r,., u )amera' re)u prin r-un geam al +eres rei *i disp,ru a+ar,. Feausire nu mai * ia )e a i udine s, adop e. Ei' domnule Feausire 2 spuse ne)unos)u ul 2 +ii a en ' da), sa.ia dumi ale )adexu v/r+ul *i da), pe su. +ereas r, re)e )ineva' a)ela se poa e so)o i un om mor 5 Venindu-*i "n +ire' Feausire alerg, la u*, *i )o.or" "n goan, rep ele pen ru a-*i reg,si arma *i a preveni o nenoro)ire )are ar +i s ri)a rela1iile lui )u poli1ia. <n re imp' 8liva s r/nse m/na "nving, orului' spun/ndu-i4 A0' domnule' sun e1i +oar e vi ea#: dar domnul Feausire es e vi)lean' *i-apoi m, )ompromi1i r,m/n/nd: dup, )e ve1i ple)a' )u siguran1, )-o s, m, .a ,. A un)i r,m/n. Nu' nu' v, implor: )/nd m, .a e' "l .a *i eu *i' de o.i)ei eu sun )ea mai are: as a *i pen ru ), n-am )e pierde. 9le)a1i' v, rog. Ui1i un lu)ru' +rumoasa mea: da), ple)' ori "l g,ses) (os a* ep /ndu-m,' ori s /nd *i p/ndindu-m, pe s)ar,: ne vom .a e din nou: pe o s)ar, nu po1i para "n o deauna )u o du.l, "mpo riva unei )var e' o du.l, "mpo riva unei riple lovi uri *i a unui semi)er)' )a pe o )anapea. A un)i6 A un)i' o s,-l u)id pe (up/n Feausire sau o s, m, u)id, el pe mine. Dumne#eule mare5 Ave1i drep a e. Va +i o #arv, nemaipomeni , "n )as,. Bre.uie s, ne +erim de a*a )eva: de)i r,m/n. <n numele )erului' ple)a1i5 Ur)a1i-v, la e a(ul urm, or *i s a1i a)olo p/n, )/nd el va veni "napoi. Cre#/nd ), o s, v, g,seas), ai)i' n-o s, v, mai )au e ni),ieri. <nda , )e va pune pi)iorul "n )as,' o s, au#i1i ), "n)ui u*a de dou, ori. <l +a) pri#onier pe omul meu *i pun )0eia "n .u#unar. V, re rage1i apoi .ini*or "n vreme )e eu o s, m, .a vi e(e* e )a s, mai )/* iga1i imp. E* i o +a , adora.il,5 La revedere5 La revedere5 9e )/nd6 La noap e' da), vrei. Cum6 La noap e6 Sun e1i ne.un6 Sigur ), da5 La noap e5 Nu-i .al la 8per, "n seara as a6 ?/ndi1i-v, ), a)um es e mie#ul nop1ii.

111

Colierul Reginei vol. 1


7 iu +oar e .ine' dar )e-mi pas,. Bre.uies) domino-uri. Feausire va g,si' da), vei * i s,-l .a1i )um re.uie. Ave1i drep a e 2 spuse 8liva' r/#/nd. !a , #e)e ludovi)i pen ru )os ume 2 mai ad,ug, ne)unos)u ul' r/#/nd *i el. Adio5 Adio *i mul1umes)5 7i-l "mpinse spre palier. Fun5 Bo)mai "n)0ide u*a de (os 2 spuse ne)unos)u ul. Nu-i de)/ un )/rlig *i un #,vor pe din,un ru. Adio5 <l aud ur)/nd. 7i da), din "n /mplare o s, e .iruie el pe dumnea a' )um o s, * iu6 Ea )0i.#ui4 Cred ), ave1i servi ori6 "l "n re., +a a. Da' "l voi pune pe unul s, s ea su. +eres rele dumi ale. =oar e .ine *i va privi "n sus p/n, )/nd "i va ),dea un .ile1el pe nas. S-a +,)u . Adio5 Ne)unos)u ul ur), )u un e a( mai sus. Nimi) mai u*or' s)ara era "n une)oas,' iar 8liva' o),r/ndu-l "n gura mare pe Feausire' a)operea #gomo ul pa*ilor noului s,u )ompli)e. LasO ), vii u a)as,' ur.a ule5 s rig, ea la Feausire' )are nu ur)a +,r, s, re+le) e#e ad/n) asupra superiori ,1ii morale *i +i#i)e a a)es ui in rus' ins ala )u a / a neru*inare "n )asa al uia. A(unse o u*i la e a(ul unde "l a* ep a 8liva. Avea sa.ia "n ea), *i rumega un dis)urs. 8liva "l lu, de umeri' "l "m.r/n)i "n an i)amer, *i r,su)i )0eia de dou, ori "n .roas),' a*a )um +,g,duise. Co.or/nd' ne)unos)u ul' pu u s, aud, "n)epu ul unei lup e "n )are predominau' da ori , sune ului lor r,sun, or' asemenea al,murilor "n r-o or)0es r,' a)el soi de lovi ur, )are' "n mod vulgar *i onoma opei)' se numes)' palme. 9almele se ames e)au )u s rig, e *i repro*uri. ?lasul lui Feausire una' al 8livei e uluia "ns,. N-a* +i )re#u ni)ioda , 2 murmur, ne)unos)u ul' "ndep,r "n-du-se 2 ), a)eas , +emeie a / de ul.ura , adineauri de venirea s ,p"-nului' are a / a re#is en1,. Ne)unos)u ul nu-*i pierdu vremea s, a* ep e s+/r*i ul s)enei. 9rea vi+oros "n)epu ul 2 mai #ise el 2 pen ru )a de#nod,m/n ul s, +ie depar e. D,du )ol1ul s r,du1ei dOAn(ou-Daup0ine' unde "l a* ep a r,sura' )are a(unsese merg/nd de-a-nd,r, elea "n a)es lo). 7op i )eva unuia din re oamenii s,i' )are se duse *i se pos , su. +eres rele 8livei' pi indu-se "n um.ra deas, a unei mi)i ar)ade )e "mpodo.ea in rarea unei )ase ve)0i. Din a)el lo)' el vedea +eres rele lumina e' pu1ind as +el s,-*i dea seama dup, mi*)area silue elor' de o )e se pe re)ea "n,un ru. !maginile' la "n)epu +oar e agi a e' s+/r*ir, prin a se mai po oli' "n s+/r*i ' nu mai r,mase de)/ una.

Capi olul XX!!

urul

!a , )e se "n /mplase "n spa ele a)es or perdele. La "n)epu ' Feausire a +os surprins v,#/nd ), 8liva "n)uie u*a. Apoi +u surprins )/nd o au#i pe domni*oara 8liva 1ip/nd a*a de are. <n s+/r*i *i mai surprins "n), de a nu-*i g,si' in r/nd "n )amer,' "nd/r(i ul rival. C,u ,ri' amenin1,ri' s rig, e' deoare)e' da), ne)unos)u ul se as)undea' "nsemna ),-i e +ri),: Feausire e "nving, or. 8liva "l sili s, "n)e e#e )u ),u a ul *i s, r,spund, la "n re.,rile ei. Feausire' .ru+ ui ' ridi), *i el glasul. 8liva' * iind a)um ), nu mai e vinova ,' "n ru)/ )orpul deli) disp,ruse4 3uia corpus delicii aberat $' )um spune ex ul' 8liva s riga a / de are' "n)/ ' pen ru a o
$

Deoare)e )orpul deli) lipse* e. R"n lim.a la in, "n ex S Rn. .S

11>

Alexandre Dumas
+a)e s, a),' Feausire "i as up, gura )u m/na sau mai .ine #is "n)er), s-o +a),. Dar se "n*el,. 8liva "n1elese al +el ges ul persuasiv *i )on)ilia or al lui Feausire. A)es ei m/ini )are se "ndrep a iu e spre +a1a sa' ea "i opuse o m/n, la +el de pri)epu ,' la +el de u*oar, )um se dovedise mai "nain e spada ne)unos)u ului. A)eas , m/na par, .rus) o )var , *i o ripl, lovi ur, *i' alungindu-se "nain e' i#.i o.ra#ul lui Feausire. Feausire ripos , prin r-o lovi ur, de +lan) pe dreap a' lovi ur, din pri)ina ),reia am.ele m/ini ale 8livei )o.or/r, *i el "i "nro*i o.ra#ul s /ng )u un #gomo s)andalos. Era par ea de )onversa1ie pe )are o au#ise ne)unos)u ul "n )lipa )/nd ple)a. 8 expli)a1ie )are "n)epe as +el' spunem noi' a(unge repede la un de#nod,m/n : "n ori)e )a#' un de#nod,m/n ' pe )are' la nevoie' )a s,-l =a)em s, par, mai drama i)' am pu ea s,-i rela ,m )u o mul1ime de am,nun e. 8liva r,spunse palmei lui Feausire )u un proie) il greu *i peri)ulos4 o )an, de +aian1,. Feausire ripos , proie) ilului )u o m,)iulie de .as on )are sparse )/ eva )e* i' r,s urn, o lum/nare *i s+/r*i prin a a inge um,rul inerei +emei. =urioas,' a)eas a se n,pus i la Feausire *i-l s r/nse de g/ . <i re.ui oare)are +or1, nenoro)i ului )a s, "n0a1e *i el unul din lu)rurile amenin1, oarei 8liva. S+/*iindu-i o ro)0ie' 8liva' sim1i oare la a)eas , insul , *i la a)eas , pierdere' "i d,du drumul *i-l rimise gr,mad, "n mi(lo)ul )amerei. El se ridi), spumeg/nd. Dar' )um valoarea unui adversar se m,soar, prin ap,rare *i )um ap,rarea a +os "n o deauna respe) a ,' )0iar de ), re "nving, or' Feausire' )are ),p, ase mai mul respe) pen ru 8liva' relu, )onversa1ia de unde o l,sase. E* i o )rea ur, "ngro#i oare: m, ruine#i. Bu m, ruine#i 2 ripos , 8liva. Au#i' eu o ruine#65 9ar)-a* avea )e lua de la ine... Mai .ine spune ), nu mai am nimi). Spune ), ai v/ndu *i m/n)a ' .,u *i (u)a o )e aveam. <ndr,#ne* i s,-mi repro*e#i ), sun s,ra)6 De )e e* i s,ra)6 Din )au#a vi)iului. Am s, e vinde) de-ale ale )u o singur, lovi ur,. F, /ndu-m,6 7i 8liva "nv/r i deasupra )apului un )le* e +oar e greu la a ),rui vedere Feausire d,du "napoi. Singurul lu)ru )are "1i mai lipsea era s,-1i iei aman1i. 7i u )um le nume* i pe oa e nenoro)i ele )are s au l/ng, ine "n ripourile unde-1i pe re)i #ilele *i nop1ile6 @o) )a s, r,ies). 7i reu*e* i de minune: murim de +oame: gro#av )omer1' pe legea mea5 7i u' )u negus oria a' e* i sili , s, urli )/nd )ineva "1i rupe o ro)0ie' pen ru ), n-ai )u )e s,-1i mai )umperi al a. ?ro#av, negus orie' n-am )e #i)e5 Mai .un, de)/ a a5 s rig, 8liva' +urioas,. !a , dovada5 7i lu, din .u#unar un pumn de .ani de aur pe )are-i risipi prin )amer,. Ludovi)ii "n)epur, s, se "nv/r eas), "n )0ip de s+/rlea#a *i s, se ros ogoleas), pe podea' unii as)un#/ndu-se pe su. mo.ile' al1ii )on inu/ndu-*i drumul sonor p/n, su. u*i: al1ii' "n s+/r*i ' se oprir, o.osi1i pe o par e *i "*i ar, ar, e+igiile s r,lu)i oare )a ni* e paie e de +o). C/nd au#i Feausire a)eas , ploaie me ali), sun/nd "n )on a) )u lemnul mo.ilelor *i pe dalele din "n),pere' sim1i ),-l apu),' ame1eala' ar re.ui s, spunem mai degra., ),-l "n)er)au mus r,ri de )uge . Ludovi)i' ludovi)i du.li5 s rig, el' "nm,rmuri . 8liva 1inea "n m/n, un al pumn din a)ela*i me al. "i #v/rli monedele "n +a1a *i .ra1ele des)0ise ale lui Feausire' )are +u or.i . A0' a05 Mai +u el "n s are s, "ng/ne. Ce .oga , es e 8liva as a5 !a , )e-mi adu)e )omer1ul meu 2 repli), )u )inism +iin1a dinain ea lui' "mping/nd )u papu)ul aurul "mpr,* ia pe pardoseal, *i pe Feausire' )are "ngenun)0ease s,-l s r/ng,.

11D

Colierul Reginei vol. 1


7aispre#e)e' *ap espre#e)e' op spre#e)e... 2 #i)ea Feausire g/+/ind de .u)urie. Nemerni)ule5... .om.,nea 8liva. Nou,spre#e)e' dou,#e)i *i unu' dou,#e)i *i doi. La*ule5... Dou,#e)i *i rei' dou,#e)i *i pa ru' dou,#e)i *i *ase. Bi),losule5... =ie ), au#ise' +ie ), ro*ise +,r, s, aud,' Feausire se ridi), de (os. A*adar 2 "n)epu el' pe un on grav al ),rui 0a# nu poa e +i reda 2 a*adar' domni*oar,' +a)i e)onomii lipsindu-m, de s ri) ul ne)esar6 8liva n,u)i ,' nu g,si ni)i un r,spuns. A*adar 2 )on inu, i),losul 2 m, la*i s, alerg )u )iorapi g,uri1i' )u p,l,ria roas,' )u ),p u*eala ,ia , *i #dren1ui , "n imp )e p,s re#i ludovi)i "n )ase ,. De unde sun a)e* i ludovi)i6 Din v/n#area lu)rurilor mele din )lipa )/nd mi-am uni ris a-mi soar , )u a a. Bi),losule5 murmur, "n)e 8liva. 7i-i arun), o privire plin, de dispre1. El nu se "nsp,im/n ,. <1i ier 2 )on inu, el 2 nu #g/r)enia' )i sim1ul de e)onomie. 7i adineauri voiai s, m, omori5 Adineauri aveam drep a e' n-a* avea drep a e a)uma. De )e' m, rog6 9en ru ), a)um e* i o adev,ra , gospodina' adu)i .ani "n )as,. <1i spun ), e* i un nemerni)... Mi)u1a mea 8liva5 7i )-o s,-mi dai aurul "napoi... 80' s)umpa mea5 D,-mi-l "napoi' ), de nu' e s r,pung )u sa.ia. 8liva5 Da sau nu6 Nu' 8liva: nu voi )onsim1i ni)ioda , s, m, s r,pungi )u sa.ia. Nu mi*)a sau e* i s r,puns. Fanii5 Las,-mi-i. A0' la*ule5 A0' )rea ur, (osni), )e e* i5 Cer*e* i5 Cer*e* i' vrei s, )/* igi de pe urma pur ,rii mele neru*ina e. A0' ui e )ine vrea s, se numeas), .,r.a 5 Be-am dispre1ui "n o deauna. V-am dispre1ui pe o1i' m-au#i6 C0iar mai mul pe )el )are d, de)/ pe )el )are prime* e. Cel )are d, 2 relu, )u gravi a e Feausire 2 poa e s, dea' es e +eri)i . 7i eu 1i-am da ' Ni)ole. Nu vreau s, mi se spun, Ni)ole. !ar ,-m,' 8liva5 Spuneam ), 1i-am da *i eu )/nd am avu . ?ro#av, d,rni)ie5 Ca arame de argin ' *ase ludovi)i de aur' dou, ro)0ii de m, ase' rei .a is e .roda e... E mul pen ru un solda . Ba)i5 =,r, doar *i poa e' )a aramele le-ai +ura de la al a )a s, mi le dai mie: ludovi)ii de aur i-ai "mprumu a *i nu i-ai mai "napoia ni)ioda ,: ro)0iile de m, ase... 8liva5 8liva5... D,-mi "napoi .anii5 C/ vrei6 De dou, ori pe a / . Fine' +ie 2 #ise i),losul' )u gravi a e. M, du) s, (o) "n s rada FussC: "1i voi da "napoi nu de dou, ori' )i de pa ru ori pe a / . =,)u doi pa*i spre u*,. Ea "l apu), de pulpana +ra)ului #dren1,ros. Ei po+ im5 ex)lam, el. S-a rup +ra)ul. Cu a / mai .ine' o s,-1i )umperi unul nou.

11&

Alexandre Dumas
7ase ludovi)i' 8liva' *ase ludovi)i. Din +eri)ire' "n s rada FussC' )rupierii *i (u), orii nu sun prea pre en1io*i "n )e prive* e "m.r,),min ea. 8liva "i smulse lini* i , *i )ealal , pulpan, a +ra)ului. Feausire deveni +urios. 9e o1i dra)ii5 url, el. Vrei )u ori)e pre1 s, e omor. !a , ), i),loasa m, *i de#.ra), a)um5 Nu mai po s, ple) de ai)i. Dimpo riv,' o s, ple)i numaide)/ . Ar +i )am )iuda ' +,r, 0ain,. 8 s,-1i pui redingo a de iarn,. ?,uri ,' pe i)i ,5 N-ai s-o pui da),-1i pla)e mai mul a*a' dar de ple)a vei ple)a. Ni)ioda ,. 8liva s)oase din .u#unar ludovi)ii de aur )are-i mai r,m,seser,' vreo pa ru#e)i la num,r *i "i (u)a "n palmele +,)u e ),u*. Feausire aproape ), "nne.uni: "ngenun)0e "n), o da , la pi)ioarele ei. 9orun)e* e5 9orun)e* e5 ./igui el. Ai s, dai +uga la Capu)in-MagiTue' "n s rada Seine' unde se v/nd dominouri pen ru .al mas)a . Nu-1i dau de)/ dou,#e)i de minu e pen ru as a. Mergem la .al6 La .,i. 7i m, du)i apoi pe .ulevard s, )in,m6 Desigur' dar )u o )ondi1ie. Care6 Da), e* i as)ul , or. A0' mereu' mereu. ;ai' ara ,-1i #elul. Alerg. Cum' "n), n-ai ple)a 6 Dar .ani s, pl, es)... Ai dou,#e)i *i )in)i de ludovi)i. Cum am dou,#e)i *i )in)i de ludovi)i6 De unde6 Cei pe )are i-ai aduna . 8liva' 8liva' nu e por1i +rumos. Ce vrei s, spui6 8liva' doar mi i-ai d,rui . Nu #i) ), nu vor +i ai ,i' dar da),-1i dau a)um' nu e mai "n or)i. Du- e de)i *i vino repede. Are drep a e' a+urisi a5 #ise i),losul' ru*ina . C0iar aveam in en1ia s, nu m, mai "n or). Dou,#e)i *i )in)i de minu e' m-au#i6 s rig, ea. Am ple)a . A)es a a +os momen ul )/nd vale ul a*e#a la p/nd, "n ni*a din +a1a +eres relor v,#u )um unul din re in erlo)u ori dispare. Era domnul Feausire' )are ie*i )u un +ra) +,r, pulpane *i )u sa.ia .,l,ng,nindu-se la spa e provo)a or' "n imp )e ),ma*a "i s , ea um+la , su. ves ,' )a pe impul lui Ludovi) al X!!!-lea. <mi )umperi unul )omple ' mas), *i )iorapi la +el. Am "n1eles. 9en ru ine' unul negru: pen ru mine' unul al. de sa in. Da. 9e )/nd der.edeul d,dea )ol1ul s r,#ii Seine' 8liva s)rise la iu1eal, pe un pe i) de 0/r ie a)es e )uvin e' )are re#umau "n regul episod4

11G

Colierul Reginei vol. 1

.*acea a fost semnat, mpreala s-a fcut, cu balul s-a nvoit. ,a ora dou vom fi la 1per. )oi purta un domino alb, iar pe umrul st(ng o panglic de mtase albastr.. 8liva "n+,*ur, .ile ul "n (urul unui )io. din )ana de +aian1,' s)oase )apul pe +ereas r, *i arun)a .ile ul "n s rad,. Vale ul se arun)a asupra pr,#ii sale' o "n0a1, *i +ugi. E aproape sigur ), domnul Feausire nu #,.ovi mai mul de rei#e)i de minu e *i se "n oarse urma de doi .,ie1i de la )roi orie )are adu)eau' la pre1ul de dou,#e)i *i op de ludovi)i' dou, dominouri de un gus des,v/r*i ' )um se +,)eau la Capu)in-MagiTue' la me* erul )el mai .un' )are era *i +urni#orul maies ,1ii sale regina *i al doamnelor de onoare.

Capi olul XX!!!

Csu"a

Am l,sa -o pe doamna de La Mo e la u*a pala ului domnului Mesmer' urm,rind )u o)0ii r,sura reginei )are disp,rea )u iu1eal,. C/nd silue a ei se es omp,' )/nd #gomo ul ro1ilor "n)e a s, se mai aud,' @eanne ur), la r/ndul s,u "n r,sura "n)0iria a *i se "n oarse a)as, s,*i ia un domino *i o al , mas)a' pre)um *i pen ru a vedea da), nu se "n /mplase nimi) nou. Doamna de La Mo e "*i promisese' "n a)eas , +eri)i , noap e' revan*a pen ru emo1iile "n)er)a e "n impul #ilei. ;o ,r/se' +und o +emeie are' )a oda , s-o +a), pe )avalerul' )um se spune "n mod vulgar *i expresiv' adi), s, mearg, a.solu singur, *i s, se .u)ure de deli)iile neprev,#u ului. Dar "n /lni o piedi), )0iar de la primul pas pe )are "l +,)ea pe drumul a)es a a / de sedu), or pen ru imagina1iile vii *i "ndelung 1inu e "n +r/u. <n r-adev,r' un servi or o a* ep a la por ar. A)es servi or apar1inea domnului prin1 de Ro0an *i adu)ea din par ea eminen1ei sale un .ile )on)epu as +el4 .Doamn contes, N-ai uitat, fr ndoial c avem ni+te treburi de pus la punct mpreun. *oate avei memoria scurt, eu ns nu uit niciodat ceea ce mi-a plcut. Am onoarea de a v a+tepta acolo unde aductorul biletului v va conduce, dac o dorii.. S)risoarea era semna , )u o )ru)e .iseri)eas),. Doamna de La Mo e' mai "n /i )on raria , de a)eas , "n)ur), ur,' se g/ndi o )lip,' apoi se resemn, "n +a1a soar ei *i' lu/nd una din 0o ,r/rile rapide )are o )ara) eri#au' "i spuse servi orului4 Ur),- e l/ng, vi#i iul meu' sau d,-i adresa. Servi orul se ur), l/ng, vi#i iu' doamna de La Mo e "n r,sur,. Me)e minu e +ur, de a(uns pen ru a o du)e pe )on es, "n )ar ierul Sain -An oine' pe o alee de )ur/nd nivela ,' unde ar.ori uria*i' ., r/ni )a s rada "ns,*i' as)undeau privirilor una din a)ele )ase dr,gu1e )l,di e su. Ludovi) al XV-lea' )u ex eriorul ornamen a dup, gus ul se)olului al XV!-lea *i )u )on+or ul in)ompara.il al se)olului al XV!!!-lea. A0' o ),su1,5 murmur, )on esa. Es e +oar e +ires) din par ea unui mare prin1' dar +oar e umili or pen ru o Valois. <n +ine5 A)es )uv/n din )are resemnarea a +,)u un suspin *i ner,.darea o ex)lama1ie' exprima o )e mo)nea )a am.i1ie mis ui oare *i eri.il, l,)omie de .ani "n +irea sa. <n), ni)i nu re)use pragul *i 0o ,r/rea ei era lua ,.

11I

Alexandre Dumas
=u )ondus, din )amer, "n )amer,' adi), din surpri#, "n surpri#,' p/n, la o mi), su+ragerie de un gus des,v/r*i . <l g,si pe )ardinal singur' a* ep /nd-o. Eminen1a sa r,s+oia ni* e .ro*uri )e sem,nau +oar e .ine )u o )ole)1ie de pam+le e din re )ele )are plouau )u nemilui a "n vremea a)eea' imedia )e ., ea v/n ul dinspre Anglia sau 8landa. La vederea ei' prela ul se ridi),. A0' ia ,-v,5 Mul1umes)' doamn, )on esa 2 spuse. 7i se apropie s,-i s,ru e m/na. Con esa se re rase )u un aer dispre1ui or *i (igni . Ce es e65 "n re., )ardinalul. Ce ave1i' doamn,6 Nu sun e1i o.i*nui ' nu-i a*a' monseniore' s, vede1i o as +el de expresie pe )0ipul +emeilor ),rora eminen1a voas r, le +a)e )ins e de a le )0ema ai)i6 8' doamn, )on es,5... Sun em "n ),su1a dumneavoas r,' nu-i a*a monseniore6 #ise )on esa' arun)/nd "n (urul ei o privire dispre1ui oare. Dar' doamn,... Speram' monseniore' ), eminen1a voas r, va .inevoi s,-*i amin eas), )ondi1iile "n )are m-am n,s)u . Speram ), eminen1a voas r, va .inevoi s,-*i amin eas), ),' da), Dumne-#eu m-a l,sa s,ra),' mi-a d,rui )el pu1in orgoliul rangului meu. Vai' )on es,' v-am )re#u o +emeie de spiri 2 repli), prin1ul. Numi1i +emeie de spiri ' dup, )/ se pare' monseniore' o +emeie nep,s, oare' )are r/de de ori)e' )0iar de de#onoare: a)es or +emei' )er ier are eminen1ei voas re' am o.i)eiul s, le dau un al nume. Nu )on es,' v, "n*ela1i4 numes) +emeie de spiri ori)e +emeie )are as)ul , )/nd "i vor.es) sau )are nu vor.e* e "nain e de a +i as)ul a . 9o+ im' v, as)ul 5 Aveam de dis)u a lu)ruri serioase. 7i pen ru as a m-a1i +,)u s, vin "n r-o su+ragerie6 Da' desigur: v-ar +i pl,)u mai mul s, v, +i a* ep a "n r-un .udoar' )on es,6 Deose.irea es e deli)a ,. A*a )red *i eu' )on es,. A*adar' nu es e vor.a de)/ de a )ina )u monseniorul6 Nimi) al )eva. Eminen1a voas r, s, +ie "n)redin1a ), primes) a)eas , )ins e )um re.uie. Sun e1i ironi),' )on es,6 Nu' r/d. R/de1i6 Da. V-ar pl,)ea mai mul s, m, sup,r6 A0' sun e1i greu de mul1umi ' monseniore' dup, )/ se pare. 80' sun e1i +erme), oare )/nd r/de1i *i nu voi )ere nimi) al )eva de)/ s, v, v,d r/#/nd. Dar "n )lipa a)eas a nu r/de1i. Nu' nu' v,d minie din)olo de a)es e +rumoase .u#e )are v, des)oper, din1ii. Fa' delo)' monseniore *i su+rageria m, lini* e* e. S, +ie "n r-un )eas .un5 7i sper ), ve1i )ina .ine. Cum adi),' voi )ina .ine6 7i dumneavoas r,6 Mie nu mi-e +oame. Cum' doamn,' re+u#a1i s, m, po+ i1i la )in,6 V, rog6 M, alunga1i6 Nu "n1eleg' monseniore. As)ul a1i' s)ump, )on es,. As)ul .

11$

Colierul Reginei vol. 1


Da), a1i +i mai pu1in m/nioas,' v-a* spune ),' ori)e a1i +a)e' nu pu e1i +i de)/ +erme), oare: dar )um la +ie)are )omplimen m, em ), voi +i da a+ar,' mai .ine a). V, eme1i ), ve1i +i da a+ar,65 <n r-adev,r' monseniore' )er ier are eminen1ei voas re' dar deveni1i de ne"n1eles. Cu oa e a)es ea es e des ul de limpede )eea )e se "n /mpla. !er a1i-mi uimirea' monseniore. Ei .ine' #ilele re)u e m-a1i primi +oar e s ing0eri ,: spunea1i ), lo)ui1i "n r-un +el ne)onvena.il pen ru o persoan, de rangul *i )u numele dumneavoas r,. A)eas a m-a +,)u s,mi s)ur e# vi#i a: a)eas a' de al +el' v-a +,)u s, +i1i mai re)e )u mine. M-am g/ndi a un)i ), a v, reda mediului dumneavoas r,' )ondi1iilor dumneavoas r, de via1, es e )a *i )/nd a* da aer unei p,s,ri pe )are un )er)e , or a pus-o su. )lopo ul de s i)l, al unei ma*ini pneuma i)e. A un)i6..' "n re., )on esa' nelini* i a' deoare)e "n)epea s, pri)eap,. A un)i' +rumoasa )on es,' )a s, pu e1i s, m, primi1i prie ene* e' pen ru )a' la r/ndul meu' s, po veni s, v, vi#i e# +,r, s, m, )ompromi sau s, v, )ompromi pe dumnea voas r,... Cardinalul o privea 1in , pe )on esa. Ei .ine6... "n re., a)eas a. Ei .ine' am spera ), ve1i .inevoi s, a))ep a1i a)eas , )as, mi), "n )are poa e v-a1i sim1i .ine. V, da1i seama' )on es,' nu spun ),su1,. S, a))ep 6 Eu6 <mi d,rui1i a)eas , )as,' monseniore65 ex)lam, )on esa' a ),rei inim, ., ea "n a)ela*i imp de orgoliu *i de dorin1,. 9rea pu1in' )on es,' +oar e pu1in: dar da), v, d,deam mai mul ' nu a1i +i primi . 80' ni)i mul ' ni)i pu1in' monseniore 2 ripos , )on esa. Ce spune1i' doamna6 Spun ), es e imposi.il s, primes) un asemenea dar. !mposi.il5 7i de )e6 9en ru ), +oar e simplu' es e imposi.il. A' v, rog' nu ros i1i a)es )uv/n )/nd sun e1i l/ng, mine' )on es,. De )e6 9en ru ), nu vreau s,-l aud )/nd sun l/ng, dumneavoas r,. Monseniore5... Doamn,' )asa v, apar1ine' )0eile sun a)olo pe o av, auri ,. V, ra e# )a pe un "nving, or. 8are vede1i "n a)eas , "n), o umilin1,6 Nu' dar... ;aide1i' a))ep a1i. Monseniore' v-am spus... Cum' doamn,' s)rie1i mini* rilor pen ru a soli)i a o pensie' a))ep a1i o su , de ludovi)i de la dou, ne)unos)u e' dumneavoas r,5... A0' monseniore' es e )u o ul al )eva. Cine prime* e... Cine prime* e o.lig,' )on es, 2 #ise )u demni a e prin1ul. Vede1i' v-am a* ep a "n su+rageria dumneavoas r,: ni)i nu am v,#u m,)ar .udoarul' saloanele sau )amerele )elelal e: presupun doar ), oa e a)es ea exis ,. 80' monseniore' v, )er ier are: m, sili1i s, m,r urises) ), nu exis , pe lume un .,r.a mai deli)a de)/ dumneavoas r,5 7i )on esa' )are se s ,p/nise a / a vreme' ro*i de pl,)ere g/ndindu-se ), va pu ea s, spun,4 ECasa meaE. Apoi' d/ndu-*i seama ),' de +ap ' a))ep ase' la un ges al prin1ului #ise' d/ndu-se un pas "napoi4 Monseniore' rog pe eminen1a voas r, s, m, invi e la )in,. Cardinalul "*i s)oase man ia pe )are nu *i-o de#.r,)ase p/n, a un)i' apropie un s)aun pen ru )on es, *i' "n r-un +ra) )are-i venea de minune' "*i +,)u da oria de a o servi. Cina +u

11%

Alexandre Dumas
adus, numaide)/ . <n )lipa )/nd la)0eii in rau "n an i)amer,' @eanne "*i puse o mas), pe +a1,. Eu ar re.ui s, por o mas), 2 #ise )ardinalul 2 deoare)e dumneavoas r, sun e1i la dumneavoas r, a)as,' sun e1i "n mi(lo)ul servi orilor dumneavoas r,' "n vreme )e eu sun in rusul. @eanne "n)epu s, r/d,' dar nu-*i s)oase mas)a. 7i )u oa e ), .u)uria *i surpri#a o su+o)au' )ins i )in, )um se )uvine. Cardinalul' )um am spus-o "n numeroase o)a#ii' era un .,r.a de o mare genero#i a e *i de o vie in eligen1,. Ve)0iul o.i)ei al )elor mai ra+ina e )ur1i ale Europei' )ur1i guverna e de regine' ve)0iul o.i)ei al +emeilor' era "n vremea a)eea s, )ompli)e' dar de mul e ori s, *i re#olve pro.leme poli i)e: o as +el de experien1, ransmis, )um s-ar spune din na* ere *i "m.og,1i , de experien1a proprie' oa e a)es e )ali ,1i a / de rare as ,#i' des ul de rare *i a un)i' +,)eau din prin1 un .,r.a )u in en1ii +oar e greu de deslu*i pen ru rivalii s,i "n diploma1ie *i pen ru aman ele sale. S ,p/nirea *i marea sa )ur oa#ie erau o pla o*, )u nepu in1a de s r,puns. De a)eea' )ardinalul se )redea ne superior @eannei. A)eas , provin)ial,' plin, de pre en1ii *i )are' su. +alsul ei orgoliu' nu pu use s,-*i as)und, po+ a de "navu1ire' "i p,rea o )u)erire u*oara' a r,g, oare' desigur' din )au#a +rumuse1ii sale' a in eligen1ei' a nu * iu ),rui vino "n)oa)e provo)a or )are sedu)e mul mai mul pe .,r.a1ii .la#a1i de)/ pe )ei naivi. 9oa e' de da a a)eas a' )ardinalul o a / de greu de "n1eles' pe )/ de greu "n1elegea el "nsu*i' se "n*ela: +ap es e ), @eanne' +rumoas, )um era' nu-i inspira ni)i o suspi)iune' )eea )e "l pierdu pe a)es .,r.a superior. Nu numai ), deveni mul mai pu1in pu erni) de)/ era' )i "*i pierdu )0iar oa , pu erea: di+eren1a "n re Maria-Bere#a *i @eanne de La Mo e era prea mare pen ru )a un Ro0an de alia lui s,-*i dea os eneala s, lup e. A*a ),' oda , lup a "n)epu ,' @eanne' )are "*i sim1ea in+eriori a ea aparen ,' se +eri s, lase a i se vedea superiori a ea real,: ea (u), mai depar e rolul provin)ialei )o)0e e: +,)u pe +emeiu*), pen ru a-*i p,s ra un adversar "n)re#, or "n +or1a lui *i' "n )onse)in1,' sla. "n a a). Cardinalul' surprin#/ndu-i oa e r,s, urile pe )are ea nu *i le pu ea s ,p/ni' o )re#u "m., a , de darul primi : *i @eanne era' "n r-adev,r' deoare)e "n re)ea nu numai a* ep ,rile sale' dar )0iar pre en1iile sale. Numai ), prin1ul ui a un singur lu)ru4 ), darul lui es e "n a)ela*i imp mai pre(os de am.i1iile *i orgoliul unei +emei )a @eanne. Ceea )e risipi' de al +el' "n)/n area ei' a +os rapid, "nlo)uire a dorin1elor ve)0i )u al ele noi. ;aide1i 2 spuse )ardinalul' urn/nd )on esei un pa0ar de vin de Cipru "n r-o )up, mi), de )ris al s ropi , )u aur 2 0aide1i' nu mai +i1i sup,ra , pe mine' )on es,' numai +iind), am semna "mpreun, un )on ra) . S, +iu sup,ra , pe dumneavoas r,6 8' ni)ide)um. M, ve1i primi de)i uneori ai)i' +,r, prea mare aversiune6 Nu voi +i ni)ioda , a / de ingra , pen ru a ui a ), ai)i sun e1i )a la dumneavoas r, a)as,' monseniore. La mine6 DaO de unde5 Nu numai ), la dumneavoas r,' )i )0iar "n )asa dumneavoas r,. A0' da), m, )on ra#i)e1i' lua1i seama5 Ei .ine' )e se va "n /mpla6 V, voi impune al e )ondi1ii. Ei' a un)i lua1i dumneavoas r, seama. La )e6 La o . Spune1i. Sun la mine a)as,... 7i... 7i da), g,ses) nere#ona.ile )ondi1iile dumneavoas r,' )0em servi orii. Cardinalul "n)epu s, r/d,. Ei vede1i6 repli), @eanne. Nu v,d nimi) 2 r,spunse )ardinalul.

11K

Colierul Reginei vol. 1


Fa da' * i1i prea .ine ), v, .a e1i (o) de mine. Cum as a6 R/de1i5 9,i mi se pare ), e momen ul )el mai po rivi . Sigur ),-i momen ul )el mai po rivi deoare)e * i1i +oar e .ine ),' da), a* )0ema servi orii' n-ar veni ni)i unul. Fa da5 Ar veni' dra)u s, m, ia5 Vai de mine' monseniore5 Ce-am +,)u 6 A1i "n(ura .. Ai)i nu mai sun )ardinal' )on es,: sun la dumneavoas r,' adi), "n ),u area aven urii... Con esa r/se' #i)/ndu-*i "n sinea ei4 EEs e' +,r, "ndoial,' un om )/ se poa e de dr,gu1E. !a s a1i' "n)epu deoda , )ardinalul' )a *i )um un g/nd nea* ep a i-ar +i veni din "n /mplare. Ce-mi spunea1i #ilele re)u e despre )ele dou, .ine+,), oare' )ele dou, nem1oai)e6 Cele dou, doamne )u por re ul6 pre)i#, @eanne' )are' dup, )e o v,#use pe regin,' pu ea s,-*i preg, eas), o ripos ,. Da' despre doamnele )u por re ul. Monseniore 2 ros i r,spi)a doamna de La Mo e' privindu-l 1in , pe )ardinal 2 le )unoa* e1i la +el de .ine' .a )0iar mul mai .ine de)/ mine' pun r,m,*ag. Eu6 A0' )on es,' m, nedrep ,1i1i5 Nu dorea1i s, * i1i )ine sun 6 =,r, "ndoial,: *i mi se pare +oar e +ires) s, dore* i s,-1i )uno* i .ine+,), oarele. Ei .ine' da), a* +i * iu )ine sun ' la ora as a a1i +i * iu *i dumneavoas r,. Domnule )ardinal' v, repe ), pe a)es e doamne le )unoa* e1i. Nu. <n), un nu *i v, numes) min)inos. 8 *i eu o s,-mi r,#.un insul a. Cum' v, rog6 S,ru /ndu-v,. Domnul am.asador la )ur ea din Viena5 Domnul ma e prie en al "mp,r, esei MariaBere#a5 Mi se pare ), ar +i re.ui s, re)unoa* e1i por re ul prie enei dumneavoas r,' numai da), n-o +i )umva prea pros exe)u a . Cum6 Era' "n r-adev,r' por re ul Mariei-Bere#a65 Ei' 0ai' n-o +a)e1i pe ne* iu orul' domnule diploma 5 Ei .ine' s, #i)em ), es e a*a' ), a* +i re)unos)u -o pe "mp,r, easa Maria-Bere#a. As a la )e ne du)e6 Da), a1i re)unos)u por re ul Mariei-Bere#a' ar re.ui s, * i1i )/ e )eva *i despre +emeile ),rora le poa e apar1ine un asemenea por re . 7i de )e vre1i s, * iu a)es lu)ru6 "n re., )ardinalul' des ul de nelini* i . De )e6 9en ru ), nu es e un lu)ru +oar e o.i*nui s, ve#i por re ul unei mame 2 ),)i' o.serva1i .ine' a)es por re es e al mamei' nu al "mp,r, esei 2 "n al e m/ini de)/ "n )ele ale... S+/r*i1i... De)/ "n m/inile unei +ii)e... Regina5 ex)lam, Louis de Ro0an' )u un asemenea a))en de sin)er, uluire' "n)/ o "n*el, pe @eanne. Regina5 Maies a ea sa a veni la dumneavoas r,5 Ei' )um6 Nu a1i g0i)i ), ea era' domnule6 Dumne#eule' nu 2 r,spunse )ardinalul pe un on ex rem de +ires). <n Ungaria es e o.i)eiul )a por re ele prin1ilor domni ori s, rea), din +amilie "n +amilie. C0iar eu' )are v, vor.es)' de pild,' nu sun ni)i +iu' ni)i +ii),' ni)i )0iar rud, )u Maria-Bere#a. Ei .ine' am un por re al ei la mine.

1>J

Alexandre Dumas
La dumneavoas r,' monseniore6 !a , 2 spuse re)e )ardinalul. 7i s)oase din .u#unar o a.a)0er, pe )are o ar, , @eannei: )on esa se ul.ur, de-a .inelea. Vede1i de)i 2 ad,ug, el 2 ), da), eu am a)es por re ' eu' )are v-am mai spus' nu am )ins ea s, +a) par e din +amilia imperial, *i al )ineva pu ea s, ui e un por re asem,n, or la dumneavoas r,' +,r, )a pen ru as a s, +ie din augus a )as, de Aus ria. @eanne ,)u. Avea oa e ins in) ele diploma i)e: "i lipsea "ns, pra) i)a. A*adar' dup, p,rerea dumneavoas r,' )on inu, prin1ul Ro0an 2 )ea )are v-a vi#i a es e regina Maria-An oane a6 Regina "mpreun, )u al , doamn,. Doamna de 9oligna)6 Nu * iu. Doamna de Lam.alle6 8 /n,r, +emeie +oar e +rumoas, *i +oar e serioas,. Domni*oara de BaverneC' poa e6 9osi.il: nu o )unos). A un)i' da), maies a ea sa a veni s, v, vi#i e#e' ia ,-v, su. pro e)1ia reginei. Es e un pas mare spre reu*i ,. A*a )red *i eu' monseniore. Maies a ea sa' ier a1i-mi "n re.area' a +os generoas, )u dumneavoas r,6 Mi-a da o su , de ludovi)i' )red. 80' maies a ea s, nu es e .oga ,' mai ales "n )lipa de +a1,. A)eas a spore* e re)uno* in1a mea. 7i v-a ar, a un in eres deose.i 6 Des ul de mare. A un)i' o ul merge .ine 2 spuse g/ndi or prela ul *i' ui /nd-o pe pro e(a ,' se g/ndi la pro e) oare. Nu v, mai r,m/ne de)i de +,)u de)/ un singur lu)ru. Care6 S, v, in rodu)e1i la Versailles. Con esa #/m.i. A0' s, nu ne "n*el,m' )on esa' ai)i es e adev,ra a di+i)ul a e. Con esa #/m.i din nou' dar "n r-un +el mul mai semni+i)a iv de)/ prima oar,. Cardinalul #/m.i' la r/ndul s,u. <n r-adev,r' dumneavoas r, provin)ialele 2 #ise el 2 nu v, "ndoi1i ni)ioda , de nimi). 9en ru ), a1i v,#u ' Versailles-ul are grila(e )are se des)0id *i s),ri )are se ur),' v, "n)0ipui1i ), oa , lumea des)0ide a)ele grila(e *i ur), a)ele s),ri. A1i v,#u o1i a)e* i mon* ri de .ron#' de marmur, sau de plum. )are "mpodo.es) par)ul *i erasele Versaillesului' )on es,6 Desigur' monseniore. ;ipogri+e' 0imere' +urii' vampiri *i al e animale ne+as e' sun )u su ele... Ei .ine' "n)0ipui1i-v, de #e)e ori mai mul e +iare vii )are se in erpun "n re prin1i *i .ine+a)erile lor de)/ mon* rii risipi1i prin re +lorile *i pe aleile gr,dinii. Eminen1a voas r, m, va a(u a s, s r,.a *irurile a)es or mon* ri' da), ei "mi vor s a "n )ale. Voi "n)er)a' dar "mi va +i des ul de greu. 7i-apoi' da), "mi ros i1i numele' da), s)oa e1i la iveal, alismanul pe )are-l ave1i' dup, dou, "n)er),ri va +i de prisos. Din +eri)ire 2 spuse )on esa 2 sun +eri , de a)eas , even uali a e prin pro e)1ia dire) , a reginei *i da), voi p, runde la Versailles' voi in ra )u )0eia po rivi ,. Ce )0eie' )on es,6 A0' domnule )ardinal' a)es a es e se)re ul meu... Fa nu' gre*es): da), ar +i se)re ul meu' vi l-a* spune' deoare)e nu vreau s, as)und nimi) minuna ului meu pro e) or dar... De)i exis , un dar' )on es,6 Vai' da' monseniore' exis , un dar: dar )um nu es e se)re ul meu' "l p,s re#. V, es e de a(uns s, * i1i ),... Ce anume6

1>1

Colierul Reginei vol. 1


C, m/ine voi merge la Vesailles' ), voi +i primi ,' )0iar am oa e mo ivele s, sper ), voi +i .ine primi ,' monseniore. Cardinalul o privi pe /n,ra +emeie' a ),rei siguran1, de sine i se p,rea a +i )onse)in1a imedia , a primilor a.uri ai )inei. Con es, 2 repli), el' r/#/nd 2 vom vedea da), in ra1i. Ve1i "mpinge )urio#i a ea p/n, "n r-a)olo "n)/ ve1i pune s, +iu urm,ri ,6 <n o)mai. Nu m, de#i). <n)ep/nd de m/ine' )on es,' v, provo) *i )onsider o )0es iune de onoare in rarea dumneavoas r, la Versailles. <n par amen ele mi)i: primes)' monseniore. V, asigur' )on es,' ), sun e1i pen ru mine o enigm, vie. Unul din re a)ei mon* ri mi)i )are se a+l, "n par)ul Versailles-ului. M, )rede1i un om de gus ' nu-i a*a6 Da' desigur' monseniore. Ei .ine' deoare)e m, a+lu la pi)ioarele dumneavoas r,' deoare)e v, s,ru m/na' nu pu e1i )rede ), .u#ele mele se a*a#, pe o g0ear, sau m/na pe o )oad, de pe* e )u sol#i. V, implor' monsenoire' s, v, amin i1i 2 spuse @eanne' )u r,)eal, 2 ), nu sun ni)i o +emeiu*), *i ni)i o domni*oar, de la 8per,: de)i "mi apar1in mie "ns,mi a un)i )/nd nu apar1in so1ului meu *i deoare)e m, sim egal, ori)ui "n a)es rega ' m, voi du)e li.er *i spon an' "n #iua )/nd o s, am )0e+' l/ng, )el )are va * i s,-mi pla),. A*adar' monseniore' respe) a1i-m, *i ve1i respe) a as +el no.ilimea din )are am/ndoi +a)em par e. Cardinalul se ridi),. Dup, )um v,d 2 #ise 2 vre1i s, v, iu.es) )u adev,ra . Nu spun as a' domnule )ardinal: eu sun )ea )are vreau s, v, iu.es). Crede1i-m,' )/nd se va "n /mpla a)eas a' da), se va "n /mpla' o s, g0i)i1i )u u*urin1,. <n )a#ul "n )are nu v, ve1i da seama' v, voi +a)e s, o * i1i' +iind), m, sim des ul de /n,r, *i de ar, oas, )a s, nu m, em s, +a) avansuri. Un .,r.a adev,ra nu m, va respinge. Con es, 2 spuse )ardinalul 2 v, asigur ),' da), nu depinde de)/ de mine' m, ve1i iu.i. Vom vedea. A1i *i "n)epu s, resim1i1i prie enie pen ru mine' nu-i adev,ra 6 Mai mul . <n r-adev,r6 A un)i sun em la (um, a ea drumului. S, nu m,sur,m drumul )u s /n(enul' s,-l par)urgem. Con es,' sun e1i +emeia pe )are a* adora-o... 2 *i prin1ul suspin,. 9e )are Ea* adora-oE... 2 repe , ea' surprins, 2 da),6 Da), mi-o ve1i "ng,dui 2 se gr,.i s, r,spund, )ardinalul. Monseniore' v, voi "ng,dui' poa e' )/nd noro)ul "mi va sur/de des ul de mul imp' "n)/ s, v, po dispensa s,-mi ),de1i la pi)ioare a / de repede *i s,-mi s,ru a1i m/inile "nain e' de vreme. Cum6 Da' )/nd voi +i mai presus de .ine+a)erile dumneavoas r,' nu ve1i mai .,nui ), v, a* ep vi#i ele av/nd un in eres oare)are: a un)i voi ap,rea mai demn, "n o)0ii dumneavoas r, *i eu voi )/* iga' monseniore' iar dumneavoas r, nu ve1i pierde. Se ridi),' deoare)e se a*e#ase din nou )a s,-*i poa , de.i a mai .ine predi),. A*adar' m, )ondamna1i la lu)ruri imposi.ile6 spuse )ardinalul. Cum adi),6 M, "mpiedi)a1i s, v, +a) )ur e. 9en ru nimi) "n lume. 8are pen ru a +a)e )ur e unei +emei' nu exis , al mi(lo) de)/ s a ul "n genun)0i *i agi area m/inilor6 S, "n)epem )0iar a)um' )on es,. Ce "mi ve1i "ng,dui6

1>>

Alexandre Dumas
Bo )e se po rive* e )u gus ul *i "nda oririle mele. 80o' v, ins ala1i "n )ele mai vas e domenii din lume. 9,)a ), m-a1i "n rerup ' monseniore' o)mai vroiam s, adaug un al reilea. Care' S+in e Dumne#eule65 A)ela al )apri)iului meu. Sun pierdu . Da1i "napoi6 <n a)es momen )ardinalul' se sim1ea mul mai pu1in )apa.il s, se ),l,u#eas), dup, propriile sale g/nduri' +iind )u o ul su.(uga de +arme)ul a)es ei #/ne provo)a oare. Nu' nu voi da "napoi. Ni)i "n +a1a "nda oririlor mele6 Ni)i "n +a1a gus urilor *i )apri)iilor dumneavoas r,. Dovada6 Vor.i1i. Vreau s, merg as ,-sear, la .alul 8perei. A)es lu)ru v, prive* e' )on esa' sun e1i li.er, )a p,s,rile )erului *i nu v,d de )e v-ar "mpiedi)a )ineva s, merge1i la .alul 8perei. 8 )lip,' v, rog... nu vede1i de)/ (um, a e din dorin1a mea: )ealal , es e )a s, merge1i *i dumneavoas r,. Eu6 La 8per,6... Vai' )on es,5 7i )ardinalul +,)u un ges )are' simplu la un om oare)are' era )u adev,ra ve0emen pen ru un Ro0an de vi1,. !a ,' a*adar' "n )e +el "n)er)a1i s,-mi +a)e1i pe pla)6 #ise )on esa. Un )ardinal nu merge la .alul 8perei' )on es,4 es e )a *i )um v-a* propune s, in ra1i "n r-un... lo)al de +uma . Un )ardinal ni)i nu dansea#,' nu-i a*a6... A' nu... Ei .ine5 De )e am )i i oare ), domnul )ardinal de Ri)0elieu a dansa o sara.and,6 <n +a1a Anei de Aus ria' da... 2 l,s, s,-i s)ape prin1ul. <n +a1a unei regine' es e adev,ra 2 repe , @eanne' privindu-l 1in ,. Ei .ine' poa e *i dumneavoas r, o ve1i +a)e pen ru o regin,... 9rin1ul ro*i +,r, voia lui' ori)/ de a.il *i pu erni) era. =ie ), r,u ,)ioasei +,p uri "i +u mil, de "n)ur), ura "n )are se a+la el' +ie ), nu-i )onvenea s,-i prelungeas), s ing0ereal,' se gr,.i s, adauge4 Cum s, nu +iu (igni ,' )/nd v,d ), v, "mpo rivi1i a / a' )/nd v,d ), m, pre1ui1i mai pu1in de)/ pe o regin,' )/nd es e vor.a s, v, as)unde1i su. un domino *i o mas),' )/nd es e vor.a s, +a)e1i' dup, p,rerea mea' )u o "ng,duin1, pe )are nu a* pu ea s, nu o apre)ie# la adev,ra a ei valoare' unul din re a)ei pa*i uria*i pe )are +aimosul dumneavoas r, s /n(en de adineauri nu l-ar pu ea ni)ioda , m,sura6 Cardinalul' +eri)i ), s),pase a / de ie+ in' +eri)i mai ales' de a)eas , permanen , vi) orie pe )are is)usin1a )on esei i-o punea la "ndem/n, ori de )/ e ori se a+la "n "n)ur), ur,' se repe#i s,-i s r/ng, m/na4 9en ru dumneavoas r,' +a) o ul' )0iar *i imposi.ilul. Mul1umes)' monseniore' )el )are * ie s, +a), pen ru mine un as +el de sa)ri+i)iu es e un prie en pre1ios: v, s)u es) de )orvoad,' a)um dup, )e a1i a))ep a -o. Nu' nu doar )el )e-*i "ndepline* e da oria are drep ul s, )ear, s, +ie r,spl, i . V, urme#' )on esa' dar )u un domino. Vom re)e prin s rada Sain -Denis' )are se a+l, "n ve)in, a ea 8perei: voi in ra mas)a , "n r-un maga#in *i voi )ump,ra un domino *i o mas), pen ru dumneavoas r,: v, ve1i "m.r,)a "n r,sur,. Con es,' es e un diver ismen +erme), or' * i1i6 A0' monseniore' sun e1i de o .un, a e )are m, )ople*e* e... Dar m, g/ndes) ), la pala ul Ro0an ex)elen1a voas r, ar g,si un domino mai pe gus ul s,u de)/ )el pe )are-l vom )ump,ra.

1>D

Colierul Reginei vol. 1


!a , o r,u a e de neier a ' )on es,. Da), merg la .alul 8perei' v, rog s, )rede1i un lu)ru... Care' monseniore6 C, voi +i la +el de surprins de a m, a+la a)olo pe )/ sun e1i dumneavoas r, de surprins, ), )ina1i )u un al .,r.a de)/ so1ul dumneavoas r,. @eanne "*i d,du seama ), nu are repli),' a*a ), "i mul1umi. 8 r,sur, +,r, .la#oane se opri la poar a )ea mi), a )asei' "i lu, pe )ei doi +ugari *i porni "n rap spre .ulevarde.

Capi olul XX!V

Cte!a cu!inte despre .per

8pera' a)es emplu al .u)uriilor din 9aris' arsese "n 1$%1' "n luna iunie. Dou,#e)i de persoane pieriser, su. d,r/m, uri *i )um "n op spre#e)e ani era a doua oar, ), se "n /mpla a)eas , nenoro)ire' lo)ul spe)ial al 8perei' adi), 9alais-RoCal' p,ru ne+as dis ra)1iilor pari#iene: o ordonan1a a regelui "i rans+erase sediul "n al )ar ier mai pu1in )en ral. A)es ora* de mu)ava pi) a ,' de p/n#,. 7i de lemn al. a +os o deauna o vie preo)upare pen ru ve)ini. 8pera' ea+,r, *i nev, ,ma ,' "n+l,),ra inimile .an)0erilor *i a aris o)ra1ilor' re)ea din r-o m/n, "n r-al a ranguri *i averi. 8pera' ar#/nd' pu ea s, dis rug, un )ar ier' ora*ul "n reg. Nu re.uia de)/ o pal, de v/n . Lo)ul ),u a +u ales la 9or e-Sain -Mar in. Regele' "ndurera s, vad, iu.i ul s,u 9aris lipsi a / de mul imp de 8per,' deveni ris ' )um se "n ris a de +ie)are da , )/nd nu a(ungeau ranspor urile de gr/ne sau )/nd p/inea dep,*ea )u *ap e soli )ele pa ru livre. Bre.uia s, ve#i oa , ve)0ea no.ilime *i oa , /n,ra magis ra ur,' pe o1i ou1erii *i +inan)iarii de#orien a1i de golul )e se ),s)a dup, supeuri: re.uia s, ve#i r, ,)ind pe promenade #ei ,1ile +,r, l,)a*' de la +iguran1i p/n, la prima )/n ,rea1,. 9en ru a-l )onsol, pe rege *i pu1in )0iar *i pe regin,' +u rimis maies ,1ilor lor un ar0i e) ' domnul Lenoir' )are promi ea marea )u sarea. A)es om galan avea planuri noi' un sis em a / de des,v/r*i "n )e prive* e )ir)ula1ia spe) a orilor "n)/ )0iar "n )a# de in)endiu nimeni nu pu ea r,m/ne su+o)a pe )oridoare. El des)0idea op u*i )elor )are +ugeau' +,r, a mai pune la so)o eal, )in)i +eres re mari la e a(ul "n /i' a / de (oase' ), p/n, *i )ei mai +ri)o*i pu eau s, sar, (os pe )aldar/mul .ulevardului +,r, s, li se "n /mple al )eva de)/ s,-*i s)lin eas), pi)iorul. Domnul Lenoir o+erea' pen ru a "nlo)ui +rumoas, sal, a lui Moreau *i pi) urile lui Durameaux' o )l,dire )u o +a1ad, de KI de pi)ioare pe .ulevard: o +a1ad, "mpodo.i , )u )aria ide "n )0ip de pila* ri' a*a +el )a s, +orme#e rei u*i de in rare: op )oloane puse su. emelie: *i "n), un .asorelie+ deasupra )api elurilor' un .al)on )u rei +eres re du.le orna e de ar0ivol e. S)ena re.uia s, ai., o des)0idere de DI de pi)ioare' $> pi)ioare ad/n)ime *i %& pi)ioare "n l,rgime' de la un pere e la al ul. Erau prev,#u e +oaiere "mpodo.i e )u oglin#i av/nd o de)ora1ie simpl,' dar de .un gus . <n oa , l,rgimea s,lii' su. or)0es r,' domnul Lenoir in en1iona s, p,s re#e un spa1iu de dou,spre#e)e pi)ioare pen ru a pune un imens re#ervor *i dou, pompe "n servi)iul ),rora s, +un)1ione#e dou,#e)i de gardieni. <n s+/r*i ' )ulmea era ), ar0i e) ul )erea *ap e#e)i *i )in)i de #ile *i *ap e#e)i *i )in)i de nop1i pen ru a da sala "n +olosin1a pu.li)ului' ni)i un )eas mai mul sau mai pu1in. A)es ul im pun) p,ru o l,ud,ro*enie gas)on,: la "n)epu s-a r/s mul ' dar regele +,)u un )al)ul )u domnul Lenoir *i semn, o ul. Domnul Lenoir se puse pe lu)ru *i "*i 1inu promisiunea. Sala +u ermina , la ermenul )onveni . A un)i pu.li)ul' )are nu es e ni)ioda , sa is+,)u sau lini* i ' "*i #ise ), sala es e din )0eres ea' ), numai "n +elul ,s a s-a pu u )ons rui a / de repede' iar iu1eala )ons i uie o dovad, de nereu*i ,' ), "n )onse)in1,' 8pera )ea nou, nu es e solid,. A)eas , sal,' dup,

1>&

Alexandre Dumas
)are suspinaser, a / a' pe )are )urio*ii o priviser, "n voie )um se ridi), grind, )u grind,' a)es monumen pe )are "n regul 9aris venise s,-l vad, "n,l1/ndu-se "n +ie)are sear,' ei .ine' "n a)eas , sal,' )/nd a +os ga a' nimeni n-a vru s, in re. Cei mai "ndr,#ne1i' adev,ra1i nes,.ui1i' "*i re1inur, .ile pen ru prima repre#en a1ie )u Ad4le de *ont ieu pe mu#i), de 9il)ini' dar "n a)ela*i imp "*i +,)ur, *i es amen ul. V,#/nd a)eas a' ar0i e) ul' de#ola ' )eru s+a ul regelui' )are "i d,du o idee. Da), exis , pol roni "n =ran1a 2 spuse maies a ea sa 2 apoi a)e* ia sun )ei )e pl, es): ei "*i dau .u)uros o ren , de #e)e mii de livre *i se las, s rivi1i de pres,' dar nu vor s, ri* e s, +ie s rivi1i su. d,r/m, urile avanului. L,sa1i-i pe a)e* ia *i invi a1i-i pe vi e(ii )are nu pl, es). Regina mi-a d,rui un mo* eni or: ora*ul #.urd, de .u)urie. Anun1a1i ), s,r., ori1i na* erea +iului meu' des)0i#/nd 8pera )u un spe) a)ol gra ui : *i da), dou, mii )in)i su e de persoane "ng0esui e' adi), o medie de o su , )in)i#e)i de mii de elegrame nu v, a(ung s, dovedi1i solidi a ea' ruga1i-i pe a)e* i oameni de via1, s, se ./1/ie ni1el. 7 i1i' domnule Lenoir' ), greu a ea se "mp, re* e )/nd )ade pe pa ru dege e mari. Cei dou, mii )in)i su e de vi e(i vor. C/n ,ri de pa ru ori mai mul da), "i pui s, danse#e: de)i da1i un .al dup, spe) a)ol. Sire' v, mul1umes) 2 spuse ar0i e) ul. Dar m,i "nain e g/nde* e- e .ine' vor +i grei. Sire' sun sigur de )eea )e am +,)u *i voi merge *i eu la .al. Eu 2 r,spunse regele 2 +,g,duies) s, asis la a doua repre#en a1ie. Ar0i e) ul urm, s+a ul regelui. Se repre#en a Ad3le de 9on 0ieu "n +a1a a rei mii de ple.ei )are aplaudar, mai are de)/ regii. A)e* i ple.ei dorir, s, *i danse#e dup, spe) a)ol' s, se dis re#e )/ mai v/r os. A*a ), ei "*i "n#e)ir, greu a ea "n lo) s, o "mp, reas),. Nimi) nu se )lin i "n sal,. Da), era de emu o nenoro)ire' a)eas a s-ar +i pu u "n /mpla la repre#en a1iile urm, oare' deoare)e no.ilii +ri)o*i umplur, sala' a)eas , sal, unde urmau s, mearg, la .al' rei ani de la des)0idere' domnul )ardinal de Ro0an *i doamna de La Mo e. A)eas a era poves ea pe )are o da oram )i i orilor no* ri: a)um s, ne reg,sim persona(ele.

Capi olul XXV

Balul .perei

Falul era "n oa , s r,lu)irea sa )/nd )ardinalul Louis de Ro0an *i doamna @eanne de La Mo e se s re)ur, pe +uri*' mai ales prela ul' prin re miile de dominouri *i m,* i de oa e +elurile. Cur/nd +ur, "ng0i1i1i de mul1ime' "n )are disp,rur, )um dispar "n marile v/l ori v/r e(urile o.serva e o )lip, de re), orii de pe mal' imedia duse *i * erse de )uren . Dou, dominouri )o la )o ' a / )/ es e )u pu in1, s, mergi )o la )o "n r-un asemenea alme*-.alme*' "n)er)au' unindu-*i +or1ele' s, se "mpo riveas), n,valei' dar' v,#/nd ), nu re#is a' luar, 0o ,r/rea s, se re+ugie#e su. lo(a reginei' unde mul1imea era mai pu1in deas, *i unde' de al +el' #idul le o+erea un pun) de spri(in. Domino negru *i domino al.' unul "nal ' al ul de alie mi(lo)ie: unul .,r.a ' al ul +emeie: unul d/nd din m/ini' al ul "n or)/nd )apul "n r-o par e *i "n al a. A)es e dou, dominouri erau prinse "n r-o )onversa1ie din re )ele mai "nsu+le1i e. S, as)ul ,m. <1i spun' 8liva' ), a* ep1i pe )ineva 2 repe , dominoul "nal . ?ulerul ,u nu mai es e guler' es e un +el de mori*), )e se "n oar)e nu numai la ori)e pal, de v/n ' )i dup, ori)ine re)e pe l/ng, noi. Ei' )e dore* i6 Cum6 Ce dores)6

1>G

Colierul Reginei vol. 1


Da' )e e o miri ),-mi su)es) )apul "n dreap a *i-n s /nga6 Nu de-as a am veni 6 Fa da' dar da), "l su)e* i *i pe al al ora6... Ei .ine' domnule' pen ru )e vii la 8per,6 9en ru o mie de mo ive. Ei' da' voi' .,r.a1ii' dar +emeile nu vin de)/ pen ru unul singur. Care6 Cel pe )are l-ai spus' pen ru a su)i )/ mai mul e )ape e )u pu in1,. M-ai adus la .alul 8perei' sun ai)i' resemnea#,- e5 Domni*oar, 8liva5 A' nu s riga5 7 ii ), s rig, ele ale nu m, "nsp,im/n a *i' mai ales' +ere* e- e s,-mi ros e* i numele. 7 ii ), nimi) nu es e mai de pros gus de)/ s, le spui oamenilor pe nume la .alul 8perei. Dominoul negru +,)u un ges m/nios' )are +u .rus) "n rerup de venirea unui domino al.as ru' des ul de voini)' des ul de "nal *i .ine +,)u . A0' domnule 2 spuse noul veni 2 las-o pe doamna s, se amu#e "n voie. Ce nai.a' doar nu-i "n +ie)are #i a reia (oi din pos ul pa* elui *i nu de +ie)are a reia (oi din pos ul pa* elui vii la .alul 8perei5 Nu-1i .,ga nasul unde nu-1i +ier.e oala 2 ripos , )u .ru ali a e dominoul negru. Ei' domnule 2 repli), dominoul al.as ru 2 amin e* e-1i o da , pen ru o deauna ), pu1in, )ur enie nu s ri),. Nu e )unos) 2 r,spunse dominoul negru. De )e dra)u m-a* pur a )u m,nu*i )u dumnea a6 Nu m, )uno* i6 =ie' dar... Dar )e6... Dar eu e )unos)' domnule de Feausire. La au#ul numelui s,u' el )are pronun1a )u u*urin1, numele al ora' dominoul negru +rem, a' lu)ru )are se v,#u dup, remurul "ndelung al glugii sale de m, ase. A' nu e eme' domnule de Feausire 2 relua mas)a 2 nu sun )eea )e g/nde* i. Ei' dra)e5 Ce g/ndes) eu6 Nu )umva dumnea a )are g0i)e* i numele oamenilor nu e mul1ume* i numai )u as a' )i ai pre en1ia ), le g0i)e* i *i g/ndurile6 7i de )e nu6 A un)i' g0i)i la )e m, g/ndes) a)um. N-am v,#u ni)ioda , un vr,(i or *i mi-ar +a)e "n r-adev,r pl,)ere s, "n /lnes) unul. 8' )eea )e-mi )eri nu-i a / de greu pen ru a meri a un i lu pe )are pari ),-l a)or#i )u prea mare u*urin1a. Spune-mi o u*i. Nu' g,se* e al )eva. As a-mi va +i de a(uns. ;ai g0i)e* e5... Vrei6 Da. Ei' .ine' m-ai lua drep un agen al domnului de Crosne. Al domnului de Crosne6 Ei' da' nu e g/nde* i de)/ la as a' #,u ), da4 al domnului de Crosne' lo)o enen de poli1ie. Domnule... Fini*or' drag, domnule Feausire. S-ar #i)e ),' "n r-adev,r' )au1i o sa.ie. Fine"n1eles ), o )au . Doamne' )e +ire r,#.oini),5 Dar vino-1i "n +ire' drag, domnule Feausire' 1i-ai l,sa sa.ia a)as, *i .ine-ai +,)u . S, vor.im despre al )eva. Vrei' e rog' s, m, la*i s,-i dau .ra1ul doamnei6... Fra1ul doamnei6 Da' doamnei. Se o.i*nuie* e la .alul 8perei sau am pi)a din !ndii6

1>I

Alexandre Dumas
=,r, "ndoial,' a)es lu)ru se o.i*nuie* e )/nd "i )onvine )avalerului. Uneori es e de a(uns )a a)es lu)ru s,-i )onvin, doamnei' drag, domnule Feausire. 7i vrei s,-i dai .ra1ul pen ru mul , vreme6 A0' s)umpul meu domn Feausire' e* i prea )urios4 poa e pen ru #e)e minu e' poa e pen ru o or,' poa e pen ru oa , noap ea... Ve#i-1i de rea.,' domnule' "1i .a1i (o) de mine. Drag, domnule' r,spunde da sau nu. Be "nvoie* i sau nu s-o iau pe doamna de .ra16 Nu. ;aide-0aide' nu +i r,u ,)ios. De )e6 9en ru ),' deoare)e ai o mas),' es e inu il s,-1i mai pui una. Domnule5... 9o+ im' ui e ), e superi' dumnea a )are erai a*a de as)ul , or adineauri. Unde6 <n s rada Daup0ine. <n s rada Daup0ine65 ex)lam, Feausire' ului . 8liva i#.u)ni "n r/s. Ba)i' doamn,5 s)r/*ni dominoul negru. Apoi' "n or)/ndu-se spre dominoul al.as ru4 Nu "n1eleg nimi) din o )e spui' domnule. Vor.e* e-mi "n mod )ins i ' da),-i posi.il. Dar' drag, domnule' mi se pare ), nimi) nu es e mai )ins i de)/ adev,rul' nu-i a*a' domni*oar, 8liva6 Va s, #i), m, )uno* i *i pe mine6 +,)u a)eas a. Domnul nu 1i-a ros i oare numele )u glas are' adineauri6 7i adev,rul es e... 2 in erveni Feausire' revenind la su.ie) . Adev,rul es e ), "n )lipa )/nd erai ga a s-o omori pe a)eas , .ia , doamn,' ),)i a)um un )eas vroiai s-o omori' de)i "n )lipa )/nd erai ga a s-o omori pe a)eas , .ia , doamn,' e-ai opri "n +a1a #,ng,-ni ului a vreo dou,#e)i de ludovi)i. Des ul' domnule5 =ie5 <ng,duie-mi s-o iau pe doamna de .ra1. Da), dumi ale 1i-e des ul. A' v,d eu .ine ), doamna *i dumnea a... Ei .ine' doamna *i eu6... V, "n1elege1i. <1i (ur ), nu. E0' par), po1i s, * ii6 s rig, 8liva. 7i' de al +el... 2 ad,ug, dominoul al.as ru. Cum' de al +el6 Da' "n )a#ul ), ne-am "n1elege' nu ar +i de)/ spre .inele dumi ale. Spre .inele meu6 =,r, "ndoial,. C/nd spui )eva' re.uie s-o dovede* i 2 #ise )u mo(i)ie Feausire. Fu)uros. A0' a* +i are )urios... <1i voi dovedi 2 )on inu, dominoul al.as ru 2 ), pre#en1a dumi ale ai)i "1i es e la +el de v, ,m, oare pe )/ 1i-ar +i de +olos a.sen1a. Mie6 Da' dumi ale. <n )e +el' e rog6 Sun em mem.rii unei anumi e a)ademii' nu-i a*a6 Eu6 8' nu e sup,ra' drag, domnule Feausire' nu vor.es) de A)ademia +ran)e#,. A)ademie... a)ademie... 2 .om.,ni )avalerul 8livei. S rada 9o -de-=er' e a(ul de deasupra par erului' nu es e exa) ' drag, domnule Feausire6

1>$

Colierul Reginei vol. 1


Ba)i5 Fa. Ba)i5 80' )e ip de#agrea.il e* i' domnule5 Nu s-ar spune. De )e6 9,i +iind), ni)i dumnea a nu )re#i. S, ne "n oar)em de)i la a)eas , a)ademie. Ei .ine6 Dominoul al.as ru "*i s)oase )easul' un )eas +rumos "mpodo.i )u .rilian e' asupra ),ruia se oprir,' )a dou, len ile "n +l,),ri' )ele dou, pupile ale lui Feausire. Ei .ine6 repe , a)es a din urm,. Ei .ine' "n r-un s+er de or,' la a)ademia dumi ale din s rad, 9o -de-=er' drag, domnule Feausire' se va dis)u a un mi) proie) )are va adu)e un .ene+i)iu de dou, milioane )elor doispre#e)e adev,ra1i aso)ia1i' din re )are unul e* i dumnea a' domnule de Feausire. 7i dumnea a un al ul' da), nu )umva... S+/r*e* e-1i vor.a. Da), nu )umva e* i un urn, or. <n r-adev,r' e )redeam un om in eligen ' domnule de Feausire' dar v,d )u durere ), e* i un pros : da), eram de la poli1ie' e-a* +i prins *i r,sprins de dou,#e)i de ori pen ru re.uri mai pu1in onora.ile de)/ a)eas , spe)ula1ie de dou, milioane )are va +i dis)u a , la a)ademie "n )/ eva minu e. Feausire re+le) , un momen . La dra)u5 7i da), n-ai drep a e6 spuse el. Apoi r,#g/ndindu-se: A0' domnule' m, rimi1i "n s rada 9o -de-=er5 Da' e rimi "n s rada 9o -de-=er... 7 iu +oar e .ine de )e. Spune. Ca s, m, ares e#e. Dar nu sun a / de ne.un... <n), o pros ie. Domnule5 =,r, "ndoial,' da), s , "n pu erea mea s, +a) )eea )e spui' da), s , "n pu erea mea s, g0i)es) )eea )e se ur#e* e la a)ademia dumi ale' de )e a un)i 1i-a* )ere permisiunea de a lua .ra1ul doamnei6 Nu. <n a)es )a# a* +a)e o ul )a s, +ii ares a imedia *i' "n +elul a)es a' am s),pa de dumnea a' doamna *i )u mine: dar' dimpo riv,' o ul )u .l/nde1e *i prin )onvingere' drag, domnule Feausire' a)eas a es e devi#a mea. Nu )umva 2 s rig, deoda , Feausire' l,s/nd .ra1ul 8livei 2 dumnea a erai )el de pe )anapeaua doamnei' de a)um dou, ore6 ;ai' r,spunde5 Ce )anapea6 "n re., dominoul al.as ru' "n vreme )e 8liva "l )iupi de v/r+ul dege ului mi). Nu )unos)' "n ma erie de )anapele' de)/ pe )ea a domnului CrY.illon-+iul. De +ap ' pu1in "mi pas, 2 relua Feausire 2 mo ivele dumi ale sun reale' ia , o )emi re.uie. Spun reale' ar re.ui s, spun ex)elen e. la de)i .ra1ul doamnei *i da),-l "mpingi pe un .,r.a galan la rele' s,-1i +ie ru*ine5 Dominoul al.as ru "n)epu s, r/d, la epi e ul .,r.a galan )u )are se gra i+i)a a / de de#invol Feausire: apoi' ., /ndu-l pe um,r' "i #ise4 =ii pe pa)e' rimi1/ndu- e a)olo' "1i d,ruies) )el pu1in o su , de mii de livre: ),)i da), nu e du)i la a)ademie as ,-sear, dup, o.i)eiul aso)ia1iei dumi ale' vei +i s)os din "mp,r1eala' "n vreme )e du)/ndu- e... Ei .ine' +ie' la noro)5 murmur, Feausire *i' salu /nd )u o pirue ,' disp,ru. Dominoul al.as ru lu, "n s ,p/nire .ra1ul domni*oarei 8liva' deveni va)an prin dispari1ia lui Feausire. A)um' "n re noi doi 2 spuse /n,ra +emeie. Be-am l,sa s,-l aiure* i )um 1i-a pl,)u pe a)es .ie Feausire' dar e previn )a eu voi +i mul mai greu de #,p,)i ' ),)i e )unos). A*adar' da), vrei s, )on inui' g,se* e )eva mai in eresan ' al +el...

1>%

Alexandre Dumas
Nu )unos) )eva mai in eresan pe lume de)/ poves ea dumi ale' drag, domni*oar, Ni)ole 2 spuse dominoul al.as ru' s r/ng/nd ami)al .ra1ul ro und al dr,g,la*ei +emei' )are s)oase un s rig, "n,.u*i la numele pe )are mas)a i-l *op ea la ure)0e. Dar "*i reveni imedia ), o persoan, o.i*nui , s, nu se lase lua , prin surprindere. 8' Dumne#eule5 Ce nume mai e *i a)es a6 "n re., ea. Ni)ole6 Despre )ine e vor.a6 Vrei poa e s,-mi spui a*a6 <n a)es )a#' vei nau+ragia )0iar la ie*irea din poi ' e vei lovi de prima s /n)a. Nu m, )0eam, Ni)ole. 7 iu' a)um' da' a)um e )0eam, 8liva. Ni)ole prea mirosea a provin)ie. <n dumnea a' * iu +oar e .ine' sun dou, +emei4 8liva *i Ni)ole. Vom vor.i imedia *i de 8liva' dar mai "n /i s, vor.im de Ni)ole. Ai ui a )/nd r,spundeai la a)es nume6 Nu-mi vine s, )red. A0' s)umpa mea )opil,' numele de +a , /n,r, "l p,s re#i' da' "l p,s re#i' da), nu pen ru al1ii' )el pu1in pen ru ine' "n +undul su+le ului' ori)are ar +i )el,lal nume pe )are ai +os o.liga , s,-l iei pen ru ), primul s, +ie da ui ,rii. Fia a 8liva5 =eri)i , Ni)ole5 <n a)el momen ' un val de m,* i "i i#.i )a ala#ul unui o)ean pe )ei doi )e se plim.au "nl,n1ui1i *i Ni)ole sau 8liva se v,#u sili ,' aproape +,r, voie' s, se s r/ng, )/ mai mul l/ng, "nso1i orul ei. Ve#i 2 "i spuse ei 2 ve#i oa , a)eas , mul1ime pes ri1,' ve#i oa e a)es e grupuri )are se "ng0esuie unul "n al ul' )a s, soar., su. glugi )uvin ele )ur eni oare sau de dragos e pe )are le s)0im.,: ve#i a)es e grupuri )are se +a) *i se des+a)' unele r/#/nd' al ele )u mus r,ri6 Bo1i a)e* i oameni au poa e o a / ea nume )a *i dumnea a *i mul1i ar +i uimi1i da), le-a* spune nume de )are ei "*i amin es) )u siguran1,' dar )are )red ), au +os ui a e. Ai spus4 EFia a 8liva5E... Da. De)i dumnea a nu )re#i ), sun +eri)i ,6 Ar +i greu s, +i +eri)i , )u un om )a Feausire. 8liva suspin,. A*adar' nu sun 5 spuse ea. Cu oa e as ea "l iu.e* i6 80' "n mod re#ona.il. Da), nu-l iu.e* i' p,r,se* e-l. Nu. De )e6 9en ru )a "nda , )e-l voi p,r,si' voi regre a. <l vei regre a6 M, em ), da. 7i )e ai pu ea s, regre1i la un .e1iv' la un )ar o+or' la unul )are e .a e' la un ex)ro) )are "n r-o #i va +i ras pe roa , "n 9ia1a ?reve6 9oa e n-ai s, "n1elegi )eea )e am s,-1i spun. Spune o u*i. Voi regre a #gomo ul pe )are-l +a)e "n (urul meu. Ar +i re.ui s, g0i)es). !a , )e-nseamn, s,-1i +i pe re)u inere1ea )u oameni prea ,)u1i. <mi )uno* i inere1ea6 9er+e) . A0' drag, domnule5 ex)lam, 8liva' r/#/nd *i "n or)/nd )apul' )u un aer s+id, or. Be "ndoie* i6 Nu m, "ndoies)' sun sigur,. A un)i 0ai s, vor.im despre inere1ea dumi ale' domni*oar, Ni)ole. S, vor.im: dar e-anun1 ), nu-1i voi r,spunde. Ni)i nu am nevoie. A* ep . Nu voi "n)epe )u )opil,ria' perioad, )are nu )on ea#, "n via1,' voi "n)epe )u adoles)en1a' )u )lipa )/nd 1i-ai da seama ), Dumne#eu 1i-a da o inim, )a s, iu.e* i.

1>K

Colierul Reginei vol. 1


Ca s, iu.es) pe )ine6 S,-l iu.e* i pe ?il.er . La a)es nume' un +ior "i re)u prin vine *i dominoul al.as ru o sim1i remur/nd pe /n,ra +emeie la .ra1ul s,u. A05 ex)lam, ea. Cum de * ii' Dumne#eule6 7i se opri deoda ,' a1in indu-*i' de din)olo de mas), o)0ii )u o emo1ie de nedes)ris' spre dominoul al.as ru. Dominoul al.as ru r,mase mu . 8liva' sau mai exa) Ni)ole' suspin,. 80' domnule 2 spuse 2 +,r, s, "n)er)e s, lup e mai depar e' ai ros i un nume plin de amin iri pen ru mine. <l )uno* i de)i pe a)es ?il.er . Da' deoare)e "1i vor.es) despre el. Vai5 Un .,r.a +erme), or' pe legea mea5 <l iu.eai6 Era +rumos. Nu... nu-i as a... eu "l g,seam +rumos. Era in eligen ' era egalul meu prin na* ere. Nu' de da a as a' mai ales' m, "n*el. Egal' nu' ni)ioda ,. A / a imp )/ ?il.er va vroi' ni)i o +emeie nu-i va +i egal,. Ni)i )0iar... Ni)i )0iar )ine6 Ni)i )0iar domni*oara de Ba...6 80' * iu )e vrei s, spui 2 "l "n rerupse Ni)ole. E* i +oar e la )uren ' domnule' v,d: da' iu.ea pe )ineva mai presus de)/ .ia a Ni)ole. M, opres)' ve#i. Da' da' )uno* i se)re e eri.ile' domnule 2 #ise 8liva' res,rind. A)um... Ea "l privi pe ne)unos)u ' voind par), s, )i eas), din)olo de mas), sa. A)um )e a deveni 6 Cred ), dumnea a po1i s-o spui mai .ine )a ori)ine. De )e' Dumne#eule6 9en ru ), da), el e-a urm,ri de la BaverneC la 9aris' dumnea a l-ai urm,ri de la 9aris la Brianon. Da' es e adev,ra ' dar sun #e)e ani de a un)i: a*a ), nu despre a)es imp vor.es). Vor.es) despre )ei #e)e ani )are s-au s)urs de )/nd am +ugi *i el a disp,ru . Dumne#eule5 Se "n /mpl, a / ea lu)ruri "n #e)e ani5 Dominoul al.as ru p,s r, ,)erea. Be rog 2 insis , Ni)ole' aproape implor/nd 2 spune-mi )e a deveni ?il.er 6 Ba)i' "n or)i )apul. 9oa e a)eas , amin ire e sup,r,' e "n ris ea#,. De +ap ' dominoul al.as ru' nu "n orsese )apul' )i "l l,sase (os' )a *i )um amin irile ar +i +os o povar, prea grea. Ros e* e mai "n)e numele 2 o s+, ui dominoul al.as ru. N-ai .,ga de seam, ), ni)i eu nu o +a)6 C/nd era a / de "ndr,gos i 2 )on inu, 8liva' )u un suspin 2 ), +ie)are ar.ore din Brianon "i * ia iu.irea... Ei .ine' dumnea a nu-l mai iu.eai6 Eu' dimpo riv,' mai mul )a ni)ioda ,: a)eas , dragos e m-a pierdu . Sun +rumoas,' sun m/ndr, *i )/nd vreau' sun insolen ,. Mai )ur/nd mi-a* pune )apul pe .u u)' de)/ s, las s, se )read, ), mi l-am ple)a . Ai )ara) er' Ni)ole. Da' am avu ... pe vremea a)eea 2 spuse /n,ra +a ,' suspin/nd. Conversa1ia e "n ris ea#,6 Nu' dimpo riv,' "mi +a)e .ine s, vor.es) despre inere1e. Unele vie1i sun )a r/urile4 apa )ea mai ul.ure are un i#vor limpede. Con inu, *i nu da a en1ie unui .ie suspin r, ,)i )are "mi s)ap, din piep . 805 ex)lam, dominoul al.as ru' )u o mi*)are u*oar, )are r,da un #/m.e mi(ind su. mas),. Despre dumnea a' despre ?il.er *i despre o al , persoan, * iu' .ia a mea )opil,' o )e * ii *i dumnea a. A un)i 2 s rig, 8liva 2 spune-mi de )e a +ugi ?il.er la Brianon: *i da),-mi spui...

1DJ

Alexandre Dumas
Vei +i )onvins,6 Ei .ine' n-o s,-1i spun *i vei +i *i mai )onvins,. Cum as a6 <n re./ndu-m, de )e a p,r,si ?il.er Brianonul' nu vrei s, veri+i)i ), spun adev,rul' )i vrei s, a+li un lu)ru pe )are nu-l * ii. Es e adev,ra Deoda ,' ea res,ri mai are )a ori)/nd *i' s r/ng/ndu-*i m/inile sale "n)le* a e' spuse4 Dumne#eule5 Dumne#eule5 Ce es e6 Ni)ole p,ru ), reu*e* e s, "nl, ure g/ndul )are o +,)use s, ai., a)eas , rea)1ie. Nimi). De a)ord' vroiai s, m, "n re.i )eva. Da' spune-mi drep ' )e a deveni ?il.er . Nu ai au#i spun/ndu-se ), a muri 6 Da' dar... Ei .ine' a muri . E mor 6 #ise Ni)ole' p,r/nd a se "ndoi. Apoi' )u o res,rire )are sem,na )u prima4 Be implor' domnule' "mi +a)i un servi)iu6 Dou,' #e)e' )/ e vrei' s)umpa mea Ni)ole. Be-am v,#u la mine' sun dou, ore' nu-i a*a' dumnea a erai6 =,r, "ndoial,. A)um dou, ore nu "n)er)ai s, e as)un#i de mine. Delo): dimpo riv,' ),u am s, +iu )/ mai .ine v,#u . 80' ne.un,' ne.un, )e sun 5 Eu )are e-am privi a / a. Ne.un,' ne.un,' proas ,5 =emeie' nimi) mai mul de)/ +emeie' )um spunea ?il.er 5 Ei .ine' nu-1i mai smulge +rumosul dumi ale p,r. Lini* e* e- e. Nu. Vreau s, m, pedepses) pen ru ), e-am privi +,r, s, e v,d. Nu e "n1eleg. Vreau s,-1i )er )eva. Cere. S)oa e-1i mas)a. Ai)i6 !mposi.il. A' nu eam, de a +i v,#u *i de al1i o)0i de)/ ai mei e "mpiedi),: ),)i "n spa ele a)es ei )oloane' "n um.ra a)es ei galerii' nimeni "n a+ar, de mine nu e va vedea. A un)i )e al )eva m, "mpiedi),6 Li-e eam, ), e voi re)unoa* e. 9e mine6 7i ), voi s riga4 EBu e* i ?il.er 5E Fine ai spus4 ENe.un,5 Ne.un,5 S)oa e-1i mas)a. Ei .ine' +ie: dar )u o )ondi1ie... 8 a))ep dinain e. Da), voi vrea *i eu' la r/ndul meu' s, s)o1i mas)a... 8 voi s)oa e. Da), nu mi-o s)o ' po1i s, mi-o smulgi. Dominoul al.as ru nu se l,s, ruga prea mul : se duse "n ung0erul "n une)os pe )are i-l ar, ase /n,ra +emeie *i' a(uns a)olo' "*i s)oase mas)a' apoi se opri "n +a1a 8livei' )are "l sor.i din priviri imp de un minu . Vai' nu 2 #ise ea' ., /nd din pi)ior *i "n+ig/ndu-*i ung0iile "n palme. Vai' nu' nu es e ?il.er . Cine sun 6 Ce-mi pas, de vreme )e nu e* i el5... 7i da), a* +i +os ?il.er 6 "n re., ne)unos)u ul pun/ndu-*i mas)a. Da), ai +i +os ?il.er 65 s rig, /n,r,' )u pa im,. Da. Da), mi-ar +i spus4 ENi)ole' Ni)ole' amin e* e-1i de BaverneC-Maison-RougeE. 80' a un)i5

1D1

Colierul Reginei vol. 1


A un)i6... N-ar mai +i exis a ni)i un Feausire pe lume. Li-am spus' s)umpa mea )opil,' ), ?il.er a muri . 9oa e: ), a*a e mai .ine 2 suspin, 8liva. Da' ?il.er nu e-ar +i iu.i ' )0iar a*a +rumoas, )um e* i. Vrei s, apui ), ?il.er m, dispre1uia6 Nu' mai mul ' se emea de dumnea a. E )u pu in1,. Aveam "n mine )eva din el *i el se )uno* ea a / de .ine' "n)/ "l "n+ri)o*am. A*adar' )um #i)eai' poa e ),-i mai .ine )-a muri . De )e repe1i vor.ele mele6 <n gura dumi ale' ele m, (ignes). De )e e mai .ine )-a muri ' spune6 9en ru ), as ,#i' draga mea 8liva' ve#i ), renun1 la Ni)ole' pen ru ), as ,#i' draga mea 8liva' ai "n perspe) iv, un vii or +eri)i ' .oga ' s r,lu)i or. Cre#i6 Da' da), e* i 0o ,r/ , s, +a)i o ul )a s-a(ungi la s)opul despre )are "1i vor.es). =ii lini* i . Numai ),... nu re.uie s, suspini )um ai suspina adineauri. =ie. Suspinam pen ru ?il.er : *i )um nu sun doi ?il.er1i pe lume' deoare)e ?il.er e mor ' n-am s, mai suspin. ?il.er era /n,r: avea de+e) ele *i )ali ,1ile inere1ii. As ,#i... ?il.er nu-i mai ., r/n as ,#i de)/ a)um #e)e ani. Nu' +,r, "ndoial,' deoare)e ?il.er e mor . Ve#i .ine' e mor : )ei )a ?il.er nu "m., r/nes)' )i mor. A05 ex)lam, ne)unos)u ul. 8' inere1e5 8' )ura(5 8' +rumuse1e5 S,m/n1a ve*ni), de iu.ire' de eroism *i de devo amen ' )el )e e pierde' pierde de +ap via1a. Binere1ea es e raiul' )erul' o ul. Ceea )e Dumne#eu ne d, pe urm, nu-i de)/ o ris , )ompensa1ie a inere1ii. Cu e" le d, mai mul oamenilor dup, )e inere1ea a re)u ' )u a / a )re#u ), re.uie s,-i desp,gu.eas),. Da' nimi) nu "nlo)uie* e' Dumne#eule mare' )omorile pe )are a)eas , inere1e le d, omului. ?il.er ar +i g/ndi *i el )eea )e dumnea a exprimi a / de .ine 2 spuse 8liva. Dar des ul )u a)es su.ie) . Da' s, vor.im despre dumnea a. S, vor.im despre )e dore* i dumnea a. De )e ai +ugi )u Feausire6 9en ru ), voiam s, p,r,ses) Brianonul *i re.uia s, +ug )u )ineva. Mi-era )u nepuin1, s, r,m/n mai depar e' pen ru ?il.er ' )eva mai mul de)/ nimi)' un res de a+e)1iune dispre1ui ,. Me)e ani de +ideli a e din orgoliu 2 spuse dominoul al.as ru. A0' )e s)ump ai pl, i a)eas , vani a e5 8liva "n)epu s, r/d,. 7 iu de )e r/#i 2 ros i grav ne)unos)u ul 2 r/#i +iind), un om )are pre inde ), * ie o ul' e a)u#, de a +i r,mas )redin)ioas, #e)e ani' )/nd ni)i prin g/nd nu 1i-a re)u s, e +a)i vinova , de un )usur a / de ridi)ol. A0' Dumne#eule' da), es e vor.a de +ideli a e ma erial,' .ia , +emeie' * iu )e s, )red5 Da' * iu ), ai +os "n 9or ugalia )u Feausire' ), ai s a doi ani a)olo' ), ai ple)a apoi "n !ndia +,r, Feausire' )u un ),pi an de +rega , )are e-a as)uns "n )a.ina lui *i e-a l,sa la C0andernagor' pe )on inen ul asia i)' )/nd s-a "n ors "n Europa. 7 iu ), ai avu la dispo#i1ie dou, milioane de rupii "n )asa unui na.a. )are e-a "n)0is dup, rei r/nduri de gra ii. 7 iu ), ai +ugi )u a(u orul unui s)lav. <n s+/r*i ' .oga ,' ),)i luase*i )u dumnea a dou, .r,1,ri de perle +ine' dou, diaman e *i rei ru.ine mari' e-ai "n ors "n =ran1a pe la Fres ' unde' "n por ' soar , rea a vru s,-l "n /lne* i din nou pe Feausire' )are era )/ pe a)i s, le*ine re)unos)/ndu- e' ars, de soare *i sl,.i ,' )um e "n or)eai "n =ran1a' s,rman, exila ,. A05 ex)lam, Ni)ole. Cine e* i' pen ru Dumne#eu' de * ii oa e a)es ea6

1D>

Alexandre Dumas
7 iu' "n +ine' ), Feausire e-a lua ' a (ura ), e iu.e* e' a v/ndu pie rele pe )are le aveai *i e-a adus la sap, de lemn... * iu ), "l iu.e* i' ), )el pu1in o spui *i ),' deoare)e iu.irea e i#vorul u uror +eri)irilor' re.uie ), e* i +emeia )ea mai +eri)i , din lume. 8liva ple), +run ea' spri(inidu-*i-o "n palme *i dou, la)rimi i se prelinser,' )a ni* e perle li)0ide' mai pre1ioase poa e de)/ a)elea ale .r,1,rilor sale *i pe )are' )u oa e a)es ea' nimeni' vai' nu ar +i vru s, le )umpere de la Feausire. 9e a)eas , +emeie a / de m/ndr,' pe a)eas , +emeie a / de +eri)i , 2 spuse ea 2 ai )ump,ra -o as ,-sear, )u vreo )in)i#e)i de ludovi)i. 8' es e prea pu1in' doamn,' * iu .ine 2 repli), ne)unos)u ul' )u a)ea gra1ie deose.i , *i a)ea )ur oa#ie per+e) , )are nu-l p,r,se* e ni)ioda , pe .,r.a ul de lume' )0iar )/nd vor.e* e )u ul ima )ur e#an,. Fa dimpo riv,' es e mul prea mul ' drag, domnule: *i m-a surprins )u adev,ra ' v, (ur' ), o +emeie )a mine mai valorea#, )in)i#e)i de ludovi)i. Valore#i mul mai mul de)/ a / ' am s, 1i-o dovedes). Nu-mi r,spunde nimi) +iind), nu m, "n1elegi. 7i-apoi... 2 adaug, ne)unos)u ul' aple)/ndu-se spre ea... 7i-apoi6... 7i-apoi' "n )lipa as a re.uie s, +iu +oar e a en . De)i' re.uie s, a)6 Nu' din )on r,' vor.e* e-mi. Despre )e6 Despre )e vrei5 Spune-mi )ele mai inu ile lu)ruri din lume' pu1in "mi pas,' numai' s, p,rem preo)upa1i. =ie5 E* i "ns, un om )iuda . D,-mi .ra1ul *i s, mergem. 7i re)ur, prin re grupuri' ea ml,diindu-*i alia +in, *i +,)/nd )u )apul' elegan )0iar *i su. glug, *i )u g/ ul' gra1ios )0iar su. domino' mi*),ri pe )are un )unos), or le pu ea invidia' ),)i la .alul 8perei' "n a)ea vreme de vi e(ii galan e' re), orul urm,rea )u o)0ii mersul unei +emei )u o a / a in eres )um urm,res) as ,#i unii ama ori mersul unui )al +rumos. Dup, )/ eva minu e' 8liva "ndr,#ni s, pun, o "n re.are. Ba)i5 #ise ne)unos)u ul. Sau mai degra., vor.e* e' da), vrei' o )e vrei' numai nu m, o.lig, s,-1i r,spund. <n imp )e vor.e* i "ns,' s)0im.,-1i vo)ea' ine )apul drep *i a inge-1i g/ ul )u evan aiul. Ea as)ul ,. <n a)es momen ' )ei doi re)ur, pe l/ng, un grup par+uma ' "n mi(lo)ul ),ruia' un .,r.a )u o s a ur, elegan ,' )u alie #vel , *i m/ndr,' vor.ea )elor rei )are-l "nso1eau *i )are p,reau s,-l as)ul e )u respe) . Cine es e a)es /n,r6 "n re., 8liva. Ce +erme), or es e dominoul gri-argin iu. Es e domnul )on e dOAr ois 2 r,spunse ne)unos)u ul 2 dar nu mai vor.i' e implor5 <n )lipa )/nd 8liva' )u des,v/r*ire ului , de ilus rul nume pe )are "l ros ise dominoul al.as ru' se a*e#a "n a*a +el "n)/ s, vad, )/ mai .ine *i se 1inea dreap ,' dup, re)omanda1ia repe a , de mai mul e ori' dou, al e dominouri se desprinser, din r-un grup vor.,re1 *i #gomo os *i se re+ugiar, "n r-un lo) de unde lipseau .,n)ile. Ai)i era un +el de insul, pus ie' ale ),rei maluri erau "n),l)a e la in ervale de grupuri de plim.,re1i s),pa1i din )en ru spre margini. Spri(ini1i-v, )u spa ele de a)es s /lp' )on es, 2 spuse "n)e o vo)e )are "l impresiona pe dominoul al.as ru. Aproape "n a)eea*i )lip,' un uria* domino por o)aliu' a ),rui "n+,1i*are "ndr,#nea1, "l indi), a +i mai degra., un om de a)1iune de)/ un )ur e#an agrea.il' s r,., u mul1imea *i-i spuse dominoului al.as ru4 El es e. Fine 2 r,spunse a)es a. 7i )u un ges )on)edie dominoul por o)aliu. As)ul ,-m, 2 spuse apoi la ure)0ea 8livei 2 mi)u1, prie en,' vom "n)epe s, ne dis r,m pu1in.

1DD

Colierul Reginei vol. 1


8 dores) din oa , inima' ),)i m-ai "n ris a de dou, ori4 prima da , )/nd mi l-ai lua pe Feausire' )are m, +a)e "n o deauna s, r/d' a doua oar, vor.indii-mi despre ?il.er ' )are de a / ea ori m, +a)e s, pl/ng. Voi +i pen ru dumnea a *i ?il.er *i Feausire 2 #ise )u gravi a e dominoul al.as ru. 805 suspin, Ni)ole. Nu-1i )er s, m, iu.e* i' "1i )er s, prime* i via1a pe )are am s, 1i-o o+er' adi), s,-1i "ndepline* i oa e )apri)iile' )u )ondi1ia )a din imp "n imp s, e supui *i alor mele. !a , unul din ele4 Care6 Dominoul negru pe )are-l ve#i es e un german' prie en )u mine. A05 Un per+id )are a re+u#a s, vin, la .al )u mine' su. pre ex ), are o migren,. 7i ),ruia dumnea a' de asemenea' i-ai spus ), nu vei veni. Fine"n1eles. Es e )u o +emeie6 Da. Cu )ine6 N-o )unos). Ne vom apropia *i ne vom pre+a)e ), e* i nem1oai),: dumnea a nu vei des)0ide gura' de eam, ), el s, nu-*i dea seama ), e* i pari#ian ), ge -.ege . =oar e .ine. 7i-l vei +a)e )urios6 A' po1i +i sigur,. ;aide' "n)epe prin a mi-l ar, a )u v/r+ul evan aiului. Cum as a6 Da' +oar e .ine: *i vor.e* e-mi la ure)0e. 8liva as)ul , )u o do)ili a e *i o in eligen1, )are "l +erme)ar, pe "nso1i orul s,u. Dominoul negru' o.ie) ul a)es ei demons ra1ii' s a "n ors )u spa ele la sal, *i dis)u a )u doamna )are "l "nso1ea. A)eas a' ai ),rei o)0i s)/n eiau su. mas),' o.serv, ges ul 8livei. Monseniore' ia , dou, m,* i )are se o)up, de noi 2 spuse ea "n)e . Nu v, +ie eam,' )on es,: imposi.il s, +im re)unos)u1i. 7i pen ru ), o sun em pe )alea pier#,rii' l,sa1i-m, s, v, repe ), nu am v,#u ni)i o silue , a / de "n)/n , oare )a a dumneavoas r,' ni)i o privire a / de s r,lu)i oare' "ng,dui1i-mi s, v, spun... Bo )e se spune su. o mas),... Nu' )on es,: o )e se spune su.... 8pri1i-v,' ve1i a(unge "n iad... *i-apoi' ne pa* e o prime(die *i mai mare4 spionii no* ri ne-as)ul ,. Doi spioni65 ex)lam, )ardinalul' emo1iona . Da' ui e-i ), se 0o ,r,s)... se apropie... S)0im.a1i-v, vo)ea' )on es,' da), re.uie s, vor.i1i. 7i dumneavoas r,' monseniore'.. 8liva *i dominoul al.as ru se apropiau' "n r-adev,r. A)es a din urm, se adres, )ardinalului4 Mas),... "n)epu el. Apoi se aple), la ure)0ea 8livei' )are "i +, )u semn de "n)uviin1are. Ce vrei6 "n re., )ardinalul' s)0im./ndu-*i vo)ea. Doamna )are m, "nso1e* e m, "ns,r)inea#, s,-1i pun mai mul e "n re.,ri 2 #ise dominoul al.as ru. Spune repede 2 se pre)ipi , domnul de Ro0an. 7i s, +ie )/ mai indis)re e 2 adaug, )u o vo)e )/n , oare doamna de La Mo e. A / de indis)re e' "n)/ u ni)i nu le vei au#i' )urioaso 2 repli), dominoul al.as ru. 7i se aple), "n), o da , la ure)0ea 8livei' )are "i +,)u (o)ul. A un)i ne)unos)u ul' "n r-o german, irepro*a.il,' "i adres, )ardinalului a)eas , "n re.are4 Monseniore' sun e1i "ndr,gos i de +emeia )are v, "nso1e* e6

1D&

Alexandre Dumas
Cardinalul res,ri. A1i spus monseniore6 "n re., el. Da' monseniore. Be-n*eli. Nu eu sun a)ela pe )are-l )au1i. 80' .a da' domnule )ardinal: nu ,g,dui1i' es e inu il: ),)i )0iar da), eu nu v-a* re)unoa* e' doamna ),reia "i sun )avaler m, "ns,r)inea#, s, v, spun ), v, re)unoa* e per+e) de .ine. Se aple), spre 8liva *i-i *op i "n)e de o 4 =, semn ), da. =, a)es semn ori de )/ e ori "1i s r/ng .ra1ul. Ea +,)u semnul )eru . M, ului1i 2 r,spunse )ardinalul' )u o ul de#orien a . Cine es e a)eas , doamn, )are v, "nso1e* e6 80' monseniore' am )re#u ), a1i re)unos)u -o. Ea v-a des)operi imedia . Es e drep ), gelo#ia... Doamna es e geloas, pe mine65 ex)lam, )ardinalul. Nu spunem as a 2 ros i ne)unos)u ul' )u un +el de m,re1ie. Ce o #i)e6 "n re., )u in eres doamn, de La Mo e' pe )are a)es dialog german' de)i de ne"n1eles pen ru ea' o in riga "n )el mai "nal grad. Nimi)' nimi). Doamna de La Mo e' ., u din pi)ior )u ner,.dare. Doamn, 2 se adres, a un)i )ardinalul 8livei. Ros i1i doar un )uv/n *i promi ), voi * i )ine sun e1i dup, a)es singur )uv/n . Domnul de Ro0an vor.ise "n german,: 8liva nu pri)epu nimi) *i se aple), spre dominoul al.as ru. V, )on(ur' doamn,' nu vor.i1i5 ex)lam, a)es a. Mis erul in)i , )urio#i a ea )ardinalului. El ad,ug,4 Cum6 Un singur )uv/n german65 As a doar n-ar )ompromi e-o delo) pe doamna. Dominoul al.as ru' pre+,)/ndu-se ), as)ul , porun)ile 8livei' r,spunse imedia 4 Domnule )ardinal' ia , )0iar )uvin ele doamnei4 ECel al ),rui g/nd nu veg0ea#, ne"n)e a ' )el a ),rui "n)0ipuire nu "nlo)uie* e "n +ie)e )lip, pre#en1a o.ie) ului iu.i 2 a)ela nu iu.e* e: ar gre*i da), ar spune-oE. Cardinalul p,ru *o)a de sensul a)es or )uvin e. <n reaga lui a i udine exprima "n )el mai "nal grad surpri#a' respe) ul' devo amen ul "n+l,),ra ' apoi .ra1ele "i ),#ur, de-a lungul rupului. E )u nepu in1,... 2 murmur, el "n +ran)e#,. Ce es e )u nepu in1,6 "n re., doamna de La Mo e' )are' din oa , )onversa1ia' prinsese' la)om,' din #.or' a)es e singure )uvin e. Nimi)' doamn,' nimi)... 2 .ol.orosi prela ul. Monseniore' )red ), m, l,sa1i s, (o) un rol ris 2 ripos , ea' "n)iuda , *i l,s, .ra1ul )ardinalului. A)es a nu numai ), nu se gr,.i s-o ia din nou de .ra1' dar p,ru ), ni)i n-a .,ga de seam,' a / de mare era in eresul s,u pen ru doamna german,. Doamn, 2 i se adres, el a)es eia din urm,' mereu 1eap,n, *i nemi*)a , su. s)u ul ei de sa in 2 )uvin ele pe )are "nso1i orul dumneavoas r, mi le-a ros i "n numele dumneavoas r,... sun versuri germane pe )are le-am )i i "n r-o )as, )are v, es e )unos)u ,' poa e6 Ne)unos)u ul s r/nse .ra1ul 8livei. Da 2 "n)uviin1, 8liva d/nd din )ap. Cardinalul remura. A)eas , )as, 2 )on inu, el *ov,ind 2 nu se nume* e S)0Zn.runn6 Da 2 repe , 8liva. Ele au +os s)rise pe o mas, de )ire*' )u o pan, de aur de ), re o augus , m/n,6 Da 2 +,)u din nou 8liva.

1DG

Colierul Reginei vol. 1


Cardinalul se opri. 8 o al, rans+ormare se produse "n oa , +iin1a sa. Se )l, in, *i "n inse m/na pen ru a g,si un spri(in. Doamna de La Mo e a* ep a la doi pa*i s+/r*i ul a)es ei s)ene )iuda e. Fra1ul )ardinalului se l,s, pe )el al dominoului al.as ru. 7i ia , urmarea... 2 spuse a)eas a. EDar )el )are vede pre u indeni o.ie) ul iu.irii sale' )are "l g0i)e* e dup, o +loare' dup, un par+um su. v,luri de nep, runs' a)ela poa e s, a),' glasul s,u s,l,*luie* e "n inim, *i es e de a(uns )a o al , inim, s-o as)ul e pen ru a +i +eri)i .E A0' dar ai)i se vor.e* e germana5 ex)lam, deoda , o vo)e /n,r, *i proasp, , din run grup )are se apropiase de )ardinal. S, vedem )e se pe re)e: "n1elege1i germana' domnule mare*al6 Nu' monseniore. Dar dumnea a' C0arnC6 Eu' da' al e1,. Domnul )on e dOAr ois5 murmur, 8liva s r/ng/ndu-se l/ng, dominoul al.as ru' deoare)e )ele pa ru m,* i se apropiau din )e "n )e mai mul de ea. <n momen ul a)ela' or)0es ra a a), o arie #gomo oas, *i pra+ul de pe podea' pudra din piep ,n, uri se ridi), "n nori iri#a1i deasupra )andela.relor aprinse )are aureau a)es a )ea1, )0i0lim.arie *i ro#,. <n v/r e(ul dansului m,* ile se )io)nir, de dominoul al.as ru. =i1i a en1i' domnilor5 #ise el' au ori ar. Domnule 2 r,spunse prin1ul' p,s r/ndu-*i mas)a 2 vede1i .ine ), ne "mping al1ii. S)u#a1i-ne' doamnelor5 S, ple),m' s, ple),m' domnule )ardinal 2 murmur, "n *oap , doamna de La Mo e. <n r-o )lip,' gluga 8livei +u ras, pe spa e de o m/n, nev,#u ,' mas)a se de#nod, *i ),#u. Br,s, urile i se #,rir, o )lip, "n penum.ra a)elui ung0er mai as)uns al s,lii. Dominoul al.as ru s)oase un s rig, de pre+,)u , nelini* e: 8liva' un s rig, de au en i), spaima. Brei sau pa ru ex)lama1ii de uimire r,spunser, a)es or dou, s rig, e. Cardinalul sim1i ), le*in,. Da), ar +i ),#u "n )lipa a)eea' ar +i ),#u "n genun)0i. Doamna de la Mo e "l sus1inu. Un val de m,* i lua e de )uren "l desp,r1i pe )on ele dOAr ois de )ardinal *i de doamna de La Mo e. !u e )a +ulgerul' dominoul al.as ru rase la lo) gluga 8livei *i-i prinse mas)a' apoi' apropiindu-se de )ardinal *i s r/ng/ndu-l de m/n,' "i spuse4 !a ,' domnule' o nenoro)ire irepara.il,: v, da1i seama ), onoarea a)es ei doamne se a+l, "n m/inile dumneavoas r,. A0' domnule' domnule... 2 "ng,im, prin1ul Louis' "n)lin/ndu-se. 7i "*i re)u pes e +run ea *iroind de n,du*eal, o .a is , )are "i remura "n m/n,. S, ple),m repede 2 spuse 8livei dominoul al.as ru. 7i disp,rur,. EA)um * iu )eea )e )ardinalul )redea ), es e )u nepu in1, 2 "*i spuse doamna de La Mo e. A lua -o pe a)eas , +emeie drep regina *i ia , e+e) ul pe )are "l produ)e asupra lui asem,narea. 9rea.ine5 <n), un lu)ru demn de re1inu E. Vre1i s, ple),m' )on es,6 "n re., domnul de Ro0an' )u vo)e sla.,. Cum dori1i' monseniore 2 r,spunse lini* i , @eanne. Nu mi se pare prea in eresan ai)i' nu-i a*a6 A' nu' ni)i mie. 7i )u mare greu a e "*i )roir, drum prin re grupurile )elor )e s , eau de vor.,. Cardinalul' "nal +iind' privea "n oa e p,r1ile' "n)er)/nd s, reg,seas), n,lu)a disp,ru ,. Da' din )lipa a)eea' dominourile al.as re' ro*ii' gal.ene' ver#i *i )enu*ii dansau prin +a1a o)0ilor s,i "n r-o )ea1a luminoas,' ames e)/ndu-*i nuan1ele )a "n r-o prism,. De depar e' o ul era al.as ru pen ru .ie ul senior' de aproape' nu vedea nimi). <n a)eas , s are a(unse la r,sura )are-l a* ep a pe el *i pe "nso1i oarea lui. Br,sura mergea de )in)i minu e *i prela ul "n), nui adresase @eannei ni)i un )uv/n .

1DI

Alexandre Dumas

Capi olul XXV!

&a'o

Doamna de La Mo e' )are nu-*i pierduse )ump, ul' "l s)oase pe prela din reveria sa. Unde m, du)e a)eas , r,sur,6 "n re., ea. Con es,' nu v, +ie eam, 2 r,spunse )ardinalul. A1i ple)a din )asa dumneavoas r,: ei .ine' r,sura v, adu)e "napoi. Casa mea6... Din )ar ierul Sain -An oine6 Da' )on es,... 8 )as, mul prea mi), pen ru un +arme) a / de mare5 Ros ind a)es e vor.e' prin1ul lu, m/na )on esei *i o "n),l#i )u un s,ru )ur eni or. Calea*)a se opri dinain ea ),su1ei unde un +arme) a / de mare avea s, "n)er)e s, "n)ap,. @eanne s,ri sprin en, din r,sur,: )ardinalul se preg, ea s-o urme#e. Nu e )a#ul s, v, os eni1i' monseniore 2 "i spuse "ndr,)i , +emeiu*),. Cum adi),' )on es,6 Nu meri , s, m, os enes) pen ru a pe re)e )/ eva )easuri )u dumneavoas r,6... 7i s, dormi1i )u mine' nu-i a*a' monseniore6 pre)i#, @eanne. F,nuies) ), ave1i mai mul e )amere de dormi ' )on es,. 9en ru mine' da' "ns, nu pen ru dumneavoas r,... Nu pen ru mine6... Nu "n), 2 repli), ea' )u un aer a / de gra1ios *i de provo)a or' "n)/ "nsemna mai mul de)/ o +,g,duial,. A un)i' adio5 #ise )ardinalul' prins a / de .ine "n (o)' "n)/ ui , pen ru o )lip, de oae )ele "n /mpla e la .al. La revedere' monseniore5.. EDe +ap ' o pla) *i mai mul a*aE 2 "*i #ise el "n imp )e r,sura o lu, din lo). @eanne in r, singur, "n noua ei lo)uin1,. 7ase la)0ei' al ),ror somn +usese "n rerup de )io)anul de la poar ,' se aliniar, "n ves i.ul. @eanne "i privi pe r/nd' )u a)el aer de superiori a e )alm, pe )are-l au o1i )ei .oga1i. 7i )ameris ele6 "n re., ea. Unul din re vale1i "nain a respe) uos. Dou, )ameris e o a* eap , pe doamna "n )amer, 2 spuse el. C0eam,-le5 Vale ul se supuse. Dou, +emei sosir, dup, )/ eva minu e. Unde dormi1i de o.i)ei6 le "n re., @eanne. 9,i... "n), nu avem o.i)eiuri 2 repli), )ea mai "n v/rs ,. Vom dormi unde va 0o ,r" doamna. Unde sun )0eile apar amen ului6 !a ,-le' doamn,5 Fine' "n noap ea as a nu ve1i dormi ai)i. =emeile "*i privir, surprinse s ,p/na. Ave1i unde dormi6 =,r, "ndoial,' doamn,' de*i es e )am /r#iu: o u*i da), doamna dore* e s, r,m/n, singur,... A)e* i domni v, vor "nso1i 2 ad,ug, )on esa' )on)ediindu-i pe )ei *ase vale1i' mai mul1umi1i de)/ )ameris ele. 7i... )/nd s, ne "n oar)em6 "n re., unul din re ei )u s+ial,. M/ine la pr/n#. Cei *ase vale1i *i )ele dou, +emei se privir, o )lip,: apoi' supraveg0ea1i de o)0iul porun)i or al @eannei' se "ndrep ar, spre u*,. @eanne "i )onduse p/n, a+ar, *i' "nain e de a "n)0ide u*a' ad,ug,4 A mai r,mas )ineva "n )as,6

1D$

Colierul Reginei vol. 1


Dumne#eule' +iu' doamn,' nimeni. Es e )u nepu in1, )a doamna s, r,m/n, a / de singur,: )el pu1in o +emeie s, veg0e#e pe )oridoare' "n .u), ,rie' n-are impor an1, unde' dar s, veg0e#e. Nu am nevoie de nimeni. 9oa e s, i#.u)neas), un in)endiu' doamna ar pu ea s, se sim , r,u... Noap e .un,' ple)a1i )u o1ii. <*i s)oase punga4 7i lua1i as a )a s, .e1i un pa0ar pen ru mine 2 ad,ug, ea. Un murmur vesel de mul1umire a +os singurul r,spuns' ul imul )uv/n al slu(i orilor. Bo1i disp,rur, plo)onindu-se p/n, la p,m/n . @eanne as)ul , )e spun de )ealal , par e a u*ii: slugile "*i repe au una al eia ), soar a le d,ruise o s ,p/n, )am r,sni ,. Dup, )e #gomo ul vo)ilor *i al pa*ilor se mis uir, "n dep,r are' @eanne rase #,voarele *i ros i )u un aer rium+, or4 Singur,5 Sun singur, la mine a)as,5 Aprinse o lum/nare la un s+e*ni) )u rei .ra1e )e se a+la "n ves i.ul *i +ere), *i u*a masiv, a a)es ei an i)amere. A un)i "n)epu o s)en, )iuda , *i mu , )are ar +i in eresa "n mod deose.i pe spe) a orul no) urn pe )are +an e#ia poe ului "l poar , "n #.or pe deasupra ora*elor *i pala elor. @eanne "*i vi#i a domeniile: admira "n),pere )u "n),pere' oa , a)eas , lo)uin1, ale ),rei de alii ),p, au "n o)0ii ei o valoare uria*,' dup, )e egoismul proprie arului "nlo)uise )urio#i a ea re), orului. 9ar erul' apisa "n "n regime' "m.r,)a "n lemn' se )ompunea din r-o sal, de .aie' o+i)ii' su+ragerii' rei saloane *i dou, )a.ine e de primire. Mo.ilierul a)es or vas e )amere nu era .oga )a )el al doamnei ?uimard sau )o)0e )a )el al prie enelor domnului de Sou.ise' dar respira luxul unui mare senior: nu era nou. Cas, i-ar +i pl,)u mai pu1in @eannei da), ar +i +os mo.ila , "n a(un' spe)ial pen ru ea. Boa e a)es e .og,1ii an i)e' dispre1ui e de ), re doamnele la mod,' a)es e minuna e mo.ile de a.anos s)ulp a ' )andela.re )u )iu)uri de )ris al' ale ),ror .ra1e auri e #v/rleau din mi(lo)ul lumin,rilor randa+irii )rini s r,lu)i ori' orologii go i)e' )apodopere )i#ela e "n email' paravane .roda e )u silue e )0ine#e* i' enorme va#e (apone#e pline )u +lori rare' ornamen e deasupra u*ilor "n onuri )enu*ii sau "n )ulori puse de penelul lui Fou)0er % sau al lui Pa eauK' oa e a)es ea o l,sau "n ex a# pe noua proprie ar,. !)i' pe un *emineu' dou, salamandre auri e "n,l1au (er.e de )oral "n ramurile ),rora a /rnau )a ni* e +ru) e oa e +an e#iile giuvaergiilor din a)ea epo),. Colo' pe o )onsol, de lemn auri )u supor ul de marmur, al.,' un ele+an uria* de (ad )u ure)0ile s r,punse de #e)i de )er)ei )u sa+ire' sus1inea un urn i)si de par+umuri *i +la)oane. C,r1i pen ru +emei' )u +ilele auri e *i "mpodo.i e )u minia uri' s r,lu)eau pe e a(ere din lemn de randa+ir )u )ol1uri "n ara.es)uri de aur. 8 garni ur, "n reag, de mo.ile +in apisa e )u go.lenuri' )apodopere ale r,.d,rii )are )os aser, o su , de mii de livre )0iar la manu+a) ura unde +useser, lu)ra e' umplea un mi) salon gri *i auriu ai ),rui pere1i erau a)operi1i de panouri' +ie)are )on1in/nd o p/n#, lunguia1, pi) a , de Verne 1J sau de ?reu#e11. Ca.ine ul de lu)ru era plin de )ele mai .une por re e de C0ardin 1>' de )ele mai .urie piese de )erami), ale lui Clodion1D. Bo ul m,r urisea nu gra., pe )are un .og, an parveni o pune "n sa is+a)erea
%

=ran[ois Fou)0er R1$JD-1$$JS' pi) or +ran)e# n,s)u la 9aris' a pi) a )u pre),dere s)ene pas orale sau mi ologi)e' )u un )ara) er de)ora iv. Rn. .S K An oine Pa eau R1I%&-1$>1S' pi) or *i gravor +ran)e#' ra /nd de pre+erin1, s)ene )/mpene* i *i ser.,ri galan e. 8perele sale se remar), prin per+e)1iunea desenului *i prin poe#ia )olori ului. Rn. .S 1J @osep0 Verne R1$1&-1$%KS' pi) or +ran)e# n,s)u la Avignon' ale ),rui su.ie) e de predile)1ie sun priveli* ile marine' )u magni+i)e e+e) e de lumin, *i o is)usi , * iin1, a )ompo#i1iei. Rn. .S 11 @ean Fap is e ?reu#e R1$>G-1%JGS' renumi pi) or +ran)e#' n,s)u la Bournus' au or al unor )ompo#i1ii )u su.ie) e morali#a oare. Rn. .S 1> @ean Fap is e C0ardin R1IKK-1$$KS' pi) or +ran)e# n,s)u la 9aris' )are "n opera sa' a a.orda )u a)eea*i m,ies rie por re ul' na ura moar ,' s)enele de gen. Rn. .S 1D Claude Mi)0el #is Clodion R1$D%-1%1&S' s)ulp or +ran)e# n,s)u la Nan)C' )eramis de mare +aim,. Rn. .S

1D%

Alexandre Dumas
+an e#iei sale sau a )elei a i.ovni)ei sale' )i "ndelunga *i r,.d, oarea mun), a a)es or .og, a*i de se)ole )are "ngr,m,deau' pes e )omorile do./ndi e de la p,rin1i' )omori pen ru urma*ii lor. @eanne )er)e , la "n)epu ansam.lul' num,r, )amerele' apoi se opri asupra de aliilor. 7i )um dominoul o in)omod,' iar )orse ul o s r/ngea' in r, "n dormi orul ei' unde se de#.ra), repede *i "*i "m.r,), un 0ala de m, ase v, ui ' o minuna , "m.r,),min e pe )are mamele noas re' prea pu1in s)rupuloase )/nd era vor.a s, denumeas), lu)rurile ne+olosi oare' "i spuneau "n r-un +el pe )are noi nu-l pu em reprodu)e. Bremur/nd' mai mul goal, "n sa inul )are-i m/ng/ia piep ul *i alia' pi)iorul +in *i )am.ra ' prin re +aldurile 0ala ului s)ur ' @eanne ur)a 0o ,r/ a s),rile' )u or1a "n m/n,. 8.i*nui , )u singur, a ea' sigur, ), nu re.uie s, se eam, ni)i m,)ar de privirea unui vale ' alerga din )amera "n )amer,' l,s/nd s, #.oare "n voia v/n ului )are su+la pe su. u*i' 0ala ul de )as, din m, ase +in,' )are se ridi)a de #e)e ori "n #e)e minu e des)operindu-i gra1iosul s,u genun)0i. 7i )/nd' )a s, des)0id, un dulap' ridi)a .ra1ul' )/nd 0ala ul alune)a l,s/nd s, se vad, ro un(imea al., a um,rului )e se )on inua )u .ra1ul pe )are "l aure* e re+lexul ro*u al luminii o.i*nui e "n p/n#ele de Ru.ens' a un)i du0urile nev,#u e' as)unse su. apiserii' ad,pos i e "n spa ele pi) urilor' de .un, seam, ), se .u)urau la g/ndul ), o au "n pu erea lor pe a)eas , s , p/n, +erme), oare )are )redea ), ea le es e s ,p/n,. 8da , s+/r*i , a)eas , alerg, ur,' o.osi ,' g/+/ind' )u lum/narea pe rei s+er uri ars,' @eanne se "n oarse "n dormi orul apisa )u sa in al.as ru *i .roda )u imense +lori +an as i)e. V,#use o ul' num,rase o ul' m/ng/iase o ul )u privirea sau a ing/nd )u m/na. Nu-i mai r,m/nea de)/ s, se admire pe sine. A*e#, luminarea pe un g0eridon de SUvres auri : deoda ,' privirea i se opri asupra unui EndCmion de marmur,' +igurin, deli)a , *i volup oas, ie*i , din m/na lui Fou)0ardon 1&' )are s , ea ol,ni pe un so)lu de por+ir ro*u-"n une)a . @eanne se duse s, "n)0id, u*ile "n),perii' rase draperiile' se "n oarse "n +a1a s a ue ei *i privi "ndelung pe a)es iu.i al Dianei' )are "i d,dea ul imul s,ru "nain e de a se "n,l1a spre )er. @arul din ),min "n),l#ea a)eas , )amer, "n )are o ul prinsese via1,. @eanne "*i sim1i ,lpile a+und/ndu-se "n lina moale a )ovorului. Lum/narea arun), o ul im, p/lp/ire a +l,),rii din mi(lo)ul unui s ra de )ear, opi ,' apoi "*i "mpr,* ie ul imul par+um o da , )u ul ima-i li),rire.

Capi olul XXV!!

/ cademia/ Domnul de Beausire

Feausire urmase )uv/n )u )uv/n s+a ul dominoului al.as ru: se dusese imedia la )eea )e se numea Ea)ademiaE lui. Demnul prie en al 8livei' ademeni de uria*a )i+r, de dou, milioane' se emea ), a +os ex)lus de la "mp,r1eal, de ), re ovar,*ii s,i de vreme )e ei nu-i d,duser, de * ire un plan a / de avan a(os. 7 ia ), )ei de la Ea)ademieE nu erau oameni )are s, se "n)ur)e "n s)rupule' de)i el avea un mo iv s, se gr,.eas),' da +iind ), )ei )e lipses) nu au ni)ioda , drep a e )/nd lipses) din "n /mplare *i )u a / mai mul )/nd se pro+i , de a.sen1a lor. 9rin re aso)ia1ii Ea)ademieiE' Feausire "*i +,)use repu a1ia unui om +ero)e. A)es lu)ru nu era ni)i surprin#, or' ni)i greu de o.1inu . Feausire +usese )/ndva o+i1er de poli1ie' pur ase uni+orma' * ia s, pun, o m/n, "n *old' iar )ealal ,' pe m/nerul s,.iei. Avea o.i)eiul )a' la )el mai mi) )uv/n ' s,-*i "n+unde p,l,ria pe o)0i4 oa e aerele )are' pen ru )ei de o vi e(ie des ul de modes ,' p,reau "n+ri)o*, oare' mai ales da), a)e* ia se em de #gomo ul
1&

E ienne Fou)0ardon R1IK%-l$I>S' s)ulp or +ran)e#' au or al mul or )ele.re grupuri s a uare din 9aris. Rn. .S

1DK

Colierul Reginei vol. 1


unui duel *i de )urio#i a ea poli1iei. A*adar' Feausire 0o ,r" s, se r,#.une pen ru dispre1ul )u )are +usese ra a ' "nsp,im/n /ndu-*i )on+ra1ii de la ripoul din s rad, 9o -de-=er. De la poar a Sain -Mar in la .iseri)a Sain -Sulpi)e e )ale lung,: Feausire era "ns, .oga : se arun), "n r-un )upeu' +,g,duind )in)i#e)i de soli surugiului' de)i un .a)*i* de o livr,' )ursa no) urn, )os /nd' dup, ari+ul vremii' a / )/ )os , a#i o )urs, "n impul #ilei. Caii pornir, iu e' Feausire "*i lu, un aer +urios *i' "n lipsa p,l,riei' pe )are n-o avea deoare)e pur a dominoul' "n lipsa s,.iei' "*i lu, o mu r, a / de ar1,goas,' "n)/ ar +i nelini* i pe ori)e re), or "n /r#ia . !n rarea sa "n Ea)ademieE produse oare)are sen#a1ie. Ai)i' "n primul salon' un salon +rumos' )enu*iu' )u un )andela.ru *i mul e mese de (o)' se a+lau vreo dou,#e)i de (u), ori )are .eau .ere *i sirop' #/m.ind din v/r+ul .u#elor spre *ap e sau op +emei +arda e violen )are priveau ),r1ile. La masa prin)ipal, se (u)a +araon: mi#a era anemi),' dis ra)1ia' pe m,sura mi#ei. La in rarea dominoului' )are "*i rase gluga pe o)0i *i se "n+,*ur, s r/ns "n +aldurile "m.r,),min ei' )/ eva +emei "n)epur, s, r/d, ironi)' lu/ndu-l "n #e+lemea *i s/)/indu-l. Domnul Feausire era un .,r.a +rumos *i +emeile nu se pur au ur/ )u el. Numai ), el "*i v,#u de drum )a *i )um nu vedea *i nu au#ea nimi) *i' a(ung/nd l/ng, mas,' a* ep , "n lini* e un r,spuns la proas , s, dispo#i1ie. Unul din re (u), ori' un +el de +inan)iar du.ios a ),rui +igur, nu era lipsi , de .onomie' +u prima vo)e )are-l in erpel, pe Feausire. La nai.a' )avalere5 ex)lam, a)es om' )umse)ade. Be "n or)i de la .al )u o +a1, r,v,*i ,. C0iar a*a 2 "i 1inur, isonul damele. Ei' drag, )avalere 2 "n re., un al (u), or 2 dominoul "1i +a)e r,u la )ap6 8' nu dominoul "mi +a)e r,u 2 repli), asupra Feausire. 80o5 ex)lam, )el )are 1inea .an), *i )are o)mai adunase o du#in, de ludovi)i. Domnul )avaler de Feausire ne-a r,da : nu vede1i ), a +os la .alul 8perei' ), prin "mpre(urimile 8perei a +,)u o par id, in eresan , *i ), a pierdu 6 Unii r/ser,' al1ii "l )omp, imir,' +ie)are dup, +irea sa: +emeilor le +u mil,. Nu es e adev,ra ), mi-am r,da prie enii 2 r,spunse Feausire. Eu nu-s "n s are s, +iu r,d, or5 Cunos) "ns, pe unii )are se o)up, )u as +el de lu)ruri +a1, de prie enii lor 2 *i pen ru a da mai mul , greu a e )uvin elor sale ar +i vru s, re)urg, la ges ' adi), ar +i vru s,-*i "n+unde p,l,ria pe )ap: din nenoro)ire nu ur i de)/ o .u)a , de. M, ase' )eea )e "i d,du un aer ridi)ol' din )are pri)in,' "n lo) de e+e) drama i)' o.1inu unul )omi). Ce vrei s, spui' )avalere6 "n re.,r, doi sau rei din re aso)ia1ii s,i. 7 iu eu )e vreau s, spun 2 ripos , Feausire. Numai ), noi nu ne mul1umim )u a / 2 in erveni ., r/nelul .ine dispus. As a nu e prive* e pe dumnea a' domnule .an)0er 2 i se adres, pros e* e Feausire. 8 privire gr,i oare a )elui )e 1inea .an)a "l aver i#, pe Feausire ), +ra#a +usese nelalo)ul ei. <n r-adev,r' "n a)eas , adunare nu re.uiau separa1i )ei )e pl, eau de )ei )e "n)asau .anii. Feausire "n1elese' dar era porni : +al*ii vi e(i se opres) mai greu de)/ vi e(ii "n)er)a1i. Credeam ), m, a+lu prin re prie eni ai)i... 2 #ise el. 9,i sigur ), e a+li 2 r,spunser, mai mul e vo)i. Ei' .ine' m-am "n*ela . Cum adi),6 Ui e a*a' +iind), o mul1ime de lu)ruri se +a) +,r, mine. Un nou semn din par ea )elui )e 1inea .an)a' noi pro es e din par ea aso)ia1ilor pre#en1i a)olo. Mi-a(unge ), * iu 2 )on inu, Feausire. 9rie enii min)ino*i vor +i pedepsi1i. C,u , m/nerul s,.iei' dar nu g,si de)/ .u#unarul ves ei' )are era plin de ludovi)i4 #gomo ul is)a +u revela or.

1&J

Alexandre Dumas
80o5 ex)lam, dou, doamne. Domnul de Feausire es e "n .ani as ,-sear,5... Da 2 r,spunse *ire )el )e 1inea .an)a. Mi se pare ),' da), a pierdu ' nu a pierdu o ul *i ),' da), *i-a r,da prie enii apropia1i' nu a +,)u -o pe de-a-n regul. ;aide' mi#ea#,' s)umpul meu )avaler5 Mul1umes) 2 r,spunse se) Feausire. Deoare)e +ie)are p,s rea#, )e are' p,s re# *i eu. Ce nai.a vrei s, #i)i6 <i s re)ur, "n ure)0e unul din re (u), ori. Vom l,muri lu)rurile imedia . DaO (oa), oda ,5 se s rop*i )el )e 1inea .an)a. Doar un ludovi)... 2 spuse o doamn,' m/ng/ind um,rul lui Feausire pen ru a se apropia )/ mai mul de .u#unarul ves ei. Nu (o) de)/ pe milioane 2 s rig, Feausire' plin de "ndr,#neal, 2 *i ni)i prin )ap numi re)e s, se (oa)e doar pe ni* e aman1i de ludovi)i. Milioane5 ;aide1i' domnilor de la 9o de-=er' deoare)e es e vor.a de milioane +,r, * irea noas r,' (os )u mi#ele de un ludovi)5 Milioane' milionarilor5... Feausire se a+la "n r-o s are de agi a1ie' a)ea s are )e "l +a)e pe om s,-*i piard, )ump, ul. 8 .e1ie mai prime(dioas, de)/ )ea pri)inui , de vin i se ur), la )ap. Deoda , sim1i din spa e o lovi ur,' des ul de violen , "n gle#n, )are-l sili s,-*i "n rerup, imedia dis)ursul. Se "n oarse *i v,#u l/ng, el o +a1, mare' m,slinie' ne"nduple)a , *i )iupi ,' )u doi o)0i negri' s)/n eie ori )a (arul. La ges ul plin de m/nie s)0i1a de Feausire' a)es s raniu persona( r,spunde )u un salu )eremonios' "nso1i de o privire lung, )a o spad,. 9or ug0e#ul5 ex)lam, Feausire' ului de +elul de a salu a al )elui )e-i d,duse nea* ep a a lovi ur,. 9or ug0e#ul5 repe ar, doamnele' p,r,sindu-l pe Feausire *i roind "n (urul s r,inului. 9or ug0e#ul era' de +ap ' )opilul r,s+,1a al a)es or doamne' ),rora' su. pre ex ), el nu vor.ea +ran)e#a' le adu)ea "n o deauna dul)iuri' uneori "n+,*ura e "n .an)no e de )in)i#e)i-*ai#e)i de livre. Feausire * ia ), 9or ug0e#ul era unul din re aso)ia1i. A)es a pierdea "n o deauna laolal , )u o.i*nui1ii ripoului. <*i +ixase mi#a la o su , de ludovi)i pe s,p ,m/n, *i' "n mod regula ' )ei )u )are (u)a de o.i)ei "i luau )ei o su , de ludovi)i. A)es a era momeala so)ie ,1ii. <n imp )e el se l,sa (e+ui de o su , de pene auri e' )eilal1i )on+ra1i (e+uiau (u), orii ademeni1i. A*adar' 9or ug0e#ul era )onsidera de ), re aso)ia1ie )a un om u il: de ), re o.i*nui1i' )a un om agrea.il. Feausire avea pen ru el o )onsidera1ie a)i , *i o oda , o anumi , ne"n)redere. 9rimind de)i a)ea lovi ur, de pi)ior pe )are 9or ug0e#ul i-o apli)ase "n gam.,' Feausire a* eap ,' ,)u *i lu, lo). 9or ug0e#ul se a*e#, la (o)' puse dou,#e)i de ludovi)i pe mas, *i' din dou,#e)i de mi*),ri )are avur, nevoie de un s+er de or, )a s, se des+,*oare' +u s)u ura de )ei dou,#e)i de ludovi)i ai s,i de ), re *ase (u), ori la)omi' )are ui ar, o )lip, de g0ear, )elui )e 1inea .an)a' pre)um *i de a )elorlal1i aso)ia1i. 8rologiul ., u orele rei diminea1a' Feausire sor.i ul imele "ng0i1i uri ale unui pa0ar de .ere. !n rar, doi la)0ei' )el )u .an)a l,s, .anii s, )ad, "n +undul du.lu al mesei' ),)i s a u ul aso)ia1iei dovedea a / a "n)redere "n mem.ri s,i' "n)/ ni)ioda , nu se "n)redin1a unuia din re ei manipularea )omple , a +ondurilor aso)ia1iei. De)i' la s+/r*i ul par idei' .anii ),deau prin r-un mi) g0i*eu "n +undul du.lu al mesei: "n r-un pos -s)rip um ad,uga s a u ului' se prev,#use ), )el )e 1ine .an)a s, nu ai., mineri lungi *i ni)i .ani asupra lui. Ceea )e "nsemna ), "i era in er#is s, rea), vreo dou,#e)i de ludovi)i "n m/ne)a *i ), adunarea "*i re#erva drep ul s,-l s)o o)eas), pen ru a-i lua aurul pe )are s-ar +i pri)epu s, *i-l s re)oare "n .u#unar. La)0eii' spuneam' aduser, mem.rilor )er)ului 0ainele de .lan,' man alele' s,.iile4 mul1i din re (u), orii +eri)i1i d,dur, .ra1ul doamnelor: )ei nenoro)i1i se /r/r, spre s)aunele am.ulan1e' "n), la mod, "n a)ele )ar iere lini* i e *i "n salonul de (o) se +,)u "n uneri). Feausire se "n+,*ur, "n dominoul s,u' )a pen ru a +a)e o ),l, orie "n e erni a e: dar ni)i nu a(unse la primul e a(' ), u*a se *i "n)0ise "n vreme )e r,surile' s)aunele am.ulan1e *i

1&1

Colierul Reginei vol. 1


pie onii disp,ruser,' a*a ), se "n oarse "n salon' unde doispre#e)e din re aso)ia1i veniser, *i ei "napoi. <n s+/r*i ' vom l,muri lu)rurile 2 "n)epu Feausire. Aprinde-1i or1a *i nu vor.i a*a de are 2 "i r,spunse re)e' "n r-o +ran)e#, impe)a.il,' 9or ug0e#ul' )are' la r/ndul s,u' aprinse o lum/nare a+la , pe mas,. Feausire morm,i )/ eva )uvin e ),rora nimeni nu le d,du ni)i o a en1ie. 9or ug0e#ul se a*e#, "n lo)ul )elui )e 1inuse .an)a: se )er)e ar, o.loanele' perdelele *i u*ile spre a vedea da), sun "n)0ise )u gri(,' apoi o1i se a*e#ar, "n)e ' )u )oa ele spri(ini e pe mas,' mor1i de )urio#i a e. Am de +,)u o )omuni)are 2 spune 9or ug0e#ul. Din +eri)ire am a(uns la vreme' ),)i domnul de Feausire avea as ,-sear, o m"n),-rime de lim.,... Feausire vrii s, pro es e#e. Lini* e5 9orun)i 9or ug0e#ul. =,r, vor.e de prisos5 Ai ros i )uvin e )are sun mai mul de)/ impruden1e. E +oar e .ine ), ai lua )uno* in1, de ideea mea. E* i un om in eligen ' poa e ), ai g0i)i -o: dar mi se pare ), ni)ioda , amorul propriu nu re.uie s, rea), "nain ea in eresului. Nu "n1eleg 2 spuse Feausire. Nu "n1elegem 2 repe , respe) a.ila adunare. Fun5 Domnul de Feausire a vru s, dovedeas), un lu)ru4 ), el es e primul )are a des)operi a+a)erea. Ce a+a)ere6 "n re.ar, )ei in eresa1i. A+a)erea )elor dou, milioane5 s rig, Feausire' )u em+a#,. Dou, milioane65 ex)lamar, aso)ia1ii. 7i mai "n /i de oa e 2 se gr,.i s, spun, 9or ug0e#ul 2 exagere#i. Es e imposi.il )a a+a)erea s, se ur)e la a / . Am s, v, dovedes) numaide)/ . Nimeni din re noi nu * ie despre )e vor.e* i5 ex)lam, )el )are 1inuse .an)a. Da' dar )u oa e as ea sun em numai ure)0i 2 ad,ug, un al ul. Vor.e* e dumnea a primul5 #ise Feausire. As a *i vreau. 7i 9or ug0e#ul "*i urn, "n r-un pa0ar uria* sirop de migdale' pe )are "l .,u lini* i ' +,r, )a nimi) din "n+,1i*area lui gla)ial, s, se s)0im.e. S, * i1i ), nu vor.es) pen ru domnul de Feausire 2 "n)epu el. Colien nu valorea#, mai mul de un milion )in)i su e de mii de livre. A05 Va s, #i), es e vor.a de un )olier5 in erveni Feausire. Da' domnule' nu as a es e a+a)erea la )are e re+ereai6 9oa e. A)um o +a)e pe dis)re ul' dup, )e a +,)u -o pe indis)re ul. 7i 9or ug0e#ul ridi), din umeri. V,d )u regre ), lua1i un on )are "mi displa)e 2 spune Feausire' )u aerul unui )o)o* )are .a e din pin eni. ?a a5 ?a a5 #ise 9or ug0e#ul' re)e )a marmur,. Dup, a)eea n-ai de)/ s, spui )e vrei' mai "n /i "ns, spun eu )e am de spus ),)i impul re)e *i am.asadorul sose* e "n )el mul op #ile. ELu)rurile se )ompli), 2 g/ndi adunarea' )u su+le ul la gur,. Colierul' )ele un milion )in)i su e de mii de livre' un am.asador... )e s, "nsemne oa e as ea6E <n dou, )uvin e' ia , 2 relu, 9or ug0e#ul. Domnii Foe0mer *i Fossange au lu)ra pen ru regin, un )olier de diaman e )are valorea#, un milion )in)i su e de mii de livre. Regina l-a re+u#a . Fi(u ierii nu * iu )e s, +a), *i "l as)und. Sun dispera1i +iind), a)es )olier nu poa e +i )ump,ra de)/ de o pung, regal,. Ei .ine' eu am g,si persoana regal, )are va )ump,ra a)es )olier *i-l va s)oa e din )as, de .ani a domnilor Foe0mer *i Fossange. Es e... 2 #iser, aso)ia1ii. Es e gra1ioasa mea suveran,' regina 9or ugaliei 2 *i 9or ug0e#ul "*i um+l, piep ul. 9ri)epem mai pu1in )a ori)/nd 2 spuser, aso)ia1ii.

1&>

Alexandre Dumas
EEu nu pri)ep nimi)E 2 g/ndi "n sinea lui Feausire' apoi are4 L,mure* e-ne' drag, domnule Manuel' ),)i ne"n1elegerile personale re.uie s, )ede#e "n +a1a in eresului )omun. Dumnea a e* i a ,l ideii. Re)unos) des)0is. Renun1 la ori)e drep de pa erni a e' dar' pen ru Dumne#eu' +ii )lar' domnule5 S, +ie "n r-un )eas .un5 ex)lam, Manuel' d/nd pe g/ al doilea pa0ar de sirop de migdale. Voi limpe#i pro.lema. Ne-ai )onvins ), exis , un )olier de un milion )in)i su e de mii de livre 2 spuse )el )u .an)a. !a , un pun) impor an . 7i a)es )olier se a+la "n )asa de .ani a domnilor Foe0mer *i Fossange. !a , al doilea pun) 2 spuse Feausire. Dar don Manuel a #is ), maies a ea sa regina 9or ugaliei )ump,r, )olierul. !a , )e ne deru ea#,. Nimi) mai limpede' o u*i 2 in erveni 9or ug0e#ul. Nu re.uie de)/ s, +i1i a en1i la )uvin ele mele. 9os ul de am.asador es e va)an . Es e un in erima . Noul am.asador' domnul de Sou#a' va +i la 9aris doar pes e op #ile' "n )el mai .un )a#. Fun5 "n)uviin1, Feausire. <n op #ile' )ine "l poa e "mpiedi)a pe a)es am.asador' gr,.i s, vad, 9arisul' s, nu vin, *i s, se ins ale#e6 Cei de +a1, se privir,' )u gurile ),s)a e. <n1elege1i de)i 2 spuse "n+l,),ra Feausire 2 ), don Manuel vrea s, spun, ), poa e sosi un am.asador adev,ra sau unul +als. Ve#i .ine... - Ad,ug, 9or ug0e#ul. 7i da), am.asadorul )are va sosi va vrea s, )umpere )olierul pen ru maies a ea sa regina 9or ugaliei' oare nu va avea drep ul6 A*a e5 s rigar, )ei de +a1,. 7i-a un)i ra ea#, )u domnii Foe0mer *i Fossange. As a e o . A.solu o . Numai ),' re.uie s, pl, e* i )/nd ra e#i' o.serv, )el )e 1ine .an)a. A0' dra)e' da 2 repli), 9or ug0e#ul. Domnii Foe0mer *i Fossange nu vor l,sa )olierul "n m/inile am.asadorului' ni)i )0iar da), ar +i un adev,ra Sou#a' +,r, s, ai., garan1ii serioase. 8' m-am g/ndi .ine *i la o garan1ie 2 repli), vii orul am.asador. Cum6 Am spus ), am.asad, es e pus ie' nu6 Da. Nu se a+l, a)olo de)/ un se)re ar' un +ran)e# )umse)ade' )are vor.e* e por ug0e#a la +el de pros )a un om din lume *i )are es e "n)/n a )/nd por ug0e#ii "i vor.es) +ran1u#e* e' +iind), nu se )0inuie *i )/nd +ran)e#ii "i vor.es) por ug0e#,' +iind), a un)i el s r,lu)e* e. Ei *i mai depar e6..' +,)u Feausire. Ei .ine' domnilor' ne pre#en ,m a)es ui om de rea.,' )u oa e aparen1ele noii lega1ii... Aparen1ele sun .une 2 in erveni Feausire 2 dar 0/r iile valorea#, mai mul . Vom avea *i 0/r iile 2 repli), la)oni) don Manuel. Ar +i de prisos s, nu re)unoa* em ), don Manuel es e un om nepre1ui 2 spuse Feausire. 8da , )e aparen1ele *i 0/r iile "l vor +i )onvins pe se)re ar de iden i a ea lega1iei' noi ne vom ins ala "n am.asad,. 80o' e )am are5 ex)lam, Feausire. N-avem "n)o ro 2 )on inu, 9or ug0e#ul. Es e +oar e simplu 2 "n)uviin1ar, )eilal1i aso)ia1i. Dar se)re arul6 o.ie) , Feausire. Am spus4 "l )onvingem.

1&D

Colierul Reginei vol. 1


7i da),' din "n /mplare' va deveni )eva mai ne"n)re#, or' )u #e)e minu e "nain e de a .,nui adev,rul' va +i )on)edia . Cred ), am.asadorul are drep ul s,-*i )on)edie#e se)re arul6 =,r, doar *i poa e. De)i sun em s ,p/nii am.asadei *i prima noas r, gri(, es e s, +a)em o vi#i , domnilor Foe0mer *i Fossange. Nu' nu 2 s,ri )u gura Feausire 2 mi se pare ), ignora1i un pun) )api al pe )are eu "l )unos) per+e) ' ),)i am r,i la )ur1i. 8pera1ia despre )are vor.i1i nu se +a)e +,r, )a "n preala.il am.asadorul s, +ie primi "n audien1, solemn, *i as a' pe legea mea' e prime(dios5 =aimosul Ri#a-.ei' ),ruia i s-a "ng,dui s, se "n+,1i*e#e lui Ludovi) al X!V-lea' "n )ali a e de am.asador al *a0ului 9ersiei *i )are a avu "ndr,#neala s, o+ere maies ,1ii sale prea )re* ine ur)oa#e de rei#e)i de +ran)i' Ri#a-.ei' am #is' era ne"n re)u "n lim.a persan, *i pe o1i dra)ii da), erau "n =ran1a savan1i "n s are s, +a), dovad, ), el nu vine de la !spa0an. 9e noi "ns, ne vor re)unoa* e imedia . 8r s, ne spun, pe lo) ), vor.im por ug0e#a "n diale) gali) *i )a r,spla , ), pro es ,m' o s, +im rimi*i la Fas ilia. Bre.uie s, a)1ion,m )u .,gare de seam,. !magina1ia dumi ale e du)e prea depar e' s)umpe )oleg' spuse 9or ug0e#ul. Nu ne vom arun)a "nain ea u uror a)es or prime(dii' vom r,m/ne +ie)are la )asa lui. 9,i "n )a#ul ,s a domnul Foe0mer n-o s, ne )read, "ndea(uns de am.asadori pe )/ va +i nevoie. Domnul Foe0mer va "n1elege ), venim "n =ran1a )u simpla misiune de a )ump,ra )olierul' am.asadorul +iind s)0im.a "n imp )e noi ne a+lam pe drum. Ni s-a rimis doar ordinul de a-l "nlo)ui. A)es ordin' ei .ine' "l vom ar, a' da), re.uie' domnului Fossange pen ru ),' "n primul r/nd' "l vom ar, a *i domnului se)re ar al am.asadei: numai mini* rilor regelui re.uie s, "n)er),m s, nu-l ar, ,m' ),)i mini* ri sun )urio*i' sun .,nui ori *i ne vor si)ii )u #e)i *i #e)i de mi)i am,nun e. Da' da5 s rigar, )u o1ii. S, nu in r,m "n rela1ii )u minis rul. 7i da), domnii Foe0mer *i Fossange vor )ere... Ce anume6 "n re., don Manuel. Un a)on o 2 )omple , Feausire. As a ar )ompli)a lu)rurile 2 r,spunse 9or ug0e#ul' "n)ur)a . C,)i' "n +ine 2 )on inu, Feausire 2 se o.i*nuie* e )a un am.asador s, vin, )u s)risori de )redi da), nu )u .ani li)0i#i. A*a es e 2 r,spunser, aso)ia1ii. Ai)i se s ri), rea.a 2 )on inu, Feausire. Dumnea a g,se* i "n o deauna mi(loa)e )a s, s ri)i rea.a 2 repli), Manuel' pe un on a)ru *i gla)ial. Nu g,se* i )um s-o +a)i s, reu*eas),. Fa o)mai pen ru ), vreau s, le g,ses)' ar, greu ,1ile 2 r,spunse Feausire. 7i ia ,' ia , ), le g,ses). Boa e )ape ele se apropiar, al), uind un )er). 8ri)e am.asad, are o )as, de .ani. Da' o )as, de .ani *i un )redi . S, nu vor.im de )redi 2 relu, Feausire 2 ),)i nimi) nu se pro)ur, mai greu. 9en ru a avea )redi ' ne-ar re.ui )ai' e)0ipa(e' vale1i' mo.ile' "m.r,),min e' )are sun .a#a ori),rui )redi S, vor.im despre )asa de .ani. Ce p,rere ai despre )ea a am.asadei dumi ale6 Am privi -o "n o deauna pe suverana mea' maies a ea s, prea )redin)ioas, )a pe o regin, m,rea1,. Bre.uie ), a po rivi .ine lu)rurile. As a vom vedea: pe urm, 0ai s, ne "n)0ipuim ), nu se a+l, nimi) "n )as,. Bo )e se poa e 2 "n)uviin1ar, #/m.ind aso)ia1ii.

1&&

Alexandre Dumas
A un)i' +,r, s, ne .a em )apul' noi am.asadorii' vom )ere imedia domnilor Foe0mer *i Fossange s, ne spun, )are es e )orespoden ul lor la Lisa.ona *i noi le semn,m' le * ampil,m' le pe)e luim s)risori de s)0im. ), re a)es )oresponden pen ru suma )eru ,. A0' ia , o idee .un, 2 spuse don Manuel )u superiori a e preo)upa de "n reg' nu mam )o.or/ la de alii. Care sun gro#ave5 #ise )el )are 1inea .an)a' ling/ndu-se pe .u#e. A)um s, re)em la "mp,r1irea rolurilor 2 )eru Feausire. <l v,d pe don Manuel "n )0ip de am.asador. Desigur' da' desigur5 "n)uviin1, "n r-un glas adunarea. 7i eu "l v,d pe domnul de Feausire "n rolul se)re arului-in erpre 2 ad,ug, don Manuel. Cum vine as a6 relu, Feausire' oare)um nelini* i . Eu nu re.uie s, ros es) ni)i un )uv/n "n +ran)e#,' eu' )are sun domnul de Sou#a: ),)i pe a)es senior "l )unos) *i )/nd vor.e* e' )eea )e se "n /mpl, rar' vor.e* e )el mul por ug0e#,' lim.a lui ma ern,. Dumnea a' dimpo riv,' domnule de Feausire' )are ai ),l, ori ' )are e* i +amiliari#a )u ran#a)1iile pari#iene' )are vor.e* i o por ug0e#, agrea.il,... Fa pros 2 spuse Feausire. Des ul )a s, nu +ii lua drep pari#ian. Es e adev,ra ... dar... 7i-apoi 2 ad,ug, don Manuel' a1in indu-*i privirea sum.r, asupra lui Feausire 2 )elor mai a) ivi' )ele mai mari .ene+i)ii. =ire* e 2 se "nvoir, aso)ia1ii. De a)ord' eu sun se)re ar-in erpre . S, vor.im )0iar a)um 2 #ise )el )e 1inea .an)a. Cum se vor "mp,r1i .ene+i)iile6 =oar e simplu 2 r,spunse don Manuel. Sun em doispre#e)e... Da' doispre#e)e 2 repe ar, aso)ia1ii' num,r/ndu-se. A un)i "n dou,spre#e)e 2 ad,ug, don Manuel 2 )u deose.irea ), unii din re noi vor avea o par e *i (um, a e: eu' de pild,' )a p,rin e al ideii *i am.asador: domnul de Feausire' pen ru ), a mirosi lovi ura *i a vor.i de milioane )/nd a veni ai)i. Feausire "n)uviin1, prin r-un semn. 7i' "n +ine 2 )on inu, 9or ug0e#ul 2 o par e *i (um, a e )elui )are va vinde diaman ele. A' nu5 9ro es ar, "n )or aso)ia1ii. A)eluia numai o (um, a e de par e. De )e6 "n re., don Manuel surprins. Mie mi se pare ), a)es a ris), +oar e mul . Da 2 #ise )el )are 1inea .an)a 2 dar el o s, ai., *per1urile' ra.a ul' )are laolal , vor al), ui o sum, +rumu*i),. R/ser, )u o1ii4 a)e* i oameni )ins i1i se "n1elegeau de minune. A / pen ru as ,-sear, 2 spuse Feausire. 9e m/ine am,nun ele' e /r#iu. Se g/ndea la 8liva' r,mas, singur, la .al )u a)el domino al.as ru' "n )are' )u oa , u*urin1a lui de a d,rui ludovi)i de aur' iu.i ul Ni)olei nu sim1ea de +el o "n)redere oar.,. Nu' nu' s, ispr,vim a)um 2 pre inser, aso)ia1ii. Care sun a)es e am,nun e6 8 )alea*), )u .la#onul )asei de Sou#a 2 spuse Feausire. Ar dura prea mul vopsi ul *i' mai ales' s, se usu)e 2 +u de p,rere don Manuel. A un)i al mi(lo) 2 #ise Feausire. Calea*)a domnului am.asador s-a pu u s+,r/ma pe drum *i ex)elen1a sa a +os )ons r/ns, s, ia )alea*)a se)re arului s,u. A*adar' dumnea a ai una6 "n re., 9or ug0e#ul. 9rima pe )are o v,d. Dar .la#onul dumi ale6 9rimul pe )are-l v,d. 8' as a simpli+i), o ul. Mul pra+' s ropi de noroi pe u*i' mai mul la spa e "n drep ul .la#onului: "n +elul ,s a se)re arul am.asadei nu va vedea de)/ pra+ul *i noroiul. Dar res ul am.asadei6 "n re., )el )u .an)a.

1&G

Colierul Reginei vol. 1


Nou )eilal1i' vom a(unge seara' es e mai po rivi pen ru un de.u *i voi ve1i a(unge a doua #i' dup, )e noi vom +i preg, i )alea. S ra*ni)5 8ri),rui am.asador' "n a+ar, de se)re ar' "i mai re.uie *i un vale 2 #ise don Manuel' +un)1ie deli)a ,5 Domnule )omandor 2 in erveni )el )u .an)a' adres/ndu-se unuia din re *arla ani 2 vei lua rolul vale ului. Comandorul se "n)lin,. 7i .ani pen ru )ump,r, uri6 "n re., don Manuel. Eu sun le+ er. Eu am 2 spuse Feausire 2 dar sun la iu.i a mea. C/1i .ani sun "n )as,6 "n re.ar, aso)ia1ii. Da1i-mi )0eile' domnilor 2 )eru )el )are 1inea .an)a. =ie)are aso)ia s)oase o )0ei1a )are des)0idea un la), din )ele dou,spre#e)e )u )are se "n)0idea du.lul +und al +aimoasei mese' "n a*a +el "n)/ din a)eas a )ins i , so)ie a e' nimeni nu pu ea s, se ui e "n )asa de .ani +,r, permisiunea )elor unspre#e)e )olegi ai lui. Se pro)ed, la veri+i)are. 8 su , nou,#e)i *i op de ludovi)i' "n a+ara +ondului de re#erv, 2 anun1, )el )e 1inea .an)a' supraveg0ea de )eilal1i. D,-i domnului de Feausire *i mie... Nu-i prea mul oare6 "n re., don Manuel. D,-ne dou, reimi' las, o reime pen ru res ul am.asadei 2 )on)0ise Feausire' )u o genero#i a e )e +u "n asen imen ul u uror. <n a)es +el' don Manuel *i Feausire primir, o su , rei#e)i *i doi de ludovi)i de aur' iar *ai#e)i *i *ase au r,mas )elorlal1i. Se desp,r1ir,' dup, )e 0o ,r/r, s, se "n /lneas), a doua #i. Feausire se gr,.i s,-*i s r/ng, dominoul su. .ra1 *i s, alerge p/n, "n s rada Daup0ine' unde spera s, o g,seas), pe domni*oara 8livia "n posesia u uror ve)0ilor ei vir u1i *i a noilor ei ludovi)i de aur.

Capi olul XXV!!!

mbasadorul

A doua #i' spre sear,' o )alea*), in ra pe la .ariera En+er' des ul de pr,+ui ,' des ul de plin, de noroi pen ru )a nimeni s, nu-i dis ing, .la#onul. Cei pa ru )ai )are o r,geau +ugeau m/n)/nd p,m/n ul: surugiii m/nau de par), ar +i dus un prin1. E)0ipa(ul se opri "n +a1a unui pala des ul de ar, os din s rad, @ussienne. C0iar "n poar , a* ep au doi oameni: unul "m.r,)a des ul de "ngri(i ' pen ru a anun1a )eremonia' )el,lal "n r-un +el de livrea .anal,' )um au avu "n oa e impurile slu(.a*ii di+eri elor adminis ra1ii pari#iene. Al +el spus' a)es a din urm, sem,na )u un elve1ian "n )os um de gal,. Calea*)a in r, "n )ur ea pala ului' ale ),rui por1i se "n)0iser, imedia "n nasul mai mul or )urio*i. Cel "n 0aine de )eremonie se apropie +oar e respe) uos de por ier, *i' )u o vo)e ni1el remur, oare' "n)epu un dis)urs "n lim.a por ug0e#,. Cine e* i dumnea a6 R,spunse din,un ru o vo)e repe#i ,' o "n por ug0e#,' numai ), a)eas , vo)e vor.ea o por ug0e#, ex)elen ,. Nedemnul se)re ar al am.asadei' ex)elen1,. =oar e .ine. Ce pros vor.e* i lim.a noas r,' dragul meu se)re ar. <n s+/r*i ' pe unde se poa e in ra6 9e ai)i' monseniore' pe ai)i.

1&I

Alexandre Dumas
Bris , primire 2 spuse seniorul don Manuel' )are "*i d,dea aere spri(inindu-se de vale ul s,u *i de se)re arul-in erpre . Ex)elen1a voas r, va .inevoi s, m, ier e 2 spuse se)re arul am.asadei' exprim/ndu-se greoi. De-a.ia as ,#i la dou, a veni la am.asad, )urierul ex)elen1ei sale' anun1/nd sosirea domniei voas re. Lipseam' monseniore' lipseam pen ru re.urile lega1iei. !media )e m-am "n ors' am g,si s)risoarea ex)elen1ei voas re. N-am mai avu imp de)/ s, preg, es) apar amen ele: a)um sun lumina e. Fine' .ine... Es e o mare .u)urie pen ru mine s, v,d ilus ra persoan, a noului nos ru am.asador. Ba)i5 S, nu d,m nimi) "n vileag p/n, )e nu vom primi noile ordine de la Lisa.ona. Finevoie* e a*adar' domnule' s, m, )ondu)i "n dormi or' )ad din pi)ioare de o.oseal,. Be vei "n1elege )u se)re arul meu' el "1i va ransmi e ordinele mele. Se)re arul am.asadei se "n)lin, respe) uos "n +a1a lui Feausire' )are-i r,spunse )u un salu )ald *i #ise )u un aer de )ur oa#ie ironi),4 Vor.e* e +ran)e#a' drag, domnule' e vei sim1i mul mai la largul dumi ale *i eu' de asemenea. Da' da 2 murmur, .ie ul om 2 m, voi sim1i mul mai la largul meu' ),)i' v, m,r urises)' domnule se)re ar' ), pronun1ia mea... <mi dau seama 2 repli), Feausire' )u aplom.. Voi pro+i a de o)a#ie' domnule se)re ar' +iind), g,ses) "n dumneavoas r, un om a / de ama.il 2 se gr,.i s, spun, )u e+u#iune se)re arul am.asadei. Voi pro+i a' #i)' de o)a#ia pen ru a v, "n re.a da), domnul de Sou#a nu se va sup,ra pe mine ), s /l)es) as +el por ug0e#,6 Delo)' delo)' da), vor.e* i o +ran)e#, )ore) ,. Eu65 ex)lam, se)re arul' vesel. Eu' un pari#ian din s rad, Sain -;onor365 Ei .ine' es e o adev,ra , "n)/n are 2 spuse Feausire. Cum e nume* i6 Du)orneau' )red6 Da' Du)orneau' domnule se)re ar: nume des ul de po rivi ' deoare)e are o ermina1ie spaniol,' da), vrei. Domnul se)re ar "mi * ia numele: m, sim +oar e m,guli . Da' ai re+erin1e .une: a / de .une' "n)/ o a are .un, repu a1ie ne-a "mpiedi)a s, adu)em un se)re ar de la Lisa.ona. 8' )/ sun de re)unos), or' domnule se)re ar *i )e noro) pe mine s, +ie numi domnul de Sou#a5 Mi se pare "ns, ), sun, domnul am.asador. S, alerg,m. 9rin urmare alergar,. Domnul am.asador' gra1ie #elului vale ului s,u' se de#.r,)ase. <*i puse un super. 0ala . Un .,r.ier )0ema "n gra., se o)upa de el. C/ eva )u ii *i ruse de ),l, orie' des ul de s)umpe "n aparen1,' erau "mpr,* ia e pe mese *i pe )onsole. Un +o) uria* ardea "n *emineu. !n r,' in r,' domnule se)re ar 2 spuse am.asadorul' s /nd )u+unda "n r-un +o oliu uria* )u perne' )0iar "n +a1a +o)ului. Domnul am.asador se va sup,ra oare da), "i r,spund "n +ran)e#,6 <i *op i lui Feausire se)re arul. Nu' nu' "n)ear),. Du)orneau "i +,)u elogiul "n +ran)e#,. Ei' dar es e +oar e agrea.il: vor.e* e admira.il +ran)e#a' domnule du Corno. M, ia drep por ug0e# 2 g"ndi se)re arul' .ea de .u)urie. 7i-l s r/nse de m/na pe Feausire. Da5 ros i Manuel. 9u em )ina6 Desigur' ex)elen1a voas r,. Da' 9alais-RoCal se a+l, la doi pa*i de ai)i *i )unos) un 0angiu gro#av )are va adu)e o )in, gus oas, ex)elen1ei voas re. =, )a *i )um ar +i pen ru dumnea a' domnule du Corno.

1&$

Colierul Reginei vol. 1


Da' monseniore... *i eu' da), ex)elen1a s, "ng,duie' voi "ndr,#ni s,-i o+er )/ eva s i)le de vin din 1ar,' )um numai la 9or o poa e g,si ex)elen1a sa. Ei' p,i se)re arul nos ru are' a*adar' o pivni1, serioas,6 spuse Feausire "nveseli . Es e singurul meu lux 2 r,spunse )u umilin1, a)es om de rea., ),ruia Feausire *i don Manuel pu ur, s,-i o.serve pen ru prima da ,' "n lumina lumin,rii o)0ii vii' o.ra(ii ro un#i *i nasul ro*u. Dumnea a +a)i )um vei )rede de )uviin1,' domnule du Corno 2 in erveni am.asadorul. Adu-ne vinul *i vino s, )ine#i )u noi. Asemenea )ins e... =,r, )eremonie' as ,#i sun "n), un ),l, or' de m/ine voi +i am.asador. Dup, a)eea vom vor.i despre re.uri. A0' monseniorul "mi va permi e s,-mi pun la pun) 1inu a. E* i super.5 ex)lam, Feausire. Cos um de primire' nu de gal, 2 spuse Du)orneau. R,m/i a*a )um e* i' domnule se)re ar *i d,ruie* e preg, irilor masei impul pe )are l-ai d,rui "m.r,),rii )os umului de gal,. Du)orneau "l p,r,si "n)/n a pe am.asador *i "n)epu s, alerge )a s, )/* ige #e)e minu e pen ru po+ a de m/n)are a ex)elen1ei sale. <n a)es imp' )ei rei punga*i' "n)0i*i "n dormi or' re)eau "n revis , mo.ilierul *i "nsemnele noii lor pu eri. A)es se)re ar doarme oare ai)i6 "n re., don Manuel. Nu' i),losul are o pivni1, .un, *i pesemne ), are pe undeva o +emeie dr,gu1, sau una de meserie. Es e un ., r/n .urla). Elve1ianul6 Va re.ui s, s),p,m de el. M, o.lig eu. Ceilal1i vale1i din pala 6 Vale1i anga(a1i emporar' pe )are aso)ia1ii no* ri "i vor "nlo)ui m/ine. Ce se g,se* e "n .u), ,rie6 Ce se g,se* e "n ),mar,6 9us iu5 9us iu5 =os ul ana.asador nu d,dea ni)ioda , pe la sediu. <*i avea )asa "n ora*. Ce e )u )asa de .ani6 Cu )asa de .ani e mai deli)a : re.uie s,-l )onsul ,m pe se)re ar. M, o+er eu 2 spuse Feausire. Sun em de pe a)um )ei mai .uni prie eni din lume. B,)ere5 !a ,-l. <n r-adev,r' Du)orneau se "n or)ea g/+/ind. <l anun1ase pe 0angiul din s rad, FonsEn+an s' luase din )a.ine ul s,u *ase s i)le )u o "n+,1i*are respe) a.il, *i +a1a lui vesel, anun1a oa e .unele "nsu*iri pe )are )ei doi a* ri' na ura *i diploma1ia' * iu s, le ames e)e pen ru a auri )eea )e )ini)ii numes) aspe) ul uman. Ex)elen1a voas r, 2 "n re., el 2 nu va )o.or" "n su+ragerie6 Nu' nu' vom m/n)a "n )amer,' "n re noi' l/ng, +o). Monseniorul m, umple de .u)urie. !a , vinul. Adev,ra e opa#e5 ex)lam, Feausire' ridi)/nd una din s i)le la "n,l1imea lum/n,rii. !a lo)' domnule se)re ar' iar vale ul meu va pune masa. Du)orneau se a*e#,. <n e #i au sosi ul imele * iri6 spuse am.asadorul. <n a(unul ple),rii prede)esorului ex)elen1ei voas re. Fun. Lega1ia es e "n .un, s are6 8' da' monseniore. Nu sun "n)ur), uri )u .anii6 Nu' dup, )/ e * iu. Nu sun da orii... ;ai' spune... Da), sun ' vom "n)epe prin a le pl, i. 9rede)esorul meu es e un gen ilom de via1, pen ru )are garan e#.

1&%

Alexandre Dumas
Mul1umes) lui Dumne#eu' monseniorul nu va avea nevoie: )redi ele au +os a)0i a e a)um rei s,p ,m/ni *i )0iar a doua #i dup, ple)area +os ului am.asador' o su , de mii de livre au +os rimise ai)i. 8 su , de mii de livre6 s rigar, "n r-un glas Feausire *i don Manuel' ne.uni de .u)urie. <n aur 2 pre)i#, se)re arul. <n aur 2 repe ar, am.asadorul' in erpre ul' .a )0iar *i vale ul. A*a ),... 2 relu, Feausire' s ,p/nindu-*i emo1ia 2 a*a ),... de)i )asa )on1ine... 8 su , de mii rei su e dou, #e)i *i op de livre' domnule in erpre . 9u1in 2 ros i )u r,)eal, don Manuel. Din +eri)ire "ns, maies a ea sa a pus +onduri la dispo#i1ia noas r,. Dragul meu' 1i-am spus 2 )on inu, adres/ndu-se lui Feausire 2 ), la 9aris vom avea nevoie. Numai ), ex)elen1a voas r, *i-a lua m,suri de pre)au1ie 2. R,spunse respe) uos Feausire. <n)ep/nd din )lipa )/nd in erpre ul a anun1a a)es lu)ru impor an ' veselia din am.asad, a spori *i mai v/r os. Cina aleas,' al), ui , din somon' ra)i uria*i' )arne a+uma , *i pr,(i uri )on ri.ui des ul de mul la verva seniorilor por ug0e#i. Du)orneau' sim1indu-se "n largul lui' m/n)a )am )/ #e)e gran#i de Spania *i le demons ra superionlor s,i )um ), un pari#ian de pe s rada Sain ;onor3 se pur a )u vinurile de 9or o *i de X3r3s' )a *i )/nd ar +i +os vinuri de Frie *i de Bonnerre. Domnul Du)orneau .ine)uv/n a "n), o da , )erul ), i-a rimis un am.asador )are pre+er, lim.a +ran)e#, )elei por ug0e#e *i vinurile por ug0e#e )elor +ran)e#e: plu ea "n a)ea deli)ioas, .ea i udine "n )are es e )u+unda )reierul de ), re un s oma) +eri)i *i re)unos), or' )/nd domnul de Sou#a "l rimise la )ul)are. Du)orneau se ridi), *i' )u o reveren1, ne"ndem/na e), )e )l, in, mai mul e mo.ile' se)re arul ie*i pe u*a dinspre s rad,. Feausire *i don Manuel nu )ins iser, p/n, "n r-a / vinul am.asadei "n)/ s, adoarm, pe lo). De al +el' re.uia )a *i vale ul' la r/ndul s,u' s, )ine#e dup, s ,p/nii s,i' opera1ie pe )are )omandorul o "ndeplini minu1ios' dup, me odele ar, a e de ), re domnul am.asador *i se)re arul s,u in erpre . Apoi "n o)mir, planul pen ru a doua #i. Cei rei aso)ia1i )er)e ar, )l,direa' dup, )e se asigurar, ), elve1ianul doarme.

Capi olul XX!X

Domnii Boe(mer i Bossange

A doua #i da ori , a) ivi ,1ii lui Du)orneau' )are se pusese la pos ' am.asada ie*i din le argie. Firouri' )ar oane' ruse de s)ris' "n+,1i*are de gal,' )ai s+or,ind "n )ur e' ar, au via1a a)olo unde' )u o sear, "nain e' s ,p/nea de#in eresul *i moar ea. <n )ar ier' se r,sp/ndi iu e #vonul ), un persona( "nsemna sosise din 9or ugalia "n impul nop1ii. A)es #von )are +,)ea s, se a)orde )redi )elor rei punga*i era pen ru ei un i#vor de permanen , groa#,. <n r-adev,r' poli1ia domnului de Crosne *i )ea a domnului de Fre euil s a )u ure)0ile )iuli e *i se +erea s, *i le as upe o)mai )u a)es e prile(uri: avea o)0i de Argus pe )are )u siguran1, nu-i "n)0idea )/nd era vor.a despre domnii diploma1i din 9or ugalia. Don Manuel "i spuse "ns, lui Feausire ),' d/nd dovad, de "ndr,#neal,' ei vor pu ea s, "mpiedi)e poli1ia ), vreme de op #ile a)eas a s, rans+orme )er)e ,rile "n .,nuieli' .,nuielile "n )er i udini vreme de )in)ispre#e)e #ile: ),' "n )onse)in1,' )am #e)e #ile' nimi) nu va s /n(eni a) ivi a ea aso)ia1iei' )are aso)ia1ie' da), a)1iona .ine' re.uia s,-*i ispr,veas), opera1iile "n )el mul *ase #ile.

1&K

Colierul Reginei vol. 1


Bo)mai r,s,rea soarele )/nd dou, ),le* i "n)0iria e depuser, la pala o "n),r), ur, de nou, i),lo*i' meni1i s, al), uias), personalul am.asadei. Au +os ins ala1i la iu1eal, sau' mai .ine #is' rimi*i la )ul)are de ), re Feausire. Unul a +os pus la )asierie' al ul la ar0iv,' al reilea "l "nlo)uia pe elve1ian' pe )are Du)orneau "nsu*i "l )on)edie' su. pre ex ), nu * ie por ug0e#,. 9ala ul +u de)i popula de ), re a)eas , garni#oan, )are re.uia s, o p,#eas), de apropierea ori),rui pro+an. 9en ru )ei )are au se)re e poli i)e sau al +el de se)re e' poli1ia es e pro+und, "n )el mai mare grad. Spre pr/n#' don Manuel' #is de Sou#a' dup, )e se "m.r,), "n 0aine de gal,' se ur), "n ro )alea*)a +oar e )ura ,' pe )are Feausire o "n)0inase )u GJJ de livre pe lun,' pl, ind pen ru )in)ispre#e)e #ile. El porni spre )asa domnilor Foe0mer *i Fossange' "nso1i de se)re arul-in erpre *i de vale ul s,u. Se)re arul am.asadei primi ordin de a re#olva su. propria-i semn, ur, *i' )a de o.i)ei' "n a.sen1a am.asadorilor' ori)e +ormali ,1i privi oare la pa*apor- uri' indemni#a1ii *i a(u oare' +iind o oda , +oar e a en de a nu da .ani li)0i#i sau de a solda )on uri de)/ )u apro.area domnului se)re ar-in erpre . A)e* i domni doreau s, p,s re#e in a) , suma de o su , de mii de livre' pivo ul prin)ipal al "n regii opera1ii. ! se spuse domnului am.asador ), .i(u ierii )oroanei lo)uiau pe )0eiul E)ole' unde ei "*i +,)ur, apari1ia "n (urul orei unu la pr/n#. Vale ul )io),ni dis)re la u*a .i(u ierului' +ere)a , )u la), e grele *i )uie groase )u 1in e )a o poar , de "n)0isoare. Cuiele +useser, ., u e )u ar ,' "n a*a +el "n)/ al), uiau +iguri mai mul sau mai pu1in pl,)u e. Se 1inuse seama ), ni)i un .urg0iu' +er,s r,u sau pil, s, nu poa , rupe o .u)a , de lemn +,r, a-*i rupe un din e "n r-o .u)a , de +ier. 8 +eres ruie #,.reli , se des)0ise *i un glas "l "n re., pe vale )e dore* e. Domnul am.asador al 9or ugaliei vrea s, vor.eas), )u domnii Foe0mer *i Fossange 2 r,spunse vale ul. Un )ap se ivi numaide)/ la e a(ul "n /i' apoi un pas gr,.i se au#i pe s)ar,. 9oar a se des)0ise. Don Manuel )o.or" din r,sur,' )u o aris o)ra i), "n)e ineal,. Domnul Feausire )o.or/se primul pen ru a o+eri .ra1ul ex)elen1ei sale. Cel )e-i "n /mpina )u a / a gra., pe )ei doi por ug0e#i era domnul Foe0mer "n persoan,' )are' au#ind r,sura oprindu-se "n drep ul )asei sale' privise pe geam' au#ise )uv/n ul am.asador *i se *i repe#ise (os pen ru a nu o +a)e pe ex)elen1a sa s, a* ep e. Fi(u ierul se pierdu "n s)u#e "n imp )e don Manuel ur)a s)ara. Domnul Feausire .,g, de seam, ), "n spa ele lor' o ., r/n, servi oare' #drav,n, *i .ine +,)u ,' +re)a la), ele *i .roa* ele )e se a+lau din .el*ug la u*a dinspre s rad,. Deoare)e se p,rea ), domnul Feausire urm,re* e a)es lu)ru )u oare)are in eres' domnul Foe0mer "i spuse4 !er a1i-ne' domnule: sun em a / de prime(dui1i "n ne+eri)i a noas r, pro+esiune' "n)/ am deveni +oar e pruden1i "n o.i)eiuri. Don Manuel r,m,sese impasi.il: Foe0mer "i repe , *i lui. =ra#, )are o.1inuse de la Feausire un sur/s ama.il. Dar' deoare)e am.asadorul' )a *i prima da ,' ni)i nu )lipi' Foe0mer repe , s /n(eni 4 !er a1i-m,' domnule am.asador... Ex)elen1a sa nu vor.e* e +ran)e#a 2 expli), Feausire 2 *i nu v, poa e "n1elege' domnule. Am s,-i ransmi s)u#ele dumneavoas r,' da), 2 se gr,.i s, adauge 2 nu vor.i1i por ug0e#,. Nu' domnule' nu. A*adar' voi vor.i eu pen ru dumneavoas r,. 7i Feausire .ol.orosi )/ eva )uvin e por ug0e#e ), re don Manuel' )are r,spunse "n a)eea*i lim.,. Ex)elen1a sa' domnul )on e de Sou#a' am.asadorul maies ,1ii sale prea )redin)ioase' a))ep , )u .un,voin1, s)u#ele dumneavoas r,' domnule *i m, "ns,r)inea#, s, v, "n re. da), es e adev,ra ), mai ave1i "n), un +rumos )olier de diaman e6 Foe0mer "n,l1a )apul *i-l m,sur, lung pe Feausire' )a un om )u mul , experien1,. Feausire "i sus1inu privirea )a un diploma "n)er)a .

1GJ

Alexandre Dumas
Un )olier de diaman e 2 vor.i "n)e Foe0mer 2 un +oar e +rumos )olier de diaman e6 Cel pe )are l-a1i o+eri reginei =ran1ei 2 ad,ug, Feausire 2 *i despre )are maies a ea s, prea )redin)ioasa a au#i vor.indu-se. Domnul es e "n slu(.a domnului am.asador6 "n re., Foe0mer. Sun se)re arul sau par i)ular' domnule. Don Manuel se a*e#ase )a un mare senior: privea pi) urile din a)eas , )amer, des ul de +rumoas, )e d,dea spre )0ei. Un soare pu erni) lumin, Sena *i primii plopi "*i ar, au mugurii de un verde )ald pe deasupra apelor "n), um+la e *i "ng,l.eni e de de#g0e1. EVup, pi) uri' don Manuel re)u la examinarea peisa(ului. Domnule 2 #ise Feausire 2 mi se pare ), n-a1i au#i ni)i un )uv/n din )eea )e v-am spus. Cum as a' domnule6 R,spunse Foe0mer' "n ru)/ va speria de onul porun)i or al persona(ului. V,d ), ex)elen1a sa "*i pierde r,.darea' domnule .i(u ier. Domnule' v, )er ier are 2 r,spunse Foe0mer' ro*u )a s+e)la. Dar nu po s, ar, )olie-rul de)/ "n pre#en1a aso)ia ului meu' domnul Fossange. Ei .ine' domnule' )0ema1i-l pe aso)ia ul dumneavoas r,. Don Manuel se apropie *i' )u aerul sau gla)ial' )are-i )on+erea o oare)are m,re1ie' "n)epu "n por ug0e#, un dis)urs la au#ul ),ruia Feausire "*i "n)lin, de mai mul e ori )apul plin de respe) . Dup, a)eea se "n oarse )u spa ele *i "*i relu, )on emplarea "n +a1a +eres relor. Ex)elen1a s, "mi spune' domnule' ), sun #e)e minu e de )/nd a* eap , *i ), nu are o.i)eiul s, a* ep e ni),ieri' ni)i )0iar la regi. Foe0mer se "n)lin,' apu), de )ordonul soneriei *i-l s)u ura de )/ eva ori. Un minu mai /r#iu' un al persona( in ra "n "n),pere. Era domnul Fossange' aso)ia ul s,u. Foe0mer "l puse la )uren "n dou, )uvin e. Fossange arun), o privire )elor doi por ug0e#i *i s+/r*i prin a )ere lui Foe0mer )0eia sa pen ru a des)0ide )asa de .ani. EAm impresia 2 "*i #ise Feausire "n g/nd 2 )a oamenii )ins i1i "*i iau o a / ea pre)au1ii unii +a1, de )eilal1i )a *i 0o1ii.E Dup, #e)e minu e' domnul de Fossange se "n+,1i*, 1in/nd o )ase , "n m/na s /nga' m/na dreap , *i-o 1inea as)uns, su. +ra)' iar Feausire v,#u deslu*i )on urul a dou, pis oale. Ce-i drep ' avem noi o "n+,1i*are po rivi ,' numai ), negus orii ,* ia ne iau mai )ur/nd drep punga*i de)/ am.asadori 2 ros i )u gravi a e "n por ug0e#, don Manuel *i #i)/nd a)es ea' "i privi +ix pe .i(u ieri pen ru a surprinde )ea mai mi), emo1ie oglindi a pe +e1ele lor )are ar demons ra ), "n1elege por ug0e#,. Nu v,#u "ns, nimi) de)/ un )olier de diaman e a / de minuna ' "n)/ s r,lu)irea lui e or.ea. Case a +u depus, )u "n)redere "n m/inile lui don Manuel' )are i#.u)ni deoda , m/nios ), re se)re arul s,u4 Domnule' spune a)es or i),lo*i ), a.u#ea#, de drep ul pe )are-l are un negus or de a +i s upid. <mi ara , s rasuri )/nd eu le )er diaman e. Spune-le ), m, voi pl/nge minis rului =ran1ei *i )a' "n numele reginei mele' voi )ere s, +ie arun)a1i la Fas illa imper inen1ii )are "n*eal, pe un am.asador al 9or ugaliei. Ros ind a)es re)0i#i oriu' #v/rli )/ )olo pe e(g0ea )ase a. Feausire nu +u nevoi s, radu), oa e )uvin ele4 pan omima +usese de a(uns. Foe0mer *i Fossange se pierdur, "n s)u#e' spun/nd ), "n =ran1a )ump,r, orilor li se ara , modele de diaman e' asem,n, oare )u podoa.ele' o ul pen ru a mul1umi pe oamenii )ins i1i *i a nu-" ispi i *i a rage pe 0o1i. Domnul de Sou#a s)0i1, un ges energi) *i se "ndrep , spre u*,' su. privirile nelini* i e ale negus orilor. Ex)elen1a s, m, "ns,r)inea#, s, v, spun 2 )on inu, Feausire 2 ), es e sup,r, or ), oameni )are poar a i lul de .i(u ieri ai )oroanei =ran1ei s, nu * ie s, deose.eas), un am.asador de un i),los *i ), ex)elen1a sa se "napoia#, la pala ul s,u.

1G1

Colierul Reginei vol. 1


Domnii Foe0mer *i Fossange se "n)linar, ad/n) pro es /nd din nou *i ar, /nd ),-i poar , o respe) ul. Domnul de Sou#a mai-mai ), "i )al), "n pi)ioare *i ie*i. Negus orii se privir, +oar e "ngri(ora1i *i aple)a1i p/n, la p,m/n . Feausire "*i urma m/ndru s ,p/nul. F, r/na des+ere), la), ele por1ii. La pala ul am.asadei' "n s rada @ussienne5 s rig, Feausire vale ului. La pala ul am.asadei' "n s rada @ussienne5 s rig, vale ul vi#i iului. Foe0mer au#i prin +eres ruie. A+a)ere pierdu ,5 Morm,i vale ul. A+a)ere +,)u ,5 #ise Feausire. <n r-un )eas' se), urile as ea vor +i la noi. Br,sura se dep,r a de par), ar +i +os ras, de op )ai.

Capi olul XXX

La ambasad

<n or)/ndu-se la pala ul am.asadei' domnii "l g,sir, pe Du)orneau m/n)/nd lini* i "n .iroul s,u. Feausire "l rug, s, ur)e la am.asador' dup, )e "i 1inu urm, orul dis)urs4 <n1elegi' s)umpul meu se)re ar' ), un om )a domnul de Sou#a nu es e un am.asador o.i*nui . Mi-am da seama 2 r,spunse se)re arul. Ex)elen1a sa 2 )on inu, Feausire' vrea s, o)upe un lo) de seam, la 9aris prin re .og, a*i *i oameni de gus ' )eea )e "nseamn, ), lin pala am,r/ pe s rada @ussienne nu "i )onvine: "n )onse)in1,' re.uie g,si , o re*edin1, par i)ulara pen ru domnul de Sou#a. As a va )ompli)a rela1iile diploma i)e 2 repli), Du)orneau. Vom alerga mul dup, semn, uri. Ex)elen1a sa "1i va pune la dispo#i1ie o r,sur,' drag, domnule Du)orneau 2 #ise Feausire. Du)orneau )re#u ), le*in, de .u)urie. 8 r,sura a mea65 s rig, el. Es e sup,r, or ), nu ai a)eas , o.i*nuin1, 2 )on inu, punga*ul. Un se)re ar de am.asad, )/ de )/ demn re.uie s,-*i ai., r,sura sa: dar despre a)es lu)ru vom vor.i la impul po rivi . 9en ru momen ' s,-i d,m so)o eal, domnului am.asador de si ua1ia a+a)erilor ex erne. Unde es e )asa de .ani6 Sus' domnule' )0iar "n apar amen ul domnului am.asador. A / de depar e de dumnea a6 9en ru mai mul , siguran1,' domnule: 0o1ii p, rund mai greu la e a( de)/ la par er. ;o1i pen ru o sum, a / de mi),5... ros i dispre1ui or Feausire. Cum' o su , de mii de livre5 repli), Du)orneau. Dra)e5 Se vede )a domnul de Sou#a es e .oga . Nu g,se* i o su , de mii de livre "n oa e )asele de .ani ale am.asadelor. Vrei s, veri+i),m6 "n re., Feausire. M, gr,.es) s, m, "n or) la re.urile mele. !media ' domnule' imedia 2 spuse Du)orneau *i ple)ar,. Dup, )e s-a +,)u veri+i)area' )ele o su , de mii de livre ap,rur, "n .ani li)0i#i' (um, a e aur *i (um, a e argin . Du)orneau o+eri )0eia sa' pe )are Feausire o privi un imp pen ru a-i admira ingenioasa podoa.a *i re+la )ompli)a ,. Cu "ndem/nare lua ampren a "n )ear,' apoi o "napoie se)re arului' spun/ndu-i4 Domnule Du)orneau' se a+l, "n mai mare siguran1, "n m/inile dumi ale de)/ "n r-ale mele: s, mergem la domnul am.asador. <l g,sir, pe don Manuel "n )ompania *o)ola ei na1ionale. 9,rea +oar e o)upa )u o 0/r ie plin, de )i+re. La vederea se)re arului' "n re.a4 Cuno* eai ve)0iul )i+ru de )oresponden1,6 Nu' ex)elen1a.

1G>

Alexandre Dumas
Ei .ine' vreau )a. de a#i "nain e s,-l )uno* i *i s, m, s)u e* i "n +elul a)es a de o serie de am,nun e pli) i)oase. Ce se aude )u )asa de .ani6 "l "n re., pe Feausire. <n per+e) , s are' )a o )e 1ine de resor ul domnului Du)orneau 2 r,spunse Feausire. Cele o su , de mii de livre6 Li)0i#i' domnule. Fine' ia lo)' domnule Du)orneau' vreau s,-mi dai o in+orma1ie. La ordinele ex)elen1ei voas re 2 spuse se)re arul' radios. Lua1i seama' es e o a+a)ere de s a ' domnule Du)orneau. As)ul ' monseniore. 7i .unul se)re ar "*i apropie s)aunul. E o )0es iune serioas,' "n )are am nevoie s, m, a(u1i. Cuno* i .i(u ieri )ins i1i la 9aris6 Domnii Foe0mer *i Fossange' .i(u ierii )oroanei 2 r,spunse se)re arul. Bo)mai )u ei nu vreau s, am de-a +a)e 2 repli), don Manuel. Am +os pe la ei *i nu vreau s,-i mai v,d ni)ioda ,. Au avu nenoro)ul s-o nemul1umeas), pe ex)elen1a voas r,6 ?rav' domnule Corno' grav. A0' da), a* pu ea s,-mi "ng,dui mai mul ' da), a* "ndr,#ni... <ndr,#ne* e' domnule5 A* "n re.a "n )e +el a)e* i oameni repu a1i "n meseria lor... Sun ni* e negus ori ordinari' domnule Corno *i me odele lor nepo rivi e "i +a) s, piard, un milion sau dou,. A05 ex)lam, Du)orneau' )u l,)omie. Am +os rimis de maies a ea s, prea )redin)ioasa s, nego)ie# un )olier de diaman e. Da' da' +aimosul )olier )are a +os )omanda de ), re +os ul rege pen ru doamna Du FarrC. 7 iu' * iu... E* i un om nepre1ui ' * ii o . Ei .ine' a* +i )ump,ra )olierul' dar pen ru ), lu)rurile s au as +el' nu-l voi )ump,ra. Bre.uie s, +a) un demers6 Domnule Corno5 Diploma i)' monseniore' +oar e diploma i). Ar +i +os .ine da), "i )uno* eai pe a)e* i oameni. Fossange "mi es e v,r de depar e. Don Manuel *i Feausire se privir,. Se +,)u lini* e. Cei doi por ug0e#i devenir, mai a en1i. <n )lipa a)eea un vale des)0ise u*a *i anun1,4 Domnii Foe0mer *i Fossange5 Don Manuel se ridi), deoda , *i' )u glas iri a s rig,4 Da1i-i a+ar,5 Vale ul se preg, ea s, "ndeplineas), ordinul. Nu' i#gone* e-i )0iar dumnea a' domnule se)re ar 2 ad,ug, am.asadorul' adres/ndu-se lui Feausire. <n numele )erului5 ex)lam, Du)orneau' implora or. L,sa1i-m, pe mine s, exe)u ordinul monseniorului. Nu po s, nu 1iu seama de el' dar "l voi "ndul)i. Fine' )um vrei 2 #ise )u nep,sare don Manuel. Feausire se apropie de. Compli)ele s,u "n momen ul )/nd Du)orneau ie*ea "n gra.,. A0' oare a)eas , a+a)ere es e sor i , e*e)ului6 ros i don Manuel. Nu' Du)orneau va aran(a lu)rurile. 8 s,-n)ur)e o ul' nenoro)i ul5 La .i(u ieri am vor.i numai "n por ug0e#,: dumnea a ai spus ), nu * iu o .oa., +ran1u#e* e. Du)orneau o s, s ri)e o ul. Alerg. 9oa e ),-i prime(dios s, e du)i' Feausire. Ai s, ve#i ), nu4 las, o ul pe mine.

1GD

Colierul Reginei vol. 1


Doamne5 Feausire ie*i. Du)orneau "i g,si (os pe Foe0mer *i pe Fossange' a ),ror a i udine' din )lipa )/nd p,*iser, pragul am.asadei' era )u des,v/r*ire s)0im.a , din pun) de vedere ai poli e1ei' da), nu din )el al "n)rederii. Nu se g/ndeau s, "n /lneas), a)olo vreo +igur, )unos)u , *i se s re)urau s)or1o*i prin .irouri. M,rindu-l pe Du)orneau' Fossange s)oase un s rig, de surpri#, *i .u)urie. Dumnea a ai)i6 ex)lam, el. 7i se apropie s,-l "m.r,1i*e#e. 8' e* i prea ama.il5 #ise Du)orneau. A*adar' ai)i' v,rul meu )el .oga m, re)unoa* e. 8are pen ru ), sun la o am.asad,6 9e legea mea' ai drep a e' r,spunse Fossange. Da), m-am "ns r,ina ' iar ,-m, *i +,mi un servi)iu. 9en ru as a am *i veni . <1i mul1umes). Va s, #i), e* i "n servi)iul am.asadei6 Da. D,-mi o in+orma1ie. Ce +el *i despre )e6 C0iar despre am.asad,. Eu sun se)re arul. A0' s ra*ni)5 Vrem s, vor.im )u am.asadorul. Vin din par ea lui. Din par ea lui65 9en ru a ne spune... C, v, roag, s, ie*i1i repede din pala ul s,u' )0iar +oar e repede' domnilor... Cei doi .i(u ieri se privir, ploua1i. 9en ru ), 2 relu, Du)orneau' plin de impor an1, 2 a1i +os ne"ndem/na i)i *i ne)ins i1i' dup, )/ se pare... As)ul ,-ne' e rog. Es e inu il 2 r,suna deoda , vo)ea lui Feausire' )are ap,ru' m/ndru *i re)e' "n pragul )amerei. Domnule Du)orneau' ex)elen1a s, 1i-a re)omanda s,-i )on)edie#i pe a)e* i domni. Con)edia#,-i. Domnule se)re ar... =, )e 1i s-a spus 2 ros i Feausire' )u dispre1. Exe)u ,5 7i re)u mai depar e. Se)re arul am.asadei "*i lu, ruda de um,rul drep pe aso)ia ul a)es uia' de um,rul s /ng *i-i "mpinse u*or a+ar,' adres/ndu-li-se am/ndurora4 !a , o a+a)ere pierdu ,5 Doamne' )e sus)ep i.ili sun s r,inii ,* ia5 murmur, Foe0mer' )are era neam1. C/nd e nume* i de Sou#a *i ai un veni de nou, su e de mii de livre' dragul meu' ai drep ul s, +i )um po+ e* i 2 repli), se)re arul. 8+5 suspin, Fossange. Li-am mai spus-o' Foe0mer' e* i prea greoi "n a+a)eri. Ei *i )e da),... 2 ripos , "n),p,1/na ul neam1. La urma urmei' n-o s, avem .anii' dar ni)i el n-o s, ai., )olierul nos ru. Bo)mai se apropiau de u*a dinspre s rad,. Du)orneau "n)epu s, r/d,. 8are * i1i voi )e es e un por ug0e#6 #ise el' )u dispre1. 7 i1i voi )e "nseamn, un am.asador' .urg0e#i )e sun e1i65 Nu. Ei .ine' o s, v, spun eu. Un am.asador' +avori ul unei regine' domnul 9o emAin' )ump,ra "n +ie)are an' la 1 ianuarie' pen ru regina' un paner )u )ire*e )are )os , o su , de mii de s)u#i' o mie de livre )irea*,. E dr,gu1' nu6 Ei .ine' domnul de Sou#a va )ump,ra minele din Fra#ilia pen ru a g,si "n ele un diaman )/ oa e ale voas re la un lo). A)es lu)ru "l va )os a veni ul s,u pe dou,#e)i de ani' adi), dou,#e)i de milioane: dar )e-i pas,' n-are )opii... As a-i' domnilor... 7i o)mai le "n)0idea u*a "n nas' )/nd Fossange se r,#g/ndi *i "i spuse4 Cau , s, repari o ul *i vei avea... Cei de ai)i sun in)orup i.ili 2 ripos , Du)orneau.

1G&

Alexandre Dumas
7i r/n i u*a. <n a)eea*i sear,' am.asadorul primi urm, oarea s)risoare4 .%onseniore, 0n om care a+teapt ordinele dumneavoastr +i dore+te s v pre-inte respectuoasele scu-e ale umililor dumneavoastr servitori se afl la poarta palatului dumneavoastr5 un semn al e6celenei voastre +i omul va depune n m(inile unuia dintre oamenii dumneavoastr colierul care a avut fericirea s v atrag atenia. 7inevoii s primii, monseniore, asigurarea profundului respect etc, etc... 7oe mer +i 7ossange. Ei .ine' )olierul es e al nos ru 2 spuse don Manuel' )i ind a)eas , epis ol,. <n), nu' "n), nu 2 #ise Feausire. Nu va +i al nos ru de)/ )/nd "l vom )ump,ra. S,-l )ump,r,m. Cum6 Ex)elen1a voas r, nu * ie +ran1u#e* e' am 0o ,r/ as a: *i' "n primul r/nd' s, ne des)o orosim de domnul se)re ar. Cum nai.a6 =oar e simplu: s,-i d,m o misiune diploma i), impor an ,: m, o)up eu. Nu e .ine 2 se "mpo rivi don Manuel. Ai)i' el va +i garan1ia noas r,. Va spune ), vor.e* i +ran)e#, )a domnul Fossange *i )a mine. <*i va 1ine gura: "l voi ruga eu. =ie' a un)i s, r,m/n,. Da ordin s, in re omul )u diaman ele. 8mul +u in rodus: era Foe0mer "n persoan,' )are +,)u )ele mai ad/n)i ple),)iuni *i )eru )ele mai smeri e s)u#e. Dup, )are' o+eri diaman ele *i p,ru ), vrea s, le lase spre a +i examina e. Don Manuel "ns, "l re1inu. Des ul )u asemenea "n)er),ri 2 spuse Feausire. E* i un negus or .,nui or: de .un, seam, ), e* i un om )ins i . la lo) *i s, vor.im' deoare)e domnul am.asador e-a ier a . 8+' )e greu e s, +ii negus or5 suspin, Foe0mer. ECe greu es e s, +ii 0o15E g/ndi "n sinea lui Feausire.

Capi olul XXX!

0rgul

A un)i' domnul am.asador )a adi)si s, examine#e )olierul "n am,nun . Domnul Foe0mer ara , )u r,.dare +ie)are pies,' l,ud/ndu-i +rumuse1ea. Despre ansam.lul a)es or piese 2 "n)epu Feausire' ),ruia don Manuel "i vor.ise "n por ug0e#, 2 domnul am.asador nu are nimi) de ad,uga ' ansam.lul es e mul1umi or. Lua e "ns, +ie)are "n par e' diaman ele nu mai sun a)ela*i lu)ru. Ex)elen1a sa a num,ra #e)e' unele u*or #g/ria e' al ele ni1el p, a e. 805 ex)lam, Foe0mer. Ex)elen1a sa 2 )on inu, Feausire 2 se pri)epe mai .ine de)/ dumnea a la diaman e: no.ilii por ug0e#i se (oa), )u diaman ele "n Fra#ilia' )um ai)i )opii se (oa), )u )io.urile de s i)l,. <n r-adev,r' don Manuel puse dege ul pe mai mul e diaman e' unul dup, al ul' *i' )u o admira.il, pri)epere' remar), de+e) ele imper)ep i.ile pe )are poa e un )unos), or nu le-ar +i o.serva .

1GG

Colierul Reginei vol. 1


A*a )um se vede' a)es )olier 2 repli), Foe0mer' oare)um surprins ), un senior a / de mare es e un .i(u ier a / de is)usi 2 a*a )um se vede' a)es )olier es e )ea mai +rumoas, )ole)1ie de diaman e din "n reaga Europ,' "n )lipa de +a1a. Ave1i drep a e 2 r,spunse Feausire *i' la un semn al lui don Manuel' ad,ug,4 Ei .ine' domnule Foe0mer' ia , despre )e es e vor.a4 maies a ea sa regina 9or ugaliei a au#i vor.indu-se despre )olier *i a "ns,r)ina pe ex)elen1a sa s, nego)ie#e a)eas , a+a)ere' dup, )e va +i v,#u diaman ele. Diaman ele "i )onvin ex)elen1ei sale: la )e pre1 vre1i s, vinde1i )olierul6 Un milion *ase su e de mii de livre 2 r,spunse Foe0mer. Feausire repe , )i+ra am.asadorului sau. Es e )u o su , de mii de livre mai s)ump 2 repli), don Manuel. Monseniore 2 #ise .i(u ierul 2 valoarea unui asemenea o.ie) nu poa e +i evalua , )u pre)i#ie. 9en ru a +,uri o podoa., )a a)eas a' au +os ne)esare )er)e ,ri *i ),l, orii )are v-ar "nsp,im/n a da), le-a1i )unoa* e )a mine. Es e )u o su , de mii de livre mai s)ump 2 se "n),p,1/na por ug0e#ul. 7i pen ru )a monseniorul s, spun, a)es lu)ru 2 in erveni Feausire 2 "nseamn, +am "ndoiala ), es e )onvins' deoare)e ex)elen1a sa nu se o)me* e ni)ioda ,. Foe0mer p,ru oare)um impresiona . Nimi) nu-i lini* e* e mai mul pe negus orii .,nui ori de)/ un )lien )are se o)me* e. Nu po 2 #ise el' dup, o )lip, de *ov,ire 2 s, a))ep o s),dere de pre1 )are "nseamn, o di+eren1a de )/* ig sau o pierdere pen ru aso)ia ul meu *i pen ru mine. Don Manuel as)ul a r,spunsul "n radu)erea lui Feausire' apoi se ridi),. Feausire "n)0ise )ase a *i i-o "napoie lui Foe0mer. Voi vor.i o u*i )u domnul Fossange 2 mai adaug, a)es a din urm,. Ex)elen1a sa e de a)ord6 Ce vrei s, spui6 "n re., Feausire. Vreau s, spun ), domnul am.asador pare s, +i o+eri un milion )in)i su e de mii de livre pen ru )olier. Da. Ex)elen1a sa "*i men1ine pre1ul6 Ex)elen1a sa nu re rage ni)ioda , )ele )e a spus 2 repli), Feausire 2 dar ex)elen1a sa se re rage "n o deauna "n +a1a pli) iselii de a se o)mi. Domnule se)re ar' nu )rede1i ), ar re.ui s, vor.es) )u aso)ia ul meu6 8' desigur' domnule Foe0mer. Fine"n1eles 2 r,spunse "n por ug0e#, don Manuel' ), mi a "i pomenise +ra#a lui Foe0mer 2 dar vreau o solu1ie promp a *i rapid,. Monseniore' da), aso)ia ul meu a))ep a s),derea' eu am *i a))ep a -o. 9rea .ine. De)i' din )lipa a)eas a pre1ul es e de un milion )in)i su e de mii de livre. =ie. Nu mai r,m/ne... "n a+ar,' .ine"n1eles' de a)ordul domnului Fossange... 2 se ./l./i Foe0mer. Da' desigur. 7i nu mai r,m/ne de)/ modul "n )are se va +a)e pla a... <n privin1a a)eas a nu ve1i avea ni)i )ea mai mi), di+i)ul a e 2 spuse Feausire. Cum dori1i s, se +a), pla a6 Da), s-ar pu ea' )u .ani g0ea1, 2 r,spunse Foe0mer' r/#/nd. Ce "n1elegi prin .ani g0ea1,6 "n re., Feausire' )u r,)eal,. 8' * iu prea .ine ), nimeni nu are un milion *i (um, a e "n numerar5 ex)lam, Foe0mer' suspin/nd. 7i' de al +el' )0iar *i dumnea a ai +i "n "n)ur), ur,' domnule Foe0mer. Cu oa e a)es ea' domnule se)re ar' nu voi a))ep a de)/ .ani g0ea1,.

1GI

Alexandre Dumas
Es e +ires). 7i se "n oarse spre don Manuel4 Care va +i suma de .ani "n numerar pe )are ex)elen1a voas r, o va da domnului Foe0mer6 8 su , de mii de livre 2 r,spunse por ug0e#ul. 8 su , de mii de livre 2 "i repe , Feausire lui Foe0mer 2 "n momen ul "n )are "n)0eiem /rgul. 7i pe )/nd res ul6 "n re., Foe0mer. !n ervalul de imp ne)esar pen ru )a poli1a monseniorului s, a(ung, de la 9aris la Lisa.ona' da), nu )umva pre+era1i s, a* ep a1i avi#ul Lisa.onei la 9aris. Avem un )oresponden la Lisa.ona 2 #ise .i(u ierul. S)riindu-i... Desigur 2 "n)uviin1, Feausire' r/#/nd ironi) 2 s)rie1i-i. <n re.a1i-l da), da), de Sou#a es e solva.il *i da), maies a ea sa regina poa e pl, i un milion pa ru su e de mii de livre. Domnule... 2 ripos , Foe0mer' ru*ina . A))ep a1i' sau pre+era1i al e )ondi1ii6 Cele pe )are domnul se)re ar a .inevoi s, mi le propun, la "n)epu mi se par a))ep a.ile. Care vor +i ermenele pl,1ii6 Vor +i rei ermene' domnule Foe0mer' +ie)are de )/ e )in)i su e de mii de livre *i' )u a)es prile(' ve1i pu ea +a)e o ),l, orie in eresan ,. 8 ),l, orie la Lisa.ona6 De )e nu6... Meri , s, e deran(e#i )a s, "n)ase#i un milion *i (um, a e "n rei luni' nu6 80' +,r, "ndoial,' dar... De al +el' vei ),l, ori pe )0el uiala am.asadei *i eu sau domnul se)re ar e vom "nso1i. Voi du)e eu diaman ele6 =,r, "ndoiala' numai da), nu pre+eri s, rimi1i poli1ele *i s, la*i diaman ele s, a(ung, singure "n 9or ugalia. Nu * iu... eu... )red... ),... o ),l, orie mi-ar +olosi *i ),... Es e *i p,rerea mea 2 spuse Feausire. Vom semna ai)i. Dumnea a vei primi )ele o su , de mii de livre ale dumi ale "n numerar' vei semna a) ul de v/n#are *i vei du)e diaman ele maies ,1ii sale. Cine es e )oresponden ul dumi ale6 =ra1ii Nune# Fal.oa. Don Manuel "nal1, +run ea. Sun .an)0erii mei 2 spuse r/#/nd. Sun .an)0erii ex)elen1ei sale 2 repe , Feausire' #/m.ind la r/ndu-i. Foe0mer radia. =a1a lui nu mai p,s ra ni)i o um.r, de "ndoial,: se "n)lina p,r/nd ), vrea s, mul1umeas), *i s, ple)e. Deoda , un g/nd "l 1in ui lo)ului. Ce es e6 "n re., Feausire' nelini* i . V, da1i )uv/n ul6 #ise Foe0mer. Da. Cu )ondi1ia s,... Cu )ondi1ia s, apro.e *i domnul Fossange. Am spus. 7i "n), o )ondi1ie 2 ad,ug, Foe0mer. A0' a05... Domnule' es e vor.a de un lu)ru deli)a *i onoarea numelui por ug0e# es e un sen imen prea pu erni) pen ru ), ex)elen1a sa s, nu-mi pri)eap, g/ndul. C/ e o)oli*uri5 Bre)i la +ap e5 !a , +ap ele4 )olierul a +os o+eri maies ,1ii sale reginei =ran1ei. Care l-a re+u#a . Mai depar e. Noi nu pu em' domnule' s, l,sam s, ias, din =ran1a pen ru o deauna a)es )olier +,r, a o anun1a pe regina *i din respe) *i loiali a e' re.uie s, a)ord,m priori a e maies ,1ii sale regina. E +ires) 2 spuse don Manuel' )u demni a e. A* dori )a un negus or por ug0e# s, vor.eas), la +el )a domnul Foe0mer.

1G$

Colierul Reginei vol. 1


Sun +eri)i *i m/ndru ), ex)elen1a sa .inevoie* e s, m, apro.e. !a , de)i )ele dou, )ondi1ii de )are re.uie s, se 1in, seama4 prima' apro.area )ondi1iilor de ), re Fossange' a doua *i ul ima' un re+u# al maies ,1ii sale regina =ran1ei. V, )er pen ru a)eas a rei #ile. Condi1iile noas re 2 #ise Feausire 2 sun o su , de mii de livre numerar *i rei poli1e de )in)i su e de mii de livre. Cu ia )u diaman e' remis, domnului se)re ar al am.asadei sau mie' depinde )ine e va "nso1i la Lisa.ona' la domnii Nune# Fal.oa. 9la a in egrala "n rei luni. C0el uielile de ),l, orie pl, i e. Da' monseniore' da' domnule 2 spuse Foe0mer' "n)lin/ndu-se. A05 ex)lam, don Manuel. Ce es e6 Se nelini* i Foe0mer' "n or)/ndu-se. Ald,ma*ul 2 #ise am.asadorul 2 va +i un inel de o mie de pis oli pen ru se)re arul meu par i)ular sau pen ru se)re arul am.asadei' "n +ine' pen ru )el )e e va "nso1i' domnule .i(u ier. Es e a.solu normal' monseniore 2 murmur, Foe0mer 2 *i prev,#usem a)eas a )0el uial, "n min ea mea. Don Manuel' )u un ges de mare senior' "l )on)edie pe .i(u ier. Cei doi aso)ia1i r/maser, singuri. 9oa e m, po1i l,muri 2 "n)epu don Manuel' des ul de iri a ' adres/ndu-se lui Feausire 2 la )e nai.a e-ai g/ndi )/nd ai propus )a diaman ele s, nu +ie aduse ai)i6 8 ),l, orie "n 9or ugalia65 E* i ne.un6 Nu pu em s, le d,m .anii *i "n s)0im. s, lu,m diaman ele6 9rea "1i iei "n serios rolul de am.asador5 repli), Feausire. 9en ru domnul Foe0mer "n), nu e* i pe de-a-n regul domnul de Sou#a. =ii serios5 Cre#i ), ar mai +i dis)u a da), ar +i avu vreo .,nuiala6 Bo )e se poa e. N-ar mai +i dis)u a ' e posi.il: dar ori)ine are un milion )in)i su e de mii de livre' se )rede deasupra u uror regilor *i u uror am.asadorilor din lume. 8ri)ine s)0im., un milion )in)i su e de mii de livre pen ru ni* e .u),1i de 0/r ie vrea s, * ie da), a)es e 0/r ii valorea#, )eva. A*adar' o s, ple)i "n 9or ugalia5 Dumnea a )are nu )uno* i un )uvin1el "n por ug0e#,... "1i repe ), e* i ne.un5 Fa de lo). Be vei du)e dumnea a. A' nu5 s rig, don Manuel. S, m, "n or) "n 9or ugalia65 Ni)i pomeneal,5 Nu prea am mo ive. Nu5 Nu5... Be-asigur )a Foe0mer nu *i-ar +i da ni)ioda , diaman ele "n s)0im.ul unor 0/r ii. ;/r ii semna e de Sou#a5 9o+ im' ui ,- e la el5 Se )rede un Sou#a5 s rig, Feausire' plesnindu-*i palmele una de )ealal ,. Cel mai .ine ar +i s,-mi spui ), a+a)erea s-a dus dra)ului 2 repe , don Manuel. 9en ru nimi) "n lume5 Vino "n)oaO' domnule )omandor 2 "i #ise Feausire vale ului )are ap,ruse "n prag. 7 ii despre )e es e vor.a' nu-i a*a6 Da. M, as)ul1i6 Desigur. =oar e .ine. E* i de p,rere ), am +,)u o pros ie6 Sun de p,rere ), ai de o su , de mii de ori drep a e. Spune de )e. !a ,4 domnul Foe0mer nu ar "n)e a o )lip, s, supraveg0e#e pala ul am.asadei *i pe am.asador. Ei *i mai depar e6... #ise don Manuel. Ei .ine 2 in erveni Feausire 2 av/nd .anii asigura1i' domnul Foe0mer nu va mai nu ri ni)i o .,nuial, *i va ple)a lini* i "n 9or ugalia.

1G%

Alexandre Dumas
Unde noi nu vom a(unge' domnule am.asador 2 se ames e), "n vor., vale ul. Nu-i a*a' domnule )avaler de Feausire6 !a , un .,ia de* ep 2 )ons a , iu.i ul 8livei. ;ai spune )e plan ai 2 repli), des ul de re)e don Manuel. La )in)i#e)i de leg0e de 9aris 2 "n)epu Feausire 2 a)es .,ia de* ep ' pur /nd o mas), pe +a1,' se va pre#en a surugiului' )u unul sau dou, pis oale' ne va +ura poli1ele' diaman ele' "l va snopi "n ., ,i pe domnul Foe0mer *i ui e a*a se va aran(a o ul. Eu a* vedea al +el lu)rurile 2 "*i "ng,dui vale ul. Cred )-ar +i mai .ine )a domnul Feausire *i domnul Foe0mer s, se "m.ar)e la FaConne pen ru 9or ugalia. =oar e .ine5 Domnului Foe0mer' ), u uror nem1ilor' "i pla)e marea *i se plim., pe pun e. <n r-o #i )/nd marea e agi a , se aplea), *i )ade. Case a e +ires) s, )ad, o da , )u el: as a-i o . De )e n-ar p,s ra marea un milion )in)i su e de mii de livre ele diaman e' )/nd a p,s ra a / de .ine galioanele din !ndia6 A0' da' "n1eleg 2 spuse por ug0e#ul. Ar +i minuna 2 morm,i Feausire. Numai ), 2 relu, don Manuel 2 pen ru dispari1ia diaman elor e* i rimis la Fas ilia' iar pen ru ), l-ai +,)u pe domnul .i(u ier s, priveas), marea e* i sp/n#ura . =ur/nd diaman ele' ai pu ea +i prins +,r, "ndoial, 2 spuse )omandorul 2 dar nu po1i +i .,nui ni)i o )lip, ), l-ai "ne)a pe omul a)ela. As a r,m/ne de v,#u )/nd vom a(unge a)olo 2 repli), Feausire. A)um' +ie)are la pos ul s,u. S, ne o)up,m de am.asada )a ni* e por ug0e#i model. <n a*a +el "n)/ s, se spun, despre noi4 EDe*i nu erau am.asadori adev,ra1i' ar, au )a *i )um ar +i +os E. E m,guli or' nu-i a*a65 E0' s, a* ep am s, rea), )ele rei #ile.

Capi olul XXX!!

Casa ga$etarului

Era a doua #i dup, )e por ug0e#ii ra aser, )u Foe0mer *i rei #ile dup, .alul 8perei' la )are am v,#u asis /nd unele din re prin)ipalele persona(e ale poves irii noas re' "n s rada Mon orgueil' "n +undul unei )ur1i "n)0ise )u un gard de +ier' se a+la o ),su1, lung, *i "ngus a' +eri , de #gomo ul s r,#ii prin o.loane )e amin eau via1a de provin)ie. <n +undul a)es ei )ur1i' la par er' unde pu eai a(unge pe di.ui e' re)/nd pes e dou, sau rei gropi' i se "n+,1i*a privi orului un +el de pr,v,lieE pe (um, a e des)0is, )elor )are re)user, de grila( *i de )ur e. Era )asa unui #iaris des ul de )unos)u ' a unui ga#e ar )um se spunea pe a un)i. Reda) orul lo)uia la e a(ul "n /i. 9ar erul era i)si )u pa)0e e de #iare a*e#a e pe numere. La )elelal e e a(e lo)uiau oameni lini* i1i' )are pl, eau ie+ in nepl,)erea de a asis a de mai mul e ori pe an la s)enele #gomo oase pe )are i le +,)eau #iaris ului agen1ii de poli1ie' par i)ularii o+ensa1i sau a) orii pros ra a1i. <n #ilele a)elea lo)a arii )asei ?rila(ului 2 a*a i se spunea "n )ar ier imo.ilului )u pri)ina 2 "*i "n)0ideau +eres rele din +a1, pen ru a au#i mai .ine r,)ne ele ga#e arului' )are' urm,ri ' se re+ugia de o.i)ei "n s rada Vieux-Augus ins' prin r-o ie*ire la a)ela*i nivel )u )amera sa. 8 u*, as)uns, se des)0idea *i se "n)0idea la iu1eala: #gomo ul "n)e a: )el amenin1a disp,ruse: asedia orii se a+lau singuri "n +a1a a pa ru pu*)a*i din garda +ran)e#,' adu*i de o ., r/n, servi oare )are alergase "n r-un su+le s,-i )au e la pos ul lor din 0al,. Se "n /mpla uneori )a asedia orii' neg,sind pe nimeni asupra ),ruia s,-*i des)ar)e m/nia' "*i rev,rsau n,du+ul pe 0/r1oagele mu)ede de la par er *i s+/*iau' ),l)au "n pi)ioare sau d,deau +o)' da), din nenoro)ire se a+la +o) prin prea(m,' unei )an i ,1i oare)are de 0/r ie ne+olosi oare. Dar )e poa e s, "nsemne o .u)a , de #iar pen ru o r,#.unare )are )erea .u),1i de piele de #iaris 6

1GK

Colierul Reginei vol. 1


Cu ex)ep1ia a)es or s)ene' lini* ea )e domnea "n )asa ?rila(ului era prover.ial,. Domnul Re eau ie*ea diminea1a' "*i +,)ea rondul pe .ulevarde' )0eiuri *i pie1e. Des)operea )iud,1eniile' vi)iile' le no ,' le des)ria )u in eres *i le reprodu)ea' as +el s)0i1a e' "n primul s,u num,r. Miarul ap,rea s,p ,m/nal. De)i imp de pa ru #ile' me* erul Re eau ),u a ar i)olul' "n rei #ile "l ip,rea *i "*i preg, ea apari1ia num,rului. <n #iua despre )are vor.im' +oaia ap,rea la *ap e#e)i *i dou, de ore dup, .alul 8perei' unde domni*oara 8livia se sim1ise a / de .ine la .ra1ul dominoului al.as ru. Bre#indu-se la ora op ' domnul Re eau primi de la ., r/na servi oare num,rul "n), umed *i mirosind a )erneal,. Se gr,.i s, )i eas), a)es num,r )u a)eea*i gri(, )u )are un a , iu.i or re)e "n revis , )ali ,1ile *i de+e) ele nepre1ui ei sale odrasle. C/nd s+/r*i' "i spuse ., r/nei4 Aldegonde' ia , un num,r in eresan ' l-ai )i i 6 <n), nu: n-am ispr,vi )u supa 2 spuse ., r/na. Sun mul1umi de a)es num,r 2 vor.i ga#e arul' "n,l1/nd deasupra pa ului pr,p,di .ra1ele sale *i mai pr,p,di e. Da... 2 morm,i Aldegonde. Dar * ii )e se spune la ipogra+ie6 Ce se spune6 Se spune ), de da a as a' +,r, doar *i poa e n-o s, s)api de Fas ilia. Re eau se ridi)a "n )apul oaselor *i ros i )alm4 Aldegonde' Aldegonde' +,-mi o sup, gus oas, *i nu e mai ames e)a "n li era ur,. 80o' ve*ni) e* i a)ela*i4 )ura(os nevoie mare 2 repli), ., r/na. Am s,-1i )ump,r )er)ei )u num,rul de a#i 2 mai #ise ga#e arul' "n+,*ura "n )ear*a+ul de un al. )am "ndoielni). S-au v/ndu mul e exemplare6 Nu "n), *i da), merge a*a )er)eii mei nu vor +i prea s r,lu)i ori. Li-adu)i amin e de num,rul ,la gro#av "mpo riva domnului de Froglie6 Nu re)use de ora #e)e' ), se *i v/nduser, o su , de numere... !ar eu re)usem de rei ori "n s rada Vieux-Augus ins 2 spuse Re eau. Bres,ream la ori)e #gomo ' de' mili arii sun .ru ali... Brag )on)lu#ia 2 )on inu, ena)e Aldegonde 2 ), num,rul de a#i nu +a)e )/ )el )u domnul de Froglie. A*a-i 2 #ise Re eau 2 "ns, ni)i eu nu voi +i nevoi s-alerg a / a *i-mi voi "ng0i1ii lini* i supa. 7i * ii de )e' Aldegonde6 9e legea mea' nu' domnule. 9en ru ),' "n lo) s, a a) un om' a a) un o.ie) : "n lo) s, a a) un mili ar' a a) o regin,. Regina65 Dumne#eu +ie l,uda 5 murmur, ., r/na. A un)i )0iar n-ai de )e s, e emi: da), o a a)i pe regin,' o s, +ii dus pe .ra1e *i o s, vindem oa e numerele' iar eu o s, am )er)ei. Sun, )ineva 2 spuse Re eau' )are se .,gase din nou "n pa . F, r/na alerg, "n pr,v,lie pen ru a primi vi#i a. 8 )lip, mai /r#iu se "n or)ea' radioas, *i rium+, oare. 8 mie de exemplare' o mie din ro da , 2 anun1, ea. As a #i) *i eu )omand,5 9e )e nume6 "n re., )u in eres Re eau. Nu * iu. Bre.uie s, a+lu. D, +uga5 Avem imp .ere)0e : nu-i a*a simplu s, numeri' s, legi *i s, "n)er)i o mie de numere. Da +ug,' "1i spun *i "n rea.,-l pe vale . Es e un vale 6 Es e un )omisionar... a veni s, ia #iarele )a s, le "mpar ,. Fine5 Des)oase-l' "n re.,-l unde le du)e. Aldegonde se ar, a #eloas,: su. pi)ioarele sale groase s)ara de lemn "n)epu s, geam, *i vo)ea sa )are punea "n re.,ri suna ne)on eni prin pere1ii de s)/ndur,. Comisionarul

1IJ

Alexandre Dumas
r,spunse ), du)ea numerele "n s rada Neuve-Sain -?illes din )ar ierul Marais' la )on ele Caglios ro. ?a#e arul s,ri "n sus de .u)urie' ga a-ga a s, dar/me pa ul. Se s)ul, *i se duse s,-l a(u e la "mpa)0e a pe )omisionar' un +el de um.r, 0,mesi ,' aproape mai s r,ve#ie de)/ +oile ip,ri e. Comisionarul lu, "n spa e )ele o mie de exemplare *i disp,ru din)olo de grila(' "n)ovoia su. povara lor. Re eau o)mai se preg, ea s, )onsemne#e "n num,rul urm, or su))esul a) ualului num,r *i s, )onsa)re )/ eva r/nduri generosului senior )are luase o mie de numere din r-un pre ins pam+le poli i). Domnul Re eau' re.uie s, o spunem' se +eli)i , de a +i +,)u -o a / de +eri)i , )uno* in1,' )/nd )lopo1elul r,sun, din nou "n )ur e. <n), o mie de exemplare5 ex)lam, Aldegonde' "nm,rmuri , de a)es prim su))es. A0' domnule' ni)i nu-i de mirare: )um e vor.a de EAus ria)aE' oa , lumea es e de a)ord. Ba)i' Aldegonde' nu vor.i a*a are5 EAus ria)aE 2 ia , o pore)l, )are m, poa e du)e la Fas ilia' a*a )um mi-ai pre#is-o. As)ul ,' es e sau nu aus ria),6 ripos , a)ru ., r/na. E un )uv"ni pe )are noi' ga#e arii' i-am pus "n )ir)ula1ie' dar )are nu re.uie +olosi prea mul . Din nou se au#i )lopo1elul. Du- e *i ve#i' Aldegonde' nu )red s, mai +i veni )ineva s, )umpere al e numere. 7i )e e +a)e s, )re#i as a6 #ise ., r/na )o.or/nd. Nu * iu4 mi se pare ), v,d "n +a1a grila(ului o mu r, posomor/ ,. Aldegonde )o.or" s, des)0id,. Domnul Re eau privea )u o a en1ie pe )are )red ), a1i "n1eles-o din )lipa )/nd am des)ris persona(ul *i "ndele ni)irea lui. 9rin urmare Aldegonde des)0ise u*a unui .,r.a "m.r,)a simplu )are se in+orma da), reda) orul ga#e ei es e a)as,. Ce-ai s,-i spui6 "n re., Aldegonde' oare)um ne"n)re#, oare *i a.ia "n redes)0ise poar a' ga a s-o r/n eas), la primul semn de prime(die. 8mul #orn,i ni* e s)u#i "n .u#unar. A)es sune me ali) +,)u s,-i )reas), inima ., r/nei. Vin s, pl, es) )ele o mie de exemplare ale ga#e ei de a#i' )are au +os lua e pe numele domnului )on e Caglios ro 2 #ise el. A' p,i da),-i a*a' po+ i1i' in ra1i... 8mul re)u pragul' dar n-apu), s, "n)0id, poar a' ), "n urma lui se *i ivi un al vi#i a or' /n,r' "nal *i )0ipe*' )are' #g/l1/ind de grila(' spuse4 S)u#a1i' domnule... 7i' +,r, s, mai )ear, voie\ se s re)ur, "n spa ele rimisului domnului )on e de Caglios ro. Cople*i , de un asemenea )/* ig' +as)ina , de sune ul s)u#ilor' Aldegonde alerg, la s ,p/nul s,u. As)ul ,' as)ul ,5 s rig, ea. Bo ul merge .ine' ui e *ase su e de livre pe )are ni-i rimi e domnul ,la )u mia de exemplare. S, le primim )u no.le1e 2 #ise Re eau' parodiindu-l pe Larive' "n )ea mai re)en , )rea1ie a sa. 7i se "n+,*ur, "n r-un 0ala des ul de +rumos pe )are-l avea mul1umi , genero#i ,1ii doamnei Duga#on sau' mai .ine #is' eroarei exer)i a e asupra susnumi ei doamne' ),reia' de la aven ura ei )u s)u ierul As leC' ga#e arul "i s or)ea un impor an num,r de +eluri e daruri. Brimisul )on elui de Caglios ro se pre#en ,' s)oase un s,)ule1 )u .ani de *ase livre *i num,r, o su , de monede' pe )are le a*e#, "n dou,spre#e)e gr,m,(oare. Re eau le num,r, )u a en1ie *i se ui , da), piesele nu sun +alse. <n +ine' ispr,vi de num,ra ' mul1umi' d,du o )0i an1, *i' dup, )e "i adres, un sur/s ama.il' "i +,)u semn rimisului s, ple)e' )er/ndu-i mali1ios nou ,1i despre domnul )on e de Caglios ro. 8mul )are adusese .anii mul1umi' )a *i )/nd ar +i +os vor.a de un )omplimen )u o ul +ires) *i se re rase.

1I1

Colierul Reginei vol. 1


Spune domnului )on e ), a* ep s,-*i exprime dorin1ele 2 #ise el 2 *i mai spune-i ), poa e +i lini* i 4 * iu s, p,s re# un se)re . Es e inu il 2 repli), rimisul. Domnul )on e de Caglios ro nu se sin)0ise* e de nimeni' el nu )rede "n magne ism: vrea )a lumea s, r/d, de domnul de Mesmer *i dis)u , despre aven ura )u 0/rd,ul din propria-i pl,)ere. Fun... 2 murmur, o vo)e din pragul u*ii 2 s, "n)er),m s, +a)em lumea s, r/d, *i pe seama domnului )on e de Caglios ro. 7i domnul Re eau v,#u in r/nd "n )amera sa un persona( )are i se p,ru la +el de sum.ru ), *i primul' dar al )um. Dup, )um am spus' era un .,r.a /n,r *i voini): dar Re eau nu "mp,r ,*ea delo) p,rerea pe )are am emis-o despre "n+,1i*area sa pl,)u ,. Lui i se p,ru ), are o privire amenin1, oare *i o "n+,1i*are prime(dioas,. <n r-adev,r ne)unos)u ul 1inea m/na s /ng, pe m/nerul unei s,.ii' iar m/na dreap , pe m,)iulia unui .as on. Ce po +a)e pen ru dumnea a' domnule6 "n re., Re eau' )u un +el de remur )are-l apu)a "n )lipele mai grele. 9u em rage )on)lu#ia ),' deoare)e )lipele grele nu erau rare' Re eau remura des. Domnul Re eau6 "n re., ne)unos)u ul. Eu sun . Care "*i #i)e *i de Vile e6 Eu sun ' domnule. ?a#e arO6 Bo eu sun . Au orul a)es ui ar i)ol6 Con inu, gla)ial ne)unos)u ul' r,g/nd din .u#unar #iarul proasp, ip,ri . De +ap nu eu sun au orul... 2 "ng,im, Re eau 2 )i )el )are l-a pu.li)a . =oar e .ine: es e a)ela*i lu)ru4 ),)i da), n-ai avu )ura(ul s, s)rii ar i)olul' ai avu la*i a ea s,-l la*i s, apar,. Spun la*i a e5 repe , ne)unos)u ul' )u r,)eal, 2 pen ru ), eu' +iind un gen ilom' 1in s,-mi m,sor )uvin ele' )0iar *i "n a)eas , )o)ioa.,. Dar nu re.uie s, iei )ele )e-1i spun ad litteram' ),)i vor.ele nu-mi exprim, g/ndul. Da), mi-a* exprima g/ndul' a* spune4 ECel )are a s)ris ar i)olul es e un nemerni)5 Cel )are l-a pu.li)a ' un i),los. Domnule5... #ise Re eau' devenind +oar e palid. A0' dra)e5 !a , o rea., nepl,)u ,' es e adev,ra 2 )on inu, /n,rul' "n+ier./n /ndu-se pe m,sur, )e vor.ea. Dar as)ul ,' domnule s)ri.' +ie)are lu)ru la impul s,u4 adineauri ai primi .ani' a)um vei primi lovi uri de .as on. A' vom vedea noi... 2 s rig, Re eau. Ce anume vom vedea6 "n re., s)ur *i pe un on mili ,ros /n,rul *i' ros ind a)es e )uvin e' "nain a spre adversarul s,u. Dar ga#e arul nos ru nu era la prima aven ur, de a)es +el: )uno* ea oa e as)un#i*urile )asei: nu re.ui de)/ s, se "n oar), pen ru a g,si o u*,' s, se s re)oare pe a)olo' s-o r/n eas), )u pu ere *i s-o 1in, )a pe un s)u *i apoi' de ai)i' s, a(ung, "n r-o )amer, al, ura , a ),rei +aimoas, u*, de servi)iu d,dea "n s rada Vieux-Augus ins. 8da , ai)i' ia ,-l "n siguran1,: ),)i ai)i se a+la o al , por i1, de +ier' pe )are' r,su)ind "n .roas), o )0eie 2 *i )0eia "n o deauna la "ndem/na 2 el o des)0idea' s),p/nd as +el )u +uga. Dar a#i era o #i ne+as , pen ru .ie ul ga#e ar' deoare)e' "n )lipa )/nd punea m/na pe )0eie' #,ri prin re #,.rele un al .,r.a ' )are' din pri)ina propor1iilor exagera e' +,r, "ndoiala de ul.urarea sa' "i p,ru un ;er)ule *i )are' ne)lin i *i amenin1, or' p,rea ), a* eap , )um a* ep a odinioar, dragonul din ;esperus pe )ei )e m/n)au merele de aur. Re eau ar +i vru s, se "n oar),' dar /n,rul )u .as onul' )el )are i se "n+,1i*ase primul' "n)0ise u*a )u o lovi ur, de pi)ior *i se luase dup, el' iar )um el se oprise lo)ului la vederea noii san inele' "narma , de asemenea )u sa.ie *i .as on' ne)unos)u ului nu-i mai r,m/nea de)/ s, "n ind, m/na )a s,-l "n0a1e. Re eau s, a+l, "n re dou, +o)uri sau mai exa) "n re dou, .as oane' "n r-un +el de )ur i)i), in erioar,' ne* iu , de nimeni' de unde nu se au#ea

1I>

Alexandre Dumas
nimi)' si ua , "n re ul imele od,i ale apar amen ului *i .ine)uv/n a ul grila( )e d,dea spre s rada Vieux-Augus ins' adi), spre salvare *i li.er a e' da), re)erea ar +i +os li.er,. Domnule' las,-m, s, re)' e rog 2 i se adres, Re eau /n,rului )are p,#ea grila(ul. Domnule5 "i s rig, /n,rul )are "l urm,rea pe Re eau. Domnule' pune1i m/na pe a)es i),los. =i1i lini* i ' domnule de C0arnC' nu va re)e 2 #ise /n,rul din +a1a por1ii. Cum' dumneavoas r,' domnule de BaverneC65 ex)lam, C0arnC' ),)i el era' "n r-adev,r' )el )are se pre#en ase primul la Re eau "n urma )elui. Ce pl, ise' venind prin s rada Mon orgueil. Am/ndoi' )i ind ga#e a' diminea1a' au avu a)ela*i g/nd' deoare)e pur au "n inim, a)elea*i sen imen *i' +am s,-*i +i spus nidi )el mai mi) )uv/n unul al uia' *i-au pus g/ndul "n apli)are' adi), s-au g/ndi s, mearg, la ga#e ar *i s,-i )ear, sa is+a)1ie' iar da), a)es a nu va a))ep a' s,-l )iom,geas),. Numai ), a)um' d/nd )u o)0ii unul de )el,lal ' se posomorir,: +ie)are .,nuia un rival "n )el )are avusese a)ela*i g/nd )a *i el. A*adar' domnul de C0arnC ros i )u un a))en des ul de moro),nos a)es e )in)i )uvin e4 Cum' dumneavoas r,' domnule de BaverneC65 Eu "nsumi 2 r,spunse =ilip' pe a)ela*i on' aprop indu-se *i el de ga#e ar' )are se ruga +ier.in e' )u am.ele .ra1e re)u e prin grila(. Eu "nsumi' dar se pare ), am a(uns prea /r#iu. Ei .ine' nu voi +a)e de)/ s, asis la pe re)ere' da), nu )umva ve1i avea .un, a ea s,-mi des)0ide1i poar a. 9e re)ere... 2 murmur, Re eau "nsp,im/n a ' 9e re)ere... )e o spune1i a)olo6 Vre1i s, m, s r/nge1i de g/ ' domnilor6 85 ex)lam, C0arnC. Es e un )uv/n )am are. Nu' domnule' nu e vom s r/nge de g/ ' )i mai "n /i e vom "n re.a' apoi vom vedea' "mi ve1i "ng,dui s, m, por dup, )um voi )rede de )uviin1,' )u a)es om' nu-i a*a' domnule de BaverneC6 Desigur' domnule 2 r,spunse =ilip. Ave1i "n /ie a e +iind primul veni . ;ei' ga#e arule' lipe* e- e de #id *i nu e mi*)a 2 spuse C0arnC' mul1umindu-i )u un ges lui BaverneC. Re)uno* i de)i' s)umpul meu domn' ), ai s)ris *i pu.li)a <mpo riva reginei 0a#lia poves e' )um o nume* i dumnea a' )are a ap,ru a#i-diminea1, "n #iarul dumi ale. Domnule' nu es e "mpo riva reginei. Ei .ine' as a mai lipsea. A0' sun e1i +oar e r,.d, or' domnule 2 #ise =ilip' ur./nd de )ealal , par e a grila(ului. =i1i lini* i 2 r,spunse C0arnC 2 i),losul nu va +i )ru1a a* ep /nd. Da 2 murmur, =ilip 2 numai ), *i eu a* ep ... C0arnC nu r,spunse' )el pu1in nu lui BaverneC. <n or)/ndu-se "ns, spre nenoro)i ul de Re eau' #ise r,spi)a 4 /tteniotna es e Antoinette s)ris de-a-ndoaselea... 80' nu min1i' domnule... Ar +i a / de (osni)' a / de pros es)' "n)/ ' "n lo) s, e .a *i s, e u)id' am s, e (upoi de viu. R,spunde de)i )/ mai sin)er. Be-n re. da), dumnea a e* i singurul au or al a)es ui pam+le 6 Nu sun un dela or 2 r,spunse Re eau' "ndrep /ndu-*i spinarea. =oar e .ine5 Mai exis , de)i un )ompli)e4 mai "n /i' )el )are a )ump,ra o mie de exemplare )u a)es pam+le ' )on ele de Caglios ro' )um "i spuneai adineauri. 9rea .ine5 Con ele va pl, i pen ru el' dup, )e dumnea a vei pl, i pen ru dumnea a. Domnule' domnule' eu nu-l a)u# pe )on e5 url, ga#e arul' em/ndu-se de a se g,si prins "n re +uria )elor doi .,r.a1i' iar, a-l pune la so)o eal, *i pe =ilip' )are privea gal.en de m/nie' de )ealal , par e a por i1ei. Dar pen ru ), eu e-am "n0,1a primul 2 )on inu, C0arneC 2 "mi vei pl, i mie primul 2 *i /n,rul ridi), .as onul. Domnule' da), a* avea o sa.ie... 2 url, ga#e arul. C0arnC l,s, (os .as onul.

1ID

Colierul Reginei vol. 1


Domnule =ilip 2 spuse el 2 "mprumu a1i-i v, rog sa.ia dumneavoas r, a)es ui ne re-.ni). Ni)i s, nu v, g/ndi1i' nu "mprumu o sa.ie )ins i , unui i),los: "n s)0im.' v, dau .as onul meu da), al dumneavoas r, nu v, a(unge. Al )eva "ns, nu po +a)e ni)i pen ru el' ni)i pen ru dumneavoas r,. Dra)e5 Un .as on5 ex)lam, Re au' "nne.uni . 7 i1i' domnule' ), sun gen ilom6 A un)i' "mprumu a1i-mi sa.ia dumneavoas r, mie 2 spuse C0arnC' arun)/nd-o pe a sa la pi)ioarele ga#e arului' )are se "ng,l.enise la +a1,. Nu m, voi mai a inge de a mea. =ilip nu mai avea ni)i o o.ie)1ie. <*i rase sa.ia din ea), *i i-o "n inse prin grila( lui C0arnC. C0arnC o lu, salu /nd. A0a' #i)i ), e* i gen ilom 2 r,)ni el' "n or)/ndu-se spre Re eau 2 e* i gen ilom *i s)rii despre regina =ran1ei asemenea in+amii5 Ei .ine' pune m/na pe sa.ie *i dovede* e ), e* i gen ilom. Dar Re eau nu se )lin i: s-ar +i #is ), se eme o a / de sa.ia de la pi)ioarele sale )a *i de .as onul )are o )lip, se "n,l1ase deasupra )apului s,u. La nai.a5 s rig, =ilip' exaspera . Des)0ide1i-mi poar a. S,-mi +ie )u ier are' domnule 2 spuse C0arnC' dar a1i +os de a)ord ), a)es om s,mi apar1in, "n /i mie. A un)i gr,.i1i-v, s, s+/r*i1i' +iind), *i eu sun gr,.i s, "n)ep. Bre.uia s, epui#e# oa e me odele "nain e de a re)urge la a)es mi(lo) ex erm' ),)i g,ses) ), lovi urile de .as on sun la +el de greu de da )a *i de primi 2 repli), C0arnC. Dar +iind),' +,r, "ndoial,' domnul pre+er, lovi urile' de .as on )elor de sa.ie' +ie' va +i servi dup, pla). A.ia ros i a)es e )uvin e *i s rig, ul s)os de Re eau d,du de ves e ), C0arnC lovise unde re.uie. Cin)i sau *ase lovi uri #dravene' +ie)are din ele "nso1i , de un urle pe m,sura durerii pri)inui e urmar, primului s rig, Urle ele o a raser, pe ., r/na Aldegonde: dar C0arnC r,mase la +el de nep,s, or la 1ipe ele ei )a *i la )ele ale s , pinului ei. <n a)es imp =ilip' sim1indu-se )a Adam i#goni din rai' "*i mus)a pumnii' "nv/r indu-se de )olo-)olo )a ursul )are sim e )arnea proasp, , "n +a1a gra iilor. <n s+/r*i ' C0arnC se opri' o.osi de )/ lovise *i Re eau se "n)ovoie' o.osi de )/ e )iomege "n)asase. A1i s+/r*i ' domnule6 "n re., =ilip. Da 2 r,spunse C0arnC. A un)i "napoia1i-mi sa.ia )are n-a +os +olosi , *i des)0ide1i-mi' v, rog' poar a. Domnule' domnule5 !mplor, Re eau' )are vedea un ap,r, or "n )el )u )are "n)0eiase so)o elile. <1i dai seama ), nu-l po l,sa pe domnul la poar , 2 #ise C0arnC. M, du) s,-i des)0id. A0' es e o )rim,5 s rig, Re eau. ;aide' omor/1i-m, repede )u o lovi ur, de sa.ie *i s, se s+/r*eas), oda ,5 ;ei' lini* e* e- e 2 spuse C0arnC. Cred ), domnul ni)i nu e va a inge. 7i )0iar ave1i drep a e 2 ros i )u un dispre1 suveran =ilip' )are o)mai in ra. M-am r,#g/ndi . Ai +os snopi "n ., aie. =oar e .ine' *i' )um spune prover.ul' nu trebuie s faci a doua oar acela+i lucru. Dar au mai r,mas exemplare din a)es num,r al ga#e ei *i impor am es e s, +ie dis ruse. A0' +oar e .ine5 ex)lam, C0arnC. Vede1i ), e mai .ine s, +ie doi de)/ unul65 9oa e )a eu ui am a)es lu)ru. Dar prin )e "n /mplare v, a+la1i la a)eas , poar ,' domnule de BaverneC6 !a , )um 2 r,spunse =ilip. M-am in+orma "n )ar ier despre o.i)eiurile a)es ui nemerni). 7i am a+la ),' a un)i )/nd d, de dra)u' dispare. Apoi m-am in eresa )are sun mi(loa)ele pe )are le +olose* e *i m-am g/ndi ),' in r/nd pe poar a as a dosni), "n lo)ul )elei o.i*nui e *i "n)0i#/nd-o dup, mine' voi prinde vulpea "n vi#uina ei. A1i avu a)ela*i

1I&

Alexandre Dumas
g/nd de r,#.unare' numai ),' mai gr,.i de)/ mine' nu v-a1i in+orma "ndea(uns' a1i in ra pe u*a pe )are in ra oa , lumea *i v-ar +i s),pa da),' din +eri)ire nu m, a+lam eu ai)i. M, .u)ur +oar e mul 5 S, mergem' domnule de BaverneC. Bi),losul ne va )ondu)e la iparni1a lui. Dar iparni1a mea nu-i ai)i 2 spuse Re eau. Min)iuni5 s rig, C0arnC' amenin1, or. Nu' nu 2 #ise =ilip. Vede1i .ine ), are drep a e' ai)i nu se a+l, de)/ edi1ia ip,ri ,. 8r' ira(ul re.uie s, +ie "n reg' "n a+ara )elor o mie de exemplare v/ndu e domnului de Caglios ro. A un)i s, rup, o ul "n +a1a noas r,. S, ard, o ul' e mai sigur5 7i =ilip' "n)uviin1/nd a)es +el de a o.1ine sa is+a)1ie' "l "mpinse pe Re eau spre pr,v,lie.

Capi olul XXX!!!

Cum ajung doi prieteni s se dumneasc

Numai )a Aldegonde' au#indu-l pe s ,p/nul s,u 1ip/nd *i g,sind u*a "n)uia ,' se duse s, )au e s ra(,. <ns, mai "nain e )a ea s, se "n oar),' =ilip *i C0arnC avuseser, imp s, aprind, un +o) s ra*ni) )u primele numere ale ga#e ei' apoi s, arun)e' s+/*ia e' una dup, al a' )elelal e +oi )are erau *i ele mis ui e de +l,),ri. Cei doi o)mai a(unseser, la ul imele exemplare' )/nd s ra(a ap,ru "n spa ele Aldegondei' la )ap, ul )ur1ii *i "mpreun, )u s ra(,' vreo su , de 0aimanale *i o a / ea )ume re. 9rimele pu* i se loveau de lespe#ile ves i.ulului )/nd' "n)epu s, ard, ul imul num,r ai ga#e ei. Din +eri)ire' =ilip *i C0arnC )uno* eau drumul' pe )are Re eau li-l ar, ase' impruden : s r,., ur, de)i )uloarul se)re ' raser, #,voarele' re)ur, din)olo de grila( ie*ind "n s rada Vieux-Augus ins' "n)uiar, poar a de dou, ori *i arun)ar, )0eia "n primul )anal din apropiere. <n a)es imp' Re eau' eli.era ' s riga dup, a(u or' iar Aldegonde' v,#/nd geamurile "nro*indu-se la lumina +l,),rilor' 1ipa )a a lua +o) )asa. S ra(a sosi: dar )um )ei doi ineri ple)aser, *i +o)ul se s insese' solda1ii "mpinser, )er)e ,rile mai depar e: "l l,sar, pe Re eau s,-*i "ngri(eas), spinarea )u spir )am+ora *i se "n oarser, la garni#oan,. Mul1imea "ns,' mai )urioas, de)/ s ra(,' r,mase p/n, la pr"n# "n )ur ea domnului Re eau' sper/nd ne"n)e a ), s)ena de diminea1a s, se repe e. Aldegonde' "n disperarea ei' .les em, numele Mariei-An oane a numind-o EAus ria)aE' *i-l .ine)uv/n a pe )el al domnului de Caglios ro' numindu-l pro e) or al s)risului. C/nd BaverneC *i C0arnC a(unser, "n s rada Vieux-Augus ins' C0arnC spuse4 Domnule' a)um dup, )e am ispr,vi ' po s, n,d,(duies) ), voi avea +eri)irea de a v, +i de +olos )u )eva6 Mii de mul1umiri' domnule' voiam o)mai s, v, pun a)eea*i "n re.are. Mul1umes): am veni pen ru )0es iuni personale )are m, vor 1ine pro.a.il la 9aris o par e din #i. 7i eu' de asemenea' domnule. 9ermi e1i-mi de)i s, m, re rag *i s, m, .u)ur de )ins ea *i +eri)irea de a v, +i "n /lni . 9ermi e1i-mi s, v, spun a)ela*i lu)ru *i s, adaug ), dores) din o su+le ul )a )0es iunea pen ru )are a1i veni s, se s+/r*eas), dup, )uro dori1i. Cei doi .,r.a1i se salu ar, )ur eni ori' dar pu eai lesne s,-1i dai seama ), vor.ele pe )are le s)0im.aser, nu erau porni e din inim,' )i ros i e doar din v/r+ul .u#elor. Desp,r1indu-se' "*i "n oarser, spa ele' =ilip merg/nd spre .ulevarde' C0arnC )o.or/nd spre r/u. Am/ndoi se "n oarser, de dou, sau de rei ori p/n, )e nu se mai #,rir, unul pe )el,lal . A un)i C0arnC' )are' dup, )um am mai spus' se "ndrep ase spre r/u' o lu, pe s rada Feaurepaire' apoi dup, s rada Feaurepaire' pe s rada Renard' pe s rada ?rand-;urleur' pe

1IG

Colierul Reginei vol. 1


s rada @ean Ro.er ' apoi pe s rada ?ran-villiers' s rada 9as ourelle' s r,#ile An(ou' 9er)0e' Cul ure-Sain e-Ca 0erine' Sain -Anas ase *i Sain -Louis. A(uns ai)i' )o.or" s rada Sain -Louis *i o apu), spre s rada Neuve-Sain -?illes. Dar' pe m,sur, )e se apropia' privirea "i era a ras, de un /n,r' )are' la r/ndul s,u' s r,., ea s rada Sain -Louis *i pe )are i se p,rea ),-l re)unoa* e. De dou, sau de rei ori se opri' ne+iind sigur: )ur/nd "ns, "ndoiala "i disp,ru. Cel )e mergea era =ilip. =ilip )are' la r/ndul s,u' o luase pe s rada Mau)onseil' pe s rada 8urs' s rada ?renierSain -La#are' s rada Mi)0el-le-Com e' s rada Vieilles-Audrie es' s rada lO;omme Arm3' s rada Rosiers' re)use apoi prin +a1a pala ului Lamoignon *i' "n s+/r*i ' ie*ise "n s rada Sain Louis' d/nd )ol1ul s r,#ii Egou -Sain -Ca 0erine. Cei doi ineri se "n /lnir, la )ap, ul s r,#ii Neuve-Sain -?illes. Am/ndoi se oprir,' privindu-se )u o)0i )are' de da a a)eas a' nu se os enir, s,-*i as)und, g/ndurile. 8 da , mai mul ' +ie)are din re ei avusese a)ela*i g/nd4 s, vin, s,-i )ear, so)o eal, )on elui de Caglios ro. A(ung/nd ai)i' ni)i unul' ni)i )el,lal nu se "ndoia de planurile )elui "n +a1a ),ruia se a+la din nou. Domnule de C0arnC 2 "n)epu =ilip 2 vi l-am l,sa pe v/n#, or' a1i pu ea +oar e .ine s, mi-l l,sa1i mie pe )ump,r, or. V-am l,sa s, da1i lovi urile de .as on' l,sa1i-m, s, dau lovi urile de spad,. Domnule 2 r,spunse C0arnC 2 )red ), a1i +os poli i)os )u mine' pen ru +ap ul ), venisem primul' nu pen ru al )eva. Da' dar ai)i 2 #ise BaverneC 2 am a(uns oda , )u dumneavoas r, *i v, spun de la "n)epu 4 ai)i nu v, voi +a)e )on)esii. Cine v, spune ), vi le voi )ere' domnule: "mi voi ap,ra drep ul meu' ia , o ul. 7i dup, dumneavoas r,' )are es e a)es drep ' domnule de C0arnC6... De a-l sili pe domnul de Caglios ro s, ard, )ele o mie de exemplare pe )are le-a )ump,ra de la nemerni)ul a)ela. V, amin i1i' domnule' ), eu am avu primul ideea de a le arde "n s rada Mon orgueil... *i le voi rupe o eu "n s rada Neuve-Sain -?illes. Domnule' sun de#ola ' dar re.uie s, v, spun +oar e serios ), dores) s, +iu primul )are s, dis)u )u )on ele de Caglios ro. Bo )e po +a)e pen ru dumneavoas r,' domnule' es e s, las soar a s, 0o ,ras),: voi arun)a "n sus un ludovi) *i a)ela din re noi )are va )/* iga va avea "n /ie a e. Mul1umes)' domnule: dar' "n general' nu am noro) *i s-ar pu ea s, am ne+eri)irea s, pierd. =ilip +,)u un pas "nain e. C0arnC "l opri. Domnule 2 "i spuse 2 un singur )uv/n *i )red ), ne-am pu ea "n1elege. =ilip se "n oarse iu e. <n glasul lui C0arnC surprinse un a))en amenin1, or )are-i pl,)ea. Fine' +ie... Da), pen ru a )ere sa is+a)1ie domnului de Caglios ro am re)e prin p,durea Foulo gne' ar +i un o)ol' "mi dau seama: "ns, )red ), lu)rul a)es a ar pune )ap, ne"n1elegerii noas re. Unul din re noi ar r,m/ne pro.a.il "n drum *i )el )are s-ar "n oar)e' n-ar re.ui s, dea so)o eal, nim,nui. <n r-adev,r' domnule 2 #ise =ilip 2 veni1i "n "n /mpinarea dorin1ei mele: da' "n +elul a)es a o ul e "n ordine. Vre1i s,-mi spune1i unde ne pu em "n /lni6 Domnule' da), pre#en1a mea nu v, es e )u o ul insupor a.il,... Vai de mine' de )e6 Am pu ea s, nu ne desp,r1im. Am porun)i r,surii mele s, m, a* ep e "n 9ia1a Regal, *i' dup, )um * i1i' se a+l, la doi pa*i de ai)i. A un)i .inevoi1i *i o+eri1i-mi un lo). Cum s, nu' )u )ea mai mare pl,)ere.

1II

Alexandre Dumas
7i )ei doi ineri )are' de )/nd se v,#user, prima da ,' "*i d,duser, seama ), sun rivali' )are deveniser, du*mani )u primul prile(' gr,.ir, pasul pen ru a a(unge "n 9ia1a Regal,. <n )ol1ul s r,#ii 9as-de-la-Mule #,rir, r,sura lui C0arnC. A)es a' +,r, a se mai os eni s, mearg, mai depar e' +,)u un semn vale ului *i r,sura se apropie. C0arnC "l po+ i pe =ilip s, ia lo). Br,sura pomi "n dire)1ia C0amps-ElCs3es. <nain e de a ur)a "n r,sur,' C0arnC s)risese dou, )uvin e "n r-un )arne1el *i le rimisese )u vale ul la pala ul s,u din 9aris. Caii domnului de C0arnC erau ex)elen1i: "n mai pu1in de o (um, a e de or, a(unser, "n p,durea Foulogne. C/nd ga *i un lo) )onvena.il' C0arnC opri vi#i iul. Bimpul era +rumos' ni1el )am re)e' "ns, soarele +,)ea s, se sim , "n v,#du0 prima mireasma de viole e *i de muguri proaspe1i de *o)' de-a lungul ),r,rilor *i la marginea p,durii. 9es e +run#ele "ng,l.eni e de anul re)u )re* ea iar.,' pur /ndu-*i )u m/ndrie semin1ele "mpodo.i e )u un pu+ +rem, , or' +lori )a aurul "*i ple)au )ape ele par+uma e pes e #idurile ve)0i. Es e o vreme minuna , pen ru plim.are' nu-i a*a' domnule de BaverneC6 #ise C0arnC. =rumoas,' da' domnule. 7i am/ndoi )o.or/r,. 9o1i s, ple)i' Daup0in 2 i se adres, C0arnC vi#i iului. Domnule 2 spuse BaverneC 2 poa e n-ar re.ui s, da1i drumul r,surii' unul din re noi va pu ea desigur s, se "n oar),. <nain e de ori)e' domnule' s, p,s ram aina a)es ei "n /lniri 2 #ise C0arnC. <n)redin1a , unui la)0eu' ris), s, +ie m/ine su.ie) ul de )onversa1ie al "n regului 9aris. Va +i a*a )um dori1i' domnule' dar i),losul )are ne-a adus * ie desigur despre )e es e vor.a. Soiul a)es a de oameni )unoa* e prea .ine pur ,rile gen ilomilor pen ru a se mai "ndoi ), a un)i )/nd se du) "n p,durea Foulogne' Vin)ennes sau Sa orC gonind a*a )um am goni noi' nu o +a) numai )a s, se p;m.evA*a )a' v, repe ' vi#i iul dumneavoas r, * ie despre )e es e vor.a. <n a)es momen admi ), nu * ie. M, va vedea sau v, va vedea r,ni ' mor ' poa e *i va +i de a(uns )a s, pri)eap,' )0iar da), va +i )am /r#iu. N-ar +i de)i mai .ine s,-l re1inem pen ru a-l ranspor a pe a)ela din re noi )are nu va mai pu ea s, mearg,' de)/ +ie s, r,m/ne1i. Dumneavoas r,' +ie s, m, l,sa1i singur pe mine "n mi(lo)ul p,durii6 Drep a ea es e de par ea dumneavoas r,' domnule 2 repli), C0arnC. 7i "n or)/nduse spre vi#i iu' s rig,4 8pre* e' Daup0in5 M, vei a* ep a ai)i. Daup0in .,nuise ), va +i )0ema : a*a ), nu gr,.ise )aii *i' "n )onse)in1,' nu se "ndep,r ase prea mul . De)i Daup0in se opri *i' dup, )um prev,#use =ilip' .,nui )e se va pe re)e' ),)i se a*e#, "n a*a +el' "n)/ s, vad, prin re ar.orii des+run#i1i s)ena "n )are s ,p/nul s,u avea s, +ie unul din re a) ori. Numai ),' "n)e -"n)e ' =ilip *i C0arnC in rar, "n p,dure: dup, )in)i minu e aproape ), disp,ruser, "n a.urul al.,s rui din #are. =ilip' )are p,*ea primul' g,si un lo) us)a ' ., , ori ' de +orma unui drep ung0i' minuna pen ru s)opul )elor doi ineri. Da), es e *i p,rerea dumneavoas r,' domnule de C0arnC 2 #ise 2 =ilip 2 )red ), am g,si lo)ul )el mai po rivi . S ra*ni)' domnule5 r,spunse C0arnC' s)o1/ndu-*i +ra)ul. =ilip se de#.ra), *i el' "*i arun)a(os p,l,ria *i rase sa.ia din ea),. Domnule 2 #ise C0arnC' a ),rui sa.ie se a+la "n), "n ea),' ori)ui al uia de)/ dumneavoas r, i-a* +i spus4 ECavalere' un )uv/n ' da), nu pen ru a )ere s)u#e' )el pu1in de "mp,)are *i vom +i )ei mai .uni prie eniE... dar dumneavoas r,' un vi ea# )are vine din Ameri)a' de)i din r-o 1ar, unde oamenii * iu s, se .a ,' nu po ... 7i eu 2 repli), =ilip 2 ori)ui al uia i-a* spune4 EDomnule' s-ar pu ea s, +i +os nedrep E' dar dumneavoas r,' un vi ea#' marinar )are asear, s /rnea admira1ia "n regii )ur1i )u o +ap , de. Arme a / de glorioas,' dumneavoas r,' domnule de C0arnC' nu v, po spune nimi) al )eva de)/ 4 EDomnule )on e' +a)e1i-mi )ins ea *i... "n gard,5E Con ele salu , *i' la r/ndul s,u' rase sa.ia. Domnule 2 spuse C0arnC 2 )red ), ni)i unul din re noi nu vrea s, vor.eas), despre adev,ra ul mo iv al dispu ei.

1I$

Colierul Reginei vol. 1


Nu v, "n1eleg' )on e 2 #ise =ilip. A' dimpo riv,' domnule' m, "n1elege1i +oar e .ine *i' )um veni1i din r-o 1ara unde oamenii nu * iu s, min ,' a1i ro*i )/nd a1i spus ), nu m, "n1elege1i. <n gard,5 repe , =ilip. S,.iile se "n)ru)i*ar,. Din primele )iipe' =ilip "*i d, du seama ), es e superior adversarului s,u. Dar siguran1a' "n lo) s,-l "n+l,),re#e *i mai *i' p,ru ),-i aie o elanul. A)eas , superiori a e "l +,)u pe =ilip s,-*i p,s re#e s/ngele re)e *i re#ul a ul +u ), "n)epu s, se poar e )a "n r-o sal, de arme unde' "n lo) de sa.ie' ar +i 1inu "n m/n, o +lore ,. =ilip se mul1umea s, pare#e *i lup a dura de mai .ine de un minu +,r, )a el s, +i da vreo lovi ur,. M, )ru1a1i' domnule 2 spuse C0arnC. 9o s, v, "n re. de )e6 7i' )u o +en , rapid,' se arun), asupra lui =ilip. =ilip "ns, "n /mpin, sa.ia adversarului s,u )u o )on ra lovi ur, *i mai rapid, de)/ +en a' as +el ), par,. Cu oa e ), ap,rarea lui BaverneC ar +i pu u "ndep,r a sa.ia lui C0arnC' BaverneC nu ripos a. C0arnC re)u la un nou a a)' pe )are =ilip "l respinse *i de as , da ,' )u o simpl, lovi ur,: C0arnC +u sili s, se ridi)e repede. C0arnC era mai /n,r *i' mai ales' mai "n+l,),ra : sim1ind )um "i )lo)o e* e s/ngele "n vine' se ru*ina de )almul adversarului s,u: ar +i. Dori s,-l vad, ie*indu-*i din +ire. V, spuneam' domnule' ), ni)i unul din re noi nu vrea s, vor.eas), despre adev,ra a )au#, a a)es ui duel. =ilip nu r,spunse. Adev,ra a )au#,' am s, vo spun eu4 mi-a1i ),u a pri)in,' ),)i dumneavoas r, a1i "n)epu )ear a4 mi-a1i ),u a pri)in, din gelo#ie. =ilip r,mase mu . 8are 2 )on inu, C0arnC' "n+ier./n /ndu-se )u a / mai v/r os )u )/ =ilip r,m/nea mai )alm 2 )e urm,ri1i dumneavoas r,6 Ave1i in en1ia s, m, o.osi1i6 Ar +i un g/nd nedemn de dumneavoas r,. La nai.a5 8mor/1i-m,' da), pu e1i' dar )el pu1in omor/1i-m, "n oiul lup ei. =ilip )l, in, din )ap. Da' domnule 2 #ise el 2 meri "nvinuirea adus,. V-am ),u a pri)in, *i n-am avu drep a e. Nu despre as a e vor.a' domnule: ave1i sa.ia "n m/n,' +olosi1i-o *i pen ru al )eva de)/ s, para1i sau' da), nu m, a a)a1i' )el pu1in ap,ra1i-v,. Domnule 2 relu, =ilip 2 am )ins ea s, v, spun pen ru a doua oar, ), n-am avu drep a e *i ),-mi pare r,u. Dar C0arnC avea un s/nge prea +ier.in e pen ru a "n1elege genero#i a ea adversarului s,u o lu, drep o o+ens,. A05 ex)lam, el. <n1eleg4 vre1i s, +i1i m,rinimos )u mine. As a e' nu-i a*a' )avalere6 As ,-sear, sau m/ine ve1i pu ea spune )/ orva +rumoase doamne ), m-a1i de ermina s, vin pe eren *i a)olo mi-a1i d,rui via1a. Domnule )on e' m, em "n r-adev,r ), sun e1i pe )ale s, "nne.uni1i 2 ros i r,spi)a =ilip. A1i vru s,-l omor/1i pe domnul de Caglios ro pen ru a +i pe pla)ul reginei' nu-i a*a *i pen ru a pla)e *i mai mul reginei' vre1i s, m, omor/1i *i pe mine' a)operindu-m, de ridi)ol6 8' a1i "n re)u m,sura5 s rig, =ilip' "n)run /ndu-se. Cuvin ele dumneavoas r, "mi dovedes) ), nu ave1i o inim, a / de generoas, )um )redeam. Ei .ine' domnule' s r,punge1i a)eas , inim,5 #ise C0arnC' des)operindu-se )0iar "n )lipa )/nd =ilip se re r,gea rapid *i +and,. Sa.ia alune), de-a lungul )oas elor *i )roi o d/r, "ns/ngera a su. ),ma*a de p/n#, +in,. <n s+/r*i 2 spuse C0arnC' vesel' 2 sun r,ni 5 A)um' da), v, u)id' voi avea un rol +rumos.

1I%

Alexandre Dumas
;o ,r/ lu)ru 2 repli), =ilip 2 sun e1i )u adev,ra ne.un' domnule: ),)i nu m, ve1i omor" *i ve1i avea un rol )u o ul vulgar: deoare)e a1i +os r,ni +,r, mo iv *i +,r, +olos' nimeni ne* iind pen ru )e ne-am ., u . C0arnC exe)u , o lovi ur, dire) , a / de rapid, "n)/ ' de da a as a' =ilip o par, )u mare greu a e: dar' par/nd' prinse sa.ia adversarului s,u *i' )u o lovi ur, viguroas,' i-o #v/rli la #e)e pa*i. Apoi' "n r-o )lip, +u l/ng, sa.ie' o ridi), de (os *i' )u o lovi ur, de ),l)/i' o s+,r/ma. Domnule de C0arnC 2 #ise el' nu era nevoie s,-mi dovedi1i ), sun e1i vi ea#4 m, dispre1ui1i oare p/n, "n r-a / "n)/ a1i dori )u "nver*unare s, v, .a e1i )u mine6 C0arnC nu r,spunse: /n,rul p,lea v,#/nd )u o)0ii. =ilip "l privi provo)a or )/ eva se)unde' a* ep /nd din par ea lui o "n)uviin1are sau o ,gad,. A)um' domnule )on e 2 ros i el anevoie 2 #arurile au +os arun)a e4 sun em du*mani. Apoi se )l, in,. =ilip alerg, s,-l spri(ine' dar )on ele "i "nl, ur, m/na4 Mul1umes)' sper s, +iu "n s are s, merg p/n, la r,sur,. Lua1i )el pu1in .a is a as a pen ru a opri s/ngele. Fu)uros. 7i lu, .a is a. Spri(ini1i-v, de .ra1ul meu' domnule: v, )l, ina1i pe pi)ioare *i' la )el mai mi) o.s a)ol pe )are-l ve1i "n /lni' ve1i ),dea' de)i o durere inu il,. Sa.ia nu a s r,puns de)/ )arnea 2 spuse C0arnC. Nu sim nimi) "n piep . Cu a / mai .ine' domnule. Sper )a "n )ur/nd s, +iu vinde)a . Cu a / mai .ine' domnule. Dar da), v, gr,.i1i s, v, "ns,n, o*i1i pen ru a re"n)epe lup a' v, previn ), ve1i g,si )u greu "n mine un adversar. C0arnC "n)er), s, r,spund,' "ns, )uvin ele "i murir, pe .u#e4 el se )l, in, *i =ilip a.ia avu r,ga# s,-l prind, "n .ra1e. <l ridi), a*a )um ar +i ridi)a un )opil *i-l duse pe (um, a e le*ina p/n, la r,sur,. Es e adev,ra ), Daup0in' v,#/nd prin re )opa)i )e se "n /mpla' s)ur , din drum' venind "nain ea s ,p/nului s,u. C0arnC +u ur)a "n r,sur,: el "i mul1umi lui =ilip' )u un semn din )ap. Vi#i iu' s, mergi la pas5 9orun)i =ilip. Dar dumneavoas r,' domnule6 murmur, r,ni ul. 8' nu v, "ngri(i1i de mine' domnule )on e5 7i' salu /nd la r/ndul s,u' "n)0ise por iera. =ilip privi r,sura "ndep,r /ndu-se "n)e : apoi' )/nd o v,#u disp,r/nd la o )o i ur,' pomi *i el pe drumul )e re.uia s,-l du), la 9aris "n )el mai s)ur imp. <n or)/ndu-se o ul im, da , *i #,rind r,sura )are' "n lo) s, se "n oar), la 9aris' o lu, spre Versaiiles' pier#/ndu-se prin re )opa)i' ros i a)es e )uvin e' smulse din ad/n)ul inimii !ui dup, o pro+und, medi a1ie4 Da' ea va pl/nge din pri)ina lui5

Capi olul XXX!V

Casa din strada 1eu!e,&aint,2illes

La .arier,' =ilip g,si o .ir(, *i s,ri "n ea. S rada Neuve-Sain -?illes 2 "i spuse .ir(arului 2 *i repede5 Un .,r.a )are o)mai s-a ., u "n duel *i )are *i-a p,s ra aerul de "nving, or' un .,r.a voini)' a ),rui s a ura r,dea#, no.le1ea' un .,r.a "m.r,)a )a un .urg0e#' dar a ),rui 1inu , ara , ), es e mili ar' "nsemna )eva mai mul de)/ re.uia )a s,-l s imule#e pe a)es vredni) om al ),rui .i)i' )0iar da), nu era un s)ep ru al lumii' )a riden ul lui Nep un' "n o)0ii lui =ilip nu repre#en a un s)ep ru mai pu1in impor an .

1IK

Colierul Reginei vol. 1


9en ru op #e)i de gologani' ne"ndem/na i)ul vi#i iu "*i goni )aii ne.une* e *i-l duse )a v/n ul pe =ilip "n s rada Neuve-Sain -?illes' la pala ul )on elui de Caglios ro. 9ala ul era de o mare simpli a e ex erioar,' av/nd o linie maies uoas,' )a ma(ori a ea )l,dirilor ridi)a e su. Ludovi) al X!V-lea' dup, a)ele concetti de marmur, sau de ),r,mid,' "ngr,m,di e su. domnia lui Ludovi) al X!!!-lea pes e )ele ale Rena* erii. 8 r,sur, uria*,' la )are erau "n0,ma1i doi )ai de ras,' se leg,na pe ar)uri noi' "n r-o spa1ioas, )ur e in erioar,. Vi#i iul mo1,ia pe )apr,' "n+,*ura "n r-o man ie ),p u*i , )u .lan, de vulpe' "n vreme )e doi vale1i' din re )are unul 1inea un )u1i de v/n, oare' m,surau "n ,)ere peronul din +a1a )asei. <n a+ar, de a)es e persona(e "nsu+le1i e' ni)i un al semn de via1a nu se sim1ea "n pala . =ilip s rig, la elve1ianul )e s , de s ra(, *i numaide)/ a)es a des)0ise poar a prin)ipal,' )are s)/r1/i "n .alamale. Vi#i a orul s,ri (os' "nain a spre peron *i' adres/ndu-se )elor doi vale1i' "i "n re.,4 Domnule )on e de Caglios ro6 Domnul )on e re.uie s, ias, "n ora* 2 r,spunse unul din re vale1i. <n), un mo iv "n plus )a s, m, gr,.es) 2 #ise =ilip 2 deoare)e vreau s,-i vor.es) "nain e s, ple)e de-a)as,. Anun1a1i pe )avalerul =ilip de BaverneC. 7i "l urm, pe vale )u a / a gra.,' "n)/ a(unse "n a)ela*i imp )u el "n salon. Cavalerul =ilip de BaverneC65 repe , dup, vale un glas energi) *i pl,)u o oda ,. S, in re5 =ilip in r,' s ,p/ni de oare)are emo1ie' )e-l n,p,di la au#ul a)es ei vo)i a / de )alme. S)u#a1i-m,' domnule )on e 2 #ise )avalerul' salu /nd un .,r.a voini)' de o vigoare *i o vioi)iune pu1in o.i*nui e *i )are nu era al ul de)/ persona(ul nos ru' su))esiv pre#en la masa mare*alului de Ri)0elieu' la 0/rd,ul lui Mesmer' "n )amera domni*oarei 8liva *i la .alul 8perei. S, v, s)u#' domnule6 De )e6 "n re., el. 9en ru ), v, voi "mpiedi)a s, ie*i1i "n ora*. S)u#ele ar +i avu ros da), a1i +i veni prea /r#iu' )avalere. De )e6 9en ru ), v, a* ep am. =ilip se "n)run ,4 Cum' m, a* ep a1i6 Da' am +os anun1a ), m, ve1i vi#i a. A1i +os anun1a ), v, voi vi#i a6 Eu6 Desigur' "n), de a)um dou, ore. Cred ), de o or, sau dou,' nu-i a*a' vre1i s, veni1i "n)oa)e' dar un a))iden independen de voin1a dumneavoas r, v-a sili s, "n /r#ia1i6 =ilip s r/nse pumnii: sim1ea ), a)es om "n)epe s, ai., o )iuda , in+luen1, asupra sa. Con ele "ns,' +,r, s, ia "n seam, ges urile nervoase ale lui =ilip' "i spuse4 Lua1i lo)' domnule de BaverneC' v, rog. 7i "mpinse spre =ilip un +o oliu a*e#a "n +a1a ),minului. A)es +o oliu a +os pus ai)i pen ru dumneavoas r, 2 ad,ug, el. <n)e a1i )u glumele' domnule )on e 2 repli), =ilip' )u o vo)e )are "n)er)a s, +ie la +el de )alm, )a *i a ga#dei sale' dar din )are el nu pu ea +a)e s, dispar, un u*or remur. Nu glumes)' domnule: v, spun ), v, a* ep am. ;aide' domnule )on e' "n)e a1i )u *arla aniile5 Da), sun e1i g0i)i or' s, * i1i ), nu am veni s, pun la "n)er)are is)usin1a dumneavoas r, "n ar a g0i)i ului: *i )u a / mai .ine pen ru dumneavoas r, da), sun e1i g0i)i or' deoare)e * i1i de pe a)um )e vreau s, v, spun *i pu e1i dinain e s, v, pune1i la ad,pos . La ad,pos ... 2 repe , )on ele' )u un #/m.e )iuda . La ad,pos de )e' da), sun e1i ama.il6 ?0i)i1i' deoare)e sun e1i g0i)i or. =ie. Ca s, v, +iu pe pla)' v, voi s)u i de o.oseal, de a-mi "n+,1i*a mo ivul vi#i ei dumneavoas r,4 a1i veni s,-mi )ere1i so)o eal, de )eva. 7 i1i a)es lu)ru6 =,r, "ndoial,.

1$J

Alexandre Dumas
A un)i * i1i *i "n )e privin1,6 s rig, =ilip. <n privin1a reginei. A)um' domnule' e r/ndul dumneavoas r,. Con inua1i' v, as)ul 5 Ul imele )uvin e +ur, ros i e nu )u a))en ul )ur eni or al ga#dei' )i )u onul se) *i re)e al adversarului. Ave1i drep a e' domnule 2 spuse =ilip. A*a es e mai .ine. A un)i o ul e per+e) . Domnule' exis , un anume pam+le ... Sun mul e pam+le e' domnule... 9u.li)a de ), re un oare)are ga#e ar... Sun mul1i ga#e ari' domnule... Ave1i drep a e5 A)es pam+le ... de ga#e ar ne vom o)upa mai /r#iu. 9ermi e1i-mi s, v, spun' domnule' ), v-a1i *i o)upa 2 "l "n rerupse Caglios ro' )u un #/m.e . 9rea.ine. Spuneam de)i ), exis , un anume pam+le "ndrep a "mpo riva reginei. Caglios ro +,)u un semn din )ap. Cunoa* e1i a)es pam+le 6 Da' domnule. A1i )ump,ra )0iar o mie de exemplare din el. Nu ,g,duies). 8are a)es e o mie de exemplare nu au a(uns' prin r-o +eri)i , "mpre(urare' "n m/inile dumneavoas r,6 Ce v, +a)e s, )rede1i a)es lu)ru' domnule6 #ise Caglios ro. =ap ul ), l-am "n /lni pe )omisionarul )are du)ea .alo ul' ), l-am pl, i ' ), l-am rimis a)as, la mine' unde servi orul meu' )are era anun1a ' )red ), l-a *i primi . De )e nu v, +a)e1i re.urile dumneavoas r, "n*iv,' p/n, la )ap, 6 Ce vre1i s, spune1i6 Vreau s, spun ), ar +i mai .ine +,)u e. Nu am dus eu a)eas , rea., p/n, la )ap, ' deoare)e' "n imp )e servi orul meu era o)upa s, sus rag, )iuda ei dumneavoas r, .i.liomanii a)ele o mie de exemplare' eu dis rugeam res ul ira(ului. As +el ), sun e1i sigur ), )ele o mie de exemplare )are "mi erau des ina e se a+l, la dumneavoas r,. Sun sigur. V, "n*ela1i' domnule. Cum vine as a6 "n re., BaverneC' )u o s r/ngere de inim,. 7i de )e nu s-ar a+la la mine6 Deoare)e se a+l, ai)i 2 r,spunse lini* i )on ele' spri(inindu-se )u spa ele de ),min. =ilip s)0i1, un ges amenin1, or. A0' )rede1i ), eu' un g0i)i or' )um a1i #is' m-am l,sa a*a' la voia "n /mpl,rii6 Con inu, )on ele' la +el de +legma i) )a Nes or. Dumneavoas r, a1i )re#u ), a1i avu o idee' is)ondindu-l pe )omisionar' nu-i a*a5 Ei .ine' eu am un in enden : in enden ul meu a avu *i el o idee. A g0i)i ' ), pen ru as a "l *i pl, es): es e +ires) )a in enden ul unui g0i)i or s, g0i)eas),' a*a ), a g0i)i ), ve1i veni la ga#e ar' ),-l ve1i "n /lni pe )omisionarul meu' ),-l ve1i is)odi pe )omisionarul meu: de)i l-a urm,ri *i la amenin1a ),-l va sili s, "napoie#e aurul pe )are i l-a1i da 4 omului i-a +os +ri), *i' "n lo) s,-*i )on inue drumul spre pala ul dumneavoas r,' l-a urma pe in enden ul meu ai)i. V, "ndoi1i6 M, "ndoies). )ide pedes vide manus#1G !-a spus !isus s+/n ului Boma. !ar eu v, voi spune dumneavoas r,4 EDomnule de BaverneC' ia , dulapul' pip,i1i exemplarele5E Mi)/nd a)es ea' des)0ise un dulap de s e(ar admira.il s)ulp a : din ser arul )el mai "n),p, or "i ar, , )avalerului )ele o mie de exemplare' )are r,sp/ndeau "n), a)el miros de mu)egai pe )are-l are 0/r ia umed,. =ilip se apropie de )on e. A)es a ni)i nu se mi*),' de*i a i udinea )avalerului era +oar e amenin1, oare.
1G

9rive* e pi)ioarele' prive* e m/inile. R"n lim.a la in, "n ex S Rn. .S

1$1

Colierul Reginei vol. 1


Domnule 2 spuse =ilip 2 "mi p,re1i un om )ura(os: v, some# s,-mi da1i so)o eal,' )u spada "n m/n,. So)o eal, "n leg, ur, )u )e6 "n re., Caglios ro. <n leg, ur, )u insul a adus, reginei' insul , la )are sun e1i )ompli)e p,s r/nd )0iar *i un singur exemplar din a)eas , +oaie. Domnule 2 r,spunse Caglios ro' +,r, s,-*i s)0im.e a i udinea 2 s,v/r*i1i o gre*eala )are m, "n ris ea#,. Mie "mi pla) nou ,1ile' #vonurile s)andaloase' lu)rurile e+emere. Am )ump,ra ga#e a a)eas a "n s)opul de a-mi amin i mai /r#iu mii de lu)ruri de )are a* ui a +,r, a)eas , pre)au1ie. De )e dumneavoas r, vi se pare ), insul pe )ineva )ump,r/nd-o6 M-a1i insul a pe mine5 9e dumneavoas r,6 Da' pe mine' domnule5 <n1elege1i6 Nu' pe onoarea mea ), nu "n1eleg. Cum se +a)e' m, "n re.' ), 1ine1i a / de mul s, )ump,ra1i o +oaie de #iar a / de odioas,6 V-am spus' manie de )ole)1ionar. C/nd e* i om de onoare' domnule' nu )ole)1ione#i in+amii. M, ve1i s)u#a' domnule' dar nu sun de p,rerea dumneavoas r, )/nd )ali+i)a1i as +el a)eas , +oaie de #iar4 poa e )on1ine un pam+le ' dar nu o in+amie. Ve1i re)unoa* e' )el pu1in' ), es e o min)iun,6 V, "n*ela1i "n), o da ,' domnule' deoare)e maies a ea sa regina a +os la 0/rd,ul lui Mesmer. Nu es e adev,ra ' domnule. Vre1i s, spune1i ), min 6 Nu vreau s, spun' )i )0iar o spun. Ei .ine' deoare)e a*a s au lu)rurile' v, voi r,spunde )u )uvin ele4 am v,#u -o. A1i v,#u -o6 Cum v, v,d' domnule. =ilip "*i privi in erlo)u orul drep "n o)0i. Vroia s, lup e prin a)eas , privire a / de des)0is,' de no.il,' de +rumoas,' )u privirea s)lipi oare a lui Caglios ro: dar lup a s+/r*i prin a-l o.osi: "n oarse )apul s rig/nd4 Ei .ine' )on inui s, sus1in ), min1i1i. Caglios ro ridi), din umeri' )a *i )/nd ar +i vor.i )u un ne.un. N-au#i1i )e spun6 "n re., =ilip' )u glas "n,.u*i . Dimpo riv,' domnule' n-am pierdu ni)i un )uv/n din o )e a1i ros i . Ei .ine' oare nu * i1i )um se r,spunde unei insul e6 Fa da' domnule. <n =ran1a exis , )0iar *i un prover. )are #i)e ), unei insul e i se r,spunde )u o palm,. <n )a#ul a)es a' un singur lu)ru m, mir,. Care6 De a nu +i v,#u "n), m/na dumneavoas r, ridi)/ndu-se spre o.ra#ul meu' de vreme )e sun e1i gen ilom *i de vreme )e )unoa* e1i prover.ul +ran)e#. <nain e de a +i deveni gen ilom *i de a +i "nv,1a prover.ul +ran)e#' am "nv,1a s, +iu om *i s,-mi a(u semenul. A*adar' domnule' re+u#a1i s,-mi da1i sa is+a)1ie )u sa.ia "n m/n,6 Nu pl, es) de)/ )eea )e da ore#. A un)i "mi ve1i da sa is+a)1ie "n al +el6 Cum6 Nu m, voi pur a )u dumneavoas r, mai r,u de)/ *e poar , un no.il )u al no.il: pre ind doar s, arde1i "n pre#en1a mea oa e exemplarele din dulap. 7i eu voi re+u#a. ?/ndi1i-v,.

1$>

Alexandre Dumas
M-am g/ndi . M, sili1i s, pro)ede# *i )u dumneavoas r, la +el )um )um pro)eda )u ga#e arul. A0a5 Lovi uri de .as on5 ex)lam, Caglios ro' r/#/nd +,r, s, se )lin eas), din lo)' aido-ma unei s a ui. Ni)i mai mul ' ni)i mai pu1in' domnule5 Doar n-o s, v, )0ema1i servi orii. Eu6 La s, vedem5 7i de )e mi-a* )0ema servi orii6 Lu)rul a)es a nu-i prive* e: o s,mi re#olv singur re.urile. Sun mai pu erni) de)/ dumneavoas r,. V, "ndoi1i6 V-o (ur. A*a ),' g/ndi1i-v, .ine. V, apropia1i de mine )u .as onul6 Eu v, apu) de g/ *i de mi(lo) *i v, arun) la #e)e pa*i *i +a) as a' as)ul a1i-m, .ine' ori de )/ e ori ve1i "n)er)a s, v, apropia1i de mine. Maniere de lord engle#' adi), maniere de 0amal. Ei .ine' +ie' domnule ;er)ule' primes)5 7i =ilip' ne.un de +urie' se arun), asupra lui Caglios ro' )are "n r-o )lip, "*i "n1epeni .ra1ele )a dou, )/rlige de o1el' "l prinse pe )avaler de g/ *i de )ing, oare *i-l #v/rli' )u des,v/r*ire .uim,)i ' pe un morman de perne moi' )are "mpodo.eau o )anapea a+la , "n )ol1ul salonului. Apoi' dup, a)es prodigios ur de +or1,' se a*e#, "n +a1a ),minului "n a)eea*i a i udine' )a *i )um nimi) nu s-ar +i "n /mpla =ilip se ridi),' palid *i spumeg/nd' dar' (ude)ind re)e si ua1ia' "*i reg,si pe da , s ,p/nirea de sine. Se ridi),' "*i ne e#i +ra)ul *i man*e ele *i ros i )u o vo)e "n+ior, oare4 <n r-adev,r' sun e1i pu erni) )/ pa ru .,r.a1i la un lo)' domnule: dar (ude)a a v, es e mai pu1in rapid, de)/ pumnul. 9ur /ndu-v, )u mine a*a )um a1i +,)u -o' a1i ui a ),' "nvins' umili *i du*manul dumneavoas r, pe ve)ie' am )/* iga drep ul de a v, spune4 ELua1i sa.ia "n m/n,' )on e' sau v, u)idE. Caglios ro ni)i nu se )lin i. Sa.ia "n m/n,' v, repe ' sau sun e1i mor 5 )on inu, =ilip. Nu sun e1i "n), a / de aproape de mine )a s, v, po apli)a a)ela*i ra amen )a *i prima da , 2 ros i )on ele 2 *i nu voi ris)a s, +iu r,ni de dumneavoas r,' u)is )0iar' )a a)el .ie ?il.er . ?il.er 65... ex)lam, =ilip' )l, in/ndu-se. Ce nume a1i ros i 6... Din +eri)ire' de da a as a nu ave1i pu*),' )i o sa.ie. Domnule 2 s rig, =ilip 2 a1i ros i un nume... Da' nu-i a*a6 Un nume )are a re#i un e)ou eri.il "n amin irile dumneavoas r,. Domnule5 Un nume pe )are )redea1i ), nu-l ve1i mai au#i ni)ioda ,' deoare)e era1i singur )u .ie ul )opil )/nd l-a1i asasina "n a)ea pe* er, din Agores' nu-i a*a6 A5 url, =ilip. Ap,ra1i-v,5 Ap,ra1i-v,5 Da), a1i * i 2 #ise Caglios ro' privindu-l pe =ilip 2 da), a1i * i )e u*or mi-ar +i s, +a) s, v, )ad, sa.ia din m/n,. Cu sa.ia dumneavoas r,6 Da' mai "n /i )u sa.ia mea' da), a* vrea... ;aide... 0aide oda ,5... Ei .ine' nu voi "n)er)a' am un mi(lo) mai sigur. Lua1i sa.ia "n m/n,5 9en ru ul ima da ,' sau sun e1i mor 5 s rig, =ilip' n,pus indu-se spre )on e. A)es a' amenin1a a)um de v/r+ul s,.iei' )are se a+la doar la rei dege e de piep ul s,u' lu, din .u#unar o s i)lu1,' o des up, *i-i a#v/rli )on1inu ul "n o.ra#ul lui =ilip. <n )lipa )/nd li)oarea "l a inse pe )avaler' a)es a se )l, in,' s),p, din m/n, sa.ia' se r,su)i )u o rupul *i' ),#/nd "n genun)0i' )a *i )/nd pi)ioarele nu l-ar mai +i pu u 1ine' "*i pierdu pen ru )/ eva )lipe )uno* in1a. Caglios ro "l "mpiedi), s, )ad, de-a .inelea' sus1in/ndu-l' apoi "i v/r" sa.ia "n ea),' "l a*e#, pe un +o oliu' a* ep /nd s,-*i vin, "n +ire *i-i spuse4 La v/rs a dumneavoas r,' )av al ere' nu mai +a)i ne.unii: a*adar' nu mai +i1i neso)o i )a un )opii' as)ul a1i-m, pe mine.

1$D

Colierul Reginei vol. 1


=ilip se s)u ur,' se "n)orda )a un ar)' alung, spaima )e-i )ople*ise (ude)a a *i murmur,4 A0' domnule' domnule5 A)es ea sun de)i )eea )e numi1i dumneavoas r, arme de gen ilom6 Caglios ro ridi), din umeri. Repe a1i "n r-una a)eea*i +ra#, 2 spuse el. C/nd noi' no.ilii' am des)0is gura *i am ros i are )uv/n ul Egen ilom5E am spus o ul )u as a. la s, vedem )e numi1i arma unui gen ilom6 Nu )umva sa.ia dumneavoas r,' )are v-a servi a / de pros "mpo riva mea6 Nu )umva pu*)a dumneavoas r,' )are v-a servi a / de .ine "mpo riva lui ?il.er 6 Ce "i )on+er, unui om superiori a e' )avalere6 Crede1i ), a)es )uv/n sonor4 gen ilom6 Nu. Ci "n primul r/nd (ude)a a' apoi +or1a sa *i' "n s+/r*i ' * iin1a sa. Ei .ine' m-am +olosi de oa e a)es ea "mpo riva dumneavoas r,: )u (ude)a , mea am s+ida in(uriile dumneavoas r,' )re#/nd ), v, voi +a)e s,-mi da1i as)ul are: )u +or1a mea' am s+ida +or1a dumneavoas r,' )u * iin1a mea v-am anula *i +or1a +i#i), *i pe )ea moral,: a)um nu-mi mai r,m/ne de)/ s, v, dovedes) ), a1i s,v/r*i dou, gre*eli venind ai)i )u amenin1,ri. Vre1i s,-mi +a)e1i )ins ea de a m, as)ul a6 M-a1i #dro.i 2 #ise =ilip 2 nu po s, +a) ni)i o mi*)are: a1i deveni s ,p/nul mu*)0ilor mei' al g/ndurilor mele' *i-apoi "mi )ere1i s, v, as)ul )/nd nu po +a)e al +el6 A un)i Caglios ro lu, un mi) +la)on de aur' a*e#a pe ),min' )are avea )a supor un Es)ulap de .ron#. Mirosi1i a)es +la)on' )avalere 2 ros i el )u o )ald, "nsu+le1ire. =ilip se supuse4 a.urul )are "i "n une)a min ea se risipi *i i se p,ru ), soarele )o.or/se "n ad/n)urile )raniului s,u *i "i luminase oa e g/ndurile. 80' renas)... 2 #ise el. 7i v, sim1i1i .ine' adi), li.er *i pu erni)6 Da. Cu a)eea*i memorie )a "n re)u 6 8' da. 7i )um am de-a +a)e )u un om superior *i de inim,' memoria' )are v, revine' "mi d, speran1a ), ve1i +i "ng,dui or "n leg, ur, )u )eea )e s-a "n /mpla "n re noi. Nu 2 spuse =ilip 2 deoare)e eu a)1ionam "n vir u ea unui prin)ipiu s+/n . Adi),6 Ap,ram monar0ia. Dumneavoas r, ap,ra1i monar0ia6 Da' eu. Dumneavoas r,' un om )are s-a dus "n Ameri)a pen ru a ap,ra repu.li)a5 E0' Dumne#eule5 ;ai' +i1i de)i sin)er5 8ri poa e ), nu repu.li)a o ap,ra1i a)olo' )um ni)i ai)i nu ap,ra1i monar0ia6 =ilip ple), o)0ii: un 0o0o uria* era ga a s,-i #dro.eas), inima. !u.i1i-i 2 )on inu, Caglios ro 2 iu.i1i-i pe )ei )e v, dispre1uies)' iu.i1i-i pe )ei )e v, ui a' iu.i1i-i pe )ei )e v, "n*eal,: su+le ele mari sun r,da e "n marile lor a+e)1iuni: legea lui !isus es e s, r,spl, e* i r,ul )u .inele. Sun e1i )re* in' domnule de BaverneC6 Domnule5 s rig, =ilip. <nsp,im/n a de a-l vedea pe Caglios ro )i ind a / de exa) "n pre#en ' )a *i "n re)u . Ni ei un )uv/n mai mul : da), nu ap,ram monar0ia' o ap,ram pe regina' T +emeie respe) a.il,' nevinova ,' respe) a.ila )0iar *i da)i n-ar +i' ),)i es e o lege s+/n a s,-i aperi pe )ei sla.i. Cei sla.i5 8 regin, es e' dup, dumneavoas r,' o +iin1, sla.,6 Cea "n +a1a ),reia dou,#e)i *i op de milioane de +iin1e vii *i )uv/n , oare "*i plea), genun)0ii *i +run ea' 0aida de5 Domnule' es e )alomnia ,. Ce * i1i dumneavoas r,6 Vreau s, )red.

1$&

Alexandre Dumas
Crede1i ), es e drep ul dumneavoas r,6 =,r, "ndoial,. Ei .ine' drep ul meu es e de a )rede )on rariul. V, pur a1i )a un du0 r,u. Cine v-o spune6 s rig, Caglios ro' ai ),rui o)0i s)lipir, deoda ,' +ulger/ndu-l pe =ilip )u s r,lu)irea lor. De unde "ndr,#neala de a g/ndi ), dumneavoas r, ave1i drep a e' iar eu nu6 De unde )ura(ul de a v, sus1ine prin)ipiile "mpo riva prin)ipiilor mele6 Dumneavoas r, ap,ra1i monar0ia' dumneavoas r,5 Ei .ine *i da), eu apar umani a ea6 Dumneavoas r, spune1i4 EDa1i Ce#arului )e es e al Ce#aruluiE: eu v, spun4 EDa1i lui Dumne#eu )e es e al lui Dumne#euE. Domnule repu.li)an din Ameri)a5 Domnule )avaler al ordinului Cin)inna us5 V, vor.es) "n numele iu.irii pen ru oameni' "n numele egali ,1ii. Dumneavoas r, ),l)a1i pes e popoare pen ru a s,ru a m/inile reginelor' Eu le s rives) "n pi)ioare pe regine pen ru a a(u a )/ de )/ popoarele. Nu v, ul.ur adora1ia' nu m, ul.ura1i "n mun)a mea. V, las lumina #ilei' soarele din )eruri *i soarele de la )ur e: l,sa1i-mi um.r, *i singur, a ea' "n1elege1i' nu-i a*a' +or1a )are m, +a)e s, vor.es) as +el' )um a1i "n1eles adineauri +or1a personali ,1ii mele6 Dumneavoas r, "mi spune1i4 EMori' u )are ai (igni o.ie) ul )ul ului meuE: eu spun4 EBr,ie* e' u )are lup1i "mpo riva a )eea )e ador euE: *i da), v, spun a)eas a' es e pen ru ), m, sim a / de pu erni) )u prin)ipiile mele: "n)/ ni)i dumneavoas r,' ni)i al1ii )a dumneavoas r,' ori)/ v-a1i s r,dui' nu ve1i pu ea s, m, opri1i ni)i o )lip, din drumul meu. Domnule' m, "nsp,im/n a1i 2 spuse =ilip. 9en ru prima da ,' poa e' "n rev,d "n a)eas , 1ar,' da ori , dumneavoas r,' +undul unei pr,p,s ii "n )are va s+/r*i regali a ea. =i1i pruden ' da), a1i v,#u a.isul. Dumneavoas r,' )are "mi spune1i a)eas a 2 repli), =ilip' emo1iona de onul p,rin es) )u )are "i vor.ise Caglios ro 2 dumneavoas r,' )are "mi des ,inui1i se)re e eri.ile' o)mai dumneavoas r, v, lipse* e genero#i a ea' deoare)e * i1i .ine ), m, voi arun)a "n pr,pas ie "nain e de a-i vedea ),#/nd pe )ei pe )are "i ap,r. Ei .ine' de)i v-am preveni *i' asemenea pre+e) ului lui Bi.eriu' m, voi sp,la pe m/ini' domnule de BaverneC5 !ar eu' eu 2 s rig, =ilip' "ndrep /ndu-se spre Caglios ro' )u "n+rigurare 2 eu )are nu sun de)/ un om sla. *i in+erior dumneavoas r,' m, voi +olosi "mpo riva dumneavoas r, de armele )elui sla.' m, voi apropia' )u o)0ii ume#i' )u vo)ea remur, oare' )u m/inile "mpreuna e: v, voi implora s,-i gra1ia1i' de da a a)eas a' )el pu1in' pe )ei pe )are "i urm,ri1i. V, voi )ere a)es lu)ru pen ru mine6 Au#i1i' pen ru mine' )are nu m, po o.i*nui' nu * iu de )e' s, v,d "n dumneavoas r, un du*man' v, voi a* ep a' v, voi )onvinge voi o.1ine "n s+/r*i de la dumneavoas r, +avoarea de a nu l,sa "n urma mea regre ul de a +i v,#u )um piere .ia a regin, *i de a nu m, +i lup a pen ru ea. <n +ine' domnule' voi reu*i' nu-i a*a' s, v, +a) s, dis ruge1i a)es pam+le din pri)ina ),ruia va pl/nge o +emeie: voi o.1ine a)es lu)ru sau' (ur pe onoarea mea' (ur pe a)eas , dragos e ne+eri)i , despre )are * i1i a / de mul e' ), "mi voi s r,punge inima ai)i' la pi)ioarele dumneavoas r,' )u a)eas , sa.ie' )are s-a dovedi nepu in)ioas, "mpo riva dumneavoas r,. A05 murmur, Caglios ro' privindu-l pe =ilip )u v,di a durere. A0 da), ar +i o1i )a dumneavoas r,' a* +i al, uri de ei' )a s, nu piar,5 Domnule' domnule' v, rog s, r,spunde1i la rug,min ea mea 2 "l implor, =ilip. Numara1i )ele o mie de exemplare de )olo *i arde1i-le )u m/na dumneavoas r, p/n, la ul imul 2 #ise Caglios ro' dup, o )lip, de ,)ere. =ilip sim1i ), "i sare inima din piep de .u)urie' alerg, la dulap' smulse +oile *i le arun), "n +o)' apoi' s r/ng/nd )u e+u#iune m/na lui Caglios ro' spuse4 Adio' adio' domnule *i v, mul1umes) de o mie de ori pen ru )eea )e a1i +,)u pen ru mine. 7i ple),. Da or,m +ra elui o )ompensa1ie pen ru )eea )e a su+eri sora 2 murmur, Caglios ro v,#/ndu-l )um se "ndep,r ea#,. Apoi' )u glas are4 Br,sura5

1$G

Colierul Reginei vol. 1

Capi olul XXXV

Capul 'amiliei de 0a!erne)

<n imp )e se "n /mplau a)es e lu)ruri "n s rada Neuve-Sain -?illes' domnul de BaverneC- a ,l se plim.a prin gr,din,' urma de doi vale1i )are "mpingeau un +o oliu. 9e a un)i erau la Versailles' poa e mai sun *i as ,#i' ni* e ve)0i pala e )u gr,dini +ran1u#e* i )are' imi /nd "n mod servil gus urile *i ideile maes rului' "1i amin eau "n mi) Versailles-ul lui Le NQ re1I *i al lui Mansard1$. Mai mul1i )ur eni 2 pro.a.il ), domnul de la =euillade a +os primul 2 "*i )ons ruir, "n mi) o ser, su. eran, de por o)ali' un ele* eu *i .,i "n s ilul .,ilor lui Apolo. Mai erau *i )ur1i de onoare *i un Brianon' o ul la o s)ar, de )in)i )en ime ri4 .a#inele erau )/ o ),ldare. Domnul de BaverneC +,)use la +el de )/nd maies a ea sa Ludovi) al XV-lea )ons ruise Brianonul. Casei de la Versailles i se ad,ugase o )opie a Brianon-ului' live#i *i gr,dini )u +lori. De )/nd maies a ea sa Ludovi) al XV!-lea "*i )ons ruise a eliere de l,), u*erie *i s runguri' domnul de BaverneC "*i +,)use *i el po )ov,rie *i /mpl,rie. De )/nd Maria-An oane a "n)on(urase pala ul )u gr,dini engle#e* i' p/r/ia*e ar i+i)iale' poieni *i )oli.e' domnul de BaverneC "*i +,)use "n r-unui din )ol1urile gr,dinii un mi) Brianon pen ru p,pu*i *i un r/ule1 pen ru r,1u* e. <n momen ul despre )are vor.im' el sor.ea aerul "nsori pe singura alee r,mas, nes)0im.a , din marele se)ol4 aleea de ei ale ),ror +lori al), uiau o dan el,rie ro*ie )a s/rmele s)oase din +o). Mergea )u pa*i mi)i' )u m/inile "n man*on' *i' din )in)i "n )in)i minu e' +o oliul "mpins de vale1i se apropia' )a el s, se poa , odi0ni dup, a / a rud,. Savura odi0na *i )lipea "n soarele pu erni)' )/nd un u*ier ie*i din )as, s rig/nd4 Domnul )avaler5 =iul meu5 ex)lam, ., r/nul' )u o .u)urie orgolioas,. <n or)/ndu-se *i v,#/ndu-l pe =ilip' )are "l urm, pe u*ier' spuse4 S)umpul meu )avaler5 7i' )u un ges ' "l )on)edie pe la)0eu. Vino' =ilip' vino 2 )on inu, .aronul 2 pi)i la vreme' mi-e min ea plin, de g/nduri senine. Ei' daO )e mu r, ai... E* i "m.u+na . Nu' domnule. 7 ii... )red ), * ii urmarea pove* ii... Ce poves e6 F, r/nul se "n oarse' vr/nd s, vad, da), nu as)ul , )ineva 9u e1i vor.i' domnule' nu ne-aude nimeni 2 "l "n)redin1a )avalerul. M, re+er la poves ea )u .alul. <n1eleg *i mai pu1in. Falul 8perei... =ilip se aprinse la +a1,' )eea )e nu s),p, r,u ,)iosului ., r/nel. !mpruden ule 2 spuse el 2 e por1i )a un marinar nepri)epu 4 )um au un v/n prielni)' "nal1, oa e p/n#ele. ;aide' a*ea#,- e i)i pe .an),' as)ul ,-m, *i o s, +ie .ine. Domnule' "n s+/r*i ... <n s+/r*i ' ai "n re)u m,sura' ai "n )arne vie' u )are erai a / de s+ios al ,da ,' a / de deli)a ' a / de re#erva Ei .ine' a)um o )ompromi1i. =ilip se ridi),4 Despre )ine vor.i1i' domnule6
1I

Le NQ re R1I1D-1$JJS' )ele.ru desena or +ran)e# de gr,dini *i par)uri. Lui "*i da ores) +aima )ele mai mul e par)uri *i gr,dini de la Versailles' Vaux' C0an illC' Di(on. Rn. .S 1$ @ules ;ardoiun Mansard R1IGI-1$J%S' n,s)u la 9aris' primul ar0i e) al lui Ludovi) al X!V-lea. El a ad,uga noi )ons ru)1ii )as elului de la Versailles' a )ons rui Marele Brianon' Domul !nvali#ilor' 9ia1a VendQme e ). Rn. .S

1$I

Alexandre Dumas
Despre ea' )e nai.a5 Despre ea. Care ea6 Ei' )re#i ), nu * iu nimi) despre es)apada a' despre es)apada voas r,' a am/ndurora' la .alul 8perei... Fravo' +rumos "1i *ade' n-am )e #i)e5 Domnule' pro es e#... ;aide' nu e sup,ra: )eea )e 1i-am spus e spre .inele ,u: da), nu e* i pruden ' vei +i prins' )e dra)u5 De da a as a ai +os v,#u )u ea la .al' al , da , vei +i v,#u "n al , par e. Am +os v,#u 6... La nai.a5 Aveai sau nu un domino al.as ru6 BaverneC vroia s, s rige ea nu avea ni)i un domino al.as ru' ), se "n*elau' ), nu +usese la .al' ), nu * ia despre )e .al vroia s,-i vor.eas), a ,l s,u: sun "ns, +iin1e ),rora le e sil, s, se apere "n "mpre(ur,ri deli)a e: numai )ei )e se * iu iu.i1i se ap,r, )u "nver*unare a un)i )/nd' ap,r/ndu-se' "l o)ro es) pe prie enul )are "i impli),. ELa )e .un 2 "*i #ise =ilip 2 s,-l l,mures) pe a a6 De al +el' vreau s, * iu o ulE. L,s, )apul "n piep ' )a un vinova )are m,r urise* e. Ve#i .ine 2 relu, ., r/nelul' rium+, or 2 ai +os re)unos)u ' eram sigur. 9rin urmare' domnul de Ri)0elieu' )are e iu.e* e mul *i )are se a+la la a)es .al' )u o1i )ei op #e)i de ani ai lui' domnul de Ri)0elieu' #i)' a )er)e a )ine pu ea +i dominoul al.as ru ),reia regina "i d,dea .ra1ul *i u e* i singurul )are pu ea +i .,nui : pe o1i )eilal1i "i v,#use *i * ii *i u )a domnul mare*al nu se "n*eal,. C, au .,nui ), sun eu +ie' nu m, "mpo rives)' dar ), regin, a +os re)unos)u ,' ia , )e mi se pure nemaipomeni 2 repli), )u r,)eal, =ilip. Ni)i nu era greu s-o re)uno* i' deoare)e *i-a s)os mas)a. 80' as a' ve#i u' dep,*e* e ori)e "n)0ipuire. A / a "ndr,#neala5 =emeia as a e ne.un, dup, ine' nu "n)ape "ndoial,. =ilip ro*i iar' "i era )u nepu in1, m )on inue )onvor.irea. 7i da), nu es e "ndr,#neal, 2 urm, BaverneC 2 a un)i nu-i de)/ o +oar e sup,r, oare "n /mplare. =ii a en ' )avalere' unii sun gelo*i' gelo*i de emu . Lo)ul de +avori al unei regine es e de invidia ' mai ales )/nd regina es e adev,ra ul rege. 7i BaverneC- a ,l rase "ndelung pe nas o pri#, de a.a). <mi vei ier a morala' nu-i a*a' )avalere6 !ar ,-m,' s)umpul meu5 <1i sun re)unos), or *i vroiam s, "mpiedi) )a "n /mplarea' +iind), es e o "n /mplare' s, dis rug, )eea )e ai )l,di )u a / a is)usin1,. =ilip se ridi),' s),lda de sudoare' )u pumnii s r/n*i. Se preg, ea s, ple)e *i s,-i re e#e vor.a a ,lui s,u )u .u)uria )u )are re e#i un *arpe: dar )eva "l "mpiedi)a' o )urio#i a e dureroas,' dorin1a +urioas, de a )unoa* e r,ul' un g0impe nemilos )are se r,su)e* e "n inimile "ndr,gos i e. <1i spuneam de)i ), sun em invidia1i 2 relu, ., r/nelul 2 *i e +ires). Cu oa e as ea' "n), n-am a ins )ulmea spre )are u ne vei ur)a. A a va +i gloria de a +i +,)u )a numele de BaCerneC s, 1/*neas), deasupra umilei sale o./r*ii. =ii pruden "ns,' al +el nu vom a(unge la 1in , *i planurile ale vor e*ua pe par)urs. Ar +i' "n r-adev,r' p,)a : s, pro)ed,m de)i )u a en1ie. =ilip se "n oarse )u spa ele pen ru' a-*i as)unde de#gus ul pro+und' dispre1ul )umpli )are d,deau r,s, urilor sale "n a)ele )lipe o expresie )e l-ar +i mira din )ale a+ar, pe ., r/n' poa e )0iar l-ar +i "ngro#i . Nu va re)e mul *i vei )ere o slu(., impor an , 2 )on inu, ., r/nul' "nviora . Vei )ere s, mi se dea o lo)o enen a regal, undeva' nu depar e de 9aris: vei ridi)a apoi la rangul de domeniu de pair al regelui =ran1ei proprie a ea BaverneC-Maison-Rouge: vei +a)e "n a*a +el' s, +iu prin re primii )are vor +i ridi)a1i la a)es rang' A*adar' vei pu ea +i du)e' pair *i general de divi#ie. Cum dup, a)e* i doi ani voi mai +i "n via1,' vei )ere s, mi se dea'.. Des ul5 Des ul5 url, =ilip. A' da), u e* i mul1umi ' eu nu sun . Bu ai oa , via1a "nain e eu doar vreo )/ eva luni. Bre.uie )a a)es e luni s, m, r,spl, eas), pen ru re)u ul ris *i medio)ru. De al +el' nu m, po pl/nge: Dumne#eu mi-a da doi )opii' E mul pen ru un om +,r, avere: iar da), +ii)a

1$$

Colierul Reginei vol. 1


mea n-a +os de +olos )asei noas re' u repari o ul. Bu e* i ar0i e) ul emplului. V,d "n ine pe marele BaverneC eroul. <mi inspiri respe) *i as a e )eva. Ce-i drep ' pur area a la )ur e es e admira.il,. 8' nu mi-a +os da s, v,d )eva mai a.il5 Cum adi),6 "n re., /n,rul' nelini* i ), a)es *arpe "i "n)uviin1ea#, pur area. Condui a a es e super.,. Nu e* i gelos "n aparen1,. La*i drum li.er u uror' dar' "n reali a e' 1ii o ul "n m/n,4 Es e o me od, +or e' "ns, in eligen ,. Nu "n1eleg 2 repli), =ilip' din )e "n )e mai "n1epa . Las, modes ia5 Nu ve#i ), mergi' pas )u pus' pe urmele demnului 9o emAin' )are i-a ului pe o1i )u noro)ul lui. A v,#u -o pe Ca erina )/ era de vani oas, "n dragos e: da), o l,sai li.er, #.ura din +loare "n +loare' "n or)/ndu-se la )ea mai +rumoas,: da), o urm,reai' no mai pu eai a inge. A*a ), s-a resemna . 7i el era )el )are "i "nv,1a pe noii +avori1i )um s, +ie )/ mai agrea.ili "mp,r, esei' el era )el )are' s)o1/ndu-le "n eviden1, unele )ali ,1i' le punea )u "nd+m/nare "n lumin, par ea lor vulnera.il,: el era )el )are o o.osea pe suveran, )u a)es e )apri)ii re), oare' "n lo) s, o lase s, se pli) iseas), )u dis ra)1iile o+eri e de el' 9o emAin. 7i preg, ind domnia e+emer, a a)es or +avori1i' )are' ironi)' erau numi1i )ei doispre#e)e Ce#ari' 9o emAin "*i )onsolida o domnie ve*ni),' indes ru) i.il,. Doamne' )/ e in+amii de ne"n1eles5 murmur, .ie ul =ilip' privindu-*i a ,l )u uimire. F, r/nul )on inu, imper ur.a.il4 <n )ompara1ie )u 9o emAin' u +a)i o mi), gre*eal,4 n-o prea supraveg0e#i. El era o impul )u o)0ii "n pa ru. La a)es e )uvin e' =ilip' )re#/nd ), a ,l s,u delirea#,' ridi), din umeri' prea pu1in respe) uos. Da' da 2 #ise ., r/nelul 2 )re#i oare ), n-am g0i)i 6 Ai s, ve#i. Ce anume' domnule6 BaverneC "n)ru)i*a .ra1ele. 9o1i s,-mi spui 2 #ise el 2 ), nu-1i )re* i )u gri(, su))esorul6 Su))esorul6 repe , =ilip' p,lind. 9o1i s,-mi spui ), nu * ii ), regina are idei +ixe "n dragos e *i ),' la o even ual, s)0im.are din par ea ei' nu vrei s, +ii )u o ul sa)ri+i)a ' "ndep,r a ' a*a )um se "n /mpla "n o deauna )u regina' deoare)e nu poa e s, iu.eas), "n pre#en *i s, su+ere "n re)u 65 Vor.i1i p,s,re* e' domnule .aron5 F, r/nul "n)epu din nou s, r/d, )u a)el r/s s riden *i ma)a.ru )are-l +,)ea pe =ilip s, resar,' de par), ar +i au#i 1ip, ul unui du0 r,u. Vrei s, m, +a)i s, )red ), nu-l mena(e#i "n mod a) i) pe domnul de C0arnC6 C0arnC65 Da' vii orul ,u su))esor. 8mul )are' )/nd va domni' ar pu ea s, e exile#e' )um *i u po1i s,-i exile#i pe domnii de CoignC' de Vaudreuil *i pe al1ii. Lui =ilip i se ur), s/ngele la )ap. Des ul5 s rig, el. V, repe 4 des ul' domnule5 Mi-e ru*ine ), v-am as)ul a a / a vreme5 Cel )are spune ), regina =ran1ei es e o Messalin,' a)ela' domnule' es e un )alomnia or )riminal5 Fine5 =oar e .ine5 ex)lam, ., r/nelul. Ai drep a e' a)es a es e rolul ,u: e asigur "ns, ), nu ne-aude nimeni. A0' Doamne5 7i "n )eea )e "l prive* e pe C0arnC' ve#i .ine ),-1i )unos) in en1iile. 8ri)/ de a.il es e planul ,u' am g0i)i ' ve#i u4 as a e "n s/ngele )elor din +amilia BaverneC. Con inu,' =ilip' )on inua. M,gule* e-l' po ole* e-l' )onsolea#,-l pe C0arnC' a(u ,-l s, se rans+orme' lin *i +,r, am,r,)iune' din iar., "n +loare *i +ii "n)redin1a ), es e un gen ilom )are' mai /r#iu' )/nd va +i +avori ' e va r,spl, i pen ru o )e-ai +,)u pen ru el. Dup, a)es e )uvin e' domnul de BaverneC' +oar e m/ndru de perspi)a)i a ea sa' +,)u o mi), s,ri ur,' )are amin ea de vremea )/nd era +/nar' /n,r *i "n+lori or. =ilip "l apu), de m/ne)a *i-l opri' +urios. Va s, #i), a*a 2 "n)epu el. Ei .ine' domnule' logi)a dumneavoas r, es e admira.il,.

1$%

Alexandre Dumas
Am g0i)i ' nu-i a*a *i e-ai sup,ra pe mine6 N-are nimi)5 Ai s, m, ier1i' +iind), in en1iile mele sun .une. De al +el' "mi pla)e C0arnC *i m, .u)ur ), pro)ede#i )u el "n +elul ,s a. <n )lipa de +a1,' domnul de C0arnC al dumi ale es e "n a*a m,sur, +avori ul' r,s+,1a ul' elevul meu )res)u )u mare gri(,' "n)/ adineauri i-am da )u spada a)eas a o lovi ur, "n )oas e. 7i =ilip "i ar, , a ,lui s,u sa.ia. Aoleu5 ex)lam, BaverneC' "nsp,im/n a ' v,#/nd )um "i ard o)0ii +iului s,u' pre)um *i ie*irea-i .eli)oas,. Doar nu vrei s, spui ), e-ai ., u )u domnul de C0arnC6 7i ), l-am s r,puns )u sa.ia5 Fa da. Dumne#eule mare5 !a , )um * iu eu s, "ngri(es)' s, r,s+,1 *i s,-i )or)oles) pe su))esorii mei 2 ad,ug, =ilip. A)um ), a1i a+la ' apli)a1i-v, eoria la pra) i), mea. 7i' +,)/nd o mi*)are dispera ,' vru s, +ug,. F, r/nelul se ag,1, de .ra1ul lui. =ilip5 =ilip5 Spune-mi ), glume* i. Numi1i-o glum,' da), vre1i' dar a*a am pro)eda . F, r/nul "*i ridi), o)0ii spre )er' ./igui )/ eva vor.e +,r, *ir *i' p,r,sindu-*i +iul' se repe#i "n an i)amer,. Repede5 Repede5 s rig, el. Un om s, "n)ale)e *i s, alerge s, se in erese#e de soar a domnului de C0arnC' )are a +os r,ni . S, a+le )um se sim e *i s, nu ui e s,-i spun, ), es e rimisul meu5 Br,d, orul ,s a de =ilip 2 #ise el' "n or)/ndu-se 2 es e lei +ra ele surorii sale5 7i eu' )are-l )redeam vinde)a 5 A0' nu exis , de)/ un )ap "n +amilia mea... al meu5

Capi olul XXXV!

Catrenul domnului de Pro!ence

<n imp )e la 9aris *i la Versailles se pe re)eau oa e a)es e evenimen e' regele' lini* i )a de o.i)ei' de )/nd "*i * ia +lo ele vi) orioase *i de )/nd iama )ea grea re)use' se odi0nea "n )a.ine ul s,u' "n mi(lo)ul 0,r1ilor *i planiglo.urilor' "n ov,r,*ia mi)ilor ma*in,rii *i visa s, rag, noi .ra#de pe m,ri pen ru vasele lui La 93rouse. 8 ., aie u*oar, "n u*, "l re#i din vis,rile sale "naripa e *i din gus area s ra*ni), pe )are o)mai o luase. <n )lipa a)eea se au#i o vo)e )are spuse4 9o s, in ru' +ra e drag,6 EDomnul )on e de 9roven)e' nesu+eri ul5E .om.,ni regele' "mping/nd la o par e )ar ea de as ronomie' des)0is, la )ele mai mari )ons ela1ii. !n r, 2 r,spunse Ludovi). Un persona( ro o+ei' s)und *i ro*)ovan' )u o)0ii vii' in ra "n r-un +el prea respe) uos pen ru un +ra e' prea +amiliar pen ru un supus. Nu m, a* ep ai' +ra e6 #ise el. Nu' pe legea mea5 Be deran(e#6 Nu' dar ai )eva in eresan s,-mi spui6 Un #von a / de )arag0ios' de gro es)... A0' a05 8 r,u a e... 9e legea mea' da' +ra e drag,... 7i )ine e-a amu#a ' spun/ndu-1i-o6 E0' numai pen ru ), era )eva apar e... Vreo r,u a e "mpo riva mea. Dumne#eu mi-e mar or ), n-a* +i r/s' da), ar +i +os a*a. A un)i... "mpo riva reginei.

1$K

Colierul Reginei vol. 1


Sire' "n)0ipui1i-v, ), mi s-a spus serios' dar de da a a)eas a +oar e serios... su , "n su ,' mie "n mie... =ra e' de )/nd pre)ep orul meu mi-a )eru s, admir a)es e o)oli*uri ora ori)e la doamna de Sevigne' )a model al genului' nu le mai admir de lo)... =ap ele. Ei .ine' drag, +ra e 2 relu, )on ele de 9roven)e' "n ru)/ va (igni de a)eas , primire .ru ala 2 se spune ), regina n-a dormi a)as, alal ,ieri. ;a' 0a' 0a5 7i se sili s, r/d,. Ar +i +oar e ris da), ar +i adev,ra 2 r,spunse regele' )u gravi a e. Dar nu es e adev,ra ' nu-i a*a' +ra e drag,6 Nu. 7i nu es e adev,ra ni)i )a regin, a +os v,#u , a* ep /nd la 9oar a Re#ervoarelor6 Nu. <n #iua a)eea' * ii' )/nd ai da ordin s, se "n)0id, poar a la orele unspre#e)e6 Nu * iu. Ei .ine' "n)0ipuie* e-1i' ra e drag,' ), #vonul pre inde... Ce vrea s, "nsemne a)es #von6 Unde es e6 Cine es e6 !a , o "n re.are serioas,' da' +oar e serioas,. <n r-adev,r' )ine es e #vonul6 Ei .ine' a)es )ineva +,r, )0ip' )are nu poa e +i prins *i )are se nume* e #von' pre inde ), a v,#u -o "n noap ea a)eea pe regin,' .ra1 la .ra1 )u domnul )on e dOAr ois' pe la orele dou,spre#e)e *i (um, a e. Unde6 <ndrep /ndu-se ), re o )as, pe )are domnul dOAr ois o are "n spa ele gra(durilor. Maies a ea voas r, n-a au#i vor.indu-se despre a)eas , enormi a e6 Fa da' +ra e drag,' sigur ), am au#i vor.indu-se' era *i +ires). Cum adi),' sire6 Cum "1i spun4 8are dumnea a n-ai +,)u nimi) )a s, a(ung, la ure)0ile mele6 Eu6 Da' dumnea a. Sire' )e-am +,)u 6 Un )a ren' de pild,' )are a +os ip,ri "n Mer)ur. Un )a ren65 #ise )on ele' mai ro*u la +a1, de)/ a un)i )/nd in rase. V, merge +aima ), sun e1i +avori ul mu#elor. Nu )0iar p/n, "n r-a / ... )a s,... Ca s, +a)e1i un )a ren )are s+/r*e* e )u urm, orul vers4 /lena nu se sinc ise+te de bunul rege %enelau... Eu' sire65... Nu ,g,dui' ia , )a renul )u au ogra+: e s)risul dumi ale... Ce-i drep ' nu prea m, pri)ep la poe#ie' 0ei' dar la s)ris' sun exper 5... Sire' o ne.unie adu)e dup, sine al , ne.unie... Domnule de 9roven)e' e asigur ), n-a +os ne.unie de)/ din par ea dumi ale *i m, mir ), un +ilo#o+ a pu u s,v/r*i asemenea ne.unie: s, p,s r,m a)es )ali+i)a iv pen ru )a renul dumi ale. Sire' maies a ea voas r, es e aspru )u mine. Legea alionului' +ra e. <n lo) s, +a)i )a renul' ai +i pu u s, e in+orme#i despre )eea )e a +,)u regina: eu a*a am +,)u : *i' "n lo)ul unui )a ren "mpo riva ei' de +ap ' "mpo riva mea' ai +i pu u s, s)rii un oare)are madrigal pen ru )umna a dumi ale. Vei spune ), es e un su.ie) )are nu prea e inspir,: "ns, mie "mi pla)e mai mul o epis ol, s /nga)e de)/ o sa ir, .ine +,)u a. ;ora1iu o spune *i el' ;ora1iu' poe ul dumi ale. Sire' m, )ople*i1i. =iind), nu e* i )onvins de nevinov,1ia reginei )um sun eu 2 repe , regele' )u +ermi a e 2 ai +a)e .ine s,-l re)i e* i pe ;ora1iu al dumi ale. 8are nu el a spus a)es e )uvin e +rumoase6 Rog s,-mi +ie )u ier are' eu )am s /l)es) la ina4 Rectius oc es2 89oc faciens vivam melius, sic dulcis amicis occurram. ./ste mai bine a+a2 8dac o fac, voi fi mai

1%J

Alexandre Dumas
cinstit5 dac o fac, voi fi bun cu prietenii mei.. Desigur' dumnea a vei radu)e mai elegan de)/ mine' +ra e drag,' dar )red ), a)es a es e sensul. 7i dup, )e-i d,du a)eas , le)1ie' mai mul )a un p,rin e de)/ )a un +ra e' .unul rege a* ep , )a vinova ul s, "n)eap, s, se (us i+i)e. Con ele se g/ndi un imp )e anume re.uie s, r,spund,' "ns, nu )a un om a+la "n "n)ur), ur,' )i )a un ora or "n ),u are de e+e) e. Sire 2 "n)epu el 2 ori)/ de sever, a +os sen in1a maies ,1ii voas re' am o s)u#, *i nu res) speran1a ), voi +i ier a . Vor.e* e' +ra e drag,. M, s)u#a1i de a m, +i "n*ela ' nu-i a*a *i nu de a +i avu o rea in en1ie6 De a)ord. Da),-i a*a' maies a ea voas r,' )are * ie ), nu es e om )el )e nu se "n*eal,' maies a ea voas r, nu va admi e oare ), *i eu m-am "n*ela 6 Spiri ul dumi ale' +ra e' es e mare *i generos' a*a ), nu-l voi a)u#a. Ei .ine' sire' )um s, nu m, "n*el' au#ind o )e se spune6 Noi' )eilal1i prin1i' r,im "n r-o a mos+er, de )alomnie' sun em )ople*i1i. Nu am spus ), am )re#u ' am spus )e mi s-a spus. Da),-i a*a' e per+e) ... dar... Ca renul6 A0' poe1ii sun +iin1e .i#are: *i-apoi nu-i mai .ine s, r,spun#i )ri i)/nd )u .l/nde1e... )eea )e poa e +i *i un aver ismen ' de)/ s, e "n)run1i6 Amenin1,rile puse "n versuri nu (ignes)' sire: nu sun )a pam+le ele' "mpo riva ),rora maies a ea voas r, ar re.ui s, ia m,suri: pam+le e' )a )el pe )are am s, vi-l ar, eu "nsumi. Un pam+le 65 Da' sire: "mi re.uie negre*i un ordin prin )are s, +ie rimis la Fas ilia i),losul au or al a)es ei gro#,vii. Regele se ridi), .rus) *i #ise4 S, v,d5 Nu * iu da), re.uie )a eu' sire... Fa da' .a da' ai da oria: nimi) nu re.uie )ru1a "n a)eas , "mpre(urare. Ai pam+le ul6 Da' sire. D,-mi-l. 7i )on ele de 9roven)e s)oase din .u#unar un exemplar din *ovestea /tteniotnaei' dova-da +a al, pe )are .as onul lui C0arnC' sa.ia lui =ilip' +o)ul lui Caglios ro o l,saser, s, in re "n )ir)ula1ie. Regele "*i arun), o)0ii pe +oaie' )u rapidi a ea omului o.i*nui s, )i eas), pasa(ele in eresan e ale unei ),r1i sau ale unui (urnal. Ce in+amie 2 ex)lam, el 2 )e in+amie5 Vede1i' sire4 se #i)e ), sora mea a +os la 0/rd,ul lui Mesmer. Ei .ine' da' a +os 5 A +os 65 ex)lam, )on ele de 9roven)e. Cu permisiunea mea. 80' sire5... 7i nu pre#en1a ei la Mesmer m, +a)e s, m, "ndoies) de )umin1enia sa' deoare)e eu iam "ng,dui s, mearg, "n 9ia1a VendQme. Maies a ea voas r, nu a "ng,dui )a regina s, se apropie de 0/rd,u pen ru a experimen a ea "ns,*i... Regele ., u din pi)ior. Con ele ros ise a)es e )uvin e o)mai "n )lipa )/nd o)0ii lui Ludovi) al XV!-lea par)urgeau pasa(ul )el mai (igni or la adresa Mariei-An oane a *i anume des)rierea pre insei sale )ri#e' a #v/r)olirilor' a volup oasei neor/nduieli a "m.r,),min ei sale' a o )eea )e' "n s+/r*i ' a r,sese a en1ia asupra domni*oarei 8liva "n re)ere pe la Mesmer. !mposi.il' imposi.il5 repe , regele' p,lind. A' poli1ia re.uie s, * ie )e se as)unde ai)i5 Sun,.

1%1

Colierul Reginei vol. 1


Domnul de Crosne 2 porun)i el. C,u a1i-l pe domnul de Crosne5 Sire' as ,#i es e #iua rapor ului s,p ,m/nal *i domnul de Crosne a* eap , "n 8eil-deFoeu+. S, in re5 <ng,duie-mi' drag, +ra e... 2 spuse )on ele de 9roven)e' )u ipo)ri#ie. 7i se pre+,)u ), vrea s, ias,. R,m/i5 <i ordon, Ludovi) al XV!-lea. Da), regin, es e vinova ,' ei .ine' domnule' dumnea a +a)i par e din +amilie *i po1i s-o * ii: da), es e nevinova ,' re.uie' de asemenea' s, * ii' pen ru ), ai .,nui -o. Domnul de Crosne in r,. V,#/ndu-l pe domnul de 9roven)e )u regele' el "n)epu prin a pre#en a omagiile sale respe) uoase )elor dou, m,rimi ale rega ului: apoi' adres/ndu-se regelui' spuse4 Rapor ul es e ga a' sire. <nain e de ori)e' domnule' expli)a1i-ne )um de s-a pu.li)a la 9aris un pam+le a / de m/r*av "mpo riva reginei6 "i )eru Ludovi) al XV!-lea. /tteniotna: #ise domnul de Crosne. Da. Sire' e vor.a despre un ga#e ar numi Re eau. Da. <i )unoa* e1i numele' dar ni)i nu l-a1i "mpiedi)a s, pu.li)e' ni)i nu l-a1i ares a dup, pu.li)are. Sire' nimi) nu era mai u*or de)/ s,-l ares ,m5 V, po ar, a ordinul de ridi)are ga a preg, i "n por o+elul meu. A un)i' de )e nu a +os ares a 6 Domnul de Crosne se "n oarse spre domnul de 9roven)e. Eu m, re rag' maies a e 2 spuse a)es a' rar. Nu' nu 2 r,spunse regele. Doar v-am )eru s, r,m/ne1i. A*a ), v, rog s, r,m/ne1i. Con ele se "n)lin,. Vor.i1i' domnule de Crosne' vor.i1i des)0is' +,r, re#erve' vor.i1i repede *i )lar. Ei .ine' sire' ia , )e v, r,spunde *e+ul poli1iei4 nu l-am ares a pe ga#e arul Re eau' pen ru ), re.uia s, am negre*i ' "nain e de a +a)e a)es lu)ru' o expli)a1ie )u maies a ea voas r,. C0iar o dores). 9oa e' sire' ar +i mai .ine s, i se dea a)es ui ga#e ar o pung, )u .ani *i s, +ie rimis dra)ului undeva' des ul de depar e. De )e6 9en ru ),' sire' )/nd a)e* i nemerni)i spun min)iuni' pu.li)ul' )/nd i se ara , ), es e a*a' se .u)ur, da), min)ino*ii sun ., u1i' da), li se aie ure)0ile sau da), sun )0iar sp/n#ura1i. Dar )/nd' din nenoro)ire' dau pes e un adev,r... Un adev,r65 Domnul de Crosne se "n)lin,. Da. 7 iu. Regina a +os "n r-adev,r la 0/rd,ul lui Mesmer. S-a dus' da' es e o nenoro)ire' )um spune1i: dar eu i-am permis. 8' sire5... murmur, domnul de Crosne. Ex)lama1ia s)oas, de a)es supus respe) uos "l i#.i pe rege mai mul )0iar de)/ da), ar +i ie*i de pe .u#ele rudei geloase. 9resupun ), regina nu es e pierdu , din )au#a a)eas a6 Nu' sire' dar es e )ompromis,. Domnule de Crosne' s, vedem )e v-a spus poli1ia dumneavoas r,. Sire' mul e lu)ruri )are' )u o respe) ul pe )are "l da ore# maies ,1ii voas re' )u oa , adora1ia respe) uoasa pe )are o sim pen ru regin,' se po rives) )u unele a+irma1ii din pam+le . Se po rives)' a1i spus6

1%>

Alexandre Dumas
!a , )um4 o regin, a =ran1ei' )are se du)e "m.r,)a a )a o +emeie oare)are "n mi(lo)ul a)elei mul1imi du.ioase' a ras, de a)ele )iud,1enii magne i)e ale lui Mesmer *i )are se du)e singur,... Singur,65 ex)lam, regele. Da' sire. V, "n*ela1i' domnule de Crosne. Nu )red' sire. Rapoar ele gre*es). Sun a / de exa) e' sire' "n)/ v, po des)rie "n am,nun oale a maies ,1ii sale' o )eea )e are leg, ur, )u persoana ei' pa*ii' ges urile' s riga ele sale... S rig, ele sale65 Regele p,li *i mo o oli #iarul. C0iar *i suspinele i-au +os no a e de ), re agen1ii mei 2 ad,ug, imid domnul de Crosne. Suspinele5... Doamne' regina *i-a pierdu )apul p/n, "n r-a / 65... Regina pune a / de pu1in pre1 pe onoarea mea de rege *i pe onoarea sa de +emeie65 Es e imposi.il 2 in erveni )on ele de 9roven)e. Ar +i mai mul de)/ un s)andal *i maies a ea s, nu es e )apa.il, s,-l +a),. A)eas , +ra#, era mai mul o exagerare a a)u#a1iei de)/ o s)u#,. Regele "*i d,du seama *i se revol ,. Domnule 2 se adres, el *e+ului poli1iei 2 men1ine1i )eea )e a1i spus6 Din p,)a e' p/n, la ul imul )uv/n ' sire. =ra e' dumneavoas r, v, da ore# o dovad, asupra )elor )e am a+irma 2 #ise regele' re)/ndu-*i .a is a pes e +run ea n,p,di , de sudoare. 8noarea reginei *i a "n regii mele )ase. Nu po s, ris). !-am "ng,dui reginei s, mearg, la 0/rd,ul lui Mesmer' dar i-am ordona s, ia )u ea o persoan, de "n)redere' irepro*a.ilii' s+/n a )0iar. A' da), ar +i +os a*a... 2 spuse domnul de Crosne. Da 2 "n ,ri *i )on ele de 9roven)e 2 da), o +emeie )a doamna de Lam.alle' de pild,... =ra e' )0iar pe doamna prin)ipesa de Lam.alle i-am indi)a -o reginei' numai pe ea. Din ne+eri)ire' sire' prin1esa nu a +os lua ,. Ei .ine 2 ad,ug, regele' ul.ura 2 da), neas)ul area a mers a / de depar e' re.uie s, pedepses) )u asprime pe vinova *i "l voi pedepsi. 7i un )umpli o+ a "i pe)e lui .u#ele' dup, )e "i s+/*iase inima. Numai ), 2 relu, el' mai "n)e 2 o m, mai "ndoies): es e +ires)' dumneavoas r, nu "mp,r ,*i1i a)eas , "ndoial,' dumneavoas r, nu sun e1i regele' so1ul' prie enul )elei )are es e a)u#a ,... Vreau s, "nl, ur a)eas , "ndoial,. Sun,: ap,ru un o+i1er de servi)iu. A+la1i 2 porun)i regele 2 da), doamna prin1es, de Lam.alle se a+l, la regin, sau es e "n apar amen ul ei. Sire' doamna de Lam.alle se plim., "n gr,dina )ea mi), "mpreun, )u maies a ea sa *i o al , doamn,. Ruga1i-o pe doamna prin1es, s, vin, imedia ai)i. 8+i1erul ple),. A)um' domnilor' "n), #e)e minu e: n-a* * i )e 0o ,r/re s, iau p/n, a un)i. 7i Ludovi) al XV!-lea' )on rar o.i)eiului s,u' se "n)run , *i se ui , la )ei doi mar ori ai durerii sale' )u o privire aproape amenin1, oare. Cei doi mar ori p,s rar, ,)erea. Domnul de Crosne era )u adev,ra m/0ni ' domnul de 9roven)e simula o ris e1e de )are s-ar +i molipsi *i #eul Momus1% "n persoan,. Un +o*ne u*or de m, ase "n spa ele u*ii "l ves i pe rege ), prin1esa Lam.alle se apropia.

1%

<n mi ologia grea), personi+i)a sar)asmul.

1%D

Colierul Reginei vol. 1

Capi olul XXXV!!

Prin"esa de Lamballe

9rin1esa de Lam.alle in r,' +rumoas, *i senin,' )u +run ea ne ed,' )u .u)lele r,#le1e ale piep ,n, urii "ndr,#ne1 ridi)a e de pe /mple' )u spr/n)enele negre *i +ine' par), desena e )u u*' )u o)0ii s,i al.a* ri' limpe#i' imen*i' s r,lu)i ori )a side+ul' )u nasul s,u drep *i per+e) ' )u .u#ele )as e *i volup oase o oda ,: oa , a)eas , +rumuse1e "n)unun/nd un rup +,r, egal' +erme)a *i impunea. 9rin1esa adu)ea )u ea a)el par+um de vir u1i' de gra1ie *i ima eriali a e' pe )are La Valliere "l "mpr,* ia "nain e de a +i deveni +avori , *i dup, )e a ),#u "n di#gra1ie. C/nd o v,#u venind' #/m.i oare *i modes ,' regele se sim1i )ople*i de durere. EVai5 Se g/ndi el. Ceea )e va ie*i din a)eas , gur, va +i o os/nd, +,r, drep de apel.E Lua1i lo)' prin1es,5 #ise suveranul' "n)lin/ndu-se ad/n). Domnul de 9roven)e se apropie *i "i s,ru , m/na. Regele se re)ulese. Ce dore* e maies a ea voas r, de la mine6 "n re., prin1esa' )u o vo)e de "nger. 8 in+orma1ie' doamn,' o in+orma1ie exa) ,' veri*oar,. A* ep ' sire. <n )e #i a1i +os )u regina la 9aris6 ?/ndi1i-v, .ine. Domnul de Crosne *i )on ele de 9roven)e se privir, surprin*i. <n1elege1i-m,' domnilor 2 le spuse regele. Dumneavoas r, nu v, "ndoi1i' eu "ns, da. <n )onse)in1,' "n re. )a un om )are se "ndoie* e. Mier)uri' sire 2 r,spunse prin1esa. M, ve1i ier a 2 )on inu, Ludovi) al XV!-lea 2 dar dores) s, * iu adev,rul' veri*oar,. <l ve1i * i "n re./ndu-m,' sire 2 r,spunse )u simpli a e doamna de Lam.alle. 7i )e a1i +,)u la 9aris' veri*oar,6 Am mers la domnul Mesmer' "n 9ia1a VendQme' sire. Cei doi mar ori res,rir,' regele se "nro*i de emo1ie. Singur,6 spuse el. Nu' sire' )u maies a ea sa regina. Cu regina6 Spune1i )u regina65 s rig, Ludovi) al XV!-lea' lu/ndu-i m/na )u ardoare. Da' sire. Domnul de 9roven)e *i domnul de Crosne se apropiar,' ului1i. Maies a ea voas r, i-a "ng,dui reginei 2 )on inu, doamna de Lam.alle 2 )el pu1in a*a mi-a spus maies a ea sa. 7i maies a ea sa avea drep a e' veri*oar,... A)um... mi se pare ), respir mai u*ura ' deoare)e doamna de Lam.alle nu min e ni)ioda ,. Ni)ioda ,' sire 2 murmur, prin1esa. 8' ni)ioda ,5 ex)lam, )u )onvingere *i plin de )el mai mare respe) domn il de Crosne. A un)i' permi e1i-mi' sire... A' desigur' v, permi ' domnule de Crosne: "n re.a1i' )er)e a1i' o re) pe s)umpa noas- r, prin1es, pe .an)a a)u#a1ilor' o las "n s ,p/nirea dumneavoas r,. Doamna de Lam.alle #/m.i. Sun ga a 2 spuse ea. Numai ),' sire' or ura a +os a.oli ,. Da' am a.oli -o pen ru )eilal1i 2 #ise regele' sur/#/nd 2 dar n-am a.oli -o pen ru mi-ne. Doamn, 2 "n)epu *e+ul poli1iei 2 ave1i .un, a ea s,-i spune1i regelui )e a1i +,)u "mpreun, )u maies a ea sa la domnul Mesmer *i' "n ul imul r/nd' )um era "m.r,)a , maies a ea sa6 Maies a ea sa pur a o ro)0ie de a+ a argin ie' pelerin, de muselin, .roda ,' un man*on de 0ermin,' o p,l,rie de )a i+ea ro# )u pangli)i mari negre.

1%&

Alexandre Dumas
Erau semnalmen e )u o ul di+eri e de )ele ale 8livei. Domnul de Crosne se ar, a nespus de surprins' )on ele de 9roven)e "*i mas), .u#ele. Regele "*i +re)a m/inile. 7i )e a +,)u regina' "nda , )e a in ra 6 "n re., el. Sire' ave1i drep a e s, spune1i' E"nda , )e a in ra E' deoare)e' de a.ia am in ra ... <mpreun,6 Da' sire' "mpreun,. Cum spuneam' de a.ia am in ra "n primul salon' unde nimeni nu ne-a da a en1ie' a / de mare era in eresul pe )are-l s /rneau mis erele magne ismului' )a o +emeie se apropie de maies a ea sa *i "i o+eri o mas),' implor/nd-o s, nu +a), ni)i un pas mai depar e. 7i dumneavoas r, v-a1i opri 6 "n re., gr,.i )on ele de 9roven)e. Da' domnule. 7i n-a1i mai re)u pragul primului salon6 "n re., domnul de Crosne. Nu' domnule. 7i a1i 1inu -o o impul de .ra1 pe regin,6 in erveni regele' )u o urm, de nelini* e. Bo impul: .ra1ul maies ,1ii sale s-a spri(ini pe .ra1ul meu. Ei .ine 2 i#.u)ni regele 2 )e )rede1i' domnule de Crosne6 Ce spune1i' +ra e drag,6 Es e ex raordinar' es e nemaipomeni 2 #ise domnul de 9roven)e' simul/nd o veselie )are l,sa s, se vad,' mai .ine de)/ ar +i +,)u -o "ndoiala' o ne)a#ul pe )are "l sim1ea la au#ul a)es or ve* i. Nu es e nimi) nemaipomeni 2 se gr,.i s, r,spund, domnul de Crosne' pe )are .u)uria nes /n(eni a a regelui "l +,)ea s, ai., remu*),ri. Bo )e a spus doamna prin1esa nu poa e +i de)/ adev,rul adev,ra . Re#ul , de)i6... #ise domnul de 9roven)e. Re#ul , de)i ), agen1ii mei s-au "n*ela ' monseniore. Vor.i1i serios6 "n re., )on ele de 9roven)e' )u a)eea*i nelini* e. Fine"n1eles' monseniore' agen1ii mei s-au "n*ela . Maies a ea sa a +,)u )eea )e a spus doamna de Lam.alle' nimi) al )eva. <n )eea )e-l prive* e pe ga#e ar' da), eu sun )onvins de spusele )u des,v/r*ire adev,ra e ale doamnei prin1ese' )red ), *i se), ur, as a' re.uie s, +ie: m, du) s, rimi imedia ordinul de ares are. Doamna de Lam.alle "n or)ea )apul )/nd "n r-o par e' )/nd "n )ealal ,' )u lini* ea pe )are 1i-o d, ino)en1a )are vrea s, * ie )e se "n /mpla' o ino)en1, "n a)eea*i m,sur, plin, de )urio#i a e' )a *i de eam,. Un momen 2 in erveni regele 2 un momen : avem des ul imp s,-l sp/n#ur,m pe ga#e ar. A1i pomeni despre o +emeie )are a opri -o pe regin, la in rarea "n salon' prin1es,. Spune1i-ne )ine era +emeia. Maies a ea sa p,rea )a o )unoa* e' sire: voi spune )0iar' deoare)e nu min ni)ioda ,' ), * iu ), maies a ea s, o )unoa* e. A*adar' veri*oar,' re.uie s, vor.es) )u a)eas , +emeie' es e neap,ra nevoie. Ai)i se a+la "n regul adev,r: numai ai)i se a+l, )0eia mis erului. As a-i *i p,rerea mea 2 "n)uviin1, domnul de Crosne )/nd regele se "n oarse spre el. Vor.e... 2 murmur, )on ele de 9roven)e. !a , o +emeie )are mi se pare un +el de #eu al u uror de#leg,rilor. Veri*oar, 2 ros i el )u vo)e are 2 regina n-a m,r urisi ), o )unoa* e pe a)ea +emeie6 Maies a ea s, nu mi-a m,r urisi ' monseniore' mi-a poves i . =ra ele nos ru vrea s, v, spun, 2 se ames e)a regele 2 ), da), regin, o )unoa* e pe a)ea +emeie' dumneavoas r, de asemenea "i * i1i numele. Es e doamna de La Mo e Valois. !n rigan a as a5 s rig, regele' )u )iud,. Cer*e oarea as a5 ex)lam, )on ele. Dra)e' dra)e5 Va +i greu s,-i punem "n re.,ri: e are *irea ,. Vom +i *i noi la +el de *ire1i )u ea 2 spuse domnul de Crosne. 7i' de al +el' nu mai es e nevoie de *ire enie' dup, )ele rela a e de doamna de Lam.alle. As +el ), la primul )uv/n al regelui...

1%G

Colierul Reginei vol. 1


Nu' nu 2 #ise Ludovi) al XV!-lea' des)ura(a 2 n-am ni)i un )0e+ s-o v,d pe regina "n r-o so)ie a e a / de nepl,)u ,. Regin, es e a / de .un,' "n)/ ' su. pre ex ul s,r,)iei' se adun, "n (urul ei o )e es e mai du.ios din r/ndurile no.ilimii in+erioare a rega ului. Doamna de La Mo e es e o Valois au en i)a 2 pre)i#, doamna de Lam.alle. S, +ie o )e vrea' veri*oar, drag,' eu nu dores) s, pun, pi)iorul ai)i. Mai .ine m, lipses) de .u)uria imens, pe )are mi-ar +i +,)u -o o ala de#vinov,1ire a reginei: pre+er s, renun1 la a)eas , .u)urie' de)/ s, m, a+lu "n pre#en1a unei asemenea +iin1e. 7i' )u oa e a)es ea' v, ve1i a+la5 s rig, regina' palid, de m/nie *i' des)0i#/nd u*a )a.ine ului' ap,ru "n+rumuse1a , de o no.il, indignare' "n +a1a o)0ilor ului1i ai )on elui de 9roven)e' )are salu , )u s "n-g,)ie din spa ele u*ii' )e se r/n i )u #gomo . Da' sire 2 )on inu, regina 2 nu es e su+i)ien s, spui4 EMi-ar pl,)ea sau n-am )0e+ s, o v,d pe +iin1a a)eeaE. A)eas , +iin1, es e un mar or ),ruia in eligen1a a)u#a orilor mei... 2 *i-l privi pe )umna ul s,u 2... *i +ran)0e1a (ude), orilor mei... 2 se "n oarse spre rege *i domnul de Crosne 2... ),ruia' "n +ine' propria sa )on* iin1,' ori)/ de perver i a ar +i' "i vor smulge adev,rul. Eu' )ea a)u#a ,' )er s, +ie as)ul a , a)eas , +emeie *i o ve1i as)ul a. Doamn, 2 se gr,.i s, spun, regele 2 )red ), v, da1i seama ), n-o s, rimi em s, +ie adus, doamna de La Mo e pen ru a-i +a)e )ins ea de a depune m,r urie pen ru sau "mpo riva dumneavoas r,. Eu nu pun "n a)eea*i .alan1, onoarea dumneavoas r, )u sin)eri a ea a)es ei +emei. Nu vom rimi e dup, doamna de La Mo e' sire' pen ru ), ea se a+l, ai)i. Ai)i65 s rig, regele' s,rind de par), ar +i ),l)a pe un *arpe. Ai)i6 Sire' dup, )um * i1i' am vi#i a o +emeie ne+eri)i , *i )are poar , un nume ilus ru. <n #iua a)eea' )/nd s-au spus a / ea lu)ruri... 2 *i "l privi 1in , pes e um,r pe )on ele de 9roven)e' )are ar +i pre+era s, +ie la o su , de pi)ioare su. p,m/n ' dar a ),rui +a1, l, ,rea1, *i inexpresiv, p,rea ), apro., )ele )e se spuneau a)olo. Ei .ine6 #ise Ludovi) al XV!-lea. Ei .ine' sire' "n #iua a)eea am ui a la doamna de La. Mo e un o.ie) ' o )u iu1,. Mi-a adus-o as ,#i: de a)eea doamna de La Mo e se a+l, ai)i. Nu' nu... Eu m-am )onvins 2 spuse regele 2 mai .ine s, r,m/n, a*a. A' nu' eu nu sun mul1umi , 2 repli), regina. 8 voi adu)e ai)i. De al +el' de )e a / a repulsie6 Ce a +,)u 6 Ce es e la mi(lo)6 Da), nu * iu' spune1i-mi. ;aide' domnule de Crosne' dumnea a )are le * ii pe oa e' vor.e* e. Nu * iu nimi) )are s, +ie de+avora.il a)es ei doamne' r,spunse demni arul. Adev,ra 6 =,r, "ndoial,. E s,ra),' as a e o : pu1in )am am.i1ioasa' poa e. Am.i1ia es e vo)ea s/ngelui. Da), nu ai de)/ a)es lu)ru "mpo riva ei' regele poa e s,-i "ng,duie s, depun, m,r urie. Nu * iu 2 r,spunse Ludovi) al XV!-lea 2 dar eu am presen imen e' ins in) e' sim ), +emeia as a "mi va adu)e nenoro)ire' va +i o surs, de nepl,)eri "n via1a mea... s, o oprim la imp. 80' sire' )e supers i1ie5 Du- e *i-o )0eam, 2 se adres, regina prin1esei de Lam.alle. Cin)i minu e mai /r#iu' @eanne' modes ,' p,r/nd de-a drep ul ru*ina ,' dar av/nd mul , dis in)1ie "n ges uri *i "m.r,),min e' in ra )u pas domol "n )a.ine ul regelui. Ludovi) al XV!-lea' de ne)lin i "n an ipa ia sa' se "n orsese )u spa ele la u*,. Cu )oa ele pe .irou' )u )apul "n palme' p,rea )u des,v/r*ire s r,in "n mi(lo)ul )elorlal1i. Con ele de 9roven)e o privea pe @eanne )u o insis en1, a / de s /n(eni oare' "n)/ da), modes ia ei ar +i +os real,' a)eas , +emeie ar +i re.ui s, se sim , parali#a , *i in)apa.il, s, mai ros eas), m,)ar un singur )uv/n . Dar numai a / a era prea pu1in )a s-o in imide#e pe @eanne. Ni)i un rege' ni)i un "mp,ra ' )u oa e s)ep rele lor' ni)i un pap,' )u iara sa' ni)i o +or1, divin,' ni)i o pu ere a in+ernului n-ar +i vru s, ul.ure a)eas , min e de +ier' s, o "nsp,im/n e sau s, o "ngenun)0e#e.

1%I

Alexandre Dumas
Doamn, 2 i se adres, regina' du)/nd-o p/n, la rege 2 v, rog s, ave1i ama.ili a ea *i s, spune1i )e a1i +,)u "n #iua )/nd eu am +os "n vi#i , la domnul Mesmer: v, rog s, spune1i o ul "n am,nun . @eanne ,)ea. =,r, re#erve' +,r, mena(amen e. Nimi) de)/ numai adev,rul' a*a )um s-a "ns)ris "n memoria dumneavoas r,. 7i regina se a*e#, "n r-un +o oliu' pen ru )a mar orul s, nu +ie in+luen1a de privirea ei. Ce rol pen ru @eanne5 9en ru ea' a ),rui perspi)a)i a e g0i)ise ), regina are nevoie de ea' pen ru ea' )are sim1ea ), Maria-An oane a es e .,nui ,' iar ea o pu ea ap,ra +,r, s, se "ndep,r e#e de adev,r. 8ri)are al a' av/nd a)eas , )onvingere' ar +i )eda pl,)erii de a demons ra nevinova1i reginei' exager/nd dove#ile. @eanne' "ns,' era o na ur, a / de su. il,' a / de ra+ina ,' a / de pu erni),' "n)/ se m,rgini la simpla expunere a +ap elor. Sire 2 "n)epu ea 2 m-am dus la domnul Mesmer din )urio#i a e' )um se du)e "n regul 9aris. Spe) a)olul mi s-a p,ru "n ru)/ va )am grosolan. Am vru s, ple). C/nd' deoda ,' "n pragul u*ii' la in rare' o #,res) pe maies a ea sa' pe )are avusesem )ins ea s, o v,d )u o sear, mai "nain e' +,r, s, * iu )ine es e' maies a ea sa' a ),rei genero#i a e mi-a de#v,lui rangul s,u. C/nd am v,#u augus ele sale r,s, uri' )are nu se vor * erge ni)ioda , din memoria mea' mi s-a p,ru ), pre#en1a maies ,1ii sale regin, es e nepo rivi , "n lo)ul a)ela' unde mul e su+erin1e *i vinde),ri inexpli)a.ile sun "n+,1i*a e )a un spe) a)ol. Cer )u umilin1, ier are maies ,1ii sale de a +i "ndr,#ni s,-mi iau li.er a ea s, m, g/ndes) la )ompor amen ul s,u' dar o ul s-a pe re)u +ulger, or' poa e a a)1iona ins in) ul meu de +emeie: )er ier are "n genun)0i' da), am re)u din)olo de limi a respe) ului pe )are "l da ore# )elor mai mi)i ges uri ale maies ,1ii sale. Ai)i ea se opri' simul/nd emo1ia' ple)/nd )apul' a(ung/nd prin r-o ar , nemaipomeni a la su+o)area )are pre)ede la)rimile. Domnul de Crosne +u emo1iona ' doamna de Lam.alle se sim1i a ras, de )ara) erul a)es ei +emei )are p,rea s, +ie deli)a ,' imid,' spiri ual, *i .un,. Domnul de 9roven)e se #,p,)i. Regina "i mul1umi @eannei )u o privire' pe )are a)eas a o a* ep a sau' mai pre)is' o p/ndea )u o pre+,)u , ner,.dare. Ei .ine 2 #ise regina 2 a1i au#i ' sire6 Regele nu se mi*)a. Nu aveam nevoie de m,r uria doamnei 2 r,spunse el. Mi s-a spus s, vor.es) 2 o.ie) , )u imidi a e @eanne 2 *i a re.ui s, m, supun. Des ul5 i#.u)ni )u ve0emen1, Ludovi) al XV!-lea. C/nd regina spune un lu)ru' nu are nevoie de mar ori pen ru a +i )re#u , ), spune adev,rul. C/nd regina are "nvoirea mea' nu re.uie s, )au e spri(in la nimeni. 7i are "nvoirea mea. Ros ind a)es e )uvin e' s rivi oare pen ru domnul de 9roven)e' se ridi),. Regina nu pierdu prile(ul de a #/m.i dispre1ui or. Regele "n oarse spa ele +ra elui s,u *i s,ru a m/na Mariei-An oane a *i prin1esei de Lam.alle. A)es eia din urm, "i "ng,dui s, se re rag,' )er/ndu-i ier are de a o +i deran(a ' pen ru nimi)' adaug, el. Doamnei de La Mo e nu "i adres, ni)i un )uv/n ' ni)i o privire: dar )um era o.liga s, rea), prin +a1a ei pen ru a se "n oar)e la +o oliul s,u *i )um se emea s, nu o supere pe regin,' +iind nepoli i)os "n pre#en1a sa )u o invi a ,' se sili s,-i adrese#e @eannei un mi) salu ' ),ruia a)eas a "i r,spunse iar, gra., )u o reveren1, ad/n), meni , s,-i s)oa , "n eviden1, "n reaga sa gra1ie. Doamna de Lam.alle ie*i prima din )a.ine ' apoi doamna de La Mo e' pe )are regina o po+ i s, ias, "nain ea sa *i' "n s+/r*i ' regina' )are s)0im., o ul im, privire' aproape andr,' )u regele. 9e )oridor se au#ir, apoi glasurile )elor rei +emei' )are se "ndep,r au *u*o ind. A un)i Ludovi) al XV!-lea se "n oarse spre )on ele de 9roven)e4 =ra e drag,' nu e mai re1in. Bre.uie s, pun la pun) unele re.uri "mpreun, )u domnul )omandan al poli1iei. <1i mul1umes) ), ai a)orda a en1ie a)es ei depline' o ale *i s r,lu)i oare de#vinov,1iri a sorei dumi ale. E lesne de v,#u ), e* i la +el de .u)uros ), *i

1%$

Colierul Reginei vol. 1


mine' )a s, nu spun de)/ a / . <n re noi doi a)um' domnule de Crosne. A*e#a1i-v, ai)i' v, rog. Con ele de 9roven)e salu ,' mereu )u #/m.e ul pe .u#e *i ie*i din )a.ine numai dup, )e nu le mai au#i pe doamne *i )/nd so)o i ), se a+la depar e de ori)e privire ironi), sau de vreun )uv/n r,u ,)ios.

Capi olul XXXV!!!

La regin

Dup, )e ie*i din )a.ine ul lui Ludovi) al XV!-lea' regina )/n ,ri "n sinea ei oa , prime(dia nespus de mare prin )are re)use. 7 iu s, apre)ie#e deli)a e1ea *i re#erva )u )are @eanne "*i +,)use improvi#a a sa depo#i1ie' )a *i a) ul' "n r-adev,r remar)a.il' )u )are' dup, su))esul s,u' r,m,sese "n um.r,. <n r-adev,r' @eanne' )are' prin r-un noro) nespera ' +usese ini1ia , din r-un +o) "n a)ele se)re e in ime pe )are )ur enii )ei mai a.ili le v/nea#, #e)e ani +,r, s, le a le *i sim1ind ), adusese servi)ii "n r-o #i impor an , pen ru regina' nu l,sa s, i se )i eas), pe +a1, ni)i unul din a)ele semne pe )are sus)ep i.ili a ea orgolioasa a )elor mari * iu s, le des)opere pe )0ipurile su.al ernilor As +el )a regina nu se mul1umi ), @eanne s,-*i pre#in e omagiile *i s, ple)e' )i o re1inu *i' )u un #/m.e ama.il' "i spuse4 Es e un adev,ra noro)' )on es,' ), m-ai "mpiedi)a s, in ru la Mesmer' )u prin1esa de Lam.alle. Ce m/r*,vie5 Am +os v,#u ,' desigur' +ie la u*,' +ie "n an i)amer, *i de ai)i s-a a(uns s, se spun, ), am +os )0iar "n )eea )e numes) ei sala )ri#elor. 9ar), a*a i se spune6 Da' sala )ri#elor' doamn,. Dar )um se +a)e ), 2 #ise prin1esa de Lam.alle 2 da), )ei de +a1, au * iu ), regina era a)olo' agen1ii domnului de Crosne s-au "n*ela 6 Ai)i es e mis erul' dup, mine: agen1ii *e+ului poli1iei sus1in )u ,rie ), regin, a +os "n sala )ri#elor. Ai drep a e... 2 ros i g/ndi oare regina. 7i domnul de Crosne' )are es e un om )ins i *i )are m, iu.e* e' nu are ni)i un in eres: "ns, agen1ii au pu u +i pl, i1i' s)umpa mea Lam.alle. Am du*mani' dup, )um ve#i. Bre.uie ), #vonul a)es a se "n emeia#, pe )eva. De#v,lui1i-ne mis erul' doamna )on es,. Mai "n /i' i),loasa +i1ui)a m, des)rie +as)ina ,' pierdu , *i "n asemenea m,sur, "n pu erea magne ismului' "n)/ "mi pierdusem )0iar demni a ea de +emeie. C/ adev,r es e "n oa , poves ea as a6 S, +i +os oare "n #iua a)eea vreo +emeie a)olo6... @eanne ro*i. Se)re ul pe )are "l de1inea "i ap,rea din nou' a)el se)re )e pu ea +i spul.era )u un )uv/n ' n,ruind as +el ne+as a sa in+luen1, asupra des inului reginei. Da), @eanne ar +i de#lega aina' ar +i pierdu prile(ul de a deveni u il,' indispensa.ila )0iar maies ,1ii sale. Limpe#irea si ua1iei i-ar +i dis rus vii orul: de a)eea se ar, , re#erva , )a *i prima oar,. Doamn, 2 spuse ea 2 se a+la' "n r-adev,r' a)olo o +emeie +oar e agi a , )are a r,gea a en1ia u uror prin )onvulsiile *i delirul s,u. Dar mi se pare... Vi se pare 2 in erveni gr,.i , regina 2 )a a)eas , +emeie era o a) ri1a oare)are sau poa e o +a , din popor *i nu regina =ran1ei' nu-i a*a6 Desigur' doamn,.

1%%

Alexandre Dumas
Con es,' a1i r,spuns +oar e .ine regelui: a)um es e r/ndul meu s, v, "n re.. Spune1imi "n )e si ua1ie v, a+la1i6 C/nd so)o i1i ), ve1i pu ea s, vi se re)unoas), drep urile6 N-ai impresia ), vine )ineva' prin1es,6 !n r, doamna de MiserC. Maies a ea voas r, o poa e primi pe domni*oara de BaverneC6 "n re., )ameris a. 9e ea' desigur5 80' )e )eremonioas, es e5 Nu ui , ni)ioda , e i)0e a. Andreea5 Andreea5 !n r,5 Maies a ea voas r, es e prea .un, )u mine5 spuse /n,ra +a ,' salu /nd gra1ios. A un)i o #,ri pe @eanne' )are' re)unos)/nd-o pe )ea de a doua doamn, germana a so)ie ,1ii de .ine+a)ere' deveni *i mai modes , *i ro*i la )omand,. 9rin1esa de Lam.alle pro+i , de +ap ul ), regina avea a / a lume "n (ur pen ru a se "n oar)e la S)eaux' la du)ele de 9en 0i3vre. Andreea se a*e#, al, uri de Maria-An oane a' a1in ind asupra doamnei de La Mo e o)0ii s,i lini* i1i *i p, run#, ori. Andreea 2 spuse regina 2 ia -o pe doamn, pe )are ne-am dus s-o vedem "n ul ima #i a "ng0e1ului. Am re)unos)u -o pe doamna 2 r,spunse Andreea' "n)lin/ndu-se. @eanne' ru+a*,' "n)er), s, )au e pe )0ipul Andreei o urm, de gelo#ie. Nu v,#u "ns, nimi) al )eva de)/ o o al, indi+eren1,. Andreea av/nd a)elea*i pasiuni )a *i regina' Andreea' +emeie' dar superioar, u uror +emeilor prin .un, a e' in eligen1, *i genero#i a e da), ar +i +os +eri)i , 2 se "n)0idea "n r-o a i udine re)e' de nep, runs' )eea )e "n reaga )ur e lua drep m/ndra pudoare de Dian, +e)ioar,. 7 ii )e i s-a spus regelui despre mine6 "n re., regina. ! s-au spus pro.a.il o mul1ime de r,u ,1i 2 r,spunse Andreea. Deoare)e pu1ini sun )apa.ili s, vad, .inele *i +rumosul. !a , 2 #ise @eanne' )u simpli a e 2 )ea mai +rumoas, +ra#, pe )are am au#i -o. Am spus +rumoas,' pen ru ), exprim, per+e) un sen imen pe )are l-am avu oa , via1a *i pe )are .ia a mea min e n-ar +i * iu s,-l +ormule#e as +el ni)ioda ,. Andreea' "1i voi is orisi o ul. A0' * iu despre )e es e vor.a4 domnul )on e de 9roven)e a poves i adineauri' una din re prie enele mele l-a au#i . Es e un (o) "ndem/na i) 2 spuse )u m/nie regina 2 s, r,sp/nde* i min)iuna dup, )e ai adus omagii adev,rului. S, l,s,m as a. Bo)mai dis)u am )u )on esa despre si ua1ia sa. Cine v, pro e(ea#,' )on es,6 Dumneavoas r,' doamn, 2 ros i )u "ndr,#neal, @eanne. Dumneavoas r,' )are "mi permi e1i s, v, s,ru m/na. Are )ura( 2 i se adres, Andreei Maria-An oane a. <mi pla)e "ndr,#neala ei. Andreea nu r,spunse. Doamna 2 )on inu, @eanne 2 pu1ini s-au aven ura s, m, pro e(e#e )/nd m, #., eam "n lipsuri *i "n ui are: a)um "ns,' dup, )e am +os v,#u , la Versailles' oa , lumea "*i va dispu a drep ul de a +i pe pla)ul reginei' vreau s, spun al )uiva ),reia maies a ea sa a .inevoi s,-i arun)e o privire. Ei' )um6 "n re., regina' a*e#/ndu-se. Nimeni n-a +os a / de )ura(os sau a / de )orup )a s, v, pro e(e#e pen ru dumneavoas r, "n*iv,6 <n /i a +os doamna de Foulainvilliers' o +emeie de su+le : apoi domnul de Foulainvilliers' un pro e) or )orup ... De )/nd m-am ),s, ori "ns,' nimeni' vai' nimeni5 ex)lam, ea' pre+,)/ndu-se ), se "n,.u*e. A0' ier are' ui am un .,r.a )ur eni or' un prin1 generos... Un prin165 Cine oare' )on esa6 Domnul )ardinal de Ro0an. Regina se "n oarse iu e spre @eanne. Du*manul meu5 ros i ea' #/m.ind. El' du*manul maies ,1ii voas re65 ex)lam, @eanne. Vai' doamn,5 S-ar p,rea ), va mir,' )on esa' ), o regin, /re du*mani. Se vede ), n-a1i r,i la )ur e5

1%K

Colierul Reginei vol. 1


Dar' doamn,' )ardinalul o adora pe maies a ea voas r,' )el pu1in a*a * iam: sun sigur, ), nu m-am "n*ela *i ), respe) ul s,u pen ru augus a so1ie a regelui nu es e egala de)/ de devo amen ul s,u. 8' v, )red' )on es, 2 relu, Maria-An oane a' d/nd +r/u li.er o.i*nui ei sale .une dispo#i1ii. Da' ave1i drep a e' )ardinalul m, iu.e* e nespus. Ros ind a)es e )uvin e' se "n oarse spre Andreea de BaverneC *i i#.u)ni "n r-un pu erni) 0o0o de r/s. Ei .ine' da' )on esa' domnul )ardinal m, ador,. !a , de )e *i es e du*manul meu. @eanne de la Mo e se pre+,)u a nu "n1elege. A*adar' sun e1i pro e(a a domnului ar0iepis)op' prin1ul Louis de Ro0an5 )on inu, regina. 9oves i1i-ne' )on esa5 E +oar e simplu' doamna. Ex)elen1a sa m-a a(u a "n +elul )el mai m,rinimos' mai deli)a ' aleg/nd mi(loa)ele )ele mai ingenioase. =oar e .ine. 9rin1ul Louis es e generos' nu pu em s, n-o spunem. Ce #i)i' Andreea' oare domnul )ardinal n-ar pu ea +i )uprins *i de adora1ie pen ru dr,g,la*a )on esa6 Ei' )e spune1i' )on esa6 7i Maria-An oane a i#.u)ni din nou "n voioase riluri de r/s' veselie pe )are domni*oara de BaverneC' "n o deauna serioas,' nu o "mp,r ,*ea delo). ENu se poa e )a a)eas a veselie #gomo oasa s, nu +ie pre+,)u a' "*i #ise @eanne. S, vedem.E Doamn, 2 ros i ea' )u un aer grav *i )onvins 2 am )ins ea de a adu)e la )uno* in1a maies ,1ii voas re ), domnul de Ro0an... Fine' .ine 2 o "n rerupse regina. Deoare)e "i 1ine1i par e )u a / a #el... deoare)e sun e1i prie ena lui... 80' doamna5 ex)lam, @eanne' )u o gra1ioas, expresie' pudi), *i respe) uoas, "n a)ela*i imp. Fine' s)umpa mea' .ine 2 relua regina' )u un #/m.e )ald. Dar "n re.a1i-l )e-a +,)u )u *uvi1a de p,r' pe )are a pus s, mi-o +ure unul din re )oa+ori: omul' de al +el' a pl, i s)ump a)eas , glum,' pen ru ), l-am alunga . Maies a ea voas r, m, uluie* e 2 spuse @eanne. Cum a pu u +a)e una )a as a' domnul de Ro0an6 Ei' da... adora1ie' mereu adora1ie. Dup, )e la Viena m-a de es a ' dup, )e a +olosi o ul' dup, )e a "n)er)a o ul )a s, "mpiedi)e ),s, oria proie) a , "n re rege *i mine' "n r-o .un, #i *i-a da seama ), eram +emeie *i ), eram regina lui: )a el' marele diploma ' a "nv,1a )eva *i ), voi avea un g0impe "mpo riva lui. A un)i s)umpul meu prin1 s-a emu pen ru vii orul s,u. 7i a +,)u *i el )a o1i )ei de pro+esia sa' )are nu mai * iu )um s,-i ridi)e "n slav, )erului pe )ei de )are se em mai mul . 7i )um vedea ), sun /n,r,' )um m, )redea proas , *i +rivol,' s-a rans+orma "n C3ladon 1K. Dup, suspine' priviri languroase' s-a )u+unda "n adora1ie' )um spune1i. M, adora' nu-i a*a' Andreea6 Doamn,5 #ise a)eas a "n)lin/ndu-se. Da... Andreea nu vrea ni)i ea s, se )ompromi ,: eu "ns, ris): )el pu1in )oroana s, +ie .un, de )eva. Con esa' )ardinalul m, adora' * iu *i eu' * i1i *i dumneavoas r,. Es e un lu)ru s a.ili : spune1i-i ), nu sun sup,ra , pe el. A)es e )uvin e )are "n)0ideau "n ele o ironie amar, p, runser, ad/n) "n inima )orup a a @eannei de La Mo e. Da), ar +i +os no.il,' pur, *i leal,' n-ar +i v,#u de)/ dispre1ul a.solu al +emeii' de)/ dispre1ul a.solu al unei +iin1e +,r, de in rigile )e )ol),ie "n (urul ei. @eanne' +ire vulgar, *i )orup ,' "n re#,ri mul , )iud, "n a)eas , i#.u)nire de m/nie a reginei +a1a de pur area domnului )ardinal de Ro0an. Ea "*i amin i de #vonurile de la )ur e' #vonuri s)andaloase' )are' ie*ind din an i)amer, regelui' a(unseser, p/n, "n )ele mai "ndep,r a e ma0alale ale 9arisului' g,sind pre u indeni e)ou.

1K

9ersona( din romanul pas oral ,;Astr4e' al s)rii orului +ran)e# ;onor3 dOUr+3 R1GI$-lI>GS. C3ladon es e ipul "ndr,gos i ului s+ios *i +idel "n dragos e. Rn. .S

1KJ

Alexandre Dumas
Cardinalul' )are iu.ea +emeile pen ru +emini a ea lor' "i spusese lui Ludovi) al XV-lea' )are *i el' la r/ndul s,u' le iu.ea pen ru a)ela*i mo iv' ), vii oarea regin, a =ran1ei es e lipsi , de a)es a ri.u . @eanne' )a +emeie din )re* e p/n,-n ,lpi' @eanne' m/ndr, de +ie)e +ir de p,r ai ei' @eanne' )are voia s, pla), *i s, "nving, +olosindu-*i oa e armele' era in)apa.il, s, "n1eleag, ), o +emeie poa e s, g/ndeas), al +el de)/ ea "n a)es domeniu a / de deli)a )um es e dragos ea. EMaies ,1ii sale "i e )iud, 2 "*i #ise "n sinea ei. 8r' da), "i e )iud,' re.uie s, mai +ie *i al )eva la mi(lo).E So)o i de)i ), re.uie s, insis e )a s, "n)er)e s, +a), lumin, *i "n)epu s,-l apere pe domnul de Ro0an' )u oa , in eligen1a *i indis)re1ia )u )are na ura' mam, .un,' o "n#es rase din .el*ug. Regina as)ul a. EE a en ,E 2 "*i spuse @eanne. 7i )on esa' "n*ela , de +irea ei rea' ni)i m,)ar nu-*i d,du seama ), regina as)ul a din .un,voin1a' pen ru ), la )ur e se o.i*nuia )a nimeni' ni)ioda ,' s, nu vor.eas), de .ine pe )ei despre )are s ,p/nul g/nde* e r,u. A)eas , "n),l)are )u o ul nou, a radi1iilor' a)eas , derogare de la o.i)eiurile pala ului o .u)ur,' aproape o "n)/n a pe regin,. Maria-An oane a )redea ), des)operise o inim,' a)olo unde na ura nu pusese de)/ un .ure e us)a *i la)om. Conversa1ia )on inu, s, se des+,*oare )u +amiliari a ea pe )are o permi ea regina' "n .un,voin1a sa. @eanne s , ea )a pe g0impi. Era s /n(eni ,: nu mai vedea posi.ili a ea de a ple)a +,r, a +i )on)edia ,' ea )are p/n, mai adineauri (u)ase rolul a / de pl,)u al s r,inei )are nu )ere de)/ s, se re rag,: deoda , "ns,' o vo)e /n,r,' vesel,' #gomo oas, r,sun, "n )amera de al, uri. Con ele dOAr ois5 ex)lam, regina. Andreea se ridi), imedia . @eanne se preg, i s, ple)e' dar prin1ul in r, a / de repede "n )amera unde se a+la regina' "n)/ a ple)a +,r, s, +ii o.serva p,rea aproape )u nepu in1,. Cu oa e a)es ea' doamna de La Mo e g,si )eea )e numim "n ea ru o ie*ire din s)en,. V,#/nd-o pe dr,g,la*a +,p ur,' prin1ul se opri *i o salu ,. Doamna )on esa de La Mo e 2 #ise regina' pre#en /nd-o prin1ului pe @eanne. A05 A05 ex)lam, )on ele dOAr ois. Sper ), nu v, alung' doamn, )on es,. Regina "i +,)u un semn Andreei s, o re1in, pe @eanne. Semnul voia s, spun,4 EDoream s, d,ruies) )eva doamnei de La Mo e: nu am avu impul: s, am/n,m pe mai /r#iu.E V-a1i "n ors de)i de la v/n, oarea de lupi 2 #ise regina' d/nd m/na )umna ului ei' dup, o.i)eiul engle#es)' din nou +oar e la mod,. Da' drag, sor, *i a +os o v/n, oare reu*i ,. Am omor/ *ap e' )eea )e es e enorm 2 r,spunse prin1ul. !-a1i omor/ singur6 Nu sun +oar e sigur 2 repli), el' r/#/nd 2 dar a*a mi s-a spus. Deo)amda , "ns,' drag, sora' * ia1i ), am )/* iga *ap e su e de livre6 Ei' )um6 A+la1i ), se pl, e* e o su , de livre de )ap pen ru a)es e di0,nii "n+ri)o*, oare. E s)ump' )e-i drep ' dar eu a* da .u)uros dou, su e pen ru un )ap de ga#e ar. Dumneavoas r,' s)ump, sor,6 A05 A1i *i a+la poves ea6 #ise regina. Domnul de 9roven)e mi-a is orisi -o. A0a' lu)rurile au a(uns la a reia m/n, 2 relu, Maria-An oane a. Con ele de 9roven)e es e un poves i or ena)e' neo.osi . 9oves i1i-ne *i nou, )um v-a "n+,1i*a oa , is oria as a... <n versiunea lui sun e1i mai al., )a 0ermina' mai al., )a Venus-A+rodi a. 7i )0iar v-a poves i oa , aven ura6 Aven ura ga#e arului' da' drag, sor,. Dar maies a ea voas r, a +os la "n,l1ime. Fa )0iar s-ar pu ea spune' da), am +a)e un )alam.ur' )um +a)e domnul de FiUvre "n +ie)are #i' ), EA+a)erea 0/rd,ului es e sp,la ,E.

1K1

Colierul Reginei vol. 1


80' ori.il (o) de )uvin e5 Sor, s)ump,' nu .a (o)ori1i un vi ea# )are v, pune la pi)ioare lan)ea *i .ra1ul s,u. Din +eri)ire' n-ave1i nevoie de nimeni. A0' sun e1i )u adev,ra +eri)i ,5 A)eas a numi1i +eri)ire65 <! au#i' Andreea6 @eanne "n)epu s, r/d,. Con ele' privind-o ne"n)e a ' o "n)ura(a. ! se adres, Andreei' dar r,spundea lui @eanne. Fine"n1eles ), es e o +eri)ire 2 repe , )on ele dOAr ois 2 deoare)e' se pu ea prea .ine4 1 2 )a doamna de Lam.alle s, nu +i +os )u dumneavoas r,. V, "n)0ipui1i ), m-a* +i dus singur,6 > 2 S, nu o "n /lni1i a)olo pe doamna de La Mo e' )are s, v, "mpiedi)e s, in ra1i. A05 Va s, #i), * i1i ), doamna )on es, era a)olo6 Drag, sor,' )/nd domnul )on e de 9roven)e poves e* e' poves e* e de-a +ir-a-p,r. Sar mai +i pu u apoi )a doamna de La Mo e s, nu se a+le o)mai la 1an) la Versailles' )a s, poa , depune pe lo) m,r urie. <mi ve1i r,spunde' +,r, "ndoial,' ), vir u ea *i nevinov,1ia sun )a viole ele' )are nu au nevoie s, +ie v,#u e pen ru a +i sim1i e *i re)unos)u e: dar viole ele' drag, sor,' sun )ulese "n .u)0e e' )/nd sun v,#u e *i arun)a e dup, )e au +os mirosi e. !a , )on)lu#ia mea. =rumoas,' n-am )e #i)e5 8 iau a*a )um es e: v-am dovedi ), a1i avu noro). N-a1i dovedi -o .ine. Bre.uie s-o dovedes) mai .ine6 N-ar +i de prisos. Ei .ine' sun e1i nedreap a "nvinov,1ind noro)ul 2 spuse )on ele *i' +,)/nd o pirue ,' se l,s, s, )ad, pe )anapea l/ng, regin, 2 deoare)e a1i s),pa din +aimoas, es)apad, )u )a.riole a... Una 2 #ise regina' num,r/nd pe dege e. A1i +os salva , de 0/rd,u... =ie' o num,r. Dou,. Al )eva6 7i de poves ea )u .alul 2 "i su+l, el la ure)0e. Ce .al6 Falul 8perei. 9o+ im6... Spun .alul 8perei' drag, sor,. Nu v, "n1eleg. Con ele "n)epu s, r/d,. C, pros mai sun vor.indu-v, despre un se)re ... Un se)re 65 =ra e drag,' v,d ), vor.i1i despre .alul 8perei. M, +a)e1i' "n r-adev,r' )urioas,. Cuvin ele .al' oper, a(unser, la ure)0ile @eannei. Ea )iuli ure)0ea. Sss 5 +,)u prin1ul. Fa delo)' .a delo)5 Expli)a1i-ne5 ripos , regina. Vor.i1i despre )eva )e s-a "n /mpla la 8per,: despre )e anume6 V, implor' +ie-v, mil,5... !nsis s, vor.i1i' )on e. !ar eu insis s, a)' drag, sor,. Vre1i s, m, sup,ra1i6 Ni)ide)um. 9resupun ), am spus des ul )a s, "n1elege1i. N-a1i spus a.solu nimi). A0' surioar,' a)um dumneavoas r, sun e1i )ea )are m, +a)e1i )urios... Ei .ine' vor.i1i serios6 9e )uv/n de onoare' nu glumes) delo).

1K>

Alexandre Dumas
Dori1i s, vor.es)6 !media . S, mergem al, uri 2 #ise el' ar, /nd spre @eanne *i spre Andreea. Ai)i5 Ai)i5 Nu es e ni)ioda , prea mul , lume )/nd e vor.a de o expli)a1ie. V-am preveni ' sor, drag,5 Bo u*i ris). Nu a1i +os la ul imul .al al 8perei6 Eu65 ex)lam, regina. Eu la .alul 8perei65 S, ,)em5 V, implor5 A' nu' dimpo riv,' s, s rig,m' drag, +ra e... Spune1i ), eu am +os la .alul 8perei6 Da' +,r, "ndoial, ), a1i +os . M-a1i *i v,#u ' poa e6 #ise ea' )u ironie' "n)er)/nd s, glumeas),. Fine"n1eles ), v-am v,#u . 9e mine6 9e mine6... 9e dumneavoas r,5 C0iar pe dumneavoas r,5 De ne)re#u 5 A*a mi-am #is *i eu. De )e nu spune1i ), mi-a1i *i vor.i 6 Ar avea *i mai mul 0a#. 9e legea mea5 Am vru s, v, vor.es)' dar "n )lipa a)eea un val de m,* i ne-a desp,r1i . Sun e1i ne.un5 Eram sigur ), ve1i spune as a. N-ar +i re.ui s, m, expun' es e gre*eala mea. Regina se ridi), .rus) *i' nelini* i a' +,)u )/1iva pa*i prin )amer,. Con ele o privea mira . Andreea se-n+ior, de eam, *i "ngri(orare. @eanne "*i "n+ipse ung0iile "n )ame )a s,-*i p,s re#e +irea. Regina se opri lo)ului. 9rie ene 2 se adres, ea /n,rului prin1 2 s, nu glumim. Dup, )um vede1i' am un )ara) er un ' "mi pierd iu e r,.darea: m,r urisi1i ), a1i vru s, v, dis ra1i pe so)o eala mea *i voi +i +oar e .u)uroas,. Da), dori1i' m,r urises)' draga sora. Be rog s, +ii serios' C0arles.. Ui e ), a)' a) )a pe* ele' sor, drag,. V, implor' spune1i-mi' nu-i a*a ), a1i n,s)o)i oa , poves ea as a6 Con ele )lipi )u /l) privind spre doamne' apoi #ise4 Da' am n,s)o)i -o' .inevoi1i s, m, ier a1i. Nu m-a1i "n1eles' drag, +ra e 2 repe , regina )u ve0emen1,. Da sau nu' "n +a1a a)es or doamne' re rageri )eea )e a1i spus6 Nu min1i1i *i nu )ru1a1i5 Andreea *i @eanne disp,rur, "n spa ele unei apiserii de ?o.elins. Ei .ine' surioar, 2 #ise prin1ul' )u vo)e s),#u ,' )/nd nu le mai v,#u pe )ele dou, +emei 2 am spus adev,rul. Bre.uia s, m, aver i#a1i mai devreme. M-a1i v,#u la .alul 8perei6 Cum v, v,d a)um *i dumneavoas r, de asemenea m-a1i v,#u . Regina s)oase un 1ip, ' le )0em, pe @eanne *i pe Andreea *i' alerg/nd de )ealal , par e a apiseriei' se "n oarse 1in/ndu-le de m/n,. Doamnelor' domnul )on e dOAr ois a+irma ), m-a v,#u la 8per, 2 #ise ea. 805 *op i Andreea. Nu mai pu e1i da "napoi 2 )on inu, regina 2 dovedi1i' dovedi1i... 9rea .ine 2 se "nvoi prin1ul. Eram )u mare*alul de Ri)0elieu' )u domnul de Calonne' )u'... dra)e5 Cu mul , lume. V-a ),#u mas)a. Mas)a mea65 Bo)mai voiam s, v, spun4 EEs e mai mul de)/ o "ndr,#neal,' drag, sor,E' dar a1i disp,ru ' )ondus, de )avalerul ),ruia "i )l,dea1i .ra1ul. Cavalerul meu65 Doamne' Dumne#eule5 Sim ),-mi pierd min1ile5 Era un domino al.as ru 2 pre)i#a prin1ul. Regina "*i re)u m/na pes e +run e.

1KD

Colierul Reginei vol. 1


<n )e #i a +os as a6 "n re., ea. S/m., a' "n a(unul ple),rii mele la v/n, oare. <n), mai dor-mea1i diminea1a )/nd am ple)a eu' al +el v-a* +i spus a un)i o )e v-am spus a)um. Dumne#eule5 Dumne#eule5 La )e or, m-a1i v,#u 6 Era "n re dou, *i rei noap ea. ;o ,r/ lu)ru4 ori eu sun ne.un,' ori dumneavoas r,... V, repe ), eu... s, m, +i "n*ela 6... Bo u*i... Bo u*i... Bo u*i nu v, mai +r,m/n a1i a / a... nimeni n-a * iu nimi)... 8 )lip, am )re#u ), sun e1i )u regele' dar persona(ul vor.ea germana' or regele nu * ie de)/ engle#a. ?ermana6... Un neam16 A0' am o dovad,' +ra e drag,. S/m., a' m-am )ul)a la unspre#e)e. Sur/#, or' )on ele +,)u o reveren1,' )u aerul unui om )are nu es e )onvins. Regina sun,. Doamna de MiserC v, va spune 2 ad,ug, ea. Con ele "n)epu s, r/d,. De )e nu-l )0ema1i *i pe Lauren ' elve1ianul de la poar a Re#ervoarelor6 Va depune *i el m,r urie. Eu v-am da arma a)eas a' nu rage1i )u ea "n mine5 805 Se m/nie regina. 80' s, nu +i )re#u ,5 V-a* )rede da), nu v-a1i m/nia a / a. C0iar da), eu v, )red' al1ii )are vor veni dup, mine nu o vor +a)e. Al1ii6 Care al1ii6 La nai.a5 Cei )are' )a *i mine' au v,#u . A05 !a , )eva "n r-adev,r )iuda 5 Exis , oameni )are m-au v,#u . Ei .ine' ar, a1i-mi-i5 C0iar a)um... =ilip de BaverneC es e ai)i6 =ra ele meu65 #ise Andreea. Da' domni*oar, 2 r,spunse prin1ul. Era a)olo. Vre1i s,-l "n re.a1i' s)ump, sor,6 <l "n re. imedia . Doamne5 murmur, Andreea. Ce es e6 o "n re., regina. =ra ele meu )0ema )a mar or5 Da' da' vreau s, vin,5 Regina sun,: alergar, s,-l adu), pe =ilip' )are' dup, s)ena pe )are o )unoa* em' o)mai se desp,r1ise de a ,l s,u. =ilip' "nving, or "n duelul )u C0arnC: =ilip' )are )redea ), +,)use un servi)iu reginei' se "ndrep a vesel spre pala ul Versailles. <l "n /lnir, "n drum. ! se )omuni), ordinul reginei. B/n,rul veni imedia . Maria-An oane a alerg, "n "n /mpinarea lui *i' oprindu-se dinain ea sa' "i spuse4 Domnule' sun e1i "n s are s, spune1i adev,rul6 Da' doamn, *i sun in)apa.il s, min 2 r,spunse el. A un)i' spune1i' spune1i sin)er da),... da), m-a1i v,#u "n vreun lo) pu.li) "n ul imele op #ile6 Da' doamn, 2 r,spunse =ilip. <n "n),pere' inimile ., eau a / de are' "n)/ aproape le pu eai au#i. Unde m-a1i v,#u 6 #ise regina' )u un a))en eri.il "n vo)e. =ilip ,)u. 80' nu m, )ru1a1i "n ni)i un +el' domnule5 Con ele dOAr ois sus1ine ), m-a v,#u la .alul 8perei. 7i dumneavoas r,' dumneavoas r, unde m-a1i v,#u 6 Ca *i monseniorul )on e dOAr ois' la .alul 8perei' doamn,. Regina ),#u pe so+a' )a lovi , de r,#ne . Apoi' ridi)/ndu-se )u iu1eala unei pan ere r,ni e' ros i4 Es e imposi.il' pen ru ), nu am +os Lua1i seama' domnule de BaverneC' o.serv ), v, da1i aere de puri an: se po riveau "n Ameri)a' )u domnul de La+aCe e' dar la Versailles ne pur ,m )a +ran)e#ii' poli i)os *i simplu.

1K&

Alexandre Dumas
Maies a ea voas r, "l "nvinuie* e degea.a pe domnul de BaverneC 2 in erveni Andreea' palid, de m/nie *i de indignare. Da), spune ), a v,#u "nseamn, ), a v,#u "n radev,r. 7i dumnea a65 ripos , Maria-An oane a. 7i dumnea a65 Nu mai lipse* e "n r-adev,r de)/ un singur lu)ru *i anume' s, m, +i v,#u *i dumnea a. Slav, Domnului' da), am prie eni )are s, m, apere' am *i du*mani )are vor s, m, u)id,. Un mar or nu es e su+i)ien )a dovad, s, +ie +,)u a. M-a1i ,)u s,-mi amin es) 2 spuse )on ele dOAr ois 2 ), "n )lipa )/nd v-am v,#u *i )/nd mi-am da seama ), dominau5 Al.as ru nu era regele' am )re#u ), es e nepo ul domnului de S u+ ren. Cum "l )0ema pe a)el .rav o+i1er )are a s,v/r*i isprava )u drapelul6 L-a1i primi )u a / a en u#iasm #ilele re)u e' "n)/ i-am )re#u )avalerul dumneavoas r, de onoare. Regina ro*i. Andreea deveni palid, )a o moar ,. Am/ndou, se privir, *i res,rir,. =ilip era livid. Domnul de C0arnC6 *op i el. Da' C0arnC 2 "n)uviin1, )on ele dOAr ois. Nu-i a*a' domnule =ilip' )a. S a ura dominoului al.as ru era "n ru)/ va asem,n, oare )u a domnului de C0arnC6 N-am o.serva ' monseniore 2 r,spunse =ilip' respir/nd anevoie. Dar 2 )on inu, domnul )on e dOAr ois 2 am .,ga repede de seam, ), m, "n*elasem' deoare)e l-am #,ri aproape imedia pe domnul de C0arnC. Se a+la l/ng, domnul de Ri)0elieu' )0iar "n +a1a dumneavoas r,' s)umpa sor,' "n )lipa )/nd v-a ),#u mas)a. 7i m-a v,#u *i el6 s rig, regina' l,s/nd deopar e ori)e pruden1,. Numai da), nu es e or. 2 repli), prin1ul. Regina +,)u un ges de#n,d,(dui *i sun, din nou. Ce +a)e1i6 "n re., prin1ul. Vreau s,-l "n re. *i pe domnul de C0arnC' s, .eau )upa p/n, la +und. Nu )red ), domnul de C0arnC s, +ie la Versailles 2 murmur, =ilip. De )e6 Mi s-a spus' )red' ),... ), nu se sim e .ine. A05 C0es iunea es e des ul de serioas, )a s, vin,' domnule. Ni)i eu nu m, sim .ine *i )u oa e as ea a* merge p/n, la )ap, ul lumii' "n pi)ioarele goale' numai )a s, po dovedi... =ilip' )u inima s+/*ia ,' se apropie de Andreea' )are privea pe +ereas ra dinspre )ur e. Ce es e6 8 "n re.a regina' apropiindu-se de ea. Nimi)' nimi)... "l )redeam .olnav pe domnul de C0arnC *i ia , ), "l v,d venind. <l ve#i venind6 s rig, =ilip' alerg/nd la geam. Da' el es e. Regina' +,r, a mai 1ine seama de nimi)' des)0ise ea "ns,*i +ereas ra )u o energie uimi oare *i s rig,4 Domnule de C0arnC5 A)es a "n oarse )apul *i' )u des,v/r*ire n,u)i ' se "ndrep , spre pala .

Capi olul XXX!X

Un alibi

Domnul de C0arnC in r,' )am palid' 1in/ndu-se "ns, drep *i +,r, a avea aerul ), su+er,. V,#/nd oa , a)eas , aleas, so)ie a e' el adop , 1inu a respe) uoas, *i 1eap,n, a omului de lume *i a solda ului. =i1i a en ,' draga sora 2 "i *op i )on ele dOAr ois. Am impresia ), in eroga1i prea mul , lume.

1KG

Colierul Reginei vol. 1


S)umpul meu +ra e' voi in eroga o lume "n reag, p/n, )/nd voi reu*i s, g,ses) pe )ineva )are s,-mi spun, ), v-a1i "n*ela . <n re imp' C0arnC' v,#/ndu-l pe =ilip' "l salu ase )ur eni or. E* i propriul dumi ale ),l,u' "1i dis rugi s,n, a ea 2 se adresa =ilip' )u vo)ea s),#u ,' adversarului s,u. S, ple)i de-a)as, r,ni 5 Cred ), vrei s, e sinu)i#i5 Nu moare nimeni ), l-a #g/ria o )ra), "n p,durea Foulogne 2 repli), C0arnC' +eri)i de a pu ea da du*manului s,u o lovi ur, moral, mul mai dureroas, de)/ o ran, +,)u , de sa.ie. Apropiindu-se' regina puse )ap, a)es ui duel ver.al' )are p,rea ma )ur/nd un du.lu monolog de)/ o )onversa1ie *i spuse4 Domnule de C0arnC' a1i +os ' dup, )um a+irma a)e* i domni' la .alul 8perei6 Da' maies a e 2 r,spunse C0arnC' "n)lin/ndu-se. Spune1i-ne )e a1i v,#u a)olo. Maies a ea voas r, "n rea., )e am v,#u sau pe )ine am v,#u 6 Mai exa) ... pe )ine a1i v,#u *i +,r, ni)i o dis)re1ie' domnule de C0arnC' +,r, +alse re i)en1e. Bre.uie s, spun o ul... doamn,6 9e o.ra(ii reginei se a* ernu din nou a)ea paloare )are de #e)e ori "n a)ea diminea1a "i alungase )ulorile din o.ra(i. 9en ru a "n)epe "n )on+ormi a e )u ierar0ia' )u legea respe) ului meu... 2 l,muri C0arnC. Fine' a*adar' m-a1i v,#u 6 Da' maies a e' "n )lipa )/nd' din p,)a e' mas)a reginei a ),#u . Maria-An oane a mo o oli )u o m/n, nervoas, dan ela e*ar+ei. Domnule 2 spuse ea' )u o vo)e' din )are un o.serva or mai in eligen ar +i g0i)i ), regin, es e ga a s, i#.u)neas), "n pl/ns 2 privi1i-m, .ine' sun e1i a.solu sigur6 Doamn,' r,s, urile maies ,1ii voas re sun "n ip,ri e "n inimile u uror supu*ilor s,i. Cine a v,#u -o o da , pe maies a ea voas r,' o are mereu "n +a1a o)0ilor. =ilip o privi pe Andreea' Andreea "*i )u+und, privirile "n )ele ale lui =ilip. <n re )ele dou, su+erin1e' "n re )ele dou, gelo#ii se "n)0eiase o dureroas, alian1,. Domnule 2 repe , regina' apropiindu-se de C0arnC 2 v, asigur ), nu am +os la .alul 8perei. 80' doamna5 ex)lam, /n,rul' "n)lin/ndu-se p/n, la p,m/n . 8are maies a ea voas r, nu are drep ul s, mearg, oriunde dore* e6 Ni)i )0iar iadul' dup, )e maies a ea voas r, ar +i pus pi)iorul a)olo' nu ar mai +i iad. Nu v, )er s,-mi s)u#a1i +ap a 2 spuse regina. Bo )e v, rog es e s, )rede1i ), nu am s,v/r*i -o. Voi )rede o )eea )e maies a ea voas r, "mi va ordona s, )red 2 r,spunse C0arnC' emo1iona p/n, "n ad/n)ul su+le ului de insis en1a reginei' de a+e) uoasa umilin1, a unei +emei a / de m/ndre. S)ump, sor,5 S)ump, sor,5 Es e prea mul 5 murmur, )on ele dOAr ois la ure)0ea Mariei-An oane a.. S)ena "i "ng0e1ase pe o1i )ei de +a1a: unii su+ereau pen ru dragos ea lor sau pen ru amorul propriu r,ni : al1ii sim1eau emo1ia pe )are o inspir, "n o deauna o +emeie )are' a)u#a a' se apar, )u o )ura(ul "mpo riva unor dove#i #dro.i oare. Bo1i sun )onvin*i5 Bo1i sun )onvin*i5 s rig, regina' "nne.uni , de +urie *i' des)ura(a ,' se pr,.u*i pe un +o oliu' * erg/nd pe +uri*' )u v/r+ul dege ului' urma unei la)rimi pe )are orgoliul i-o aninase "n )ol1ul pleoapelor. Deoda , se ridi)a. Surioar,5 Surioar,5 !er a1i-m, 2 spuse a+e) uos )on ele dOAr ois. Sun e1i "n)on(ura , de prie eni devo a1i: se)re ul )are va "nsp,im/n , "n r-a / a' nu-l )unoa* em de)/ noi *i din inimile noas re unde !-am +ere)a ' nu-l va s)oa e nimeni de)/ o da , )u via1a. Se)re ul5 Se)re ul5 s rig, regina. A0' n-am nevoie de se)re e5 S)ump, sor,5 Ni)i un se)re 5 8 dovad,5

1KI

Alexandre Dumas
Doamn, 2 spuse Andreea 2 vine )ineva. Vine regele 2 #ise "n)e =ilip. Regele5 Anun1, un la)0eu "n an i)amer,. Regele5 Cu a / mai .ine5 80' regele es e singurul meu prie en' numai regele nu m, va so)o i vinova ,' )0iar da), i se va p,rea ), m-a v,#u +, )/nd o gre*eala: regele es e .ineveni 5 Regele in r,. =a1a lui )on ras a )u ul.urarea *i nelini* ea oglindi e pe )0ipurile )elor din (urul reginei. Sire5 s rig, a)eas a. Sosi1i la vreme5 Sire' "n), o )alomnie' "n), o insul , )u )are re.uie s, lup 5 Despre )e es e vor.a6 "n re., Ludovi) al XV!-lea' "nain /nd. Domnule' un #von' un #von in+am5 Va "n)epe s, )ir)ule. A(u a1i-m,' a(u a1i-m,' sire' pen ru ), de da a a)eas a nu du*manii m, a)u#,' )i prie enii mei. 9rie enii6 A)e* i domni4 +ra ele meu' ier are' domnul )on e dOAr ois' domnul de BaverneC' domnul de C0arnC' sun "n)redin1a1i *i m, "n)redin1ea#, *i pe mine ), m-au v,#u la .alul 8perei. La .alul 8perei65 ex)lam, regele' "n)run /ndu-se. Da' sire. 8 lini* e )umpli , se l,sa pes e adunare. Doamna de La Mo e o.serva sum.ra "ngri(orare a regelui. V,#u paloarea mor al, a reginei: )u un )uv/n ' numai )u un singur )uv/n ' ar +i pu u s, "n)e e#e a / a su+erin1,: pu ea )u un singur )uv/n s, n,ruias), oa e a)u#a1iile re)u ului *i s, o salve#e pe regin, "n vii or. Dar inima nu-i d,du g0es: in eresul o "mpiedi)a. <*i spuse ), pierduse momen ul' ), min1ise *i mai devreme' "n leg, ur, )u 0/rd,ul *i )a' da), ea re ra) ea#, )e-a spus' se va vedea ), a min1i ' va dovedi as +el reginei ), a l,sa -o "n voia primei a)u#a1ii' de)i proasp, a +avori , s-ar +i dis rus din r-un +o)' *i-ar +i ,ia singur, )ra)a de su. pi)ioare "n )e prive* e vii oarele +avoruri: de a)eea ,)u. <n a)es momen regele repe , nespus de nelini* i 4 La .alul 8perei6 Cine a spus a*a )eva6 Domnul )on e de 9roven)e * ie6 Dar nu-i adev,ra 5 s rig, regina' )u glasul ino)en1ei dispera e. Nu-i adev,ra : domnul )on e dOAr ois se "n*eal,' domnul ide BaverneC se "n*eal,. 7i dumneavoas r, v, "n*ela1i' domnule de C0arnC. <n s+/r*i ' ori)ine se poa e "n*ela. Bo1i se "n)linar,. S a1i pu1in5 s rig, regina. S, vin, slu(i orii mei' s, vin, )u o1ii *i s, +ie in eroga1i. Falul a +os s/m., a' nu-i a*a6 Da' s)ump, sor,. Ei .ine' )e-am +,)u s/m., a6 Spune1i-mi' ),)i sim ), "nne.unes) *i' da), lu)rurile merg Emai depar e o a*a' voi )rede eu "ns,mi ), m-am dus la a)el mi#era.il .al de la 8per,: dar da), a* +i +os ' domnilor' nu m-a* as)unde. Deoda , regele se apropie' )u o)0ii s r,lu)i ori de .u)urie' )u +run ea des)re1i a' )u .ra1ele "n inse. S/m., a 2 ros i el 2 s/m., a' nu-i a*a' domnilor6 Da' sire. Ei .ine 2 urm, regele' din )e "n )e mai )alm' din )e "n )e mai #/m.i or 2 n-ave1i de)/ s-o "n re.a1i pe Maria' )ameris a dumneavoas r,. Ea "*i va amin i' poa e' la )e or, am in ra la dumneavoas r, "n #iua a)eea4 )red ), era pe la 11 noap ea. A05 ex)lam, regina' )ople*i , de +eri)ire. A*a e' sire. 7i se arun)a "n .ra1ele lui: apoi de ru*ine ), se sim1ea privi ,' "*i )ui.,ri )apul la piep ul regelui' )are o s,ru a duios pe p,r. Ei .ine 2 #ise )on ele dOAr ois' ului *i .u)uros "n a)ela*i imp 2 am s,-mi )ump,r o)0elari: dar' slava Domnului' nu a* da a)eas , s)en, ni)i pen ru un milion' nu-i a*a' domnilor6 Spri(ini de pere e' =ilip era palid )a un mor . C0arnC' re)e *i impasi.il' "*i * ergea +run ea a)operi , de sudoare.

1K$

Colierul Reginei vol. 1


!a , de )e' domnilor 2 )on inu, regele' su.liniind .u)uros e+e) ul pe )are "l produsese 2 ia , de )e es e imposi.il )a regina s, +i +os "n a)ea noap e la .alul 8perei. 9u e1i )rede )e vre1i: regina' sun sigur' se mul1ume* e s, +ie )re#u , de mine. Ei .ine 2 adaug, )on ele dOAr ois 2 n-are de)/ s, g/ndeas), )e-o vrea domnul de 9roven)e' dar "i des+id so1ia s, g,seas), un as +el' de ali.i "n #iua )/nd va +i a)u#a , ), a pe re)u noap ea "n al , par e. =ra e5 Sire' v, s,ru m/na. C0arles' merg )u dumnea a 2 spuse regele' d/nd reginei o ul im, s,ru are. =ilip nu se mi*)ase. Domnule de BaverneC 2 #ise )u severi a e regina 2 nu-l "n ov,r,*i1i pe domnul )on e dOAr ois6 =ilip ridi), deoda , +run ea. S/ngele "i n,v,li "n )ap *i "n o)0i. Sim1ea ), le*in,. De-a.ia avu pu erea s, salu e' s, se ui e la Andreea *i s,-i arun)e o privire posomor/ a lui C0arnC' s ,p/nindu-*i durerea ne.un,. !e*i. Regina "i re1inu pe Andreea *i pe domnul de C0arnC. Si ua1ia Andreei' a+la , "n re +ra ele ei *i regina' "n re prie enie *i gelo#ie' n-am +i pu u s-o #ugr,vim +,r, a mi)*ora e+e) ul drama i)ei s)ene "n )are regele a ap,ru d/nd un +eri)i de#nod,m/n "n /mpl,rilor pe re)u e. Cu oa e a)es ea nimi) nu meri , mai mul a en1ia noas r, )a su+erin1a inerei +e e: ea sim1ea )a =ilip *i-ar +i da via1a )a s-o "mpiedi)e pe regin, s, r,m/n, )u C0arnC "n re pa ru o)0i *i ea "ns,*i re.uia s,]*i m,r uriseas), ), *i-ar +i sim1i inima #dro.i , da),' pen ru a-l urma *i )onsol, pe =ilip' )um ar +i +os +ires)' l-ar +i l,sa pe C0arnC singur' "n voia !ui' )u doamna de La Mo e *i )u regina' de)i aproape mar nes ing0eri1i de)/ da), ar +i +os "n doi. 8 g0i)ise dup, aerul o oda , modes *i +amiliar al @eannei. Cum s,-*i expli)e )eea )e sim1ea6 8are a)eas a era dragos ea6 Dragos ea' "*i spusese ea' nu "n+lore* e' nu )re* e a / de iu e "n a mos+era re)e de la )ur e. Dragos ea' a)eas , +loare rar,' "n+lore* e "n inimile generoase' pure' ne"n ina e. Nu "*i "n+ige r,d,)inile "n r-o inim, p/ng,ri , de amin iri' "n r-un p,m/n "ng0e1a de la)rimi aduna e de ani de #ile "n)oa)e. Nu' nu dragos e sim1ea domni*oara de BaverneC pen ru domnul de C0arnC. Nu )redea Respingea )u pu ere un as +el de g/nd pen ru ), "*i (urase s, nu iu.eas), ni)ioda , nimi) pe a)eas , lume. A un)i de )e su+erise a / a )/nd C0arnC "i adresase reginei )/ eva )uvin e pline de respe) *i devo amen 6 Cu siguran1a' ai)i era vor.a de gelo#ie. Da' Andreea "*i m,r urisea ), era geloas,' nu pe dragos ea pe )are un .,r.a pu ea s-o sim , pen ru al , +emeie' )i geloas, pe +emeia )are pu ea s, inspire' s, primeas),' s, "ng,duie a)eas , dragos e. <i privea )u melan)olie pe o1i "ndr,gos i1ii )are se perindau "n (urul ei la noua )ur e. A)e* i ineri )ura(o*i' plini de ardoare nu o "n1elegeau *i se "ndep,r au dup, )e "i adu)eau omagii' unii pen ru ), r,)eala ei nu era de na ura +ilo#o+i),' al1ii pen ru )a a)eas a r,)eala era "n )on ras )iuda )u ve)0ile li.er ,1i "n mi(lo)ul ),rora se n,s)use. 7i-apoi .,r.a1ii' +ie ), vor pl,)erea' +ie ), visea#, dragos ea' se +eres) de r,)eala unei +emei de dou,#e)i *i )in)i de ani' )are es e +rumoas,' .oga ,' )are es e +avori a unei regine *i )are re)e singur,' re)e' ,)u , *i palid, pe un drum pe )are suprema .u)urie' suprema +eri)ire es e s, +a)i )/ mai mul #gomo "n (urul ,u. Nu es e prea pl,)u s, +ii o ve*ni), pro.lem,: Andreea remar)ase a)es lu)ru4 v,#use )um o)0ii se "n orseser, "n)e ul )u "n)e ul de la +rumuse1ea ei' min1ile se +ereau de in eligen1a ei sau o ,g,duiau. V,#u )0iar mai mul 4 nep,sarea deveni un o.i)ei' la )ei mai ve)0i: un ins in) ' la )ei mai noi: devenise un lu)ru neo.i*nui s, in ri "n vor., )u domni*oara de BaverneC' la +el )a *i )u La ona sau Diana de la Versailles' "n)on(ura e de .r/ul lor de ape "n une)a e. Cine a salu a -o pe domni*oara de BaverneC' iar dup, a)eea s-a r,su)i pe ),l)/ie *i a #/m.i al eia' *i-a +,)u da oria. Boa e a)es e nuan1e nu s),pau privirii p, run#, oare a inerei +emei. Ea' a ),rei inim, "n)er)ase oa e durerile +,r, a )unoa* e o singur, .u)urie: ea' )are se sim1ea "nain /nd "n

1K%

Alexandre Dumas
v/rs ,' urm,ri , de un )or egiu de pli) iseli insipide *i sum.re amin iri' invo)a "n *oap a mai mul numele )elui )e pedepse* e de)/ al )elui )are iar , *i' "n ris ele sale insomnii' re)/nd "n revis , .u)uriile o+eri e din plin +eri)i1ilor "ndr,gos i1i ai Versailles-ului' suspina )u )umpli , am,r,)iune4 7i eu' Doamne' eu65 C/nd "l "n /lnise pe C0arnC "n seara a)eea +riguroas,' )/nd v,#use o)0ii /n,rului oprindu-se plini de )urio#i a e asupra ei *i "nv,luind-o rep a )u simpa ie' nu remar), la el a)ea re#erva ne+ireas), pe )are i-o ar, au o1i )ur enii. 9en ru .,r.a ul a)es a ea era o +emeie. El de* ep ase "n ea inere1ea' "nvinsese moar ea' +,)use s, ro*eas), marmura Dianei *i a La onei. As+el' domni*oara de BaverneC se a a*, .rus) de a)es .,r.a )are o re#ise la via1,. A*a ), +u +eri)i , s,-l priveas), pe /n,rul pen ru )are ea nu era o pro.lem,. 7i +u nenoro)i , g/ndindu-se ), o al , +emeie va ,ia aripile seninei sale +an e#ii' "i va lua visul de-a.ia n,s)u . S, ne +ie ier a ), am l,muri a / de am,nun1i de )e Andreea nu l-a urma pe =ilip dup, )e a)es a p,r,sise )a.ine ul reginei' )u oa e ), su+erea din pri)ina in(uriei adresa a +ra elui s,u' )u oa e ), a)es +ra e era pen ru ea un idol' o religie' aproape o dragos e. Domni*oara de BaverneC' )are nu voia )a regina s, r,m/n, "n re pa ru o)0i )u C0arnC' nu se g/ndea "ns, ni)i s, ia par e la )onversa1ie' dup, ple)area +ra elui ei. Se a*e#, "n )ol1ul *emineului' aproape "n or)/nd spa ele grupului al), ui de regin,' )are s , ea (os' de C0arnC' )are r,m,sese "n pi)ioare *i de doamna de La Mo e' ins ala , "n drep ul +eres rei' unde +alsa ei imidi a e ),u a un re+ugiu' iar )urio#i a ea ei real,' un lo) +avora.il de o.serva1ie. C/ eva minu e' regina r,mase ,)u ,: nu * ia )um s, re"nnoade )onversa1ia' dup, expli)a1ia a / de deli)a , )are avusese lo). C0arnC p,rea su+erind *i a i udinea lui nu displ,)ea reginei. <n s+/r*i ' Maria-An oane a rupse ,)erea *i' d/nd glas propriului s,u g/nd' pre)um *i )elorlal1i' "n)epu deoda ,4 A)eas a dovede* e ), nu ne lipses) du*manii. 8are s-ar pu ea )rede ), se pe re) lu)ruri a / de (alni)e la )ur ea =ran1ei' domnule6 Ar pu ea )rede )ineva a)es lu)ru6 C0arnC nu r,spunse. Ce +eri)ire s, r,ie* i pe vasele voas re' su. )erul li.er' "n mi(lo)ul m,rii 2 )on inu, regina. Nou,' )elor de la ora*' ni se vor.e* e despre +uria' despre r,u a ea valurilor. A0' domnule' domnule' privi1i-v,5 8aie ala#urile o)eanului' )ele mai +urioase ala#uri' nu au arun)a asupra dumneavoas r, spuma m/niei lor6 8are asal urile lor nu v-au #v/rli uneori de pe pun ea navei6 Adesea' nu-i a*a6 Ei .ine' ia ,' dumneavoas r, sun e1i s,n, os' /n,r' )ople*i de onoruri. Doamn,5 8are engle#ii 2 )on inu, regina' )are se "n+l,),ra din )e "n )e 2 nu v-au rimis m/nia lor de +o) *i mi ralii' minie peri)uloas, pen ru via1,' nu-i a*a6 Dar )e v, pas,6 Sun e1i ea+,r' sun e1i pu erni) *i da ori , a)es ei minii a du*manilor pe )are i-a1i "nvins' regele v-a +eli)i a ' v-a r,s+,1a ' poporul v, )unoa* e numele *i v, iu.e* e. Ei .ine' doamn,6 murmur, C0arnC' v,#/nd )u oare)are eam, )um Maria-An oane a se las, prad, exal ,rii. Unde vreau s-a(ung6 #ise ea. !a ,4 .ine)uv/n a1i +ie du*manii )are arun), asupra noas r, +l,),ri' plum. *i valuri "nspuma e5 Fine)uv/n a1i +ie du*manii )are ne amenin1, )u moar ea5 Dumne#eule' doamn,5 ex)lam, C0arnC. Maies a ea voas r, nu are du*mani' nu mai mul1i de)/ are vul urul "n +,p ura *arpelui. Bo )e se /r,* e pe p,m/n nu-i poa e s ing0eri pe )ei )e #.oar, prin re nori. Domnule 2 se gr,.i s, r,spund, regina 2 dumneavoas r, v-a1i "n ors s,n, os *i ea+,r de la ., ,lie: a1i ie*i s,n, os *i ea+,r din +ur un,: a1i ie*i rium+, or *i iu.i : "n vreme )e du*mani )a )ei pe )are "i avem noi' )eilal1i' ne er+eles) repu a1ia )u veninul )alomniei: e drep ), nu-1i pun via1a "n prime(die' dar e "m., r/nes) *i e is oves): e "nva1, s, ple)i +run ea' de eama de a nu "n /lni' )um mi s-a "n /mpla mie as ,#i' prie eni *i du*mani uni1i "n a)ela*i a a). 7i-apoi' domnule' da), a1i * i )e "ngro#i or es e s, +ii 1in a urii5

1KK

Colierul Reginei vol. 1


Andreea a* ep a nelini* i , r,spunsul /n,rului: remura )a el s, nu ros eas), a+e) uoasa )onsolare pe )are regina p,rea )a o a* eap ,. C0arnC "ns, "*i * erse +run ea )u .a is a' se spri(ini de spa ele unui +o oliu *i p,li. 9rivindu-l' regina #ise4 Nu es e prea )ald ai)i6 Doamna de La Mo e des)0ise +ereas ra )u m/na sa mi),' r,g/nd de )remon,' )u a)eea*i vigoare )u )are ar +i +,)u -o pumnul unui .,r.a . C0arnC rase aerul "n piep )u nesa1. Domnul es e o.i*nui )u v/n ul m,rii' se va su+o)a "n ia a)urile Versailles-ului. Nu despre as a es e vor.a' doamn, 2 r,spunse C0arnC 2 dar la ora dou, am de "ndeplini o misiune *i numai da), maies a ea s, nu-mi ordon, s, r,m/n... Nu' domnule 2 r,spunse regina 2 noi * im )e "nseamn, un ordin' nu-i a*a' Andreea6 Apoi' "n or)/ndu-se spre C0arnC' u*or iri a ,' #ise4 Sun e1i li.er' domnule. 7i-l )on)edie )u un ges pe /n,rul o+i1er. C0arnC salu a "n gra., *i disp,ru "n spa ele apiseriei. Dup, )/ eva se)unde se au#i "n an i)amera un +el de geam, ' pre)um *i #gomo ul pe )are-l +a) mai mul e persoane )are alearg,. Regina se a+la aproape de u*a' +ie din "n /mplare' +ie deoare)e voise s,-l urm,reas), din o)0i pe C0arnC' a ),rui ple)are pre)ipi a , i se p,ruse ne+ireas),. Ridi), apiseria' s)oase un s rig, "n,.u*i *i p,ru ga a s, dea +ug,. Andreea "ns,' )are nu o pierdea din o)0i' se a*e#a "n re ea *i u*a. A0' doamn,5 ex)lam, /n,ra +a ,. Regina se ui a 1in , la Andreea' )are "i sus1inu )u +ermi a e privirea. Doamna de La Mo e "*i lungi g/ ul. 9rin spa1iul mi) din re regina *i Andreea' "l #,ri pe domnul de C0arnC )are le*inase' iar "n (urul s,u servi orii *i g,r#ile aduna e "n)er)/nd s,-i dea a(u or. Regina surprinse ges ul doamnei de La Mo e *i "n)0ide repede u*a. Era "ns, prea /r#iu4 doamna de La Mo e v,#use. Maria-An oane a' "n)run a ,' pa*i g/ndi oare spre +o oliu' unde se a*e#a din nou: se a+la "n a)ea s are nepl,)u , )are urmea#, dup, ori)e emo1ie pu erni),. Andreea la r/ndul ei' )u oa e ), r,m,sese "n pi)ioare spri(ini , de pere e' nu p,rea mai pu1in g/ndi oare de)/ regina. Se +,)u lini* e. !a , un lu)ru )iuda 2 spuse deoda , )u glas are regina *i la vor.ele ei )ele dou, doamne res,rir,' surprinse' "n r-a / nu se a* ep au s, le aud, ros i e.. Domnul de C0arnC p,rea ), o se mai "ndoie* e... Se "ndoie* e de )e' doamn,6 "n re., Andreea. De +ap ul ), n-am +os la pala "n noap ea .alului. 8' doamn,5 Nu-i a*a' )on esa 2 se "n),p,1/na regina 2 nu-i a*a ), am drep a e *i )a domnul de C0arnC o se mai "ndoie* e6 Cu oa e )a regele *i-a da )uv/n ul6 A' nu' e )u nepu in1a' doamn, 2 repli), Andreea. S-ar pu ea )rede ), regele mi-a veni "n a(u or din amor propriu. A0' ni)i el nu )rede' nu' nu )rede5 Se vede limpede. Andreea "*i mu*)a .u#ele. =ra ele meu nu es e a / de ne"n)re#, or )a domnul de C0arnC 2 spuse ea 2 p,rea +oar e )onvins. Ar +" r,u' are r,u 2 )on inu, regina' )are ni)i nu as)ul ase r,spunsul Andreei. 7i da), nu-i a*a' a)es /n,r nu are o inim, )redin)ioas, *i )ura a )um )redeam. Apoi' plesnind din palme enerva ,' s rig,4 La urma urmei' da), a v,#u ' de )e ar )rede6 Domnul )on e dOAr ois a v,#u ' de asemenea' domnul =ilip a v,#u *i el' )el pu1in a*a #i)e: oa , lumea a v,#u *i a +os ne)esar )uv/n ul regelui pen ru )a s, iu )re#u1i sau' mai pre)is' pen ru )a o1i s, se pre+a), a m, )rede. A0' es e )eva la mi(lo)' )eva )e re.uie s,

>JJ

Alexandre Dumas
l,mures)' deoare)e nu se g/nde* e nimeni s-o +a),. Nu-i a*a' Andreea' ), re.uie s, )au *i s, des)op,r de )e se "n /mpl, oa e as ea6 Maies a ea voas r, are drep a e 2 r,spunse Andreea 2 *i sun sigur, ), doamna de La Mo e es e de p,rerea mea *i )a maies a ea voas r, re.uie s, )au e p/n, g,se* e. Nu-i a*a' doamn,6 Doamna de La Mo e' lua , pe nea* ep a e' res,ri *i nu r,spunse. 9en ru )a "n +ine 2 )on inu, regina 2 se #i)e ), am +os v,#u , la Mesmer. Maies a ea voas r, a +os a)olo 2 se gr,.i s, spun, sur/#/nd doamna de La Mo e. =ie 2 "n)uviin1, regina 2 dar n-am +,)u )e s)rie "n pam+le . 7i-apoi am +os v,#u , la 8per,' iar a)olo n-am +os delo). Se g/ndi' apoi i#.u)ni4 A0' * iu )are-i adev,rul5 Adev,rul6 ./igui )on esa. A un)i' )u a / mai .ine5 Se .u)ur, Andreea. S, vin, domnul de Crosne 2 "i porun)i regina' vesel,' doamnei de MiserC' )are in rase.

Capi olul XL

Domnul de Crosne

Domnul de Crosne' )are era un om ex rem de poli i)os' se sim1ea )/ se poa e de s /n(eni de )/nd regele *i regina avuseser, o expli)a1ie "n pre#en1a lui. Nu era delo) o rea., oare)are s, +ii "n posesia u uror se)re elor unei +emei' mai ales )/nd a)eas , +emeie es e regina *i )/nd u re.uie s, +ii a en la in eresele )oroanei *i s,-i asiguri repu a1ia. Domnul de Crosne "*i d,du seama ), va re.ui s, "ndure minia +emeii *i indignarea reginei: se re rase "ns, )ura(os "n spa ele da oriei sale *i )on a pe )unos)u , lui .un,-)uviin1, )a pe o pla o*, )apa.il, s, amor i#e#e primele lovi uri. !n r, lini* i ' )u sur/sul pe .u#e. Regina "ns, nu #/m.ea. <n s+/r*i ' domnule de Crosne 2 spuse ea 2 es e r/ndul nos ru s, ne expli),m. Sun la ordinele maies ,1ii voas re. Ar re.ui s, )uno* i )au#a a o )e mi se "n /mpla' domnule )omandan al poli1iei5 Domnul de Crosne privi "n (urul s,u' )u un aer "nsp,im/n a Nu e nelini* i 2 )on inu, regina 2 le )uno* i +oar e .ine pe a)es e dou, doamne4 doar dumnea a )uno* i oa , lumea5... Aproape 2 "ng,im, *e+ul poli1iei. Cunos) persoanele' )unos) e+e) ele' dar nu )unos) )au#a )elor despre )are vor.e* e maies a ea voas r,. Voi avea de)i nepl,)erea' de a 1i-o adu)e eu la )uno* in1, 2 r,spunse regina' "n)iuda , de lini* ea )omandan ului poli1iei. Ce-i drep ' 1i-a* pu ea spune se)re ul a*a )um se spun oa e se)re ele: "n *oap , sau lu/ndu- e deopar e' dar m-am 0o ,r/ ' domnule' s, +a) o ul la lumina #ilei *i )u glas are. Ei' .ine' eu a ri.ui e+e) ele' a*a le nume* i' e+e) ele de )are m, pl/ng' pur ,rii neru*ina e a unei persoane )are "mi seam,n, *i )are se d, "n spe) a)ol pes e o unde dumi ale 1i se pare ), m, ve#i pe mine' dumnea a' domnule' sau agen1ii dumi ale. 8 asem,nare5 s rig, domnul de Crosne' mul prea gri(uliu s, +a), +a1, a a)ului reginei ), s, .age de seam, re), oarea ul.urare a @eannei )a *i ex)lama1ia Andreei. 8are g,se* i a)eas , presupunere imposi.il,' domnule )omandan al poli1iei6 8are "1i pla)e s, )re#i ), m, "n*el sau ), e "n*el6 Nu spun as a' doamn,' dar' ori)are ar +i asem,narea' "n re ori)e +emeie *i maies a ea voas r, exis , o asemenea di+eren1,' "n)/ ni)i o privire avi#a , nu s-ar pu ea "n*ela. S-ar pu ea "n*ela' domnule' de vreme )e se "n*eal,. 7i )0iar voi da un exemplu maies ,1ii voas re 2 se ames e), "n vor., Andreea. A05...

>J1

Colierul Reginei vol. 1


C/nd lo)uiam la BaverneC-Maison-Rouge' "mpreun, )u a ,l meu' aveam "n servi)iu o +a , )are' "n mod .i#ar... <mi sem,na5 C0iar *i maies a ea voas r, s-ar +i l,sa "n*ela ,. 7i )e-a deveni a)eas , +al,6 9e a un)i nu * iam )/ de generoas,' de .un, es e maies a ea voas r,4 a ,l meu se emea ), a)eas , asem,nare s, nu displa), reginei *i )/nd am veni la Brianon' o as)undeam pe +a , de o)0ii u uror. Ve#i' ve#i' domnule de Crosne5 A0' se pare ), e in eresea#,5 =oar e mul ' doamn,. Con inu,' s)umpa mea Andreea. Ei .ine' doamn,' a)eas , +a ,' )are avea o min e ager, *i o +ire am.i1ioas,' s-a pli) isi s, o +ie se)0es ra , as +el. Sun sigur, ), a )unos)u vreo 0aimana' deoare)e "n r-o sear, am r,mas +oar e surprins, v,#/nd ), nu mai apare. Am ),u a -o pes e o Ni)i o urm,. A disp,ru ... Nu v-a +ura nimi) +iin1a as a )u )are sem,n )a dou, pi), uri de ap,6 Nu doamn,' pen ru ), n-avea )e s,-mi +ure. @eanne as)ul ase )onversa1ia' )u o a en1ie lesne de "n1eles. De)i nu * iai nimi) din oa e as ea' domnule de Crosne6 Nu doamn,. De)i exis , o +emeie a ),rei asem,nare )u mine es e i#.i oare *i dumnea a nu * ii nimi)65 De)i un evenimen de o asemenea impor an1, are lo) "n rega *i es e )au#a unor grave )on+u#ii. 7i oare nu dumnea a re.uie s, +ii primul )are s,-l a+li6 ;aide s, m,r urisim' domnule4 poli1ia +un)1ionea#, des ul de pros ' nu-i a*a6 Nu 2 r,spunse domnule de Crosne 2 v, asigur ), nu' doamn,. 9le.eul es e li.er s, "nal1e +un)1iile )omandan ului poli1iei p/n, la "n,l1imea +un)1iilor lui Dumne#eu: dar maies a ea voas r,' )are s , mul mai sus de)/ mine "n a)es 8limp eres ru' * ie .ine ), +un)1ionarii regelui nu sun de)/ oameni. Eu nu !n, pri)ep s, des)i+re# evenimen ele: unele sun a / de )iuda e' "n)/ min ea omului de-a.ia le poa e "n1elege. Domnule' )/nd unui om i s-a da p/n, *i pu erea de a p, runde "n g/ndurile semenilor s,i' )/nd )u a(u orul spionilor poa e no a p/n, *i ges urile pe )are eu le +a) "n +a1a oglin#ii mele' ei .ine' da), a)es om nu es e s ,p/n pe si ua1ie... Doamn,' )/nd maies a ea voas r, a pe re)u noap ea a+ar, din pala ' am * iu -o. 9oli1ia mea +un)1iona .ine a un)i6 Da' nu-i a*a6 <n #iua a)eea' maies a ea voas r, a +os la doamna ai)i de +a1a' "n s rada Sain -Claude' )ar ierul Marais. As a nu m, prive* e. C/nd v-a1i dus la Mesmer )u doamna de Lam.alle *i a un)i poli1ia mea a +un)1iona .ine' deoare)e agen1ii mei v-au v,#u . C/nd v-a1i dus la 8per,... Regina ridi), .rus) )apul. L,sa1i-m, s, ermin' doamn,. Spun Edumneavoas r,E )um a spus *i )on ele dOAr ois Edumneavoas r,E. Da), un )umna se poa e "n*ela asupra r,s, urilor rudei sale' )u a / mai mul se poa e "n*ela un agen )are prime* e )/1iva .ie1i gologani pe #i. Agen ul a )re#u ), v, vede' a spus-o. <n a)ea #i' poli1ia mea a +un)1iona de asemenea .ine. 9u e1i spune' doamn,' )a agen1ii mei nu au urm,ri )u a en1ie a+a)erea ga#e arului Re eau' pe )are domnul de C0arnC l-a snopi "n ., aie6 Domnul de C0arnC65 s rigar, "n r-un glas Andreea *i regina. <n /mplarea es e des ul de re)en , doamn, *i lovi urile de .as on sun )alde "n), pe spinarea ga#e arului. !a , o p,1anie din re a)elea )are "i asigurau su))esul domnului de Sar ine' prede)esorul meu' a un)i )/nd le poves ea' a / de spiri ual' r,posa ului rege sau +avori ei sale. Domnul de C0arnC a in ra "n )on+li) )u a)es nemerni)6

>J>

Alexandre Dumas
Am a+la a)es lu)ru da ori , poli1iei mele a / de )alomnia ,' doamn,. Re)unoa* e1i ), i-a re.ui o oare)are in eligen1, a)es ei poli1ii pen ru a des)operi duelul )are a urma "n regii a+a)eri. Domnul de C0arnC a avu un duel65 Domnul de C0arnC s-a ., u 65 s rig, regina. Cu ga#e arul6 "n re., )u "n+l,),rare Andreea. A' nu' doamnelor5 ?a#e arul' dup, )e a +os ., u m,r' nu ar +i pu u s,-i apli)e domnului de C0arnC lovi ura de sa.ie )are l-a +,)u s, le*ine "n an i)amera domniei-voas re adineauri. R,ni 5 Es e r,ni 5 ex)lam, regina. R,ni 6 C/nd6 Cum6 Be-n*eli' domnule de Crosne. 8 doamn,' maies a ea voas r, )onsider, ), gre*es) prea adesea )a s, nu-mi a)orde m,)ar o da , drep a e. Adineauri era ai)i. 7 iu +oar e .ine. Da 2 spuse Andreea 2 eu l-am v,#u ), su+er,. 7i ros i a)es e )uvin e )u a / a os ili a e' "n)/ regina se "n oarse .rus). 9rivirea reginei +u o ripos , pe )are Andreea o sus1inu )u ,rie. Ce o vor.e* i6 #ise Maria-An oane a. Ai .,ga de seam, ), domnul de C0arnC su+er, *i n-ai spus nimi)65 Andreea nu r,spunse. @eanne vru s, sar, "n a(u orul +avori ei' din )are re.uia s,-*i +a), o prie en,. 7i mie 2 in erveni ea 2 mi s-a p,ru ), se 1ine anevoie pe pi)ioare "n imp )e maies a ea voas r, "i +,)ea )ins ea de a-i vor.i. Anevoie' da 2 repe , orgolioasa Andreea' )are nu-i mul1umi )on esei ni)i m,)ar )u o privire. Domnul de Crosne' el' )el in eroga ' "*i savura "n voie o.serva1iile sale asupra )elor rei +emei din re )are ni)i una' "n a+ar, de @eanne' nu p,rea s,-*i dea seama ), se a+l, "n pre#en1a unui )omandan al poli1iei. <n s+/r*i ' regina relu,4 Domnule' )u )ine *i de )e s-a ., u domnul de C0arnC6 <n re imp' Andreea "*i mai veni "n +ire. Cu un gen ilom )are... Dar' Dumne#eule' doamn,' es e de prisos... Cei doi adversari se "n1eleg de minune a)um... )0iar adineauri vor.eau "mpreun, "n +a1a maies ,1ii voas re. Ai)i... "n +a1a mea6 C0iar ai)i... "n )amera as a' de unde "nving, orul a ie*i primul' nu sun ni)i dou,#e)i de minu e. Domnul de BaverneC5 s rig, regina' )u un +ulger de m/nie "n o)0i. =ra ele meu5 murmur, Andreea do(enindu-se ), +usese prea egois ,' al +el ar +i "n1eles o ul. Cred ), domnul =ilip de BaverneC s-a ., u )u domnul de C0arnC 2 pre)i#, domnul de Crosne. Regina "*i plesni violen palmele una de )ealal ,' semn ), era "n prada unei m/nii )lo)o i oare *i spuse4 Es e de ne"n)0ipui ' de ne"n)0ipui 5 8.i)eiurile din Ameri)a "n)e ,1eni e la Versailles... A' nu' n-am s, "ng,dui una )a as a5 Andreea "*i ple), +run ea' domnul de Crosne' de asemenea. De)i pen ru ), s-a lup a al, uri de domnul La+aCe e *i Pas0ing on 2 regina "i pronun1, dinadins numele )um se pronun1, "n +ran)e#, 2 )ur ea mea va +i rans+orma , "n r-o aren, din se)olul al XV!-lea. Ei .ine' nu' "n), o da ,' nu5 Andreea' dumnea a ar +i re.ui s, * ii ), +ra ele dumi ale s-a ., u . A+lu *i eu a)um' doamn, 2 r,spunse ea. 7i de )e s-a ., u 6 Am +i pu u s,-l "n re.am pe domnul de C0arnC' )u )are s-a duela 2 spuse Andreea' palid, *i )u o)0ii s)/n eie ori.

>JD

Colierul Reginei vol. 1


Eu nu "n re. )e a +,)u domnul de C0arnC' )i )e a +,)u domnul =ilip de BaverneC 2 repli), arogan , regina. Da), +ra ele meu s-a ., u 2 ros i /n,ra +a ,' l,s/nd s,-i )ad, )uvin ele unul )/ e unul 2 nu a +,)u -o de)/ pen ru a adu)e un servi)iu maies ,1ii voas re. Ceea )e ar "nsemna ), domnul de C0arnC nu s-a ., u pen ru a-mi adu)e mie un servi)iu' nu-i a*a' domni*oar,6 Am onoarea s, a rag a en1ia maies ,1ii voas re 2 r,spunse Andreea' pe a)ela*i on 2 ), nu m, re+er de)/ la +ra ele meu' la nimeni al )ineva. Maria-An oane a "*i p,s r, )almul *i' )a s, reu*eas),' "i re.ui oa , +or1a de )are era "n s are. Se ridi),' d,du o)ol )amerei' se pre+,)u ), se ui , "n oglind,' lu, un volum din r-un dulap l,)ui ' par)urse *ap e-op r/nduri' apoi "l arun), *i se adres, "nal ului +un)1ionar4 Mul1umes)' domnule de Crosne' m-ai )onvins. Eram )am ul.ura , de oa e a)es e rapoar e' de oa e a)es e .,nuieli. Da' poli1ia es e +oar e .ine organi#a ,' lu)rea#, de minune4 e rog numai' domnule' g/nde* e- e la a)eas , asem,nare de )are 1i-am vor.i . Fun, #iua. <i "n inse m/na )u o gra1ie inegala.ila *i domnul de Crosne ple),' de dou, ori mai +eri)i *i de #e)e ori mai in+orma . Andreea sesi#, nuan1a salu ului: +,)u o ad/n), *i respe) uoas, reveren1a. Regina "i r,spunse )u indi+eren1a' dar +,r, aparen a sup,rare. @eanne se "n)lin, *i ea' )a "n +a1a unui al ar sa)ru: se preg, ea s, ple)e. Doamna de MiserC in r, *i-i spuse reginei4 Doamn,' ma(es a ea voas r, nu a +ixa o or, domnilor Foe0mer *i Fossange6 A0' .a da' drag, MiserC' ai drep a e5 S, in re5 Mai r,m/i pu1in' doamn, de La Mo e' vreau )a regele s, se "mpa)e de+ini iv )u dumnea a. Mi)/nd a)es ea' regina p/ndea "n r-o oglind, expresia de pe )0ipul Andreei' )are se "ndrep a "n)e spre u*a vas ului )a.ine . Voia poa e s,-i s /rneas), gelo#ia' +,)/nd avansuri noii veni e. Andreea disp,ru su. +aldurile apiseriei: ni)i nu se "n)run ase' ni)i 0u res,ri se. Ca o1elul5 Ca o1elul5 suspin, regina. Da' sun de o1el a)e* i BaverneC' dar *i de aur. 8' .un, #iua' domnilor .i(u ieri5 Ce nou ,1i65 7 i1i doar ), n-am .ani...

Capi olul XL!

%spititoarea

Doamna de La Mo e "*i relu, lo)ul: s a deopar e' "n pi)ioare' modes ,' a en , *i preveni oare' )a una ),reia i s-a +,)u +avoarea de a r,m/ne *i de a as)ul a. Domnii Foe0mer *i Fossange' "n 0aine de )eremonie' se pre#en ar, "n audien1, la suveran,. <*i mul ipli)ar, reveren1ele p/n, a(unser, la +o oliul Mariei-An oane a. Fi(u ierii nu vin ai)i de)/ pen ru a vor.i despre .i(u erii. N-a1i nimeri -o' domnilor 2 spuse ea. Domnul Foe0mer lu, )uv/n ul4 el era ora orul aso)ia1iei. Doamn, 2 "n)epu el 2 nu am veni s, o+erim mar+, maies ,1ii voas re' ne emeam s, nu v, deran(,m. 85 ex)lam, regina' )are "*i *i repro*a ), d,duse dovad, de a / a )ura( 2 a vedea .i(u erii nu "nseamn, s, le *i )umperi. =,r, "ndoial,' doamn, 2 )on inu, Foe0mer' relu/ndu-*i *irul. Venim "ns, pen ru a "ndeplini o da orie *i a)es lu)ru ne-a +,)u s, "ndr,#nim. 8 da orie6... repe , mira , regina. Es e vor.a o despre a)el +rumos )olier de diaman e pe )are maies a ea voas r, nu a .inevoi s,-l )umpere.

>J&

Alexandre Dumas
A' da' )olierul... !a ,-ne din nou la el5 #ise regina' r/#/nd. Foe0mer r,mase serios. Adev,rul es e ), era +rumos' domnule Foe0mer 2 )on inu, regina. A / de +rumos' doamn, 2 "ng/na imid Fossange 2 "n)/ numai maies a ea voas r, "l pu ea pur a. Ceea )e m, )onsolea#, 2 repli), Maria-An oane a' )u un u*or suspin )are nu s),p, doamnei de La Mo e 2 )eea )e m, )onsolea#, es e pre1ul lui... un milion *i (um, a e' nu-i a*a' domnule Foe0mer6 Da' maies a e. 7i ), 2 urm, regina 2 "n vremea minuna , "n )are r,im *i "n )are su+le ul poporului s-a r,)i ' nu prea mai exis , un suveran )are s, poa , s, )umpere un )olier de diaman e valor/nd un milion )in)i su e de mii de livre. Un milion )in)i su e de mii de livre5 repe , )a un e)ou doamna de La Mo e. As +el "n)/ ' domnilor' )eea )e n-am +,)u eu' )eea )e n-am pu u eu s, )ump,r' nimeni nu va pu ea... 8 s,-mi r,spunde1i ), pie rele' separa ' au valoare. Es e adev,ra ' dar n-a* invidia pe nimeni pen ru dou,- rei diaman e: pen ru *ai#e)i "ns,' da. 7i regina "*i +re), m/inile )u un +el de sa is+a)1ie "n )are se pu ea g0i)i *i dorin1a de a-i s+ida pu1in pe domnii Foe0mer *i Fossange. Maies a ea voas r, se "n*eal, 2 spuse Foe0mer 2 *i de a)eea es e de da oria noas r, s-o "n* iin1,m4 )olierul s-a v/ndu . V/ndu 65 ex)lam, regina' "n or)/ndu-se spre ei. V/ndu 65 repe , doamna de La Mo e' ),reia ges ul pe )are "l s)0i1ase pro e) oarea s, "i inspira ne"n)redere )u privire la pre insa renun1are a a)es eia. Cui6 relu, regina. Doamn,' a)es a es e un se)re de s a . Un se)re de s a 65 M, +a)i s, r/d5 ros i )u veselie Maria-An oane a. Ceea )e nu se spune' es e mai o deauna pen ru ), nu se poa e spune' nu-i a*a' Foe0mer6 Doamn,... 8' se)re ele de s a ' pen ru noi sun )eva +amiliar. !a seama' Foe0mer' da), nu-mi spui )0iar dumnea a' o s, a+lu prin r-un +un)1ionar al domnului de Crosne. 7i "n)epu s, r/d, din oa , inima' ar, /ndu-*i +,1i* p,rerea despre pre insul se)re )are "i "mpiedi)a pe Foe0mer *i Fossange s, dea "n vileag numele )ump,r, orilor )olierului. Cu maies a ea voas r, nu ne pur ,m a*a )um ne pur ,m )u al1i )lien1i 2 spuse )u gravi a e Foe0mer. Noi am veni s, spunem maies ,1ii voas re ), s-a v/ndu )olierul' pen ru ),' "n r-adev,r' s-a v/ndu *i a re.ui s, re)em su. ,)ere numele )ump,r, orului' deoare)e ran#a)1ia s-a "n)0eia "n ain,' "n urma vi#i ei +,)u e de ), re un am.asador )are ),l, ore* e in)ogni o. La )uv/n ul am.asador' regina i#.u)ni din nou "n r/s. Se "n oarse spre doamna de La Mo e *i-i spuse4 Ceea )e es e nemaipomeni la Foe0mer es e +ap ul ), el *i )rede )eea )e mi-a spus. ;aide' Foe0mer' spune-mi doar 1ara de unde vine a)es am.asador... Fa nu' e prea mul 2 se r,#g/ndi ea. Numai prima li er, )u )are "n)epe numele s,u. Numai a / ... 7i r/dea +,r, s, se mai poa , opri. Domnul am.asador al 9or ugaliei 2 spuse Foe0mer' )o.or/nd vo)ea' )a pen ru a-*i salva se)re ul )el pu1in de ure)0ile doamnei de La Mo e. La a)eas , repli), a / de exa) ,' a / de )lar,' regina se opri .rus). Un am.asador al 9or ugaliei65 repe , ea. Nu avem a*a )eva ai)i' Foe0mer. A veni unul "n mod spe)ial' doamn,. La dumnea a' in)ogni o6 Da' doamn,. Cine6 Domnul de Sou#a. Regina nu r,spunse. R,mase o )lip, )l, in/nd din )ap' apoi #ise ), o +emeie )are "*i exprim, o p,rere4

>JG

Colierul Reginei vol. 1


Ei da5 Cu a / mai .ine pen ru maies a ea sa regina 9or ugaliei: diaman ele sun +rumoase. S, nu mai vor.im despre as a. Dimpo riv,' doamn,' maies a ea voas r, va .inevoi s,-mi "ng,duie s, vor.es)... S, ne "ng,duie... 2 se )ore) a Foe0mer' privindu-*i aso)ia ul. Fossange se "n)lin,. Ai v,#u diaman ele' )on es,6 ! se adresa regina doamnei de La Mo e. Nu' doamn,. =rumoase diaman e5... 9,)a ), a)e* i domni nu le-au adus. !a ,-le 2 se gr,.i s, spun, Fossange. 7i s)oase din +undul p,l,riei pe )are o 1inea su. .ra1 )u iu1a "n )are era "n)0is, podoa.,. Vino' vino' )on es,' e* i +emeie' e va "n)/n a 2 #ise regina. 7i se "ndep,r , pu1in de m,su1a de SUvres' pe )are Foe0mer e alase )u ar , )olierul' "n a*a +el "n)/ lumina #ilei ),#/nd pe pie re +,)ea s, s)/n eie#e oa e +a1e ele *le+ui e ale diaman elor. @eanne s)oase un s rig, de admira1ie. 7i' "n r-adev,r' nimi) nu pu ea +i mai +rumos: s-ar +i #is ), e o v,paie )/nd verde *i ro*ie' )/nd al., )a lumina "ns,*i. Foe0mer )l, in, u*or sipe ul' +,)/nd s, )urg, )a un r/u mira)olul a)es or +l,),ri li)0ide. Admira.ile5 Admira.ile5 s rig, @eanne' prad, unui delir de en u#iasm admira iv. Un milion )in)i su e de mii de livre pe )are le 1ii "n ),u*ul palmei 2 repli), regina' a+e) /nd o nep,sare +ilo#o+i), pe )are numai domnul Rousseau' de la ?eneva' ar +i mani+es a -o "n r-o as +el de "mpre(urare. Dar @eanne v,#u al )eva "n a)es dispre1' ni)ide)um dispre1' ),)i ea nu pierduse speran1a de a o )onvinge pe regin, *i' dup, un lung examen al pie relor pre1ioase' spuse4 Domnul .i(u ier avea drep a e )/nd #i)ea ), "n oa , lumea nu se a+l, de)/ o singur, regin, demn, s, poar e a)es )olier4 maies a ea voas r,. Numai ), maies a ea mea nu-l va pur a 2 r,spunse Maria-An oane a. Nu pu eam s,-l l,s,m s, ias, din =ran1a' doamn,' +,r, a depune la pi)ioarele maies ,1ii voas re oa e regre ele noas re. Es e o .i(u erie pe )are o )unoa* e *i *i-o dispu , a)um "n reaga Europ,. 9en ru )a una sau al a din re regine s, se "mpodo.eas), )u ea "n de rimen ul reginei =ran1ei' orgoliul nos ru na1ional o va permi e numai dup, )e domniavoas r,' doamn,' ve1i +i re+u#a "n), o da ,' de+ini iv *i irevo)a.il. Re+u#ul meu a *i +os +ormula 2 repli), regina. A +os un re+u# ros i "n pu.li). Am' +os prea l,uda , pen ru a)eas a' )a s, regre . 8' doamn, 2 in erveni Foe0mer 2 da), poporului i s-a p,ru minuna +ap ul ), maies a ea voas r, a ales o )ora.ie "n lo)ul unui )olier' aris ro)ra1iei "ns,' )are es e o +ran)e#,' i s-ar +i p,ru +ires) )a regina =ran1ei s, )umpere un )olier dup, )e a )ump,ra o )ora.ie. S, nu mai vor.im despre as a 2 #ise Maria-An oane a' arun)/nd o ul im, privire sipe ului. @eanne suspin, pen ru a a)operi suspinul reginei. A0' suspini *i dumnea a' )on es,. Da), erai "n lo)ul meu' +,)eai )a mine. Nu * iu 2 murmur, @eanne. L-ai privi "ndea(uns6 se gr,.i s-o "n re.e regina. Nu m-a* mai sa ur, privindu-l' doamn,. S-o l,sam s,-l mai admire' domnilor' ),)i admira1ia nu s)ade )u nimi) pre1ul diaman elor: vor valora mereu un milion )in)i su e de mii de livre' din nenoro)ire. A)es )uv/n i se p,ru )on esei un prile( po rivi . Regina regre a' de)i *i-l dorise. <l dorise' de)i "l mai dorea pen ru ), nu-l primise. Bre.uie s, presupunem ), a)eas a era logi)a @eannei' deoare)e ad,ug,4 Un milion )in)i su e de mii de livre' doamn,' )are la g/ ul domniei-voas re ar +a)e s, moar, de gelo#ie ori)e +emeie' +ie ea Cleopa ra sau Venus. 7i lu/nd din sipe reges)ul )olier' "l "n)0eie )u a / a "ndem/nare' )u a / a iu1eala pe pielea m, ,soasa a Mariei-An oane a'

>JI

Alexandre Dumas
"n)/ a)eas a se v,#u "n r-o )lip, inunda , de s)lipiri +os+ores)en e *i ape )olora e. A0' maies a ea voas r, es e su.lim,5 ex)lam, @eanne. Maria-An oane a se apropie gr,.i , de oglind,4 imaginea era or.i oare. ?/ ul s,u ml,dios *i ginga*' a)es g/ deli)a )a lu(erul unui )rin' meni )a *i +loarea lui Virgiliu' s, +ie re e#a de =ier' se "n,l1a )u gra1ie' sus1in/nd piep ,n, ura de .u)le aurii' din mi(lo)ul a)es ui *uvoi s)/n eie or. @eanne "ndr,#nise s, des)opere umerii reginei' "n a*a +el "n)/ ul imele r/nduri ale )olierului ),deau pe piep ul ei )a side+ul. Regina era radioas,' +emeia era super.,. <ndr,gos i1i sau supu*i' )u o1ii s-ar +i pros erna . Maria-An oane a "*i pierdu +irea' admir/ndu-se as +el. Apoi' )uprins, de eam,' vru s,-*i smulg, )olierul de la g/ . A(unge5 A(unge5 spuse ea. A +os a ins de ), re maies a ea voas r,5 s rig, Foe0mer. Nu mai poa e +i al nim,nui. !mposi.il 2 repli), +erm regina. Domnilor' m-am (u)a o )lip, )u a)es e diaman e' dar a prelungi (o)ul ar +i o gre*eal,. Maies a ea voas r, are o impul s, se o.i*nuias), )u g/ndul 2 s re)ur, Foe0mer reginei. Vom veni din nou m/ine. C0iar da), pl, e* i mai /r#iu' o re.uie s, pl, e* i 7i-apoi' de )e s, pl, e* i mai /r#iu6 Doar sun e1i gr,.i1i. Cu siguran1, ), vi se o+er, )ondi1ii mul mai avan a(oase. Da' maies a e' .ani li)0i#i 2 r,spunse negus orul' redeveni negus or. Lua1i-i5 Lua1i-i5 s rig, regina. Lo)ul diaman elor es e "n sipe . Repede5 Repede5 Maies a ea voas r, ui ,' poa e' ), o .i(u erie )a as a "nseamn, aur *i pes e o su , de ani )olierul va valora exa) )/ valorea#, *i as ,#i. Da1i-mi un milion )in)i su e de mii de livre' )on es, 2 #ise regina )u un #/m.e sili 2 *i vom vedea... Da), a* avea5 ex)lam, @eanne. A05... 7i ,)u. De mul e ori' o *ov,ial, la momen ul po rivi e mai pre1ioas, de)/ un *uvoi de )uvin e. Degea.a Foe0mer *i Fossange pierdur, un s+er de )eas )a s,-*i s r/ng, *i s,-*i "n)uie diaman ele "n sipe : regina ni)i nu )lipi. Se vedea dup, #/m.e ul ei a+e) a ' dup, ,)erea sa' ), +usese +oar e ul.ura ,' ), lup ase din greu. 7i a*a )um avea o.i)eiul' "n momen ele sale de )iud,' ea "n inse m/na dup, o )ar e pe )are o r,s+oi +,r, s, )i eas), un r/nd. La ple)are' .i(u ierii mai "n re.ar, o da ,4 De)i maies a ea voas r, re+u#a6 Da... da... 2 suspin, regina' de as , da , )a s, aud, oa , lumea. Negus orii ie*ir,' @eanne v,#u ), pi)iorul Mariei-An oane a se mi*), nervos pe pern, de )a i+ea. ESu+er,E 2 se g/ndi )on esa' ne"ndr,#nind s, se mi* e. Frus)' regina se ridi),' "n)epu s, se plim.e prin )amer,' apoi oprindu-se "n +a1a @eannei' a ),rei privire p,rea ), o +as)inea#,' ros i r,spi)a 4 Con es,' s-ar p,rea ), regele nu mai vine. <i vom da mi)a noas r, (al., da a vii oare. @eanne salu , respe) uos *i se "ndrep a spre u*,. M, voi g/ndi "ns, la dumnea a 2 ad,ug, regina' )u .un,voin1,. @eanne a inse )u .u#ele m/na reginei' )a *i )/nd *i-ar +i depus a)olo o su+le ul *i ie*i l,s/nd-o pe Maria-An oane a prad, am,r,)iunii *i #.u)iumului. EAm,r,)iunea nepu in1ei' #.u)iumul dorin1ei 2 "*i #ise @eanne. 7i doar e regin,5 A0' nu5 E +emeie5E 7i )on esa disp,ru.

S+/r*i ul volumului !

3 3 3

>J$

Colierul Reginei vol. 1

Con inuarea aven urilor o ve1i a+la "n volumul urm, or4

Colierul Reginei vol.>


^^^ Versiune e-.ooA reali#a , dup,4 Alexandre Dumas' Colierul Reginei vol.1 Edi ura ;eli)on' Bimi*oara' 1KKD Bradu)ere4 Maria Fre.an ^^^ S)anare +,)u , de4 geo)v. ^^^

8 +orma are uni ar, +,)u , de FlanACd. 9en ru a +i eviden1ia , de al e +orma ,ri' +ie)are volum va pur a pe l/ng, numele +i*ierului *i men1iunea4 _v. FlanACd`. <n a)eea*i +orma are uni ar, ve1i mai pu ea )i i4 Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Dumas 2 Cavalerul Reginei _v. FlanACd` Dumas 2 Cei 9a ru#e)i *i Cin)i vol.1 _v. FlanACd` Dumas 2 Cei 9a ru#e)i *i Cin)i vol.> _v. FlanACd` Dumas 2 Cei rei mu*)0e ari _v. FlanACd` Dumas 2 Con ele de Mon e-Cris o vol.1 _v. FlanACd` Dumas 2 Con ele de Mon e-Cris o vol.> _v. FlanACd` Dumas 2 Con ele de Mon e-Cris o vol.D _v. FlanACd` Dumas 2 Dup, dou,#e)i de ani _v. FlanACd` Dumas 2 =amilia deOMedi)i _v. FlanACd` Dumas 2 Laleaua neagr, _v. FlanACd` Dumas 2 Mar)0i#a de Frinvilliers _v. FlanACd` Dumas 2 Mas)a de +ier _v. FlanACd` Dumas 2 M/n, de mor _v. FlanACd` Dumas 2 8 rava *i pumnalul +amiliei Forgia _v. FlanACd` Dumas 2 Ro.in ;ood _v. FlanACd` Dumas 2 Vi)on ele de Fragelonne vol.1 _v. FlanACd` Dumas 2 Vi)on ele de Fragelonne vol.> _v. FlanACd` Dumas 2 Vi)on ele de Fragelonne vol.D _v. FlanACd` Dumas 2 Vi)on ele de Fragelonne vol.& _v. FlanACd` Dumas-+iul 2 Dama )u )amelii _v. FlanACd` Dumas 2 Cele dou, Diane _v. FlanACd` Dumas 2 Do) orul mis erios vol.1_v. FlanACd` Dumas 2 Do) orul mis erios vol.> 2 =ii)a mar)0i#ului _v. FlanACd` Dumas 2 Nero *i A) eea _v. FlanACd`

>J%

Alexandre Dumas
Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre <n preg, ire4 Alexandre Dumas 2 Colierul Reginei vol.> _v. FlanACd` No ,4 Da), 1i-a pl,)u +orma area *i "1i lipse* e una sau mai mul e ),r1i +orma a e uni ar' le po1i g,si R)u ) rla)li)A-s /ngaS ai)i. A en1ie4 9en ru a v, deplasa mai u*or prin e-.ooA' plasa1i )ursorul mouse-ului "n Cuprins e-.ooA pe un anumi )api ol' apoi ap,sa1i as a ) rl apoi )li)A-s /nga. Dumas Dumas Dumas Dumas Dumas 2 2 2 2 2 R,#.una orul _v. FlanACd` 8 0on ar)a*ul _v. FlanACd` Con(ura1ii vol.1 _v. FlanACd` Con(ura1ii vol.> _v. FlanACd` Colierul Reginei vol.1 _v. FlanACd`

Cuprins e-.ooA Colierul reginei vol.14

>JK

S-ar putea să vă placă și