Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

SECTORIALE
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias

Adresa postala: Piata CI Motas, nr. 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Monica Petrescu, Tel. +40
269801556/1555, In atentia: Ana Botea/Monica Petrescu, Email: avram.luca@transgaz.ro, monica.petrescu@transgaz.ro, Fax: +40 269801486, Adresa
internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Societate Nationala

Activitate (Activitati)
3URGXFHUHWUDQVSRUWúLGLVWULEXĠLHGHJD]úLGHHQHUJLHWHUPLFă

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-05-2017 17:36 Pagina 1/11


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
„Lucrari de executie conducta (Faza1) la proiectul ”DEZVOLTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE PE
CORIDORUL BULGARIA - ROMANIA - UNGARIA – AUSTRIA, FAZA 1(BRUA – Faza 1)”: CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE
NATURALE PODISOR – RECAS, km 0-km 479
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Podisor – Recas urmeaza directia generala de la Sud-Est spre Vest, traversând judetele: Giurgiu, Teleorman,
Dâmbovita, Arges, Olt, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caras-Severin si Timis.
Codul NUTS: RO126 - Sibiu

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Proiectul ”Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-
Austria” (BRUA) consta în construirea unei conducte noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic Podisor cu Statia de Masurare
Gaze Horia pe directia Podisor – Corbu – Hurezani – Hateg – Recas – Horia. Conducta de transport gaze naturale, în lungime de
aproximativ 529 km va avea un diametru de 32”(DN 800) si presiunea de proiectare de 63 bar.
Implementarea proiectului BRUA pe teritoriul României este structurata în doua faze:
-Faza 1: Conducta de transport gaze naturale Podisor – Recas în lungime de 479 km.
-Faza 2: Conducta de transport gaze naturale Recas - SMG Horia în lungime de aproximativ 50 km;
De-a lungul traseului, pe cele 10 judede, conducta de transport gaze traverseaza: cai de comunicatii (cai de comunicatii de utilitate publica:
drumurile nationale (DN), drumurile judetene (DJ), drumurile comunale (DC), linii de cale ferata (CF), drumuri de utilitate privata), ape
cadastrate si ape necadastrate, vai si canale, conducte de petrol, gaze, apa, retele de telecomunicatii (fibra optica) precum si zone
împadurite, pajisti si agro-ecosisteme. Pe traseu urmeaza a se amplasa o serie întreaga de instalatii tehnologice de suprafata ce deservesc
conducta de transport.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231220-3 Lucrari de constructii de gazoducte (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform detalierii din caietul de sarcini atasat.
Lot 1: Executie conducta: zona localitatii Podisor:Km 0- Km 180,zona localitatii Valeni,comuna Zatreni, jud. Vâlcea. Judete afectate :
Giurgiu, Teleorman, Dâmbovita, Arges, Olt, Vâlcea.
Valoare estimata Lot 1= 413.442.063 lei, din care entitatea contractanta va pune la dispozitia Executantului materiale (teava si curbe), utilaje
si echipamente (robinete si imbinari electroizolante) in valoare de 267.756.230 lei.
Lot 2: Executie conducta: zona localitatii Valeni, comuna Zatreni, jud. Vâlcea: Km 180 - Km 320,zona localitatii Pui, jud. Hunedoara. Judete
afectate : Vâlcea, Gorj, Hunedoara.
Valoare estimata Lot 2 = 412.081.863 Lei din care entitatea contractanta va pune la dispozitia Executantului materiale (teava si curbe),
utilaje si echipamente (robinete si imbinari electroizolante) in valoare de 247.072.919 lei.
Lot 3: Executie conduca zona localitatii Pui, jud. Hunedoara: km 320 - Km 479,zona localitatii Recas, jud. Timis.Judete afectate Hunedoara,
Caras-Severin, Timis.
Valoare estimata Lot 3 = 453.091.194 Lei din care entitatea contractanta va pune la dispozitia Executantului materiale (teava si curbe),
utilaje si echipamente (robinete si imbinari electroizolante) in valoare de 262.517.361 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 1,278,615,120.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-05-2017 17:36 Pagina 2/11


Fisa de date
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

LOT 1 = 2.913.716 lei; LOT 2 = 3.300.178 lei; LOT 3 = 3.811.476 lei.


Data la care se va face echivalenta leu/valuta este de 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor la cursul de schimb stabilit de BNR
pentru data respectiva.Perioada de valabilitate: 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila. In cazul
depunerii ofertei in asociere, garantia de participare poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii. Modalitati de constituire:
•virament bancar in contul entitatii contractante:Cont LEI: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Medias
•instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile art. 42 alin. 1) din HG nr.
394/2016. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca: plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva
cererea respectiva, din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul îsi retrage oferta în perioada de
valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în termenul prevazut la art. 44 alin. (3);
c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
In cazul instrumentului de garantare emis de o societate bancara, este recomandabil ca garantia de participare sa fie emisa de catre o
banca care sa aiba corespondent în România.
Dovada constituirii garantiei se va transmite in SEAP, odata cu oferta, in format electronic, cu semnatura electronica extinsa a
reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantum 10% din pretul contractului sectorial, fara TVA. Se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului sectorial. In
cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici, instrumentul de garantare trebuie sa fie emis in numele asocierii.
Modalitati de constituire: instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, prevederile art.42
alin.(3)-(5)din HG nr.394/2016 aplicandu-se corespunzator. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca emitentul se oblige sa
plateasca in favoarea entitatii contractante, pâna la concurenta sumei reprezentand contravaloarea garantiei de buna executie, respectiv,
orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere însotita de o declaratie cu privire la neîndeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel
cum sunt acestea prevazute în contractul sectorial. Plata se va face în termenul mentionat în cerere, fara nicio alta formalitate suplimentara
din partea entitatii contractante sau a contractantului. In cazul constituirii garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis
de o societate de asigurari, nu trebuie sa fie emise conditii de asigurare suplimentare care exced conditiilor formulate in contractul incheiat si
trebuie sa fie valabil si in vigoare indiferent de prevederile vreunei polite de asigurare. Angajamentul societatii de asigurare fata de Achizitor
va fi exclusiv in baza respectivului instrument de garantare. Nerespectarea conditiilor mentionate vor duce la neacceptarea, de catre
Achizitor, a instrumentului de garantare prezentat. In cazul instrumentului de garantare emis de o societate bancara, este recomandabil ca
garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent în România.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Surse proprii si surse nerambursabile prin Progr.CEF Energy.Platile se fac conform prevederilor cuprinse in draftul de contract. Contract de
finantare Nr. INEA/CEF/ENER/M2015/1119593.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d) H.G nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
e) O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice;
f) H.G nr. 866/16.11.2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin HG nr. 393/2016;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-05-2017 17:36 Pagina 3/11


Fisa de date
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr.
99/2016.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz).
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste
documente pot fi:
1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat la momentul prezentarii acestora;
2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin.
(2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
4.alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele fizice/juridice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de
autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei.
Pentru evitarea conflictului de interese, ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.
73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoane ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
Nr.Nume, prenumeFunctia
1.STERIAN ION Director General
2.HATEGAN GHEORGHEDirector General Adj.
3.TÂRSAC GRIGOREDirector General Adj.
4.LUPEAN MARIUS VASILEDirector Departament
5.ALIC CIPRIAN OCTAVIANDirector Departament
6.ILIES CORNEL OVIDIUDirector Directi
7.VÂRDOL FLORIANDirector Departament
8.IDU OLGADirector Directie
9.BACIU ELENA MARIOARASef Serviciu
10.MISCOCI IONUTConsilier Juridic
11.POPESCU PAUL CORNELIUManager Proiect
12.TATARU IONDirector Departament
13.DEAC SORIN GABRIELDirector Directie
14.LEAHU MIHAI LEONTINDirector Directie
15.NOVAC MIRCEA TRAIANInginer Sef Proiectare
16.GREZER PETRESef Atelier
17.COSMA FLORIN EMILDirector Departament
18.BARBU VIORELDirector Directie
19.ONIGA CIPRIANInginer Sef Cercetare
20.LUCA BOGDAN AVRAMDirector Departament
21.PETRESCU MONICA ALEXANDRADirector Directie
22.PÎNZAR ADELA CRISTINADirector Directie
23. HADÂMBAS OVIDIU GHEORGHE Sef Serviciu Licitatii
24.FILIPAS LAURASef Birou
25.COSTIN EMILIA STEFANIASef Birou
26.BOTEA ANA DANIELASef Serviciu
Modalitate de indeplinire: Se va depune, odata cu DUAE, si Declaratia de neîncadrarea în situatiile prevazute de art. 73 din Legea nr.
99/2016 privind evitarea conflictului de interese, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori,
subcontractanti, dupa caz).
In cazul ofertei comune: Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Atentionare speciala: Nedepunerea DUAE (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator), odata cu oferta, atrage respingerea
acesteia ca inacceptabila.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-05-2017 17:36 Pagina 4/11


Fisa de date
In temeiul dispozitiilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa isi
demonstreze situatia personala (forma de inregistrare si, dupa caz, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate
cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic). In acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa
dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se
afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac
obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: Operatorul economic va completa Sectiunea a:INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE
SELECTIE din partea IV a DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,
sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta se
aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori.
Operatorii economici care vor depune oferta trebuie sa dovedeasca detinerea urmatoarelor autorizari/atestate sau documente echivalente:
Autorizatie ANRE tip ET (Ordin ANRE nr. 98/2015)
Atestat ANRE de tip C2A (Ordin ANRE nr. 45/2016)
a.Transport gaze naturale:
-Autorizatia ANRE tip ET destinata executiei sistemelor de transport precum si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale ce functioneaza
în regim de presiune înalta, include competentele atestatului de tip EGT conform art.1 din Ordinul ANRE 98/2015 - Regulament pentru
autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati în domeniul gazelor naturale si a conditiilor cadru de valabilitate aferente
autorizatiilor, art.4, tabel nr. 2 (echivalarea autorizatiilor acordate de catre ANRE).
-Pentru operatorii economici straini sunt acceptate si documente emise în alte state întocmite într-un scop echivalent sau din care reiese clar
ca cerinta respectiva este îndeplinita, în traducere autorizata, conform art.4 din Ordin ANRE nr. 98/2015.
b.Instalatii electrice:
-Atestat de tip C2A - executare de linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni nominale 0,4-20 kV, posturi de transformare cu tensiunea
nominala superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune precum si partea electrica de înalta tensiune, include competentele
atestatului de tip Be, Bi, A2 si A1 – conform Ordinul ANRE 45/2016 Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza,
executa si verifica instalatii electrice, art. 4.;
-Documente echivalente cu un atestat C2A pentru persoane juridice straine (cu respectarea cerin?elor din Ordinul ANRE 45/2016
Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instala?ii electrice, art. 4).
Modalitate de indeplinire: Operatorul economic va completa Sectiunea a:INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE
SELECTIE din partea IV a DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
In cazul ofertei comune: Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus pentru partea de contract pe care o
realizeaza.
Persoanele juridice straine au dreptul, in baza principiului recunoasterii reciproce, de a prezenta, la data depunerii ofertelor, DUAE prin care
declara indeplinirea cerintelor, iar in situatia în care oferta astfel depusa este clasata pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor operatorul economic strain trebuie sa prezinte, la solicitarea si în termenul stabilit de entitate contractanta,
autorizarile/atestatele/acreditarile solicitate, in functie de actul normativ care le reglementeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca un nivel minim Operatorul economic va completa Sectiunea a:INDICATIE
al mediei cifrei de afaceri anuale, pe ultimii 3 ani, respectiv 2016, 2015, GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE din
2014, astfel: partea IV a DUAE.
-Cifra de afaceri cel putin egala cu suma de 145.685.833 lei, pentru Lotul 1 Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
-Cifra de afaceri cel putin egala cu suma de 165.008.944 lei, pentru Lotul 2 asumate prin completarea DUAE, respectiv prezentarea
-Cifra de afaceri cel putin egala cu suma de 190.573.833 lei, pentru Lotul 3. situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare
(bilanturile) pentru anii 2014, 2015 si 2016 (in cazul in care
publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii
in care este stabilit operatorul economic), (cu respectarea
dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 82/1991), cu dovada transmiterii
la organele competente, conform Normelor Metodologice ale
Ministerului Finantelor, (respectiv, avizate de
organele/persoanele autorizate, în conformitate cu
reglementarile / standardele financiare din tara de rezidenta
fiscala, în cazul operatorilor economici straini) sau copie dupa
orice alte documente edificatoare, in masura in care acestea
reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a
ofertantului, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii
ofertelor.
Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a acestei
cerinte pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu
anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in
parte.
În cazul depunerii unei oferte comune, cerintele de capacitate
economica si financiara se pot îndeplini prin cumul de catre
membrii asocierii.
Ofertantul trebuie sa inregistreze in ultimul an un nivel al indicatorului Operatorul economic va completa Sectiunea a:INDICATIE
lichiditate curenta de minim 1, pentru Lot 1, Lot 2 si Lot 3, calculata dupa GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE din
urmatoarea formula:Lichiditate curenta = Active circulante/Datorii curente. partea IV a DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, respectiv orice document din
care sa reiasa ca ofertantul are o lichiditate curenta de minim 1,
urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare membru al
asocierii va indeplini cerinta privind nivelul lichiditatii, aceasta
cerinta neputand fi indeplinita prin cumul.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-05-2017 17:36 Pagina 5/11


Fisa de date
Ofertantul trebuie sa faca dovada unui cash flow: Operatorul economic va completa Sectiunea a:INDICATIE
LOT 1 minim 12.140.486 lei GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE din
LOT 2 minim 13.750.745 lei partea IV a DUAE.
Lot 3 minim 15.881.153 lei. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, respectiv orice document din
care sa reiasa ca acesta va avea acces la /sau are disponibilita?
i, resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de
banci, ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash
flow de execu?ie a lucrarii pentru o perioada de 3 luni, urmeaza
sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
Sustinerea acordata de tert/i sustinator/i In cazul in care ofertantul/asocierea isi demonstreaza
In conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016, operatorul indeplinirea criteriilor privind situatia economico-financiara
economic are dreptul sa recurga la sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce invocand si sustinerea acordata de catre tert/terti, se solicita
priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara. tertului/tertilor completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea
ANAP nr.240/2016. Referitor la modalitatea de indeplinire a
criteriilor privind situatia economico-financiara de catre
tertul/tertii sustinator/i, acestia vor completa Sectiunea
a:INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE
SELECTIE din partea IV a DUAE. Se solicita ofertantilor ca,
odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului
sustinator, impreuna cu documente anexa la angajament,
transmise acestora de catre tert/tertii sustinator/i, din care rezulta
modul efectiv in care se va materializa sustinerea
acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma
faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii
obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care
va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele
obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea
resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului
(descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la
solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea
evaluarii ofertelor .
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
In vederea evaluarii capacitatii tehnice si profesionale a operatorilor Operatorul economic va completa Sectiunea a:INDICATIE
economici de a executa lucrarile, se solicita ca operatorii economici ce GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE din
depun oferta sa faca dovada experientei similare, dovedita prin cumul de partea IV a DUAE.
maxim 5 lucrari similare cu obiectul achizitiei, la nivelul a maxim 5 contract, Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
respectiv constructii conducte de transport gaze naturale cu diametru asumate prin completarea DUAE, cum ar fi certificate de predare
nominal de cel putin DN 500 si lungimi ale conductei cumulate de minim 50 -primire; recomandari; procese-verbale de receptie; certificari de
km, prin raportare la lucrarile executate în ultimii 10 (zece) ani. buna executie; certificate constatatoare emise sau
Calculul perioadei se va efectua prin raportare inversa la data limita de contrasemnate de o autoritate/entitate ori de catre clientul privat
depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de beneficiar, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii
eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
publicat initial. Cerinta privind experienta similara nu poate fi indeplinita prin clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii
subcontractare. ofertelor.
Respectivele documente indica beneficiarii, indiferent daca
acestia sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati,
valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca
au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din
domeniu. Se accepta si lucrari executate partial, cu conditia ca
specificul lucrarilor/activitatilor ce reprezinta experienta similara
sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de
beneficiar ca rezultat independent; SAU lucrari receptionate la
sfarsitul executiei (sfarsitul executiei nu presupune expirarea
perioadei de garantie). In cazul in care exista incertitudini sau
neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate,
entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari,
informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in
cauza, cat si de la beneficiarii contractului ori autoritatile
competente care pot furniza informatii in acest sens.
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta
valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte informatii cu privire Operatorul economic va completa Sectiunea a:INDICATIE
la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE din
economic care executa lucrari pentru executarea contractului partea IV a DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate,
respectiv o Declaratie pe propria raspundere si o lista anexa cu
dotari minime, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit
dupa finalizarea evaluarii ofertelor.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-05-2017 17:36 Pagina 6/11


Fisa de date
Sustinerea acordata de tert/i sustinator/i In cazul in care ofertantul/asocierea isi demonstreaza
In conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016, operatorul indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala
economic are dreptul sa recurga la sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce invocand si sustinerea acordata de catre tert/terti, se solicita
priveste indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala. tertului/tertilor completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea
ANAP nr. 240/2016. Referitor la modalitatea de indeplinire a
criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala de catre
tertul/tertii sustinator/i, acestia vor completa Sectiunea
a:INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE
SELECTIE din partea IV a DUAE.
Se solicita ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa
prezinte angajamentul tertului sustinator, impreuna cu
documente anexa la angajament, transmise acestora de catre
tert/tertii sustinator/i, din care rezulta modul efectiv in care se va
materializa sustinerea acestuia/acestora. Prin angajamentul
ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în
vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea
modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire
respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin
indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la
dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza
acest lucru).
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la
solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea
evaluarii ofertelor.
Subcontractarea In cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractanti
Ofertantul/asocierea poate apela la subcontractanti pentru indeplinirea pentru indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si
unei/unor parti din contractual de achizitie sectoriala. profesionala, se solicita subcontractantului/subcontractantilor
completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr.
240/2016. Referitor la modalitatea de indeplinire a criteriilor
privind capacitatea tehnica si profesionala de catre
subcontractant/subcontractanti, acesta/acestia vor completa
Sectiunea a:INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE
CRITERIILE DE SELECTIE din partea IV a DUAE. Documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE (inclusiv informatii si documente relevante
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantilor propusi, cu privire la partea /partile din
contract pe care acestia urmeaza sa le îndeplineasca efectiv)
urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
Odata cu depunerea DUAE se vor depune acordul/ acordurile de
subcontractare incheiate intre contractant si
subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in
oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora,
precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in
contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea
contractului de achizitie sectoriala. Acestea trebuie sa contina
cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact,
reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza
a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile
subcontractate. In conformitate cu prevederile art. 232, alin (4)
din Legea 99/2016, entitatea contractanta are obligatia de a
solicita, la încheierea contractului, prezentarea
contractului/contractelor încheiate între contractant si
subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in
oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la
incheierea contractului de achizitie sectoriala vor contine cel
putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare
prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si
se vor constitui in anexa la contractul de achizitie sectoriala.
Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de
indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o
parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. In
conformitate cu prevederile art. 187 alin. 1 din Legea nr.99/2016,
entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului
clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa
finalizarea evaluarii ofertelor si derularea etapei finale de licitatie
electronica sa transmita informatii si documente relevante
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract
pe care acestia urmeaza sa le îndeplineasca efectiv.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
In conformitate cu prevederile art. 195 din Legea nr. 99/2016, operatorii Operatorul economic va completa Sectiunea a:INDICATIE
economici ce depun oferta trebuie sa aiba implementat: un sistem sistem de GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE din
management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, partea IV a DUAE. Documentele justificative care probeaza
care sa permita prezentarea unui certificat emis de un organism de indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
certificare, sau alte documente care probeaza in mod concludent prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre
indeplinirea cerintei, spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit
procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
unei certificari SR EN ISO 9001.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-05-2017 17:36 Pagina 7/11


Fisa de date
In conformitate cu prevederile art. 195 din Legea nr. 99/2016, operatorii Operatorul economic va completa Sectiunea a:INDICATIE
economici ce depun oferta trebuie sa aiba implementat: un sistem de GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE din
management al mediului in conformitate cu SR EN ISO 14001:2004, sau partea IV a DUAE. Documentele justificative care probeaza
echivalent, care sa permita prezentarea unui certificat emis de un organism indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
de certificare, sau alte documente care probeaza in mod concludent prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre
indeplinirea cerintei, spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit
procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
unei certificari SR EN ISO 14001:2004.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

Altele: Ofertele depuse in alta limba vor fi insotite obligatoriu de o traducere in limba romana.

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
180 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-05-2017 17:36 Pagina 8/11


Fisa de date
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa se demonstreze corespondenta lucrarilor prezentate cu cerintele impuse prin caietul de
sarcini, articol cu articol si sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini. Vor fi
acceptate ofertele care indeplinesc cerintele minime prevazute in caietul de sarcini. Fisele tehnice vor fi insotite de specificatiile tehnice de la
producator (în limba romana). Pentru a demonstra ca propunerea tehnica depusa respecta cerintele minime din caietul de sarcini, se vor
descrie in detaliu:
- toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt indeplinite cerintele din caietul de sarcini;
- alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
Comentariile de tipul DA/NU nu reprezinta indeplinirea cerintelor solicitate, sub sanctiunea declararii propunerii tehnice ca fiind neconforma!
Pentru orice referire la standarde sau la alte referinte de natura tehnica a se intelege “sau echivalent”. Cerintele impuse in caietul de sarcini
sunt considerate minimale, nerespectarea acestora ducand la respingerea ofertei.
Ofertantii si subcontractantii propusi vor prezenta o Declaratie prin care vor indica ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social, al relatiilor de munca si protectia muncii, stipulate in prevederile legale care sunt in vigoare la nivel
national, respectiv Legea 53/2003 – Codul muncii si Legea 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca. Informatii referitoare la
reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii pot fi obtinute de la Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru
Protectia Muncii "Alexandru Darabont", la Inspectoratele Teritoriale de Munca din fiecare judet si Bucuresti. Institutiile competente de la care
operatorii economici pot obtine informatii referitoare la reglementarile din domeniul mediului pot fi obtinute de la Agentia Nationala pentru
Protectia Mediului sau de pe site-ul http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
Toate documentele care atesta propunerea tehnica vor fi incarcate, daca este posibil din punct de vedere tehnic, intr-un singur fisier.
Ofertantii au obligatia de a verifica, inainte de incarcarea in SEAP a fisierului/fisierelor reprezentand Propunerea tehnica, daca acestea se
deschid si daca sunt vizibile. In cazul in care documentele incarcate, in fisierul avand denumirea Propunere Tehnica, nu sunt vizibile sau nu
contin informatiile aferente propunerii tehnice, intocmita pe baza cerintelor din caietul de sarcini, oferta va fi declarata neconforma.
Neprezentarea propunerii tehnice in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea ofertei.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara se exprima in lei. Se vor prezenta obligatoriu liste cu cantitatile de lucrari, cu incadrari pe norme de deviz, extrase de
materiale, manopera, utilaje si se vor indica principalii furnizori de materiale si utilaje. Avand in vedere faptul ca procedura de achizitie se
desfasoara online, prin mijloace electronice, propunerea financiara se va incarca in 2 (doua) fisiere distincte, unul continand doar formularul
de oferta si al doilea denumit “Propunere financiara” continand celelalte documente care intra in componenta propunerii financiare. Atentie!
Oferta de pret trebuie salvata si criptata in campul special din aplicatia SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. In caz contrar,
entitatea contractanta nu va putea evalua oferta de pret! A se avea in vedere ca pretul care va fi criptat in sectiunea Oferta a procedurii sa
fie identic cu cel mentionat in cadrul formularului de oferta, in caz contrar ofertantul va fi descalificat. Din punct de vedere tehnic, dupa
inchiderea perioadei de depunere, propunerile financiare depuse de catre operatorii economici in perioada de depunere nu se mai pot
modifica! Se va bifa in sectiunea “Documente de calificare si propunere tehnica” ca este formular de oferta financiara numai fisierul
continand doar formularul de oferta, nu si fisierul denumit “Propunere financiara” continand celelalte documente care intra in componenta
propunerii financiare, ce se va atasa! Ofertantii au obligatia de a verifica, inainte de incarcarea in SEAP a fisierelor continand Propunerea
financiara, daca acestea se deschid si daca sunt vizibile. In cazul in care documentele incarcate nu sunt vizibile sau nu contin informatiile
aferente propunerii financiare, intocmita pe baza cerintelor din documentatia de atribuire, oferta va fi declarata neconforma.La întocmirea si
transmiterea ofertei de pret ofertantii vor avea în vedere faptul ca ofertele de pret care intra sub incidenta prevederilor art. 143 alin.2 lit. e si f
din HG 394/2016 vor fi declarate inacceptabile. Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea ofertei.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Online. Oferta se va depune in format electronic in SEAP. Avand in vedere ca procedura de achizitie sectoriala se desfasoara online,
ofertele vor fi depuse in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, sub
sanctiunea respingerii ca inacceptabila, in temeiul prevederilor art. 143 alin. 2 lit. j din H.G. nr. 394/2016. DUAE depus pentru
subcontractant/tertul sustinator poate fi semnat olograf de catre acesta (pdf scanat) si electronic de catre ofertant. In caz contrar, daca
DUAE poarta semnatura electronica extinsa, nefiind semnat si olograf, semnatura electronica extinsa trebuie sa apartina persoanei care a
dat declaratia – DUAE, respectiv subcontractantul/ tertul sustinator. Oferta trebuie sa contina o Cerere de participare la procedura cu
specificarea contractului sectorial pentru care se depune oferta. Oferta va cuprinde dovada constituirii garantiei de participare, DUAE,
propunerea tehnica, propunerea financiara, formularul de oferta, Declaratia privind acceptarea conditiilor contractuale, Declaratia de
neîncadrare în situatiile prevazute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese si angajamentul tertului
sustinator, acordul de asociere si acordul/contractul de subcontractare (daca este cazul). Precizari: Precizari: Atentie! Numai Formularul de
oferta din cadrul Propunerii financiare va fi marcat ca "Formular de oferta financiara". Ofertantul va depune in SEAP un opis al tuturor
documentelor prezentate in oferta, din care sa rezulte documentele cuprinse in fiecare fisier. Ofertantii au obligatia de a verifica, inainte de
incarcarea in SEAP a fisierului/fisierelor reprezentand oferta, daca aceste fisiere se deschid si daca sunt vizibile. Nu vor fi aceptate Oferte
pentru activitati si cantitati incomplete. Ofertantii vor indica in cuprinsul ofertei care informatii din oferta depusa sunt confidentiale, precum si
motivul pentru care acesta considera informatiile drept confidentiale si in consecinta de ce nu pot fi facute cunoscute catre terte parti.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor care atesta indeplinirea cerintelor minime de
calificare. Oferta comuna, prezentata de o asociere formata din doi sau mai multi Operatori economici ca asociati, va respecta cerintele
prezentate in continuare. Acordul de asociere trebuie sa preveda urmatoarele aspecte:
a. operatorii economici membri ai asocierii, cu mentionarea liderului asocierii, precum si persoana imputernicita/autorizata sa reprezinte si sa
semneze in numele asocierii; b. toti asociatii vor fi solidar raspunzatori pentru derularea contractului sectorial; c. liderul asocierii, va fi
desemnat ca autorizat sa preia responsabilitatile (inclusiv plata) si sa primeasca instructiunile de la Achizitor, pentru si in numele oricarui si
tuturor membrilor asocierii; c. se vor specifica cel putin activitatile ce urmeaza a fi efectuate de catre fiecare membru al Asocierii, precum si
procentele ce reprezinta partea de implicare a fiecarui asociat in contractul sectorial. Pentru informatii suplimentare privind depunerea in
format electronic a ofertelor in SEAP, ofertantii se pot adresa la Serviciul Suport Companii din cadrul Agentiei pentru Agenda Digitala a
Romaniei (AADR) la tel. +40213052830/39, fax +40213032906, email contact.companii@e-licitatie.ro.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-05-2017 17:36 Pagina 9/11


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Connecting Europe Facility - Energy. - Contract de finantare
Nr.INEA/CEF/ENER/M2015/1119593;
Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Alte finantari

VI.3) ALTE INFORMATII


Termenul din Sectiunea II.3 reprezinta termenul maxim de executie a lucrarilor. Valabilitatea contractului 36 luni. Pretul total al contractului se
poate modifica, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, conform clauzelor de revizuire prevazute in contractul de lucrari.
Avand in vedere ca procedura de atribuire este organizata pe 3 Loturi, entitatea contractanta permite ofertantilor depunerea de oferte pe unul
sau mai multe loturi, cu posibilitatea atribuirii, a unuia sau mai multe loturi, aceluiasi ofertant. In cazul depunerii de oferte pentru mai mult de 1
(un) Lot, ofertantii vor depune: - Plan integrat de management al lucrarilor, care sa descrie in detaliu modul de abordare a lucrarilor pentru
lucrarile ofertate in scopul incadrarii in termenul de executie.
Daca pe primul loc se claseaza 2/mai multe oferte cu preturi egale, se va solicita prin intermediul SEAP, incarcarea unei noi propuneri
financiare, iar contractul va fi atribuit conform criteriului de atribuire din Fisa de date. Solicitarile de clarificari se vor adresa EXCLUSIV in SEAP
sectiunea Intrebari. Atragem atentia asupra faptului ca fisierele atasate la solicitarile de clarificari sunt vizibile tuturor ofertantilor participanti.
Recomandam ca acestea sa nu contina date de identificare care pot dezvalui identitatea operatorilor economici solicitanti, in caz contrar isi
asuma dezvaluirea identitatii. In cazul ofertei comune toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile
aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la sectiunile III.2.1.a),
III.2.1.b), III.2.2), III.2.3.a), III.2.3.b)urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul ofertei comune, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica
si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate a tuturor membrilor grupului. Cerintele privind prezentarea
unor autorizatii specifice ce se regasesc la nivelul sectiunilor III.2.1.b) sau daca unul dintre asociati, respectiv subcontractantul nominalizat,
dacã este cazul, detine autorizarea solicitatã si numai cu conditia ca acesta sã execute partea din contract pentru care este solicitatã
autorizarea respectiva. Cerintele privind Standardele de asigurare a calitatii si de protectie a mediului de la Sectiunea III.2.3.b) vor fi indeplinite
individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru
legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Toate documentele depuse in SEAP (Oferta, raspunsurile la solicitarile de clarificari
adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al
operatorului economic. Pentru persoana imputernicita sa semneze electronic documentele, se va depune in cadrul ofertei imputernicirea
acordata in acest sens. Informatiile tehnice relevante referitoare. la participarea la procedura online se pot obtine la adresa www.e-licitatie.ro.
Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: se acceseaza si se completeaza DUAE
format editabil disponibil in documentatia de atribuire. Entitatea contractanta limiteaza informatiile solicitate la nivelul DUAE la o singura
întrebare DA sau NU - sectiunea a (INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE) din partea IV a DUAE, prin care
ofertantii confirma ca îndeplinesc cerintele privind criteriile de selectie impuse prin fisa de date a achizitiei.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform art. 6-8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DEPARTAMENTUL JURIDIC

Adresa postala: Piata C.I Motas nr 1, Localitatea: Medias, Cod postal: 51130, Romania, Tel. +40 269801468, Email: cabinet@transgaz.ro, Fax: +40
269842949

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-05-2017 17:36 Pagina 10/11


Fisa de date
LOT NR. 1 DENUMIRE: CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE PODISOR –
RECAS, LOT 1 – DE LA KM 0 LA KM 180”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Proiectul ”Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-
Austria” (BRUA) consta în construirea unei conducte noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic Podisor cu Statia de
Masurare Gaze Horia pe directia Podisor – Corbu – Hurezani – Hateg – Recas – Horia.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45231220-3 Lucrari de constructii de gazoducte (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Localitatea Podisor:Km 0- Km 180-zona Localitatii Valeni, comuna Zatreni, jud. Valcea

Valoarea estimata fara TVA: 413,442,063.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 24 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Executia lucrarilor proiectate se va face cu respectarea prevederilor proiectului tehnic nr.1062/2015.Traseul aferent Lotului 1 este
împartit în 36 de tronsoane (de la tronsonul 1 la tronsonul 36), majoritatea având lungimea de 5 km. Valoarea garantiei de participare:
2913716.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE PODISOR –


RECAS, LOT 2 – DE LA KM 180 LA KM 320
1) DESCRIERE SUCCINTA
Proiectul ”Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-
Austria” (BRUA) consta în construirea unei conducte noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic Podisor cu Statia de
Masurare Gaze Horia pe directia Podisor – Corbu – Hurezani – Hateg – Recas – Horia.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45231220-3 Lucrari de constructii de gazoducte (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Localitatea Valeni, comuna Zatreni jud.Valcea km 180-Km 320 zona Localitata Pui, jud. Hunedoara.

Valoarea estimata fara TVA: 412,081,863.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 24 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Executia lucrarilor proiectate se va face cu respectarea prevederilor proiectului tehnic nr.1062/2015. Traseul aferent Lotului 2 este
împartit în 31 de tronsoane (de la tronsonul 37 la tronsonul 67), majoritatea având lungimea de 5 km. Valoarea garantiei de participare:
3300178.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE PODISOR –


RECAS, LOT 3 – DE LA KM 320 LA KM 479”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Proiectul ”Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-
Austria” (BRUA) consta în construirea unei conducte noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic PodiSor cu StaTia de
Masurare Gaze Horia pe direcTia PodiSor – Corbu – Hurezani – HaTeg – RecaS – Horia.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45231220-3 Lucrari de constructii de gazoducte (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
localitatea Pui, jud. Hunedoara Km 320 - km 479 localitatea Recas, jud. Timis .

Valoarea estimata fara TVA: 453,091,194.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 24 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Executia lucrarilor proiectate se va face cu respectarea prevederilor proiectului tehnic nr.1062/2015.Traseul aferent Lotului 3 este
împartit în 32 de tronsoane (de la tronsonul 68 la tronsonul 100), majoritatea având lungimea de 5 km. Valoarea garantiei de
participare: 3811476.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-05-2017 17:36 Pagina 11/11