Sunteți pe pagina 1din 58

Informatia de mediu detinuta de APM Tulcea

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea
Sediul: Str.14 Noiembrie, nr.5, Tulcea
Nr. Telefon: 0240 510620 Fax: 0240 510621
Adresa de e-mail: office@apmtl.anpm.ro
Adresa pagina internet: http://apmtl.anpm.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Relaţii Publice şi Tehnologia
Informaţiei
Nr. Telefon: 0240 510620 Fax: 0240 510621
Adresa de e-mail: office@apmtl.anpm.ro
Persoana de contact: POPESCU Adriana - Sanda
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Nr. Crt. disponibilizare a
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
1. Raport lunar, şi anual Starea mediului A1, A2, A3, A4, A5, A6 pagina Web a
privind starea factorilor de APM Tulcea
mediu; consultare la
sediul APM
Tulcea luni-joi
8.00-16.30;
2. Raport anual al activităţii Raport activitate B11 vineri
consultare 8.00- la
APM Tulcea 14.00
sediul APM
Tulcea luni-joi:
8.00-16.30
vineri 8.00-14.00
3. Buletine informative zilnice Starea elementelor de A1 pagina Web a
privind calitatea aerului in mediu APM Tulcea
judeţul Tulcea consultare la
sediul APM
Tulcea luni-joi ;
vineri 8.00-14.00
4. Buletine informative lunare Starea elementelor de A1 pagina Web a
privind calitatea aerului in mediu APM Tulcea
judetul Tulcea consultare la
sediul APM
Tulcea luni-joi:
4. Buletine informative lunare Starea elementelor de A1
privind calitatea aerului in mediu
judetul Tulcea

vineri 8.00-14.00
6. Autorizaţiile de mediu;- Avize, acorduri si B6 pagina Web a
Acordurile de mediu;- autorizaţii de mediu APM Tulcea
Avizele de mediu, in consultare la
vederea obţinerii sediul APM
luni-joi: 8.00-
autorizaţiilor pentru
construire; Avizele de mediu 16.30
vineri 8.00-14.00
7. Evaluarea impactului asupra Avize, acorduri si B6 pagina Web a
mediului (Rapoarte la: autorizaţii de mediu APM Tulcea
Studii privind Impactul consultare la
asupra Mediului, Bilanţuri sediul APM
8. Registru de evidenta a Avize, acorduri si B6 consultare la
de mediu, evaluări de risc, Tulcea
autorizaţiilor de mediu, autorizaţii de mediu sediul APM
etc).
acordurilor de mediu, Tulcea. luni-joi:
avizelor de mediu pentru 8.00-16.30;
9. Lista instalaţiilor IED in Avize, acorduri si B6 consultare la
construire ; vineri 8.00-14.00
judeţul Tulcea şi inventarul autorizaţii de mediu sediul APM
de emisii în aer şi apă Tulcea. luni-joi:
pentru aceste instalaţii. 8.00-16.30 ;
10. Lista amplasamentelor Avize, acorduri si B6 consultare la
vineri 8.00-14.00
SEVESO in judeţul Tulcea autorizaţii de mediu sediul APM
Tulcea. luni-joi:
8.00-16.30 ;
11. Lista agenţilor economici cu Avize, acorduri si B6 consultare la
vineri 8.00-14.00
emisii COV din activităţi autorizaţii de mediu sediul APM
industriale, din judeţul Tulcea. luni-joi:
Tulcea 8.00-16.30 ;
12. Inventarul emisiilor Aerul si atmosfera A1 consultare la
vineri 8.00-14.00
atmosferice sediul APM
13. Lista ariilor naturale Suprafaţa , A4 Tulcea. luni-joi:
consultare la
protejate din judeţul Tulcea diversitatea biologica sediul APM
15. Fise standard de Suprafaţa, A4 Tulcea. luni-joi:
consultare la
caracterizare a ariilor diversitatea sediul APM
16. naturale
Planul Local protejate din biologica,
de Acţiune Planuri sihabitate
programe B11 Tulcea luni-joi:
pagina Web a
pentru Mediu al judeţului de acţiune APM Tulcea
Tulcea (PLAM Tulcea ) consultare la
sediul APM
Tulcea
luni-joi: 8.00-
16.30
pentru Mediu al judeţului de acţiune
Tulcea (PLAM Tulcea )

vineri 8.00-14.00
17. Legislaţie de protecţie a Legislaţie B10 pagina Web a
mediului APM Tulcea
consultare la
sediul APM
Tulcea; luni-joi:
vineri 8.00-14.00
18. Informaţii generale Planuri si programe B11 pagina Web a
referitoare la programele de acţiune APM Tulcea
internaţionale, diverse surse consultare la
de finanţare, etc. sediul APM
19. Lista cu ONG-urile active Planuri si programe B11 Tulcea: luni-joi:la
consultare
pe linie de protecţie a de acţiune sediul APM
mediului din judeţul Tulcea Tulcea luni-joi:
8.00-16.30
vineri 8.00-14.00
site APM Tulcea
20. Baza de date SEA pe Avize, acorduri si B6 pagina Web a
procedura 1076 autorizaţii de mediu APM Tulcea;
consultare la
sediul APM
Tulcea, luni-joi:
vineri 8.00-14.00
21. Planul Judetean pentru Planuri si programe B11 consultare la
Gestiunea Deseurilor de acţiune sediul APM
Tulcea; luni-joi:
8.00-16.30
vineri 8.00-14.00
22. Lista societăţilor comerciale Deşeuri B5 pagina Web a
care desfăşoară activităţi de APM Tulcea
colectare si/sau valorificare consultare la
a deşeurilor reciclabile: sediul APM
Tulcea luni-joi:
8.00-16.30;
23. Date pivind gestionarea Deşeuri; Substante B5 consultare la
deşeurilor (uleiuri uzate, chimice periculoase sediul APM
acumulatori, ambalaje, Tulcea ; luni-joi:
24. Date privind agentii Deşeuri B5 consultare la
economici din judeţului sediul APM
25 Tulcea
Program autorizati pentrua Aerul si atmosfera
de Gestionare A1 Tulcea ; luni-joi
pagina Web a;
Calitatii Aerului in judetul APM Tulcea
Tulcea consultare la
sediul APM
Tulcea luni-joi:
8.00-16.30;
26 Raport anual privind Raport anual A1 vineri
pagina8.00-14.00
Web a
Gestionarea Calitatii aerului APM Tulcea
in judetul Tulcea consultare la
sediul APM
Tulcea luni-joi:
vineri 8.00-14.00
27 Lista agenţilor economici cu Avize, acorduri si B6 consultare la
emisii COV din instalatii de autorizatii de mediu sediul APM
depozitare şi distribuţie a Tulcea; luni-joi:
benzinei 8.00-16.30
vineri 8.00-14.00
28 Actiunile APM Tulcea de Activitati ecologice A, B, C consultare la
marcare a evenimentelor sediul APM
ecologice Tulcea; luni-joi:
8.00-16.30;
29 Ghidul "Drepturile Ghidul "Drepturile B8 consultare la
cetatenilor privind accesul cetatenilor privind sediul APM
la informatiile de mediu" accesul la Tulcea; luni-joi:
30 Ghid de Eco-Practici Ghidul Eco- A4, C4 consultare la
Turistului sediul APM
31. Pliante, broşuri, buletine Materiale A, B Tulcea luni-joi:la
consultare
informative, ghiduri. informative sediul APM
Tulcea luni-joi:
8.00-16.30
vineri 8.00-14.00

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea
Sediul: str. Portului nr. 34 A
Nr. telefon: 0240/518945; Centrală: 0240/518924 , 0240/518925 ; Nr. fax: 0240/518975
Adresa de e-mail: arbdd@ddbra.ro
Adresa pagina internet: www.ddbra.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Serviciul
Educaţie Ecologică
Nr. telefon: și Relaţii
0240/518945; Internaţionale
Centrală: 0240/518924 , 0240/518925 ; Nr. fax: 0240/518975
Adresa de e-mail: arbdd@ddbra.ro
Persoana de contact: Liliana Ivancenco şi Gabriela Creţu
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a
Nr. Crt.
Descrieredesuccintă
A. Starea elementelor mediu, cum sunt aerulDenumire Cod
şi atmosfera, apa, solul, suprafaţa informaţiei
terestră, peisajul şi ariile naturale,
inclusiv zonele umede, marine şi costiere, diversitatea biologică şi componentele sale, inclusiv organismele modificate
genetic,
1 precum şi interacţiunea
Calitatea factorilor de dintre aceste anuale
Rapoarte elemente
privind A2, A3, A4, A6 Din oficiu- pagina web a
mediu: apă, sol, suprafaţa calitatea ARBDD; consultare la sediul
terestră, peisajul şi ariile (starea) factorilor de mediu ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
naturale, biodiversitatea din RBDD miercuri 8.00-18.30; joi: 8.00-
şi componentele sale, 17.30; vineri: 8.00-14.00)
interacţiunea între aceste
elemente

2 Starea elementelor de Buletine lunare de A4 Consultare la sediul ARBDD


mediu informare privind activitatea (luni- joi: 8.00-16.30; miercuri
ARBDD şi nivelul de 8.00-18.30; joi: 8.00-17.30;
exploatare a resurselor vineri: 8.00-14.00)
naturale regenerabile
3 Informaţii privind zonele Baza de date privind starea A4 Din oficiu- disponibile pe
naturale strict protejate, biodiversităţii şi a portal.ddbra.ro în subsistemul
inventarul habitatelor habitatelor din RBDD GIS, cu autentificare;
naturale terestre şi Formulare standard de La cerere - consultare la sediul
acvatice caracterizare a ariilor ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
naturale protejate vineri: 8.00-14.00)
Formulare standard Natura
2000

4 Resurse naturale Situaţii raportări, cantităţi A4 Din oficiu- disponibile pe


regenerabile recoltate pe zone, capturile portal.ddbra.ro în subsistemul
pe specii, zone şi urmărirea GIS, cu autentificare;
realizărilor comparativ cu La cerere - consultare la sediul
cotele de exploatare a ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
resurselor naturale vineri: 8.00-14.00)
regenerabile. Studii de
evaluare a resurselor
naturale regenerabile.

5 Lista speciilor care Lista Roşie a RBDD A4 La cerere - consultare la sediul


prezintă interes în funcţie ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
de gradul lor de vineri: 8.00-14.00)
periclitare în
conformitate cu categoria
de vulnerabilitate IUCN

6 Informaţii privind Suprafaţa terestră, peisajul A4 La cerere - consultare la sediul


speciile de faună şi floră şi ariile naturale, ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
sălbatică care se supun diversitatea biologică şi vineri: 8.00-14.00)
regimului special de componentele sale
ocrotire, conservare şi
utilizare durabilă
7 Suprafeţe din RBDD, Sinteze ale temelor de A4 La cerere - consultare la sediul
peisajul, ariile strict cercetare elaborate de ARBDD- (luni- joi: 8.00-
protejate, diversitatea Institute de Cercetare 16.30; vineri: 8.00-14.00)
biologică şi privind habitatele naturale,
componentele sale, gestionarea durabilă a
măsuri şi recomandări resurselor naturale,
privind managementul dezvoltarea durabilă a
RBDD sistemelor economice şi
sociale

8 Evidenţa terenurilor Studii cadastrale pe A3 La cerere - consultare la sediul


cadastrale teritoriul RBDD ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
vineri: 8.00-14.00)

9 Buletinele de analiză Registrul buletinelor de A2 La cerere - consultare la sediul


întocmite pentru analiză pentru apă ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
monitorizarea calităţii vineri: 8.00-14.00)
apei, analizele chimice de
laborator efectuate,
cazuri de poluare,
interpretări, informaţii
privind calitatea apei

10 Tabele cu valorile Registrul cu situaţia lunară a A2 La cerere - consultare la sediul


indicatorilor de calitate a indicatorilor de calitate a ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
apei apei pentru fluviul Dunărea vineri: 8.00-14.00)

B. Factorii, cum sunt substanţele, energia, zgomotul, radiaţiile sau deşeurile, inclusiv deşeurile radioactive, emisiile,
deversările
11 şi alte evacuări
Localizare, în mediu,Inventarul
denumire, ce afectează sau pot afecta
depozitelor de elementele de mediu prevăzute
B5 La cererela- consultare
lit. a) la sediul
capacităţi , tipuri deşeuri, deşeuri menajere Rapoarte ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
măsuri ecologizare anuale privind generarea şi vineri: 8.00-14.00)
gestionarea deşeurilor în
perimetrul RBDD
12 Denumire societăţi, Registrul de evidenţă al B5 La cerere - consultare la sediul
localizare, tip deşeu, deşeurilor (Catalogul ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
cantităţi European al Deşeurilor) vineri: 8.00-14.00)
Lista societăţilor Situaţia cantităţilor de
comerciale care deşeuri reciclabile colectate/
desfăşoară activităţi de valorificate/ eliminate
colectare şi/ sau
valorificare deşeuri
reciclabile

13 Denumire societăţi, Inventare privind B5 La cerere - consultare la sediul


cantităţi, mod de gestionarea deşeurilor: ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
depozitare, mod de anvelope uzate, uleiuri vineri: 8.00-14.00)
valorificare uzate, baterii şi acumulatori,
hârtie, ambalaje, ambalaje
tip PET

14 Denumire societăţi, Evidenţa agenţilor B5 La cerere - consultare la sediul


localizare, tip deşeu, economici generatori de ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
cantităţi deşeuri vineri: 8.00-14.00)

15 Lista produselor de Lista erbicidelor şi B1 Din oficiu- pagina web a


protecţie a plantelor produselor fitofarmaceutice ARBDD; consultare la sediul
aprobată spre utilizare în ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
perimetrul Rezervaţiei vineri: 8.00-14.00)
Biosferei Delta Dunării

C. Măsurile, inclusiv măsurile administrative, cum sunt politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţiile
încheiate
16 între autorităţile
Structura publice şiOrganigrama
organizatorică, persoanele fizice
ARBDD,şi/sauROF
juridice
B8 privind obiectiveleDin
de mediu,
oficiu- activităţile
pagina webcare
a
atribuţii şi RIOF pentru ARBDD; consultare la sediul
compartimente ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
miercuri 8.00-18.30; joi: 8.00-
17.30; vineri: 8.00-14.00)
17 Informaţii privind Registru cu permise B6 La cerere- consultare la sediul
desfăşurarea activităţilor referitoare la recoltarea şi ARBDD (luni-vineri: 8.00-
economice pe teritoriul valorificarea resurselor 16.00)
RBDD naturale

18 Evidenţa autorizaţiilor de Registre cu autorizaţiile de B6 Din oficiu- pe portal.ddbra.ro;


mediu emise pentru mediu emise cf. Ord. La cerere - consultare la sediul
agenţii economici şi 410/2008 ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
persoane fizice care au ca vineri: 8.00-14.00)
obiect de activitate:
recoltarea, capturarea,
achiziţionarea şi
comercializarea pe piaţa
internă sau la export a
plantelor şi animalelor
din flora şi fauna
sălbatică în conformitate
cu prevederile Ordinului
410/2008 şi
documentaţiile care au
stat la baza emiterii
acestora. Persoane fizice
şi juridice autorizate,
zone de recoltare, cote
privind activitatea de
recoltare, achiziţionarea
şi comercializarea pe
piaţa internă sau la export
a plantelor şi animalelor
din flora şi fauna
sălbatică
19 Evidenţa autorizaţiilor de Registru de evidenţă a B6 Din oficiu- pe portal.ddbra.ro;
mediu emise în autorizaţiilor de mediu Consultare la sediul ARBDD
conformitate cu emise cf. Ordinului (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
prevederile Ordinului nr.1798/2007 8.00-14.00)
nr.1798/2007 pentru
activităţile care se
desfăşoară pe teritoriul
RBDD

20 Evidenţa acordurilor şi a Registru de evidenţă a B6 Din oficiu- pe portal.ddbra.ro;


notificărilor emise în acordurilor şi deciziilor Consultare la sediul ARBDD
conformitate cu etapelor de încadrare cf. (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
prevederile Ordinului Ordinului 135/2010 8.00-14.00)
135/2010

21 Evidenţa notificărilor şi Registru de evidenţă a B11 Din oficiu- pe portal.ddbra.ro;


avizelor emise pentru notificărilor şi avizelor Consultare la sediul ARBDD
planuri şi programe în emise pentru planuri şi (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
conformitate cu programe conform HG 8.00-14.00)
prevederile HG 1076/2004
nr.1076/2004 privind
stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi
programe
22 Evidenţa avizelor emise Registru de evidenţă a B6 Consultare la sediul ARBDD
pentru obiective/activităţi avizelor eliberate cf. (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
care se desfăşoară la Ordonanţei de Urgenţă nr.57 8.00-14.00)
limita RBDD în din 20 iunie 2007
conformitate cu
prevederile Ordonanţei
de Urgenţă nr.57 din 20
iunie 2007 privind
regimul ariilor natural
protejate, conservarea
habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice,
cu modificările şi
completările ulterioare

23 Participarea publicului la Anunţuri despre organizarea B6 În cadrul procedurii de emitere


procedura de evaluare a şedinţelor de dezbatere a avizului, acordului sau
impactului asupra publică pentru proiectele şi autorizaţiei de mediu
mediului activităţile cu impact Din oficiu- pagina web
semnificativ asupra ARBDD
mediului (data, ora, locul,
condiţiile de participare a
publicului interesat)

24 Evidenţa permiselor de Registre de evidenţă a B6 La cerere - consultare la sediul


desfăşurare a activităţilor permiselor activităţilor ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
în RBDD conform Legii desfăşurate vineri: 8.00-14.00)
82/1993

25 Evidenţa deciziilor CAT, Registre de evidenţă decizii B6 La cerere - consultare la sediul


CIA, CSC conform conform Ord. 1798/2007, ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
procedurilor de HG 1076/2004, Ord. vineri: 8.00-14.00)
reglementare 135/2010
26 Procese verbale ale Registre de evidenţă a B6 Consultare la sediul ARBDD
şedinţelor de dezbatere proceselor verbale CAT, (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
publică organizate în CIA, CSC 8.00-14.00)
cadrul procedurilor de
emitere acte de
reglementare din punct
de vedere al protecţiei
mediului şi a şedinţelor
Comitetului de Analiză
Tehnică

27 Conţinutul acordurilor, Acorduri, avize şi autorizaţii B6 Consultare la sediul ARBDD


avizelor, autorizaţiilor de eliberate (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
mediu emise de ARBDD 8.00-14.00)
Tulcea cu şi fără program
de conformare

28 Documentaţiile care au Avize, acorduri şi autorizaţii B6 Consultare la sediul ARBDD


stat la baza emiterii de mediu (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
acordurilor, avizelor, 8.00-14.00)
autorizaţiilor de mediu
emise (studii de evaluare
impact, bilanţuri de
mediu, rapoarte de
evaluare, studii de
evaluare adecvată) partea
care constituie informaţie
publică, cu excepţia
datelor confidenţiale
29 Lista documentelor Formulare tipizate, lista B6 Din oficiu- pagina web
minim necesare şi documentaţiilor necesare ARBDD, consultare la sediul
formulare tipizate ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
necesare solicitării miercuri 8.00-18.30; joi: 8.00-
acordului/avizului/autoriz 17.30; vineri: 8.00-14.00)
aţiei de mediu în diferite
etape
procedurale/permise
desfășurare activitate

30 Registre, conţinutul Permise şi autorizaţii de B6 La cerere - consultare la sediul


permiselor şi pescuit comercial eliberate ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
autorizaţiilor de pescuit conform Ordinului 44/2011 vineri: 8.00-14.00)
comercial,
documentaţiile care au
stat la baza emiterii.
31 Autorizaţii de mediu Inventarul instalaţiilor/ B6 Consultare la sediul ARBDD
activităţilor care intră sub (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
incidenţa directivei privind 8.00-14.00)
limitarea emisiilor de
compuşi organici volatile
din benzină

32 Autorizaţii/ Acorduri/ Evidenţa somaţiilor emise B6 Consultare la sediul ARBDD


Avize de mediu de ARBDD Tulcea pentru (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
Permise de desfăşurare a suspendarea/anularea 8.00-14.00)
activităţii autorizaţiilor de mediu

33 Autorizaţii de mediu Procese verbale de B6 Consultare la sediul ARBDD


constatare pentru verificarea (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
stadiului de realizare a 8.00-14.00)
programelor de conformare
şi a condiţiilor impuse în
autorizaţiile de mediu
34 Obiective supuse EIA, Planuri, programe, obiective B11 Consultare la sediul ARBDD
EA, avize , planuri şi supuse aprobării (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
programe Anunturi privind planuri 8.00-14.00)
Din oficiu- pagina web a
ARBDD

35 Mediatizări acorduri, Anunţuri privind depunerea B6 Din oficiu- pagina web a


avize, autorizații de solicitării de emitere a ARBDD
mediu avizului de mediu
Anunţuri privind depunerea
solicitării de emitere a
acordului de mediu
Anunţuri privind emiterea
acordului de mediu
Anunţuri acorduri privind
decizia de încadrare
Anunțuri autorizații de
mediu

36 Informaţii privind Informaţii despre B8 La cerere - consultare la sediul


controale efectuate, controalele în zone strict ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
confiscări, sancţiunile şi protejate, zone tampon, vineri: 8.00-14.00)
măsurile aplicate în zone de reconstrucţie
vederea respectării ecologică, zone economice,
legislaţiei de mediu în zone de recoltare şi
vigoare depozitare stuf, colonii de
păsări, fonduri de vânătoare,
trasee turistice. Activităţi şi
măsuri.
37 Factori: activităţi ori Registrul naţional al B8 INTERNET- pagina web a
măsuri elaboratorilor de studii MM
pentru protecţia mediului. www.mmediu.ro
Lista persoanelor fizice şi
juridice rezidente în state
UE care elaborează studii
pentru protecţia mediului pe
teritoriul României

38 Legislaţie privind Baza de date electronică cu B10 Din oficiu- pagina web a
RBDD, acte normative legislaţia de mediu ARBDD; consultare la sediul
naţionale privind mediul, Regulamentul Cadru de ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
acorduri, convenţii urbanism pentru RBDD miercuri 8.00-18.30; joi: 8.00-
internaţionale la care 17.30; vineri: 8.00-14.00)
România este parte,
directive UE inclusiv
texte ale ghidurilor EIA
şi EIM
39 Lista categoriilor de Lista documente produse, B8 Din oficiu- pagina web a
documente produse şi/ gestionate de ARBDD ARBDD; consultare la sediul
sau gestionate Lista cu documentele de ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
interes public miercuri 8.00-18.30; joi: 8.00-
17.30; vineri: 8.00-14.00)
40 Codul controlului intern Politica Integrata Calitate – B8 Consultare la sediul ARBDD
cuprinzând standardele Mediu a A.R.B.D.D. (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
de management/ control Standarde de 8.00-14.00)
intern la entităţile management/control intern
publice, Manual de Proceduri operaționale
control financiar Registrul riscurilor
preventiv
Programul de dezvoltare
a Sistemului de control
intern/managerial

41 Documente privind Raportul anual de activitate B9, B11 Din oficiu- pagina web a
strategia şi politicile de al ARBDD ARBDD; consultare la sediul
mediu, programe, Program de activitate ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
obiective, acţiuni, ARBDD miercuri 8.00-18.30; joi: 8.00-
termene Planul de management şi 17.30; vineri: 8.00-14.00)
Regulamentul RBDD www.mdrap.ro
Master Plan- Suport pentru
dezvoltare durabilă în
RBDD
Strategia Integrată de
Dezvoltare Durabilă a
Deltei Dunării
Planul strategic pentru
dezvoltarea turismului
durabil în Delta Dunării
Strategia de vizitare pentru
RBDD
Planul local de acțiune
pentru mediu - Județul
Tulcea - revizuit 2011
42 Strategia naţională şi Strategia Naţională de B9 ,B11 , B5 INTERNET- pagina web a
locală privind gestionarea gestionare a deşeurilor MM
deşeurilor 2014-2020 (SNGD) www.mmediu.ro
Planul Naţional de www.anpm.ro
gestionare a deşeurilor
(PNGD)
Planul Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor-
Județul Tulcea (PJGD)

43 Strategii naţionale Strategia Națională privind B9 , B11 INTERNET- pagina web a


guvernamentale de Schimbările MM
mediu, cadru general Climatice (2013 – 2020) www.mmediu.ro
pentru integrarea Planul Național de Actiune www.mdrap.ro
acţiunilor desfăşurate în privind Schimbările
domeniul protecţiei Climatice 2016 – 2020
mediului în România Strategia Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării
Strategia Naţională pentru
Dezvoltare Durabilă a
României Orizonturi 2012-
2020-2030

44 Priorităţi, resurse, politici Programe de Finanțare- B9 , B11 , B12 INTERNET- pagina web a
economice, mecanisme Ghidul Solicitantului, MM
financiare, Fonduri Formularul Cererii de www.mmediu.ro
Europene finanţare http://www.fonduri-ue.ro
45 Operatori de turism din Baza de date cu informaţii B8 www.ddbra.ro
RBDD, capacităţi de turistice Consultare la sediul ARBDD
cazare, posibilităţi de (luni- joi: 8.00-16.30; miercuri
agrement, transport 8.00-18.30; joi: 8.00-17.30;
vineri: 8.00-14.00)

46 Materiale informative de Buletine informative, B8 La cerere- consultare la sediul


mediu realizate pliante, broşuri, ghiduri, ARBDD (luni- joi: 8.00-
fluturaşi, postere, ziare, 16.30; miercuri 8.00-18.30;
afişe, cărți poștale joi: 8.00-17.30; vineri: 8.00-
14.00)

47 Materiale educaţie Ghiduri, broşuri, materiale B8 Din oficiu-www.ddbra.ro;


ecologică tematice de uz didactic consultare la sediul ARBDD
(luni- joi: 8.00-16.30; miercuri
8.00-18.30; joi: 8.00-17.30;
vineri: 8.00-14.00)

48 Proiecte şcolare, Programe de educaţie pentru B11 Din oficiu-www.ddbra.ro;


parteneri, materiale mediu consultare la sediul ARBDD
distribuite, acţiuni (luni- joi: 8.00-16.30; miercuri
organizate 8.00-18.30; joi: 8.00-17.30;
vineri: 8.00-14.00)

49 Evidenţa colaborării cu Lista cu ONG – urile active B11 Din oficiu- consultare la sediul
ONG – urile active pe pe linie de protecţie a ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
linie de protecţie a mediului cu care ARBDD miercuri 8.00-18.30; joi: 8.00-
mediului colaborează 17.30; vineri: 8.00-14.00)
50 Colaborări cu organizaţii Participări la reuniuni B11 Din oficiu- pagina web a
internaţionale şi naţionale internaţionale pe teme de ARBDD
conservarea naturii, Consultare la sediul ARBDD
protecţia mediului (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
8.00-14.00)

D. Rapoartele referitoare la implementarea legislaţiei privind protecţia mediului


51 Factori: analize şi ipoteze Rapoarte ale studiilor de B6, B13 În cadrul procedurii de emitere
folosite la luarea impact şi a bilanţurilor de a avizului, acordului sau
deciziilor mediu folosite în luarea autorizaţiei de mediu; la cerere
deciziei de mediu. - consultare la sediul ARBDD
Evaluarea impactului asupra
mediului: studii de impact,
bilanţuri de mediu, evaluări
de risc, evaluare adecvată.

52 Evidenţa solicitărilor Registru de evidenţă privind B8; B10 La cerere - consultare la sediul
pentru furnizarea accesul la informaţia ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
informaţiilor privind publică de mediu.Registru miercuri 8.00-18.30; joi: 8.00-
mediul şi modalitatea / audienţe, Registru petiţii 17.30; vineri: 8.00-14.00)
termenul de rezolvare

E. Analizele cost-beneficiu sau alte analize şi prognoze economice folosite în cadrul măsurilor şi activităţilor
prevăzute la lit. c)
53 Informaţii privind “Saving Pelecanus crispus in the Danube B8, B11 Din oficiu- pagina web a
Delta” (Salvaţi pelicanul creţ din Delta
programele cu finanţare Dunării). ARBDD
naţională sau - „Sistem integrat pentru monitorizarea Consultare la sediul ARBDD
factorilor de mediu, biodiversităţii şi
internaţională resurselor naturale din Rezervaţia (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
Biosferei Transfrontieră Delta Dunării
implementate România/Ucraina”.
8.00-14.00)
Titluri proiecte, costuri, - DCC-DANUBEPARKS Biodiversity and
Tourism, finanţat de Centrul de
parteneri, obiective Competenţă al Dunării (DCC), şi GIZ
(Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit).
- „Îmbunătăţirea stării de conservare a
biodiversităţii sectorului pontic din RBDD
prin conştientizare, informare, vizitare”,
POS Mediu –Axa prioritară 4.
- Iniţiativa Regională Ramsar pentru
zonele umede costiere ale Mării Negre,
Black Sea Coast Wetland Initiative
(BlackSeaWet).
- „Cooperare transfrontalieră pentru
demonstrarea multiplelor utilizări şi
beneficii ale refacerii zonelor umede
(polderele Zagen şi Stensovsko Plavni) în
Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră
Delta Dunării România/Ucraina”.
- “Delta Dunării- Peisajul anului, 2007-
2009”.
- Up-Grade Black Sea Scientific Network,
Seventh Framework Programme.
- DANUBEPARKS „Reţeaua de Arii
Protejate ale Fluviului Dunărea –
Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii
Transnaţionale pentru Conservarea
Patrimoniului Natural la Fluviul
Dunărea”, Programul de finanţare Sud
-Estul Europei (SEE Programme).
- “Sistem Informatic Integrat- suport
pentru managementul ARBDD în vederea
îmbunătăţirii stării de conservare a
ecosistemelor”, POS Mediu–Axa
prioritară 4.
DANUBEPARKS STEP 2.0 “Ancorarea
Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca
Platformă pentru Conservarea
Patrimoniului Natural al Dunării”,
Programul de finanţare Sud -Estul Europei
(SEE Programme).
- DCC-DANUBEPARKS Biodiversity and
Tourism, finanţat de Centrul de
Competenţă al Dunării (DCC), şi GIZ
(Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit).
- „Îmbunătăţirea stării de conservare a
biodiversităţii sectorului pontic din RBDD
prin conştientizare, informare, vizitare”,
POS Mediu –Axa prioritară 4.
- Iniţiativa Regională Ramsar pentru
zonele umede costiere ale Mării Negre,
Black Sea Coast Wetland Initiative
(BlackSeaWet).
- Decolmatarea canalelor secundare
pentru refacerea căilor de acces în
comunitățile zonei FLAG cu grad mare de
izolare și acces la servicii, patrimoniu
natural și cultural, Programul Operațional
pentru Pescuit 2007-2013.
- Refacerea habitatelor naturale şi
speciilor sălbatice în cadrul siturilor
Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065
din Delta Dunării, POS Mediu –Axa
prioritară 4.
- Consolidarea reţelei de arii naturale
protejate pentru protecţia biodiversităţii şi
dezvoltare durabilă în regiunea Deltei
Dunării şi Prutului de Jos– PAN
NATURE, Programul Operaţional Comun
România - Ucraina - Republica Moldova
2007-2013.
- "Reconstrucţia ecologică în polderul
Zaghen din Rezervaţia Biosferei
Transfrontaliere Delta Dunării
România/Ucraina" POS Mediu –Axa
prioritară 4, implementat de Primăria
Municipiului Tulcea, ARBDD partener.
54 Informaţii privind Inventarierea, evaluarea şi B8, B11 Din oficiu- pagina web a
programele cu finanţare remedierea surselor de impact ARBDD Consultare la sediul
antropic în Regiunea Dunării de
naţională sau Jos din Ucraina, România şi ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
internaţională aflate în Republica Moldova, Programul vineri: 8.00-14.00)
derulare Operaţional Comun România -
Titluri proiecte, costuri, Ucraina - Republica Moldova
parteneri, obiective 2007-2013.
- Marcarea, crearea de facilităţi pe
rutele turistice și amenajarea unei
reţele de observatoare (în special
pentru birdwatching), Programul
Operațional pentru Pescuit 2007-
2013.
- Restaurarea ecosistemelor
acvatice din zona Şontea-Fortuna
- componentă a siturilor Natura
2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065
din Rezervaţia Biosferei Delta
Dunării, Mecanismul Financiar
SEE 2009-2014 - EEA Grants,
Programul RO 02 Biodiversitate
si Servicii ale Ecosistemelor.
- DANUBEparksCONNECTED -
Bridging the Danube Protected
Areas towards a Danube Habitat
Corridor
(DANUBEparksCONNECTED -
Rețeaua de Arii Protejate
Dunărene, un Coridor de Habitate
al Dunării), finanțat din
Programul Transnațional Dunărea
2014-2020, Axa Prioritară 2.
- LIFE for Danube Sturgeons
(LIFE15 GIE/AT/001004) -
Conservarea sustenabilă a
sturionilor din Dunăre prin
55 Evidenţa investiţiilor Programul anual al B11 , B12, B13 Din oficiu- pagina web a
pentru protecţia mediului achiziţiilor publice ARBDD
în RBDD
56 Proiecte de reconstrucţie Lista proiecte reconstrucţie B11 , B12, B13 Consultare la sediul ARBDD
ecologică : amplasament, ecologică (luni- joi: 8.00-16.30; vineri:
descriere lucrări 8.00-14.00)

57 Cifre generale privind Total cheltuieli curente şi B8 Din oficiu- pagina web a
planul anual de cheltuieli total cheltuieli de capital ARBDD; consultare la sediul
bugetare ARBDD (luni- joi: 8.00-16.30;
vineri: 8.00-14.00)

condiţiile de viaţă umană, siturile arheologice, monumentele istorice şi orice construcţii, în măsura în care acestea
sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a) sau, prin intermediul acestor elemente, de
58 Informări în regim de Starea sănătăţii şi siguranţa C1, C2, C3 Din oficiu, permanent, când
urgenţă privind poluările populaţiei este cazul
accidentale sau
producerea unor
evenimente deosebite şi
ameninţările potenţiale
sau iminente ale acestora
asupra sănătăţii umane
sau a mediului (când este
cazul)

Anul de raportare: 2017


Judeţul/Municipiul:Tulcea/ Tulcea
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Garda Naţională de Mediu- Serviciul Comisariatul Judeţean Tulcea
Sediul: Tulcea , str. 14 Noiembrie , nr 5
Nr. telefon/fax: 0240 512681
Adresa de e-mail: cjtulcea@gnm.ro
Adresa pagina internet: www.gnm.ro
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Serviciul Comisariatul judeţean Tulcea
Nr. telefon/fax: 0240 512681
Adresa de e-mail: cjtulcea@gnm.ro
Persoane de contact: Comisar Sef Acceleanu Nicolae
Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Descriere succintă Denumire Cod disponibilizare a
informaţiei
1. Informaţii privind Informaţii publice B13 Informaţii
investiţiile în domeniul conţinute în furnizate la
mediului în toate fazele de Rapoartele de cerere sau prin
execuţie şi privind inspecţie comunicat de
rezultatele controalelor presă
efectuate în acest sens.

2. Informaţii privind controlul Informaţii publice B6 Solicitare scrisă,


activităţilor cu impact conţinute în sau audienţă.
major asupra mediului Rapoartele de
înconjurător, constatarea inspecţie
încălcării prevederilor
actelor normative în
domeniul protecţiei
mediului, constatarea
infracţiunilor şi aplicarea
sancţiunilor
contravenţionale prevăzute
de acestea.

3. Informaţii privind Informaţii publice C1 Solicitare scrisă,


producerea de poluări conţinute în sau audientă.
accidentale, controale Programul anual de
efectuate în cazul activitate al GNM
producerii acestora , în caz
de sesizări, autosesizări şi
reclamaţii.
4. Informaţii privind Informaţii privind B6 Informaţii
participarea la procedura de Politica de inspecţii furnizate la
autorizare a activităţilor cu care stă la baza cerere
impact major asupra Programului anual de
mediului. activitate.

5. Informaţii privind Factori, măsuri, B8 Informatţi


cooperarea pe bază de activităţi care pot furnizate la
protocoale cu toate afecta mediul-măsuri cerere .
autorităţile cărora le-au fost administrative.
stabilite atribuţii privind
protecţia
mediului(DSV,Poliţie,Janda
rmi,
ISU,DSP,DAS,Prefectura,Pr
imării)

6. Informaţii privind Factori, măsuri, B10 Informaţii


exercitarea de atribuţii activităţi care pot furnizate la
stabilite de catre Guvern sau afecta mediul-măsuri cerere sau prin
Parlament, prin acte administrative. comunicat de
normative , în vederea presă.
prevenirii, constatării şi
sanctionării încălcărilor
prevederilor legale în
domeniu.
7. Informaţii privind Starea sănătăţii şi C1, C2, C3 Informaţii
participarea la intervenţii siguranţei populaţiei, furnizate la
pentru elininarea sau condiţiile de viaţă, cerere sau prin
diminuarea efectelor majore zonele culturale şi comunicat de
ale poluărilor asupra constructiile în presă.
factorilor de mediu, măsura în care
stabilirea cauzelor acestora acestea pot fi afectate
şi aplicarea sancţiunilor de starea elementelor
contravenţionale prevăzute. de mediu-siguranţa
populaţiei.
8. Informaţii privind Factori, măsuri, B8 Informaţii
propunerea de instituire în activităţi care furnizate la
condiţiile legii, a unor afecteaza sau pot cerere sau prin
acţiuni sau măsuri speciale afecta mediul-planuri comunicat de
pentru respectarea şi programe de presă.
prevederilor legale în acţiune.
domeniul protecţiei
mediului, silviculturii,
pişciculturii, cinegeticii,
apelor, solului, aerului,
biodiversităţii, precum şi a
celor prevazute în legile
specifice domeniului
controlului poluării
industriale şi
managementului riscului,
fondului de mediu şi altor
domenii prevăzute de
legislaţia în vigoare.

Anul de raportare : 2017


Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Administratia Nationala “Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa
Sistemul de
- Dobrogea Litoral
Gospodarire al Apelor Tulcea
Sediul : Str.Alexandru Ciucurencu nr. 3 Tulcea - Romania
Nr. telefon/fax : 0240 517439 ; 0240 516621
Adresa de e-mail :dispecerat.tl@dadl.rowater.ro
Adresa pagina Internet : http://www.waterct.ro
Denumirea compartimentului specializat de informatii si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : Dispecerat - Aparare Impotriva Inundatiilor
Nr. telefon/fax : 0240 514145 /0240514145

Adresa de e-mail : dispecerat.tl@dadl.rowater.ro


Persoana de contact: Giurgea Brandusa
Conditiile de
Nr crt. Tipul informatiei privind mediul detinuta disponibilizare
Descrierea succinta Denumire Cod a informatiei
Informatii si rapoarte Starea elementelor de Informatia este
periodice privind calitatea mediu – Apa disponibila la
1 A2 cerere ( intre
apei de suprafata si
subterane orele 8.00
-16.00 )
Starea elementelor de Informatia este
Informatii privind sursele de mediu – Apa disponibila la
2 A2 cerere ( intre
poluare a apei
orele 8.00
-16.00 )
Informatii in regim de Starea elementelor de Informatia este
urgenta privind calitatea mediu – Apa disponibila la
3 apei, in special in cazul A2 cerere ( intre
poluarilor accidentale ale orele 8.00
apei -16.00 )

Informatia este
Documente privind strategia disponibila la
Factori, activitati ori
4 si politicile in domeniul B9 cerere ( intre
masuri
apelor – gospodaririi apelor orele 8.00
-16.00 )
Informatia este
Factori, activitati ori disponibila la
5 Legislatia privind apele B10 cerere ( intre
masuri
orele 8.00
-16.00 )
Informari in regim de Permanent in caz
urgenta privind siguranta Starea sanatatii si de necesitate,
6 B10 conform legii
populatiei impotriva sigurantei populatiei
inundatiilor

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TULCEA
Sediul: STR. VIITORULUI NR. 50
Nr. telefon/fax: 0240534134; Fax: 0240534290
Adresa de e-mail: dspj.tulcea@x3m.ro
Adresa pagina internet: www.dspjtulcea.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Comp.
Relatii Publice 0240534134; Fax: 0240534290
Nr. telefon/fax:
Adresa de e-mail: dspj.tulcea@x3m.ro
Persoana de contact: Moedic primar igiena Dr.Argetoianu Adriana-Elena
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a
Nr. Crt.
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
determinari pulberi cerere oficiala
1 sedimentabile mun. aerul si atmosfera A1
Tulcea
rezultate monitorizarea www.dspjtulcea.ro
2 calitatii apei potabile si a apa A2
celei de imbaiere
rezultate analize fizico cerere oficiala
3 chimice si solul A3
microbiologice sol
determinari apa cerere oficiala
4 radioactivitatea mediului A5
potabila,bruta, alimente
5 determinari radiatii radiatii B4 cerere oficiala
6 cantitati de deseuri medicale deseuri(medicale) B5 cerere oficiala
7 legislatie specifica legislatie B10 www.dspjtulcea.ro
8 starea sanatatii sanatatea populatiei C1 cerere oficiala
9 conditii de igiena conditiile de viata C3 cerere oficiala

Anul de raportare 2017


;Denumirea autoritatii care completeaza formularul; D.S.V.S.A. TULCEA
Sediul; TULCEA, str BABADAG, nr 165,bl B2, Mezanin,
Nr tel/fax; 0240533962 / 0240533961
Adresa e-mail:marian.avram-tl@ansvsa.ro,
Adresa pagina internet; www.dsv-tulcea.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice; Serviciul de Sanatate si Bunastare Animala.
Nr tel/fax; 0240533962.
Adresa e-mail; marian.avram-tl@ansvsa.ro
Persoana de contact; dr. Avram Marian
Nr. ctr. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Descriere succintă Denumire Cod disponibilizare a
informaţiei
1. Legislatie sanitara
veterinara specifica :
- activitate laborator
( sanatatea animalelor si
siguranta alimentelor de
origine animala si non
animala)

- sanatate si bunastare
animale
- identificare/inregistrare
animale
- integrare europeana
- farmacovigilenta

Luni – vineri,
Legislatie B10 8.00 – 16.00
- igiena sanatate publica
- siguranta alimentara Luni – vineri,
- inspectii veterinare Legislatie B10 8.00 – 16.00
2. Implementarea legislatiei
sanitare veterinare
comunitare, transpusa prin
acte normative specifice
domeniului de activitate Luni – vineri,
Legislatie B10 8.00 – 16.00
3. Implementare privind
Programul acţiunilor de
supraveghere, prevenire şi
control al bolilor la animale,
al celor transmisibile de la
animale la om, protecţia
animalelor şi protecţia
mediului Planuri si programe Luni – vineri,
de actiune B11 8.00 – 16.00
4. Programe Judetene de
Instruire privind activitatea
specifica si de implementare
a Acquis-ului comunitar Planuri si programe Luni – vineri,
de actiune B11 8.00 – 16.00
5. Rapoarte lunare, apa, solul, suprafata
trimestriale, semestriale si terestra,
anuale specifice domeniului radioactivitate,
de activitate deseuri, zgomot, Luni – vineri,
noxe,OMG,etc A1-A6, B5, B3, B7, 8.00 – 16.00
6. Monitorizare Programe
Modernizare/Restructurare
Unitati din industria
alimentara si zootehnica Planuri si programe Luni – vineri ,
de actiune B11 8.00 – 16.00
7. Avize, inregistrari,
autorizari unitati supuse
controlului sanitar veterinar
si a mijloacelor de transport
produse alimentare, animale
vii si deseuri de origine
animala Avize, inregistrari, Luni – vineri,
autorizari B6 8.00 – 16.00
8. Monitorizare reziduuri,
deseuri , subproduse
necomestibile consumului
uman, substante periculoase
si interzise, ambalaje, etc si
ecarisare teritoriu Luni – vineri,
Deseuri B5 8.00 – 16.00
9. Monitorizare circulatie
medicamente si produse de
Luni – vineri,
uz veterinar
Substante, Deseuri B1, B5 8.00 – 16.00
10. Monitorizarea riscurilor
privind obtinerea hranei
Luni – vineri,
pentru animale
Substante, deseuri B1, B5 8.00 – 16.00
11. Monitorizare calitate apa, Luni – vineri,
furaje, sol, aer Aer, apa, sol, furaje A1, A2, A3, A4 8.00 – 16.00
12. Monitorizarea
radioactivitatii din
produsele alimentare de
origine animala si non Luni – vineri,
animala Radioactivitate A5 8.00 – 16.00
13. Monitorizare Organisme Luni – vineri,
Modificate Genetic (OMG) OMG B7 8.00 – 16.00
14. Monitorizare parametri de
microclimat (temperatura,
umiditate relativa,
luminozitate, zgomot,
noxe ) , incarcatura
microbiana si de poluare
accidentala, precum si
aspecte de
infectare/infestare ape, sol
furaje,aer, produse,
suprafete,etc in cazul Aerul si atmosfera,
evolutiei unor boli apa, solul, furaje,
infectioase si parazitare suprafata terestra, Luni – vineri,
zgomot, noxe A1, A2,A3, A4, B3, 8.00 – 16.00
15. Monitorizarea activitatii de
denaturare
a materialului patologic,
rezultat al activitatii de
laborator, al activitatii
curente din circumscriptiile
sanitare veterinare judetene,
din cabinetele veterinare,
precum si ca urmare a
activitatii agentilor
economici (unitati
comerciale si de alimentatie
publica, din

industria alimentara,
abatoare, exploatatii de
animale, unitati de colectare
incinerare cadavre si
deseuri, etc ) Luni – vineri,
Deseuri B5 8.00 – 16.00
Anul de raportare: 2017
Judeţul/Municipiul:Tulcea/ Tulcea
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Direcţia Silvică Tulcea
Sediul: Tulcea, str. Isaccei, nr. 25
Nr. telefon/fax: 0240/517713 / 0240 516425
Adresa de e-mail:office@tulcea.rosilva.ro
Adresa pagina internet: http://www.dstulcea.ro/
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: nu există
Nr. telefon/fax: 0240/517713 / 0240 516425
Adresa de e-mail: office@tulcea.rosilva.ro
Persoane de contact: ig. Suciu Anton Daniel
Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Descriere succintă Denumire Cod disponibilizare a
informaţiei
1. Starea elementelor de mediu suprafata terestra, A4 la cerere
peisajul si ariile
naturale,
biodiversitarea
biologica si

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: UAT Municipiul Tulcea
Sediul: Tulcea, Str. Pacii nr.20
Nr. telefon/ fax: 0240 511440/ 0240 517736
Adresa de e-mail: cabinetprimar@primaria-tulcea.ro
Adresa pagina internet: www.primaria-tulcea.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:
Compartiment
Nr. telefon/fax:Mediu
0240 511440 int.247
Adresa de e-mail: gabriela.zuca@hotmail.com
Persoana de contact: Gabriela Zuca
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a
Nr. Crt.
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
Suprafata terestra,
peisajul si ariile naturale, Registrul local al Spatiilor
1 A4 orele 8-16, la cerere
zone verzi, monumente Verzi
ale naturii
Salubrizarea localitatii -
2 Dosar salubrizare B5 orele 8-16, la cerere
gestionarea deseurilor

Strategia locala privind


dezvoltarea si functionarea
pe termen lung si mediu a
Serviciului de Salubrizare si
Strategii, politici, planuri
3 Gestionare a Deseurilor, B9, B11 orele 8-16, la cerere
si programe de actiune
Regulamentul Serviciului de
Salubrizare al municipiului,
Plan local de Actiune pentru
Mediu

4 Legislatie de mediu Hotarari Consiliu Local B10 orele 8-16, la cerere


Avize, acorduri si
5 Dosar avize B3, B5, B6 orele 8-16, la cerere
autorizatii de mediu
Protectia constructiilor si
6 Dosar spatii verzi C5 orele 8-16, la cerere
zone culturale
Relaţia cu mass–media,
orele 8-16, la cerere, mass
7 informări de presă, Masuri administrative B8
media
comunicate de presă

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI TULCEA
Sediul: Str. Pacii, nr.18
Nr. Telefon: 0240 5110426 /fax:0240 513036
Adresa de e-mail: prefect@prefecturatulcea.ro
Adresa pagina internet: www.prefecturatulcea.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Compartimentul Apostila,
Informare si Relaţii Publice
Nr. telefon/fax: 0240517185
Adresa de e-mail: relatiipublice@prefecturatulcea.ro
Persoana de contact: Vargau Marian
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Nr. Crt. disponibilizare a
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
Factori care pot afecta
1 Substante B1
mediul;
2 Informatii despre factorii de Energie B2
3 mediu sunt centralizate si Radiatii B4
raportate periodic;
4 Deseuri B5

Masuri folosite la luarea


deciziei de mediu;
Raportarile catre Directia
Generala Logistica din La cerere
cadrul Ministerului
Afacerilor Interne sunt
solicitate annual, in Planuri si programe
5 B11
conformitate cu OMAI de actiuni
239/2010 privind
organizarea, coordonarea si
controlul activitatii de
protectie a mediului in
unitatile Ministerului
Administratiei si Internelor

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primaria Macin
Sediul: Str. Florilor nr. 1, Macin, Judetul Tulcea
Nr. telefon/fax: 0240571354/0240573950
primaria_macin@yahoo.com
Adresa pagina internet: -www.primariaorasuluimacin.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: nu exista
Telefon/Fax :0240571354/0240573950
Adresa de e-mail: primaria_macin@yahoo.com
Persoana de contact: Cotoi Costel
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a
Nr. Crt.
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
Cantitatea deseurilor Informatia este disponibila la cerere,
zilnic, intre orele 8,00-16.00
1 colectate lunar din orasul Deseuri B5
Macin
HCL privind aspectul Informatia este disponibila la cerere,
estetic al orasului si
2 mentinerea ordinii, Legislatie B6
curateniei si linistii
publice zilnic, intre orele 8,00-16.00
HCL pentru aprobarea Informatia este disponibila la cerere,
zilnic, intre orele 8,00-16.00
3 regulamentului privind Legislatie B6
gospodarirea localitatii

Anul de raportare:2017
Judeţul Tulcea
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Consiliul Judeţean Tulcea
Sediul: Tulcea , Str. Pacii, nr. 20
Nr. telefon/fax: : 0240 502272 ; 0240 513071
Adresa de e-mail: : office@cjtulcea.ro
Adresa pagina internet: www.cjtulcea.ro
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:
Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului
Tel/Fax 0240 502217; 0240 517843
e-mail: : office@cjtulcea.ro
Adresa de e-mail: emilia. paranici@cjtulcea.ro
Nr. telefon: 0240 502221
Persoana de contact: Emilia Paranici
Nr crt Tipul informatiei privind mediul detinuta Condiţiile de
Descriere succinta Denumire Cod disponibilizare a
informaţiei
1. Sistemul integrat pentru Planuri si programe B 11 consultare la
gestionarea deseurilor in de actiune cerere, la sediu
localitatile din Delta C.J. Tulcea de
Dunarii .Investitia a luni pana vineri,
prevazut realizarea de statii in intervalul orar
de transfer deseuri in loc. 8,oo – 16,oo.
2. Sistemul de management
Chilia Veche, Crisan, Sfintu Planuri si programe B 11 consultare la
integrat
Gheorghe al deseurilor in
si Sulina, precum de actiune cerere, la sediu
judetul Tulcea.
si a 56 centre locale in C.J. Tulcea de
toate localitatile din Delta luni pana vineri,
Dunarii. in intervalul orar
3. Program de imbunatatire a Planuri si programe B 11 consultare la
calitatii mediului prin de actiune cerere, la sediu
impadurirea terenurilor C.J. Tulcea de
agricole degradate. luni pana vineri,
in intervalul orar
inceput in anul 2012. 8,oo – 16,oo.
4. Studiul : Elaborarea hartii Planuri si programe B 11 consultare la
de risc natural la seism si de actiune cerere, la sediu
alunecari de teren a C.J. Tulcea de
judetului Tulcea luni pana vineri,
in intervalul orar
8,oo – 16,oo.
5. Hotararea Consiliului Masuri B8 consultare la
Judetean Tulcea pentru administrative cerere, la sediu
aprobarea Raportului C.J. Tulcea de
privind stadiul realizarii luni pana vineri,
Informațiilesuntdis
masurilor cuprinse in in intervalul orar
ponibilepe
Programul de Gestionare a support–de16,oo.
8,oo
Calitatii Aerului in Judetul hârtieșiîn format
6 Avize, acorduri, autorizații
Tulcea Avize B6 electronic
Informațiilesuntdis
ponibilepe
Strategiișipolitici/ support de
PlanurișiProiectederulate de Planurișiprograme de hârtieșiîn format
7 ConsiliulJudețeanTulcea acțiune B9/b11 electronic

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: PRIMĂRIA ORAŞULUI ISACCEA
Sediul: Isaccea, strada 1 Decembrie nr. 25
Nr. telefon 0240506600 / fax: 0240506623
Adresa de e-mail: fondurieuropeneisaccea@gmail.com
Adresa pagina internet: www.isaccea.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Compartiment secretariat
Nr. telefon 0755031371 / fax: 0240506623
Adresa de e-mail: drajgu.viorel@isaccea.ro
Persoana de contact: MÂNĂSCURTĂ GEORGIANA
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Nr. Crt. disponibilizare a
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
de luni până joi,
sondaj referitor la serviciul disponibilizare
1 de gestionare a deșeurilor deşeuri B5 informaţii la
municipale solide cerere, în
intervalul orar
2

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: UAT BABADAG
Sediul: Str. Republicii nr. 89, Babadag, Judetul Tulcea
Nr. telefon/fax: 0240561012/0240562939
contact@primaria-babadag.ro
Adresa pagina internet: -www.primaria-babadag.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:
Urbanism/Mediu
Telefon/Fax :0240561012/0240562939
Adresa de e-mail:urbanism@primaria-babadag.ro
Persoana de contact: Buzatu Costica
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a
Nr. Crt.
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
Inventar de emisii al Informatia este disponibila la cerere,
SIM-PA F2 Inventar local zilnic, intre orele 8,00-16.00
1 A1
poluantilor de emisii
informatii despre Informatia este disponibila la cerere,
sistemul centralizat de
2 calitatea apei A2
captare si distributie al
apei potabile zilnic, intre orele 8,00-16.00
Informatii despre Informatia este disponibila la cerere,
sistemul centralizat de
3 calitatea apei A2
colectare si epurare a
apelor uzate zilnic, intre orele 8,00-16.00
HCL pentru aprobarea Informatia este disponibila la cerere,
zilnic, intre orele 8,00-16.00
3 regulamentului privind Legislatie B6
gospodarirea localitatii

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA
Sediul: STR. ISACCEI NR. 73 (CLĂDIREA DONARIS)
Nr. telefon/fax: 0240527896/0240522348
Adresa de e-mail: office@energotermtulcea.ro
Adresa pagina internet: www.energotermtulcea.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:
Compartiment
Nr. telefon/fax:calitate-mediu-ssm
0240527896/0240522348
Adresa de e-mail: veronica.chiriac@energotermtulcea.ro
Persoana de contact: Chiriac Veronica
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a
Nr. Crt.
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
Aerul şi atmosfera A1 Informaţiile se pot obţine în
În centralele termice intervalul orar 730¸1600 luni
precum şi la cazanul de -joi şi 730÷1330 vineri , la
apă fierbinte C.A.F., în telefonul menţionat mai sus.
urma procesului de
ardere a combustibilului
1
(gaz natural), rezultă
gaze de ardere ale căror
valori de emisii de noxe
se încadrează în limitele
admisibile.

Apele uzate rezultate în Apa A2 Informaţiile se pot obţine în


urma producerii, intervalul orar 730¸1600 luni
transportului şi -joi şi 730÷1330 vineri , la
distribuţiei energiei telefonul menţionat mai sus.
termice sunt deversate în
reţeaua de canalizare a
oraşului. Din punct de
2 vedere chimic se
încadrează în limitele
admisibile (pentru
analiza chimică a apelor
uzate s-a încheiat
contract cu un laborator
specializat).
În caz de avarie în C.T., Energie termică B2 Informaţiile se pot obţine în
dat fiind conţinutul mic intervalul orar 730¸1600 luni
de agent în instalaţie, -joi şi 730÷1330 vineri , la
deversarea în canalizarea telefonul menţionat mai sus.
orăşenească nu poate
influenţa, prin
temperatură, mediul. Din
3
punct de vedere chimic
agentul de încălzire şi
apă caldă de consum este
constituit din ape
neagresive.

Instalaţiile din centrale şi Zgomot B3 Informaţiile se pot obţine în


puncte termice produc intervalul orar 730¸1600 luni
zgomote care se -joi şi 730÷1330 vineri , la
4 încadrează în limitele telefonul menţionat mai sus.
admisibile.

Din procesul tehnologic Deşeuri B5 Informaţiile se pot obţine în


nu rezultă intervalul orar 730¸1600 luni
-joi şi 730÷1330 vineri , la
5
telefonul menţionat mai sus.
Sănătatea populaţiei nu Sănătatea populaţiei C1 Informaţiile se pot obţine în
este afectată deoarece intervalul orar 730¸1600 luni
activitatea de producere a -joi şi 730÷1330 vineri , la
energiei termice nu are ca telefonul menţionat mai sus.
urmare emisia de noxe
peste limita admisibilă
(combustibilul utilizat
6 este gazul natural).
Agentul de încălzire şi
apă caldă de consum este
constituit din ape
neagresive din punct de
vedere chimic.

Deoarece nu se produce Condiţiile de viaţă C3 Informaţiile se pot obţine în


deversarea de agenţi intervalul orar 730¸1600 luni
poluanţi în apă, aer, sol -joi şi 730÷1330 vineri , la
7 condiţiile de viaţă nu sunt telefonul menţionat mai sus.
afectate.

Activitatea de producere, Construcţiile C5 Informaţiile se pot obţine în


transport şi distribuţie a intervalul orar 730¸1600 luni
energiei termice nu produce -joi şi 730÷1330 vineri , la
efecte (vibraţii) care să
8 telefonul menţionat mai sus.
influenţeze structura de
rezistenţă a construcţiilor.

Anul de raportare: 2017


Judeţul/ Tulcea/ Slava Cercheză
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: PRIMĂRIA SLAVA CERCHEZĂ
Sediul: Slava Cercheză; str. Principala, nr. 224
Nr. telefon/fax: 0240 551681
Adresa de e-mail: primariasc@yahoo.com
Adresa pagina internet: http://www.primariaslavacercheza.paginadestart.com/
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Birou viceprimar
Nr. telefon/fax: 0240 551681
Adresa de e-mail: primariasc@yahoo.com
Persoane de contact: Cornei Grigore
Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Cod
Condiţiile de
disponibilizare a
informaţiei
Descriere succintă Denumire
1. Starea elementelor de mediu Apa A2 Disponibilă la
sediul primăriei,
Suprafaţa terestră, A4 la cerere, zilnic,
Disponibilă la
peisajul şi ariile sediul primăriei,
protejate, diversitatea la cerere, zilnic,
biologică şi orele 08-16,
componentele sale. suport hârtie.

2. Factori, măsuri ori activităţi Deşeuri: cantităţi de B5 Disponibilă la


care afectează sau pot afecta deşeuri, modul de sediul primăriei,
mediul, analize economice colectare, transport, la cerere, zilnic,
şi ipoteze folosite în luarea selectare şi orele 08-16,
3. Factori, măsuri ori activităţi Măsuri B8 Disponibilă la
care afectează sau pot afecta administrative. sediul primăriei,
mediul, analize economice la cerere, zilnic,
şi ipoteze folosite în luarea orele 08-16
4. Factori, măsuri ori activităţi Legislaţie locală. B10 Disponibilă la
care afectează sau pot afecta sediul primăriei,
5. mediul, analizeorieconomice
Factori, măsuri activităţi B11 la cerere, zilnic,
Disponibilă la
care afectează sau pot afecta Planuri şi programe sediul primăriei,
mediul, analize economice de acţiune privind la cerere, zilnic,
şi ipoteze folosite în luarea mediul. orele 08-16,
6. Starea sănătăţii şi siguranţei Construcţiile C5 Disponibilă la
populaţiei, condiţiile de sediul primăriei,
viaţă, zonele culturale şi la cerere, zilnic,
6. Construcţiile C5

viaţă, zonele culturale şi la cerere, zilnic,


construcţiile în măsura în orele 08-16
Anul de raportare:2017
Judeţul/Localitatea: Tulcea/Jurilovca
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primăria comunei Jurilovca, judetul Tulcea
Sediul: str. 1 Mai, nr. 2
Nr. telefon : 0240/563797 ; 0240/ 563798. Fax: 0240563799
Adresa de e-mail: primariajurilovca@yahoo.com
Adresa pagina internet: www.primariajurilovca.ro
Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Descriere succinta Denumire Cod disponibilizare a
1. Activitati de intretinere a Plan de salubrizare al B11 informaţiei
La solicitare,
curateniei in comuna comunei Jurilovca verbal sau in
2. Informatii despre colectarea, Gestionare deseuri B5 scris: Luni-Joi
La solicitare,
transportul si depozitarea 07.30-16:00
verbal sau insi
deseurilor vineri 07:30-
3. Informatii menajere despre Constructiile, Zonele C4, C5 scris: Luni-Joi
La solicitare,
13:30 la nr.tel.
constructii, obiective culturale 07.30-16:00
verbal sau insi
0240563798,07:30-pe
vineriLuni-Joi
turistice Legislatie B10 Lascris:
adresa de e-mail
solicitare,
13:30 la nr.tel.
07.30-16:00
sau
verbal sau in si
la
0240563798,sediul
vineri 07:30-pe
Primariei
scris: Luni-Joi
Legislatie specifica pe adresa
13:30 de e-mail
la nr.tel.
Jurilovca
07.30-16:00
sau la si
sediul
probleme de protectia 0240563798,
vineri 07:30- pe
mediului Primariei
adresaladenr.tel.
e-mail
13:30
Jurilovca; prin
sau la
0240563798, sediul pe
afisare in
Primarieilocuri
4 adresa de
publicee-mail
sau Jurilovca
la sediul
La solicitare,
verbal sau in
Informatii despre sistemul scris: Luni-Joi
centralizat de captare si 07:30-16:00 si
5 Calitatea apei A2 Vineri 07:30-
distributie apa potabila catre
populatie 13:30 la nr. Tel
0240 563 798, pe
adresa e-mail sau
sediul Primariei;
La solicitare,
verbal sau in
scris: Luni-Joi
Informatii despre colectarea 07.30-16:00 si
6 si epurarea apelor uzate din Apa, solul A2, A3 vineri 07:30-
localitatea Jurilovca 13:30 la nr.tel.
0240563798, pe
adresa de e-mail
sau la sediul
Anul de raportare: 2017
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: PRIMARIA IZVOARELE
Sediul: Izvoarele, Str. Scolii Nr. 1 judet Tulcea
Nr. Telefon/Fax: 0240548794
Adresa de e-mail: primariaizvoareletl@yahoo.com
Adresa pagina internet: _
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: -
Nr. Telefon/Fax: 0240548794
Adresa de e-mail: primariaizvoareletl@yahoo.com
Persoana de contact: Iordache Steliana
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Nr. Crt. disponibilizare a
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
Factori; activităţi ori La cerere,
măsuri care afecteaza disponibil la
sau pot afecta sediul primariei
Deseuri: cantitati de deseuri, mediul, analize de luni - vineri,
1 modul de colectare, economice si B5 orele 8-16.
transport si depozitare impoteze luate in Suport scris
luarea deciziilor de
mediu- Deseuri
orele 8-16.
Suport scris

măsuri care afecteaza


sau pot afecta
mediul, analize
2 masuri administrative B8
economice si
impoteze luate in
luarea deciziilor de
Factori; activităţi ori
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
3 Legislatie locala: HCL B10
economice si
impoteze luate in
luarea deciziilor de
mediu-activităţi
Factori; legislatie
ori
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
Planuri si programe de
4 economice si B11
actiune - investitii de mediu
impoteze luate in
luarea deciziilor de
mediu-planuri si
programe de actiune

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: PRIMARIA GRECI
Sediul: Str. Principala 16, Greci, Jud. Tulcea
Nr. Telefon/Fax: 0240575051/0240708945
Adresa de e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com
Adresa pagina internet: _
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Viceprimar
Nr. Telefon/Fax: 0240575051
Adresa de e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com
Persoana de contact: Naciu Viorica
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Nr. Crt. disponibilizare a
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
Factori; activităţi ori La cerere,
măsuri care afecteaza disponibil la
sau pot afecta sediul primariei
Deseuri: cantitati de deseuri, mediul, analize de luni - vineri,
1 modul de colectare, economice si B5 orele 8-16.
transport si depozitare impoteze luate in Suport scris
luarea deciziilor de
mediu- Deseuri
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
2 masuri administrative B8
economice si
impoteze luate in
luarea deciziilor de
Factori; activităţi ori
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
3 Legislatie locala: HCL B10
economice si
impoteze luate in
luarea deciziilor de
mediu-activităţi
Factori; legislatie
ori
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
Planuri si programe de
4 economice si B11
actiune - investitii de mediu
impoteze luate in
luarea deciziilor de
mediu-planuri si
programe de actiune

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primaria Mahmudia
Sediul: STR. GEOLOG VASILE BACALU NR. 19, Mahmudia, judet Tulcea
Nr. Telefon: 0240545543. Fax: 0240545390
Adresa de e-mail: primaria@mahmudia.ro
Adresa pagina internet: _
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Viceprimar
Nr. telefon0240545543. Fax: 0240545390
Adresa de e-mail: primaria@mahmudia.ro
Persoana de contact: Meuta ION
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Nr. Crt. disponibilizare a
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
Factori; activităţi ori La cerere,
măsuri care afecteaza disponibil la
sau pot afecta sediul primariei
Deseuri: cantitati de deseuri, mediul, analize de luni - vineri,
1 modul de colectare, economice si B5 orele 8-16.
transport si depozitare impoteze luate in Suport scris
luarea deciziilor de
mediu- Deseuri
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
2 masuri administrative B8
economice si
impoteze luate in
luarea deciziilor de
Factori; activităţi ori
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
3 Legislatie locala: HCL B10
economice si
impoteze luate in
luarea deciziilor de
mediu- legislatie
Factori; activităţi ori
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
Planuri si programe de
4 economice si B11
actiune - investitii de mediu
impoteze luate in
luarea deciziilor de
mediu-planuri si
programe de actiune

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primaria Frecatei
Sediul: STR. Principala NR. 63, Frecatei, judet Tulcea
Nr. Telefon: 0240548291
Adresa de e-mail: primaria_frecatei@yahoo.com
Adresa pagina internet: _
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Viceprimar
Nr. telefon0240548291
Adresa de e-mail:primaria_frecatei@yahoo.com
Persoana de contact: Paula Stoian
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Nr. Crt. disponibilizare a
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
Factori; activităţi ori La cerere,
măsuri care afecteaza disponibil la
sau pot afecta sediul primariei
Deseuri: cantitati de deseuri, mediul, analize de luni - vineri,
1 modul de colectare, economice si B5 orele 8-16.
transport si depozitare impoteze luate in Suport scris
luarea deciziilor de
mediu- Deseuri
orele 8-16.
Suport scris

măsuri care afecteaza


sau pot afecta
mediul, analize
2 masuri administrative B8
economice si
impoteze luate in
luarea deciziilor de
Factori; activităţi ori
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
3 Legislatie locala: HCL B10
economice si
impoteze luate in
luarea deciziilor de
mediu-activităţi
Factori; legislatie
ori
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
Planuri si programe de
4 economice si B11
actiune - investitii de mediu
impoteze luate in
luarea deciziilor de
mediu-planuri si
programe de actiune

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: COMUNA TOPOLOG
Sediul: str. 1 Decembrie, nr. 67, localitatea Topolog. Judetul Tulcea
Nr. telefon/fax: 0240568530/0240568530
Adresa de e-mail: primaria_topolog@yahoo.com
Adresa pagina internet:
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Relaţii Publice şi Tehnologia
Informaţiei
Nr. telefon/fax:
Adresa de e-mail:
Persoana de contact: Dumitru Gheorghe
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Nr. Crt. disponibilizare a
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
La cerere,
Deseuri: cantitati de deseuri, disponibil la
1 modul de colectare, Deseuri B5 sediul primariei
transport si depozitare de luni - vineri,
Factori; activităţi ori orele 8-16.
La cerere,
măsuri care afecteaza
disponibil la
sau pot afecta
sediul primariei
mediul, analize
2 Legislatie locala: HCL B10 de luni - vineri,
economice si
orele 8-16.
impoteze luate in
Suport scris
luarea deciziilor de
mediu-activităţi
Factori; legislatie
ori La cerere,
măsuri care afecteaza disponibil la
sau pot afecta sediul primariei
mediul, analize de luni - vineri,
Planuri si programe de
3 economice si B11 orele 8-16.
actiune - investitii de mediu
impoteze luate in Suport scris
luarea deciziilor de
mediu-planuri si
programe de actiune

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: PRIMARIA Jijila
Sediul: comuna Jijila, Str. Principala 77, Jud. Tulcea
Nr. Telefon/Fax: 0240550002/ 0240550024
Adresa de e-mail: prmrjijila@yahoo.com
Adresa pagina internet: www.comunajijila.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: -
Nr. Telefon/Fax: 0240550002/ 0240550024
Adresa de e-mail: prmrjijila@yahoo.com
Persoana de contact: Deacu Costica
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Nr. Crt. disponibilizare a
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
Factori; activităţi ori
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
1 Legislatie locala: HCL B10
economice si
impoteze luate in
luarea deciziilor de
mediu-activităţi
Factori; legislatie
ori
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
Planuri si programe de
2 economice si B11
actiune - investitii de mediu
impoteze luate in
luarea deciziilor de
mediu-planuri si
programe de actiune

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: UAT COMUNA HORIA
Sediul: Primăriei, Nr 10
Nr. telefon/fax: 0240 576 006
Adresa de e-mail: horiaprimaria@yahoo.com
Adresa pagina internet: www.primariahoria.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: viceprimar
Nr. telefon/fax: 0756331917
Adresa de e-mail: valentinovici_tolstoi@yahoo.com
Persoana de contact: Bucelan Valentin
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a
Nr. Crt.
Descrierea succintă Denumire Cod informaţiei
Informație disponibilă la
Starea elementelor de cerere pe suport de hârtie și în
1 apă,aer, sol A1,A2
mediu format electronic
Informație disponibilă la
Gestiunea deșeurilor cerere pe suport de hârtie și în
2 deșeuri B5
menajere format electronic

Activități, măsuri care Informație disponibilă la


3 afectează sau pot afecta avize, autorizații B6 cerere pe suport de hârtie și în
mediul format electronic
4
5

Anul de raportare: 2017


Judeţul: Tulcea
Denumirea autoritatii care completeaza formularul: PRIMARIA COMUNEI CEAMURLIA DE JOS
Sediul: CEAMURLIA DE JOS
Tel. /FAX 0240/564706
Email: primariaceamurlia@yahoo.com
Adresa pagina Internet :
Denumirea compartimentului specializat de informatii si relatii publice caruia i se poate solicita informaţia:
Persoana de contact: STAN DUMITRU
Tel.
Email: primariaceamurlia@yahoo.com
nr crt Tipul informatiei privind mediul detinuta
Condiţiile de
disponibilizare
Descrierea succinta Denumire Cod a informaţiei
Factori; activităţi ori
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
1 Legislatie locala: HCL B10
economice si
impoteze luate in
luarea deciziilor de
mediu- legislatie
Factori; activităţi ori
măsuri care afecteaza
sau pot afecta
mediul, analize
Planuri si programe de
2 economice si B11
actiune - investitii de mediu
impoteze luate in
luarea deciziilor de
mediu-planuri si
programe de actiune

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: UAT COMUNA NUFĂRU
Sediul: Domnita Maria 37, Nufaru, Judetul Tulcea
Nr. telefon/fax: 0240549054
office@primarianufaru.ro
Adresa pagina internet: -www.primarianufaru.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:
Adminstratia publica
Telefon/Fax :0240549054
Adresa de e-mail:office@primarianufaru.ro
Persoana de contact:viceprimar Solomencu Ciprian
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a
Nr. Crt.
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
Inventar de emisii al Informatia este disponibila la cerere,
SIM-PA F2 Inventar local zilnic, intre orele 8,00-16.00
1 A1
poluantilor de emisii
informatii privind Informatia este disponibila la cerere,
2 calitatea apei A2
alimentarea cu apa zilnic, intre orele 8,00-16.00
Informatii privind Informatia este disponibila la cerere,
3 colectarea selectiva a Deseuri B5
deseurilor zilnic, intre orele 8,00-16.00
Avize, autorizatii de Informatia este disponibila la cerere,
4 Avize si autorizatii B6
mediu detinute zilnic, intre orele 8,00-16.00
HCL Informatia este disponibila la cerere,
3 Legislatie B10 zilnic, intre orele 8,00-16.00

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: UAT COMUNA Hamcearca
Sediul: Str. Principala nr. 39, Hamcearca, Judetul Tulcea
Nr. telefon/fax: 0374001402
primariahamcearca@yahoo.com
Adresa pagina internet: -
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:
Compartimentul Situatii de Urgenta
Telefon/Fax :0374001402
Adresa de e-mail:primariahamcearca@yahoo.com
Persoana de contact:Rotaru Doru
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a
Nr. Crt.
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
Organizarea campaniei Informatia este disponibila la cerere,
zilnic, intre orele 8,00-16.00
de curatetine
1 Masuri administrative B8
primavara/toamna pe
raza comunei Hamcearca
Organizarea actiunilor de Informatia este disponibila la cerere,
igienizare pe domeniul
2 Sanatatea populatiei C1
public al comunei
Hamcearca zilnic, intre orele 8,00-16.00
Starea apei potabile Informatia este disponibila la cerere,
3 Apa A2
zilnic, intre orele 8,00-16.00
Deseuri, moduri de Informatia este disponibila la cerere,
4 Deseuri B5
colectare si transport zilnic, intre orele 8,00-16.00
Anul de raportare 2017
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primaria Comunei Bestepe, judetul Tulcea
Sediul: str. Tucei,nr.76
Nr. telefon/fax:0240545334
Adresa de e-mail: primaria.bestepe@yahoo.com
Adresa pagina internet:www.primaria-bestepe.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:Viceprimar
Persoana de contact:Ifrim Marius Cristinel
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare
Nr. Crt.
Descriere succintă Denumire Cod a informaţiei
1 Informatii privind la cerere disponibil la sediul primarie
Apa A2
alimentarea cu apa
2 Informatii despre Gestionare deseuri B5 la cerere disponibil la sediul primarie
3 colectarea, transportul si
4 depozitarea fizico
compozitia deseurilor buletine de analiza apa
-chimica si
microbiologica a apei Apa A2
potabile. Locurile de
recoltare a probelor
5 se pun la dispozitie PUD- biroul urbanism
urile, PUZ-urile si DTAC
constructiile C5
- urile pt. investitii din
localitate.
6 Constructii Date privind C5 biroul urbanism
realizarea/desfiintarea
constructiilor de orice fel;
dezvoltare urbanistica si
amenajarea teritoriului

Anul de raportare: 2017


Denumirea autorităţii publice care completează formularul: COMUNA TOPOLOG
Sediul: str. 1 Decembrie, nr. 67, localitatea Topolog. Judetul Tulcea
Nr. telefon/fax: 0240568530/0240568530
Adresa de e-mail: primaria_topolog@yahoo.com
Adresa pagina internet:
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Relaţii Publice şi Tehnologia
Informaţiei
Nr. telefon/fax:
Adresa de e-mail:
Persoana de contact: Dumitru Gheorghe
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de
Nr. Crt. disponibilizare a
Descriere succintă Denumire Cod informaţiei
La cerere,
Deseuri: cantitati de deseuri, disponibil la
1 modul de colectare, Deseuri B5 sediul primariei
transport si depozitare de luni - vineri,
Factori; activităţi ori orele 8-16.
La cerere,
măsuri care afecteaza
disponibil la
sau pot afecta
sediul primariei
mediul, analize
2 Legislatie locala: HCL B10 de luni - vineri,
economice si
orele 8-16.
impoteze luate in
Suport scris
luarea deciziilor de
mediu-activităţi
Factori; legislatie
ori La cerere,
măsuri care afecteaza disponibil la
sau pot afecta sediul primariei
mediul, analize de luni - vineri,
Planuri si programe de
3 economice si B11 orele 8-16.
actiune - investitii de mediu
impoteze luate in Suport scris
luarea deciziilor de
mediu-planuri si
programe de actiune
are Impotriva Inundatiilor