Sunteți pe pagina 1din 6

R

RA APPOOR RT T
D
DEE
E
EXXP
PEER
RT ZĂ
TIIZ ĂC CR
RIIMMIIN NAALLIISST CĂ
TIIC Ă
N
Nrr..
DDiinn m
maaii 2200X
XXX
Dosar nr. XXXX/20XXX al YYYYY
Expert criminalist: NNNNNNN

OBIECTUL EXPERTIZEI

Prin ordonanţa din ..............., se dispune efectuarea unei expertize


criminalistice grafice pentru a se stabili dacă scrisul ce completează foile de însoţire
cu seriile bbbbb Nr. nnnnnnn, 765XXX, 5408XXX şi 540XXXX aparţine lui G.V.

Materiale puse la dispoziţie

Pentru efectuarea expertizei au fost puse la dispoziţia laboratorului actele în


litigiu reprezentate de foile de însoţire pentru transport material lemnos cu numerele
de mai sus şi probe de scris şi declaraţiile ridicate de organele de cercetare penală de
la numitul G. V. din data de ........... şi ..................
== 22 ==
CONSTATĂRI

Actele în litigiu sunt reprezentate de contrafacerile grosolane a patru formulare


tip „Foaie de însoţire – ( Materiale lemnoase )” obţinute cu ajutorul tehnicii de calcul
(computer scaner şi imprimantă) (fig.1) cu seriile BBBB şi numerele ccccccc,
dddddd, vvvvvvvv şi nnnnnnnnn.

Fig. 1. Actele în litigiu

Rubricile foilor de însoţire cu seriile ....... şi numerele .......... şi ............. sunt


completate cu instrument scriptural de tip stilou cu bilă, încărcat cu pastă de culoare
albastră. Scrisul se caracterizează printr-un grad de evoluţie inferior, cu grad de
coeziune mic, fiecare literă fiind individualizată, cu aspect tipografic atât la
minuscule cât şi la majuscule. Foile de însoţire cu seriile ...... numerele ......... şi
............... sunt completate cu un instrument scriptural asemănător, scrisul fiind
alcătuit numai din majuscule. Presiunea de scriere este medie spre mare iar viteza de
execuţie a scrisului mică. Viteza mică de execuţie coroborată cu presiunea mare de
scriere sunt caracteristici specifice persoanelor analfabete sau cu un grad foarte redus
de pregătire în schimb la acestea, maniera de redare a literelor are aspectul realizării
unui desen. Din contra, în acest caz, viteza redusă de scriere şi presiunea crescută,
având în vedere gradul de evoluţie al scrisului, reprezintă un indiciu specific
modificării deliberate a scrisului.
Examinarea intrinsecă a scriptelor de comparaţie, individualizează proba de
scris consemnată în procesul verbal din data de .............., întrucât se constată că
grafismul numitului G.V. prezintă caracteristici generale similare celor evidenţiate
de scrisul contestat (grad de evoluţie inferior, model tipografic, coeziune mică, viteză
== 33 ==
redusă, presiune de scriere mare etc.). Plaja largă a variabilităţii scrisului titularului
coroborată cu data ulterioară ridicării probelor de scris, când acesta fusese
încunoştinţat de motivul pentru care îi sunt solicitate aceste probe, sunt indicii prin
care se constată intenţia acestuia de modificare deliberată a scrisului.
Compararea celor două scrisuri menţionate relevă pe lângă asemănări de ordin
general asemănări de ordin particular din care menţionăm:
- minuscula a : este realizată într-o manieră înmelcuită (1), cu o mişcare
descendentă de la stânga la dreapta (2). Acest mod de realizare este prezent atât în
scrierea cu aspect tipografic cât şi în cea de tip caligrafic, cu o frecvenţă mai mică la
aceasta din urmă. Viteza de scriere este mult mai mică la completarea documentelor
tipizate decât în declaraţii şi în probele de scris ceea ce induce o variabilitate de
moment caracterizată de întreruperea buclei inferioare.

actul în litigiu seria ..... nr. ......... scris de comparaţie din declaraţia din data de .........
1,2 3,4 5 1,2 3,4 5 comparaţie după declaraţie

comparaţie după proba de scris

actul în litigiu seria .... nr. .........

- minuscula t : are un aspect simplist, cruciform (3), cu debut în croşet (4) la


partea superioară, atât în scrisul caligrafic cât şi în cel cu aspect tipografic;
- minuscula r : prezintă o alură tipografică în ambele tipuri de scrieri cu
bastonada verticală repasată în buclă virtuală (5). Pe formularele în litigiu este
realizată din două trăsături distincte, datorită vitezei mici de execuţie şi presiunii
== 44 ==
moderate, aspectul general fiind păstrat, caracteristici specifice unui scris
autodeghizat;

8
9

scris de comparaţie din declaraţia din ............

actul în litigiu seria ...... nr. .........


7 litigiu 11 13 15 7

comparaţie după proba de scris

- majuscula I: prezintă o manieră cu totul aparte de realizare (6), corpul literei


fiind în formă de cârlig înclinat spre dreapta (7), podişul arcuit concav (8), întreaga
literă fiind ca înălţime aproape egală cu minusculele (9);
- majuscula D: a fost executată din două mişcări, prima pentru trasarea
bastonadei verticale şi cea de a doua pentru realizarea volutei (10), aceasta din urmă
fiind finalizată în croşet (11);
- majuscula S: prezintă o aplatizare a semiovalului superior până la
unghiularizare (12), fiind mai redus dimensional faţă de cel inferior (13);
- majuscula V: este realizată dintr-o singură mişcare (14), cu unghiularizare
bine pronunţată, grama din stânga fiind mai mică decât cea din dreapta (15).
Aspectul general al scrisului de pe foaia de însoţire cu seria Blaa nr. 5408381
diferă faţă de aspectul general al scrisului ce completează celelalte acte în litigiu. De
remarcat este faptul că scriptorul face aceeaşi greşeală de ortografiere a cuvântului
„exploatare” scriind „expluatare” şi a expresiei „s-a eliberat” scriind „sa eliberat”
ceea ce constituie un prim indiciu că scriptorul care a completat acest act poate fi
acelaşi care a completat şi celelalte acte în litigiu. Trecând la analiza în detaliu a
== 55 ==
elementelor particulare ale scrisului am constatat asemănări cu scrisul de comparaţie
ridicat ca probă după cum urmează:

comparaţie după proba de scris

14,15 12,13

actul în litigiu seria ........ nr. ...........


12,13 14,15

10,11 comparaţie după proba de scris

actul în litigiu seria ........ nr. .........


10,11
comparaţie după proba de scris
16,17 19, 20 18

actul în litigiu seria ........ nr. ..........


16, 17 19, 20 18

- majuscula B: este executată dintr-o singură mişcare (16), voluta superioară


fiind mai mică decât cea inferioară (17), îmbinarea dintre ele făcându-se printr-o
bucletă virtuală (18). Voluta inferioară prezintă un final în cârlig (19) şi nu face corp
comun cu bastonada literei niciodată (20).
== 66 ==
Faţă de cele arătate, formulăm următoarea:

Concluzie

Scrisul ce completează foile de însoţire cu seriile ........., ..............., ............. şi


.............. aparţine lui G. V.

Expert criminalist,