Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

1. Partile contractante
Intre:
1.1 Ionescu Ion, domiciliat in mun. Piatra Neamt, str. Progresului, nr. 10, jud. Neamt,
identificat cu CI seria NT, nr. 565656, eliberata de SPCLEP Piatra Neamt la data de
23.11.2012, avand CNP 1801120232425, in calitate de proprietar si vanzator, pe de o
parte, si .........
1.2 Popescu Paul, domiciliat in mun. Iasi, str. Pacurari, nr 22, jud. Iasi, identificat cu CI
seria IS, nr. 222222, eliberata de DLEP Iasi la data de 24.10.2013, avand CNP
1791019454545, in calitate de cumparator, pe de alta
parte
.
a intervenit urmatorul contract de vanzare- cumparare, in urmatoarele conditii:.

2. Obiectul contractului
Eu, Ionescu Ion, vand d-lui Popescu Paul , dreptul de proprietate asupra terenului in
suprafata totala de 200 mp din categoria de folosinta curti- constructii, situat in
intravilanul mun. Piatra Neamt, str. Florilor, nr. 2, jud. Neam, identificat cu nr. cadastral
86153, avand urmatoarele laturi si vecinatati: N- rest proprietate lot nr. 1, la E- rest
proprietate lot nr.1, la S- str. Florilor, iar la V- rest proprietate lot nr. 1, limitele si
configuratia fiind cele care rezulta din documentatia cadastrala receptionata de O.C.P.I.
Neamt sub nr. 2343/12.11.2011, documentatia cadastrala face parte integranta din
prezentul contract de vannzare-cumparare.......................................................................
3. Regimul juridic si fiscal al imobilului

Eu, Ionescu Ion, declar ca terenul ce se vinde s-a aflat in mod legal si continuu in
proprietatea mea, de la data dobandirii si pana in prezent, nu a fost scos din circuitul
civil, nu a mai fost instrainat, nu este revendicat, iportecat si nu este grevat de sarcini
ori servituti, asa cum rezulta din extrasul de carte funciara pentru autentificare nr.
7123/23.02.2011 eliberat de O.C.P.I. Neamt- BCPI Piatra Neamt, garantand pe
cumparator impotriva oricarei evictiuni, totale sau partiale, in conformitate cu prev.
Codului Civil....................................................................................................................
Taxele si impozitele privind imobilul in cauza, sunt suportate de vanzator pana la data
autentificarii prezentului inscris.......................................................................................

4. Pretul vanzarii

Pretul total al vanzarii este de 5000 Euro pe care cumparatorul ii va achita in termen de
15 zile la incheierea prezentului contract de vanzare cumparare........................................
Noi, semnatarii, declaram ca ne-au fost aduse la cunostinta dispozitiile Codului Civil
referitoare la seriozitatea pretului si ale Lg. nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii
fiscale................................................................................................................................

5. Modul de transmitere a proprietatii si a posesiei

Transmiterea proprietatii si a posesiei are loc , fara nicio alta formalitate, astazi, data
inscheierii prezentului contract de vanzare-cumparare....................................................

Vanzator Cumparator