Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII Nr. 12/19.06.

2003

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art.1.1. Intre:
S.C. NOVA BUILDING S.R.L.
Cu sediul în Piteşti, str. Teilor 1, bl. Ps7, sc. B, ap. 2
Telefon: 0248 / 211297
Înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 03 / 1454 / 1993
Cod fiscal: 4122590
Cont bancar: 251101106030024109008 – Banc Post, Piteşti
reprezentată legal de ing. SILVIU VLADESCU - DIRECTOR, denumită în cele ce
urmează "prestator"

şi

S.C. CARMEN MAR S.R.L.


Cu sediul în Piteşti
Înregistrată la R.C. cu nr. J03-2410-93, C.U.I. 4756164
Cont bancar: ……………………………………...deschis la banca……………………
………………………………………………………
reprezentată legal de CARMEN MARIANA IORGA, denumită în cele ce urmează
"beneficiar"

S-a încheiat prezentul contract.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Prestatorul se obligă să efectueze următoarele lucrări:

1. VERIFICARE PROIECT, PT. CERINŢELE A1 ŞI A2 (REZISTENŢĂ ŞI


STABILITATE)

pentru lucrarea: ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI VALEA MARE, JUD.


DÎMBOVIŢA
3. TERMEN DE EXECUŢIE

La terminarea proiectului pe faze de predare sau integral PT-CS-DL-DE

4. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

În conformitate cu “Metodologia de calcul a onorariilor şi preţurilor din domeniul


urbanismului şi amenajării teritoriului” , aprobată prin Ordinul MLPAt nr. 11/N/01.06.1994,
valoarea prestaţiei este de 10 000 000 lei, stabilită în urma negocierii cu beneficiarul, şi
urmează a fi încasată de la beneficiar, în baza facturii emise de prestator.
Suma cuvenită se va vira în contul prestatorului, în max. 20 zile de la emiterea
facturii.

5. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI

Art.6.1. Părţile se obligă să păstreze secretul, deplina confidenţialitate în ceea ce


priveşte documentele şi informaţiile care fac obiectul prezentului contract.
Art.6.2. Părţile sunt obligate să se abţină de la divulgarea datelor care privesc
raporturile rezultate din acest contract şi care intră în posesia lor, fie accidental, fie în
virtutea lor de părţi contractante.

6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.7.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una


din părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de
daune interese.
Art.7.2. Pentru neplata la termen, din culpa sa, a lucrărilor efectuate, beneficiarului
i se aplică penalităţi de 0,10% din valoarea contractată, pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu a 30 - a zi de la termenul de plată

7. ALTE CLAUZE

Art.9.1. Rezilierea contractului se va face numai pe baza comunicării scrise a


uneia din părţi cu cel puţin 5 zile înainte, cu acordul ambelor părţi contractante.
Art.9.2. Planurile şi alte documente se vor înapoia beneficiarului.
Art.9.3. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii,
dacă a comunicat-o celeilalte părţi în termen de 5 zile de la instalare. Partea care invocă
forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia
în maximum 10 (zece) zile de la încetare.

8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art.10.1. Litigiile apărute în legătură cu executarea, interpretarea sau încetarea


prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
Dacă părţile nu ajung la o înţelegere amiabilă, litigiul se soluţionează - în toate
cazurile şi indiferent de partea care formulează acţiunea - de instanţa judecătorească
competentă de la sediul proiectantului.

9. DISPOZIŢII FINALE

Art.11.1. Modificarea sau completarea prezentului contract se poate face numai cu


acordul prealabil al părţilor prin act adiţional.
Art.11.2. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului
contract, trebuie să fie transmisă în scris.
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
Art.11.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Art.11.4. Limba care guvernează contractul este limba română.
Art.11.5. Beneficiarul va completa pe contract rubricile rezervate.
Art.11.6. Beneficiarul se obligă să restituie contractul semnat, în termen de 5 zile
de la data primirii contractului.
Art.11.7. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte 1 (un)
exemplar pentru fiecare parte.

CLAUZE SPECIALE: ............................................................................................


..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............

Data semnării contractului este ..............................., dată la care contractul intră în


vigoare.

PRESTATOR: BENEFICIAR:

DIRECTOR

ing. SILVIU VLADESCU CARMEN MARIANA IORGA

S-ar putea să vă placă și