Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. .din data de..


1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1.S.C. BLISS ELECTRIC S.R.L., cu sediul in Bucuresti,Str.Copaceni ,Nr.7,
Bl.L24,Ap.37,sector 3, RO 18572862, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6027/20056, avand cont in lei nr. RO34RNCB0084040092450001 deschis la BCR
Sector 3 si cont in lei RO34TREZ7035069XXX007224, deschis la TREZORERIE
Sector 3, reprezentata legal de catre domnul Bloju Sorin, Administrator, in calitate
de PRESTATOR,
SI
1.2, .. cu sediul in .., nr sector ,
Bucuresti, RO., cont deschis la
, reprezentata legal de catre .., in calitate de
BENEFICIAR.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Revizie/reparatie sau .... situata in
imobilul
din
,nr,
sector,
localitatea
... judetul ...
3. DURATA CONTRACTULUl
3.1. Prezentul contract este valabil pe o perioada de 1 (unu) an de la data semnarii
de catre ambele parti. .
4.PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Valoarea contractului este de .. fara TVA / ...... revizii
/luna/an
4.2. Plata se va face dupa fiecare revizie efectuata, in termen de 5 zile de la
emiterea facturii in contul nr. RO34RNCB0084040092450001 deschis la BCR Sector
3 sau RO34TREZ7035069XXX007224 deschis la TREZORERIE Sector 3.
4.3. In tariful prezentului contract nu se cuprind lucrari de mutare si modificare a
instalatiilor, lucrari pentru remedierea unor deteriorari provocate de exploatarea lor
necorespunzatoare , modificarea partii de constructie, precum freon si piesele de
schimb care se inlocuiesc .Valoarea acestor operatii /materiale fac obiectul unei plati
separate.
4.4. Pentru serviciile prestate, platile datorate de catre beneficiar prestatorului sunt
cele declarate in anexa contractului.
5. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. PRESTATORUL

5.1.1.Prestatorul efectueaza operatiile aferente reviziei tehnice numai pentru


agregatele prezentate mai sus.
In cadrul operatiilor respective sunt cuprinse urmatoarele :
- curatare unitate exterioara si a filtrelor la interior
- curatare evaporator ,condensator ,tava de condens
- verificare legaturi electrice
- verificarea drenajului ( condensulu )
- masurare curenti compresor
- masurare presiuni de functionare (cantitatea necesara de freon ptr functionare )
- verificare ventilatoare (zgomot si temperatura)
In cazul in care exista echipamente defecte, se va intocmi un raport de
constatare ce va cuprinde numarul de echipamente defecte, locatia(biroul), tipul de
defectiune si oferta noastra de pret pentru reparatie.
5.1.2. Prestatorul nu raspunde pentru deficiente datorate utilizarii necorespunzatoare
a instalatiilor de catre Beneficiar, uzurii unor componente sau a unor cauze de forta
majora.
5.1.3. Prestatorul va intocmi o fisa de masuratori si lucrari efectuate pentru fiecare
echipament, intocmirea procesului verbal de receptie finala semnat si stampilat de
catre ambele parti constituie dovada efectuarii reviziei.
5.1.4. Prestatorul are obligatia ca in termen de 16 ore lucratoare sa intervina
pentru remedierea defectiunilor reclamate de catre beneficiar prin fax sau maill
5.2.BENEFICIARUL
5.2.1. Beneficiarul va asigura centura de impamantare, instalatia de forta, caile de
acces corespunzatoare spre instalatii.
5.2.2. Beneficiarul va interzice orice interventie asupra instalatiilor din partea altor
persoane care nu apartin Prestatorului .
5.2.3. Beneficiarul va certifica efectuarea reviziei prin semnatura si stampila aplicata
pe confirmarea ( fisa de masuratori si lucrari) prezentata de executant. In conditiile in
care beneficiarul nu va semna si stampila confirmarea efectuarii reviziei , prestatorul
nu va putea emite factura, dar numai in cazul in care prestatorul nu a efectuat in
totalitate operatiile si verificarile prezentate la art.5.1.1.
5.2.4.Beneficiarul va achita contravaloarea facturii in cel mult 5 zile de la data primirii
acesteia catre Prestator.
6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
6.1.Pentru neexecutarea, totala sau in parte, ori pentru executarea
necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea aflata in culpa datoreaza
penalitati de 0,1% pe zi de intarziere si daune-interese.
6.2.Daca o situatie de forta majora ( asa cum este ea definita de lege forta majora)
impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului, partea afectata de cazul
de forta majora va fi exonerata de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pe
perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta
majora, conform art.1082 si 1083 Cod civil. Aceste prevederi nu se aplica in cazul in
care partea invoca forta majora, iar partea era in intarziere.

6.3. Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti , in
termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora , existenta acestuia prin
notificare scrisa , cu confirmare de primire.

8. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


8.1. Modificarea contractului se face numai prin acordul scris al ambelor parti, prin
acte aditionale si numai in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora si nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
8.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a
pretinde plata de daune interse.
8.3. Contractul inceteaza deplin, de drept , fara punere in intarziere si fara interventia
instantei de judecata, in cazul nerespectarii obligatiilor cei revin vreuneia dintre parti,
in termen de 30 zile de la data scadentei.
9. COMUNICARI / NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante orice notificare adresata de una dintre
acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul
prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. Notificarea se face pe cale postala si va fi transmisa prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire considerandu-se primita de destinatar la
data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt
confirmate prin notificare pe cale postala.
10.LITIGII
Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract,
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui
vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci partile stabilesc in mod
expres ca litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente
din Municipiul Bucuresti.
11.CLAUZE FINALE
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale, cate una pentru fiecare
parte, astazi .................., fiind semnat si stampilat de catre parti pe fiecare pagina,
producandu-si efectele de la data semnarii lui.

PRESTATOR,

BENEFICIAR,

INSTALATII FRIGORIFICE, AER CONDITIONAT


INSTALATI TERMICE, SANITARE,

Anexa 1

DESCRIERE

CANTITATE

PRET
EURO
UNITAR

PRET
EURO
TOTAL

BUC

TOTAL:
NOTA:

EURO

-preturile nu includ T.V.A.;


-durata executiei lucrarii este de 12-24 ore lucratoare de la data instintarii;
-defectiunile depistate in timpul efectuarii reviziei vor fi remediate ulterior,
urmand a fi facuta o oferta strict pe acele defectiuni.

FURNIZOR
BENEFICIAR

Str.Copaceni, Nr.7 ,Bl.L24,Ap.37 , sec. 6 Fax: 031.427.4529J 40/6027/2005 CUI RO 18572862


Cont: RO34TREZ7035069XXX007224
Cont BCR SECT 3 BUCURESTI RO34RNCB0084040092450001

Bloju Sorin 0723.868.406


Frigotehnic Rotaru Stefan 0742.294.686 E-mail: office@service-climatizareaer.ro
Web: www.service-climatizareaer.ro

S-ar putea să vă placă și