Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Godinești


Profesor: Vișan Camelia
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a VI-a
Data: 6.12.2017
Subiectul: Sobieski şi românii, de Costache Negruzzi – Momentele subiectului
Tipul lecţiei: Însuşire de noi cunoştinţe
Scopul: Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii.
Competenţe generale:
• Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
• Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi
dialogată.
Competenţe specifice:
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul unui text citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic;
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite;
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar şi nonliterar.
Obiective operaţionale: La sfârşitul orei, toţi elevii vor fi capabili:
O1 – să recunoască modul de expunere dominant;
O2 – să desprindă ideile principale ale textului;
O3 – să identifice ordinea logică şi cronologică a ideilor/momentelor;
O4 – să alcătuiască rezumatul textului;
O5- să formuleze opinii referitoare la necesitatea ordinii etapelor textului literar.
Strategia didactică:
a.) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, probematizarea, circhinele, ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
b.) Forme de organizare: activitate frontală şi individuală;
c.) Materiale şi mijloace: manualul, fişele de lucru;
d.) Evaluare: continuă – formativă.
Blibliografie:
Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Editura Emia, Deva, 2004.
Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele V- VIII. Aria curriculară: Limbă şi comunicare, Bucureşti, 1999.
Parfene, Constantin, Literatura în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.
*** Dicţionatul Explicativ al Limbii Române, ediţia a II-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1998.
*** Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române, Editura Academiei, Bucureşti, 2007.
*** Limba română, manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998.
Scenariul didactic

Evenimentele Timpul Conţinutul instructiv – educativ Activitatea elevilor Tehnici de


lecţiei de (activitatea profesorului) instruire şi de
lucru evaluare
I. Moment 1 minut Stabilesc un climat favorabil derulării Îşi pregătesc cele necesare orei de Conversaţia
organizatoric activităţii de învăţare. Notez absenţii. limba română
II. Actualizarea 14 Verific temele elevilor atât cantitativ, cât Elevii prezintă caietele, citesc tema Conversaţia
cunoştinţelor minute şi calitativ. şi se corectează când este cazul.
anterioare şi Actualizarea cunoştinţelor anterioare se
captarea atenţiei face aplicând metoda: Ştiu/Vreau să
ştiu/Am învăţat (conform anexei 1).
Le cer elevilor să treacă în prima coloană Elevii îşi notează cunoştinţele Ştiu/Vreau să
tot ce ştiu în legătură cu opera Sobieski şi dobândite anterior. ştiu/Am învăţat
românii, de Costache Negruzzi (modurile
de expunere, felul naraţiunii, locul şi
timpul, personaje, specia din care face
parte).
În cea de-a doua coloană( Vreau să ştiu), Elevii îşi exprimă dorinţa de a afla Conversaţia
elevii vor trece: Momentele subiectului. momentele subiectului în opera
Sobieski şi românii, de Costache
Negruzzi
III. Anunţarea 2 Anunţ titlul şi obiectivele lecţiei, pe care Explicaţia
titlului şi a minute le notez pe tablă: Sobieski şi românii, de
obiectivelor lecţiei Costache Negruzzi – Momentele Elevii conştientizează obiectivele şi Conversaţia
subiectului. notează titlul în caiete.
Informez elevii că vor învăţa să
consolideze conţinutul acestei opere prin
delimitarea momentelor subiectului.
IV, Dirijarea 28 de Le reramintesc elevilor ce este subiectul
învăţării minute operei literare: Ascultă conştient şi îşi notează în Explicaţia
Succesiunea de întâmplări, prezentate caiete.
într-o anumită ordine, prin care se
dezvăluie caracterele diferitelor personaje
se numeşte subiect.
Se aplică metoda ciorchinelui pentru a Enumeră momentele subiectului: Ciorchinele
enumera momentele subiectului, ce conţin expoziţiunea, intriga, desfăşurarea Conversaţia
ele şi identificarea acestora pe textul acţiunii, punctul culminant,
suport (Sobieski şi românii, de Costache deznodământul.
Negruzzi).
Pe măsură ce se precizează fiecare
moment al subiectului, se completează
ciorchinele (anexa 2) cu elementele
identificate în text.
În identificarea momentelor subiectului,
voi ghida elevii cu întrebări precum:
1. Ce se prezintă în expoziţiune? Expoziţiunea este partea
Care sunt indicii spaţiali şi temporali introductivă a operei literare, în care
identificaţi? se prezintă cadrul acţiunii şi unele
personaje.
Indicii spaţiali sunt: „Pe drumul ce Conversaţia
duce către Cetatea Neamţu”.
Indicii temporali sunt: „pe la
sfârşitul lui septemvrie 1686”.
Care sunt personajele prezente în Personajele prezente în expoziţiune
expoziţiune? sunt: armata polonă, hatmanii
Iablonovski şi Potoţki şi regele
Poloniei Ion Sobieski.
2. Ce determină intriga? Intriga este faptul important care
determină desfăşurarea acţiunii
Intriga este declanşată de apariţia
Cetăţii Neamţului în calea oştirii
poloneze şi hotărârea lui Sobieski de
a o cuceri.
3. Ce întâmplări sunt cuprinse în Desfăşurarea acţiunii cuprinde
desfăşurarea acţiunii? faptele determinate de intrigă:
pregătirea moldovenilor pentru Conversaţia
rezistenţă, sosirea solului polonez,
refuzul bătrânului de a închina
cetatea şi relatarea înfruntării dintre
plăieşi şi armata polonă.
4. Care este momentul de maximă Punctul culminant al nuvelei îl
tensiune? reprezintă intenţia regelui polon de a
nu-şi respecta promisiunea făcută
plăieşilor. Văzând că, în loc de o
strajă numeroasă, din cetate ies
numai şase luptători, Sobieski s-a
mâniat şi a poruncit ca moldovenii
să fie spânzuraţi.
5. În ce constă deznodământul? Deznodământul este determinat de
intervenţia hatmanului Iablonovski
în favoarea plăieşilor. Acesta i-a
reamintit regelui că plăieşii nu şi-au
făcut decât datoria faţă de ţară.
Sobieski a revenit asupra poruncii şi
i-a eliberat pe moldoveni, nu înainte
de a le lăuda curajul.
Pe măsură ce se identifică
momentele subiectului, se
completează ciorchinele de pe fişa
de lucru.
După identificarea momentelor
subiectului, le înmânez elevilor fişele de Elevii rezolvă exerciţiile. Exerciţiul
lucru (anexa 3).
V. Asigurarea feed 3 Are loc pe tot parcursul lecţiei prin
– back-ului şi a minute aprecieri verbale. Sunt notaţi elevii care
retenţiei au avut cele mai multe intervenţii pe tot
parcursul orei.
VI. Asigurarea 2 Temă pentru acasă: exerciţiul 1 de la Elevii notează în caiete. Conversaţia
retenţiei şi a minute pagina 76 – Alcătuiţi rezumatul naraţiunii,
transferului respectând momentele subiectului.

Anexa 1
Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat
Anexa 2
CIORCHINE-MOMENTELE SUBIECTULUI

DEZNODĂMÂNT
EXPOZIŢIUNE

MOMENTELE
SUBIECTULUI
INTRIGA

PUNCTUL CULMINANT
DESFĂŞURAREA ACŢIUNII
Anexa 3
Fişă de lucru

I. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. În cazul în care apreciezi că afirmaţia este
adevărată, încercuieşte litera A. În cazul în care apreciezi că afirmaţia este falsă, încercuieşte
litera B.
A B Iablonovski îi spune regelui său să atace Cetatea Neamţului.
A B Sobieski vrea să-i omoare pe plăieşi prin spânzurare.
A B Românii vroiau să cedeze cetatea pentru că aveau multe merinde.
A B Sobieski îi îmbrăţişează pe cei şase plăieşi şi le oferă câte un cal.
A B Cetatea rămâne pe coama dealului ca un mare schelet de uriaş.
A B Asediul cetăţii a durat cinci zile.
A B În prima zi au pierit doi vânători.

II. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi precizaţi cine este personajul care
săvârşeşte fiecare acţiune:
Este mâhnit că a fost înfrânt de turci.
Spune că mai bine şi-ar vedea de drum spre ţara lor.
Spune: „Plecaţi-vă, nu vă puneţi capul în primejdie”.
Spune: „Ţi-i frică că-i pieri, mucosule?”
Spune: „La vreme de război, domnii Moldovei obicinuiesc a-şi trimite averile aici”.
Spune: „Cetatea n-avem de gând să i-o dăm cu una cu două”.
Spune: „Îţi mulţumesc, vrednice al meu tovarăş, că m-ai deşteptat din somn”.