Sunteți pe pagina 1din 6

Necesar documente depunere proiect - Masura II.

2 - Investiții productive în acvacultură:

Nr. Crt. Denumire document Observatii

Hotararea AGA trebuie sa prezinte cel putin


Hotararea adunarii generale a asociatilor / valoarea proiectului si datele de identificare
Hotararea asociatului unic/ Hotararea pentru a asociatilor. Aceasta trebuie elaborata in
PFA/ inreprindere individuala / membrilor conformitate cu statului societatii si
1
intreprinderii familiale, privind aprobarea prevederile legale in vigoare.
investitiei, emisa conform actelor constitutive Nota! Acest document se va elabora
ale solicitantului dupa definitivarea bugetului aferent
proiectului de investitie.
Ultimul Bilant anual insotit de contul de Firma nu trebuie sa aiba CAPITALURI
profit si pierdere inregistrat la Administratia TOTALE NEGATIVE. Aceasta situatie este
2
Fiscala/ dovada (recipisa) transmitere acceptata doar daca firma a avut proiecte
online, dupa caz, sau din fonduri UE, proprii sau calamitati.
Documentatie tehnica – proiectant – faza
-Devizele investitiei (estimative, nu
SF, inclusiv devizul general si devizele pe
detaliate ca in cazul PT)
obiect – Conform legislatiei in vigoare
-Planse: Plan de amplasare in zona; Plan
de situatie; Plan general; Planuri generale,
fatade si sectiuni caracteristice de
arhitectura cotate, scheme de principiu
pentru rezistenta si instalatii, volumetrii,
scheme functionale, izometrice sau planuri
specifice (dupa caz); planuri speciale, profile
longitudinale, profile transversale
3 caracteristice, cotate, planuri specifice (dupa
caz).

*Studiu de fezabilitate, insotit de devizul


general si devizele pe obiect ale investitiei
intocmite conform HG 907/2016 in cazul
proiectelor cu lucrari de constructii -montaj;

Atentie! Se va anexa Certificat de


Certificatul de Urbanism trebuie emis in
urbanism in vederea obtinerii autorizatiei
vederea emiterii Autorizatiei de Construire.
de construire.
Pentru bunuri/ servicii – min 2 oferte de
pret pentru categoriile de bunuri/ servicii
Ofertele sunt documente obligatorii care
care depasesc valoarea de 132.519 lei/
trebuie avute in vedere la stabilirea
30.000 euro (exclusiv TVA) si o oferta pentru
rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel
categoriile de bunuri/ servicii cu o valoare
4 putin urmatoarele caracteristici:
mai mica de 132.519 lei/ 30.000 euro
(exclusiv TVA).
 Sa fie datate, personalizate si
semnate (VALABILE LA DATA
DEPUNERII PROIECTULUI);
Pentru lucrarile propuse a se achizitiona
se vor atasa minim doua oferte pentru
valoarea estimativa ce depaseste 441.730
LEI (exclusiv TVA) si o oferta in cazul in care  Sa contina detalierea unor
valoarea estimativa este mai mica de specificatii tehnice minimale;
441.730 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7
din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei
alese, mentionata in devizele pe obiect.
 Sa contina pretul de achizitie pentru
bunuri/servicii
-Nu se vor prezenta oferte pentru achizitiile
aferente cheltuielilor neeligibile.
Ofertele indicative de pret vor avea
mentionata separat valoarea aferenta
montajului (dupa caz).
La ofertele de servicii, se vor mentiona si
tarifele orare.
5 Informatii privind fluxul tehnologic existent Daca este cazul
Informatii privind fluxul tehnologic care va fi
6 Il vom prelua din memoriul de la tehnolog
creat ca urmare a implementarii proiectului
Descriere/ specificatii tehnice minime cu
7 privire la echipamentele achizitionate prin
proiect
Actele/ documentele prin care s-a
8 dobandit dreptul de proprietate asupra
activelor pe care se fac investitiile.
Extrase de carte funciarã pentru
informare de datã recentã (emise cu maxim
Avem nevoie de extrase de carte funciara
30 de zile inainte de depunerea cererii de
9 pentru terenurile pe care se face investitia,
finantare), din care sã rezulte cã terenul pe
cladire si balti.
care se realizeaza investitia, cladirea si
baltile sunt libere de sarcini.
Licenta ANPA si dovada implementare Se aplica solicitantilor care desfasoara
10
masuri in urma controlului (daca este cazul) activitate in domeniul acvaculturii.
Lista active care vor fi avute in vedere
11 Vor fi preluate din raportul ANEVAR
pentru calculul aportului in natura
Raportul de evaluare intocmit de un expert
autorizat ANEVAR, independent de
solicitant, privind valoarea de piata a
12 aportului in natura adus conform art.69,
alin.1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
(intocmit cu cel mult sase luni inaintea
depunerii cererii de finantare)
Cazierul judiciar al solicitantului (al
13
societatii)
-In varianta actualizata (in conformitate cu
Actul Constitutiv)
Certificatul constatator cu informatii extinse,
14
emis de Oficiul Registrului Comertului. Nota! Solicitatul trebuie sa aiba inscris ca
si domeniu de activitate codul CAEN
0322 Acvacultura in ape dulci.
Prezentarea companiei, a produselor
15 comercializate, piata adresata, concurenta
existenta etc.
16 LISTA dotari pensiune/ bucatarie/ restaurant
17 LISTA echipamente tehnologice
Din lista trebuie sa rezulte urmatoarele
informatii:
 Denumire mijloc fix
 Data achizitiei
Lista principalelor mijloace fixe din  Valoare neta la data intocmirii
18
patrimoniul actual ultimului bilant -RON-
 Bucati

Nota! A se vedea tabelul nr. 1 de la finalul


prezentei anexe
Din lista trebuie sa rezulte urmatoarele
informatii:
 Amplasare Judet/Localitate
 Suprafata totala (mp) / Categoria de
Lista terenurilor detinute de companie (daca folosinta
19
este cazul)  Valoarea contabila - RON-
 Regim juridic

Nota! A se vedea tabelul nr. 2 de la finalul


prezentei anexe
20 Litigii in desfasurare (daca e cazul) Se vor detalia (daca este cazul)
Se aplica solicitantilor care desfasoara deja
Valoarea productiei piscicole conform activitate in domeniul acvaculturii.
21 bilantului incheiat la 31.12.2016. (daca este
cazul) Nota! Se va completa tebelul nr. 3 de la
finalul prezentei anexe
Se aplica solicitantilor care desfasoara deja
Productia obtinuta in ultimii doi ani de activitate in domeniul acvaculturii.
22 activitate (cu detaliere pe tipuri de produse) Nota!
– daca este cazul Daca este cazul, Se va detalia pe fiecare tip
de produs obtinut in ultimii 2 ani
Nota! Se va completa tabelul nr. 4 de la
23 Lista principalilor furnizorii de materie prima.
finalul prezentei anexe
Nota! Se va completa tabelul nr. 5 de la
24 Lista potentialilor clienti
finalul prezentei anexe
Se va transmite documentul privind
25 Organigrama companiei organigrama companiei la momentul
depunerii proiectului
Se va specifica personalul existent la
26 Personalul existent
momentul depunerii proiectului
Estimari privind forta de munca ocupata prin Se va preciza nr. locuri de munca nou-
27 realizarea investitiei create prin intermediul proiectului precum si
pozitiile ocupate in cadrul companiei
PRINCIPALELE MIJLOACE FIXE DIN PATRIMONIUL ACTUAL (INCLUSIV TERENURI)
TABEL NR. 1

Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii Bucati
ultimului bilant -RON-
1. CONSTRUCTII TOTAL
1.1 detaliati.................
1.n detaliati................
2. UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati................
2.n detaliati...............
TOTAL ^^^^^^^^^^

TERENURI
TABEL NR. 2
Nr. Amplasare Suprafata totala (mp) Valoarea contabila - Regim juridic
crt Judet/Localitate / Categoria de RON-
folosinta

VALOAREA PRODUCTIEI PISCICOLE


TABEL NR. 3
Specia Greutate Numar Greutatea Valoare neta la data intocmirii
medie bucati totala ultimului bilant

-Lei-

1.CRAP

1.1. Puiet vara I

1.2. Puiet vara II

1.3. Peste marfa

1.4. Remonti si
reproducatori
2.PASTRAV

3.1 detaliati………

3.n detaliati…………

3.STURION

3.1 detaliati………

3.n detaliati…………

4.ALTELE -
detaliati
TOTAL
FURNIZOR EXISTENTI

TABEL NR. 4
Denumire furnizor de materii Adresa Produs furnizat si Valoare % din total
prime/materiale cantitate aproximativa -LEI- achizitii
auxiliare/produse/servicii aproximativa

POTENTIALI CLIENTI

TABEL NR. 5
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare -LEI - % din vanzari
1
2
n