Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS DOCUMENTATIE ESALONARE Legii 207/2015 – OMFP 90/2016

SE SCRIE TOTUL PE CALCULATOR

A. Documenttie pasul 1
1. cerere (macheta 01) 3 EXEMPLARE
2. declaraţia pe propria răspundere a debitorului din care să reiasă că nu se află sub incidenţa
legislaţiei privind insolvenţa, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare,
şi că nu i s-au/s-a stabilit răspunderile/răspunderea, potrivit legislaţiei privind insolvenţa,
şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din lege (macheta 02);
3. declaraţia pe propria răspundere a administratorului din care să reiasă că nu i s-au/s-a
stabilit răspunderile/răspunderea, potrivit legislaţiei privind insolvenţa, şi/sau răspunderea
solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din lege (macheta 03);
4. copia ultimei situaţii financiare anuale (formularele 10, 20, 30, 40 si recipisa);
5. situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de
acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale (macheta 04);
6. situaţia încasărilor şi plăţilor pe perioada ceruta la esalonare (macheta 04);
7. ultima balanţa de verificare;
8. programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al
debitorului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la
eşalonare (macheta 05);2 EXEMPALRE
9. situaţia privind indicatorii orientativi şi alte informaţii (macheta 04).
10. lista imobilizarilor (registrul imobilizarilor) (listat din programul de contabilitate 2
exemplare)
11. situatia clientilor neincasati la data balantei (listat din programul de contabilitate 2
exemplare)
12. situatia furnizorilor neachitati la data balantei (listat din programul de contabilitate)
13. fise de cont pentru conturile 409, 419, 4551, 461, 462, 542, 5311, 5121, 5124, 233, 234
(listata din programul de contabilitate pentru ultima luna)

B. Pentru societatile cu obligatii peste 20.000 lei, dupa primirea acordului de principiu in
termen de 30 de zile de la primirea acordului de principiu trebuie depuse urmatoarele
documente pentru constituirea garantiilor:

a) cerere de luare in garantie


b) actul de proprietate asupra bunului (copie contract vanzare-cumparare, factura, etc.);
c) raportul de evaluare a bunului;
d) extrasul de carte funciară actualizat, în cazul bunurilor imobile;
e) extrasul actualizat de la Arhiva de Garanţii Reale Mobiliare, în cazul bunurilor mobile;
f) fişa mijloacelor fixe (daca bunul este proprietatea unei persoane juridice).

Pentru bunurile imobile aduse in garantie, potrivit prevederilor art. 6 alin (11) din OPANAF
90/2016 „raportul de evaluare va cuprinde şi valoarea orientativă stabilită prin expertiza
întocmită de camera notarilor publici”.