Sunteți pe pagina 1din 4

PROPUNERI SUBIECTE

1. Subiectul 1 – 30 puncte Anexa 1 din Ordin 1792/2002 pentru aprobarea


Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale
Intrebare Ordonantarea de plata / definitie si datele pe care trebuie sa le cuprinda aceasta
Raspuns
Ordonanţarea de plata definitie 5pct
  Ordonanţarea de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite da
dispoziţie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) sa întocmească
instrumentele de plată a cheltuielilor.
  Ordonanţarea de plată trebuie să conţină date cu privire la:
  - exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata; 4pct
  – subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata; 3pct
  – suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în moneda naţionala sau în moneda străină,
după caz; 3pct
  – datele de identificare a beneficiarului plăţii; 3pct
  – natura cheltuielilor; 4pct
  – modalitatea de plată. 3 pct

  La înscrierea informaţiilor în coloana 1 «Disponibil înaintea efectuării plăţii» din


formularul «Ordonanţare de plată» se va ţine cont de angajamentele bugetare evidenţiate în
contul 8066 «Angajamente bugetare», precum şi de plăţile efectuate din contul 770
«Finanţarea de la buget» sau din alte conturi de disponibilităţi, după caz, dar şi de cheltuielile
care au fost angajate, lichidate şi ordonanţate anterior şi care nu au apărut decontate în
extrasul de cont la momentul întocmirii formularului «Ordonanţare de plată». 4pct

   
 2. Subiectul 2 - 30 puncte - Plata cheltuielilor - Anexa 1 din Ordin 1792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale
Intrebare – Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru efectuarea platii de catre
conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) Care sunt situatiile in care nu se
poate efectua plata
Raspuns 
Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil)
numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
  - cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate şi ordonanţate; 2pct
  – exista credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilităţi în conturi de disponibil;
2pct
  – subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corecta şi
corespunde naturii cheltuielilor respective; 2pct
  – exista toate documentele justificative care să justifice plata; 2pct
  – semnăturile de pe documentele justificative aparţin ordonatorului de credite sau
persoanelor desemnate de acesta sa exercite atribuţii ce decurg din procesul executării
cheltuielilor bugetare, potrivit legii; 2pct
  – beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care atesta serviciul
efectuat; 2pct
  – suma datorată beneficiarului este corecta; 2pct
  – documentele de angajare şi ordonantare au primit viza de control financiar preventiv
propriu; 2pct
   – documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular; 2pct
  – alte condiţii prevăzute de lege. 2pct

  Nu se poate efectua plata:


  - în cazul în care nu exista credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilităţile
sunt insuficiente; 2 pct
  – când nu exista confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru
"Bun de plată"; 3pct
  – când beneficiarul nu este cel faţă de care instituţia are obligaţii; 2pct
  – când nu exista viza de control financiar preventiv propriu pe ordonanţarea de plată şi
nici autorizarea prevăzută de lege. 3pct
  
3. Subiectul 3 – 30 puncte - Registrele de contabilitate, Legea 82/1991 a contabilitatii
  ART. 20
  Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea
mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform
normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice*).
  Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se
prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi
controlul operaţiunilor contabile efectuate.

  ART. 22
  Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se
întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de
întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru
care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.

  ART. 23
  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare
automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în
conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe
suporturi tehnice timp de 10 ani.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să asigure autorităţilor fiscale accesul la
datele păstrate pe suporturi tehnice.

  ART. 24
  Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau
încetarea, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza
documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situaţii.

  ART. 25
  (1) Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1
timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost
întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, în mod justificat, prin ordin al
ministrului finanţelor publice, registrele de contabilitate şi documentele justificative care se
păstrează timp de 5 ani*).
  ART. 25^1
  În cazul reorganizării persoanelor juridice, acestea vor lua măsuri pentru păstrarea şi
arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate.

  ART. 26
  În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor
lua măsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens, în termen
de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forţă majoră, în termen de 90 de zile de
la constatarea încetării acesteia.

  4.Execuţia de casa bugetară, Legea 500/2002 privind finanțele publice


  ART. 60
  (1) Execuţia de casa a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizează prin trezoreria
statului pe baza normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice, care asigura:
  a) încasarea veniturilor bugetare;
  b) efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale instituţiilor publice, în limita
creditelor bugetare şi destinaţiilor aprobate potrivit dispoziţiilor legale;
  c) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind datoria publică interna şi externa
rezultată din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor privind
rambursarea ratelor la scadenta şi plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi altor costuri
aferente;
  d) efectuarea altor operaţiuni financiare în contul autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale.

  (2) Prin trezoreria statului se pot efectua şi următoarele operaţiuni:


  a) păstrarea disponibilităţilor reprezentând fonduri externe nerambursabile sau
contravaloarea în lei a acestora, primite pe baza de acorduri şi înţelegeri guvernamentale şi de
la organisme internaţionale, şi utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate sau folosirea
acestora pe baza de hotărâri ale Guvernului, potrivit destinaţiilor stabilite de donatori sau
pentru cheltuieli de capital în sectoarele publice şi economice, după caz;
  b) efectuarea de plasamente financiare din disponibilităţile aflate în contul general al
trezoreriei statului prin Banca Naţională a României;
  c)alte operaţiuni financiare prevăzute de lege.

  Principii ale încheierii execuţiei bugetare


  ART. 61
  (1) Execuţia bugetară se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.
  (2) Orice venit neîncasat şi orice cheltuiala angajată, lichidată şi ordonanţată, în cadrul
prevederilor bugetare, şi neplătită până la data de 31 decembrie se vor încasa sau se vor plăti,
după caz, în contul bugetului pe anul următor.
  (3) Creditele de angajament pentru care nu au fost încheiate angajamente legale şi
creditele bugetare neutilizate la sfârşitul anului bugetar sunt anulate de drept.

   (4) Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile şi cele din fondurile publice
destinate cofinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, rămase la finele
exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor.
  (5) Fondurile prevăzute la alin. (4) se utilizează în condiţiile prevederilor prezentei legi şi
potrivit acordurilor încheiate cu partenerii externi.
  (6) În cazul bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale
echilibrate prin subvenţii de la bugetul de stat, sub forma transferurilor consolidabile,
excedentele rezultate din execuţia acestora se regularizează la sfârşitul exerciţiului bugetar cu
bugetul de stat, în limita subvenţiilor primite.
  (7) Prevederile legilor bugetare anuale şi ale celor de rectificare acţionează numai pentru
anul bugetar respectiv.
  (8) Subvenţiile, transferurile şi alte forme de sprijin financiar din partea statului,
neutilizate până la închiderea anului, pentru care a fost instituită obligaţia restituirii prin
temeiurile legale de acordare şi nerestituite până la data de 31 decembrie, se vor supune
calculului accesoriilor aplicabile pentru veniturile bugetare, pentru perioada cuprinsă între
data de 31 decembrie şi data restituirii sumelor la buget.
Intocmit,
Cons. Catoiu – Tanase Violeta