Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

SUBIECTUL I 30 puncte

Citiţi cu atenţie sursa de mai jos:

A. Posibilitatea unui război rece între Rusia și America a apărut pentru prima dată în timpul Blocadei
Berlinului. Reacția lui Stalin la unirea teritoriilor vestice ale Germaniei, la finalizarea ,,de-nazificării”,la
reconstruirea puterii industriale germane, precum și la introducerea mărcii germane în iunie 1948 a fost una
defensivă. Consilierii săi nu au luat în considerare alternativa aprovizionării Berlinului de Vest pe calea aerului,
astfel încât Stalin era ferm convins că aliații occidentantali vor fi în cele din urmă siliți să îl abandoneze. Țelul
cconducătorului sovietic era să asigure controlul comunist asupra întregului Berlin și să închidă căile de acces ale
puterilor occidentale, așa cum a fost convenit de către Cei Patru (Rusia, America, Marea declarați Britanie și
Franța) în 1945...Cele două puteri dominante ale lumii deveniseră astfel adversari declarați și termenul de război
rece descrie în mod adecvat relațiilor lor începând de la accea dată. Rușii au început să se amestece în traficul
către Berlinul de Vest, iar, incepand cu 24 iunie, au interzis orice trafic. (Martin McCauley, Rusia,America, și
războiul rece 1949-1991)

Pornind de la aceasta sursa, raspundeți la urmatoarele cerințe:


1.Numiți un eveniment istoric precizat în sursa data. 2 puncte
2. Precizați, pe baza sursei date,numele liderului politc. 2 puncte
3.Menționați cele două puteri implicate în războiul rece. 6 puncte
4. Menționați două evenimente față de care reacția lui Stalin a fost defensivă. 6 puncte
5.Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la țelul conducătorului comunist față de Berlinul de
Vest , susținându-l cu doua informații selectate din sursa dată 10 puncte
6.Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform careia războiul rece reprezintă o
caracteristică a relațiilor internaționale în secolul al XX-lea. (Se punctează pertinența argumentarii elaborate
prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.)
4 puncte
SUBIECTUL II 30 puncte

Citiţi cu atenţie sursa de mai jos:

B. Începutul lui 1947, marchează în această privință o cotitură în politica pe care americanii o duc în Europa.Pe 12
martie, președintele Truman ține în fața Congresului un discurs în care își definește doctrina sa de îndiguire (contaiment) și
care angajează țara într-un ajutor financiar masiv țărilor care doresc să rămână liberi și care rezistă tentativelor de aservire
fie că vin din partea unor minorități înarmate,fie din parte a unor presiuni externe.Dușmanul este astfel indicat în mod clar,
iar primii beneficiari ai ajutorului promis sânt cele două țări pe care președintele american le considera direct amenințate de
expansiunea comunistă:Turcia și Grecia.
Extinderea doctrinei Truman în toată Europa de Vest este opera Planului Marshall. Desigur, ajutorul oferit de Statele
Unite acestei părți a continentului a continuat de la șfărșitul războiului.(...) Pe deasupra exista riscul ca țări căzute pradă
mizeriei și unde partide comuniste (800 000de membri în Franța,mai mult de un sfert din corpul electoral, 1.800 000de
membri în Italia din care 30% alegători) puteau canaliza nemulțumirile din tabăta adversă.
Pentru a preîntîmpina această dublă amenințare, noul secretar de stat american , generalul George Marshall,
propune într-un discurs ținut la Harvard, pe 5 iunie 1947, un ajutor frățesc să învingă foametea, sărăcia, disperarea și
haosul. Este adevărat în contrapartidă, el impune un control cel puțin indirect al economiei celor care beneficiază de el. De
accea sovieticii vor refuza propunerea americană, ca și statele comuniste din estul Europei(...).
Doctrina Truman stopează înaintarea sovieticilor în Europa de Est care, la rândul lor, în cursul anului 1947
răspund prin satelizarea lor economică și politică a țărilor din această zonă.. (Serge Berstein, Istoria Europei)
Cerințe:
1.Numiți doctrina precizată în sursa dată. 2 puncte
2.Precizați pe baza sursei date , scopul doctrinei precizate. 2 puncte
3.Menționați doua consecințe ale doctrinei precizate. 6 puncte
4.Menționați din sursa dată, două informații referitoare la Planul Marshall. 6 puncte
5.Scrieți ,două informații aflate în relație cauză-efect. 6 puncte
6.Selectați din text poziția sovieticilor față de Planul Marshall . 2 puncte
. 7.Selectați din text primele țări beneficiare ale Planului Marshall. 6 puncte
SUBIECTUL III (10puncte)

1946-1949 Războiul colonial purtat de Olanda Impotriva Indoneziei,


1946-1954 Războiul colonial dus de Franţa în Vietnam.
august 1947 Proclamarea independenţei Indiei şi Pakistanului.
1948 Îşi proclamă independenta Birmania şi Ceylon (Sri Lanka).
1951 Este proclamată independenta Libiei.
1954-1962 Războiul colonial dus de Franţa în Algeria.
1956 Îşi proclamă independenţa Tunisia şi IVIarocul.
1960 17 colonii din Africa îşi proclamă independenţa. „Anul Africii".
1961 Este oficializată mişcarea ţărilor nealiniate
1990 Proclamarea independenţei Namibiei.
 Studiază tabelul şi dă-i o denumire. Explică răspunsul cu trimitere la tabel.
 ldentifică procesul ilustrat de tabel. Argumentează răspunsul
 Formulează o concluzie despre importanţa decolonizării. Argumentează răspunsul
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
SUBIECTUL IV 10 puncte
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de
punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru
lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. 2 puncte pentru precizarea evenimentului istoric din sursa A.
2. 2 puncte pentru precizarea liderului politic din sursa A.
3. câte 3 puncte pentru menţionarea, a câte unei puteri din sursa A. (3x2=6) .
4. câte 3 puncte pentru menţionarea oricărui eveniment istoric din sursa A (3x2=6)
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricarui punct de vedere referitor la țelul liderului
communist;
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informații care susțin punctul
de vedere formulat (3px2=6p)
6. 1 punct pentru pertinența argumentarii afirmației conform căreia războiul rece reprezintă o
caracteristică a relațiilor internaționale în secolul al XX-lea;
2 puncte pentru selectarea oricarui fapt istoric relevant care susține afirmația dată ;
1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprima cauzalitatea (deoarece, pentru ca etc.),
respectiv a conectorilor care exprima concluzia (așadar, ca urmare etc.)
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru precizarea doctrinei prezentată în sursa B.
2. 2 puncte pentru precizarea din sursa B a scopului doctrinei prezentate .
3. Câte 3 puncte pentru menţionarea oricărei consecințe. (3x2=6);
4 Câte 3 puncte pentru fiecare informație referitoare la Planul Marshall. (3x2=6);
5. 6 puncte pentru selectarea a două informații aflate în relația cauză-efect.
6. 2 puncte pentru selectarea din text a poziției sovieticilor față de Planul Marshall .
7. Câte 3 puncte selectarea din text a câte unei țări beneficiare a Planului Masrhall (3x2=6);

SUBIECTUL al III lea (30 de puncte)


Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:
3 puncte pentru menţionarea unui fapt istoric;
4 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat;
Câte 3puncte pentru mentionarea a câte unei actiuni, desfasurate pe plan intern, în timpul regimului stalinist
în România (3x2=6);
Câte 3puncte mentionarea a doua actiuni, desfasurate pe plan intern, în timpul regimului national-comunist în
România si precizarea unei consecinte a uneia dintre aceste actiuni(3x2=6);
4 puncte pentru precizarea unei consecinte a uneia dintre aceste actiuni
3 puncte pentru formularea unui punct de vedere referitor la evoluția României în timpul „Razboiului rece”
4 puncte pentru susţinerea punctului de vedere formulat prin utilizarea unui argument istoric.

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:


• 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric
• 1 punct pentru structurarea textului (introducere, cuprins, concluzii).
0 puncte pentru text nestructurat
• 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
• 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu .

Total test 90 de puncte.


Se acordă 10 puncte din oficiu
Total 100 de puncte