Sunteți pe pagina 1din 12

-]

AUToRITATEA NATIoNALA SANITAnA vnTTRINanA gT PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

DTREcTTA slxrrenA vrrrnrNenA $I rENTRU srctrRANTA ALIMENTELoR


GORI

Nr. 2985 din24.02.2015

Anunt
Condi(ii de desfiqurare a concursului pentru ocuparea, pe perioadd determinatd,
conform prevederilor O.G.4212004 cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a
urmatoarelor posturi:

- inginer industrie alimentara , gradul I - 1 post


- asistent veterinar I - L post
- muncitor calif.W - 1 post
- consilier-economist- I post
Dosarul de inscriere la concurs se depune la secretariatul Directiei Sanitare
Veterinare gi pentru Siguranfa Alimentelor Gorj pAni la data de 11.03.2015 9i trebuie
si contini urmitoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autorit6lii sau
instituliei publ ice or ganizato ar e ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea,
potrivit legii, dupd caz;
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care
atest6 efectuarea unor specializdri, copiile documentelor care atestd indeplinirea
condiliilor specifice;
d) copia cametului de muncd, conform6 cu originalul, sau, dupd caz, o
adeverinld care sd ateste vechimea in muncd, in meserie qi/sau in specialitatea
studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rdspundere cd. nu are
antecedente penale care s6-l facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
0 adeverinfd medicalS care sd ateste starea de s6ndtate corespunzdtoare
eliberatd cu cel mult 6 luni anterior derulSrii concursului de cdtre medicul de familie
al candidatului sau de cdtre unit61ile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfbgurarea concursului.

(2) Adeverir4a care atestd starea de sdndtate contine, in clar, numdrul, data,
numele emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul
sanatetii.
(3) in cantl documentului prevdzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat
admis' la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaralie pe propria
Pagina I din 3

Adresa: DSVSA GORJ, TG-IIU, BD. ECATERINA TEODOROIU, NR,523JUD, GORJ, Cod Poqtal 210103; Telefon: 02531226033, Faxl 02531226144
E-mail: office-gorj@ansvsa.ro, Web: http://www.ansvsa.rol?pag=598&jud=Gorj
I
2

rSspundere cd nu are antecedente penale, are obligalia de a completa dosarul de


concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pdnd la data desfbqurdrii
primei probe a concursului.
(4) Actele prevdzute la alin. 1 lit. b), c) gi h) vor fi prezentate qi in original in
vederea verificdrii conformitdlii copiilor cu acestea.
Condifiile generale de participare Ia concurs:
sunt cele stabilite prin H.G. Nr.286/2011, art.3, literele a-g ;
Condi{ii specifice pentru ocuparea postului de inginer industrie
alimentara, gradul I din cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar:

- Studii superioare de lungd duratd, absolvite cu diplomi de licenJS,


tehnologia produselor agroalimentare sau echivalente in domeniul chimiei
alimentare;
- minim 9 ani vechime, in specialitatea necesard ocupdrii postului;
- experienta in domeniul chimie alimentara.

Condifii specifice pentru ocuparea postului de asistent veterinar tr.I din


cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar:

- Studii medii liceale- specialitatea veterinara


- minim 9 ani vechime, in specialitatea necesar6 ocupdrii postului;
- , experienta in activitate de laborator

Condi{ii specifice pentru ocuparea postului de muncitor calificat YI-


sphlatorie din cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar:

- studii medii liceale


- minim 9 ani vechime
- experienta in activitate de laborator

Condi{ii specifice pentru ocuparea postului de consilier-economist din


cadrul DSVSA Gorj:

- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in


domeniul economic
- certificat curs operare analist programator
- vechime in specialitatea studiilor - minim 3 ani
- experienta in contabilitate bugetara
- cunostinte operare word, excel;
Condi(iile de desflgurare a concursului:
- Concursul va avea loc in data de 23.03.2015, ora;1000proba scrisd qi
27.8.:2015, ora :1000 interviul, la sediul DSVSA Gorj.
Pagina 2 din 3

Adresar DsvSA GoRJ, TG-JIU, BD, ECATERINA TEoDOROIU, NR.523rJUD. GoRJ, Cod pogtat 210103; Telefon: 02531226093, Faxt O2s3lz26L44
E-mail: office-gorj@ansvsa.ro, Web: http://www.ansvsa.rol?pag=598&jud=Gorj
3

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 10 zile lucrdtoare


de la data afiqdrii anunlului concursului la sediul institutiei, la Compartimentul
Juridic Ai Resurse Umane
in termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirdrii termenului de
depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligalia de a selecta dosarele de concurs
pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs.
Rezultatele selectirii dosarelor de inscriere se afigeazd de cdtre secretarul comisiei
de concurs, cu mentiunea "admis" sau "respins", insotiti de motivul respingerii dosarului,
la sediul D.S.V.S.A. Gorj in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de
depunere a dosarului.
Concursul consti Tn 3 etape succesive, la sediul DSVSA Gorj, dupi cum urmeazi:
- selec{ia dosarelor de inscriere;
- proba scris6;
- proba practicapentru ocuparea postului de muncitor calificat;
- interviul;
Se pot prezenta la proba interviului numai candidatii declarati admigi la proba
scrisi/practica.
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupi cum urmeazi:
- pentru proba scrisi punctajul este de maximum 100 de puncte;
- pentru proba practica punctajul este de maximum 100 de puncte;
- pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Punctajul de promovare a fiecirei probe este de minimum 50 de puncte.
Punctajele obtinute de fiecare dintre candidali gi menliunea "admis" ori "respins" se
aflgeazE la sediul autoritifii sau instituliei organizatoare a concursului.
in termen de cel mult o zi lucratoare de la ora afigirii rezultatelor se pot depune
eventuale contestatii.
Prin exceptie, cu acordul tuturor candidalilor sau la cererea scrisi a acestora gi cu
acordul membrilor comisiei de concurs, pregedintele comisiei de concurs poate aproba
reducerea termenului prevdzut pentru sustinerea interviului, cu indeplinirea cumulativd a
urmdtoarelor condifii:
- toti candidatii au luat cunogtinti despre rezultatul probei scrise;
- niciunul dintre candidali nu intentioneazd contestarea rezultatului obtinut la proba
scrisi.
Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati 9i mentiunea "admis" ori "respins" se
afigeazi la sediul autorititii sau institutiei organizatoare a concursului.
in termen de cel mult o zi lucratoare de la ora afigdrii rezultatelor se pot depune
eventuale contestatii.
Punctajul final se calculeazd ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba
scrisd gi interviu.
Comunicarea rezultatelor Ia flecare probd a concursului, inclusiv a rezultatelor
finale ale concursului, se face prin mentionarea punctajului flnal al flecdrui candidat 9i a
sintagmei "admis" sau "respins", prin afigare la locul desfiguririi concursului.
Se consideri admis la concursul pentru ocuparea postului candidatul care a obtinut
cel mai mare punctaj dintre candidallj,c;tfrffi$.,Sqr t pentru acelagi post, cu condilia ca
acegti a si fi obti n ut pu nctaj ul m n mnpcs5-liti1:+-;;;l:
i i

UTIV

Pagina 3 din 3
TEMATICA
pentru concursul in vederea ocuparii postului de inginer gradul I in
cadrul LSVSA Gorj

Metode gravimetrice de determinare a continutului de apa din: came


si preparate din carne, lapte si produse lactate, branza si branzeturi
procesate, miere de albine, faina de grau, paine si produse proaspete
de patiserie;
Metode gravimetrice de determinarea a cenusii la: carne si produse
din carne, peste si produse din peste, miere de albine, faina de grau;
Metode volumetrice de determinare a prospetimii (determiflarea
azotului usor hidr olizabll, identifi carea hidro genului sulfurat, r eactia
Kreiss) la: carne si preparate din came, peste si produse din peste;
Metode volumetrice de determinarea continutului de cloruri si clorura
de sodiu din: preparate din came, paine si produse proaspete de
patiserie, nutreturi combinate, continut gastric si organe, apa potabila;
Metode volumetrice de determinarea a substantelor proteice totale
din: carne si preparate din came,lapte si derivate din lapte, faina de
grau, produse furaje;
Metode volumetrice de determinarea a azotului usor hidrolizabil din:
nutreturi combinate concetrate proteino-vitamino-minerale, continut
gastric, produse furaj ere;
Metode volumetrice de determinarea a substantelor grase la: carne si
produse din carne, lapte, produse Iactate acide si subproduse,branza;
Metode volumekice de determinarea a aciditatii la: iaurt, produse
lactate acide, lapte praf,lapte, mierea de albine, peste si produse de
peste, faina de grau, paine si produse proaspete de patiserie;
Metode volumetrice de determinarea continutului de glucide si a
indicelui diastazic din mierea de albine;
Metode volumetrice de identificare a fosfurilor metalice (Reactia
Wilmet) la: continutul digestiv, momeli, furaje;
Metode volumetrice de determinarea continutului de amoniu din apa;
Metode cromatografice de identificare a carbofuranului, compusilor
organo-clorurati si organo-fosforici din: continut stomacal, produse
vegetale, seminte tratate si momeli;
Metode ftzice de determinare a densitatii laptelui;
Metode crioscopice pentru determinerea punctului de congelare a
laptelui;
1
Metode electrochimice pentru determinarea ph-ului la: carne si
produse din carne, W&potabila;
Metode spectofotometrice de determinare a hidroximetilfurfurolului
din mierea de albine;
Metode spectofotometrice de determinare a continutului de azotiti din
produse din carne, dpa potabile si nutreturi;
Metode spectofotometrice de determinare a continutului de azotati din
wa;
Metode spectofotometrice de determinare a continutului de acid
L(+)glutamic din carne si produse din came;
Metode spectofotometrice de determinare a continutului de
hidroxiprolina din carne si produse din carne.

qo,^'s*\
\ %+"4
I\ ".i
:.\ f,i
I fur:j
i{ '.*:
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul in vederea ocuparii postului de inginer gradul I in cadrul
rSvsa co4
1. ORDONANTA Nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitifii sanitar-
veterinare gi pentru siguranla alimentelor;
2. LEGE Nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
4212004 privind organizarea activitAfli veterinare
3. O R D I N nr. 57I din27.06.2014 pentru aprobarea structurii organizatorice cadru qi a
Regulamentului de organizarc gi functionare ale direcliilor sanitare veterinare gi pentru
siguranla alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucureqti
4. HOTARARE Nr. 1415 din 18 noiembrie 2009
privind organizarea qi funclionarea AutoritAfli Nationale Sanitare Veterinare gi pentru
Siguranfa Alimentelor gi a unitdlilor din subordinea acesteia
5. SR ISO 1442:2010-Carne gi preparate din carne. Determinarea umiditdlii. (Metoda de
referin!6);
6. ISO 6731,:20lLLapte, smdntdnd qi lapte concentrat. Determinarea conlinutului de
substanld uscat5 totald;
7. SR EN ISO 5534:2004-Brdnzeturi gi br6nzeturi procesate. Determinarea conJinutului
total de substanld uscat6;
8. SR 78413:2009-Miere de albine. Partea 3: Metode de analizd;
9. SR EN ISO 712:2010 Cereale qi produse cerealiere. Determinarea umiditdlii. Metoda
practicd de referin{6.
10. SR 9065-7:2007 - Carne qi preparate de carne. Determinarea azotului ugor
hidrolizabil;
11. SR 9065-7lc9l:2009 -Carne qi preparate de carne. Determinarea azotului ugor
hidrolizabil;
12. SR 9065-11:2007 - Carne gi preparate de carne. Identificarea hidrogenului sulfurat;
13. SR 9065-10:2007 - Came qi preparate de carne. Determinarea stadiului de oxidare a
grisimii. Reaclia Kreis;
14. Regulamentul CE 207412005: Determinarea concentratiei de azotbazic volatil total
(ABVT) din pegte qi produse pescdreqti;
15. SR ISO 1841-1:2000 - Carne gi produse de carne. Determinarea con{inutului de
clorurd. Partea I Metoda Volhard;
16. SR 9I:2007 Pdine qi produse proaspete de patiserie. Metode de analizd.
17. SR EN 12014-3:2005 Determinarea spectrometricd a conlinutului de nitriti din
produsele din carne;
18. SR EN 26777:2002 Calitatea apei. Determinarea con{inutului de nitrili. Metoda prin
spectromeJrie de absorblie moleculard;
19. SR EN 267771C91:2006 Calitatea apei. Determinarea confinutului de nitrili. Metoda
prin spectrometrie de absorblie moleculard;
20. SR 13175:1993 Nutreluri. Determinarea conlinutului de nitri{i.
21. SR ISO 937:2007 Came qi preparate din carne. Determinarea conJinutului de azot.
( Metoda de referin!6);
22. SR EN ISO 89681:2002Lapte. Determinarea conlinutului de azot.
Partea 2: Metoda prin mineralizare in bloc ( Metoda macro);
23. SR 90:2007 -Fdin[ de grdu. Metode de analizd;
24. SR EN ISO 20483:2007 Cereale qi leguminoase. Determinarea confinutului de azot qi
calculul con{inutului de proteind brut6. Metoda Kjeldhal;
25. SR EN ISO 712:2010 Cereale qi produse cerealiere. Determinarea umiditdlii. Metoda
practicl de referintd.
-
26. SR ISO 1444:2008 Carne gi produse din carne. Determinarea conlinutului de
grdsime liberd;
27. SR ISO 2446-2009 - Lapte. Determinarea continutului de grdsime;
-
28. SR ISO 488-2009 Lapte. Determinarea conlinutului de grdsime. Butirometre
Gerber.
29. STAS 6352/l-88 - Lapte gi produse lactate. Determinarea conlinutului de grdsime din
lapte, produse lactate acide qi subproduse;
-
30. SR ISO 3432:2009 Brdnzd,. Determinarea conlinutului de grdsime. Butirometru
pentru metoda Van Gulik;
31. SR ISO 3433:2009 - Brdnzd.. Determinarea conlinutului de grdsime. Metoda Van
Gulik;
32. SR ISO 936:2009- Carne gi produse din carne. Determinarea cenuqii totale ;
Peqte qi produse de pegte. Determinarea cenuqii;
33. SR EN ISO 217l:2010 Cereale, leguminoase qi produse derivate. Determinarea
con{inutului de cenuqd prin calcinare;
34. SR EN ISO 712:2010 Cereale gi produse cerealiere. Determinarea umiditdlii. Metoda
de referinjd.
35. SR 143:2008 (Anexa B) Lapte consum. Determinarea aciditdlii;
36. SR 2418:2008 (Anexa C) Lapte integral. Determinarea aciditdlii;
37. SR ISO 11869:2000 Iaurt. Determinarea aciditAtii titrabile. Metoda potentiometrica;
38. ISO 6091,'2010 Lapte praf. Determinarea aciditAtii titrabile. Metoda de referintd.
39. srAS 6510-74 - Pegte gi produse de pegte. Determinarea aciditdlii;
40. SR ISO 2917:2007 Carne gi produse din came. Mdsurarea pH-ului.
41. SR ISO I 0523 :2012 Calitatea apei. Determinarea pH-ului.
42. SR EN ISO 5764:2010 Lapte. Determinarea punctului de congelare. Metoda
crioscopicl (Metoda de referinjd).
43. sR EN ISo 707:2009 Lapte qi produse lactate. Ghid pentru eqantionare
44. Dr. Nicolae Popescu, Dr. Sergiu Meica. Produse apicole qi analiza lor chimicd
(p ag.l 7 3 - 17 7 ). Edifira,,Diacon Co sesi", 1 997
45. SR ISO 5664:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Metoda pnn
distilare gi titrare.
-
46. SR ISO 9297/2001 Calitatea apei. Determinarea confinutului de cloruri prin titrare
cu azotat de argint.
47. Metoda APHA (American Public Health Association) Ultraviolet spectrophotometric
screening method, Standard Methods for examination of Water and Wastewater, edilia
2012000 aprobati de Asociafia pentru SEndtate Publicd din S.U.A.
48. ISO 413411999. Came gi produse din came. Determinarea con{inutului de acid
L(+) glutamic. Metoda de referinfd;
49. Regulamentul CE 133312008 privind aditivii alimentari, cu modificdrile gi
complefdrile ulterioare (Regulamentul CE ll29l2}I1 care arnendeazd, Anexa II din Reg.
CE 133312008 privind lista aditivilor alimentari).
q

50. SR ISO 3496 :l997l[l :1999 Carne gi produse de carne. Determinarea conlinutului
de hidroxiprolina.
51. Catalog de metode toxicologice omologate.
52. ISO 6495:1999. Nutreluri. Determinarea continutului de cloruri solubile in ap6;
53. Reg. CE 152/2009 de stabilire a metodelor de eqantionare qi analizdpentru controlul
oficial al furajelor;
54, SR ISO 1841-1:2000 - Carne gi produse de carne. Determinarea con{inutului de
clorurtr. Partea 1 Metoda Volhard.
55. M. Cotrdu, M.Proca. Toxicologie analitic[, Ed. Medical[, 1988.
56. SR EN ISO 5983-l/AC:2010 Nutreluri. Determinarea conlinutului de azot gi calculul
continutului de proteinl brutii.Partea l: Metoda Kjeldahl.
57. SR EN ISO 5983-2:2010 Nutreluri. Determinarea conlinutului de azot qi calculul
conlinutului de proteind bruti. Partea 2:Metoda de mineralizarcir,bloc Ai distilare cu abur.
58. ORDIN ANSVSA 2212007 - Metode de analizd, pentru controlul oficial al furajelor
privind proteina brut6;
l

TEMATICA
pentru concursul in vederea ocuparii postului de nslsrENr
vETERTNAR GRAD r in cadrul LSVSA Gorj

- Teste utilizate in diagnosticul Encefalopatiilor Spongiforme


Transmisibile;
Encefalopatia spongiforma bovina (ESB);
Scrapia;
Boala cronica cahectizanta a cervideelor (BGCG);
E ncefalopatia s pon giforma a u n g u latelor exotice;
Encefalopatia spon giforma a fel inelor;
Encefalopatia transmisibila a nurcilor;
Metode de prelevare a probelor pentru testele de screening in
Encefalopatiile spongiforme transmisibile;
Rezistenta prionilor la agenti fizici si chimici.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul in vederea ocuparii postului de nsrsrENr
VETERINAR GRAD r in cadrul LSVSA Gorj

- BOLI VIROTICE SI PRIONICE ALE ANIMALELORU Radu Moga


Manzat.-Timisoara: Edit. Brumar, 2005;
- PRIONI Sl PRIONOZE:prezent si perspective/ Anca Michaela lsrail-
Bucuresti: Edit. Humanitas, 2005;
- Prospectele de utilizare a kitt-urilor pentru testele rapide de
screening in Encefalopatiile spongiforme transmisibile.

DIRE
Dr.lon I
A r^i r $Rrr*y f, A NAT ttlNAt,t $AN rrj\nA ve rt nt*nnA
$I p[NTRti $I{iL}RANTS\ ALINTNTTLOR

DIRECTIA SSITTTARA VETERTNARA $r pENTRU STGURANTA


ALIT'{ENTEIOR. GORJ

TEMATICA
pentru concursul in vederea ocuparii postului de
consilier-economist gradul ll, in cadrul seruiciului
Economic si Administrativ din D.S.V.S.A. Gorj

1. Codul de conduita al personalului contractual din institutiile publice.


2. Activitatea de casa, proceduri, atributii si responsabilitati.
3. Programul anual al actiunilor strategice de profilaxie si supraveghere
medicala veterinara din judet si punerea la dispozitie a datelor
cen-
tralizate.
4. Elaborarea sintezelor privind campariiile de vaccinare ce se efectu-
eaza in teritoriu.
5. Centralizarea situatiilor lunare si trimestriale primite de la circum-
scriptiile sanitare veterinare concesionare dupa ce au fost verificate
de medicii veterinari din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatate
Animala.
6. Elaborarea in colaborare cu structurile din cadrul D.S.V.S.A. Gorj, a
Nomenclatoarelor arhivistice, realizarea sistemului de evidenta a lu-
crarilor supuse arhivarii si asigurarea conditiilor de pastrare si tran-
sfer a dosarelor din arhiva.

ADRkSA *SVSS S$RI:TS-]II$" S[).[CA{*RINA m$$SRt}Iu S}"}" }$$"4$R}


f*i.**S;!f *LS$}}" f*x: tlil5Sf })$t-t.t" tl-nxll: $ffic.e-q*rj$\a*sys.i*.rei
I

"&tlytlntrsl$A NAI LTINAL* sANrrAn* vrrrnrxxxA


$I psNlRu I$I$URA$IA An.N }:NT[.IOI{^

SIRHCTIA $S$ITARA YETEXTNARA $T PTI'ITRU 5IGURANTA


AHNENTELOR. GORJ

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul in vederea ocuparii postului de
consilier-economist gradul ll in cadrul serviciului
Economic si Administrativ din D.S.V.S.A. Gorj

1. Codul de Procedura Fiscala actualizat prin Ordonanta de Urgenta a


Guvernului nr. 4012014, modificarea si completarea unor acte norma-
tive, reglementarea unor masuri fiscale.
2. Legea nr.2211969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de ga-
rantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, actualizata
]n 2013.
3. Ordonanta de Urgenta 149t2007 privind plata drepturilor salariale prin
casieria unitatii.
4. Decretul nr.20911976, pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor
de casa.
5. Legea Arhivelor Nationale nr.11t1gg6 republicata in 2014.
6. Legea 35812002 pentru modificarea Legii Arhivelor Nationare
nr.16/1996.
7 - Regulamentul UE nr.549 privind sistemul European de conturi.
8. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861t2009, pentru aprobarea
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
9. Legea nr. 82t1991, republicta cu modificarile si completarile ulterioare.
10.Legea nr.500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare.
ll.Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr.3512t2008, privind docu-
mentele financiar contabile.

ASRISA SSY$A s$R]:TS-]Iu" St].sCA[IRINA 'iR$t]SR{}It"$ $it-}. -}tJf}.tit}Rl


"I*l,$*S;ij)IS$33" f*x: $lS3J))St.{..'t" *-nrxil:
*ffic**gurjG,;rnsysa.ro
s l"IT tlRrTAy[A f{AT rt}NAt.& $AN r rAn s vrrsnrr,tx$\A
$I psNy$\u $r.{itrRAN]'A ALIN}:NTILSR

DIRECTIA S*IIITARA YETIRINARA $I PEilTRT' SIGI'RAI.ITA


ALINE$TELOR. GSRJ

'12. Legea nr.47712004, privind codul de conduita ar personarurui


contractual din autoritatile si institutiile publice.
l3.Hotararea nr. 115612013, privind tarifele aferente actiunilor de supra-
veghere, prevenire si control a bolilor la animale, al celor transmisibile
de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediurui,
precum si actiunilor de identificare si inregistrare a bovinelor, ,suinelor,
ovinelor si caprinelor, catre medicii veterinari de libera practica impu-
terniciti.
14.Legea nr.319/2006, privind securitatea si sanatatea in munca.
l5.ordinul presedintelui ANSVSAnT. s din 21 ianuarie 2014 pentru apro-
barea Procedurii privind decontarea actiunilor sanitar-veterinare cuprin-
se in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bo-
lilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia
animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovi-
nelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, publicat in Monitorul
Oficial nr. 89 din 5 februarie 2014, cu modificarile si completarile ulte-
rioare.
l6.Decizia de punere in aplicare 20131722tCE a Comisiei din 29 noiem-
brie 2013 de aprobare a programelor anuale si multianuale de eradi-
care, combatere si monitorizare a anumitor boli ale animalelor si
zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2014 si urmatorii ani,
precum si a contributiei financiare a Uniunii la aceste programe,
publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 7 decem-
brie 2013.

AhR$$* $svsA $$Rl:Ts-]rlJ" $I).[{AT*RINA r$t}$sRr}rt"} s}s" }$s"t}t}Rt


f*l.t)*$SJ]INl33. fxx: *15:ilf ]}SI"**t" * llrnil: office-g*rj$\*nsvs.a*rqr