Sunteți pe pagina 1din 20

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. număr din 24.06.2016

Titularul activității: CATYRAL SRL


Adresa: Sat Vornicenii Mici, com. Moara, str. Humorului, nr.50A, Jud. Suceava
Punct de lucru: Abator de bovine și suine, cu unitate de procesare
Locația activității: Sat Vornicenii Mici, com. Moara, str. Humorului, nr.50A, Jud.
Suceava
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

ABATOR BOVINE ȘI SUINE, CARMANGERIE

Poziţie
Cod Cod
Denumire activitate Anexa 1 din Denumire activitate
CAEN CAEN NFR SNAP
CAEN Rev. 2 OM CAEN Rev.1
Rev.2 Rev.1
1798/2007
1011 Prelucrarea si 27 1511 Productia si conservarea 2.D.2
conservarea carnii carnii

Emisă de: APM Suceava

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.


Data emiterii: 24.06.2016
Data expirării: 24.06.2021

Temeiul legal
Ca urmare a cererii adresate de CATYRAL SRL, cu punctul de lucru din Sat Vornicenii Mici,
com. Moara, str. Humorului, nr.50A, Jud. Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr.
5551/06.06.2016, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr.
38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr.
1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția
mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi
completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
se emite:
AUTORIZAȚIA DE MEDIU
Pentru CATYRAL SRL, cu punctul de lucru din Sat Vornicenii Mici, com. Moara, str.
Humorului, nr.50A, Jud. Suceava,

Documentația conține:
 fișă de prezentare și declarație,
 plan de încadrare în zonă,
 plan de situaţie,
 anunţ ziar,
 chitanţă tarif procedură autorizare

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:


 certificat de înregistrare,
 certificat constatator,
 extras de carte funciară nr. 39725/16.03.2015,
 autorizație de construire nr. 61 din 16.05.2016,
 autorizație de construire nr. 62/16.05.2016,
 decizia etapei de încadrare nr.19/19.04.2016,
 contract de prestări servicii de colectare, transport și neutralizare deșeuri nr.
4813/02.06.2016 cu SC PROTAN SA București,
 contract de prestări de servicii de vidanjare nr. 1454/03.06.2016 cu SC
FLORCONSTRUCT SRL Suceava,
 contract de prestări de servicii de salubrizare nr. 4314/02.06.2016 cu PRIMĂRIA
COMUNEI MOARA,
 contract de vânzare – cumpărare comercială nr.17/10.02.2016 cu SC AGROSUIN SRL
Moara pentru livrare apă potabilă,

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:


 să asigure salubritatea în zona obiectivului propriu şi să nu afecteze prin zgomot sau
alte disconforturi locuitorii din vecinătate.
 să exploateze corespunzător toate instalaţiile de reţinere a noxelor astfel încât să
asigure încadrarea în limitele admise a poluanţilor eliminaţi în mediu; păstrarea în
condiţii optime de reţinere a particulelor a tuturor filtrelor existente pe instalaţie;
menţinerea în funcţiune permanentă a tuturor sistemelor de ventilaţie.
 să evite orice poluare directă sau indirectă a mediului prin emisii, scurgeri sau alte
pierderi de produse chimice, accidentale;
 să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice astfel încât funcţionarea obiectivului să
nu afecteze factorii de mediu şi sănătatea populaţiei;
 să menţină emisiile în apă sub valorile limită admise de normativul tehnic NTPA
002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002, modificat si completat prin H.G. nr.
352/2005;
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
2
 să respecte instrucţiunile de depozitare, manipulare şi de protecţia muncii prevăzute
în fişele tehnice ale produselor chimice utilizate în activitatea desfăşurată;
 să exploateze corespunzător instalaţiile de colectare şi preepurare a apelor uzate;
 să verifice, să întrețină și să exploateze corespunzator rețelele de aducțiune, folosire
a apei, a rețelelor de canalizare de incintă și a rețelelor de evacuare, în vederea
evitării scurgerilor și infiltrarii apelor uzate în sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea
solului și a apelor subterane;
 se interzice evacuarea apelor uzate menajere neepurate în cursuri de apă, în
subteran sau pe terenuri adiacente;
 să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu
modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002;
 să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să
asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această
obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în
domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii
unor cursuri de specialitate;
 să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani;
 să asigure colectarea separată a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă şi să nu
amestece aceste deşeuri conform art.14 din legea 211/2011 privind regimul
deşeurilor, containerele şi recipientele folosite pentru colectarea selectivă a
diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripţionate cu denumirea deşeurilor şi vor fi
marcate în diferite culori prin vopsire sau folii adezive, conform Ord. MMGA nr.
1281/2005;
 să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevazute
în fișele tehnice ale produselor chimice utilizate;
 Se vor respecta recomandarile Codului Bunelor Practici Agricole la gestionarea
dejectiilor (stocarea si imprastierea lor pe terenuri agricole): Ordinul MMGA,
MAPDR nr. 1182/2005 si 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici
agricole, cu modificările și completările ulterioare, pentru utilizarea dejectiile, a
continuturilor stomacale și a cenușii pentru ameliorarea terenului care apartine
societatii, numai dupa o analiza prealabila agrochimica a solului de catre
specialistii in studii pedologice si agrochimice;
 să aplice dejecțiile animaliere, conținutul stomacal și cenusa, doar pe terenul propriu
sau pentru care exista acordul proprietarilor.
 Pentru terenurile unde se împrăştie dejecţiile, se va realiza la intervale de 1 – 4
ani, Studiul Agrochimic şi Pedologic, care va propune anual Planul de
fertilizare al terenurilor, în funcţie de rotaţia culturilor, nivelul recoltelor scontate,
nivelul de aprovizionare al solului cu elemente fertilizante, etc., având în vedere
încărcătura permisă cu azot total/ha.
 se vor reactualiza toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii
şi se va face dovada valorificării deşeurilor cu ocazia controalelor efectuate de
reprezentanţii autorităţilor de mediu.
 titularul activităţii are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia
mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizaţiei de
mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activităţii pe
amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
3
În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de
mediu, se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, se încetează activitatea pe
amplasamentul respectiv, titularul activităţii are obligaţia de a notifica autoritatea competentă
pentru protecţia mediului.
În caz de modificare a proceselor tehnologice, extindere, retehnologizare, aveţi
obligaţia de a solicita revizuirea autorizaţiei de mediu. Înainte cu 45 zile de la data expirării
autorizaţiei aveţi obligaţia de a depune documentele necesare în vederea obţinerii unei noi
autorizaţii. Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau
anularea acesteia, după caz. Autorizaţia de mediu se suspendă de către autoritatea emitenta,
pentru nerespectarea prevederilor acesteia după o notificare prealabilă prin care se poate
acorda un termen de cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine
până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea
activitaţii este interzisă.
Vă revine obligaţia, după caz, de a achita sumele datorate la Fondul pentru Mediu în
conformitate cu prevederile OUG. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi
completările ulterioare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor


acte normative:
 OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.
265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor,
 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 OUG. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările
ulterioare.
 Legea nr. 249/2015 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje,
 STAS 10009/88 privind nivelul de zgomot,
 NTPA 002/2005 privind indicatorii de calitate ai apelor uzate descarcate în reţeaua de
canalizare,
 Ord. nr.1281/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru
diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective,
 Ordinul MMGA, MAPDR nr. 1182/2005 si 1270/2005 privind aprobarea Codului de
bune practici agricole, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are


obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce
modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea


acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei
autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente,
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin
Legea nr. 262/2007

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
4
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității
competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului
activității.

I. Activitatea autorizată

ABATOR BOVINE ȘI SUINE, CARMANGERIE

Cod CAEN Capacitate maximă


Activitate UM
Rev.2 proiectată
1011 abatorizare suine 40,00 Bucati/zi
1011 prelucrare și conservare carne 0,00 Tone/luna
1011 abatorizare suine 8,00 Bucati/zi

Capacitatea abator: 40 capete porcine/zi (1,65 t/an carne porc) sau 8 capete taurine/zi
(1,674 t/an carne vită).
Capacitatea unitate procesare carne: 0,6 t preparate din carne/zi.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafaţa de teren aferentă întregii activităţi este de 37445mp, din care suprafața
construită ocupă 3830mp. Abatorizarea animalelor (porcine și bovine) și realizarea de
preparate din carne se realizează într-o clădire cu regim de înălțime P + M, împărțită astfel:
 parter: padoc animale, vestiare, birouri, cabinet veterinar, asomare, sângerare,
eviscerare, depozit confiscate, depozit piei, depozit intestine, spălare, depozit suspecte,
depozit prerăcire, depozite refrigerare, depozit refrigerare produse ambalate, tranșare,
refrigerare tranșate, livrare, depozit condimente, depozit intestine, marinare, maturare,
procesare carne, fierbere, afumare, ambalare, depozit ambalaje, centrală termică;
 mansardă: birouri.

Incinta cuprinde 2 zone:


1. Zona murdară, organizată astfel:
 drum acces animale (parte murdară);
 rampă descărcare;
 padoc de așteptare și odihnă animale, în care este organizat spațiu
separat pentru animale suspecte, cu asigurarea condițiilor de izolare cerute de
normele veterinare.
2. Zona curată, organizată astfel:
 expediție produs finit;
 drum de acces parte curată.

Dotarea cu utilaje
 sterilizatoare de cuțite
 spălătoare de mâini
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
5
 spălător cizme și șorțuri
 boxa de asomare porci
 boxa de asomare bovine
 postament pentru asomare (bovine)
 pistol de asomare
 vase pentru colectat sânge sânge, inox
 palan cu troliu pentru porcine - bovine
 masă curățare
 arzător gaz manual (porcine)
 duș mobil
 spălător - verificare cap bovine
 umeraș bovine
 sterilizator de fierăstrău despicat carcase
 sterilizator de topor
 cărucior pentru carne
 topor despicat carcasă
 cărucior de confiscate
 jupuitor bovine
 masă cu cârlige pentru mațe și spălare organe
 masă de opărire și depilare cu colector păr
 masă golire burți și intestine
 clește pentru coarne și copite
 mașină de umplut (50 l/min)
 mașină de clipsat manual
 mașină de injectat manuală
 cărucior pentru afumare
 bazin de saramură
 cântar cu platformă
 rafturi inox
 masă lucru inox
 spălător cu 3 bazine
 ambalator vidat
 mașină de tocat
 malaxor, 50 l
 cutter 20 l
 vas topire untură, 400 l, cu dispozitiv de amestecare
 pompă de untură
 vas decantare untură, V = 500 l.
Toți recipienţii și tăvile care se utilizează în procesul de producție sunt din materiale
inoxidabile.
Pentru congelarea, respectiv refrigerarea produselor, unitatea are amenajate depozite
frigorifice și de refrigerare dotate cu instalații frigorifice:
 depozit prerăcire, cu un volum de 70 mc
 depozit refrigerare 1, cu un volum de 70 mc
 depozit refrigerare 2, cu un volum de 87,3 mc
 depozit refrigerare produse ambalate, cu un volum de 28 mc
 depozit suspecte, cu un volum de 11,4 mc
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
6
 depozit confiscate, cu un volum de 13,3 mc
 depozit piele, cu un volum de 13,3 mc
Instalația frigorifică pentru circuitul de refrigerare - climatizare are o putere frigorifică de
50 kW / Te = -10 grade Celsius, Tc = + 45 grade Celsius și funcționează cu freon ecologic R
404A. Instalația frigorifică pentru camera de păstrare produs congelat are o putere frigorifică
de 2,5 kW / Te = -25 grade Celsius, Tc = + 45 grade Celsius și funcționează cu freon ecologic
R 404A.
Agentul de răcire utilizat la depozitele frigorifice este Freon R 404A, care este ecologic.
Cantitatea de freon R 404A estimată ca fiind necesară de introdus în instalațiile frigorifice
este:
 instalația pentru circuitul de refrigerare - climatizare = 85 kg
 instalația pentru camera produse congelate = 4 kg
Total = 89 kg

Pentru afumarea preparatelor din carne se utilizează o instalație de afumat electrică, cu P


= 16 kW, ce utilizează rumeguș pentru producerea fumului. Evacuarea gazelor arse, după
recirculare în instalația de afumat, se realizează prin intermediul unui coș de fum cu secțiunea
Ø 200 mm, H = 3 m. Cantitate rumeguș utilizat = 100 kg/an.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare,


cantități

Periculozitate
Cantitate

Natura
Destinație / Mod de
Tip Denumire Încadrare UM chimică /
Utilizare depozitare
compoziție

Alte materii bovine Materie 8,00 Bucati/ - sacrificare grajd de nu este


primă zi liniștire cazul.
Alte materii porci Materie 40,00 Bucati/ - sacrificare grajd de nu este
primă zi liniștire cazul.
Alte materii carne Materie 0,60 Tone/a - prelucrare depozite nu este
tranșată de primă n frigorifice cazul.
porc și bovine
Alte materii condimente Materie 3,00 Kilogra - prelucrare depozitul de nu este
auxiliară m/an carne condimente cazul.
Alte materii sare Materie 10,00 Kilogra - prelucrare depozitul de nu este
auxiliară m/an carne condimente cazul.
Alte materii rumeguș Combustibili 100,00 Kilogra - afumare depozit nu este
pentru m/an preparate din rumeguș cazul.
afumarea carne
produselor
Alte materii membrană Ambalaje 10,00 Kilogra - ambalare depozit nu este
m/luna produse de ambalaje cazul.
carmangerie

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
7
Alte materii mațe Ambalaje 25,00 Kilogra - ambalare depozit nu este
(provenite din m/luna produse de ambalaje cazul.
activitatea carmangerie
proprie)
Alte materii lăzi PVC Ambalaje 50,00 Bucati/l - ambalare depozit nu este
una produse de ambalaje cazul.
abatorizare și
carmangerie
Alte materii ambalaje Ambalaje 10,00 Kilogra - ambalare depozit nu este
PVC (folii și m/luna produse de ambalaje cazul.
bidoane de abatorizare și
PVC) carmangerie
Alte materii etichete Ambalaje 0,20 Kilogra - ambalare depozit nu este
m/luna produse de ambalaje cazul.
abatorizare și
carmangerie
Alte materii dezinfectant Altele 0,00 Kilogra - dezinfectant recipeinete R38,
Antec Virkon m/an din plastic, R41,
in magazie R52
produse de
curatat
Alte materii dezinfectant Altele 0,00 Kilogra - dezinfectant recipeinete Xi,
ECOCID S m/an din plastic, R36/37/3
in magazie 8, R52
produse de
curatat
Substanțe 74-85-1 - Combustibili 0,00 GPL combustibil rezervor periculos
chimice ethylene utilizat la metalic
periculoase centralele situat pe
(CAS) termice plarformă
betonata cu
V=5t
Amestecuri R-404A Altele 89,00 Kilogra freon ecologic instalațiile instalatii periculos
m frigorifice inchise

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate Descriere Cantitate UM


Apa este asigurată din sursa de apă a SC 13,18 Metri cubi/zi
AGROSUIN SRL Moara
Canalizare bazin vidanjabil betonat avand 12,47 Metri cubi/zi
4,5x4x4m (V=72mc) pentru apele uzate
menajere și bazin vidanjabil betonat
avand 8,5x4,5x4m (V=153mc) pentru
apele uzate tehnologice
Energie rețeaua electrică a localității Vornicenii 0,00 KiloWatt/luna
Mici
Altele GPL - rezervor metalic amplasat pe 0,00
platformă betonată cu V=5t - combustibil
pentru centrala termică

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
8
4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Principalele faze ale procesului tehnologic de abatorizare sunt:


 recepţie
 liniştire
 asomare
 tăiere
 toaletare
 refrigerare → carcase → livrare carcase
 tranşare primară
 tranşare secundară→ carne → împachetare → stocare → livrare carne.

Fazele procesului tehnologic de carmangerie:


refrigerare carcase; tranşare primară; tranşare secundară - prelucrare carnei in semipreparate
si preparate din carne, afumare dupa caz, împachetare - stocare - livrare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul


ariilor naturale protejate

Tip arie Cod Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip
Denumire produs/subprodus Cantitate UM Destinație
produs/subprodus
Alte produse carcasă porc 0,825 Tone/an prelucrare sau
comercializare
Alte produse carcasă bovină 0,837 Tone/an prelucrare sau
comercializare
Alte produse preparate din carne 0,60 Tone/an comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați


centralei (MW)
nominală a
Cantitate

Puterea

Tip combustibil Combustibil UM Tipul centralei

Alti combustibili GPL 0,00 Ferroli 0,06


Alti combustibili GPL 0,00 Ferroli 0,06

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
9
7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe
amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare
8 ore/zi, 5 zile/săptămână, Personal angajat: 6 salariați.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu,


din dotare (pe factori de mediu)

Aer
Diametru

Diametru

Stereo70

Stereo70
Eficiență
bază (m)
Înălțime

vârf (m)

Cod
Echipament
(m)

(%)
CAEN Denumire coş

Y
Poluant
depoluare
Rev.2

1011 2 cosuri de 3,00 0,02 0,02


fum metalice
pentru
evacuarea
gazelor arse
de la
centralele
termice
1011 coș de fum 3,00 0,02 0,02
pentru
evacuarea
gazelor arse
de la instalația
de afumare
preparate

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă
 apele uzate menajere sunt preluate de rețeaua de canalizare realizată din
conductă PVC Ø 120 mm, L = 30 m și colectate într-un bazin vidanjabil betonat cu
dimensiunile L x l x H = 4,5 x 4,0 x 4,0 m, respectiv V = 72 mc, care este vidanjat
periodic;
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
10
 apele uzate tehnologic sunt preluate de rețeaua de canalizare realizată din
conductă PVC Ø 300 mm, L = 20 m, trecute printr-un separator de grăsimi (bazin
betonat) și colectate într-un bazin vidanjabil betonat cu dimensiunile L x l x H = 8,5
x 4,5 x 4,0 m, respectiv V = 153 mc, care este vidanjat periodic;
 apele pluviale se scurg liber la teren;

Pretratare ape pe amplasament

Denumire Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament NU
Detalii bazin vidanjabil betonat avand 4,5x4x4m (V=72mc)
pentru apele uzate menajere și bazin vidanjabil
betonat avand 8,5x4,5x4m (V=153mc) prevăzut cu
separator de grăsimi pentru apele uzate
tehnologice

Tratare ape pe amplasament

Denumire Detalii
Tratare ape industriale în amplasament NU

Sol
- platforma betonata in incinta unitatii, pentru cladirea adapostului pentru animale.
- platforma betonată pentru depozitarea gunoiului de grajd și a conţinutului stomacal al
animalelor sacrificate, cu dimensiunile: L x l= 4 x 3 m, împrejmuită pe trei laturi cu
pereți din beton și prevăzută cu un bazin pentru colectarea părții lichide. Platforma este
amplasată în extravilanul localității Moara la cca. 1,6km.
- Aceste deșeuri sunt menținute pe platformă minim 6 luni, după care se transportă şi se
împrăştie pe terenurile agricole.
- Administrarea dejecţiilor solide şi lichide pe terenurile agricole se va putea realiza
cu respectarea strictă a Calendarului de interdicţie pentru împrăştierea
îngrăşămintelor, precum şi a celorlalte recomandări privind momentul, modul şi
condiţiile de aplicare a fertilizanţilor.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:


- punctele de colectare a deşeurilor menajere şi a celor reciclabile sunt amplasate în
locuri speciale cu respectarea normelor sanitare şi de protecţie a mediului, inclusiv asigurarea
recipientelor corespunzătoare.
- cameră frigorifică pentru depozitarea deşeurilor de origine animală care urmeaza a fi
preluate pentru incinerare, cu dimensiunile de 3,5x4x2,6 m.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
11
3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații,
admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Alte condiții de funcționare decit cele normale:


În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri),
titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.
În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie,
combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.)
titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a
instalației generatoare de emisii.
Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din
instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 62 din data
de 17.06.2016 şi se referă numai la apele tehnologice uzate.

Indicator de
Loc de prelevare Natura apei CMA UM
calitate
bazinul vidanjabil ape uzate ape uzate tehnologice pH 6,5 – 8,5
tehnologice unitati de pH
bazinul vidanjabil ape uzate ape uzate tehnologice Substante 30,00 Miligrame/decime
tehnologice extractibile cu tri cubi
solvent
organici
bazinul vidanjabil ape uzate ape uzate tehnologice Consum 500,00 Miligrame/decime
tehnologice chimic de tri cubi
oxigen metoda
cu dicromat de
potasiu
(CCO_Cr^-)
bazinul vidanjabil ape uzate ape uzate tehnologice Consum 300,00 Miligrame/decime
tehnologice biochimic de tri cubi
oxygen la 5
zile CBO5
bazinul vidanjabil ape uzate ape uzate tehnologice Sulfuri si 1,00 Miligrame/decime
tehnologice hidrogen tri cubi
sulfurat
bazinul vidanjabil ape uzate ape uzate tehnologice Fosfor total 5,00 Miligrame/decime
tehnologice tri cubi
bazinul vidanjabil ape uzate ape uzate tehnologice Azot 30,00 Miligrame/decime
tehnologice amoniacal tri cubi
bazinul vidanjabil ape uzate ape uzate tehnologice Detergenti 25,00 Miligrame/decime
tehnologice sintetici tri cubi
bazinul vidanjabil ape uzate ape uzate tehnologice Materii totale 350,00 Miligrame/decime
tehnologice in suspensie tri cubi
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
12
Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Sol

Surse potențiale de poluare


o eliminarea dejecțiilor din zona de abator spre platforma de stocare;
o stocarea pe platformă;
o preluarea și transportul în câmp;
o administrarea pe terenurile agricole.

Măsuri de protecție
- platforme betonate;
- bazinele betonate cu pereți impermeabili;
- încarcare în mijloace de transport speciale;
- respectarea dozelor maxime de administrare (în funcţie de analizele solului);
- respectarea instrucțiunilor de lucru la fiecare loc de munca și instruirea corespunzătoare a
personalului;
- stabilirea de proceduri de acțiune în caz de poluare a solului și apei subterane;
- valorificarea și/sau eliminarea ritmică a deșeurilor și a apelor uzate vidanjabile, fără a depăși
capacitatea de stocare a depozitelor și a bazinelor.
Se vor lua în considerare caracteristicile solului atunci cand se aplică dejecțiile, în
special tipul de sol, diferențele de nivel, condițiile climatice, precipitațiile și irigațiile, folosirea
terenului și practicile agricole, inclusiv sistemele de rotatie a culturilor.
Valorile concentrațiilor poluanților specifici activității, prezenți pe solurile unde se
împrăștie dejecțiile nu vor depăși limitele indicate în memoriile privind caracterizarea
agrochimică a solurilor.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți,


frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Indicator de Tip de Metodă de


Loc de prelevare Natura apei Frecvență
calitate monitorizare analiză
bazinul vidanjabil ape uzate pH 6,5 – 8,5 Discontinua lunara metodă
ape uzate tehnologice unitati de pH standardizată

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
13
tehnologice
bazinul vidanjabil ape uzate Substante Discontinua lunara metodă
ape uzate tehnologice extractibile cu standardizată
tehnologice solvent organici
bazinul vidanjabil ape uzate Consum chimic Discontinua lunara metodă
ape uzate tehnologice de oxigen metoda standardizată
tehnologice cu dicromat de
potasiu
(CCO_Cr^-)
bazinul vidanjabil ape uzate Consum Discontinua lunara metodă
ape uzate tehnologice biochimic de standardizată
tehnologice oxygen la 5 zile
CBO5
bazinul vidanjabil ape uzate Sulfuri si Discontinua lunara metodă
ape uzate tehnologice hidrogen sulfurat standardizată
tehnologice
bazinul vidanjabil ape uzate Fosfor total Discontinua lunara metodă
ape uzate tehnologice standardizată
tehnologice
bazinul vidanjabil ape uzate Azot amoniacal Discontinua lunara metodă
ape uzate tehnologice standardizată
tehnologice
bazinul vidanjabil ape uzate Detergenti Discontinua lunara metodă
ape uzate tehnologice sintetici standardizată
tehnologice
bazinul vidanjabil ape uzate Materii totale in Discontinua lunara metodă
ape uzate tehnologice suspensie standardizată
tehnologice

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Pentru terenurile unde se împrăştie dejecţiile, se va realiza la intervale de 1 – 4 ani,


Studiul Agrochimic şi Pedologic, care va propune anual Planul de fertilizare al terenurilor, în
funcţie de rotaţia culturilor, nivelul recoltelor scontate, nivelul de aprovizionare al solului cu
elemente fertilizante, etc., având în vedere încărcătura permisă cu azot total/ ha.
Monitorizarea calităţii solului pe terenurile agricole unde are loc fertilizarea cu dejecţii se
va realiza pentru indicatorii agrochimici (pH, N, P, K, CaCO3) în cadrul Studiilor Agrochimice.
Dejectii animaliere
Recomandările privind împrăştierea dejecţiilor vor fi monitorizate în mod special ţinând
cont de prevederiie Ord. 296/2005 - privind aprobarea Programului - cadru de acţiune tehnic
pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse
agricole, partea II-a, punctul 2.4.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
14
Se va avea in vedere tipurile fertilizantilor si obligatia de a respecta perioadele de
interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform Codului de bune
practici agricole.
Se va rezerva in permanenta o suprafata de teren pentru aplicarea dejectiilor provenite
de la ferma.
Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe
terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt
expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.
Pe terenurile agricole in panta fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea
ingrasamintelor in sol si tinind seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta
mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se


regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale
titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod operațiune
Cantitate

Operațiune
Cod Sursă Denumire
Denumire deșeu UM valorificare
deșeu generatoare operațiune
/ eliminare

20 03 01 deseuri municipale din activitate 1,00 Metri Eliminare D1 Depozitarea pe


amestecate personal cubi/luna sol si in sol (de
angajat exemplu,
depozite si
altele
asemenea)
02 01 02 deseuri de tesuturi deşeuri 4,20 Tone/an Eliminare D 10 Incinerarea pe
animale tehnologice sol
provenite de
la procesul de
abatorizare si
prelucrare a
carnii (coarne
și copite,
conținut
intestinal și
stomacal;
02 01 06 dejectii animaliere deșeuri 45,00 Metri Eliminare D2 Tratarea in
(materii fecale, urina, animaliere cubi/an contact cu solul
inclusiv resturi de paie) provenite de (de exemplu,
colectate separat si la padoculul biodegradarea
tratate în afara incintei de animale in sol a
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
15
deseurilor
lichide sau a
namolurilor si
altele
asemenea)
15 01 01 ambalaje ele hârtie si ambalaje 5,00 Kilogram/lu Valorificare R 12 Schimb de
carton provenite de na deseuri in
la condimente vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R1 la R11
15 01 02 ambalaje de materiale ambalaje 5,00 Kilogram/lu Valorificare R 12 Schimb de
plastice na deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R1 la R11

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deşeuri comercializate

Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Operațiune
Cantitate

Cod Denumire
Cod deșeu Denumire deșeu UM valorificare /
operațiune operațiune
eliminare

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
16
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului


Deşeuri transportate

Nu este cazul.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor


Se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor de deşeuri şi modul lor de valorificare în
conformitate cu Legea nr. 211/2011 şi HG nr. 856/2002 privind regimul deşeurilor (conform
tabelelor din anexa 1, cap. 1 - Evidenta gestiunii deşeurilor).

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj Descriere Cantitate UM


Altele membrană 10,00 Kilogram/luna
Altele mațe 25,00 Kilogram/luna
Alte plastice lăzi PVC 50,00 Bucati/luna
Alte plastice folii și bidoane PVC 10,00 Kilogram/luna
Hartie si carton etichete 0,20 Kilogram/luna

8. Modul de gospodărire a ambalajelor


Ambalajele folosite (membrana, mațe, folii, bidoane, etichete) se vând odată cu produsele.
Lăzile din PVC sunt recuperate de la beneficiari și refolosite până la deteriorare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanță chimică
Categoria - Fraza de
Tip periculoasă/ Categorie de Cantitate UM
Fraza de risc pericol
amestec
Amestecuri Detergenti 0,00 Kilogram/ AGENT DE S2, S22, R38,
an CURAȚARE R41, R52
ANTEC
VIRCOM - R38,
R41, R52
Amestecuri Detergenti 0,00 Kilogram/ AGENT R36, R37, R38,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
17
an DEZINFECTAN R52, S2, S22
T ECOCID -
R36, R37, R38,
R52

2. Modul de gospodărire

- ambalare: Substanţele şi preparatele chimice periculoase sunt depozitate în


ambalajele originale, în spaţii închise, în mod controlat, în condiţii de maximă
securitate.
- transport: Substanţele şi preparatele chimice periculoase necesare pentru a fi
utilizate în fluxul tehnologic sunt transportate cu mijloace de transport auto ale
furnizorilor.
- depozitare: Substanţele şi preparatele chimice periculoase sunt depozitate în
spaţii închise special amenajate şi inscripţionate cu modul de utilizare şi folosire.
- folosire/comercializare: Toate substanţele şi preparatele chimice periculoase
folosite în procesul de producţie sunt aprovizionate de la terţi; acestea vor fi
gestionate corespunzător legislaţiei în vigoare. La folosirea substanţelor şi
preparatelor chimice sunt respectate toate condiţiile prescrise în fişele de
securitate a acestora şi în legislaţia în vigoare. Manipularea și utilizarea se face
numai de către personal instruit, dotat cu echipamente de protecție
corespunzătoare și care trebuie să cunoască măsurile ce trebuie luate în caz de
accidente.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile


periculoase
Se returnează la producători.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și


pentru intervenție în caz de accident

În cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și
limitarea efectelor asupra sănătății omului și asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea
în totalitate a efectelor asupra aerului, apelor de suprafață, solului și subsolului.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților


relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților


relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase


Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate
Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente


AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
18
Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase


consumul substanţelor periculoase se consemnează într-un registru special.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare


ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Frecvență de Perioada depunerii


Denumire raport Acces aplicații SIM
Crt. raportare raportului
1 Statistica deseurilor: Chestionar 4: anual 1 februarie - 15 iunie Chestionar 4: PRODDES –
PRODDES – completat de completat de producatorii de
producatorii de deseuri. deseuri.
2 Raportare inventare locale de emisii anual 15 ianuarie-15 martie Inventare locale de emisii
in conformitate cu Ordinul
3.299/2012.
3 Deseuri Ambalaje: Anexa 1: anual 1 februarie - 25 Anexa 1 - Producatori si
Producatori si importatori de februarie importatori de ambalaje de
ambalaje de desfacere, de produse desfacere, de produse
ambalate, supraambalatori de ambalate, supraambalatori
produse ambalate de produse ambalate

- lunar va fi ţinută e videnţa deşeurilor produse conform H.G. nr. 856/2002 privind
gestiunea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportări care vor fi solicitate de către APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 20(douăzeci) pagini și a fost eliberată în 3


exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,

Întocmit,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
19
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
20