Sunteți pe pagina 1din 20

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 465 din
Revizuită în data de 16.07.2015

Titularul activității: S.C. RARAUL S.A.


Adresa: Str. AEROPORTULUI, Nr. 3, Câmpulung Moldovenesc, Judetul Suceava
Punct de lucru: S.C. RARAUL S.A.
Locația activității: Str. AEROPORTULUI, Nr. 3, Câmpulung Moldovenesc, Judetul
Suceava
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

FABRICĂ DE PRODUSE LACTATE ȘI BRÂNZETURI

Poziţie
Cod Cod
Denumire activitate Anexa 1 din Denumire activitate
CAEN CAEN NFR SNAP
CAEN Rev. 2 OM CAEN Rev.1
Rev.2 Rev.1
1798/2007
1051 Fabricarea produselor 37 1551 Fabricarea produselor 2.D.2
lactate si a brânzeturilor lactate si a branzeturilor

Activitate PRTR Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Suceava

Prezenta autorizație este valabilă până la data de 02.12.2019.


Data emiterii: zz.ll.aaaa
Data expirării:

Temeiul legal
Ca urmare a cererii adresate de S.C. RARAUL S.A., cu punctul de lucru din Str.
AEROPORTULUI, Nr. 3, Câmpulung Moldovenesc, Judetul Suceava, înregistrată la APM
Suceava cu nr. 6189/ , în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,
în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru
Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

Și ca urmare a delegării de competență,

se emite:
AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. RARAUL S.A., cu punctul de lucru din Str. AEROPORTULUI, Nr. 3,
Câmpulung Moldovenesc, Judetul Suceava,

Documentația conține:
Fișa de prezentare și declarație

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:


 autorizația de mediu nr. 465/02.12.2009, care se revizuiește ca urmare a unor lucrări
de modernizare realizate în incinta societății (construirea unei secții destinată
producției și depozitării de brânzeturi, lapte praf, zer praf, brânză topită, unt și
smântână, pentru îmbunătățirea și modernizarea fluxului tehnologic, pe o suprafață de
3345,74mp; achiziționarea unor linii tehnologice de fabricare brânză de vaci, telemea,
zer praf și brânză topită; crearea de noi spații de depozitare pentru semifabricate și
produse finite),
 plan de încadrare în zonă,
 plan de situație,
 certificat de înregistrare,
 certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor,
 autorizație sanitară veterinară nr. 6995/17.06.2013,
 buletine de analiză fizico-chimică a probei de ape uzate efectuate de SC ACET SA
Suceava Agenția Câmpulung Moldovenesc,
 contract de prestări servicii nr. 2075/14.08.2014 cu SC ACET SA Suceava Agenția
Câmpulung Moldovenesc,
 contract de prestări servicii nr. 2354/16.11.2010 cu SC MONDECO SRL Suceava,
 contract de prestări servicii de salubrizare nr. 35/01.02.2006 cu SC
FLORCONSTRUCT SRL Suceava Agenția Câmpulung Moldovenesc,
 contract pentru preluarea obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de
ambalaje, precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurile
de ambalaje nr. 2074485/19.12.2007 cu SC ECOROM AMBALAJE SA București,
 fișe de securitate a substanșelor chimice utilizate,
 chitanță tarif procedură de revizuire autorizație de mediu.
Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:
- să asigure salubritatea în zona obiectivului propriu şi să nu afecteze prin zgomot sau
alte disconforturi locuitorii din vecinătate.
- să exploateze corespunzător toate instalaţiile de reţinere a noxelor astfel încât să
asigure încadrarea în limitele admise a poluanţilor eliminaţi în mediu; păstrarea în
condiţii optime de reţinere a particulelor a tuturor filtrelor existente pe instalaţie;
menţinerea în funcţiune permanentă a tuturor sistemelor de ventilaţie.
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
2
- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu
modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002;
- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să
asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această
obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în
domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii
unor cursuri de specialitate;
- să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani;
- să asigure colectarea separată a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă şi să nu
amestece aceste deşeuri conform art.14 din legea 211/2011 privind regimul
deşeurilor, containerele şi recipientele folosite pentru colectarea selectivă a
diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripţionate cu denumirea deşeurilor şi vor fi
marcate în diferite culori prin vopsire sau folii adezive, conform Ord. MMGA nr.
1281/2005;
- se vor reactualiza toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii
şi se va face dovada valorificării deşeurilor cu ocazia controalelor efectuate de
reprezentanţii autorităţilor de mediu.
- titularul activităţii are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia
mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizaţiei de
mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activităţii pe
amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu.
În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, se
modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, se încetează activitatea pe
amplasamentul respectiv, titularul activităţii are obligaţia de a notifica autoritatea competentă
pentru protecţia mediului.
În caz de modificare a proceselor tehnologice, extindere, retehnologizare, aveţi obligaţia de a
solicita revizuirea autorizaţiei de mediu. Înainte cu 45 zile de la data expirării autorizaţiei aveţi
obligaţia de a depune documentele necesare în vederea obţinerii unei noi autorizaţii.
Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea
acesteia, după caz. Autorizaţia de mediu se suspendă de către autoritatea emitenta, pentru
nerespectarea prevederilor acesteia după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un
termen de cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la
eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea
activitaţii este interzisă.
Vă revine obligaţia de a achita sumele datorate la Fondul pentru Mediu în conformitate cu
prevederile OUG. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările
ulterioare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor


acte normative:
 OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.
265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor,
 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 OUG. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările
ulterioare. H.G. nr. 621/2005 cu modificările și completările ulterioare privind
gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje,
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
3
 STAS 10009/88 privind nivelul de zgomot,
 NTPA 002/2005 privind indicatorii de calitate ai apelor uzate descarcate în reţeaua de
canalizare,
 Ord. nr.1281/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru
diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective,
În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are
obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce
modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea


acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei
autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente,
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin
Legea nr. 262/2007
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității
competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului
activității.

I. Activitatea autorizată

FABRICĂ DE PRODUSE LACTATE ȘI BRÂNZETURI

Cod CAEN Capacitate maximă


Activitate UM
Rev.2 proiectată
1051 fabricarea produselor lactate și a 90000,00
brânzeturilor

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)


În incintă se află următoarele obiective:
 Hală de producție și depozit de livrare;
 Spălătorie exterioară cisterne;
 Magazie de materiale;
 Centrală termică;
 Centrală termică (în conservare);
 3 Magazii materiale (în conservare);
 3 Separatoare de grăsimi;
 Rezervoare păcură (în conservare);
 Magazie materiale;
 Rezervor motorină;
 Cabină poartă.

Hală de producție și depozit de livrare, are în componență următoarele:


 sala recepție lapte materie prima
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
4
 sala pasteurizare standardizare lapte
 sala tancuri lapte pasteurizat
 doua sali uscare NIRO SI ADELCO
 sala concentrare
 camera zvantare caşcaval
 stocare si preparare smântână, produse acide si lapte de consum
 hala pasteurizare smântână
 termostat smântână si produse acide
 spatii de ambalare: sala de ambalare smântâna de consum, produse acide si lapte de
consum; sala de ambalare brânzeturi și doua sali de ambalare lapte praf
 sală recepție, pasteurizare şi stocare lapte
 sală de prelucrare
 sală de saramurare
 sală maturare depozit de produs finit
 Spatii de depozitare: o sala maturare caşcaval; trei depozite produse finite si un
depozit de congelare.
 Alte spaţii: o camera CIP cisterne; spatii auxiliare si centrala termica; birouri; magazie
materiale; 2 săli stații spălare CIP - secţia I si secţia II; sala pentru soluţii CIP; laborator
uzinal-analize fizico chimice; laborator microbiologic; trei camere distribuție electrica
(una la etaj si două la parter); spații transformator energie electrică; sală apă gheață și
turnuri de răcire.
 Anexe sanitare: vestiar filtru femei și vestiar filtru bărbați.

Dotarea cu utilaje pe secții de fabricație este următoarea:


Recepție lapte materie primă: 2 stații recepție lapte materie primă cu răcitor, capacitate
24.000 l,
Depozitare lapte materie primă: 4 tancuri izoterm de depozitare lapte materie primă,
capacitate 70.000 l,
Pasteurizare lapte: 1 instalație de pasteurizare şi standardizare lapte şi smântână care
include separator 16500 l/h și standomat MC, 1 pasteurizator lapte 16500 l/h cu dezaerator şi
răcitor pentru smântâna și 2 preîncălzitoare lapte cu plăci.
Sala tancuri lapte pasteorizat: 5 tancuri stocare lapte pasteurizat, capacitate 15000 l și 2
tancuri stocare lapte pasteurizat, capacitate 5000 l,
Preparare smântână și unt: 1 vană depozitare smântâna crudă, capacitate 10000 l, 1 vană
depozitare smântâna pasteurizată, capacitate 10000 l, 1 pasteurizator smântâna 5000 l/h, 1
omogenizator, 1 maşină de ambalat smântână, 2 vane însămânţare smântână și 1 mașină de
fabricat unt în flux continuu.
Fabricare brânzeturi: 5 vane de prelucrare cu încălzire în manta, capacitate 10000 l, 2 vane
de prelucrare cu încălzire în manta, capacitate 5000 l, 2 vane de prelucrare cu încălzire în
manta, capacitate 2700 l, 1 vană de prelucrare cu încălzire în manta, capacitate 3300 l, crinte
presare, 1 vană presă, 1dispozitiv de răcire tubular, 1 standardizator, 1 bandă transportoare,
1 pastificator, 2 creamere brânza de vaci, 2 silozuri depozitare branză de vaci, 2 vane
fermentare smântână, 1 vană smântână, 1 tanc preparare și depozitare saramură, 1 mașină
topire caş şi formare caşcaval, 1 bazin saramurare, 1 preîncălzitor lapte Tetra Pak de
capacitate 10.000 litri/ora, 1 linie fabricare telemea compusă din: 1 pasteurizator 3000l/ora, 1
vană menținere cu o capacitate de 1.500l, 1 omogenizator, 6 crinte brânză, 1 instalație de
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
5
topire grasimi și 1 linie fabricare brânză topită compusă din 2 oale de topire, 2 cuve ambalare
și 2 sprit-uri ambalare.
Ambalare branzeturi: 1masină porționare cașcaval, 1 mașină feliere cașcaval, 1 mașină
ambalat termoformare, 1 mașină ambalat brânză de vaci Hugart, 1 maşină de ambalat sub vid
şi imersare și 1 maşină de ambalat în film termocontractibil.
Depozitare zer: 2 tancuri de depozitare izoterm ,capacitate 70000 l și 2 tancuri de depozitare
izoterm, capacitate 30000 l.
Pasteurizare zer: 1 instalaţie de pasteurizare şi standardizare zer formată din: 1 separator
12000 l/h, 1standomat MC și 1 pasteurizator zer şi răcitor pentru smântână.
Fabricare lapte praf / zer praf: 2 instalaţii de concentrare în trei trepte, 1 instalaţie pentru
concentrare zer prin osmoză, 3 vane de cristalizare zer, 2 instalaţii de uscare prin pulverizare,
3 vane tampon lapte concentrat, linie de dozat şi însăcuit lapte praf (zer praf) și 1maşină de
dozat şi ambalat lapte praf la pungă.

Sistemul de spălare în circuit închis


Staţie CIP 1 (4 tancuri a 4500 l şi 3 circuite tur - retur) pentru spălarea traseelor şi
echipamentelor tehnologice din secţiile: recepţie sala fabricaţie untărie.
Staţie CIP secundară (3 tancuri a 3000 litri şi un circuit tur - retur) pentru spălarea traseelor şi
echipamentelor tehnologice din secţiile de concentrare - uscare.
Staţie CIP cisterne pentru spălarea vehiculelor care transport lapte materie primă.
Staţie CIP 2 pentru spălarea traseelor şi echipamentelor tehnologice din secţia de fabricație
brânza de vaci, telemea, başchiu.

Descriere sistem CIP 1


Sistemul CIP 1 este folosit pentru spălarea tuturor suprafeţelor traseelor şi echipamentelor
tehnologice care vin în contact cu laptele (direct sau indirect).
Spălarea CIP se realizează prin circularea soluţiilor alcaline, acide şi a apei de clătire prin
tancuri, vane, trasee, maşini de ambalat produse proaspete, componente ale liniilor
tehnologice de fabricaţie, fără demontarea acestora şi cu recuperarea soluţiilor.
Sistemul CIP este constituit din:
1. Unitate CIP principală alcatuită din: 1 tanc 4500 litri soluţie preclătire, 1 tanc 4500 litri
soluție alcalină (80-85°C), izolat, 1 tanc 4500 litri soluţie acidă (65-70°C), izolat, 1 tanc 4500
litri soluţie clătire – dezinfecţie, 7 panouri de distribuţie, 1 calculator programare şi urmărire
proces spălare, 1consola programare spălare, 1 tablou comandă, 3 pompe tur, 6 pompe retur,
3 schimbătoare de căldură pentru încălzirea soluţiilor de spălare şi a apei de clătire.
Unitatea CIP principală deserveşte traseele şi echipamentele tehnologice din secţiile
Recepţie - Aparate, Untărie, Uscare precum şi tancurile pentru stocare lapte standardizat.
2. Unitate CIP secundară alcătuită din: 1 tanc 3000 litri soluţie alcalină(80-85°C), 1 tanc 3000
litri soluţie acidă(65-70°C), 1 tanc 3000 litri soluţie clătire – dezinfecţie, 4 panouri de
distribuţie, 1 tablou de comandă, 1 schimbător de căldură cu plăci pentru încălzirea soluţiilor
de spălare şi a apei de clătire, 1 pompă tur și 3 pompe retur.
Unitatea CIP secundară deservește traseele şi echipamentele tehnologice din secțiile de
concentrare - uscare.
Pentru soluția de spălare alcalină se utilizează soluțiile CALGONIT - concentrație max.1,5%.
Pentru soluţia de spălare acidă se utilizează P3 HOROLITH EXTRA - concentrație
max.1,5%. Pentru soluția de dezinfecție se folosește OXONIA AKTIV - concentraţie
max.1%. Soluţiile de spălare şi apa de clătire sunt pompate din tancurile de preclătire, spălare
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
6
şi clătire spre diferite circuite CIP ale sistemului. Soluțiile de spălare sunt păstrate în tancuri
izolate termic pentru reducerea pierderilor de căldură în mediul înconjurător.

Descriere unitate CIP – cistern


Unitatea CIP este constituită din: 1 tanc 1000 litri soluţie acidă, 1 tanc 1000 litri soluție
alcalină, 1 schimbător căldura, 1 pompa retur și 1 panou comandă.

Descriere unitate CIP 2


Unitatea CIP este folosită pentru spălarea tuturor suprafețelor echipamentelor care vin în
contact cu laptele (direct sau indirect). Spălarea CIP se realizează prin circularea soluțiilor
alcaline, acide şi a apei de clătire prin rezervoare, conducte şi utilajele componente ale liniei
tehnologice fără demontarea acestora, cu recuperarea soluției. Aceasta este absolut
necesară, deoarece în caz contrar echipamentul va fi un excelent mediu pentru dezvoltarea
microorganismelor, care mai târziu vor contamina laptele.
Unitatea CIP este constituită din: 1tanc 2000 litri soluție preclătire, 1 tanc 2000 litri soluție
spălare prevăzut cu sistem de încălzire cu abur (temperatura de 83°C), 1 tanc 2000 litri soluție
clătire-dezinfectare, 1 panou de comandă și 1pompă retur.
Pentru spălările bazice se folosește soluția P3 ZLATOL de conc. 1,5%, pentru spălările acide
se folosește soluția de HOROLITH EXTRA de conc 1,3%. Pentru soluția de dezinfecție se
folosește Oxonia aktiv (de conc. max 1%).

Staţia CIP 3 este folosită pentru spălarea traseelor şi echipamentelor tehnologice pentru
fabricarea zerului.
Descriere unitate CIP 3 este formată din: 1 tanc 2000 litri soluţie preclătire, 1 tanc 2000 litri
soluţie spălare prevăzut cu sistem de încălzire cu abur, 1 tanc 2000 litri soluţie clatire-
dezinfectare, 1 panou de comandă, 1pompă tur și 1 pompă retur. Ca soluție de spălare se
folosește P3 - HOROLITH CIP de conc max. 1,5%.

Instalații frigorifice
Societatea are în dotare mai multe staţii frig care deservesc mai multe instalaţii şi spaţii
frigorifice:
1. Instalaţia frigorifică pentru depozitul de refrigerare cu o capacitate de 10.000 kg. Instalaţia
are o funcţionare automată putând fi programată temperatura dorită în spaţiul de depozitare,
valoarea reală a temperaturii fiind afişată pe display-ul programatorului electronic.
Instalația folosește agent frigorific ecologic R404A. Instalația frigorifica funcționează in regim
automat, buna funcţionare fiind asigurate de sistemul de control al temperaturii în spaţiu de
depozitare.
2. Staţie de frig denumită instalație apă glacială.
Instalaţia asigură agentul de răcire necesar recepţiei şi pasteurizării laptelui, răcirii smântânii
şi a altor consumatori. Apa-glacială este recirculată, neexistând consumuri tehnologicede apă
care să impună completarea permanentă cu apă de reţea. Completarea este necesară doar
accidental. Instalația folosește agent frigorific ecologic R404A.
Instalatia frigorifica pentru producerea apei glaciale este o instalatie cu compresie mecanica
de vapori intr-o singura treapta de comprimare și functioneaza in regim automat, buna
functionare fiind asigurata de sistemul de control al grosimii stratului de gheata incorporat in
instalatia electrica.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
7
3. Instalaţia frigorifică pentru depozitul de congelare Instalaţia are o funcţionare automată
putând fi programată temperatura dorită în spaţiul de depozitare , valoarea reală a
temperaturii fiind afișată pe display-ul programatorului electronic.
Instalația folosește agent frigorific ecologic R404A. Instalatia frigorifica functioneaza in regim
automat, buna funcţionare fiind asigurate de sistemul de control al temperaturii în spaţiu de
depozitare.
4. Instalaţia frigorifică pentru depozitul de refrigerare Brânzeturi
Instalaţia are o funcţionare automată putând fi programată temperatura dorită în spaţiul de
depozitare , valoarea reală a temperaturii fiind afişată pe display-ul programatorului electronic.
Instalația folosește agent frigorific ecologic R404A.
Instalatia frigorifica functioneaza în regim automat, buna funcţionare fiind asigurate de
sistemul de control al temperaturii în spaţiu de depozitare.
5. Instalaţia frigorifică pentru depozitul de maturare Brânzeturi nr.1
Instalaţia are o funcţionare automată putând fi programată temperatura dorită în spaţiul de
depozitare , valoarea reală a temperaturii fiind afişată pe display-ul programatorului electronic.
Instalația folosește agent frigorific ecologic R404A.
Instalatia frigorifica cu compresie mecanica de vapori într-o singura treapta de comprimare.
Instalatia frigorifica functioneaza in regim automat, buna funcţionare fiind asigurate de
sistemul de control al temperaturii în spaţiu de depozitare.
6. Instalaţia frigorifică pentru depozitul de maturare Brânzeturi nr.2
Instalaţia are o funcţionare automată putând fi programată temperatura dorită în spaţiul de
depozitare , valoarea reală a temperaturii fiind afişată pe display-ul programatorului electronic.
Instalația folosește agent frigorific ecologic R404A. Instalatia frigorifica cu compresie
mecanica de vapori într-o singura treapta de comprimare.
Instalatia frigorifica functioneaza in regim automat, buna funcţionare fiind asigurată de
sistemul de control al temperaturii în spaţiu de depozitare.
7. Instalația frigorifică pentru depozitul de zvantare Brânzeturi
Instalația are o funcţionare automată putând fi programată temperatura dorită în spaţiul de
depozitare, valoarea reală a temperaturii fiind afişată pe display-ul programatorului electronic.
Instalația folosește agent frigorific ecologic R404A. Instalația frigorifica functioneaza in regim
automat, buna funcționare fiind asigurată de sistemul de control al temperaturii în spaţiu de
depozitare.
8. Instalația frigorifică de Climatizare.
Instalaţia are o funcţionare automată putând fi programată temperatura dorită în spaţiul
deservit, valoarea reală a temperaturii fiind afişată pe display-ul programatorului electronic.
Instalația folosește agent frigorific ecologic R132A.

Spălătorie exterioară cisterne


Într-o clădire cu regim de înălțime P este amenajată spălătoria exterioară pentru cisterne.
Spălătoria este prevăzută cu platformă betonată şi rigolă cu secțiunea l x h = 0,3 x 0,8 m,
respectiv o lungime L=4m, acoperită cu grătar, unde are loc colectarea şi deznisiparea apelor
tehnologice rezultate de la spălătorie.

Centrală termică
Centrala termică nouă este un obiectiv construit în anul 2006 într-o clădire nouă, lipită de
clădirea existentă a vechii centrale termice, este echipată cu cazanul LOQS tip UL-S
10000x16, cu capacitatea de 10.000 kg/h abur la 1,6 MPa, ce alimentează cu abur tehnologic
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
8
procesul de fabricație și are o capacitate de 7,6MW. Cazanul este dotat cu un arzător ce
funcționează cu gaze naturale.

Centrală termică (în conservare)


Centrala termică veche este o construcție de beton armat cu închideri de zidărie ce
adăposteau 2 unități energetice, de tip IPROM. În prezent aceste cazane sunt scoase din uz,
fiind casate.

Magazie materiale (în conservare)


În incinta analizată sunt amplasate construcții realizate pe suprafață betonată, structură
metalică, închideri perimetrale și învelitoare din tablă, care în prezent sunt în conservare și
urmează a fi dezafectate.

Separator de grăsimi
Totalitatea apelor uzate este preepurată mecanic şi refulată în canalizarea orăşenească.
Staţia de pompe este formată dintr-o pompă Cr 150 de 150 m³. Apele uzate provenite de la
corpul principal de fabricaţie, magazie, atelier mecanic, centrala termică, brânzeturi, sunt
colectate în sistem unic şi conduse gravitaţional la instalaţiile de preepurare.
Instalațiile de preepurare a apelor uzate sunt următoarele:
- 3 Separatoare de grăsimi, preluându-se apele provenite de la principalele secții de fabricație
- 2 deznisipatoare la boxa de spălare
- 1 separator de grăsimi la centrala termică care împiedică scurgerea în canalizare, în mod
accidental, a reziduurilor petroliere.

Rezervoare păcură (în conservare)


În incintă sunt construite două rezervoare betonate de păcură aflate în conservare.

Magazie materiale
Date tehnice ale constructiei: Fundatii continue din beton armat
Structura - metalica din stalpi si cadre metalice
Pereti - exterior: panouri sandwish tristrat
Pardoseala: - beton armat.
Învelitoare tip șarpantă, in doua ape, acoperita cu panouri sandwish tristrat.

Rezervor motorină
Combustibilul necesar pentru alimentarea cisternelor (motorină), este depozitat într-un
rezervor suprateran, cu o capacitate de 9 t, dotat cu pompă de alimentare tip PECO.
Rezervorul este amplasat pe o platformă betonată, într-o cuvă metalică. Motorina este
preluată de autovehiculele aparținând de S.C. Albalact S.A. de la staţia de distribuţie
motorină “FILL&GO”, proprietar Rompetrol, amplasată în incintal S.C. Rarăul S.A., conform
Contractului nr. 5/20.03.2009 încheiat cu S.C.”Albalact” S.A. Alba Iulia.

Cabină poartă
Într-o clădire cu regim de înălțime P, realizată constructiv din fundații de beton, zidărie b.c.a și
acoperiș tip terasă, este amenajată cabina portă și sala de așteptare.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
9
Secția de prelucrare a laptelui mai are în dotare un laborator de analize fizico-chimice și
microbiologice pentru materia prima (lapte) și pentru produsele finite.
În incintă mai este amplasată o celulă de afumare cașcaval, ce funcționează periodic.
Dimensiuni coș: H = 5,0 m; Ø = 250 mm; Combustibil utilizat - rumeguș = 1.200 kg/an.

Masini de transport: 5 autocisterne lapte cu o capacitate de 10.000 l; o autocisterna lapte cu


o capacitate de 18.000 l; 3 masini marfa Mercedes Sprinter 2,64 t; o masina marfa Fiat
Ducato 1,1 t; o Dacia Papuc si o Daewoo Nubira. Intretinerea si reparatia autovehiculelor se
realizeaza in service-urile specializate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare,


cantități

Periculozitate
Cantitate

Natura chimică Destinație / Mod de


Tip Denumire Încadrare UM
/ compoziție Utilizare depozitare

Alte materii lapte Materie 0,00 Litri/lun - prelucrare - nu este


primă a cazul
Deșeuri rumegus, Combustibili 1200,00 Kilogra - la celula de pe platformă nu este
talas, aschii, m/an afumare betonată cazul
resturi de cașcaval
scandura si
furnir, altele
decat cele
specificate la
03 01 04

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate Descriere Cantitate UM


Apa rețeaua publică de alimentare cu apă a 22908,00 Metri
mun. Câmpulung Moldovenesc cubi/luna
Canalizare rețeaua publică de canalizare a mun. 20485,00 Metri
Câmpulung Moldovenesc cubi/luna
Energie rețeaua publică de alimentare cu energie 0,00
a mun. Câmpulung Moldovenesc

Alimentarea cu energie electrică se face prin cablu subteran de medie tensiune, prin
intermediul a doi transformatori , de la medie la joasă tensiune. Transformatorii sunt amplasaţi
în clădire închisă, asigurată, proprietate RENEL. Transformatorii sunt verificaţi şi revizuiţi
periodic de către RENEL, conform reglementărilor specifice, astfel încât sunt minimalizate
riscurile legate de funcționarea lor.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
10
S.C. Rarăul S.A. are în dotare o baterie de compensare a factorului de putere, după cum
urmează:
- Două cu capacitatea totală de 180 KVAR compuse fiecare în parte din:
 1 condensator PhMPK 400.3.12,5 capacitate = 12,5 KVAR, 400V,50Hz, producător
Vishay Roderstein.
 7 condensatori PhMPK 400.3.25 capacitate-25 KVAR, 400V, 50Hz, producător Vishay
Roderstein.
- Una cu capacitate totală de 100 KVAR, în staţia de distribuţie ce deserveşte Centrala Apă-
Gheaţă;
 3 condensatori PhMPK 400.3.12,5 capacitate =12,5KVAR, 400V, 50Hz, producător
Vishay Roderstein
 3 condensatori PhMPK 400.3.25 capacitate=25KVAR, 400V, 50Hz, producător Vishay
Roderstein
- Una cu capacitate totală de 75 KVAR, în staţia de distribuţie ce deserveşte Centrala
Congelare;
 3 condensatori PhMPK 400.3.25 capacitate= 25 KVAR, 400V, 50Hz, producător Vishay
Roderstein.
Anul de fabricatie al condensatorilor este 2003. Condensatorii sunt etanşi, nu necesită
schimbarea uleiului. Aceştia sunt garantaţi la suprapresiune, supratensiune, autoregenerare şi
la agenţi de impregnare în ulei fără PCB, uşor biodegradabil, netoxic, rezistent la foc sau
umplere cu gaz inert.
Bateriile de compensare sunt montate în tablouri electrice special concepute şi funcţionează
automat. Producătorul tablourilor electrice complet echipate este S.C.IPROEB S.A. Bistriţa,
anul de fabricație 2003.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității


 Recepționare lapte și analiză microbiană: Laptele de vacă materie primă este preluat
la rampa fabricii prin recepție calitativă şi cantitativă.
 Răcire: După recepționare, laptele materie primă este răcit în răcitoarele cu plăci –
componente ale stațiilor de recepție, la temperatura de 4-6º C, după care este stocat în
vederea procesării în tancuri izoterme.
 Procesare: În continuare laptele este dirijat către instalaţia de pasteurizare şi
standardizare a laptelui de capacitate 16.500 l/h, compusă din schimbător de căldură
cu plăci cu randament de regenerare >89%, unitate de dezaerare, separator centrifugal
cu autocălire, răcitor de smântână care se igienizează în sistem CIP, fără demontare în
momentul igienizării. Laptele este supus unui tratament termic de încălzire la o
încălzire la o temperatură programată >72⁰C, menținut la această temperatură un
anumit timp >20 secunde şi apoi răcit la temperatură de stocare de 4-6⁰C. Scopul
operației de standardizare este acela de a aduce laptele la procentul de grăsime dorit,
corespunzător destinației pe sortimentul de produs fabricat.
 Ambalare se realizează în funcție de sortimentul produsului:
 Lapte praf normalizat 26%gr, se ambalează în cutii 0.250 kg, 0.500 kg și saci 25 kg;
 Lapte praf degresat, se ambalează în cutii 0.250 kg și saci 25 kg;
 Brânza slaba de vaci –din lapte degresat, se ambalează în pahare 500g, 250g,
galeti 5 kg și hârtie vidată de 200 gr;
 Brânză grasa de vaci-din lapte normalizat 1,6%gr, se ambalează în pahare 250g,
găleți plastic 5 kg și 15 kg, respectiv hârtie vidată de 200 gr;
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
11
 Brânză Făgăraș din lapte degresat, se ambalează în pahare polistiren 185 g;
 Smântâna dulce - 35 % grăsime și smântână fermentată - 12% grăsime, se
comercializează vrac;
 Brânză Moldoviţa din lapte degresat, se ambalează în pahare polistiren185 g;
 Brânză Făgăraș Ușor din lapte degresat și smântână fermentată - 8% grăsime, se
ambalează în pahare polistiren 185 g;
 Unt 82 % grăsime, se comercializează în bloc 25 kg;
 Telemea, se ambalează în cutii PVC de 3 kg, 7 kg, 15 kg și folie termocontractibila
de 200 gr și 400 gr;
 Burduf 800g, 1.5 kg, se ambalează în membrane naturala;
 Burduf 300g, se ambalează în poliamidă;
 Zer praf, se ambalează în saci 25 kg;
 Brânză de vaci simplă, se ambalează în pahare polistiren cutii PVC 15 kg și pahare
de 450 gr;
 Urda, se ambalează în Găleți 5 kg;
 Cașcaval, se ambalează în pungă PE 0,250 kg, 0,450 kg, 0,200 kg, 0,350 kg,
2,500 kg; Mozzarella se ambalează în pungă PE 0,400 kg, 1,500 kg.
 Livrare: produsele și subprodusele sunt depozitate în depozitul de livrare de unde sunt
preluate și transportate către beneficiari.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor


naturale protejate
Tip arie Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus Denumire produs/subprodus Cantitate UM Destinație


Alte produse telemea 1500,00 Kilogram/zi comercializare
Alte produse brânzeturi proaspete 4500,00 Kilogram/zi comercializare
Alte produse brânză de burduf 1500,00 Kilogram/zi comercializare
Alte produse cașcaval 4000,00 Kilogram/zi comercializare
Alte produse lapte praf 7000,00 Kilogram/zi comercializare
Alte produse smântână 12000,00 Kilogram/zi comercializare
Alte produse unt 4000,00 Kilogram/zi comercializare
Alte produse lapte de consum 5000,00 Kilogram/zi comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
12
Puterea nominală
a centralei (MW)
Cantitate
Tip combustibil Combustibil UM Tipul centralei

Alti combustibili gaze naturale 0,00 LOOS tip UL - S 7,60


10000 x 16

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe


amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Denumire activitate CAEN Rev.2


Rev.2

8. Programul de funcționare
24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 173 angajați

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu,


din dotare (pe factori de mediu)

Aer
bază (m)Diametru

vârf (m)Diametru

(%)Eficiență
Înălțime (m)

X Stereo70

Y Stereo70
Cod
Echipament
CAEN Denumire coş Poluant
depoluare
Rev.2

1051 coș de fum 11,00 0,90 0,90 Monoxid de Carbon 538399,0 670530,0
0 0
1051 coș de fum 11,00 0,90 0,90 Oxizi de azot 538399,0 670530,0
0 0

Alte surse de poluare

Sursă Tip sursă

Nu este cazul.

Apă

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
13
Pretratare ape pe amplasament

Denumire Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament NU
Detalii 3 separatoare de grăsimi pt. principalele secții de
fabricație, 2 deznisipatoare la boxa de spălare, 1
separator de grăsimi la centrala termică

Tratare ape pe amplasament

Denumire Detalii
Tratare ape industriale în amplasament NU

Sol
Eventualele surse de poluare a solului şi subsolului ar putea fi:
 depozitării materiilor prime, ambalajelor, materialelor şi produselor finite;
 depozitarea substanțelor folosite la spălarea și dezinfecția instalațiilor;
 depozitării necorespunzătoare a deșeurilor tehnologice şi menajere;
 rezervor combustibil;
 funcționării mijloacelor auto.
Alți factori de mediu (după caz)
Nu este cazul.
2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:
Toate depozitele de materiale au suprafețe betonate, iar acolo unde este necesar sunt închise
perimetral şi acoperite. Laptele este depozitat în tancuri metalice, iar peptina utilizată la
coagulare este depozitată în ambalajul original. Ambalajele sunt depozitate în depozitul de
ambalaje. Produsele finite sunt depozitate în ambalaje de hârtie şi carton, folie de polietilenă,
respectiv ambalaje din mase plastice (navete), după caz şi păstrate, înainte de livrarea către
beneficiari, în depozitul de produse finite (depozit frigorific).
3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații,
admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Condiții de
Cod CAEN Rev.2 Denumire coș Poluant VLE UM
referință
1051 coș de fum Monoxid de 100,00 Milligram/normal conținut în oxigen
Carbon metru cub al efluenților
gazoși de 3%
1051 coș de fum Oxizi de azot 350,00 Milligram/normal conținut în oxigen
metru cub al efluenților
gazoși de 3%

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
14
Alte condiții de funcționare decit cele normale: În cazul condițiilor planificate de
funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de
operare în aceste condiții. În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea
alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi
evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de
vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii. Titularul are obligația să ia toate
măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze
deteriorarea calității aerului.
Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

Loc de prelevare Natura apei Indicator de CMA UM


calitate

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți,


frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Cod CAEN Tip de


Denumire coș Poluant Frecvență Metodă de analiză
Rev.2 monitorizare
1051 coș de fum Monoxid de Carbon Discontinua anuala metode
standardizate
1051 coș de fum Oxizi de azot Discontinua anuala metode
standardizate

Monitorizarea apei

Loc de prelevare Natura apei Indicator de Tip de Frecvență Metodă de


calitate monitorizare analiză

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare Indicator de calitate Tip de monitorizare Frecvență Metodă de analiză

Nu este cazul.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
15
Monitorizarea solului

Loc de prelevare Adâncime (cm) Indicator analizat Tip de Frecvență Metodă de


monitorizare analiză

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se


regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale
titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod operațiune
Cantitate

Operațiune
Cod Sursă Denumire
Denumire deșeu UM valorificare /
deșeu generatoare operațiune
eliminare

20 03 01 deseuri municipale din activitatea 0,00 Eliminare D1 Depozitarea pe


amestecate proprie sol si in sol (de
exemplu,
depozite si altele
asemenea)
0,00

2. Deșeuri colectate/comercializate
Cod operațiune
Cantitate

Operațiune
Cod
Denumire deșeu UM valorificare / Denumire operațiune
deșeu
eliminare

03 01 05 rumegus, talas, aschii, 1200,00 Kilogram/an Valorificare R1 Utilizarea in principal


resturi ele scândura si furnir, drept combustibil sau alte
altele decât cele specificate mijloace de generare de
la 03 01 04 energie

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
16
3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu Denumire deșeu Cantitate UM Mod de stocare


03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi ele 1200,00 Kilogram/an pe platformă
scândura si furnir, altele decât cele betonată
specificate la 03 01 04

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod operațiune
Cantitate
Operațiune
Cod
Denumire deșeu UM valorificare / Denumire operațiune
deșeu
eliminare

03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi 1200,00 Kilogram/an Eliminare D 13 Amestecarea/combina


de scandura si furnir, altele rea deseurilor inainte
decat cele specificate la 03 01 de a fi supuse oricarei
04 operatii numerotate de
la D1 la D12

Cod deșeu de echipamente electrice și


Denumire deșeu
electronice (DEEE)

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori Denumire deșeu

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului


Deşeurile menajere sunt preluate de către Serviciul de Salubrizare şi depozitate definitiv la
un depozit de deşeuri autorizat.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor


Se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor de deşeuri şi modul lor de valorificare în conformitate
cu Legea nr. 211/2011 şi HG nr. 856/2002 privind regimul deşeurilor (conform tabelelor din
anexa 1, cap. 1 - Evidenta gestiunii deşeurilor).

7. Ambalaje folosite
....
Tip Descriere Cantitate UM Operație
ambalaj
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA
Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
17
....

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanță chimică periculoasă/ Categoria - Fraza de


Tip Cantitate UM
Categorie de amestec Fraza de risc pericol
Substanțe 7664-93-9 - sulphuric acid ... % 649,00 Kilogram/a R35, H314
chimice n
periculoase
(CAS)
Substanțe - - hydrochloric acid ... % 1,00 Kilogram/a R34, R37 H314, H335,
chimice n H290
periculoase
(CAS)
Amestecuri Altele 0,00

2. Modul de gospodărire

- ambalare: Substanţele şi preparatele chimice sunt depozitate în ambalajele


originale, în spaţii închise, în mod controlat, în condiţii de maximă securitate.
- transport: Substanţele şi preparatele chimice necesare pentru a fi utilizate în
fluxul tehnologic sunt transportate cu mijloace de transport auto ale furnizorilor.
- depozitare: Substanţele şi preparatele chimice sunt depozitate în spaţii închise
special amenajate şi inscripţionate cu modul de utilizare şi folosire.
- folosire/comercializare: Toate substanţele şi preparatele periculoase folosite în
procesul de producţie sunt aprovizionate de la terţi; acestea vor fi gestionate
corespunzător legislaţiei în vigoare. La folosirea substanţelor şi preparatelor
chimice sunt respectate toate condiţiile prescrise în fişele de securitate a
acestora şi în legislaţia în vigoare

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile


periculoase
Se returnează la producători.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și


pentru intervenție în caz de accident

Tip Denumirea substanței Fraze de risc/fraze Cantitate Cantitatea relevantă (tone)


periculoase/Clasa de de pericol maximă Coloana 2 din Coloana 3 din

pericol prezentă cf. Partea 1 a Partea 1 a

Art.2, HG Anexei nr. 1 la Anexei nr. 1 la

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
18
804/2007, HG 804/2007 HG 804/2007
tone

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Pericole și consecințe ale accidentelor


majore identificate
Instalații relevante din punct de vedere Cauze Efecte
al securității

Sisteme de siguranță existente


Instalația Echipamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase


consumul substanţelor periculoase se consemnează într-un registru special.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare


ale activităților
Nu este cazul.
VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Frecvență de Perioada depunerii


Denumire raport Acces aplicații SIM
Crt. raportare raportului
1 Statistica deseurilor: Chestionar 4: anual 1 februarie - 15 iunie Chestionar 4: PRODDES –
PRODDES – completat de completat de producatorii de
producatorii de deseuri. deseuri.
2 Raportare inventare locale de emisii anual 15 ianuarie-15 martie Inventare locale de emisii
in conformitate cu Ordinul
3.299/2012.
3 Deseuri Ambalaje: Anexa 1: anual 1 februarie - 25 Anexa 1 - Producatori si
Producatori si importatori de februarie importatori de ambalaje de
ambalaje de desfacere, de produse desfacere, de produse
ambalate, supraambalatori de ambalate, supraambalatori de
produse ambalate produse ambalate
4 Deseuri provenite din uleiuri: anual 1 februarie - 31 mai Chestionar 2.1: Generatori
Chestionar 2.1: Generatori uleiuri uleiuri exclusiv service-urile si
exclusiv service-urile si PFA PFA
5 Raport privind conformarea activitatii anual Perioada 1aprilie - 30 Registrul Integrat: NONIED
cu prevederile autorizatiei de mediu - mai pentru anul de
Registrul nonIED raportare n-1
6 Substante chimice periculoase - anual 1 februarie - 15 iunie Substante Chimice
Import/productie/utilizare substante/ Periculoase
amestecuri periculoase si artricole cu
substante restrictionate

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
19
Alte raportări solicitate de către APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține ...() pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.


....

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Vasile Oșean

ŞEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
Ing. Constantin Burciu

Întocmit,
Chim. Adina Hobjîlă

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str.Bistriței, nr.1A, Suceava, Cod 720264
E-mail:office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059
20

S-ar putea să vă placă și