Sunteți pe pagina 1din 1

Prezentare generală

Unul din obiectivele specifice urmărite în cadrul Componentei I („Excelența științifică”) a programului
specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 este
consolidarea competențelor, formarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor prin acțiunile Marie
Skłodowska-Curie („acțiunile Marie Curie”).
Acțiunile Marie Curie vor fi deschise pentru activitățile de formare și dezvoltare a carierei din toate
domeniile cercetării și inovării, de la cercetarea de bază până la preluarea pe piață și serviciile pentru
inovare. Domeniile de cercetare și inovare, precum și sectoarele vor fi alese în mod liber de candidați.

În toate activitățile descrise mai sus, se va acorda o atenție deosebită încurajării participării
întreprinderilor, în special a IMM-urilor, precum și a altor actori socio-economici. Toate acțiunile Marie
Curie promovează colaborarea pe termen lung între instituțiile de învățământ superior, organizațiile de
cercetare și sectorul privat, ținând cont de respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Mobilitatea este o cerinţă cheie în acțiunile Marie Curie. Cercetătorii au astfel posibilitatea de a acumula
experienţă peste hotare şi de a-şi completa instruirea cu competenţe sau discipline utile pentru propria
carieră.

Acţiunile Marie Curie vor fi deschise participării cercetătorilor și personalului de inovare, precum și
universităților, institutelor de cercetare, întreprinderilor și altor agenți socio-economici din toate țările
Uniunii Europene, inclusiv din țările terțe.

Principiile Cartei europene a cercetătorilor și ale Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor,
care promovează recrutarea deschisă și condițiile de lucru atractive, vor trebui să fie aprobate și aplicate
de către toți participanții care beneficiază de finanțare.

Cele patru direcţii majore de finanţare prin acțiunile Marie Curie vor fi următoarele:

1. Reţele inovative pentru sprijinirea cercetătorilor debutanți(vizeazăformarea inițială a


cercetătorilor și a candidaților la doctorat din statele membre și din țările associate, prin intermediul
sprijinului acordat programelor de formare în domeniul cercetării selectate prin concurs la nivelul
Uniunii, realizate de parteneriate între universități, institute de cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alți
agenți socio-economici din diferite țări din Europa și din afara acesteia).
2. Burse individuale pentru sprijinirea cercetătorilor cu experienţă (cultivarea excelenței prin
intermediul mobilității transfrontaliere și inter-sectoriale)
3. Cooperare internaţională şi inter-sectorială prin schimb de personal de cercetare şi
inovare (urmărind stimularea inovării prin intermediul schimburilor transversale de cunoștințe)
4.Cofinanţarea programelor regionale, naţionale şi internaţionale de doctorat
şipostdoctorat (urmărind creșterea impactului structural prin cofinanțarea activităților).