Sunteți pe pagina 1din 20
aa/oe/2e04 98:22 \ enaa21 2107966 ee CONGTTRANS olentin, NW Elena: Garofit (48) 2 eg SR EN 998-2 gy Decembrie 2002 STANDARD ROMAN Indice de clasificare_H 34 STANDARD ROMAN ___inese se ute APROBARE SPECIFICATI ALE MORTARELOR PENTRU ZIDARIE Partea 2: Mortare pentru inzidire ‘Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar Specifications des mortiers pour magonnerie - Partie des montage jortier Aprobat de Directorul General al ASRO la 4 decembrie 2002 Standardul european EN 988-2:2001 are statutul unui standard roman GORESPONDENTA | Acest standard este identic cu standardul european DESCRIPTORITIT | Zidar EN 998-2:2001 This standard is identical with the European Standard EN 998-2:2001 La présente norme est identique a la Norme européenne EN 998.2:2001 mortar, specificatie, montaj ‘ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO), ‘Adress postal: et. Mendeleev 21-25, T0168, Bucs iecja Genstaw Tei nao 2119090 Far 40s Boge 30 Directin Standarcizare: Tel. +40 1310.48.08; 440 1 310,400, Fax. +40 1315 5870 @ASRO ‘Reyadacoren eau vlan noprls cau paral a vezenthleandard nonce pubic prin orca procedea (Glactoni, mecanic locplre, macreimare ec) este trad daok nu exnts acon sas a Ref SR EN EN 998-2:2002 Eat 1 sts Tabor DOZAJE UZUALE PENTRU MORTARE DE ZDARIE CU CIMENT, VAR §1 CENUSA DE CENTRALA TERMQELECTRICA (CONSISTENTA LA CON ETALON = 8 en) CUIALA CUVARS Je UZUALE PENTRU MORTARE DE TEN OTA CIMENT ‘ao peta amar —~ e oe = 8.7 0 ve a Tobe DOZAJE UZUALE PENTRU MORTARE DE ZIDARIE CU ARGILA $i IMENT ‘one - La ann do mar 480 pot acu 0.1.07 pips pore ne veo sce were | toy a 4s, Ponumerrl ensis su tered aca 1005 Fa88 ti | een | erst a ae ae | aon cron 8, crecazs0 vor ese doses 88. ai w FB | WO so es dosh sth 6088 cae cortege oe cst ee 0 rms 02 7 enon atom en eatin ks ma ca tavern ce sing % ie ca eee SUAS AED, ees area 7, pn oa stne nas wie ee sagen [soz [1st] 2 Hs [cea | 5 |r M502 [eirang's | 250 “ave O60 | 18 | 1.181600 MiG [enenesis | - ——275_fowws {60 110-00 34 Strat vol a tncuieer sea exactagln-un mortar donut "tne, de aceees compari cua satu de grund, eventulcuo canale mol rare de ar 080 pnt ex, vat rors vo8e/a0/e0 osezoreizer0a Beret} ‘3. COMPOZITIA MORTARELOR 4. Dozaole ceualo perins motaree de 28rie ps baxt de var $i rt, 2370 pot A uflzle ferS eer preiminare in cand focsitt ro natural (orto STAS 1657-76), sunt Indcae abel 3, pert in do zc pe baz8 fo cinen! coruga da cenralstrmealecica In tbelul 4. far oe pert moterele de zidrie pe haza de arg $1 nt unt oat Ta abe. Tabeluts DOZAJE UZUALE PENTRU MORTARE DE ZIDARIE GU VAR §I ‘MENT aie part Ta eee =el 3) 63) | “cary | “came — jm) |) tartar Fa fete aa re 43. Dozaele uzval pons martale de tenuis ve ozs ce var 5) ‘ier, fn carl nsipurlr nature (STAS 1657-76), sunt dale i tbat 6 ent mortzrele ds tenculld pe bazi de cimenkcenugs do centalé fexmosiecicd gi vat In label 7, ir cate pont mortrele do toncuild po ‘baz do arglcimert sunt dte in tet 8. as a Tsecereeeee aioe zai Sea 3/88/2084 08:23 enan2izie796e 2 CONSTTRANS Face 02/20 Preambut national ‘Acest standard reprezint versiunea romana a textului In limba englezs 2 standardulul european EN 998-2:2001, Corespondente dine stendardele curopane la care se face referire si standardele romfine este urmitoarea: EN 1015-1:1998, lot SREN 1015-1:2001 Motode de incercara a mortatelor pentru 2kdarie Partea 1: Determinarea distriputlel granulometrice (analiza prin cemere ) EN 1018-2-1998, IWC SREN 1016-2:2001 Matode de incercare a mortarelor pentru zidaria Partea 2: Luarea probelor de mortar din gramada si pregatire ‘ncerean EN 10156:1998 WOT —- SREN 1015-6:2001 Metode de Incercare a mortarelor pentru zidérie Partea 6 : Determinarea censitatl sparente 9 mortarull prosepit EN 1015-7-1998 WOT — SREN 101S-7:2001 Metneta de Incercare a mortaretor pentru zidérie Partea 7 : Determinarea cantitti de aer din mortarul promspat IOT — SREN 1015-9:2002 Matode de incereare @ martarelor pentru zidatie- Partea 9 ‘Determinarea lucrabiitati i timpul de punere in opera a ‘mortarulul proaspat EN 1015-10:1999, wr SREN 1045-10202 Metade de incercare a mortarelor pantru zidario- Partoa 10 ‘Determinarea densititil aparente a mortarulu intr EN 1015-11-1999 {OT SREN 1018-11.2002 Metode de incercare a mortarelor pentru zidatie~ Partea 11 Determinares rezistenjel ls incovotere gi compresiune a ‘mortaralulintare EN 1015-17:2000 (WT — SREN 1018-17:2001 Metode de ineereare a mortarelor pentru zidérie Pertea 17: Determinarea continutulul de sarun solubile ain mortarele proaspeta preEN 1982.3 - 0 EN 1745 - = Pentru aplicarea acestui standard se utilzeaz’ standardele europene la care 2 face referire (respectiv standardele romane identice cu acestea). ‘Simbolul gradutui de eckivalenta (IDT - Identic), conform SR 10000-8, ‘Standardele europene la care se face referire gi care nu au fost adoptate ca stumlarde romaine pot fi Cconsullate sau comendate ia Asociatia de Standardizare din Romania, 3/98/2084 0:23 _pean2i 2167566 — CONSITRANS, pece a3y20 STANDARD EUROPEAN EN 998-2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM. August 2001 les 91.100 10 \Versiunea roman’ ‘Specificatii ale martaretor pentru zidarie Partea 2: Mortare pentru inzidire ‘Specification for mortar for Specifications des mortiers Festlegunger fur Mérter im masonry - Part 2: Masonry pour magonnerie ~ Partie 2: Mauerwerksbau - Teil 2 mortar Mortiers de montage Mauermértel ‘Acest standard reprezinta versiunea romAnd a standardului europeen EN 988 ~ 2:2001. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelagi etatut ca si vorsiunile ofciale gi a fest publicat cu permisiunea CEN. ‘Acest standard european a fost adoptat de catre CEN la 5 august 2000. ‘Membtii CEN sunt obligati $8 respecte Regulamentul intern CEN/CENELEC, core stipuieaza condiile tn ‘care aeestul standard european | se atribuie stztutul de standard national, fard nici o medicare. LUstele actualizate ¢ireferintele bibliografice refertoare la aveste standarde nationale pot fi obtinute pe baza de cerere eétre Secretariat! Central sau once membnu CEN, ‘Acest standard european exist8 fn trei versiuni ofciale (engleza, francezd, germana).0 versiune in oricere ata mba, reslizaté' prin traduceren sub responsabiltates unui membru CEN, in limba sa national si notitieata Secretariatulsi Central, are aceiagi statut ca i versiunile otciale ‘Membr CEN sunt organismele nationale de etandardizare din urmétoarele tBri: Austria, Belgia, Danemarca, Elveta, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Wanda, italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegin, landa. Portugalia, Republica Cah’, Spania, Suedia. cEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE European Committee for Standardization Comité Europeen ge Normalisation Europaisches Komitee fr Normung ‘Secretariat Central: rue de Stassart, 36 B - 1050 Bruxelles ‘2007 CENT Drepturile de repreducere sub orice forma grin oricu fed euni resonate In lumea tntreaga membrilor nationall CEN. Ref: EN 998 2:2001 RO vores cana 88: eoaazizie7965 conctTeans Pace 04/20 SR EN 998-2 Cuprins Pagina Preambul... Introducer en 7 4 Domeniu de aplicare. 2 Referinje nomatve 3 Termeni si defini 4 Mater prime. sone ne a ss 6 Specticate gi clasificare mortare pentru tnzidie 7 Marcam si etichatare 8 Evaluare conformitate. fan A (nm) -Egantanarea penetra de tpt care tact decrgeste independent... ‘Anaxa B (format) -Uilzaea elemertelor pent zis gio mortarelor pent gre Bibliografe... sea021 2107366 —— CONSTTRANS Face 05/20 ‘SRN 008.2 Preambul ‘Acest standard european a fost elaborat de Commeru! Tehnic CEN/TC 125 "Zidane", al clrul secretariat este setinut de BSI. ‘Acest standard european trebule $8 primeascd stalutul de standard national, fie prin publicarea unui text ‘dentic, fle prin ratileare, pend cel tarziu in decembrie 2001 si toate standardele nationale in contiacietic, trebule anulate pnd cel tarziu In decermbric 2001. ‘Acest stondard auropaan a fost elaborat In cadrul mandatulu primit de CEN din partea Comisie! Europene st Asociatie! Europane a Liberului Schimb s1 spriin® condiiie principale ale Directivel pentru Produse de Constructt (88/CEE) ‘Anexa A a acestui standard european este normativa, anexa @ ecto informativa, Conform Regulamentului intern al CEN/CENELEG, arganismele nationale de standardizare ale urmatoarelor 81, sunt obligate s4 pund th aplicare acest standard europess,, Austra, Belgia, Danemerca, Ehetia, Finianda. Franta, Germania, Grecia, iianda, Islands, ftalla, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olande, Portugalia, Republica Cana,” Spania gi Suedta 23/08/2004 0} eodozizie7966 CONSTTRANS SREN 998-2 Introducere Caracteristicle obigatori pentru un mortar sunt prezentate in utitzzrile lor. Sunt clasificate In doud grupe: cele legate de mortarul preaspat, neinton si cele legate dee mortarul fn. ‘Anewa R este 0 anexé informativs, care indicd.sugestii pentru aplicatile si utiizrile elementelor si a mortarului pentru zid&rie in concordant& cu domenial de aplicare al acestun standard. La or cctuald, nu ste posbil de a defini o spectficatie seu 0 metoda de Incercare adaptata pentru determinarea edorentei mortarului pentru Inzidire la elementele pentru zidane. Totusi, acest project de standard tine seama indirect de acest aspect prin incercarea la forfecare efectusld pe elementele pentru zidatie Face 06/20 93/06/2004 28:23 aadnrizterses CONSTTRANS PAGE 07/20 SREN 998-2 re 1 Domeniu de ap! Aceast® parte a sternJardului european EN 998 stabileste conditile mortarelor pentru zidarie (de legtura, de resture si pentru umplerea unor goluri sau defecte In zidarie) utlizate la zidaru (de exemplu fa zidarie ‘parent sau la tencuials, structuri de zidarie portant sau neportanta, include 1 perelh despartiori de Captugire 57 de cietibutie, pentru construct gi construct civil {in vederea obtineril unui standard pertormant, acest standard se refera numat la caracteristiclle produsului si nu la metoda de obtinare, exceptie, cazul cand aste inevitabilé desericrea caracteristiclir produsul. Accst standard dafineste. pentru mortarele proaspete, performantele privind lucrabiltstea, continutul de ‘coruri, continutul dewer, timpul de punere tn opera (pentru mortareic In etrat subtir) 1 densitatea, Pentny mortarele intarte sune. definite performantele privind rezistenta la compresiune, aderenta, durablltatea i Proprietilie termice gf-tensitatea. Toate performantele sunt masurate conform metodelor de incercare ‘corespunzitoare defiritedn standarde europene distincte, Prevede de asemenea evaranrea conformitsii produ or cu acest standard european, ‘Acest standard european cuprittie consitile pentru marcarea produselor. ‘Acest standard se aplica la toate mortarele pentru zidarie definite fa 3, cu exB86Tia morterelor preparate pe ‘gantier, Tohisi, acest standard sau Owarte se poate utilza Impreund cu.<@MMrile de practica gl speciicatile. rationale corespunzatoare in domeniu?enortarelor preparate pe garter 2 Reforinte normative ‘cost sandars european cuprinde prin refer date A nedotate, proveder din ake publica. Aceste Tofernte normative curt ctate Tn lecutle corespancaiae, in tex. la Publiaile sunt enumerate rms jos, Pont refeniele date, mocficanle seu revauelerecuse utero publi respecive fu 20 epicd Scosti standard eUlopean dec dacs acentewsaunt itrodvse prin modiicare sau revue. Pert Tefrneie nedelte, 2 opicA utma ede a pubemiesla care so face refer (nclsiv amencamenele). EN 1015-1 Methods of test tafimorar fu gnascnry ~ Part 1: Determination of particle size distribution (oy sie analysie) EN 10152 Methods of 4g@t for mortar tor masgnry — Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation f test mortare EN 10156 Methate of test for mortar for masonny’® Part &: Determination of bulk deneity of _ tresttmertar EN 1015-7, AStrode of test for martar for masonry ~ PafB7: Determination of ar content uf fresh tnortar EN 10158 Methods of test for mortar for masonry ~ Part Determination of workable ite and correction time of frash mortar EN 1015-107 Methods of test for mortar for masonry — Part 10: fteterminaton of dry bulk density cthardened mortar ew 10g Mainads of test for mortar for masonry ~ Pant 11: Betermination of flexural and compreesiva strenath of hardened mortar eiet6.17 Methods of test for mortar for masonry ~ Part 17: Determination of water soluble cchlurkte content of frach mortar EN 10823 Methods of test for masonry ~ Part 3: Determination of intial shear strength EN 1748 ‘Masonry and masonry products ~ Methods for determining design thermal 23/08/2004 eean21 2107966 CONSTTRANS SR EN 998-2 3 Termeni $1 definiti: Pentru necesita acestui standard, se aplica urmstoni termeni gl defini. 3.1 Mortar pantru inzidire . Amestec compus dim unul sau mai multi onti mineral, agreaate, apa, $i Uuneon aditivigileau adaosi 3.41 mortar proaspit Moner bine amestecat 5] pregalt pentru utlizare. 3.2. Tipuri de mortar definite conform madului de obtinere 3.21 mortar performant.. Mortar a cArsi compeaite gi metndA de obtinere este aleasd de producstor in vederea obineti caracteristicior specificate (concept de performanta) 3.2.2 momar de reteta : Mortar produs conform unor preseriptii predeterminate, si ale aru proprietati ‘ezultate sunt funetie de proportile constitventlor declarat!(natiune de reteta) 3.3. Tipuri de mortar, definite tn functie de utiizart 2.2.1 mortar pentry utilizare curents : Mortar utiizat in rosturi cu stratun peste 2 mm gi in eere sunt utlizate numai agregate cu masé nermald 3.3.2. mortar pentru straturi subtiei: Mortar porfermant pentru realzarea unor straturi cu grosime Cuprinss intre 1mm si 3 mm 3.2.3 _ mortar ugor pentru zidane : Monar performant pentru 2idarie avand densitatea in atare uscata mal ‘mid sau egald cu 0 valoare indicata (2 se vedea 5.3.4) 3.4 Tipuri de mortar definite conform cu locul sau modul de obtinere 3.4.1 mortar industrial: Metter dazst gi omestncat tn uzind, Poste 2 fe livrat sub formé de ~ mortar ‘scat gata pregétit pentru amestecarea cu apa sau sub forma da "mortar proaspét” gata preyait pentru utizare, 2.42. mortar semifabricat industrial : Mortar care este descrisa 34.2.1 seu 3.4.2.2. 3.42.4 mortar predozat : Toti constauent! sunt dozali seperat Tn uzind gi an liveazB pe santier unde cunt ‘amestecati conform refetel gi conditlor indicate de producttor. 3.4.2.2 monar preemestecat de var - nisip: Constituent sunt dozat! gi amectecati in using ai livrati pe Santier unde sunt addugafi ali constituent defint si furnizati de producitor (de exemplu ciment) 3.4.3 mortar praparat ge santier ° Mortar compus din constituentiiindividuali dozati gi amesterati pe santier 32.5 Llant: Material utlizat pentru a fega un ansamblul de particule solide in vedere formar unei mace compacts, de exemplu : ciment, vat. 3.8 Agregate : Meteriale granulare care nu contribuie la reactia de inkérire a mortaruit 37 —_Aaditivl: Materiale adiugate in cantitiyi mici In report eu mash lantului din mortar tn vedere cobtineri unor madificari specifice a caractenstcilor sale. 3.8 _ Adaoauri: Materiale anorganice fine (nu agregate sau lianti) care pet fi adaugeta In mortar pentru a ‘Imbuntat proprietfiile in vederea obtinerii unr caractersticl speciale. 3.9 Aderenta ; Adeziunea perpendiculard a stratulul intre monar $1 elernentul pentru zidsrio 310 Valoarea declarath : Voloarea pe cam un produc8tor este sigur ci o va alinge, tinand seama de ‘delitatea tneeredel ¢iabatares masurart Pace 0a/20 ea/ee/2en4 e8:23 — enaeaizi07ac6 CONSTTRANS ase 09/20 SREN 996-2 3.11 Zidlrie expusa ta conditi severe : cidarie sau elements puniru zidarie expuse la 0 coturatie de ‘ap8 (plet abundente, ape subterane) cu frocvente cicluri de inghet dezghet, care au in vedere conditile ‘limatice gi nu diepun da mijoace de protect, 3.12 _Zidlrie expusd fa conditi moderate : Zidérie sau elemente pentru 2ktiie oxpuse la umiditate elute ingle} deaghet, altale doodt ealaincluce in extagora "ziddria expusii la condi severe” 3.13. Zidlrie expusé ta condifil pasive : Ziddrie sau elements pentru zklérie care nu sunt In general ‘expuse fa umiditate sou la clclun de tnghet dezghet. 4 Materii prime 1 Liang! mineralt Materiala minerale 2 ciror apttudine trebuie stabil pentru a fi utilzafe in mortare. Cand standardele ‘europene EN sunt adoptate gi reteaza utlizarea liantior mineral in moriare, se stableyte ullizarea acestor fianf [NOTA - in cazul absentei unu standard european, prestandard european, agremenisle tehnice europene Bau specicaile nafonale care rateazd lanpi mineral sitzat la mortare pot luale in considera. 42° Agregate Materiale minorale @ caror uplludine trebule stebitkS pentru 2 fi utllzale in moriare. Cand etandardele ‘europene EN sunt adoptate gi trateazd utiizarea agregatelor In mortore, se stablleste utlizarea acestor agregate. NOTA - In cazul absonjei unui standard european, prestandard european, agrementee tehnice eufopene sau Specficaide naenalo care trateaza agragatele minerale uiizae la mortsre pot § luate tn considerare 43° Aditivi Atv a ciror apttudine trebuie stabitS pentru a fitz In mortare, Cand stondardele europerne EN sunt ‘edoptate 9 treteaza uilzares adtivlor corespunzMtori pent mertare, se stabllete utlizrea acestor adv. NOTA 1 Jn soon una sanded ewcpaan, pratanderd wiropean, aorta wince suspen om specticatile najonale care trateaza adlivi corespurzitorimortareior ‘considerare. Uizal In morarele de refplt, mural dak foc parte din reteta amaestecuiui speciicat in documentele do ‘ering publicate gi admize, NOTA 2 - Aditi pot aeaugai ca 9i cmnetituent separa sau pot f preamestecay In ant 9 sunt clasticat Rincjie ce performaniele lor Advi care pot f uilzat! sunt de exempls: a6tM peru anrenerw de ar (portestor), reduedton de apa (fhidifcetor) refindton de apd (plastinan(),hidrofug, adit pentru amelorarea ‘screnf),intraiton gi arceloraton de p23, antiga 44 Adaosuri ‘Adaosuri a ciror spttudine trebule stabiitd pentru a fi utiizate in mortare. Dac standardele europene ‘exist’ gl trateszA ublizarea adsosurior pentru mortare, se stablleste 8 se utlizeze nceste adacsuri NOTA 1 - In absenta unui standard european, prestandard european, agrementela tehnice suropene sau specticafile najonele care trateaza adacsurle corespunzatoare mortareior pot f kale In considerare. ‘Adeosurile pot f|uiizate in mortarele de refeta, numal daca fac parte din refeta emesteculu! spectagt th ocumentale de referita publicate gi adic NOTA 2 - Adeosurle sunt, de axemplu: fre, flere, cenus! volanto, prat de pstrs, puzzoiane si pigment Ccalnean. Adaoeurle pot 38 fe addugate ca gi componente distncte sau pot fi preamestecate In Fant, 83/80/2084 98:23 epanzizia7ece CONSTTRANS SREN 998-2 45 Apade amestec Ana de amestec @ cérei eptitudine trebule stabiita pentru a fi utiizsta In mortare. Daca standardele ‘europene exista si trateazé uliizarea apei de amestec pentru mortare, se slablleste 38 se utilzeze eccost® apa. NOTA - In absenja unui standard european, prestandart european, apfementele tehnice eurepene sau ‘specticatile nationale care trateaza epa de emestes, pat f lua in Considerar. 5 Conditil 51 Generalitat i caracterstcile specificate In acest standard, sunt definte in functie de metodela $i provedurie de incercare mentionate in acest standard. Criterile de conformitate prezentate in paragrafele urmatoare se ‘oford la incorctiile de tp infiale (a se vedea 8 2) gia cele cfectunte pe probele prelevete independent (a se vedea Anexa A). Peni evaluarea productiel. producstorul defineste enteriie de conformist. ii documentatia de control a producti! in uzina (a se vedea 8.3), 52 — Caracteristici pentru mortarul proaspat 521 Lwerabiitatea Lucrabiitatea trebuie declaraté de producator. Atunci cand esantionarea se efectueaz’ conform EN 1015-2 431 incercatea conform EN 1015-9, lucrabiftates nu trebule sf fie mai mica decat veloores declarat, 5.22 Confinut de clorurl Continutul de cloruri al mortaruil livat nu poate depagi 0,1%Cl In masa de mortar uscat, atunci cfnd ‘mortarul este egantionat conform EN 1015.9 si incercat conform prEN 1015-17, se ulizeez’ medul de lucrd {de la determinarea continutului de sdruri soluble in solutie sau prin calcul bazat pe determinarea contnutulul de ioni de clor din constituent mortarvui 523 Continut de ser ‘Clind utlizarea este conaitonata de marca mortarului pentru tnzidire, velnavea continutulul de ser trebuie declerata de producstor. Cand esantionares se efectueaza conform EN 1015-2 9l Incercarea conform EN 1015-7, continu de aer trebule s8 se sttueze In intervalul dectarat. ‘in cazul mortarelar pentru inzidire, atunci efind sunt utlizate agregatele peroase, confinutul de aer poate fi evaluat, in med aornatv, prin determinarea densi mortaruiui proaspat conform EN 1015-6, 5.3 Caracteristici pentru mortarul intarit 53.1 Rexistenta la comprosiune Pentru mortarele perormante, rezistenja la campreciune a mortanilui pentru Inzidire trebuie declaraté de Produsiter, Preducatorul poate deciara clasa de referingS la compresiune conform tabelului 1, in care rezistenta la ‘compresiune este notati cu “WM urmatd de clesa de rezistenté la compresiune tn Nimm*: Tabelul 4 ~Claze de mortare Pot exista gi ate clase de marca reprezentand multiply de &, PAGE 10/20 83/98/2084 8:23 epanzizie7966 CONSTTRANS Page a/20 SR EN 998-2 Pentru mortarele de rezistent& amestecul proportilor tuturor constitientior al rezictanta la compresiine corespunzatoare trebuie declarate de producdtor pe baza documentelor de referinfé publicate si recunescute Cand egantionarea se efectueazé conform EN 1015-2 si Incercarea conform EN 1015-11, rezister Compresune ra ttebuie £8 fe mal meB deed valoorea decarata sau decat @ caselor do renter la Compresiune ceciarate, ‘Dac continutul in var al mortaruiui este mai mare sau egal cu 50% din volumul tota) al masel fiantulul, producatorul trebuie 88 il dectare. B32 Adernnja (Cénd utitzarea mortarulul pentru Inzidire este condilionata de marca, aderenta mortarului pentru Inzidice in Combinatie cu enumite tipun generain da elemente pentru zidBrie trebuie dectarata de produciter, Trebuie precizate concitjonarea elementelor pentru zidarie gi/sau proprietatile de absorb, ‘Alunci cand nu este disponibila o metoda directa de determinare a aderenfel, rebuie incercats rezistenta initial ta fortecare, Cand egantionarea se efectueazi conform EN 1016-2 $i Incercarea conform EN 1052-3, utiizand conditjonarea speciicsta sau proprietiie de absorbtic a elementelor pentru zidérie, rezistenta Inijald la forfecare nu trebuie 6a fie mal mica dectt valoarea deciarata, NOTA. Aderante depinde de tou! moraruis, de clomentele pent ziddrie gi de candifile de punera in ker 53.3 Durahilléate Cand 0 metoda de incercare europeand nu este disponibilé, nici o refering a o anumitS incercare nu este at 7a calcul in acast standard. Cu titul de dispaziie tranztorie, aptitudinea de utiizare a mortaruiui pentru Inzidire in condifi de mediv severe, moderate sau pasive trebuie evaluat pe buca rezultatelor la ineorcare ‘ealizate intr-un laborator autorizat, plecind de la experienta producdtorului In materie de comportare tn Ieru, $¥SaU experienia se practi de utlizare in dferte conditii de expunere (a se vedea Anexa 8). [NOTA . Factor abigatori de formare pentru condijile de medi sunt temperatura 8! condi de uma si de _Bremenea prezerya cventusielot cubetanfe agresive In evaluatea Wor este necesar a so ublza expenen(a local ‘Sau Waditonald gisau cernjate do prowcinre corespunzstosre. 5.4 Densitate (mortar intérit in stare useata) Cand utlizarea mortarului pentru Inzidire este conditionsta de marca, Intervalul valorlor densitatii pentru mortarul intr trebuie declarat de producdior. Cand egantionarea se efectinazA conform EN 1015 — 2 gl Incercarea conform EN 1015 10, densitatea mortarului pentru Inzdire trabuie situata In intervalul de valor declarat La mottarele ugosre pentru Inzidre deneitates trebule sé fi mai mic’ sau egal cu 1600 kg/m. 538 Caractaristicltermice Cend utitzarea murtarului pentru inzidve este candijionat de merca, producatarul trebuie s@ indice valor teoretice ale caracteriticllor termice ale produsului, prin referire la EN 1748. Le mortarele usoare pentru inaidte tpl agregotolr trebuie deciarat de producstor. 5.4 — Condifil suplimentare pentru mortare in straturi subtiti 544° Generalitit Mortarele pentru straturl Subfiri trobule s& satisfac caracteristicle indicate la $2 al 6.3, completata cu cerinlele urmatoare, $42 Agregate Dimensiunile agregatetor trebule 98 fie de lo 0 mm pand la 1mm gi trebuie sé treach 100 % prin sita de ‘11mm, cand egantionarea se efectueazs conform EN 1015 — 2 gi incercarea conform EN 1015~ 1 B3/0e/2604 88:23 enanz12107966 CONSITRANS Pace 12/20 SREN 9982 543. Timp de punere in lweru Timpul de punere in tucru al mortarului pentru inzidice nu poste f1 cfectueaz’ conform EN 1015 —2 gi incerearea conform EN 1015 —8. lai mic de 7 min, efind egantionarea se 544° Luerabilitate Luctabiitates morterclor in straturi subgri nu trebuie 9 fle mai mica de 2 h, cand egantionarea se ‘efectueaza conform EN 1015-2 giincercarea conform EN 1015 ~ 9, 5.5 Amestecarea mortarulul pe gantier acd echipamentele, procedeele sau timpii de amestecare speciicati neces 8 se cunoased, ature’ trebuie declarate de preducator. Imestecarii pe gantier trebule NOTA - Timpul de amestecare se mascaré din momentu in ear fo constituents mortaruul sunt adaugas. 6 —_Specificatie $i clasificara mortare pentru inzidire 61 — Specificatie de produs . Producatorl tebuie 28 declare caractersticle mottarelr. ‘Specificatia trebuie $4 cuprinda urmatoareie: = ural ilu i data publi acestui standard european; + humele preducitorutui; ~ codul sau data producerii; ~ thul de murtar (a se vedea 32, 3.3, bay ‘ucrabiltates (a s0 vedea § 21.) = continutul de aer (dace este cazul (ase vedea 5.2.3); = rezistonfa la compresiune, clasa de rezistent la compresiune, proportia compenentolor gi razistenta la ‘compresiune corespunzatoare pe baza decumientelor de referintd publicate (a se vedea 5.3.1.) = aderenta (dacd este cazui) (a se vedea 5.3.2); + densitaten (deed este cazul) (a se vedes 6.9.4.); = caracteristcle termice gi tipul agregatelor pentru mortarele ugoare pentru inzidire (daca este cazul (a se voce 5.3.5). NOTA - In specifictia do produs, informatie privind carzeronsticle speciale ale produstii pot 68 fe incluse daca ‘mortaru este detiel pert ublzeroa ta consbucd speriale 62 Clasificare Specficatile privind ceractersticile produselor pot sé fe Indicate prin referire la sistemele de clasficare cu contiia ea aceste sisteme sa se bazeze numai pe caracteristicle incluse in acest standard si s8 nu Conetitule singure o piedic& la comercializarea produsulu, ‘Aceasta nu elimina obligatla pentru tot} producdiori s8 ig] asigure conformitatea cu acest standard! prin ‘nclararea valorlor privind caracteristicile produselor, cand aceasta este solicitetd, NOTA Detail privnd sitemale de ciscifcare utlizatefreevent pot si fe inaieata in anexele nationale, 10 ea/ee/2en4 8:23 engenizi079E6 CONSITRANS Pace 13/20 SREN 998-2 7 Mareare sietichetare ‘Spocifcatia (a sc vodes 6) sau codul care india speciatia trebuie marcati pe ambalaj, pe bonut de ivrare ‘$2 pe toate Celeisite documente care insolese produst. 8 —_Evaluare conformitate 84 Generalitati Producer (cau reprezentantul su) tmbuie 8 poatd dovedi conformitatea produselor cu cerinjele acestul standard europeen gi cu valonile declarate, indeplinind totodata urmétoarele = lncercarto de tp injae (a se vedon 8.2) < controll producti tn uzin (a se vedes 8.3). Metodele de tncercare altemative motadelor de referint& speciicate tn acest standard european trebuie sdoptate cu exceptia incercarilor de tip Initiale s{ tm caz de litighs, cu conditia ca aceste metode Stemative sa salistaca urmatoarele citerit ©) sa poatd exista 0 corslarn praveritA dint rezulatele inceredrllor de refernts gi rezuitetele altorincercért ») attematve, 3 }_informatile pe care se bazesz8 acessti corelare sunt disponibile. 82 Incercani dep intjiale up perfectonarea unui nou produs $i jnsinte de introducere In productie i comercializare, incercénle de tie Inliale corespunastoare.trebule “electucte ‘pentu@ contima ci. propritatie previsutc pentrs perfecsionsre sunt conforme cu prescripile prezentuful standard g cu velorie declarate de producdtor. Incerctirle de tp intisle trebuie etoctuate, de asemenea, pe produsele existente atunci cand se schimbé ‘comporenta raterilor prime sau procedeele de producti, din punctul de vedere al producdtorulu, rin ‘schinbares forme! sau a. domoniului de utitvars al produsulul. in acest caz tnceresiile de tp iniile determinante sunt conforme eat caracterstcile modifcate care sunt inluentate sau trebule confirmate gi note ‘caractertc intrduse prin schimbarea utilizar produeulul Incerctrle efectuste sunt denumite Inceresri de referin{®, descrise In acest standard, caractersticle selectate prezentate mai jo, In functie de tipul de produs gutlizarea ca, 824 Caracteristicl mortar proaspat -lucrabittateo: = continut de er (céind se decler3); ~continutul de cloruri; -timpul de punere in opera pentru mostarete in strat subtire: + denumire agregate. 8.22 Caractoristiei mortar intarit, ~rezistenta le compresiune; -aderunja (cand se deciars); - densitetea (cénd se declar3): + conductivitatea termi’ (c&nd se declar8). " 3/08/2004 98:23 apde2izierscs CONSTTRANS SR EN 998-2 Rezuttatele tncexcirtior de Up iniieletrebuie inrogietrate, 83 Controlul productiei 83.1 Generalitati in uzind, trebule intoemita o procedura generala pentru controlul productie! $i introdusa in memuaiul cai. Sistemul de control in uzin8 consta dint-un ansemblu de proceduri pentru contralul intern al productiei, care 38 gerantece 8 produsele comerciaizate sunt conform cu prevedetile aceatui standard i eu Valorie

S-ar putea să vă placă și