Sunteți pe pagina 1din 15

Proiectarea unității tematice 9 „Împreună”

Perioada: 2 săptămâni ( 12 martie 2018 – 23 martie 2018)

Comp. Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
specific organizarea colectivului de elevi
LUNI, LLR- Textul narativ- lectura - lectură activă, cu creionul în mână; Materiale: obs.sist.
12.03. 1.4;3.1 textului - citirea individuală, în gând, a textului suport; Manual, caiete, CD-ul -tema de
2018 4.5 Zăpada mieilor, după Mircea - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a aferent manualului, text lucru în
Sântimbreanu expresiilor din text, prin raportare la contextul în suport: Zăpada mieilor, clasă
AVAP- care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de laptop, LCD -autoev.
2.5 dicţionar; Procedurale: -ev.
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în conversaţia, reciprocă
lanţ, ştafetă; lectura explicativă, -aprecieri
MM- - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează exerciţiul verbale
2.1 informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din Metoda RAI
textul citit; Diagrama Venn
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere jocul didactic
date de învățător (enunțuri din text în care se Organizare
regăsesc cuvinte cu același sens celor date); -frontal,individ.
- transcrierea unor enunțuri din text în care se - în perechi
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte
precizate de învățător;
- exerciţii de exprimare personală pe baza
elementelor din text;
- scrierea unui paragraf pentru a relata pe scurt
aspecte referitoare la textul citit.
LLR- Pronumele - observarea unor mărci specifice pronumelui; Materiale: obs.sist.
1.4;3.1 -selectarea din textul suport a unor cuvinte care Manual, caiete, proba orală
3.2;4.5 indică anumite aspecte precizate de învățător și Fişe de lucru -tema de
gruparea acestora în funcţie de ceea ce denumesc; Procedurale: lucru în
-identificarea în textul suport a unor cuvinte care conversaţia, clasă
îndeplinesc cerințe date (pronume); explicaţiaexerciţiul -autoev.
AVAP- -completarea unor enunţuri lacunare; munca independentă -aprecieri
2.5 -scrierea unor enunţuri cu ajutorul unor ortograme; jocul verbale
-precizarea rolului pe care cuvintele îl au în Organizare
EC- comunicare. -frontal,individ.
2.2 - în perechi
RELIGIE

MATE-  Localizarea unor - descrierea poziţiei obiectelor din spaţiu, în raport cu alte  Resurse  Tema de lucru
3.1; obiecte obiecte (3.1); materiale: imagini, în clasă:
LLR- - realizarea unor desene, respectând condiţii date (3.1); scheme, hărți, șah,  identifica
1.1 - participarea la jocuri de strategie în care este necesară Resurse procedurale: rea unor
localizarea pieselor (ex.: șah) (3.1); conversaţia, obiecte în
- realizarea şi completarea unor tabele respectând explicaţia, exerciţiul, funcție de
instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi „coloană” jocul didactic descrierea
AVAP- (3.1); poziției lor;
2.5 - stabilirea coordonatelor unui obiect într-o reprezentare  realizarea
grafică sub formă de reţea (3.1); de desene
- descrierea structurii unui ansamblu de obiecte (3.1); respectând
- jocuri de orientare în spaţiu (3.1); condiții date;
- găsirea unor obiecte folosind indicii (3.1).  stabilirea
coordonatelor
unui obiect
într-o rețea.
MARȚI, LLR- ● Pronumele - •joc Vânătoarea de pronume - identificarea pronumelor Materiale: obs.sist.
13.03. 1.4;3.1 numărul pronumelui dintr-un text audiat; Manual, caiete, , -tema de lucru în
2018 3.2;4.5 personal •identificarea unor pronume dintr-un fişe de lucru clasă
fragment dat; transformarea acestora conform jocului De la Procedurale: -autoev.
unul/una la mai mulți/multe și invers; conversaţia, -ev. reciprocă
•gruparea unor pronume dintr-un text dat, în funcţie de explicaţia -aprecieri
AVAP- număr; exerciţiul verbale
2.5 •transformarea unor enunțuri prin schimbarea numărului jocul
pronumelor; Organizare
EC- •completarea unor enunțuri cu pronume, la numărul singular -frontal,individ.
2.2 sau plural, în funcție de contextul dat; - în perechi
- scrierea unui paragraf în care se folosesc pronume;
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme.
MATE-  Punctul. Dreapta. - identificarea, în mediul înconjurător și în desene a figurilor  Resurse  Tema în clasă:
1.1 Linia curbă. Linia frântă geometrice date (3.2); materiale: riglă,  recunoasterea
1.2 Segmentul de dreaptă. - realizarea unor desene/ colaje folosind figurile geometrice echer, manual, caiet unor figuri
3.2 Semidreapta învăţate (3.2);  Resurse geometrice;
 Unghiul - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane (3.2); procedurale:  trasarea unor
LLR- - identificarea în cotidian/desene/imagini a elementelor conversaţia, figuri
1.1 repetitive (1.1); explicaţia, geometrice date
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de simboluri exerciţiul, jocul
sau numere (1.1); didactic,
- realizarea unor modele repetitive (cu desene), respectând o problematizarea
AVAP- regulă dată (1.2);
2.5 - realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de diferite
mărimi şi culori (1.2).- identificarea, în mediul înconjurător
și în desene/ imagini a figurilor geometrice date (3.2);
- identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane (3.2);
- realizarea unor desene folosind figurile geometrice învăţate
(3.2);
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de simboluri
sau numere (1.1);
- realizarea unor modele repetitive (cu desene), respectând o
regulă dată (1.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de diferite
mărimi şi culori (1.2).
AVAP Arta sculpturii - participarea la discuţii despre comunicarea prin sculptură;(1.1) Resurse materiale: - evaluare reciprocă
1.1 Modelaj în lut - identificarea materialelor din care au fost realizate obiectele manual (pag. 12-13), - observare
Aplicație: sculptate/modelate;(1.2) pastă de modelaj (lut), sistematică
1.2 Vas din lut - modelarea unui vas din lut;(2.4) instrumente pentru - activitate
2.4 - decorarea vasului cu linii, puncte, forme geometrice;(2.2) modelaj, planșetă, individuală, frontală
2.2 - pictarea formelor obţinute;(2.2) acuarele, pensulă
- aprecierea lucrărilor colegilor;(1.1) Resurse
procedurale:
conversația,
demonstrația,
explicația, exercițiul,
turul galeriei

E.C Atitudini față de  identificarea atitudinii copiilor față de plante și animale; Resurse materiale: Observareas
2.1. plante și animale (2.1) manual sistematica
recunoaște  - discutarea atitudinilor celor două fete din povestea „Fata caietul elevului Portofoliul
rea unor babei şi fata moşneagului “, de Ion Creanga; (2.1) materiale
atitudini în
 - explicarea atitudinii de grijă a omului față de plante și reciclabile
raport cu
lucrurile, animale;(2.2) fise de observatie
plantele și  - exprimarea opiniei personale față de atitudinea unor lecturi suplimentare
animalele; personaje din poveste sau față de cea a unor persoane Resurse
2.2.
cunoscute; (2.1) procedurale:
manifestar
ea unor  - enumerarea motivelor pentru care plantele și animalele conversatia,
atitudini trebuie ocrotite;(2.2) exercitiul
positive în explozia stelara
raport cu tehnica ciorchinelui
lucrurile, simularea ,
cu plantele Forme de
și
organizare a
animalele;
activitatii:
activitatea frontala,
individuala si de
grup
MIER- LLR- Proiectul APA - realizarea unui proiect interdisciplinar în clasă, în cadrul Materiale: obs.sist.
CURI 1.4;2.2 unui grup mic; Manual, caiete, -tema de lucru în
14.03 3.6;4.5 - proiect de grup: „Apa” (realizarea unei cărţi şi expunerea coli, clasă
2018 acesteia/ prezentarea acesteia); creioane colorate, -autoev.
- expoziţie de produse realizate în urma activităţilor; carioci, foarfece -ev. reciprocă
AVAP- Procedurale: -aprecieri
- Organizarea activităţii de derulare a proiectului:
2.5 conversaţia, verbale
 stabilirea temei proiectului; exerciţiul
 precizarea cerinţelor; observaţia
 prezentarea criteriilor de evaluare; Organizare
 stabilirea datei de prezentare a proiectului; -frontal,individ.
 stabilirea responsabilităţilor; în perechi
- realizarea unor desen pentru a ilustra anumite
proprietăţi ale apei;
- scrierea unor enunțuri prin care se furnizează informații
despre apă.
MATE-  Cercul - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane (3.2);  Resurse  Tema de lucru
1.1. - conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul materiale: manual, în clasă
1.2 instrumentelor de geometrie/ şabloanelor (pătrat, triunghi, șabloane, rigle,  identificarea
3.2 dreptunghi, cerc) (3.2); carton, fișe de numărului de
- realizarea unor colaje folosind figurile geometrice învăţate lucru; figuri geometrice
AVAP- (3.2);  Resurse plane dintr-un
2.5 - gruparea unor figuri după criterii date (număr de laturi, procedurale: desen dat;
număr de unghiuri) (3.2); conversaţia  gruparea unor
- identificarea numărului de figuri geometrice plane dintr-un euristică, explicaţia, figuri după criterii
desen dat/ demonstrația, date.
dintr-o figură geometrică „fragmentată” (3.2). exerciţiul, jocul
didactic.

LIMBA ENGLEZĂ

AVAP- Forme din plastilină Modelaj - selectarea dintr-o listă dată a obiectelor realizate din Resurse materiale: manual - observare
1.1;2.1 Aplicație: plastilină;(2.1) (pag. 14-15), plastilină, sistematică
Glob pământesc - exerciţii de modelare a plastilinei;(2.1) planșetă, videoproiectorul - portofoliu
2.4 - exerciţii de modificare a unor forme geometrice din Resurse procedurale: - activitate în
plastilină;(2.1) conversația, demonstrația, perechi,
- modelarea din plastilină a unui glob pământesc;(2.4) explicația, exercițiul, jocul individuală,
- joc didactic: Ghici ce obiect lipseşte?;(1.1) didactic frontală

JOI, EF
15.03.
2018

LLR- ● Cum să creezi un fluturaş - activităţi realizate în grup pentru analiza și Materiale: obs.sist.
1.1;1.4; publicitar realizarea unor texte funcţionale; Manual, caiete, CD-ul -tema de
2.2;3.5 - realizarea unui fluturaş pentru promovarea unei aferent manualului, lucru în
serbări, a unui concurs sau proiect; laptop, coli, carioci clasă
AVAP- - expoziții de produse scrise, realizate în urma Procedurale: -autoev.
2.5 activităților de grup/individuale; conversaţia, -aprecieri
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc observaţia verbale
ortograme. exerciţiul
metoda RAI
jocul didactic
Organizare
-frontal, individ.
în perechi ,în grup,

MATE-  Poligoane. Pătrat, dreptunghi, - identificarea şi denumirea figurilor geometrice  Resurse materiale:  Observ
3.2 triunghi Perimetrul plane (3.2); manualul tipar/ digital, area
- conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul șabloane pentru figuri sistematică
AVAP- instrumentelor de geometrie/ şabloanelor (pătrat, geometrice, truse de :
2.5 triunghi, dreptunghi) (3.2); geometrie, Resurse atitudinea
- realizarea unor desene/ colaje folosind figurile procedurale:
elevilor
geometrice învăţate (3.2); conversaţia, explicaţia,
- gruparea unor figuri după criterii date (număr de demonstrația, exerciţiul, faţă de
laturi, număr de unghiuri) (3.2); jocul didactic sarcina
- identificarea numărului de figuri geometrice plane dată
dintr-un desen dat/
dintr-o figură geometrică „fragmentată” (3.2);  Listă de
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri verificare
de diferite mărimi şi culori (1.2). desenarea unor (da, nu):
figuri geometrice respectând criterii date: formă,  concentra
lungimea laturilor (3.2); rea asupra
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea sarcinii de
perimetrului unor figuri geometrice (3.2); rezolvat;
- calcularea perimetrului unor figuri date cunoscând  implicarea
lungimea laturilor și a lungimii laturilor cunoscând activă în
perimetrul (3.2). rezolvarea
sarcinii.
MM • exersarea notei La Materiale: obs.sist.
2.1;3.1 Sunetul şi nota LA ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea Manual aprecieri
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a CD,jucării muzicale verbale
bătutului din picior caiete
AVAP- ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor Procedurale:
2.5 sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi observaţia, explicaţia
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ Organizare
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) -act. frontală
Repertoriu de cȃntece: Clopoţelul, Stă la geam o -act. în grup
păsărică
VINERI, LIMBA ENGLEZĂ
16.03 E.F
2018 Științe Interacțiuni între corpuri. - vizionarea unor secvențe video care prezintă forța  Resurse materiale:  Evaluarea
ale Interacțiunea gravitațională/ gravitațională (1.1); baloane, bucățele de după
naturii magnetică/ hârtie, hârtii cu grosimi rezolvarea
- stabilirea etapelor unui experiment pentru diferite, cărți de joc sarcinilor
Electrică/ prin frecare evidențierea interacțiunii gravitaționale/ magnetice de învățare:
1.1  Resurse procedurale: Tehnica
(2.1);
conversaţia, explicaţia, Știu/ „Fără
2.1 mâini
- stabilirea materialelor necesare derulării Vreau să știu/ Am învățat,
SINELG, exerciţiul, ridicate” -
2.4 experimentului (2.1);
observarea dirijată, joc de se aşteaptă
- identificarea unor jocuri care presupun utilizarea rol răspunsuri
la anumite
interacțiunii prin frecare (2.4);
solicitări
- stabilirea de asemănări și deosebiri între diferite ale cadrului
didactic; se
tipuri de interacțiuni (2.4);
lasă
- joc de rol: Recunoaște interacțiunea (2.4). elevilor
timp de
gândire,
apoi pot
discuta în
perechi sau
în grupuri
mici;
atenţia
învățătorul
ui se poate
muta către
anumiţi
elevi,
oferindu-se
şi celor
timizi sau
tăcuţi
posibilitate
a de a se
exprima.
OPȚION Ortogramele: neam/ ne-am, Exerciții de învățare conștientă a ortografiei Materiale:
AL nea/ ne-a, dune/ du-ne. perechilor de cuvinte/ortograme. Fise de lucru, imagini;
Procedurale: conversația,
explicatia, exercițiul;
Organizare: frontal,
individual, in grup
JM Jocuri de mișcare pentru JOC: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe Materiale: obs.sist.
1.3;2.1; dezvoltarea funcțiilor ghemuite obiecte , mingi, cercuri aprecieri
2.2 cardiace și respiratorii - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor Procedurale: verbale
deprinderi de locomoție conversaţia, explicaţia,
Jocuri de mișcare - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor demonstraţia, exerciţiul,
desfășurate în diferite deprinderi de manipulare jocul
anotimpuri, în aer liber JOC : Derdeluşul, Cărăușii, Țintașii iscusiți, Organizare:
Cursa pe numere frontală, individuală,
- realizarea unor sarcini motrice de manipulare a evaluare orală
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea
obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de
întrecere

Comp. Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
Specific organizarea colectivului de elevi
● Textul narativ - citirea individuală, în gând, a textului suport; Materiale: obs.sist.
LUNI, LLR- - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a Manual, caiete, LCD, , -tema de
19.03. 3.1; 3.2 Din greșeală, după Lev expresiilor din text prin raportare la contextul în fişe de lucru lucru în
2018 4.1; 4.4 Tolstoi care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de Procedurale: clasă
dicţionar; conversaţia -autoev.
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - explicaţia -ev.
în lanţ, ştafetă; exerciţiul reciprocă
AVAP- - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează munca ind. -aprecieri
2.5 informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din jocul didactic verbale
textul citit;
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere Organizare
date de învățător (enunțuri din text în care se -frontal,individ.
regăsesc cuvinte cu același sens celor date); în perechi ,în grup
- transcrierea unor enunțuri din text în care se
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte
precizate de învățător;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
Cu ce?);
- exerciţii de exprimare personală pe baza
elementelor din text;
- observarea unor mărci specifice (de exemplu,
plural/ gen etc.)

LLR- ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului suport; Materiale: obs.sist.
1.4;2.2 aprofundarea lecturii - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a Manual, caiete, CD-ul -autoev.
3.1;4.4 expresiilor din text prin raportare la contextul în aferent manualului, -ev.
care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de imagini care ilustrează reciprocă
AVAP- dicţionar; personajele din povestea -aprecieri
2.5 Din greșeală, după Lev - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - audiată, creioane verbale
Tolstoi în lanţ, ştafetă; colorate, coli albe și
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează colorate
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din Procedurale:
textul citit; lectura explicativă
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere exerciţiul
date de învățător (enunțuri din text în care se munca indep.
regăsesc cuvinte cu același sens celor date); Organizare
- transcrierea unor enunțuri din text în care se -frontal,Individ.
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte in perechi
precizate de învățător;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
Cu ce?);
- exerciţii de exprimare personală pe baza
elementelor din text;
- observarea unor mărci specifice (de exemplu,
plural/ gen etc.)
RELIGIE
MATE-  Corpuri geometrice. Cub, - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au  Resurse materiale:  Activit
3.2 paralelipiped, cilindru, sferă, forma unor corpuri geometrice cunoscute, din manualul, corpuri cu ate
con mediul apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, forme diverse, bile, practic
AVAP- con) (3.2); corpuri geometrice, bețe ă
2.5 - gruparea unor corpuri geometrice după criterii de chibrit, plastilină,  Gruparea
date (formă/ număr de feţe, număr de vârfuri, carton, foarfece unor
număr de muchii) (3.2);  Resurse procedurale: corpuri
- decuparea după contur a desfăşurării unui corp conversaţia, explicaţia, geometrice
geometric dat: cub, paralelipiped, cilindru, con demonstrația, exerciţiul, după
(3.2); jocul didactic criterii
- construirea unor corpuri geometrice folosind date.
diverse materiale (beţişoare, scobitori, plastilină
etc.) (3.2);
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice (3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin plierea
unor tipare (3.2).

LLR- ● Recapitulare - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text Materiale: obs.sist.
MARTI, 3.1; 3.2 care conține informații despre apă; Manual, fişe de lucru -autoev.
20.03. 4.1; 4.4 – Textul narativ - identificarea unor pronume dintr-un text dat; coli de scris A4, -ev.
2018 - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează creioane colorate reciproca
AVAP- – Cuvântul-parte de vorbire - informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din Procedurale: -aprecieri
2.5 pronumele textul citit; Conversaţia verbale
- completarea unor propoziţii lacunare cu pronume explicaţia
–Scrierea de texte potrivite; exerciţiul
funcţionale simple care - identificarea situațiilor din textul lecturat în care metoda Știu - Vreau să
conţin limbaj vizual şi verbal se evidențiază modul de scriere a unor pronume; știu – Am învățat
- realizarea unor fluturaşi pentru promovarea unor Organizare
proiecte, produse, activităţi. -frontal,individ.
în perechi ,
MATE-  Axa de simetrie - identificarea, în mediul înconjurător, a unor axe  Resurse materiale:  Tema de
3.2 de simetrie (3.2); manualul tipar/ digital, lucru în
AVAP- - identificarea, prin pliere, a axei/ axelor de simetrie coli colorate, foarfece, clasă:
2.5 ale figurilor geometrice (3.2); fișe de lucru;  identific
- construirea axelor de simetrie pentru figuri  Resurse procedurale: area axelor
geometrice date (3.2); conversaţia, explicaţia, de simetrie
- realizarea unor desene folosind figurile demonstrația, exerciţiul, ale unor
geometrice învăţate (3.2). jocul didactic. figuri
geometrice

AVAP Forme din hârtie amestecată - identificarea materialelor din care sunt lucrate obiectele Resurse materiale: manual - observare
Modelaj din imagini;(1.1) (pag. 16-17), ziare vechi, sistematică
Aplicație: Macheta unui vulcan - definirea unui vulcan (brainstormig);(1.1) aracet, făină, recipient de - portofoliu
1.1. - prepararea amestecului de hârtie;(2.4) plastic, polistiren, - activitate în
2.2 - realizarea machetei unui vulcan folosind hârtie videoproiector; perechi,
2.5 amestecată;(2.5) Resurse procedurale: individuală,
- joc didactic: Extrage imaginea şi spune din ce material conversația, brainstorming, frontală
este făcut obiectul!;(1.1) demonstrația, explicația,
- confecţionarea unor bijuterii din hârtie amestecată;(2.2) exercițiul, jocul didactic
E.C  Recapitulare - identificarea enunțurilor adevărate;(2.1) Resurse materiale: manual, Tema de
2.1 - răspunsuri cu argumentări la întrebări;(2.2) imagini, caiet, creioane lucru în clasă:
2.2 - realizarea unor postere;(2.2) colorate, coli A3 - lucru în
- discuții după imagini;(2.2) Resurse procedurale: echipă: să
conversația, exercițiul, realizeze
problematizarea desene cu
titlul ”Să
protejăm
mediul
înconjurător”
; sfaturi;
Tema de
lucru acasă:
citirea fabulei
”Greierele și
furnica”

MIER- LLR- Evaluare Itemii de evaluare vizează: Materiale: Obs sist


CURI 1.2;1.4 - formularea de mesaje pe baza textului citit ; Test de evaluare Probă
21.03. 3.1;3.3 – Textul narativ - observarea unor mărci specifice ale Procedurale: scrisă
2018 pronumelui; observaţia
– Cuvântul-parte de vorbire - - formularea de enunţuri cu pronume la numărul explicaţia
pronumele plural; munca ind.
- realizarea unor fluturaşi pentru promovarea Organizare
– Scrierea de texte unor proiecte, produse, activităţi. -frontal,individ
funcţionale simple care
conţin limbaj vizual şi verbal
MATE-  Recapitulare - stabilirea coordonatelor unor obiecte într-o  Resurse materiale:  Observ
3.1;3.2 - Localizarea unor obiecte reprezentare grafică sub formă de reţea (3.1); manual tipărit/ digital, area
- Figuri geometrice - identificarea şi denumirea figurilor geometrice imagini, rigle, creioane sistematică
AVAP- - Axa de simetrie plane (3.2); colorate, trusa de :
2.5 - Perimetrul - conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul geometrie, fișe de lucru; atitudinea
- Corpuri geometrice instrumentelor de geometrie/ şabloanelor (pătrat,  Resurse procedurale: elevilor
triunghi, dreptunghi) (3.2); conversaţia, exerciţiul,
- recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au faţă de
problematizarea, jocul
forma unor corpuri geometrice cunoscute, din didactic sarcina
mediul apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, dată
con) (3.2);
- gruparea unor corpuri geometrice după criterii  Listă de
date (formă/ număr de feţe, număr de vârfuri, verificare
număr de muchii) (3.2); (da, nu):
- construirea unor imagini simetrice (3.2);  concentra
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea rea asupra
perimetrului unor figuri geometrice (3.2). sarcinii de
rezolvat
 implicarea
activă în
rezolvarea
sarcinii

LIMBA ENGLEZĂ

AVAP Forme din hârtie -Identificarea materialelor din care sunt lucrate Materiale: obs.sist.
1.2;1.3 amestecată obiectele din imagini ziare vechi, aracet, făină, -tema de
2.5 Modelaj Aplicație: Macheta - Definirea unui vulcan (brainstormig) recipient de plastic, lucru în
unui vulcan - Prepararea amestecului de hârtie polistiren clasă
- Realizarea machetei unui vulcan folosind hârtie Procedurale: -autoev.
amestecată conversaţia,observaţia expunerea.
- Joc didactic: Extrage imaginea şi spune din ce explicaţia,exerciţiul prod.
material este făcut obiectul! Organizare -aprecieri
- Confecţionarea unor bijuterii din hârtie -frontal,individ.. verbale
amestecată
JOI, EF
22.03.
2018
LLR- Ameliorare/ dezvoltare Oră de ameliorare-dezvoltare: Materiale: obs.sist.
3.1; 3.2 -Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se Fişe de lucru -autoev.
4.1; 4.4 vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale Procedurale: -ev.
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după observaţia reciprocă
AVAP- evaluarea sumativă. explicaţia -aprecieri
2.5 -Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat munca ind. verbale
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor Organizare
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de -frontal,individ
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă

MATE-  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba


3.1;3.2 - Localizarea unor obiecte fișe de lucru; scrisă
- Figuri geometrice – identificarea şi denumirea figurilor geometrice  Resurse procedurale:
- Axa de simetrie plane (3.2); conversaţia, exerciţiul
- Perimetrul – localizarea unor corpuri geometrice (3.1);
- Corpuri geometrice – descrierea unor corpuri geometrice identificând
numărul de fețe/ muchii/ vârfuri (3.2);
– aflarea perimetrului unor figuri geometrice
cunoscând lungimea laturilor (3.2);
– identificarea axelor de simetrie pentru figuri
geometrice date (3.2).
MM- Sunetul şi nota DO 1 • exersarea notei Do 1 si notei RE Materiale: obs.sist.
2.1;3.1 Sunetul si nota RE • exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea Manual, caiete, LCD, -autoev.
noţiunilor de portativ, cheie sol laptop, jucării muzicale -ev.
JM- ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea Procedurale: reciprocă
1.2 percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a conversaţia, -aprecieri
bătutului din picior explicaţia verbale
● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor exerciţiul
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi jocul
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ Organizare
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) -frontal,individ.
Repertoriu de cȃntece: Dirijorul Do, Dormi uşor în grup
VINERI LIMBA ENGLEZĂ
23.03.
2018
E.F
Stiințe  Recapitulare – Corpuri – - observarea unor imagini și clasificarea corpurilor  Resurse materiale:  Observa
ale proprietăți ilustrate în funcție de criterii date (1.1); imagini, manual, film rea
naturii documentar, sistematică
- ordonarea unor vase în funcție de volumul de videoproiector, laptop a
1.1  Resurse procedurale: atitudinii
1.2 lichid pe care îl conțin (1.2); conversaţia, exerciţiul, elevilor
2.4 problematizarea, Gândiți, faţă de
- asocierea unor corpuri în funcție de dimensiunile lucrați în perechi, comunicați
sarcina
lor (1.2); dată:
- identificarea unor corpuri aflate în diverse stări de  Listă de
agregare (1.2); verificare
(da, nu):
- formularea unor concluzi referitoare la  con
funcționarea busolei (2.4); centrarea
asupra
- identificarea utilității magneților (2.4). sarcinii de
rezolvat;
 impl
icarea activă
în
rezolvarea
sarcinii.
Opționa Test de evaluare sumativă Cuvântul ”l” (îl ,lui, el) –sesnsul în contextual Materiale: fise de Evaluarea
l propozițiilor-ortogramele: l-am, l-ai, l-ați, l-au, mi- evaluare scrisă
l, ți-l, vi-l, li-l,ia-l, dă-l, desenându-l,etc.. Procerdurale:
Recunoasterea unor cuvinte prin inlocuirea cu conversația, explicație,
sinonime ale lor; exercițiul.
Folosirea sinonimiei pentru întelegerea noțiunii de Forme de organizare:
cuvânt cu sens propriu; frontal si individual
Formularea de ortograme din cuvinte date;
Exerciții de învățare conștientă a ortografiei
perechilor de cuvinte/ ortograme.
JM- Jocuri de mișcare JOC: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile, Materiale: obs.sist.
1.3;2.1; constituite spontan, în Mingea la căpitan, Între două focuri mingi, cercuri, steaguri, aprecieri
2.2 timpul liber, incluzând - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi Procedurale: verbale
diferite conversaţia
întrecerea între grupuri
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare explicaţia
- participarea la jocuri de orientare în spațiu jocul
Organizare
-frontal,individ, în
perechi, pe grupe