Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECTAREA U.I.

11 “COMUNICAREA POLITICOASĂ ȘI RELAȚIILE CU CEILALȚI ”

Unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SUHURLUI


Clasa a-III-a
An şcolar : 2017 - 2018
Prof.inv.primar DIMA SILVIA DANIELA
Perioada: 2 săpt.

SĂPT. I (30.04.- 4.05. 2018)


Comp. Activităţi integrate/pe discipline; Resurse si
Ziua Detalii de conţinut Evaluare
Specif. organizarea colectivului de elevi materiale
LUNI, LLR- • Textul narativ –lectura ● lectură activă, cu creionul în mână Materiale: obs.sist.
30.04. 1.4;2.23.1 textului ●citirea individuală, în gând, a textului suport ManualIntuitext, -tema de lucru
;3.2 „Matilda „ ●stabilirea sensului cuvintelor și expresiilor din text prin caiete,culori, in clasa
4.4 după Roald Dahl raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu dictionar -autoev.
p.50,51 sensurile oferite de dicţionar Procedurale: -aprecieri
AVAP- ●citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în conversatia, verbale
2.3 lanţ,în ştafetă lectura explicativă
●formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează exercitiul
SNT- informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul explozia stelara.
2.5 citit jocul
● citirea selectivă a textului pe baza unor repere date Organizare
de învățător ( enunțuri din text în care se regăsesc -frontal,Individ.
cuvinte cu același sens celor date) - in perechi
● exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele
citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, schemă,
ritm/ melodie etc.
● antrenament de scriere creativă: Drumul spre
bibliotecă (precizarea corpurilor aflate în stare de
mișcare/repaus întâlnite pe traseu)
LLR- • Textul narativ – ● citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în Materiale: obs.sist.
1.4;3.13.3 aprofundarea textului lanţ, ştafetă ManualIntuitext, -tema de lucru
;4.1 „Matilda „ ● asocierea unor ilustrații cu momentele caiete,culori, in clasa
după Roald Dahl corespunzătoare dintr-o naraţiune dictionar -autoev.
AVAP- p.50,51 ● joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe Procedurale: -aprecieri
2.3 baza unor repere date de învățător (enunțuri din text în conversatia, verbale
care se regăsesc cuvinte cu același sens lectura explicativă
● ordonarea enunțurilor care prezintă întâmplări Jurnalul dublu
petrecute în text, în ordinea derulării acțiunilor exercitiul
● delimitarea textului în fragmente pornind pe baza jocul
enunțurilor obținute anterior Organizare
● exprimarea acordului/ dezacordului față de anumite -frontal,Individ.
acțiuni, atitudini ale personajelor din textul suport - in perechi
● transcrierea unui fragment preferat din text,
respectându-se criteriile de așezare a textului în
pagină, regulile de despărțire a cuvintelor la capăt de
rând și de scriere corectă
RELIGIA
MAT- •Probleme care se ● operarea cu terminologia specifică operațiilor Materiale: obs.sist.
5.1;5.3 rezolvă prin metoda matematice ManualIntuitext, -tema de lucru
grafică I ● identificarea şi analiza datelor unei probleme caiete,culori, in clasa
AVAP- Aflarea a două nr. ● identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile coli,markere -autoev.
2.3 când cunoaștem suma problemelor care sugerează operaţiile aritmetice Procedurale: -aprecieri
și diferența studiate problematizarea verbale
LLR- p. 46,47 ● rezolvarea de probleme folosind metoda grafică obs.dirijata
4.2 ●compunerea de probleme folosind imagini sau explicatia
reprezentări grafice demonstratia
exercitiul
munca ind.
Organizare
-frontal,Individ.
- in grup
MARTI, ZI LIBERĂ
1.05

MIERCURI LLR- •Cum adresăm o ● observarea situațiilor în care personajele din textul Materiale: obs.sist.
2.05 3.3;4.4 rugăminte sau o cerere lecturat, în orele anterioare, transmit sau cer informaţii, ManualIntuitext, -tema de lucru
p.52 adresează o rugăminte caiete in clasa
EC- ● descoperirea formulelor de adresare politicoasă din Procedurale: -autoev.
2.3 mesajele citite observatia -aprecieri
● completarea unor enunțuri lacunare cu formulele de conversatia, verbale
adresare corespunzătoare interlocutorului demonstratia
● scrierea de comunicări în care se folosesc diferite exercitiul
formule de adresare, în situații specificate jocul de rol
Organizare
-frontal,Individ.
- in perechi
MAT- •Probleme care se ● operarea cu terminologia specifică operațiilor Materiale: obs.sist.
5.1;5.3 rezolvă prin metoda matematice ManualIntuitext, -tema de lucru
grafică I-aprofundare ● identificarea şi analiza datelor unei probleme caiete,culori, in clasa
AVAP- Aflarea a două nr. ● identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile coli,markere -autoev.
2.3 când cunoaștem suma problemelor care sugerează operaţiile aritmetice Procedurale: -aprecieri
și diferența studiate problematizarea verbale
LLR- p. 46,47 ● rezolvarea de probleme folosind metoda grafică exercitiul
4.2 ●compunerea de probleme folosind imagini sau jocul
reprezentări grafice Organizare
-frontal,Individ.
- in grup
LB. ENGLEZĂ
AVAP Observarea unor Casa de vis manual (pag. 26-27), observare
1.1.; 2.2.; imagini Macheta unei case hârtie glasată, sistematică
2.3.; 2.4 Compararea tipurilor Aplicație: Cine stă aici? carioca, lipici - evaluare
de clădiri din imagine - AMII (computer, frontală şi
Identificarea modului tabletă) - individuală
de utilizare al acestora - conversația, - proiect
Participarea la unele demonstrația,
discuţii despre explicația, exercițiul
arhitectură şi arhitecţi - AF, AI;
celebri - 1 oră
Descrierea etapelor
necesare pentru
realizarea căsuţei
Construirea căsuţei
Decorarea căsuţei
Construirea unei case
folosind tehnica tangram
JOI, ED.FIZICĂ
3.05
LLR- •Ascultăm și ●identificarea în textul suport ,,Vizita " a cuvintelor care Materiale: obs.sist.
2.4;3.5 comunicăm îndeplinesc cerințe date : cere un sfat, adresează o ManualIntuitext, -tema de lucru
4.1 -adaptarea dialogului rugăminte, solicită o informație, cere o părere, laptop,CD, in clasa
la particularităţile formulează o cerere caiete,cartonase -autoev.
AVAP- interlocutorului ● precizarea rolului pe care cuvintele îl au în markere -aprecieri
2.3 p.53 comunicare Procedurale: verbale
● formularea de solicitări in functie de situatie conversatia
●scrierea unor enunţuri in care se folosesc ortograme explicatia
(sa-mi dai,sa-i spun) exercitiul
munca ind.
Organizare
-frontal,Individ.
- in grup
MAT- •Probleme care se ● operarea cu terminologia specifică operațiilor Materiale: obs.sist.
5.1;5.3 rezolvă prin metoda matematice ManualIntuitext, -tema de lucru
grafică II ● identificarea şi analiza datelor unei probleme caiete,culori, in clasa
AVAP- Determinarea a două ● identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile coli,markere -autoev.
2.3 nr. când cunoaștem problemelor care sugerează operaţiile aritmetice Procedurale: -aprecieri
suma sau diferența și studiate problematizarea verbale
LLR- de câte ori este mai ● rezolvarea de probleme folosind metoda grafică obs.dirijata
4.2 mare unul decat ●compunerea de probleme folosind imagini sau explicatia
celalalt reprezentări grafice demonstratia
p. 48,49 exercitiul
munca ind.
Organizare
-frontal,Individ.
- in grup
Muzică Sunetul şi nota SI  exersarea notei SI ● Resurse materiale:  Observarea
și sistematică:
 exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea Manual Muzică şi comportame
mișcare noţiunilor de portativ, cheie sol mişcare, caiet de ntul de
1.1
muzică ascultător
1.2 ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea
activ
1.3 percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din ●Resurse  Lista de
2.1 2.2 picior procedurale: verificare
3.1
exercițiul, (da, nu):
● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau manifestarea
JM- între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi conversaţia,
interesului față
1.2 diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ explicaţia, jocul de mesaje
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) didactic. audiate;
EC- concentrare
Repertoriu de cȃntece: Greieraşul, Iepuraş, drăgălaş asupra sarcinii;
2.1;2.2 executarea
unor sarcini
conform
instrucțiunilor
primite.
EC- •Raporturile noastre ● recunoașterea, în situații date, a grupurilor mici din Materiale: obs.sist.
1.3;2.3 cu ceilalti oameni care face parte elevul (familia, grupul de joacă, grupul ManualLAramis -tema de lucru
3.1 Familia de învățare) caiete,, imagini in clasa
p.22,23 ● discuții despre grupurile mici din care elevul face poze de familie -autoev.
AVAP-2.3 parte și despre regulile grupului, pornind de la imagini, Procedurale: Portofoliul
texte, cazuri date observatia -aprecieri
● exerciții de identificare, în contexte de viață, a unor conversatia verbale
relații existente în cadrul diferitelor tipuri de grupuri ciorchinele
● exemplificarea unor relații dintre oameni în diferite explicatia
grupuri, pornind de la povestiri, fabule, desene animate jocul de rol
adecvate vârstei elevilor și de la situații observate în eseul de 5 min.
contexte familiare de viață Organizare
● simularea, în contexte date, a unor relații în cadrul -frontal,Ind
grupurilor din care elevii fac parte In grup
● simularea modului în care este necesar să se
comporte membrii unui grup în rezolvarea unei sarcini
de lucru, atunci când membrii grupului au opinii diferite
VINERI, LB. ENGLEZĂ
4.05.
ED. FIZICĂ
ȘN - Recapitulare Observarea efectelor interacțiunilor dintre corpuri (2.2);  Resurse materiale:  Observarea
2.2 - identificarea unor corpuri care își schimbă forma și imagini, manual, film sistematică a
2.3 revin/nu revin la forma inițială după interacțiunea cu alte documentar, atitudinii
corpuri (2.2); videoproiector, laptop elevilor faţă de
 Resurse procedurale:
- realizarea unor fișe de observații despre fenomenele și sarcina dată:
conversaţia, exerciţiul,
procesele mediului înconjurător (2.2);  Listă de
problematizarea, Gândiți,
- identificarea forțelor sub acțiunea cărora anumite corpuri lucrați în perechi, verificare(da,
își schimbă forma (2.3); comunicați nu):
- calcularea duratelor unor activități (2.3). concentrarea
asupra sarcinii de
rezolvat;
 implicarea
activă în
rezolvarea
sarcinii.
 Proba scrisă

OPȚIONAL  
JM- •JM și ștafete ● parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare Materiale: -obs.sist.
1.1;1.2 cuprinzând variante de participarea la jocuri de orientare în spațiu mingi,stafete, -aprecieri
1.3 aruncare și prindere: ● realizarea unor sarcini motrice de manipulare a corzi verbale
- aruncare lansată cu diferitelor obiecte, în cadrul unui grup
două mâini înainte, în ● implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea
sus și pe deasupra obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de
capului întrecere
- prindere cu o mână prin
● realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea
apucare
activităților de joc și mișcare
● implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în
activitățile de joc și mișcare
● participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
Jocuri: Suveica dublă, Vânătorii și rațele

SĂPT. II (7.05.- .11.05. 2018)


Comp. Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
Specif. organizarea colectivului de elevi
LUNI, LLR- • Textul narativ –lectura ●citirea individuală, în gând, a textului suport Materiale: obs.sist.
7.05. 1.4;3.1 textului ●stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin ManualIntuitext, -tema de lucru
3.2;4.4 „O întâmplare raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu caiete,culori, in clasa
deosebită” sensurile oferite de dicţionar dictionar -autoev.
după Călin Gruia ●citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, Procedurale: -aprecieri
AVAP- p.54,55 ştafetă conversatia, verbale
2.3 ●realizarea corespondenţei dintre mesajul transmis de lectura explicativă
ilustraţie şi cel transmis de texte exercitiul
●exprimarea reacţiilor faţă de cele citite folosind explozia stelara.
MM- modalităţi diverse: desen, mimă, schemă jocul
2.1 ●formularea de enunțuri folosind părțile de vorbire Organizare
învățate -frontal,Individ.
- in perechi
LLR- • Textul narativ – ●citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, Materiale: obs.sist.
2.2;3.13. aprofundare ştafetă ManualIntuitext, -tema de lucru
2;3.5 „O întâmplare ●realizarea corespondenţei dintre mesajul transmis de caiete,culori, in clasa
4.1;4.4 deosebită” ilustraţie şi cel transmis de texte dictionar -autoev.
după Călin Gruia ●exprimarea reacţiilor faţă de cele citite folosind Procedurale: -aprecieri
AVAP- p.54,55 modalităţi diverse: desen, mimă, schemă conversatia, verbale
2.3 ●raportarea propriei experiențe la cea a personajelor: lectura explicativă
Punctuația impusă de Dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ... exercitiul
comunicarea dialogată ●formularea de enunțuri folosind părțile de vorbire jurnalul triplu.
scrisă învățate jocul de rol
-dialogul ● folosirea jurnalului triplu Organizare
-semne de punctuatie ● observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ -frontal,Individ.
: , ? ! gen etc.) - in perechi
●antrenamente de scriere creativă
● completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
RELIGIE
MAT- •Probleme cu cele ● formularea unor probleme pornind de la situaţii Materiale: obs.sist.
5.1;5.3 patru operații concrete, imagini, desene, scheme, exerciţii ManualIntuitext, -tema de lucru
p.50,51 ● recunoașterea și utilizarea terminologiei matematice caiete,culori, in clasa
AVAP- ● identificarea şi analiza datelor unei probleme coli,markere -autoev.
2.3 ● identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile Procedurale: -aprecieri
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice problematizarea verbale
LLR- studiate obs.dirijata
4.2 ● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare explicatia
grafică, un desen sau cu o expresie numerică dată demonstratia
● compunerea de probleme folosind numere sau exercitiul
reprezentări grafice munca ind.
Organizare
-frontal,Individ.
- in grup

MARTI, LLR- •Recapitulare ●formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează Materiale: obs.sist.


8.05 2.5;3.1 Textul narativ dialogat informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul ManualIntuitext, -tema de lucru
3.3;4.1 – cererea politicoasă citit (3.1); caiete,culori in clasa
4.4 – Inițierea unui schimb ● discutarea modului în care personajele din textul Procedurale: -autoev.
verbal suport comunică între ele (2.5); conversatia, interevaluarea
–Punctuația impusă de ● identificarea situațiilor în care personajele din text explicatia -aprecieri
comunicarea dialogată transmit sau solicită informaţii, adresează o rugăminte exercitiul verbale
scrisă (3.3); jocul
– Utilizarea în scris a ● precizarea formulelor de adresare politicoasă Organizare
formulelor de solicitare identificate în mesajele citite (3.3); -frontal,Individ.
– Părțile de vorbire: ● formularea de enunțuri folosind părți de vorbire - in perechi
-substantiv specificate prin care se exprimă păreri personale despre
-adjectiv personajul principal (3.3);
-verb ● completarea unor enunțuri lacunare cu formulele de
adresare corespunzătoare interlocutorului (4.4);
● scrierea de comunicări în care se folosesc diferite
formule de adresare, în situații specificate (4.4).
● interevaluarea corectitudinii enunțurilor scrise (4.1);
MAT- • Organizarea datelor ● extragerea şi sortarea numerelor dintr-un tabel, pe Materiale: obs.sist.
5.1;5.2 in tabele baza unor criterii date ManualIntuitext, -tema de lucru
5.3 p.52,53 ● identificarea unor date din grafice cu bare şi din tabele caiete,culori, in clasa
● realizarea unor grafice cu bare pe baza unor informaţii coli,markere -autoev.
date sau culese Procedurale: -aprecieri
AVAP- ● completarea, în tabele, a unor informații referitoare la problematizarea verbale
2.3 activitățile preferate ale colegilor obs.dirijata
●formularea de probleme pornind de la reprezentări explicatia
matematice, scheme, grafice, tabele demonstratia
● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare exercitiul
grafică munca ind.
● organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau într-o Organizare
reprezentare grafică în scopul compunerii sau rezolvării -frontal,Individ.
de probleme - in grup
AVAP Sate si oraşe Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între clădirile din manual (pag. 26-27), observare
1.1.; 2.4.; Macheta unui oraş/ sat mediul rural şi cele din mediul urban hârtie glasată, carioca, sistematică
2.5. Aplicație: Pe strada Definirea unei machete lipici - evaluare
principală Identificare rolului unei machete - AMII (computer, frontală şi
Construirea machetei pe baza etapelor date tabletă) - individuală
Construirea machetei Pe strada principală - conversația, - proiect
demonstrația,
explicația, exercițiul
- AF, AI;
- 1 oră
EC - Grupul de joaca Materiale ● evaluare orală
1.1 Grupul de învăţare observarea unor imagini și formularea de răspunsuri la manualul, caietul, ● temă de lucru
2.3 întrebări pe marginea celor observate ilustrații, în clasă
3.1 -reguli în grupul de joacă dicționare, lecturi
3.2 -studiul de caz suplimentare;
-cum procedăm cu un membru al grupului care încalcă Procedurale
regulile Activitate frontală,
găsirea termenilor potriviţi pentru succesiuni de imagini individuală și de grup
- discutarea despre grupuri diferite pe baza unor imagini date
- imaginarea unor activităţi pentru membrii grupurilor din
care face parte.
- folosirea compunerii, povestirii, dramatizării pentru
evidenţierea unor relaţii sociale de grup;
- recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare şi de
încălcare a drepturilor copilului

MIERCUR, LLR- •Evaluare Itemii probei : Materiale: obs.sist.


9.05 2.5;3.1 I.1.Ientificarea de informații explicit formulate, dintr-un Teste de evaluare -autoev.
3.3;4.1 text citit la prima vedere (3.1); Procedurale: Proba scrisa
4.4 I.2. Frmularea de concluzii directe pe baza informațiilor explicatia -aprecieri
din textul citit (oferirea de argumente pentru susținerea munca ind verbale
unei păreri referitoare la comportamentul unui prsonaj) Organizare
(3.3); -frontal,ind.
I.3.Utilizarea unor formule de adresare adecvate situației
date (2.5);
I.4.Utilizarea corectă a semnelor de punctuație într-un
text dialogat (4.1);
I.5.Redactarea unui scurt text în care se prezintă
întâmplări imaginate (4.4).
MAT- •Recapitulare ● utilizarea terminologiei matematice pentru rezolvarea Materiale: obs.sist.
5.1;5.2 de probleme (5.1); ManualIntuitext, -tema de lucru
5.3 ● identificarea datelor dintr-un grafic în scopul rezolvării caiete,auxiliare in clasa
unor probleme (5.2); Procedurale: -autoev.
● identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); problematizarea. -aprecieri
AVAP- ● rezolvarea unor probleme prin metoda grafică (5.3); explicatia verbale
2.3 ● rezolvarea unor probleme folosind operațiile exercitiul
aritmetice învățate (5.3). jocul
Organizare
-frontal,Individ.
- in grup
LB. ENGLEZĂ
AVAP  Castele de poveste Formularea unor întrebări şi răspunsuri privind castelele şi - manual (pag. 30-31), - observare
2.1; 2.2.; Macheta unui castel rolul acestora cartoane, foarfecă, sistematică
2.3. Aplicație: Castelul meu Identificarea unor castele şi localizarea acestora lipici, role de hârtie, - evaluare
Participarea la jocuri de observare a elementelor din mediul hartă frontală
înconjurător - AMII (computer, - evaluare
Construirea machetei unui castel (în echipă) tabletă) reciprocă
conversația,
demonstrația,
explicația, exercițiul,
jocul de rol
- AF, AI, AE;
- 1 oră
JOI, ED. FIZICĂ
10.05
LLR- Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare: Materiale: obs.sist.
2.5;3.1 Dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor ManualIntuitext, -tema de lucru
3.3;4.1 Ne jucam, stabili în funcţie de problemele (individuale ale majorităţii caiete,culori, in clasa
4.4 corectam invatam elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. imagini, -autoev.
– Activităţile de dezvoltare vor fi stabilite pentru elevii Procedurale: -aprecieri
care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de observatia verbale
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. explicatia
exercitiul
Organizare
-frontal, ind.in grup
MAT- Evaluare Itemii probei : Materiale: obs.sist.
5.1;5.25. I.1 Înregistarea în tabel a unor date dintr-o imagine Teste de evaluare -autoev.
3 dată; (5.2) Procedurale: Proba scrisa
I.2. Identificarea unor informații dintr-un grafic dat; (5.2) explicatia -aprecieri
I.3. Asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie munca ind verbale
AVAP-2.3 numerică dată;Utilizarea terminologiei matematice Organizare
pentru rezolvarea de probleme; (5.1) -frontal,ind.
I.4. Rezolvarea unei probleme folosind metoda grafică;
(5.3)
I.5. Rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.
(5.3)
MM RECAPITULARE/
1.2. EVALUARE Itemii probei de evaluare vizează: Resurse procedurale:
1.3. ● completarea enunțurilor lacunare Metode: conversaţia,
2.2. ● stabilirea corepondenței între nota de pe portativ și explicaţia,
denumirea ei exerciţiul, munca
● plasarea corectă a notelor pe portativ independentă, jocul
● transcriere de portativ și identificare de note didactic
● interpretarea unui cântec cunoscut, respectând toate Organizare:
noțiunile de teorie activitate frontală,
individuală şi pe
VINERI, LB. ENGLEZĂ
11.05
ED. FIZICĂ
ȘTIINȚE EVALUARE Itemii probei de evaluare vizează:
1.2 - stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri analizând Resurse procedurale:
1.3 efectele interacțiunii altor corpuri asupra lor; Metode: conversaţia,
2.2. - identificarea forțelor care determină mișcarea unor explicaţia,
corpuri; exerciţiul, munca
- observare reprezentării grafice a unor trasee și independentă, jocul
stabilirea unor valori în funcție de criterii date didactic
Organizare:
activitate frontală,
individuală
OPȚION
AL
JM- •JM și ștafete ● parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare Materiale: obs.sist
1.1;1.2 cuprinzând variante de participarea la jocuri de orientare în spațiu mingi,ec.sportiv aprecieri
1.3 aruncare și prindere: ● realizarea unor sarcini motrice de manipulare a Procedurale: verbale
- aruncare lansată cu două diferitelor obiecte, în cadrul unui grup conversatia
mâini înainte, în sus și pe ● implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea explicatia
deasupra capului
- prindere cu o mână prin obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de demonstratia
apucare întrecere jocul
- aruncare azvârlită la ● realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea Organizare
distanță și la țintă activităților de joc și mișcare -frontal,Individ.
● implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în in perechi,in gr.
activitățile de joc și mișcare
● participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
Jocuri: Suveica dublă, Vânătorii și rațele