Sunteți pe pagina 1din 1

 Analiza factoriala CA

Modelul pe suma de produse


𝑞𝑖
CA=∑ 𝑞𝑖 ∗ 𝑝𝑖 = ∑ 𝑞𝑖 (𝑠𝑖 ) ∗ 𝑝𝑖 si=∑ 𝑞𝑖
sau
qi(si)= si(∑ 𝑞𝑖) se fac 2 coloane noi in tabel
∆CA= CA1-CA0=∑ 𝑞𝑖1(𝑠𝑖1) ∗ 𝑝𝑖1-∑ 𝑞𝑖0(𝑠𝑖0) ∗
𝑝𝑖0 unde qi1(si1)=qi
 Influenta modificării cantității vândute(qi)
∆CA(qi)= ∑ 𝑞𝑖1(𝑠𝑖0) ∗ 𝑝𝑖0-∑ 𝑞𝑖0(𝑠𝑖0) ∗ 𝑝𝑖0
qi(si)=si(∑ 𝑞𝑖) qi1(si)=si0(∑ 𝒒𝒊𝟏) coloana noua
 influenta modificării structurii vânzărilor(si)
∆CA(si)= ∑ 𝑞𝑖1(𝑠𝑖1) ∗ 𝑝𝑖0-∑ 𝑞𝑖1(𝑠𝑖0) ∗ 𝑝𝑖0
 Influenta modif preturilor de vânzare (pi)
∆CA(pi)= ∑ 𝑞𝑖1(𝑠𝑖1) ∗ 𝑝𝑖1-∑ 𝑞𝑖1(𝑠𝑖1) ∗ 𝑝𝑖0