Sunteți pe pagina 1din 14

PRIMĂVARA

după George Coşbuc

Soseşte primăvara.Soarele răsare tot mai devreme şi se culcă tot mai


târziu,deşteptând cu lumina şi căldura sa pământul.În prima zi a lunii
martie,românii au frumosul obicei să dea mărţişoare.Urmează Zilele Babelor cu
viscol,zăpadă şi ploi.E lupta dintre iarnă care se duce cu primăvara care vine.La
Mucenici batem pământul cu maiul să iasă căldura.
Încep să înfrunzească pădurile,iar plugarii încep să are.Pe câmpul
verde se joacă mieii. Mierla
fluieră în zăvoi, noaptea cântă privighetoarea,iar cucul îşi strigă numele prin
pădure.
Câtă mişcare,câtă viaţă şi veselie peste tot locul!
Pe câmp ,ţăranii ară şi seamănă.În grădini sapă,netezesc locul şi
pun seminţe.A înflorit liliacul.Toată natura parcă e în sărbătoare.
Vin şi Floriile şi Paştele cu ouă roşii şi cu veselie şi jocuri!
Câtă bucurie şi frumuseţe dă Dumnezeu pe pământ primăvara!

Vocabular:

Zilele Babelor: cele nouă zile de la începutul lunii martie


Mucenici: sărbătoare creştină pentru pomenirea a patru zeci
de sfinţi

maiul: lemn gros prins într-o coadă subţire(noi folosim


maiul la crăpat lemne)
zăvoi: pădurice tânără pe malul unei ape

PROIECT DIDACTIC
Data: 16.10.2008
Clasa: a II-a B
Ora: 900-950
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba română
Unitatea de învăţare: ,,Salutare,primăvara!”
Subiectul: ,,Primvara” după George Coşbuc
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Obiectiv fundamental:
-familiarizarea elevilor cu caracteristicile anotimpului primăvara
Obiective cadru:
1)Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2)Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3)Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
4) Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă:
1.4. - să precizeze cuvintele necunoscute din text
1.5. - să distingă vocalele,consoanele şi silabele dintr-un cuvânt dat
1.6. -să semnalizeze prin replici adecvate înţelegerea mesajajului
interlocutorului
2.1. - să îmbine enunţuri într-un mesaj propriu
2.3. - să pronunţe corect şi clar enunţuri
3.2. - să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit
3.4. - să citească în ritm propriu un text nou de mică întindere
4.3. - să respecte ortografia cuvintelor şi punctuaţia în scrierea
enunţurilor
Obiective operaţionale:
O1- să recunoască vocalele şi consoanele din propoziţia dată
O2 – să citească fluent şi cursiv propoziţiile trecute pe fişe
O3- să cunoască semnificaţia cuvintelor :Zilele Babelor,Mucenici,
mai şi să le integreze în alte enunţuri
O4 - să desprindă din lecţie schimbările din natură petrecute odată
cu sosirea primăverii
O5 - să enumere alte schimbări din natură prezentate în lecţii
sau poezii învăţate
O6 - să scrie lizibil şi corect
O7 - să rezolve corect sarcinile cerute pe fişe
O8 - să citească selectiv fragmentele cerute de propunătoare
O9- să realizeze cât mai multe asociaţii pornind de la cuvântul dat ,la
cerinţa dată
Metode şi strategii didactice:
- convesaţia euristică,explicaţia,observaţia dirijată,munca in-
dependentă,problematizarea,munca pe echipe,metoda gândi-
rii critice,jocul de rol,brainstormig,ciorchinele,organizatorul
grafic,metoda pălăriilor gânditoare,cvintetul
Resurse didactice:
-planşe suport pentru utilizarea metodelor denumite mai sus
-fişe de lucru independente
-pălării confecţionate din carton

Propunător:Borlea Emilia Gabriela


Scoala cu clasele I-VIII,NR.7,Baia-Borşa

Etape, Obiective Conţinutul lecţiei Evaluare


strategii operaţionale
didactice

1 2 3 4
I. Moment -pregătirea materialelor necesare
organizatoric desfăşurării lecţiei
-asigurarea unui climat psiho-pedagogic
favorabil desfăşurării lecţiei
II.Verificarea -pentru această etapă voi folosi metoda -frontală
cunostinţelor Diagrama Wenn
-munca -pe o planşă va fi trecută propoziţia:
independentă ,,Natura revine la viaţă în anotimpul
-problemati- primăvara.”
zarea O1 Cerinţe:
-e-explicaţia a )Despărţiţi în silabe fiecare cuvânt din
propoziţie
b )Notaţi vocalele ,apoi
O7 consoanele,trecându-le în spaţiile
destinate lor
c )Stabiliţi asemănările şi deosebirile
dintre vocale şi consoane
-elevii vor avea pe bănci exact acelaşi
tip de fişă,format mic şi vor lucra
concomitent cu propunătoarea (ANEXA
1)
III Captarea -se citeşte ghicitoarea: -frontală
atenţiei Ziua se măreşte
-problemati- Zăpada se topeşte,
zarea Grădina a-nverzit
Cine a sosit?
-dezlegădu-se această ghicitoare se află
O9 titlul lecţiei:Primăvara
- după descoperirea cuvântului
,,primăvara” ,atenţia elevilor va fi
dirijată spre realizarea unui
brainstorming,pornind de la acest cuvânt
–cheie pentru lecţia propusă
(ANEXA 2 )
IV Anunţarea ,,Azi la ora de limba română ,vom afla
subiectului şi lucruri noi despre primăvara,cu ajutorul
a obiectivelor lui George Coşbuc.”
-se notează la tablă titlul şi autorul
lecţiei
V Dirijarea -citirea texului de către elevi ;prima -individuală
învăţării citire se va realiza de către elevi,în ritm
O1 propriu,în şoaptă sau în gând
-analiza sumară a textului ,pe bază de
-citirea întrebări:
explicativă O2 ,,De ce lecţia noastră se intituleză
Primăvara ?”
,,Cine este autorul ?” ,,Ce
-conversaţia ati mai citit de George Coşbuc?” ,,Care
euristică O4 sunt semnele primăverii surprinse de
către autor?”
O5 -citirea- model a lecţiei de către
propunătoare
O8 -citirea în lanţ,selectivă a textulul de
către elevi
-familiarizarea cu sensul cuvintelor şi
O3 expresiilor noi din text;se vor extrage
cuvintele necunoscute din text,acestea
fiind explicate cu ajutorul vocabularului
alăturat textului sau în cazul în care mai
sunt şi alte cuvinte necunoscute,elevii
sunt solicitaţi la elaborarea explicaţiei
ori aceasta este oferită de propunător
,raportîndu-se la nivelul lor de înţelegere
-se vor explica expresiile :,,soarele
răsare tot mai devreme şi se culcă tot
mai târziu”(ziua se măreşte) ,,la
mucenici batem pământul cu maiul ,să
iasă căldura”(obicei popular care se mai
păstrează si azi în anumite zone ale ţării)
-se cere elevilor să construiască enunţuri
proprii folosind cuvintele de la
vocabular

VI.Asigurarea -se va realiza o discuţie de generalizare -frontală


retenţiei şi a şi în acelaşi timp se va completa planşa -individuală
transferului model,iar elevii vor completa pe fişele
O7 lor(tehnica ciorchinelui)
,,Care este titlul lecţiei noastre?”
,,Cum se numeşte autorul?”
,,Cum se numesc cele nouă zile de la
O6 începutul lunii martie?”
,,Dar sărbătoarea creştină pentru
pomenirea a patruzeci de sfinţi?”
,,Cu ce batempământul ca să iasă
căldura?”
,,Unde cântă păsările ?”
,,Care sunt sărbătorile primăverii?”
,,Care sunt vestitorii
primăverii?”(ANEXA 3 )
VII.Încheierea -se fac aprecieri privind desfăşurarea -frontală
lecţiei lecţiei şi participarea elevilor la lecţie -individuală
-pregătirea pentru pauză

ORA: 1010 -1100

1 2 3 4
I.Moment -pregătirea materialelor necesare
organizatoric desfăşurării lecţiei
-asigurarea unui climat psiho-
pedagogic favorabil desfăşurării lecţiei
II.Captarea -se va cere elevilor să recite o poezie
atenţiei O5 despre primăvară(Primăvara de Vasile
Alecsandri)
III.Anunţarea ,,Ora aceasta ne vom juca cu ajutorul
subiectului şi primăverii,vom rezolva câteva
a obiectivelor exerciţii,pe care dacă le vom efectua
corect vom putea aduce definitiv
primăvara la noi.”
IV.Dirijarea ,,Despre ce păsări ne vorbeşte George -frontală
învăţării O6 Coşbuc în text?” -individuală
-exerciţiul -se va realiza un organizator grafic
-problemati- pornind de la cuvântul păsări
zarea O7 ( ANEXA 4)
-se vor ezolva exerciţiile:
1.Găsiţi cuvinte cu sens asemănător
pentru următoarele
cuvinte:pădure,luptă,veselie,vine.
2. Găsiţi cuvinte cu sens opus pentru
următoarele
cuvinte:noapte,târziu,căldură,începe.
3.Căutaţi în lecţie cuvintele care conţin
grupurile de sunete studiate de noi
(,,ie”;,,ia”;,,ea”;,,oa”;,,ua”;,,uă”),apoi
aşezaţi-le în tabelul de mai jos:
(ANEXA 5)
V.Asigurarea -se va utiliza metoda pălăriilor -formativă
feed-back- gânditoare
ului  pălăria albă: INFORMEAZĂ
,,Despre cine este vorba în text?”
 pălăria roşie: SPUNE CE
SIMŢI
,,Ce îţi place cel mai mult din text?De
O9 ce?”
 pălăria neagră: ASPECTE
NEGATIVE
,,Ce aduc primele zile ale lunii martie?”
 pălăria galbenă: ASPECTE
POZITIVE
,,Care sunt sărbătorile primăverii?”
 pălăria albastră: CLARIFICĂ
,,Adresează colegilor o întrebare din
text să vedem dacă l-au înţeles.”
 pălăria verde: GENEREAZĂ
IDEI NOI
,,Imaginează-ţi că ai fi primăvara ce le-
ai transmite oamenilor?”(ANEXA 6)

VI.Obţinerea -se va cere elevilor să realizeze un -formativă


performanţei cvintet despre primăvară
-munca pe O9 Primăvara
echipe Însorită,frumoasă
Deşteptând,înflorind,înfunzind,
Aduce bucurie şi frumuseţe
Renaştere.
VII.Încheierea -elevii vor primi tema pentru acasă -frontală
lecţiei ,,Alcătuiţi un scurt text despre -individuală
primăvară.”
-aprecierile vor fi făcute ţinând cont de
următoarele criterii:
 implicarea în desfăşurara lecţiei
 formularea răspunsurilor
 gradul de creativitate
 complexitatea răspunsurilor
 acurateţea scrisului şi cititului

Anexa 1
Diagrama Wenn

,,Natura revine la viaţă în anotimpul primăvara”

VOCALE CONSOANE

ANEXA 2
flori

pomi gâze
înfloriţi

Primăvara
păsări
ploi călduţe călătoare

veselie soare plăpând

ANEXA 4
rândunică mierla

cocor
i privighetoarea

sturz
cucul

păsări

ANEXA 5

Căutaţi în lecţie cuvintele care conţin grupurile de sunete învăţate


(,,ie”;,,ia”;,,ea”;,,ua”;,,uă”;,,oa”) ,apoi aşezaţi-le în tabelul de mai jos:

ie ia ea oa ua uă
ANEXA
6

METODA
PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE
 pe masă sunt şase pălării de culori diferite
 pentru fiecare pălărie va veni un copil care răspunde cerinţei
scrise sub pălărie

 pălăria albă: INFORMEAZĂ


,,Despre cine este vorba în text?”
 pălăria roşie: SPUNE CE SIMŢI
,,Ce îţi place cel mai mult din text?De ce?”
 pălăria neagră: ASPECTE NEGATIVE
,,Ce aduc primele zile ale lunii martie?”
 pălăria galbenă: ASPECTE POZITIVE
,,Care sunt sărbătorile primăverii?”
 pălăria albastră: CLARIFICĂ
,,Adresează colegilor o întrebare din text să vedem dacă l-au înţeles.”
 pălăria verde: GENEREAZĂ IDEI NOI
,,Imaginează-ţi că ai fi primăvara ce le-ai transmite oamenilor?”

ANEXA 3
George
Coşbuc

Zilele
babelo
Mucenicii Autor r
mai
1 Martie

Primavara
Sărbători Vocabular

Florii mucenici
Paşte
zăvoi

Câmpuri
Păsări înverzite
călătoare Vestitori
primăverii

Flori de Soare mai LiveziLucrări


primăvară puternic înflorite
agricole