Sunteți pe pagina 1din 21

SCOALA GIMNAZIALA ”NR.

1 SUHURLUI”

Proiect didactic
EDUCAȚIE CIVICĂ

Prof. pt. inv. primar.DIMA SILVIA- DANIELA

16 MARTIE 2018
Proiect didactic
Data:16.03.2018
Prof.înv.primar: Dima Silvia- Daniela
Scoala:Gimnazială”NR.1 SUHURLUI”
Clasa: a III-a
Obiectul:Educatie civica
Unitatea tematică: Noi și celelalte viețuitoare
Titlul lecţiei: Atitudinea noastră față de plante și animale
Tipul lecției: comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe
Forma de realizare: activitate integrată

Competențe specifice:
 Educație civică :

1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei


2.1. Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru
3.2. Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri

 Comunicare în limba română :


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic ;

 Muzică și mișcare :
2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv
Obiective operaționale:

A. COGNITIVE:

OC 1: să citească fluent, corect, conştient şi expresiv textele;

OC 2: să identifice în texte atitudinea persoanelor faţă de plante şi animale;

OC 3: să enumere alte atitudini civice ale oamenilor faţă de animale sălbatice, domestice în contexte
diferite, grupândule în atitudini pozitive și negative;

OC 4: să –și exprime părerea despre un anumit comportament, argumentând-o;

B. AFECTIVE:

OA 5: să manifeste interes faţă de oferta didactică;

C. PSIHOMOTORII:

OPM 6: să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de institutor;

Strategii didactice :

a) metode şi procedee:
- M1: Conversaţia
- M2: Explicaţia
- M3: Exerciţiul
- M4: Observaţia
- M5: Jocul didactic
- M6: Jocul de rol
b) mijloace didactice:

- m3: Planşe didactice


m4: Fişe de lucru
m5: Fişă de evaluare
c) forme de organizare:
- F1: Frontală
- F2: Individuală
- F3: Pe grupe

C. TEMPORALE: 50 minute
D. UMANE: 13 elevi

IV. Bibliografice:
☺*** Programa şcolară pentru clasa a III –A, Bucuresti MEC 2014
Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici –
program de formare de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs
METCS, 2012
www.didactic.ro
 Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de educaţie civică, învăţământ primar şi gimnazial, Ed.
Aramis Print, Bucureşti, 2001;
SCENARIUL DIDACTIC

Etapele Ob. Conţinutul activităţii Resurse Forme


activităţii Op. Activitatea învățătoarei Activitatea Procedurale Materiale Organizatoric de
elevilor e evaluare
Asigur climatul psihopedagogic adecvat
1.Moment pentru buna desfăşurare a activităţii; Frontal
organizatoric Elevii își pregătesc Observația
(1minut) materialele
necesare pentru
activitate;

Pe baza formulării răspunsurilor la


ghicitori se evidenţiază importanţa
2.Reactualiz plantelor şi a animalelor pentru om. Elevii găsesc
area (Anexa 1) răspunsurile la Conversaţia,
cunoştințelo ghicitori. explicaţia planşă cu Frontal Apreciere
Solicit elevii să răspundă la întrebări:
verbală
r -Ce legătură este între plante, animale şi ghicitori
(4 minute) O1 Răspund la Observar
oameni ?
întrebări ea
- Care este importanţa plantelor şi a
sistematic
animalelor în viaţa oamenilor?
. ă

3.Captarea O1
atenţiei Le prezint un PPT, având ca scop Privesc PPT-ul și Anexa 2 Apreciere
la final extrag Frontal verbală
sensibilizarea elevilor prinvind Conversaţia PPT individual Observar
(5minute) concluziile.
animale și poezia”Găndăcelul”de Elevii citesc ea
Elena Farago.(Anexa 2) poezia de pe sistematic
videoproiector ă
Elevii răspund la Explicaţia
Voi purta un dialog cu elevii: întrebările
adresate: Conversaţia Frontal Observar
ea
-”Pe gândăcel l-a sistematic
- Cine l-a prins pe gândăcel? prin în pumnul Observația ă
- Ce l-a rugat gândăcelul pe copil? său un copil.„ Conversaţia
- Cum a procedat copilul? -”Gândăcelul l-a
- Cum a încercat copilul să-l rugat să-i dea
readucă pe gândăcel la viaţă? drumul din Frontal
pumn.” conversația
-”Copilul un a
ascultat, și a facut
acest gest pera Frontal
târziu.”
-”Copil a încercat
să-l readucă la
viață, suflându-i Observar
aripile în vânt. ea
Copiii oferă păreri sistematic
Cum trebuie să ne purtăm noi cu privind ă
Conversaţia,
vietăţile din jurul nostru? comportamentul
explicaţia
O4 nostru față de
vietățile din jurul
nostru.
Anunţ tema ,,Atitudinea noastră faţă de
3. Anunţarea plante şi animale”precum şi obiectivele
temei şi a activităţii pe înţelesul elevilor: veţi
obiectivelor învăţa cum trebuie să vă comportaţi Elevii asculta cu Conversaţia, Frontal
faţă de plante şi animale, veţi comenta atentie. Tabla
(1minut)
comportamentul unor personaje pozitive
şi negative şi veţi colabora cu colegii de
echipă pentru realizarea corectă a
sarcinilor.
Se scrie titlul pe tabla si in caiete : Elevii notează titlul
„Atitudinea faţă de plante şi animale”. lecției în caiete Caiete Frontal

Împreună cu elevii definim cuvântul


5. ”atitudine” Notează pe caiete
Desfăşurarea atitudine= comportare, gest, purtare definiția; Conversaţia,
activităţii Atitudine pozitivă- atitudine negativă explicaţia tabla
Apreciere
Se va explica elevilor că atitudinile pot Frontal verbală
Ascultă exlicaţiile
fi pozitive sau negative. În contextul în
(26 minute) care folosim, în această lecţie, ideea de
atitudine pozitivă, aceasta poate fi
sinonimă cu “grijă”. Exerciţiul
Solicit elevilor găsirea de antonime Caută antonime
pentru grijă: pentru cuvântul
grijă-nepăsare, distrugere grija și notează la
table și în caiete;
O1 Elevii vor fi împărţiţi în 4 echipe . Pentru a ajuta Exerciţiul-joc Pe echipe
(Echipa fluturașilor,echipa Frontal Apreciere
floarea să
O5 florilor,echipa buburuzelor,echipa deschidă petală
verbală
albinuțelor) după petală
Fiecare echipă va primi câte o petală de ,trebuie :să Problematiza Petale cu
floare pe care este scris un fragment precizeze restudiul de texte
Poster
dintr-o operă literară. Petalele vor fi personajele care caz
aşezate în jurul unui cerc pe care este participă la
scris următorul citat „Un rău mai este acţiune (doar din Jocul
O2
şi atunci când nu faci bine.” (Anexa 3) fragment) să didactic
● Se va purta o scurtă discuţie pe baza grupeze:
acestui citat. personajele care
Concluzii: merită respectul,
Plantele şi animalele, deşi nu sunt personaje care nu
Conversaţia Pe grupe
persoane, au dreptul la viaţă. merită respectul Frontal Apreciere
O6 Omul trebuie să le ocrotească şi să le nostru , verbală
îngrijească deoarece fără ele viaţa argumentând
omului ar fi imposibilă. alegerea făcută şi
să identifice
O3 Elevii vor grupa personajele din textele comportamente Exercițiul Frontal
citite în funcţie de tipul de atitudine intr- opuse, adăugând Problematizar
un tabel.(Anexa 4) astfel petalele ea
florii.

Elevii aleg din Exerciţiul-joc planşă Frontal Apreciere


6. Obţinerea lista dată fiecărei verbală
performanţei
Joc didactic: Eu aşa fac!(Anexa 5) Conversaţia,
O4 Vom cânta cântecul”Copăcelul”.(Anexa6) grupe, doar
atitudini pozitive
pe care le vor bifa
(6 minute)
cu + .
Laptop,vid
eoproiector
Impart elevilor fişe de evaluare şi le voi Elevii rezolva Conversaţia, Fişe de
7. Evaluare O4 explica cum le vor rezolva .(Anexa 6) sarcinile fişelor. explicaţia evaluare individual Evaluarea
(6 minute) O6 diferenţiate scrisă

Fac aprecieri generale şi individuale Fișă cu


8. asupra modului de desfăşurare a emoticoane
Ȋncheierea activității şi a participării elevilor. Elevii ascultă și Conversaţia, frontal
activității Solicit elevii să- şi prezinte starea notează tema
(1 minut) emoţională după desfăşurarea acestei pentru acasă
activităţi.(Anexa 7)
Se explică tema pentru acasă: ex.3/pag.
11
Anexa 1

Ghicitori

“Nu se mişcă nici nu strigă


Din pământ doar se ridică.
Omul le-ngrijeşte căci le foloseşte”
(plantele)

Pe unul îl înhămăm,
De la altul lapte luăm,
Carne, ouă, lapte, lână
Cine le dă la îndemână?
(animale domestice)
Anexa 2

GÂNDĂCELUL

- De ce m-ai prins în pumnul tău,


Copil frumos, tu nu ştii oare
Că-s mic şi eu şi că mă doare?
De ce mă strângi aşa de rău?

Copil ca tine sunt şi eu,


Şi-mi place să mă joc şi mie,
Şi milă trebuie să-ţi fie
De spaima şi de plânsul meu!

De ce să vrei să mă omori?
Că am şi eu părinţi ca tine,
Şi-ar plânge mama după mine,
Şi-ar plânge bietele surori.

Şi-ar plânge tata mult de tot,


Căci am trăit abia trei zile.
Îndură-te de ei, copile,
Şi lasă-mă că nu mai pot!…

Aşa plângea un gândăcel


În pumnul ce-l strângea să-l rupă,
Şi l-a deschis copilul după
Ce n-a mai fost nimic din el!

A încercat să-l mai învie


Suflându-i aripile în vânt,
Dar a căzut în ţarină frânt
Şi-nţepenit pentru vecie!…

Scârbit de fapta ta cea rea


Degeaba plângi, acum, copile,
Ci du-te-n casă-acum şi zi-le
Părinţilor isprava ta.

Şi zi-le că de-acum ai vrea


Să ocroteşti cu bunătate,
În cale-ţi, orice vietate,
Oricât de făr-de-nsemnătate
Şi oricât de mică ar fi ea!
Anexa 3

”Un rău mai


este şi atunci
când nu faci
bine.”
1. „M-a lovit din răutate
Cu o piatră în picior.
Şi-am zăcut şi-am plâns atâta
De credeam că am să mor”

2. Aşa plângea un gândăcel


În pumnul ce-l strângea să-l rupă.
Şi l-a deschis copilul după
Ce n-a mai fost nimic din el!
A încercat să-l mai învie
Suflându-i aripile-n vânt,
Dar a căzut în ţărnă frânt
Şi-nţepenit pentru vecie!....
3.
Atunci fetei i se făcu milă şi, luând căţeluşa,
o spălă ş-o îngriji foarte bine. Apoi o lăsă acolo
şi-şi căută de drum, mulţumită fiind în suflet că a
putut săvârşi o faptă bună.

4.-Fată frumoasă şi harnică, curăţă-mă de omizi


că ţi-oi prinde şi eu bine vreodată!
- Da, cum nu! Că nu mi-oi feşteli eu
mânuţele tătucuţii şi a mămucuţii! Multe slugi aţi
avut ca mine?
Anexa 4
PETALELE 1, 2, 3 ŞI 4

POZITIV NEGATIV
PERSONAJUL
(Numele lui)►

FAPTELE SALE
(Ce a făcut?) ►
Anexa 5

Fişă de evaluare

1. Scrie A în dreptul enunţurilor adevărate şi F în dreptul enunţurilor false:

 Plantele şi animalele trebuie îngrijite de oameni.


 Plantele şi animalele nu au dreptul la viaţă.
 Viaţa ar fi imposibilă fără plante şi animale.

2. Bifaţi cu „X” doar enunţurile care arată o atitudine corectă, pozitivă.


 Elena udă florile din ghivece.
 Alex plantează un pomişor.
 Bunicul biciuieşte calul.

3. Radu a rupt o creangă cu tot cu cireşe. Ce atitudine aţi avea faţă de gestul lui ? De ce?
 L-aţi ruga să vă rupă şi vouă o creangă.
 Aţi fi indiferenţi.
 I-aţi explica că greşeşte.
 Aţi face şi voi ca el.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Data: 16.03.2018
Disciplina : Educaţie Civică
Subiectul: ,,Atitudinea noastră faţă de plante şi animale”

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Testul de evaluare va arăta dacă elevul este capabil:

O1: să stabilească valoarea de adevăr a enunţurilor date ;


O2 : să bifeze enunţurile care arată o atitudine pozitivă faţă de plante şi animale;
O4 : să- şi exprime opinia cu privire la atitudinea pe care ar avea-o faţă de un anumit comportament,
argumentând ;

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

FOARTE BINE BINE SUFICIENT

I1 – stabileşte corect – stabileşte corect – stabileşte corect valoarea de


valoarea de adevăr la 2 valoarea de adevăr la 2 adevăr la 1 enunţuri;
enunţuri; enunţuri;

I2 – bifează corect 3 –bifează corect 2 – bifează corect un enunţ care


enunţuri care arată o enunţuri care arată o arată o atitudine pozitivă faţă de
atitudine pozitivă faţă atitudine pozitivă faţă plante şi animale;;
de plante şi animale; de plante şi animale;

I4 – î- şi exprimă opinia - î- şi exprimă opinia cu î- şi exprimă opinia cu privire la


cu privire la atitudinea privire la atitudinea pe atitudinea pe care ar avea-o faţă
pe care ar avea-o faţă care ar avea-o faţă de de un anumit comportament,
de un anumit un anumit cu ajutorul educatorului;
comportament, comportament,
argumentând; argumentând;

Anexa 6

Enunţuri pentru jocul: Eu aşa fac


1. Îngrijesc animalele şi plantele.
2. Chinui animalele.
3. Respect animalele.
4. Rup florile de pe marginea drumului.
5. Ocrotesc animalele şi plantele.
6. Construiesc adăposturi păsărilor.
7. Tai pădurea pentru a construi un oraş în locul ei.
8. Împuşc toţi lupii pentru că mănâncă oi.
9. Pedepsesc animalele atunci când vreau să le dresez.
10.Scrijelesc copacii .
11.Arunc hârtiile pe jos deoarece nu sunt coşuri.
12.Arunc gunoaie în apă.
13.Rup crengile de tei pentru a culege florile.
14.Trag cu praştia în vrăbii deoarece mănâncă mâncarea găinilor.
15.Stric cuiburile păsărilor.
16.Ud florile o dată pe lună.
17.Bat pisica pentru că nu a prins şoareci.
18.Lovesc un câine ca să-l enervez.
19.Fac curat papagalului o dată pe săptămână.
20.Ud florile zilnic.

Anexa 7
Cum te simţi?

ameţit
fericit
trist extaziat
optimist
suspicios confuz
plictisit
surprins
Anexa 8
Copacelul –
Copacelul din gradina
Primavara an- verzit
Si cu-o raza de la soare
Alb ca neaua an-florit
Primavara copacelul
De omizi l-am curatat
Si la toamna urmatoare
Rod bogat am adunat
Copacel,copacel, Te iubesc de mititel, mititel