Sunteți pe pagina 1din 2

CURTEA DE APEL ECONOMICĂ

26 mai 2016 Apelant: Golovin Corina,avocat

Cabinetul de avocați,, ProDrept''

Intimat: Popescu Ilie Victor


a.n. 16.12.1972, IDNP 2014032118114
domiciliat: mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 100,
Tel. 069611100, e-mail: iliepopescu@gmail.com

REFERINŢĂ
LA CEREREA DE APEL PRIVIND ATACAREA HOTĂRÂRII
JUDECĂTORIEI BUIUCANI.

Onorată instanţ ă!


Prin prezenta, intimatul comunică despre examinarea cererii de apel declarată de apelant
la Hotă râ rea Judecă toriei Buiucani mun.Chiş ină u nr. 22-2-1447-12042016 din 18 aprilie
2016.ş i, totodată , îşi exprimă dezacordul cu aceasta.

Motivele invocate de apelant în cererea de apel nu-ş i gă sesc confirmare, ceea ce denotă
faptul că sunt formale ş i nu pot pune la îndoială legalitatea hotă râ rii contestate. De
asemenea, cererea de apel nu conţine temeiuri legale în baza că rora hotă râ rea instanţei de
fond poate fi casată .

În concluzie, susţinem faptul că apelantul, în acest mod, ş i-a exprimat numai nemulţumirea
faţă de soluţia dată în instanţa de fond, ceea ce nu poate servi drept temei de sine stă tă tor
pentru casarea hotă râ rii.

Legalitatea ş i temeinicia hotă râ rii instanţei de fond este evidentă , deoarece se întemeiază
numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţa de judecată ş i pe probele
cercetate în cadrul ş edinţelor judiciare în strictă conformitate cu legea.

În procesul examinării cauzei, s-a stabilit cu certitudine că:


1. între părţi există raporturi obligaţionale ce reies din contractul de imprumut din
18.09.2014 care are ca obiect imprumutarea sumei de 9500 de lei.
2. Conform instiintarii care a inaintat-o Popescu Ilie Victor lui Vaculovschi Lev,acesta
din urma urma sa ii restituie banii in decurs de 30 de zile cum prevede legea.
3. Instanta a constata ca piritul nu a achitat in termen de 30 de zile suma datorata
4. Instanta la fel a constata ca reclamantul a incercat sa solutioneze litigiul pe cale
amiabila,expediindui un sms prin care i-a cerut sa isi onoreze obligatiile.
5. In urma examinarii circumstantelor cauzei sa atestat ca piritul Vaculovschi Lev nu a
achitat suma care o datora in baza contractului de imprumut.
6. În conformitate cu art. 98 CPC, cheltuielile aferente judecării pricinii, suportate de
reclamant, precum şi taxa de stat, se încasează la buget de la pârât integral daca
pârâtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată.
7. Prin urmare, pârâtul urmeasă să achite taxa de stat în cuantum de 3% din valoarea
acţiunii, ceea ce constituie (9500*3%) și 2000 lei pentru asistenta juridică acordată
de cei 2 reprezentanti.In total urmind a fi achitata suma de 2315 lei.
Imi sustin argumentele prin urmatoarele probe:
1) Contractul de imprumut dintre Vakulovski Lev si Popescu Ilie
2) Somatia privind achitarea datoriei
3) Recipisa privind receptionarea somatiei
4) Formula de calcul in baza careia a fost stabilita suma datorata de Popescu Ilie.

În lumina celor relevante, în drept, îmi întemeiez pretenţiile pe art.386 (1) Cod de
procedură civilă, și solicit instanței de apel să respingă apelul ca fiind neîntemeiat ş i
să menţină în vigoare Hotă râ rea Judecă toriei Buiucani municipiul Chișinău, nr. 22-2-
1447-12042016 din 18 aprilie 2016.

Anexe (copii):

1. ____________________ 2. ____________________

Semnătura intimatului Popescu