Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Tema: Tipul de date tablou(array).


Tipul lecției:Lectie practică
Data: 31/03/2017
Durata: 45 min.

Competențe specifice:
CS1-Formarea unei viziuni științifice asupra componentei informatice în societatea contemporană;
CS2-Aplicarea metodelor de algoritmizare ,de formalizare,de analiză,de sinteză și de programare pentru soluționarea problemelor legate de prelucrarea
automatizată a informației;
CS3-Translarea algoritmilor frecvent utilizați într-un limbaj de programare de nivel înalt.

Subcompetențe:

 Argumentarea necesității utilizării tipului de date tablou;


 Aplicarea și recunoașterea tipului de date tablou ;
 Utilizarea tipului tablou în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Obiectivele operaționale:
O1-Să definească noțiunea de tablouri;
O2-Să enumere caracteristicile tablourilor unidimensionale şi bidimensionale;
O3-Să descrie schemele tablourilor unidimensionale şi bidimensionale;
O4- Să propună exemple din viaţă a tipurilor de tablouri;
O5-Să analizeze și să compare operatorii elementari;
O6-Să corecteze algoritmii,depistînd greşelile;
O7-Să utilizeze tablourile la rezolvarea problemelor.

Strategii didactice:
Metode și procedee didactice:
1. Cooperarea; 2. Conversaţia euristică,dialogul; 3. Problematizarea; 4. Explicaţia; 5. Studiul individual,descoperirea; 6. Exerciţiul;
7. Instuirea programată şi asistată la calculator.

Forme de activitate:
Individuală
Frontală

Mijloace didactice:
 Fișe
 Planșe
 Suport didactic
 Calculatorul

Evaluarea:
 Scrisă
 Orală
 Practică

Surse informaționale:
1. A. Gremalschi,I. Mocanu,L. Gremalschi,Manual de Informatică pentru clasa a 9-a, Editura Știința,Chișinău 2016.
2. L.Gremalschi,I. Ciobanu . Informatica . Ghidul profesorului. Editura Știința,Chișinău 2016.
Scenariul didactic:

Etapele lecției Activitatea Activitatea Metode de Durata


Profesorului elevilor predare
Evocarea 1.Salut elevii. Salută profesorul și sînt pregătiți
2.Notez elevii absenți. pentru lecție.
5 min
3.Le propun elevilor următorul motto: Elevii sînt atenți la cele spuse de Conversația
“Cel care dobândeşte cunoaşterea, dar nu o pune în practică este profesor.
ca acela care ară pământul, dar nu-l seamănă.” ( Ralph Waldo
Emerson )
Deci la lecția de azi vom încerca să punem în practică teoria
studiată la tema tipul de date tablou.
(anunț obiectivele lecției).
Realizarea La lecția de teorie am studiat această temă deci: Elevii își notează în caiete data și Conversația
sensului 1.Vă propun un set de întrebări: tema lucrării practice.
a.Ce este un tablou? Elevii răspund la întrebările
b.Cîte tipuri de tablouri cunoaşteţi? propuse de profesor
c.Un tablou unidimensional este…?
d.Tablourile unidimensionale se folosesc…?
e.Un tablou bidimensional este…
Cooperarea 8 min
2.Solicit doi elevi la tablă pentru a completa schemele Elevii trec la tablă și completează
tablourilor unidimensionale schemele tablourilor
unidimensionale și bidimensionale.

3.Le propun elevilor să treacă la tablă și să completeze fișele Elevii completează fișele conform
cu exemple tipul de tablou:unidimensional schemelor date.

3.Realizarea În baza cunoștințelor accumulate anterior,le propun elevilor o


sensului fișă cu următoarele variante de lucru:
1.Completaţi spaţiile libere ale programului şi scrieţi ce va afişa
acest program. Conversația
program vector1; Elevii lucrează independent în Învățarea
var x: array[1..25] of integer; caiete la sarcinile propuse în formă cooperată
i, n: integer; scrisă,apoi se așează la calculatoare
begin 23 min
pentru a testa programele la
write('n='); readln(n); {Citirea nr. calculator incluse în fișă. Problematizarea
de componente}
for i:=1 to n do {Se citesc pe rand
toate componentele} Instruirea
x[i]:=i*i*i; programată și
for i:=1 to n do {Afisarea unui vector asistată la
componenta cu componenta} calculator
write(x[i],' ');
readln;
end.
2. Se dă un program care conține erori. Identificați erorile și
corectațile. Concepeţi un enunţ pentru programul de mai jos.
program lucrare_informatica; Elevii lucrează independent în
var x:array[1…10] of integer; caiete la sarcinile propuse în formă
n,i,c:integer; scrisă,apoi se așează la calculatoare
begin pentru a testa programele la
writeln('Nr elevi '); readln(n); calculator incluse în fișă.
for i:=1 to n do
readln(x[i]);
c:=0;
for i:=1 to n do
if x[i]=10 then
c:=c+1;
writeln('nr elevilor care au
luat nota 10 este ' ,c);
readln;
end.

3. Să se determine suma, maximul şi minimul


componentelor (de tip real) unui vector de dimensiune n
(1<=n<=100). Elevii lucrează independent în
caiete la sarcinile propuse în formă
program tablouri;
scrisă,apoi se așează la calculatoare
type vector=array[1..100]of integer;
pentru a testa programele la
calculator incluse în fișă.
var n,s,min,i:integer ;
t:vector;
begin
writeln ('tastati numarul de valori n='); readln(n);
write('tastati',n,'valori');
for i:=1 to n do read (t[i]);
write('ati tastat');
for i:=1 to n do
write(t[i],' ');
s:=0;
for i:=1 to n do
s:=s+t[i];
write('suma=',s);
min:=t[1];
for i:=2 to n do
if t[i]<min then min :=t[i];
write('min=',min);
readln;
end.
Ghidez activitatea elevilor şi explic unele neclarităţi din
lucrare.
4.Reflecția Pun întrebările : Elevii își notează pe fișe
Ce ați aflat am realizat la lecția de stăzi ? răspunsurile la întrebări,apoi le
3 min
Ce va reușit ? transmit profesorului. Descoperirea
Ce nu va reușit ? dirijată
La ce doriți să mai lucrați ?
Conversația

5.Extensie Apreciez rezultatele elevilor și-i notez cu calificativul Elevii își notează în caiete tema Conversația
admis.Le propun elevilor să-și noteze tema pentru pentru acasă. 2 min
acasă:”Tipul de date tablou(array).

Problemă