Sunteți pe pagina 1din 14

Proiectarea unităţii tematice „Ploaie de stele”

Perioada: 3 săptămâni: 3.04.2017 – 5.05.2017 (- 1 zi: 1. 05. 2017)


Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Luni, CLR – 1.2.; – citirea în forme variate a enunţurilor, a textului: citire cu Textul narativ.  Resurse materiale: Observare
3. 04. 3.2.; 2.1.; 3.1. voce tare, în lanţ, citire ştafetă; Lectura textului manualul tipărit/digital, sistematică:
2017 – citirea în ritm propriu a textului scurt, cu adaptarea imagini, textul suport calitatea actului
MM – 2.3. intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie; Globul pământesc  Resurse procedurale: citirii
– formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte de Emilia lectura explicativă,  lista de
date; Căldăraru conversaţia, explicaţia, verificare
– completarea unor enunţuri după modele date; procedee de citire activă,
– formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul selectivă, conştientă,
citit: Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce jocul
cauză?, Cu ce scop?;
– identificarea unor informaţii relevante din textul citit.
MEM – 3.1.; – recunoașterea aparatelor care funcționează cu ajutorul Corpuri şi  Resurse materiale: Evaluarea după
4.2. curentului electric; materiale care manualul tipărit/digital, rezolvarea
– investigarea materialelor conductoare şi izolatoare în cadrul conduc curentul baterie, fire metalice, sarcinilor de
AVAP – 2.2. unui circuit electric simplu; electric bec învățare
– recunoașterea materialelor conducătoare de electricitate,  Resurse procedurale:  Metoda
respectiv a izolatorilor; conversaţia, explicaţia, semaforului
– stabilirea efectelor electrocutării; problematizarea, Știu,  Temă de lucru în
– elaborarea unei liste de sfaturi pentru evitarea pericolelor de vreau să știu, am clasă
electrocutare. învățat, experimentul
Activităţi pe discipline: Educaţie fizică
MM – 1.3.; – explicarea diferenţei dintre sunetele scoase de diferite Sunete înalte şi  Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1. obiecte (exemple de sunete înalte/joase); joase manual, CD, laptop sistematică
– exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a vocii;  Resurse procedurale:
CLR – 1.3. – intonarea unor silabe din ce în ce mai sus, cu revenire la Vioara, exerciţiul, jocul didactic
sunetul iniţial; după auz  Forme de organizare:
– joc muzical: Găseşte jucăria!; activitate frontală, în
AVAP – 2.2. – interpretarea, după auz, a cântecului Vioara; perechi, pe grupe
– desen: Vioara.
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Marţi, CLR – 1.2.; – completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un Textul narativ.  Resurse materiale: Observare
4. 04. 2.1.; 3.2. text audiat; Lectura textului manualul tipărit/digital, sistematică:
2017 – formularea de enunţuri folosind cuvinte date; textul suport comportamentul de
– lectura cu creionul în mână pentru identificarea unor noi Globul pământesc  Resurse procedurale: receptor
informaţii; de Emilia Căldăraru lectura explicativă, Evaluare orală
MM – 2.3. – formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un conversaţia, explicaţia,  lista de
scurt text citit. exerciţiul, explozia verificare
stelară, lectura creativă
 Forme de organizare:
 activitate frontală
MEM – 5.1.; – construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor Corpuri şi  Resurse materiale: Evaluarea după
1.6. informaţii date/culese – referitoare la colecții de materiale; materiale care manualul tipărit/digital, rezolvarea
– clasificarea materialelor investigate în conductori, izolatori, conduc curentul baterie, fire metalice, sarcinilor de
AVAP – 2.2. cu proprietăţi magnetice; electric bec învăţare:
– rezolvarea de probleme cu tema – Electricitatea.  Resurse procedurale:  Tehnica „Fără
conversaţia, explicaţia, mâini ridicate"
problematizarea, Știu,  Temă de lucru
vreau să ştiu, am în clasă
învățat, experimentul
 Forme de organizare:
activitate individuală,
frontală
Activităţi pe discipline: Religie
AVAP – 2.1.; – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.2.; 2.3. – prezentarea / descrierea animalului preferat; manual, creioane sistematică
CLR – 2.1. – desenul pas cu pas Pisica; colorate/acuarele, foi,
– audiţie Un motan cât un pisoi Familia Miau vas pentru apă, laptop
https://www.youtube.com/watch?v=X90SxpXsmhY;  Resurse procedurale:
MM – 1.1. – desenarea unei scene din filmul de desene animate cu conversaţia, explicaţia,
animale pe care îl preferă. exerciţiul
 Forme de organizare:
activitate individuală,
activitate pe grupe
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Miercuri, CLR – 2.3.; – identificarea unor obiecte prin descoperirea caracteristicilor Scrierea  Resurse materiale: Tema de lucru în
5. 04. 1.4.; 4.2.;3.3. acestora pe baza unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor cuvintelor: manualul tipărit/digital, clasă
2017 jocuri de grup; într-o, într-un, textul suport pentru
MEM – 1.1. – decodarea unor informaţii din manual (viniete, cuprins etc.), dintr-o, dintr-un exerciţiile de scriere,
AVAP– 2.2. a simbolurilor întâlnite în drumul spre şcoală, în pliante/ imagini, caietul elevului
reclame/reviste pentru copii;  Resurse procedurale:
– conversaţii pe teme de interes pentru copii; conversaţia, explicaţia,
– scrierea unor răspunsuri neobişnuite; exerciţiul, jocul,
– folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cuvintelor: observaţia
într-o, într-un, dintr-o, dintr-un).
CLR – 2.1.; – citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând Textul narativ. Resurse materiale: Observarea
3.1.; 3.2.; un detaliu, o idee din text; Lectura textului manualul tipărit/digital, sistematică
2.2.; 4.2. – joc: Găseşte şi citeşte; imagini, text support,  Listă de
AVAP – 2.2. – oferirea unor informaţii despre anumite obiecte: glob Roşu-de-Soare şi banda desenată control/ verificare
pământesc, laptop, televizor; Galben-de-Lună  Resurse procedurale:
– descrierea unui obiect/loc, a unui fruct, a unei flori, a unui după Aurel Turcuş lectura explicativă,
aparat electrocasnic etc.; tehnici de lectură activă
– formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme (a înțelege cele citite, de
familiare/care prezintă interes; a-și pune întrebări, de a
– formularea orală a învăţăturii desprinse din textul citit. nota datele), diagrama
Venn, conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
MEM – 2.2.; – identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, Figuri geometrice:  Resurse materiale: Evaluarea după
3.1. dreptunghi, cerc, semicerc; pătrat, dreptunghi, manualul tipărit/digital, rezolvarea
– recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/feţelor unor triunghi, cerc, corpuri geometrice, sarcinilor de
CLR – 4.1. corpuri din mediul apropiat; semicerc piese geometrice de învățare:
– conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, forme diferite, fișe de  Metoda
dreptunghi, cerc, semicerc), cu ajutorul instrumentelor de lucru, caietul elevului semaforului)
geometrie/şabloanelor;  Resurse procedurale:  Temă de lucru
– realizarea unor desene/colaje cu ajutorul formelor conversaţia, explicaţia, în clasă
geometrice învăţate; demonstrația, exerciţiul,
– completarea unor enunțuri referitoare la figurile geometrice problematizarea
și la electricitate.
Activităţi pe discipline: Educaţie fizică
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Joi, CLR – 4.2.; – formularea de enunţuri după ilustraţii; Scrierea unui  Resurse materiale: T ema de lucru în
6. 04. 2.1. – compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din text cu ajutorul manualul tipărit şi clasă
2017 sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau ilustraţiilor digital, imagini  Lista de control -
MEM – 2.3. întrebări;  Resurse verificare
– formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme procedurale:
familiare/care prezintă interes. conversaţia, explicaţia,
exerciţiul
 Forme de organizare:
activitate individuală,
frontală
MEM – 2.2. – identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un Figuri geometrice:  Resurse materiale: Evaluarea după
desen dat/ dintr-o figură geometrică „fragmentată”; pătrat, dreptunghi, manualul tipărit/digital, rezolvarea
CLR – 4.1 – gruparea unor forme geometrice după criterii date; triunghi, cerc, piese geometrice de sarcinilor de
– construirea unor figuri geometrice cu ajutorul unor obiecte semicerc forme diferite, fişe de învăţare:
(Exemplu: beţişoare, plastilină) lucru  Tehnica „Fără
 Resurse procedurale: mâini ridicate"
conversaţia, exerciţiul,  Temă de lucru în
problematizarea, jocul clasă
didactic
 Forme de organizare:
activitate individuală,
frontală
Activităţi pe discipline: Limba engleză
MM – 1.3.; – exemple de sunete înalte/joase; Sunete înalte şi  Resurse materiale: Observarea
2.2; 3.1. – exerciţii de dicţie/ de respiraţie; joase manual, CD, laptop sistematică
– exerciţii de încălzire a vocii;  Resurse procedurale:
CLR – 1.3. – intonarea unor silabe din ce în ce mai sus, cu revenire la Vioara, exerciţiul, jocul didactic
sunetul iniţial; după auz  Forme de organizare:
– desenarea cu roşu/albastru a sunetelor înalte/joase din activitate frontală, în
AVAP – 2.2. cântecul Melc, melc, codobelc; perechi, pe grupe
– joc muzical: Găseşte jucăria!;
– interpretarea, după auz, a cântecului Vioara;
– înlocuirea viorii cu alt instrument, găsirea unui sunet
potrivit şi interpretarea melodiei.
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Vineri, CLR –3.2.; Dezvoltarea unor competenţe de lectură prin: Textul narativ  Resurse materiale: Temă de lucru în
7. 04. 2.3.; 2.4.; 4.2. – oferirea unor informaţii despre anumite povești/poezii; cărţi din biblioteca clasă
2017 – descrierea unei cărţi; Vrăjitorul din Oz, personală a copiilor, a Prezentarea unei
MEM – 1.1 – prezentarea unor lucrări personale în faţa colegilor; de Frank Baum clasei sau a şcolii cărţi
MM – 1.4 – realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie  Resurse procedurale:
înregistrate titlul şi personajele din basmele, poveştile sau conversaţia euristică,
povestirile citite; lectura explicativă,
– transcrieri de glume, ghicitori, poezii, fragmente din texte explicaţia, exerciţiul,
citite şi motivarea alegerii etc. jocul didactic
MEM – 2.1.; – sesizarea intuitivă a simetriei obiectelor şi fiinţelor din Figuri geometrice.  Resurse materiale: Evaluarea după
2.2. mediul apropiat; Axa de simetrie manualul tipărit/digital, rezolvarea
– identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor piese geometrice de sarcinilor de
AVAP – 2.2 geometrice; forme diferite, fișe de învăţare:
– realizarea unor desene simple, respectând o axă de simetrie lucru  Metoda
dată și decuparea după contur;  Resurse procedurale: semaforului
– marcarea jumătăţii de suprafaţă a unei figuri geometrice cu conversaţia, exerciţiul,  Temă de lucru
fracţia corespunzătoare: ½. problematizarea, jocul în clasă
didactic
AVAP – 2.5.; – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.2.; 2.3. – prezentarea / descrierea animalului preferat; manual, tub de hârtie sistematică
– confecţionarea unui obiect de decor în formă de animal, igienică, foarfecă, lipici,
combinând materialele pe care le au şi tehnicile învăţate; Animalul preferat hârtie creponată, carton
MM – 3.3. – cântec Ferma animalelor (pisică, iepuraş) colorat, ochi mobili
https://www.youtube.com/watch?v=9y14njRR1y0  Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul
 Forme de organizare:
activitate frontală
DP – 2.1.; 2.3. – joc didactic: Ciorchinele respectului; Respectă şi vei fi  Resurse materiale: Observarea
– citirea şi discutarea benzilor desenate; respectat manual tipărit sistematică
– stabilirea unor reguli de comportament în relaţiile cu  Resurse procedurale:
persoanele din diferite grupuri (familie, prieteni, colegi, Respectul în conversaţia, explicaţia,
prieteni); relaţiile cu ceilalţi jocul de rol, dezbaterea,
CLR – 1.4. – realizarea unei liste cu formule respectuase de adresare. ciorchinele
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Luni, CLR – 3.1.; – adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de Textul literar în  Resurse materiale: Observare
10. 04. 2.2.; 2.4.; 2.3.; căutare a unui cuvânt, a unei idei); versuri manualul tipărit/digital, sistematică:
2017 1.3. – formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de imagini, textul suport calitatea recitării:
enunţuri; Soarele somnoros  Resurse procedurale:  lista de control -
AVAP – 2.3. – formularea unei păreri referitoare la un personaj, o de Emilia Plugaru lectura explicativă, verificare
întâmplare, un mod de comportament; conversaţia, explicaţia,
– recitarea poeziei, exprimarea prin mimare a diferitelor exerciţiul
emoţii şi reacţii;
– jocuri de tipul: Alcătuieşte cuvinte!.

MEM – 2.1.; – sesizarea intuitivă a simetriei figurilor geometrice; Figuri geometrice.  Resurse materiale: Evaluarea după
2.2. – marcarea jumătăţii/sfertului de suprafaţă a unei figuri Axa de simetrie manualul tipărit/digital, rezolvarea
geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½; piese geometrice de sarcinilor de
CLR – 2.1. – identificarea fracţiilor echivalente: ½; forme diferite, fișe de învăţare:
– continuarea unor desene astfel încât să se respecte o axă de lucru  Tehnica „Fără
simetrie dată.  Resurse procedurale: mâini ridicate"
conversaţia, exerciţiul,  Temă de lucru în
problematizarea, jocul clasă
didactic
 Forme de organizare:
activitate individuală,
frontală
Activităţi pe discipline: Educaţie fizică
MM – 1.4.; – exerciţii de respiraţie; Mersul melodiei  Resurse materiale: Observarea
2.1. – exerciţii ritmice; manual tipărit/digital, sistematică
– exerciţii de încălzire a vocii; Voinicii, CD, laptop, instrumente
– imitarea sunetului cucului; Nelu Ionescu pentru acompaniat
– interpretarea, după auz, a cântecului Voinicii, Nelu  Resurse procedurale:
Ionescu; conversaţia muzicală,
– observarea mersului melodiei. exerciţiul, jocul didactic
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală, în perechi,
pe grupe
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Marţi, CLR – 2.1.; – identificarea şi corectarea greşelilor de scriere; Scrierea  Resurse materiale: Tema de lucru în
11. 04. 4.1. – copierea şi transcrierea de propoziţii, fraze care conţin cuvintelor: text suport (transcriere, clasă
2017 cuvintele: sau, s-au; sau, s-au copiere, dictare)
– autocorectarea cuvintelor scrise, sau, s-au;  Resurse procedurale:
DP – 1.1. – scrierea după dictare a unor propoziţii sau a unui text scurt. conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, lucrul în
pereche
 Forme de organizare:
activitate individuală,
frontală
MEM – 2.2.; – investigarea forţelor exercitate de magneţi asupra altor Forţe exercitate  Resurse materiale: Temă de lucru în
1.6.; 3.1. magneţi sau materiale magnetice cu evidenţierea polilor N şi de magneţi manualul tipărit/digital, clasă
S şi a atracţiei/respingerii dintre polii opuşi/identici; magneți, diverse obiecte Activitate practică
AVAP – 2.2. – recunoașterea situațiilor de atragere/respingere a (metalice, din plastic,
magneților; lemn, bumbac), fişe de
– identificarea axei/axelor de simetrie ale unor obiecte lucru
(magneți);  Resurse procedurale:
– rezolvarea de probleme în care se utilizează operațiile de conversaţia, explicaţia,
înmulțire și de împărțire. problematizarea, Ştiu,
vreau să ştiu, am
învăţat, experimental
 Forme de organizare:
activitate frontală
Activităţi pe discipline: Religie
AVAP – 2.1; – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.3.; 2.4. – completarea jurnalului de învăţare cu mesaje pe care le manual, carton colorat, sistematică
poate transmite iepuraşul; tub de la hârtia igienică,
– decuparea după contur; Iepuraşul de Paşte foarfec, lipici
– lipirea părţilor componente pe tubul de hârtie igienică;  Resurse procedurale:
– audiţie Ce ne-aduce iepuraşul? conversaţia, explicaţia,
MM – 2.1. https://www.youtube.com/watch?v=G02x2O-Gz4U exerciţiul
– audiţie Iepuraşul de Paşte  Forme de organizare:
https://www.youtube.com/watch?v=GvYKM99WW0o activitate frontală,
individuală
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Miercuri, CLR – 2.3.; – formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes; Textul narativ.  Resurse materiale: Tema de lucru în
12. 04 . 3.2. – formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un Lectura textului – manualul tipărit/ clasă
2017 scurt text citit. digital, textul suport
Călătorie în Carul  Resurse procedurale:
MEM – 1.1. Mare lectura explicativă,
de Constantin conversaţia, observaţia,
Cubleşan exerciţiul, utilizarea
organizatorilor grafici,
interogarea multipro-
cesuală, lectura activă –
lectura din prelungiri
(ce crezi că se va
întâmpla?, ce motive
ai?, ce s-a întâmplat?)
CLR – 2.2.; – povestirea orală a unui text; Povestire orală  Resurse materiale: ● Observarea
2.1.; 2.4.; 1.2. – formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de manualul tipărit/digital, sistematică
enunţuri; imagini, banda desenată Lista de control –
DP – 2.3. – povestirea orală a unui text citit;  Resurse procedurale: verificare
– ordonarea cronologică a momentelor acţiunii textului. conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, joc didactic,
activitate în perechi
 Forme de organizare:
activitate frontală
MEM – 5.1.; – recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat Corpuri  Resurse materiale: Evaluarea după
2.2. (cub, cuboid, sferă, cilindru, con); geometrice: manualul tipărit/digital, rezolvarea
– gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date; cub, cuboid, obiecte (minge, tobă, sarcinilor de
AVAP – 2.1. – clasificarea corpurilor geometrice în: cuburi, cuboide, cilindru, sferă, con glob pământesc, zaruri, învăţare:
cilindri, sfere, conuri. cutii), corpuri geometrice  Metoda
 Resurse procedurale: semaforului
conversaţia, exerciţiul,  Temă de lucru în
demonstrația, jocul clasă
didactic, observarea,
problematizarea
Activităţi pe discipline: Educaţie fizică
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Joi, CLR – 2.1.; – identificarea şi corectarea greşelilor de scriere; Scrierea cuvintelor:  Resurse materiale: Tema de lucru în
13. 04. 4.1.; – copierea şi transcrierea de propoziţii, fraze care conţin sa şi s-a – text suport pentru clasă
2017 cuvintele: sa, s-a; transcriere, copiere,
DP – 2.3. – autocorectarea cuvintelor scrise sa, s-a; dictare, caietul elevului
– scrierea după dictare a unor propoziţii sau a unui text scurt.  Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, lucrul în
pereche
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individual, pe perechi
MEM – 5.1.; – clasificarea corpurilor geometrice în: cub, cuboid, cilindru, Corpuri  Resurse materiale: Temă de lucru în
3.1. sferă, con; geometrice: manualul tipărit/digital, clasă:
– realizarea unor modele repetitive cu corpuri geometrice, cub, cuboid, imagini din manual, – completarea într-
respectând o anumită regulă; cilindru, sferă, con fișe de lucru un tabel a numărului
AVAP – 2.1. – jocuri de tipul Intrusul.  Resurse procedurale: de corpuri
exerciţiul, jocul didactic, geometrice din
problematizarea imagini date
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală, pe
echipe/pe grupe
Activităţi pe discipline: Limba engleză
MM – 1.4.; – exerciţii de respiraţie; Mersul melodiei  Resurse materiale: Observarea
2.1. – exerciţii ritmice; manual tipărit/digital, sistematică
– exerciţii de încălzire a vocii; Voinicii, CD, laptop, instrumente
– imitarea sunetelor produse de diferite animale; Nelu Ionescu pentru acompaniat
– interpretarea, după auz, a cântecului Voinicii, Nelu  Resurse procedurale:
Ionescu; conversaţia muzicală,
MEM – 3.5. – joc muzical: Paharele muzicale. exerciţiul, jocul didactic
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală, în perechi,
pe grupe
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Vineri, CLR – 3.2.; Dezvoltarea unor competente de lectură prin: Texul literar  Resurse materiale: Temă de lucru în
14. 04. 2.4.; 4.2. – prezentarea unor lucrări personale în faţa colegilor; cărţi din biblioteca clasă
2017 – realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie Cocoşul, Soarele personală a copiilor, a Jurnalul dublu
înregistrate titlul şi personajele din basmele, poveştile sau şi Luna clasei sau a şcolii
povestirile citite; ● Resurse procedurale:
– transcrieri de glume, ghicitori, poezii, fragmente din texte lectura explicativă,
citite şi motivarea alegerii etc.. conversaţia euristică,
DP – 2.2. explicaţia, exerciţiul,
jurnalul dublu, turul
galeriei
MEM – 2.2. – decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: Corpuri  Resurse materiale: Activitate practică:
cub, cuboid, cilindru, con; geometrice – manualul tipărit/digital, – construirea de
– construirea de corpuri geometrice din desfășurări obținute construcţii după imagini din manual, fișe corpuri geometrice
prin decupare. desfăşurări date de lucru, caietul din desfășurări
elevului obținute prin
 Resurse procedurale: decupare
exerciţiul, jocul didactic,
CLR – 2.2. problematizarea
 Forme de organizare:
activitate frontală
AVAP – 2.1; – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.3.; 2.4. – desenarea modelelor pe ouăle fierte/de lemn; manual, ouă fierte/de sistematică
– audiţie Cântec de Paşte, Dinu Maxer lemn, acuarele, pensulă,
MM – 2.1.
https://www.youtube.com/watch?v=AR5RiNqfOAI Ouă încondeiate  Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul
 Forme de organizare:
activitate frontală
DP – 2.1.; 2.3. – joc: Unde-i este locul?; Ce mă ajută să  Resurse materiale: Observarea
– citirea şi discutarea textului În vizită; învăţ manual tipărit sistematică
CLR – 3.1. – realizarea unei fişe cu asemănări/deosebiri dintre condiţiile  Resurse procedurale:
învăţării în trecut şi astăzi; Condiţiile învăţării conversaţia, explicatia
– găsirea unor motive pentru care anumite discipline să fie – factori  Forme de organizare:
îndrăgite. favorizanţi/resurse frontală, pe echipe
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Luni,
Ziua Internaţională a Muncii
1. 05.
Marţi, CLR – 4.2.; – compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din Scrierea unui  Resurse materiale: Tema de lucru în
2. 05. 2.2. sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau text cu ajutorul manualul tipărit/digital, clasă
2017 întrebări; întrebărilor ilustraţii  Listă de control
MM – 2.3. – formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme  Resurse procedurale: - verificare
familiare/care prezintă interes; lectura explicativă,
– formularea unor răspunsuri la întrebări, printr-o suită de conversaţia, explicaţia,
enunţuri. exerciţiul
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală, în perechi
MEM – 5.1.; – recunoașterea materialelor conducătoare de electricitate, Recapitulare:  Resurse materiale: Tema de lucru în
1.6.; 3.1. respectiv a izolatorilor; Corpuri şi manualul tipărit/digital, clasă
– construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor materiale care imagini, fișe de lucru
CLR – 2.2. informaţii date/culese – referitoare la colecții de materiale; conduc curentul  Resurse procedurale:
– recunoașterea situațiilor de atragere/respingere a electric exerciţiul, jocul didactic,
magneților; Magneţi problematizarea
– rezolvarea de probleme în care se utilizează operațiile de  Forme de organizare:
înmulțire și de împărțire. activitate frontală,
individuală

Activităţi pe discipline: Religie


AVAP – 2.1; – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.3.; 2.5. – observarea materialelor şi descrierea lor; manual, pagini de sistematică
– tehnica evantaiului – plierea unui cerc până la capăt; revistă, pahar de iaurt,
– confecţionarea fluturelui, urmărind paşii din manual; Fluturi sârmă, foarfecă
MM – 2.1. – audiţie Valsul fluturilor  Resurse procedurale:
https://www.youtube.com/watch?v=9wNvhVxSMck. conversaţia, explicaţia,
exerciţiul
 Forme de organizare:
activitate individuală
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Miercuri, CLR – 3.2.; – formularea unor enunţuri pornind de la cuvinte date; Recapitulare:  Resurse materiale: Observare
3. 05. 2.4.; 1.3.; 4.2. – formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un Scrierea manualul tipărit/digital, sistematică
2017 scurt text citit; imaginativă caietul elevului,  lista de
– stabilirea valorii de adevăr a unor informaţii date; Ortografia imagini, textul suport verificare pentru
AVAP - 2.3. – folosirea convenţiilor limbajului scris; Textul Să prindem Soarele povestirea orală a
– scrierea corectă a cuvintelor într-un/într-o, dintr-un/dintr-o; Forme ale  Resurse procedurale: textului citit
– compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din discursului oral conversaţia, explicaţia,
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau exerciţiul, joc didactic,
întrebări; activitate în perechi
– povestirea orală a unui text citit;
– jocuri de tipul: Descoperă cuvintele!.
CLR – 4.2.; Itemii probei de evaluare vizeazã: Evaluare  Resurse materiale: Probă scrisă
3.2. – formularea unor enunţuri pornind de la cuvinte date; Scrierea manual tipărit/digital,  Grila Cum te
– formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un imaginativă imagini, textul suport poţi aprecia
scurt text citit; Ortografia  Resurse procedurale: din manualul
DP - 2.3. – stabilirea valorii de adevăr a unor informaţii date; conversaţia, explicaţia, elevului
– folosirea convenţiilor limbajului scris; Să prindem Soarele exerciţiul
– scrierea corectă a cuvintelor într-un/într-o, dintr-un/dintr-o;
– compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări.
MEM – 2.1.; – identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, Recapitulare:  Resurse materiale: Tema de lucru în
2.2.; 5.1. dreptunghi, cerc; Corpuri şi manualul tipărit/digital, clasă:
– sesizarea intuitivă a simetriei figurilor geometrice; materiale care imagini, fișe de lucru, – completarea în
– continuarea unor desene astfel încât să se respecte o axă de conduc curentul caietul elevului tabele a numărului
simetrie dată; electric  Resurse procedurale: de figuri
– gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date; Magneţi exerciţiul, jocul didactic, geometrice/corpuri
– clasificarea figurilor/corpurilor geometrice; Figuri geometrice problematizarea geometrice indicate
CLR – 2.2. – identificarea în desene date a desfășurării unui corp Axa de simetrie
geometric indicat: cub, cuboid, cilindru, con. Corpuri geometrice
Corpuri geometrice
– construcții după
desfășurări date
Activităţi pe discipline: Educaţie fizică
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Joi, CLR – 3.2.; Ne jucăm, corectăm învăţăm! – ameliorare – dezvoltare Scrierea  Resurse materiale: Autoevaluarea
4. 05. 4.2. – formularea unor enunţuri pornind de la cuvinte date; imaginativă manual tipărit/digital,
2017 – formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un Ortografia imagini, caietul elevului
scurt text citit;  Resurse procedurale:
– stabilirea valorii de adevăr a unor informaţii date; conversaţia, explicaţia,
– folosirea convenţiilor limbajului scris; exerciţiul, jocul didactic,
AVAP - 2.3. – scrierea corectă a cuvintelor într-un/într-o, dintr-un/dintr-o; activitatea în perechi
– compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări.
MEM – 2.1.; Itemii probei de evaluare vizează: Evaluare  Resurse materiale: Proba scrisă
2.2.; 3.1. – recunoașterea figurilor geometrice în desene date; Corpuri şi manual tipărit/digital,  Grila de evaluare
– recunoașterea corpurilor geometrice în desene date; materiale care imagini, fișe de lucru – Ce pot să fac?
AVAP – 2.2. – realizarea unor desene respectând axa de simetrie; conduc curentul  Resurse
– asocierea corpurilor geometrice cu desfășurarea electric procedurale:
corespunzătoare; Magneţi explicația, proba scrisă
– identificarea obiectelor care nu conduc curentul electric, Figuri geometrice
respectiv care pot fi atrase de magneți. Axa de simetrie
Corpuri geometrice
Corpuri geometrice
– construcţii după
desfăşurări date
Activităţi pe discipline: Limba engleză
MM – 1.4.; – explicarea deosebirii dintre o poezie şi o melodie; Legătura dintre  Resurse materiale: Observarea
2.1.; 3.1.; 3.4. – alcătuirea unui cântec (strofă, refren); text şi melodie manual, CD, laptop sistematică
– exerciţii de respiraţie/de dicţie/de încălzire a vocii;  Resurse procedurale:
– interpretarea cântecului Micii meşteri mari, M. D. Micii meşteri mari, conversaţia euristică,
Bădulescu; M. D. Bădulescu dialogul muzical,
– intonarea cântecului în diferite variante, executând mişcări explicaţia, exerciţiul,
sugerate de text; demonstraţia, jocul
– audiţie Concertul pentru vioară în Re Major, de L. van muzical
Beethoven  Forme de organizare:
https://www.youtube.com/watch?v=bDPgOxmjY34; activitate frontală
CLR – 2.2. – prezentarea unor date despre Ludwig van Beethoven.
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Vineri, CLR – 2.4.; Dezvoltarea unor competenţe de lectură (activitate Textul literar  Resurse materiale: Recomandarea unei
5. 05. 3.2.; 4.2. diferenţiată) prin: cărţi din biblioteca cărţi
2017 – prezentarea unor lucrări personale în faţa colegilor; şcolii sau a clasei; Grilă de prezentare
AVAP – 2.2 – realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie texte puse la dispoziţia
înregistrate titlul şi personajele din basmele, poveştile sau elevilor de către cadrul
povestirile citite; didactic; cărţi confec-
– transcrieri de glume, ghicitori, poezii, fragmente din texte ţionate de elevii clasei
citite şi motivarea alegerii etc.  Resurse procedurale:
citirea cu voce tare/
ghidată, conversaţia
MEM – 4.1. Ne jucăm, corectăm, învăţăm! – ameliorare – dezvoltare Corpuri şi  Resurse materiale: Autoevaluarea
AVAP – 2.2 – activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili materiale care fișe de ameliorare, fișe
în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) conduc curentul de dezvoltare
ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. electric  Resurse procedurale:
– activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Magneţi conversația, explicația,
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra Figuri geometrice jocul didactic
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba Axa de simetrie
de evaluare sumativă. Corpuri
geometrice
AVAP – 2.1; – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; Animale  Resurse materiale: Observare
2.3.; 2.5. – observarea materialelor şi descrierea lor; manual, lipici, creioane sistematică
– confecţionarea unei maăşti în formă de fluture, urmărind colorate, paie, acuarele
paşii din manual; Fluturi  Resurse procedurale:
MM – 2.1. – tehnica obţinerii unor pete de culoare în amestec; conversaţia, explicaţia,
– audiţie Valsul fluturilor exerciţiul
https://www.youtube.com/watch?v=9wNvhVxSMck.
DP – 2.2.; 2.1. – joc didactic: Am nevoie; Uneori am nevoie  Resurse materiale: Observarea
CLR – 1.1. – citirea şi discutarea textului Ajutor; de ajutor manual sistematică
– interpretarea rolurilor unor prieteni;  Resurse procedurale:
– dezbatere – factorii care îngreunează învăţarea; Condiţiile învăţării conversaţia, explicatia,
AVAP – 2.4 – realizarea unei fişe în care să noteze ce ar păstra şi ce ar – factori de dezbaterea
schimba la şcoală, pentru a învăţa mai bine, mai uşor şi cu stres/obstacole  Forme de organizare:
plăcere. activitate frontală