Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu” Tîrgu-Mureş

Prof. gr. I, dr. Beatrice Budea


Disciplina: Istorie
Clasa: a VII-a Avizat:……………………………………
Nr. de ore pe săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – anul şcolar 2017-2018

Nr.
Nr.
Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi de Săptămâna Observaţii
crt ore
Semestrul I - 18 săptămâni în perioada 11 sept. 2017–2 febr. 2018
Test predictiv 1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici secolului Instituţii politice în Europa la începutul 2 Săptămânile 1-2
al XIX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă
1. LUMEA LA ÎNCEPUTUL secolului al XIX-lea 11-22 sept. 2017
sau orală.
SECOLULUI AL XIX-LEA
2. REVOLUŢIA 2.1. Construirea, prin cooperare, a unui proiect Revoluţia industrială şi agrară 1 Săptămâna 3
referitor la un aspect al civilizaţiei din secolul al
TEHNOLOGICĂ 25-29 sept. 2017
XIX-lea.
ŞI EXPANSIUNEA
SOCIETĂŢII INDUSTRIALE
3. EUROPA ÎNTRE 3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a - Congresul de la Viena; Sfânta Alianţă şi 1 Săptămâna 4
faptelor istorice din secolul al XIX-lea, pe baza
ABSOLUTISM ŞI eşecul politicii sale. Românii în contextul 2-6 oct. 2017
surselor istorice
LIBERALISM 3.2. Prezentarea unui fapt istoric din secolul al raporturilor internaţionale în Sud- Estul
RESTAURAŢIE ŞI XIX-lea, utilizând informaţii selectate din surse Europei
REVOLUŢIE INTRE 1815- istorice.
1848
4. REVOLUŢIA DIN 1848-1849 3.3. Prezentarea unor asemănări şi a unor deosebiri Dimensiuni ale revoluţiilor: revoluţia în 2 Săptămâna 5
între aspecte ale civilizaţiei secolului al XIX-lea, pe
ÎN EUROPA Franţa, revoluţia în Imperiul Habsburgic 9-13 oct. 2017
baza informaţiilor din surse istorice, cunoscute sau
la prima vedere. Săptămâna 6
3.4. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un fapt 16-20 oct. 2017
istoric din secolul al XIX-lea, în surse istorice date.
5. STAT ŞI NAŢIUNE ÎN A 3.4., 4.1. Utilizarea surselor istorice pentru - Noi state naţionale şi multinaţionale 1 Săptămâna 7
susţinerea unui punct de vedere.
DOUA JUMĂTATE A - Studiu de caz: Italia, Germania, Austro- 23-27 oct. 2017
SECOLULUI AL XIX-LEA Ungaria

Săptămâna „Școala altfel” 30 octombrie-3 noiembrie 2017 - Săptămâna 8


6. CIVILIZAŢIA LA 4.1. Utilizarea surselor istorice pentru susţinerea
ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ 1 Săptămâna 9
unui punct de vedere.
RĂSCRUCE - Tehnica în slujba războiului 6-10 nov. 2017
2.1. Construirea, prin cooperare, a unui proiect
DE SECOLE - Oameni de ştiinţă şi descoperirile lor
referitor la un aspect al civilizaţiei din secolul al Săptămâna 10
XIX-lea. ARTĂ ŞI SOCIETATE
1 13-17 nov. 2017
- Viaţa cotidiană reflectată în artă şi 2 Săpt. 11-12
literatură 20-24 nov.2017
- Studiu de caz: Personalităţi ale culturii 27-29 nov. 2017 30 nov.-1 dec. liber
1
7. PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici secolului CRIZE ŞI CONFLICTE 1 Săptămâna 13
al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă.
ŞI URMĂRILE SALE - Harta politică la începutul secolului al 4-8 dec. 2017
sau orală, 2.2. Rezolvarea în echipă a unor
probleme/ situaţii-problemă, prin XX-lea; principalele zone de conflict
negocierea soluţiilor identificate. - Studiu de caz: Statutul internaţional al Săptămâna 14
României (1878-1914) 1 11-15 dec. 2017
Un nou mod de purtare a războiului
- Studiu de caz: Viaţa cotidiană în perioada 1 Săptămâna 15
războiului 18-22 dec. 2017
Vacanța de iarnă 3 săptămâni, între 23 dec. 2017–14 ianuarie 2018
8. PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 3.5. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a - Planuri de reorganizare a lumii şi 1 Săptămâna 16
faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe baza
ŞI URMĂRILE SALE urmările războiului 16-20 ian. 2018
surselor istorice; 4.1. utilizarea surselor istorice
pentru susţinerea unui punct de vedere - Studiu de caz: „Cele 14 puncte”
2.2.; 3.6. - Studiu de caz: Harta lumii după
1 Săptămâna 17
conferinţele din 1919 - 1922 22-26 ian. 2018
9. Recapitulare semestrială 3.2., 2.2. Rezolvarea în echipă a unor probleme/ - Evoluţia economică şi politică a Europei 1 Săptămâna 18
situaţii-problemă, prin negocierea soluţiilor
în secolul al XIX-lea 29 ian.-2 febr.
identificate.

Vacanță intersemestrială 4-12 febr. 2017


Semestrul al II-lea, 17 săptămâni între 13 febr.-23 iun. 2017
10. DEMOCRAŢIE ŞI 3.6., 4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare şi - State democratice şi state totalitare 2 Săpt. 19-20/1-2
comunicare pentru obţinerea surselor necesare
TOTALITARISM - Tensiunile internaţionale şi crize politico- 1 12-16 febr. 2018
rezolvării unei situaţii problemă. 3.5. Localizarea în
(1922-1939) timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din diplomatice 19-23 febr. 2018
secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice. Săpt. 21/3
26 febr.-2 mart.
11. AL DOILEA RĂZBOI 3.5. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a - Operaţiuni militare şi victoria Naţiunilor 2 Săpt. 22-23/4-5
faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe baza
MONDIAL Unite 5-9 mart. 2018
surselor istorice. 3.8. Stabilirea relaţiei de
cauzalitate pentru un fapt istoric din secolul al XX- 12-16 mart. 2018
lea, în surse istorice date. 3.5.; 1.2.; 4.1. - Studiu de caz: Mişcarea de rezistenţă Săpt. 24-25/6-7
antifascistă 2 19-23 mart. 2018
26-30 mart. 2018
Vacanța de primăvară 31 martie-10 aprilie 2018
AL DOILEA RĂZBOI - Sfârşitul războiului şi Conferinţa de pace 2 Săpt. 26-27/8-9
MONDIAL de la Paris (1947) 11-13 apr. 2018
16-20 apr. 2018
12. LUMEA POSTBELICĂ ŞI 4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare şi - Instaurarea sistemului totalitar în Europa 1 Săptămâna 28/10
comunicare pentru obţinerea surselor necesare
PROBLEMELE SALE de Est - statele comuniste 23-27 apr. 2018
rezolvării unei situaţii problemă.
3.6. Prezentarea unui fapt istoric referitor la secolul - Studiu de caz: Rezistenţa faţă de regimul Săptămâna 29/11
al XX-lea, utilizând informaţii selectate din surse comunist
1 8-12 mai 2030
. istorice. 3.5. Localizarea în timp şi plasarea în - Europa divizată - Războiul rece şi apr.-4 mai 2018
spaţiu a faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe
baza surselor istorice.
urmările sale
4.1. Utilizarea surselor istorice pentru susţinerea - Studiu de caz: Declaraţia universală a 1 Săptămâna 30/12
unui punct de vedere. drepturilor omului (1948) 7-11 mai 2018
2
1.2. - Conferinţa pentru securitate şi Săptămâna 31/13
cooperare în Europa 1 14-18 mai 2018
13. LUMEA LA ÎNCEPUTUL 2.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine - Istoric, valori şi instituţii europene 1 Săptămâna 32/14
şi faţă de ceilalţi, în cadrul unei dezbateri. 4.2.
MILENIULUI III 21-25 mai 2018
Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare
pentru obţinerea surselor necesare rezolvării unei - Studiu de caz: Anul 1989 în Europa Săptămâna 33/15
situaţii problemă
1 28 mai-1 iun.2018
14. Recapitulare semestrială 2.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine - Europa de la confruntare la unitate, în 1 Săptămâna 34/16
şi faţă de ceilalţi, în cadrul unei dezbateri
secolul al XX-lea 4-8 iunie 2018
15. Recapitulare anuală 3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a - Europa şi lumea extraeuropeană în epoca 2 Săptămâna 35/17
faptelor istorice din secolul al XIX-lea, pe baza
modernă 11-15 iunie 2018
surselor istorice. 2.3. Dezvoltarea unei atitudini
pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, în cadrul
unei dezbateri
Vacanța de vară 16 iunie-9 septembrie 2018